Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)

SYL
SYLKoulutus- ja sosiaalipoliittinen sihteeri
KENKKUILLAAN       K
Kevät 2012
m o n g o l i a
Mongolian hankkeissa ollaan siirtymävaiheessa,
kun vanhasta hankkeesta kirjoitettiin juuri
loppuraportti ja uusi on juuri lähtenyt käyntiin.

Nyt päättynyt, ensin vuosina 2007–2009 ja kaksi   kuusi naista muodosti ryhmän ja kävi yhdessä
jatkovuotta 2010–2011 pyörinyt hanke toi       myös yrittäjyys- ja maitotuotekoulutuksissa. Nyt
Mongolian kolmen provinssin paimentolaisille ja
pikkukaupunkien    asukkaille  ammatillisia-,
yrittäjyys- ja kansalaistaitokoulutuksia sekä
kiertävän jurttakirjaston Yhteistyökumppanimme
IEC:n avulla (Information, Education and
Communication). Koulutus- ja kirjastohanke oli
erittäin onnistunut ja sen pohjalta syntyi myös
ajatus uuteen hankkeeseen: yhteisöryhmien
kouluttaminen.

Nyt päättyneessä hankkeessa järjestettyihin
yrittäjyys-  ja  ammatillisiin  koulutuksiin
osallistuneet päätyivät toisinaan IEC:n neuvojen
pohjalta muodostamaan yhdessä ryhmiä. IEC
havaitsi hankkeen aikana että yhteisöryhmät
saivat usein sovellettua oppimaansa paremmin
käytäntöön kuin yksin toimivat ja esimerkkejä
onnistuneista ryhmistä oli hankkeen päättyessä
jo useita. Esimerkiksi Bornuurin alueella vuoden
2009 IEC:n yhteisöryhmäkoulutuksen jälkeen
m o n g o l i a
he kasvattavat yhdessä vihanneksia    ja aloitekyvyn edistämiseksi -hanke  kehitystyöhön.   Tarkoitus on  yhdessä maaseudun provinssissa,
ja marjoja ja tekevät niistä ja      alkoi tammikuussa 2012. Hankkeen    kehittää yhteisöryhmien   omia  Arkhangaissa sekä uusilla alueilla
maidosta erilaisia tuotteita kuten    tavoitteena   on   paikallisten  toimintamahdollisuuksia ja sen   Ulaan Baatarin jurttaslummeissa.
hilloja, juomia ja marmeladeja.
                     IEC:n JOHTAJA LÄHETTÄÄ TERVEISIÄ JA KUULUMISIA
Yritys kasvoi ja kesällä 2010 naiset                                        Ensimmäisten    vuosien   aikana
päättivät   IEC:n   kannustamina   ”The IEC's Central office collected all possible             hankkeessa        keskitytään
osallistua      Ulaanbaatarissa   information and visited project places in different            yhteisöryhmien    perustamiseen.
järjestettäville messuille. Messuilla   districts and met with governors, social workers. Also          Tavoitteena on, että kahden
esittäytyminen    kannatti,  sillä  collected information about small projects being             ensimmäisen    vuoden   jälkeen
järjestäjä    palkitsi   heidät  implemented and met with different organizations such as         ryhmiä olisi toiminnassa noin 70.
pakkauskoneella ja kastelujärjes-     World Vision, Human Rights and Development Centre.            Ryhmille   tarjotaan   koulutusta
telmällä kasvihuoneelle! Tuotteista                                         esimerkiksi vuorovaikutustaidoista
saatiin näillä parannuksilla niin     IEC Central office organized 7 days training for all old         ja ryhmän toimintaan liittyvistä
laadukkaita että naisryhmä on       and new staff on Leadership, Small business, Business           käytänteistä. Sen lisäksi ryhmien
saanut niitä myyntiin Ulaanbaatarin    ideas, Savings groups, Family budget, Methods of             tarpeiden mukaan voidaan tarjota
kauppoihin ja ryhmän jäsenet       encouraging, motivating and support groups, Business           koulutusta   säästämisestä    ja
hankkivat toiminnalla kukin jo noin    plan.                                   talousasioista sekä yrittäjyydestä.
tuhat euroa vuodessa.                                                Kun ryhmät on saatu perustettua ja
                     During the training staff also worked on developing the
                                                          koulutettua,   pyritään    myös
                     action plan for Arkhangai and Songinokharkhan teams.
Koska yhteistyö IEC:n kanssa on                                           tukemaan niiden verkostoitumista
aina sujunut hyvin, SYL lähti       - ODNO”                                  keskenään.       Ensimmäinen
mielellään suunnittelemaan tältä                                          projektivuosi on käynnissä ja
pohjalta  uutta,   kolmivuotista                                        hanketta vasta aloitellaan. Vuoden
hanketta.      Yhteisöryhmien                                         päästä ollaan viisaampia, miten
muodostaminen ja kouluttaminen      yhteisöjen voimaantuminen ja      myötä myös parantaa jäsenten    toiminta on lähtenyt liikkeelle.
yhteisöjen taloudellisen kehityksen    laajempi osallistuminen paikalliseen  tulotasoa. Uusi hanke jatkaa
s a m b i a
  SYL on tehnyt hanke-yhteistyötä sambialaisen
            yhteistyötä                 Erityinen painotus on ollut ammattikurssien tarjoamisessa tytöille.
  Kanyama Youth Programme (KYP) – ammattikoulun          Yhdeksän vuoden aikana hankerahoituksen avulla on tuettu Sambian
  kanssa vuodesta 2003 aina vuoden 2011 loppuun          pääkaupungissa Lusakassa sijaitsevan koulun toimintaa sekä
                                  opiskeluympäristön kehittämistä. Viimeisimmän kolmivuotiskauden
  saakka. KYP tarjoaa koulutusta nuorille pienillä
                                  aikana KYP on painottanut yrittäjyystaitojen opetusta kaikille
  kurssi-maksuilla, jotta ammatin hankkiminen
      maksuilla,                        opiskelijoille, jotta mahdollisimman monella olisi valmistuessaan
  olisi mahdollista mahdollisimman monelle perheen        ammatin lisäksi eväät perustaa oma pienyritys.
  varallisuudesta riippumatta.
                                  Pitkän yhteistyön jälkeen, SYL:n ja KYP:n yhteinen taival päättyi
                                               ,
                                  loppuraportin palauttamiseen ulkoasiainministeriöön. Sambiassa
                                        n
                                  KYP sen sijaan jatkaa työtään kouluttamalla nuoria muun muassa
                                  mekaanikoiksi, ompelijoiksi tai hotellialan asiakaspalvelijoiksi.
                                      koiksi,         hotelli


