Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Chapter 8 Current Events - Social Commerce

1.496 visualizaciones

Publicado el

Chapter 8 - Social Commerce

Publicado en: Redes sociales
 • I can't believe how much I saved! Why would anyone buy a car anywhere else - it's cheaper and easy. ▶▶▶ https://w.url.cn/s/Ayy1McS
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Chapter 8 Current Events - Social Commerce

 1. 1. SSoocciiaall CCoommmmeerrccee CChhaapptteerr 88 AAllaaiinnaa KKllaauuss && MMiicchhaaeell BBaaggggeettttaa
 2. 2. SSoocciiaall CCoommmmeerrccee iiss aa ttyyppee ooff eelleeccttrroonniicc ccoommmmeerrccee tthhaatt eemmppllooyyss ssoocciiaall mmeeddiiaa ttoo pprroommoottee oonnlliinnee ttrraannssaaccttiioonnss.. PPiicckk LLiissttss PPooppuullaarriittyy ffiilltteerrss SShhaarree yyoouurr ssttoorryy DDeeaall ffeeeeddss GGrroouupp bbuuyy GGeeoo--llooccaattiioonn pprroommoottiioonnss SSoocciiaall mmeeddiiaa ssttoorreeffrroonnttss
 3. 3. PPiicckk LLiissttss iitteemm lliissttss ssuucchh aass wwiisshh lliissttss aanndd ggiifftt lliissttss;; ppiicckk lliissttss uussuuaallllyy aallssoo ooffffeerr aa sshhaarriinngg ffeeaattuurree
 4. 4. PPooppuullaarriittyy FFiilltteerrss ffiilltteerrss tthhaatt eennaabbllee tthhee sshhooppppeerr ttoo sshhooww pprroodduuccttss bbyy mmoosstt ppooppuullaarr,, mmoosstt vviieewweedd,, mmoosstt ffaavvoorriittee,, oorr mmoosstt ccoommmmeenntteedd
 5. 5. SShhaarree YYoouurr SSttoorryy ttoooollss ffoorr ppuubblliisshhiinngg ccuussttoommeerr tteessttiimmoonniiaallss;; iinncclluuddeess vviiddeeoo tteessttiimmoonniiaallss aanndd nnaarrrraattiivveess ssuubbmmiitttteedd bbyy ccuussttoommeerrss
 6. 6. DDeeaall FFeeeeddss aa ssttrreeaamm ooff ooffffeerrss mmaaddee bbyy ppaarrttiicciippaattiinngg bbuussiinneesssseess ttoo ffoolllloowweerrss//ffrriieennddss
 7. 7. GGrroouupp BBuuyy ooppppoorrttuunniittiieess ffoorr ppeeooppllee ttoo jjooiinn ttooggeetthheerr ttoo qquuaalliiffyy ffoorr vvoolluummee ddiissccoouunnttss
 8. 8. GGeeoo--LLooccaattiioonn PPrroommoottiioonnss ssaalleess pprroommoottiioonnss iinncclluuddiinngg ccoouuppoonnss aanndd ssppeecciiaall ooffffeerrss ddeelliivveerreedd vviiaa ggeeoo--llooccaattiioonn sseerrvviicceess
 9. 9. SSoocciiaall MMeeddiiaa SSttoorreeffrroonnttss aapppplliiccaattiioonnss tthhaatt eennaabbllee bbuussiinneesssseess ttoo ccoonndduucctt ttrraannssaaccttiioonnss wwiitthh ccuussttoommeerrss ffrroomm wwiitthhiinn ssoocciiaall nneettwwoorrkk ssiitteess
 10. 10. SSoouurrcceess wwwwww..eettssyy..ccoomm hhttttppss::////ttwwiitttteerr..ccoomm//aammaazzoonn wwwwww..hhootteellss..ccoomm wwwwww..ffoouurrssqquuaarree..ccoomm wwwwww..jjuussttffaabb..ccoomm ssttoorree..nniikkee..ccoomm wwwwww..ggrroouuppoonn..ccoomm hhttttpp::////wwwwww..iinnvveessttooppeeddiiaa..ccoomm//tteerrmmss//ss//ssoocciiaall--ccoommmmeerrccee..aasspp hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==ssrr55YYkkzzOOPPWWBBgg
 11. 11. TThhaannkk yyoouu..

×