Sam 2005 raportti

SYL
SYLKoulutus- ja sosiaalipoliittinen sihteeri
1      KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI

                         Vuodelta 2005


Järjestön nimi suomeksi: Suomen    ylioppilaskuntien liitto ry
Järjestön nimi englanniksi: National  union of students in Finland
Hankkeen nimi:  Ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksella paremmat työllistymismahdollisuudet Lusakan
nuorille
Hankekoodi: 28812601
Hankkeen sijainti: Lusaka,  Sambia
Raportointikausi: 2005
Hankkeen alkamisvuosi: 2003


                                         Euroa
Raportointivuodelle myönnetty tuki                        22000
• josta nostettu tukea raportointivuoden aikana                  22000
Edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyt, raportointivuonna käytetty tuki     8180,27
Raportointivuoden aikana käytetty tuki yhteensä                  30 180,27

1. YHTEISTYÖKUMPPANIT. Selvitä tuen vastaanottajan, hyödynsaajien tai muiden yhteistyökumppaneiden
osallistuminen hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen sekä hankkeen valvontaan. Mitä ja
millaisia osallistavia menetelmiä käytetään hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Hankealoitteen teki KYPT keväällä 2002, kun SYL oli ensin KEPA:n Sambian toimiston kautta
tiedottanut etsivänsä yhteistyökumppania Sambiasta. Hankkeen on suunnitellut KYPT.
Valmistelumatkalla elokuussa 2002 kolme SYL:n edustajaa suunnittelivat yhdessä KYPT:n hallinnon
kanssa heidän tekemäänsä alustavaa projektiesitystä eteenpäin. Suunnitteluprosessissa haastateltiin
koulun entisiä ja silloisia opiskelijoita sekä opettajia. Tammikuussa 2005 SYL:n kahden hengen
delegaatio oli hankkeen seurantamatkalla, jonka aikana haastateltiin opiskelijoita, opettajia ja hallitusta
heidän näkemyksistään hankkeen kehittämiseksi. Molemmilla hankematkoilla on tavattu myös KYPT:n
yhteistyötahoja ja tutustuttu muihin koulutuskeskuksiin.

Yhteistyökumppanimme vastaa itsenäisesti hankkeen toteuttamisesta. KYPT järjestää vuosittain
kaksipäiväisen seuranta- ja suunnitteluseminaarin, johon osallistuu nykyisten ja entisten opiskelijoiden ja
henkilökunnan lisäksi myös paljon yhteisön edustajia (kouluja, kirkkoja, nuorisojärjestöjä). Pitkälti samat
tahot osallistuvat KYPT:n vuosikokoukseen, jonka tehtävänä on mm. keskustella ja hyväksyä järjestön
strategiasuunnitelma. Vuoden 2005 vuosikokoukseen osallistui yhteensä 45 henkeä. KYPT:n hallitus
kokoontuu neljä kertaa vuodessa suunnittelemaan ja seuraamaan hanketta. Hallituksen tehtävänä on
lisäksi linjanveto keskuksen toiminnasta, työntekijöiden palkkaus ja linjojen esittely hallinnon
toimeenpanevalle tasolle. Hallitukseen kuuluu kaksi vuosikokouksessa vaaleilla valittua jäsentä
seitsemästä pienemmästä asuinalueesta (Chibolya, Linda, Old Kanyama, New Kanyama, Makeni, John
Laing ja Chinika) eli yhteensä 14 henkeä.

Koulutuskeskuksen oppilaskunta tapaa koulun johtoa ja opettajakuntaa erikseen kuukausittain. Myös
opettajat ja koulun johto tapaavat epävirallisten keskustelujen lisäksi säännöllisesti kaksi kertaa
kuukaudessa. Kaikissa näissä tapaamisissa käsitellään hankkeen kehittämistarpeita. Opiskelijat
osallistuivat hankkeen monitorointiin tapaamisten lisäksi täyttämällä kurssiarviointilomakkeet.
Keskuksen tiloissa toimivat yhteisölliset järjestöt osallistuivat joidenkin toimintojen toteuttamiseen,
2


kuten HIV/AIDS päivään ja huumevalistushankkeeseen. Nämä yhteisön järjestöjen nuoret samoin kuin
koulun opiskelijat osallistuivat koulutustarpeiden kartoitukseen.