        Etvoillaan   www.etvo.fi - harjoitteluja 3:lla mantereella!
”Työskentelin Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kautta yhteensä 10 kuukautta Sambiassa, SYL:n kumppanuushankkeessa
Kanyama Youth Programmessa (KYP). Miltei vuoden mittainen oleskelu ja työskentely Sambian pääkaupungissa Lusakassa oli
                             oleskelu
avartavaa, ammatillisesti ja kulttuurisesti antoisaa, mutta myös henkisiä voimavaroja vaativaa. Työtehtäväni KYP:ssä
olivat monipuoliset ja ammatillisesti. Eniten hyötyä paikallisille oli kuitenkin atk- ja viestintätunneista, joita
pidin kaikille koulun opiskelijoille. Sain itse ehkä eniten irti hankehallintoon osallistumisesta ja
ammattikoulutukseen kohdistuvan tarvekartoituksen sekä hankkeen viimeisen vaiheen loppuarvioinnin tekemisestä Haluan
                                                 tekemisestä.
tulevaisuudessa työskennellä kehitysyhteistyötehtävissä. Toisaalta koko jakso oli todellista hands-on järjestötyötä
 levaisuudessa
kehitysmaan kumppanin arjessa, mikä on arvokasta kokemusta, jota olisi toisin miltei mahdoton hankkia. Siitä olen ehkä
                         kokemusta,
eniten iloinen ja ylpeä, että olen elänyt osana Kanyaman yhteisön arkea. Toisaalta vuoteen mahtui myös turhautumista ja
            ,
kulttuurisen ymmärtämisen lisäksi myös ymmärtämättömyyttä Haasteiden kanssa painiessa koin välillä riittämättömyyttä –
                    ymmärtämättömyyttä.
halua tehdä oli enemmän kuin mahdollisuutta tai taitoja.”
                    utta          - KIRSI

Haluatko lähteä ETVO-vapaaehtoiseksi? Lue lisää osoitteessa www.etvo.fi
m o s a m b i k
Mosambikin hanke
suunnitteluvaiheessa.
Johanna ja Minttu kävivät
UM:n rahoittamalla hanke-
sunnittelumatkalla Maputossa
talvella. Matka oli
työntäyteinen mutta antoisa.
Tavattiin KEPA:n kautta
hankitun paikallisen
yhteistyökumppanimme
Afortalecerin, joka tulee
pyörittämään hanketta
paikallisesti. Uusi
yhteistyökumppani
Afortalecer vaikuttaa oikein
hyvältä - on sekä osaamista,
tietoa että intohimoa
koulutuksen kehittämistä
varten.
m o s a m b i k
Uusi hanke perustuu Afortalecerin aiemmin     Hankesuunnitelma ja hakemus on tehty
tehdylle työlle. Hanke SYL:n kanssa on ikään    hankesuunnittelumatkan      hedelmien
kuin pilottihanke, joka tähtää muutaman,      perusteella. Olemme optimistisia rahoituksen
valikoidun    maputolaisen   peruskoulun   saamisesta, sillä:
opetuksen   parantamiseen   panostamalla
opetusmateriaalin saatavuuteen,          1) Mosambiik on yksi Suomen varsinaisista
opettajien    pedagogisten     taitojen  kehitysyhteistyökumppanimaista ja se kuuluu
kehittämiseen, sekä lukemaan ja kirjoittamaan   LDC-ryhmään (least developed country),
innostavan oppimisympäristön luomiseen.      2) hanke keskittyy koulutukseen joka on yksi
Erityinen puute köyhälistöalueiden kouluilla on  Suomen erikoisosaamisalueista ja jota
opetuskirjoista.                  korostetaan myös uudessa kehityspolittiisessa
                          ohjelmassa,
Viime vuosina Mosambikin valtio on         3) meillä on hyvä yhteistyökumppani ja
panostanut huomattavasti koulutussektoriin ja   4) SYL on tunnetaan osaavana ja kokeneena,
koulun käyneiden lasten määrä on kasvanut     sekä tuloksia aikaansaavana
huomattavasti.   Silti  haasteita  riittää:  kehitysyhteistyötoimijana.
luokkakoot ovat isoja, opettajien opetustaidot
puutteellisia ja puute materiaaleista on      Suomen ulkoasiainministeriö
huutava. Usein lapset joutuvat myös käymään
                          4.5.2012 kertoo kuinka
töissä ansaitakseen elantoa perheelleen ja näin
koulunkäyntiin ei ole aikaa.            ”Mosambik käy koulua, mutta
                          oppimistulokset huolettavat.”
                          Kuulemma käytettyjä
                          koulukirjoja ei välttämättä
                          löydy luokista. Sen sijaan
                          niitä kaupataan kaduilla…
g u a t e m a l a
Guatemalassa alkoi tänä vuonna uusi         Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja AMEU:n
kaksivuotinen jatkohanke vuosien 2008–2010      kanssa pidetään yhteyttä sähköpostitse ja
hankkeelle,  joka  pyrki  ehkäisemään      Skypen välityksellä.
luonnonkatastrofeja.   Kumppanijärjestön
AMEU:n kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 15     Saimme    kumppanijärjestöltä   AMEUlta
vuoden ajan mayojen aseman tukemiseksi ja      äskettäin kriteerit, joiden mukaan järjestö
parantamiseksi        Guatemalassa.     valitsee hankkeen stipendiaatit. Stipendiaatit
                           saavat opintoihinsa taloudellista tukea
Nykyisessä    hankkeessa    järjestetään   hankkeen varoista, mutta valuuttakurssien
mayayhteisöjen jäsenille koulutuksia, joissa     heilahtelujen vuoksi AMEU on laittanut
mietitään, miten mayayhteisöt voisivat        stipendeihin myös omia varojaan.
varautua paremmin luonnonkatastrofeihin.
Lisäksi verkostoidutaan paikallisten toimijoiden   Tämän vuoden lopussa järjestettävällä
kanssa     ja    tehdään     yhteisiä  hankeseurantamatkalla päästään  sitten
toimintasuunnitelmia    luonnonkatastrofien    seuraamaan hankkeen edistymistä paikan
varalta. Paikalliset toivoivat lisäksi ”käsin    päällä Guatemalassa.
kosketeltavaa” toimintaa teorian rinnalle,
joten   perustetaan   taimitarhoja,   joilla
kasvatettavat puuntaimet istutetaan eroosio-
ja maanvyörymäherkille paikoille. Hankkeessa
tuetaan    myös    stipendien    avulla
mayaopiskelijoita, jotka myös osallistuvat
hankkeen              toimintoihin.
g u a t e m a l a
Pablo Guatemalan hankkeesta lähettää SYL:n    ”… INFORMACION BREVE DE AMEU EN LO
ja yo -kuntien toimijoille terveiset valtameren  QUE VA DE LOS PRIMEROS TRES MESES…
takaa  ja  kertoo   2012   ensimmäisen
                         ”Alkuvuodesta 2012 AMEU on
vuosineljänneksen kuulumisia.
                         myöntänyt 15 stipendiä yli-
                         opisto-opiskelijoille ja
P.S. Tiesitkö, että jotkut meistä KENKKU:ssa   aloittanut maya-väestön
lukevat,  kommunikoivat ja kirjoittavat     koulutukset luonnonkatas-
hankehakemuksia ja tehdään loppuraportteja    trofeihin varautumisesta
myös espanjaksi? Kansainvälistä uraa hakeva    Chimaltenangon maakunnassa.
KENKKUlainen saa näin harjoiteltua sitä      Alueen asukkaat ovat olleet
”kapulaa”, jargonia ja kehitettyä omia taitoja  hyvin kiinnostuneita koulu-
myös    muilla   maailmankielillä  kuin   tuksista ja niissä on käyty
englannillakin :D.                vilkasta keskustelua koulutusten
                         teemoista. AMEU on myös solminut
                         sopimuksia eri instituutioiden,
                         kuten maatalousministeriön ja
                         paikallisten metsänhoito-
                         toimistojen, kanssa hankkeen
                         eteenpäinviemisestä. Myös
                         taimitarhojen kehittäminen on
                         lähtenyt hyvin käyntiin ja useat
                         perheet ovat osallistuneet
                         niiden perustamiseen ja
                         ylläpitoon. – PABLO ”
k e h I t y s y h t e i s t ö v i i k k o                 I  H   M  I  S  O  I   K   E   U   D   E   T                             Yhdeksän ylioppilaskuntaa (AYY, HYY, ISYY, JYY, LYY, SKY, Tamy, TYY, ÅAS)
                             järjestävät yhteistyössä SYL:n kanssa lokakuussa 2012 kehitysyhteistyöviikon
                             teemalla ”Ihmisoikeudet”. Aikaisemmin viikot on järjestetty neljässä yo-kunnassa,
                                                                yo
                             mutta tänä vuonna määrä on tuplaantunut!

                             Tällä hetkellä viikon suunnittelu on jo täydessä vauhdissa: ylioppilaskunnissa
                             suunnitellaan paikkakuntaisia ohjelmia ja budjetteja, ensimmäiset yhteydenotot
                             mahdollisiin yhteistyötahoihin on otettu ja graafikko työstää yhtenäistä graafista
                                                    graaf
                             ilmettä viikoille.

                             Viikon yleisestä koordinoinnista vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu SYL:n ja kaikkien
                             osallistuvien ylioppilaskuntien edustajat. Tällä noin kymmenen hengen porukalla
                             ideoidaan ja kehitetään kehitysyhteistyöviikkoa.

                             Tavoitteena on tietenkin saada entistä enemmän näkyvyyttä ja osallistujia! Pidä
                                                    emmän
                             sinäkin silmäsi auki syyskuussa, jolloin viikon mainostaminen alkaa todenteolla!

                               ”Noh, kaikilla
                               on ainakin
                               oikeus
                               huumorintajuun.
  www.mrs-claassen.co.za/1852/191781.html
      claassen.co.za/1852/191781.html
k e h I t y s y h t e i s t ö v i i k k oJa kaikilla tieteenaloilla on lähtökohtaisesti samat oikeudet ja
               lähtökohtaisesti
mahdollisuudet (ja vastuut?) olla mukana.
                 mukana.”
                         Tiesitkö, että 10 Suomen yliopistoa muodosti UNIFI:n aloitteesta muodostaneet 2002 yhteisen
                         kehitysyhteistyöverkoston. UniPID osallistuu omalta osaltaan Suomen kehityspoliittiseen keskusteluun ja
                         muodostamiseen, ja osallistuu kapasiteettiä rakentavan ja molempia puolia kehittävän kansainvälisen
                         koulutus- ja tutkimusyhteistyön edistämiseen niin Suomessa kuin yhteistyömaissakin.

                         UniPID-
                         UniPID-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella kehitysyhteistyöhön ja
                                   jäsen
                                    senyliopistojen
                         hankehallintaan liittyviä Virtual Studies kursseja ja myös 25 nopan sivuainekokonaisuuden Suomen
                         UniPID-verkostoon kuuluvien huippuasiantuntijoiden opettamana
                                                     opettamana
                                                      ettamana.

                         UniPID-verkostoon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja suomalaisia yliopistoja: Aalto yliopisto, Åbo
                         UniPID-                                yliopistoja
                         Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto,
                                                Suomen
                         Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.
                                              en                                        www.unipid.fi
www.smbc-comics.com/index.php?db=comics&id=2381
     comics.com/index.php?db=comics&id=2381
t o i m i n n a n               k e h i t t ä m i n e n
SYL:n kehitysyhteistyö
Strategia on päivitetty ja terävöitetty.


Koordinointi
Johanna tekee Lapinrinteeltä käsin suurimman osan
koordinointityöstä yhteistyössä Marinan ja SYL:n
hallituksen kanssa. Hankkeita on sekä suunnittelu –että
loppuvaiheissa. Hankkeet vaativat myös
konsultointityötä ja jatkuvaa yhteydenpitoa
hankekohteisiin ympäri maailmaa.


Viestintä
Viestinnän kohdalla ollaan kehitetty sekä sisäistä että
ulkoista viestintää kuten myös ilmettä. Yo -
kuntakiertue meneillään, uusi newsletter tehty ja uusi
logo on valittu (etukannessa)!


Lue lisää SYL:n
kehitysyhteistyöstä osoitteessa
kehitysyhteistyo.syl.fi
1 de 11

Recomendados

2006 jatkohankke kyp2006 jatkohankke kyp
2006 jatkohankke kypSYL
370 vistas14 diapositivas
Innolla opiskelukykyä - materiaaliInnolla opiskelukykyä - materiaali
Innolla opiskelukykyä - materiaaliSYL
4.2K vistas21 diapositivas
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)SYL
896 vistas17 diapositivas
Fiery 1Fiery 1
Fiery 1claricampa
208 vistas1 diapositiva

Más contenido relacionado

Destacado

Naples FlyerNaples Flyer
Naples Flyerfinkenjagge
156 vistas2 diapositivas
Colo5 Colo5
Colo5 Amandahines
118 vistas2 diapositivas
άλειμμα ελιάςάλειμμα ελιάς
άλειμμα ελιάςnikoslefkas
125 vistas1 diapositiva
Education BrochureEducation Brochure
Education BrochureThe REACH Center
289 vistas2 diapositivas
Slide1Slide1
Slide1SusannaR
28 vistas1 diapositiva

Destacado(20)

Naples FlyerNaples Flyer
Naples Flyer
finkenjagge156 vistas
Colo5 Colo5
Colo5
Amandahines118 vistas
άλειμμα ελιάςάλειμμα ελιάς
άλειμμα ελιάς
nikoslefkas125 vistas
Education BrochureEducation Brochure
Education Brochure
The REACH Center289 vistas
Slide1Slide1
Slide1
SusannaR28 vistas
Kissing Frogs Feb 09 RbKissing Frogs Feb 09 Rb
Kissing Frogs Feb 09 Rb
Pentacle286 vistas
TiruppavaimalaiTiruppavaimalai
Tiruppavaimalai
Ganesh Kumar404 vistas
2012 SaaS Benchmarking Study2012 SaaS Benchmarking Study
2012 SaaS Benchmarking Study
MichelleRittenberg966 vistas
Watery OasisWatery Oasis
Watery Oasis
claricampa77 vistas
SES Annual Report 2010-2011SES Annual Report 2010-2011
SES Annual Report 2010-2011
Heather Turner240 vistas

Similar a Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)

Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)SYL
807 vistas17 diapositivas
Sam 2005 raporttiSam 2005 raportti
Sam 2005 raporttiSYL
324 vistas16 diapositivas
Sam 2003 vuosiraporttiSam 2003 vuosiraportti
Sam 2003 vuosiraporttiSYL
227 vistas16 diapositivas
Kyp 2003 05-hankesuunnitelmaKyp 2003 05-hankesuunnitelma
Kyp 2003 05-hankesuunnitelmaSYL
337 vistas21 diapositivas
Sam 2004 raporttiSam 2004 raportti
Sam 2004 raporttiSYL
295 vistas14 diapositivas

Similar a Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)(20)

Sam 2005 raporttiSam 2005 raportti
Sam 2005 raportti
SYL324 vistas
Sam 2003 vuosiraporttiSam 2003 vuosiraportti
Sam 2003 vuosiraportti
SYL227 vistas
Sam 2004 raporttiSam 2004 raportti
Sam 2004 raportti
SYL295 vistas
Yrityskeissi_YesYrityskeissi_Yes
Yrityskeissi_Yes
Management Institute of Finland MIF192 vistas
Sam matkaraportti 2009Sam matkaraportti 2009
Sam matkaraportti 2009
SYL293 vistas
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansaKannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kokoomuksen Talouspoliittinen Seura - KOTA ry503 vistas
Vyöhyke tuloksia 2.2.2011Vyöhyke tuloksia 2.2.2011
Vyöhyke tuloksia 2.2.2011
Laukkanen1977197 vistas
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Sitra the Finnish Innovation Fund202 vistas
Nappiparisto esittely oph 2012 infoNappiparisto esittely oph 2012 info
Nappiparisto esittely oph 2012 info
Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen 223 vistas
Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen o...Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen o...
Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen o...
PTimonen, Humak, Humanistinen ammattikorkeakoulu148 vistas
Nuorisotakuu 2.0Nuorisotakuu 2.0
Nuorisotakuu 2.0
SDP475 vistas
eOppivan esittely toukokuu 2018eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppiva7.3K vistas

Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)

 • 1. KENKKUILLAAN K Kevät 2012
 • 2. m o n g o l i a Mongolian hankkeissa ollaan siirtymävaiheessa, kun vanhasta hankkeesta kirjoitettiin juuri loppuraportti ja uusi on juuri lähtenyt käyntiin. Nyt päättynyt, ensin vuosina 2007–2009 ja kaksi kuusi naista muodosti ryhmän ja kävi yhdessä jatkovuotta 2010–2011 pyörinyt hanke toi myös yrittäjyys- ja maitotuotekoulutuksissa. Nyt Mongolian kolmen provinssin paimentolaisille ja pikkukaupunkien asukkaille ammatillisia-, yrittäjyys- ja kansalaistaitokoulutuksia sekä kiertävän jurttakirjaston Yhteistyökumppanimme IEC:n avulla (Information, Education and Communication). Koulutus- ja kirjastohanke oli erittäin onnistunut ja sen pohjalta syntyi myös ajatus uuteen hankkeeseen: yhteisöryhmien kouluttaminen. Nyt päättyneessä hankkeessa järjestettyihin yrittäjyys- ja ammatillisiin koulutuksiin osallistuneet päätyivät toisinaan IEC:n neuvojen pohjalta muodostamaan yhdessä ryhmiä. IEC havaitsi hankkeen aikana että yhteisöryhmät saivat usein sovellettua oppimaansa paremmin käytäntöön kuin yksin toimivat ja esimerkkejä onnistuneista ryhmistä oli hankkeen päättyessä jo useita. Esimerkiksi Bornuurin alueella vuoden 2009 IEC:n yhteisöryhmäkoulutuksen jälkeen
 • 3. m o n g o l i a he kasvattavat yhdessä vihanneksia ja aloitekyvyn edistämiseksi -hanke kehitystyöhön. Tarkoitus on yhdessä maaseudun provinssissa, ja marjoja ja tekevät niistä ja alkoi tammikuussa 2012. Hankkeen kehittää yhteisöryhmien omia Arkhangaissa sekä uusilla alueilla maidosta erilaisia tuotteita kuten tavoitteena on paikallisten toimintamahdollisuuksia ja sen Ulaan Baatarin jurttaslummeissa. hilloja, juomia ja marmeladeja. IEC:n JOHTAJA LÄHETTÄÄ TERVEISIÄ JA KUULUMISIA Yritys kasvoi ja kesällä 2010 naiset Ensimmäisten vuosien aikana päättivät IEC:n kannustamina ”The IEC's Central office collected all possible hankkeessa keskitytään osallistua Ulaanbaatarissa information and visited project places in different yhteisöryhmien perustamiseen. järjestettäville messuille. Messuilla districts and met with governors, social workers. Also Tavoitteena on, että kahden esittäytyminen kannatti, sillä collected information about small projects being ensimmäisen vuoden jälkeen järjestäjä palkitsi heidät implemented and met with different organizations such as ryhmiä olisi toiminnassa noin 70. pakkauskoneella ja kastelujärjes- World Vision, Human Rights and Development Centre. Ryhmille tarjotaan koulutusta telmällä kasvihuoneelle! Tuotteista esimerkiksi vuorovaikutustaidoista saatiin näillä parannuksilla niin IEC Central office organized 7 days training for all old ja ryhmän toimintaan liittyvistä laadukkaita että naisryhmä on and new staff on Leadership, Small business, Business käytänteistä. Sen lisäksi ryhmien saanut niitä myyntiin Ulaanbaatarin ideas, Savings groups, Family budget, Methods of tarpeiden mukaan voidaan tarjota kauppoihin ja ryhmän jäsenet encouraging, motivating and support groups, Business koulutusta säästämisestä ja hankkivat toiminnalla kukin jo noin plan. talousasioista sekä yrittäjyydestä. tuhat euroa vuodessa. Kun ryhmät on saatu perustettua ja During the training staff also worked on developing the koulutettua, pyritään myös action plan for Arkhangai and Songinokharkhan teams. Koska yhteistyö IEC:n kanssa on tukemaan niiden verkostoitumista aina sujunut hyvin, SYL lähti - ODNO” keskenään. Ensimmäinen mielellään suunnittelemaan tältä projektivuosi on käynnissä ja pohjalta uutta, kolmivuotista hanketta vasta aloitellaan. Vuoden hanketta. Yhteisöryhmien päästä ollaan viisaampia, miten muodostaminen ja kouluttaminen yhteisöjen voimaantuminen ja myötä myös parantaa jäsenten toiminta on lähtenyt liikkeelle. yhteisöjen taloudellisen kehityksen laajempi osallistuminen paikalliseen tulotasoa. Uusi hanke jatkaa
 • 4. s a m b i a SYL on tehnyt hanke-yhteistyötä sambialaisen yhteistyötä Erityinen painotus on ollut ammattikurssien tarjoamisessa tytöille. Kanyama Youth Programme (KYP) – ammattikoulun Yhdeksän vuoden aikana hankerahoituksen avulla on tuettu Sambian kanssa vuodesta 2003 aina vuoden 2011 loppuun pääkaupungissa Lusakassa sijaitsevan koulun toimintaa sekä opiskeluympäristön kehittämistä. Viimeisimmän kolmivuotiskauden saakka. KYP tarjoaa koulutusta nuorille pienillä aikana KYP on painottanut yrittäjyystaitojen opetusta kaikille kurssi-maksuilla, jotta ammatin hankkiminen maksuilla, opiskelijoille, jotta mahdollisimman monella olisi valmistuessaan olisi mahdollista mahdollisimman monelle perheen ammatin lisäksi eväät perustaa oma pienyritys. varallisuudesta riippumatta. Pitkän yhteistyön jälkeen, SYL:n ja KYP:n yhteinen taival päättyi , loppuraportin palauttamiseen ulkoasiainministeriöön. Sambiassa n KYP sen sijaan jatkaa työtään kouluttamalla nuoria muun muassa mekaanikoiksi, ompelijoiksi tai hotellialan asiakaspalvelijoiksi. koiksi, hotelli Etvoillaan www.etvo.fi - harjoitteluja 3:lla mantereella! ”Työskentelin Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kautta yhteensä 10 kuukautta Sambiassa, SYL:n kumppanuushankkeessa Kanyama Youth Programmessa (KYP). Miltei vuoden mittainen oleskelu ja työskentely Sambian pääkaupungissa Lusakassa oli oleskelu avartavaa, ammatillisesti ja kulttuurisesti antoisaa, mutta myös henkisiä voimavaroja vaativaa. Työtehtäväni KYP:ssä olivat monipuoliset ja ammatillisesti. Eniten hyötyä paikallisille oli kuitenkin atk- ja viestintätunneista, joita pidin kaikille koulun opiskelijoille. Sain itse ehkä eniten irti hankehallintoon osallistumisesta ja ammattikoulutukseen kohdistuvan tarvekartoituksen sekä hankkeen viimeisen vaiheen loppuarvioinnin tekemisestä Haluan tekemisestä. tulevaisuudessa työskennellä kehitysyhteistyötehtävissä. Toisaalta koko jakso oli todellista hands-on järjestötyötä levaisuudessa kehitysmaan kumppanin arjessa, mikä on arvokasta kokemusta, jota olisi toisin miltei mahdoton hankkia. Siitä olen ehkä kokemusta, eniten iloinen ja ylpeä, että olen elänyt osana Kanyaman yhteisön arkea. Toisaalta vuoteen mahtui myös turhautumista ja , kulttuurisen ymmärtämisen lisäksi myös ymmärtämättömyyttä Haasteiden kanssa painiessa koin välillä riittämättömyyttä – ymmärtämättömyyttä. halua tehdä oli enemmän kuin mahdollisuutta tai taitoja.” utta - KIRSI Haluatko lähteä ETVO-vapaaehtoiseksi? Lue lisää osoitteessa www.etvo.fi
 • 5. m o s a m b i k Mosambikin hanke suunnitteluvaiheessa. Johanna ja Minttu kävivät UM:n rahoittamalla hanke- sunnittelumatkalla Maputossa talvella. Matka oli työntäyteinen mutta antoisa. Tavattiin KEPA:n kautta hankitun paikallisen yhteistyökumppanimme Afortalecerin, joka tulee pyörittämään hanketta paikallisesti. Uusi yhteistyökumppani Afortalecer vaikuttaa oikein hyvältä - on sekä osaamista, tietoa että intohimoa koulutuksen kehittämistä varten.
 • 6. m o s a m b i k Uusi hanke perustuu Afortalecerin aiemmin Hankesuunnitelma ja hakemus on tehty tehdylle työlle. Hanke SYL:n kanssa on ikään hankesuunnittelumatkan hedelmien kuin pilottihanke, joka tähtää muutaman, perusteella. Olemme optimistisia rahoituksen valikoidun maputolaisen peruskoulun saamisesta, sillä: opetuksen parantamiseen panostamalla opetusmateriaalin saatavuuteen, 1) Mosambiik on yksi Suomen varsinaisista opettajien pedagogisten taitojen kehitysyhteistyökumppanimaista ja se kuuluu kehittämiseen, sekä lukemaan ja kirjoittamaan LDC-ryhmään (least developed country), innostavan oppimisympäristön luomiseen. 2) hanke keskittyy koulutukseen joka on yksi Erityinen puute köyhälistöalueiden kouluilla on Suomen erikoisosaamisalueista ja jota opetuskirjoista. korostetaan myös uudessa kehityspolittiisessa ohjelmassa, Viime vuosina Mosambikin valtio on 3) meillä on hyvä yhteistyökumppani ja panostanut huomattavasti koulutussektoriin ja 4) SYL on tunnetaan osaavana ja kokeneena, koulun käyneiden lasten määrä on kasvanut sekä tuloksia aikaansaavana huomattavasti. Silti haasteita riittää: kehitysyhteistyötoimijana. luokkakoot ovat isoja, opettajien opetustaidot puutteellisia ja puute materiaaleista on Suomen ulkoasiainministeriö huutava. Usein lapset joutuvat myös käymään 4.5.2012 kertoo kuinka töissä ansaitakseen elantoa perheelleen ja näin koulunkäyntiin ei ole aikaa. ”Mosambik käy koulua, mutta oppimistulokset huolettavat.” Kuulemma käytettyjä koulukirjoja ei välttämättä löydy luokista. Sen sijaan niitä kaupataan kaduilla…
 • 7. g u a t e m a l a Guatemalassa alkoi tänä vuonna uusi Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja AMEU:n kaksivuotinen jatkohanke vuosien 2008–2010 kanssa pidetään yhteyttä sähköpostitse ja hankkeelle, joka pyrki ehkäisemään Skypen välityksellä. luonnonkatastrofeja. Kumppanijärjestön AMEU:n kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 15 Saimme kumppanijärjestöltä AMEUlta vuoden ajan mayojen aseman tukemiseksi ja äskettäin kriteerit, joiden mukaan järjestö parantamiseksi Guatemalassa. valitsee hankkeen stipendiaatit. Stipendiaatit saavat opintoihinsa taloudellista tukea Nykyisessä hankkeessa järjestetään hankkeen varoista, mutta valuuttakurssien mayayhteisöjen jäsenille koulutuksia, joissa heilahtelujen vuoksi AMEU on laittanut mietitään, miten mayayhteisöt voisivat stipendeihin myös omia varojaan. varautua paremmin luonnonkatastrofeihin. Lisäksi verkostoidutaan paikallisten toimijoiden Tämän vuoden lopussa järjestettävällä kanssa ja tehdään yhteisiä hankeseurantamatkalla päästään sitten toimintasuunnitelmia luonnonkatastrofien seuraamaan hankkeen edistymistä paikan varalta. Paikalliset toivoivat lisäksi ”käsin päällä Guatemalassa. kosketeltavaa” toimintaa teorian rinnalle, joten perustetaan taimitarhoja, joilla kasvatettavat puuntaimet istutetaan eroosio- ja maanvyörymäherkille paikoille. Hankkeessa tuetaan myös stipendien avulla mayaopiskelijoita, jotka myös osallistuvat hankkeen toimintoihin.
 • 8. g u a t e m a l a Pablo Guatemalan hankkeesta lähettää SYL:n ”… INFORMACION BREVE DE AMEU EN LO ja yo -kuntien toimijoille terveiset valtameren QUE VA DE LOS PRIMEROS TRES MESES… takaa ja kertoo 2012 ensimmäisen ”Alkuvuodesta 2012 AMEU on vuosineljänneksen kuulumisia. myöntänyt 15 stipendiä yli- opisto-opiskelijoille ja P.S. Tiesitkö, että jotkut meistä KENKKU:ssa aloittanut maya-väestön lukevat, kommunikoivat ja kirjoittavat koulutukset luonnonkatas- hankehakemuksia ja tehdään loppuraportteja trofeihin varautumisesta myös espanjaksi? Kansainvälistä uraa hakeva Chimaltenangon maakunnassa. KENKKUlainen saa näin harjoiteltua sitä Alueen asukkaat ovat olleet ”kapulaa”, jargonia ja kehitettyä omia taitoja hyvin kiinnostuneita koulu- myös muilla maailmankielillä kuin tuksista ja niissä on käyty englannillakin :D. vilkasta keskustelua koulutusten teemoista. AMEU on myös solminut sopimuksia eri instituutioiden, kuten maatalousministeriön ja paikallisten metsänhoito- toimistojen, kanssa hankkeen eteenpäinviemisestä. Myös taimitarhojen kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja useat perheet ovat osallistuneet niiden perustamiseen ja ylläpitoon. – PABLO ”
 • 9. k e h I t y s y h t e i s t ö v i i k k o I H M I S O I K E U D E T Yhdeksän ylioppilaskuntaa (AYY, HYY, ISYY, JYY, LYY, SKY, Tamy, TYY, ÅAS) järjestävät yhteistyössä SYL:n kanssa lokakuussa 2012 kehitysyhteistyöviikon teemalla ”Ihmisoikeudet”. Aikaisemmin viikot on järjestetty neljässä yo-kunnassa, yo mutta tänä vuonna määrä on tuplaantunut! Tällä hetkellä viikon suunnittelu on jo täydessä vauhdissa: ylioppilaskunnissa suunnitellaan paikkakuntaisia ohjelmia ja budjetteja, ensimmäiset yhteydenotot mahdollisiin yhteistyötahoihin on otettu ja graafikko työstää yhtenäistä graafista graaf ilmettä viikoille. Viikon yleisestä koordinoinnista vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu SYL:n ja kaikkien osallistuvien ylioppilaskuntien edustajat. Tällä noin kymmenen hengen porukalla ideoidaan ja kehitetään kehitysyhteistyöviikkoa. Tavoitteena on tietenkin saada entistä enemmän näkyvyyttä ja osallistujia! Pidä emmän sinäkin silmäsi auki syyskuussa, jolloin viikon mainostaminen alkaa todenteolla! ”Noh, kaikilla on ainakin oikeus huumorintajuun. www.mrs-claassen.co.za/1852/191781.html claassen.co.za/1852/191781.html
 • 10. k e h I t y s y h t e i s t ö v i i k k o Ja kaikilla tieteenaloilla on lähtökohtaisesti samat oikeudet ja lähtökohtaisesti mahdollisuudet (ja vastuut?) olla mukana. mukana.” Tiesitkö, että 10 Suomen yliopistoa muodosti UNIFI:n aloitteesta muodostaneet 2002 yhteisen kehitysyhteistyöverkoston. UniPID osallistuu omalta osaltaan Suomen kehityspoliittiseen keskusteluun ja muodostamiseen, ja osallistuu kapasiteettiä rakentavan ja molempia puolia kehittävän kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön edistämiseen niin Suomessa kuin yhteistyömaissakin. UniPID- UniPID-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella kehitysyhteistyöhön ja jäsen senyliopistojen hankehallintaan liittyviä Virtual Studies kursseja ja myös 25 nopan sivuainekokonaisuuden Suomen UniPID-verkostoon kuuluvien huippuasiantuntijoiden opettamana opettamana ettamana. UniPID-verkostoon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja suomalaisia yliopistoja: Aalto yliopisto, Åbo UniPID- yliopistoja Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Suomen Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. en www.unipid.fi www.smbc-comics.com/index.php?db=comics&id=2381 comics.com/index.php?db=comics&id=2381
 • 11. t o i m i n n a n k e h i t t ä m i n e n SYL:n kehitysyhteistyö Strategia on päivitetty ja terävöitetty. Koordinointi Johanna tekee Lapinrinteeltä käsin suurimman osan koordinointityöstä yhteistyössä Marinan ja SYL:n hallituksen kanssa. Hankkeita on sekä suunnittelu –että loppuvaiheissa. Hankkeet vaativat myös konsultointityötä ja jatkuvaa yhteydenpitoa hankekohteisiin ympäri maailmaa. Viestintä Viestinnän kohdalla ollaan kehitetty sekä sisäistä että ulkoista viestintää kuten myös ilmettä. Yo - kuntakiertue meneillään, uusi newsletter tehty ja uusi logo on valittu (etukannessa)! Lue lisää SYL:n kehitysyhteistyöstä osoitteessa kehitysyhteistyo.syl.fi