Raportointivuonna KYPT:ssä oli ensimmäinen ETVO-vapaaehtoinen ja aloitti toinen. Syyskuusta 2004
maaliskuuhun 2005 KYPT:ssä vapaaehtoistyössä ollut Tero Heiska teki tutkimuksen KYPT:n entisten
opiskelijoiden työllistymisestä. Tutkimuksen keskeisimmät kysymykset olivat:
   • Kuinka suuri osa keskuksesta valmistuneista nuorista työllistyy?
   • Onko työ koulutusta vastaavaa?
   • Onko työ pysyvää vai satunnaista?
   • Työllistytäänkö Kanayaman alueelle vai muualle?
   • Työskentelevätkö valmistuneet nuoret yrittäjinä vai palkollisina?
Syyskuussa 2005 vapaaehtoistyön KYPT:ssä aloittanut Dan Koivulaakso mm. piti
ihmisoikeuskasvatuksesta oppitunteja koulun oppilaille ja toimi ATK-tukihenkilönä. Association of
CISEP Users (ACU) suunnittelee ja toimeenpanee kaikkiin kursseihin sisältyvän
liiketoimintakoulutuksen osuuden.

Kepan Sambian yhteystoimitsija on merkittävä yhteistyötaho erityisesti kommunikaation ylläpitämisessä,
parantamisessa ja ylipäätään hankkeen monitoroinnissa. KYPT:n henkilökunta osallituu Kepan
Sambian toimiston järjestämille kursseille mm. järjestön taloushallinnosta, kapasiteetin vahvistamisesta
ja kestävyydestä kansalaisjärjestöissä. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Suomen toimisto on auttanut
SYL:a hankesuunnitteluun, raportointiin, koulutukseen ja hallintoon liittyvissä asioissa.

SYL valitsee vuosittain jäsenjärjestönsä edustajista Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan
(KENKKU), joka vastasi vapaaehtoistyönä hankkeen seurannasta ja tiedotuksesta Suomessa. SYL:n
molempien hankkeiden sekä tiedotuksen parissa työskenteli myös puolipäiväinen hankekoordinaattori
Teemu Sokka.
2. HANKKEEN VAIKUTUKSET JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN. Selvitä miten hanke on
saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Millaisia positiivisia vaikutuksia hankkeella on ollut, kuka/ketkä ovat
niistä hyötyneet, mitä muutoksia hankkeen seurantamittareissa on tapahtunut? Missä asioissa ja mistä
syystä osa tavoitteista on ehkä jäänyt saavuttamatta?

Tavoitteiden saavuttaminen
Hankkeella on yksi pitkän tähtäimen tavoite: nuorten ja erityisesti nuorten naisten elämänlaadun ja
työllistymismahdollisuuksien parantaminen lisäämällä ammatillista ja pienyritystoimintaan liittyvää
osaamista koulutuksen kautta. Raportointivuonna tehdyn työllistymisen seurantatutkimuksen mukaan
42 tavoitetusta 58 entisestä opiskelijasta (77 %) oli työllistynyt. Näistä vain neljä oli töissä jollain muulla
kuin opiskelemallaan alalla. Tämän mukaan koulun tarjoama koulutus on auttanut nuoria saamaan
koulutustaan vastaavaa työtä. Valmistumisen jälkeen työllistyneistä opiskelijoista 51 % on saanut
vakinaista ja 49 % väliaikaista työtä. Valmistuneista opiskelijoista 19 % on perustanut oman yrityksen
mutta jopa 79 % aikoo tulevaisuudessa yrittäjäksi. Eniten omaa yritystoimintaa on vaatetusalaa
opiskelleilla, joista 40 % työskentelee yrittäjinä. Kaikista seurannassa mukana olleista opiskelijoista 64 %
piti tulojaan parempina saamansa koulutuksen ansiosta.

Hankkeella on myös neljä välitöntä, prioriteettijärjestyksessä olevaa tavoitetta:
1. Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen (70%)
2. KYPT:n kehittyminen järjestönä (10%)
3. Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%)
4. Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%)

Näistä on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa pystytty lähinnä keskittymään ensimmäiseen,
hankesuunnitelmassa myös suurimman painoarvon saaneeseen tavoitteeseen. Tavoite on saavutettu
siinä määrin kuin se on ollut nykyisessä toimintaympäristössä mahdollista. Kurssitarjontaa on karsittu
3


keskittymällä eniten kysyttyihin kursseihin. Muiden välittömien tavoitteiden kohdalla suunniteltuja
toimintoja on toteutettu ja tuloksia saavutettu jokaisen tavoitteen osalta, mutta tavoitteita ei
kokonaisuuksina ole saavutettu siinä laajuudessa, kun hankesuunnitelmassa on ajateltu. Näin on
tapahtunut hyvin pitkälti siksi, että hankeen kolmena ensimmäisenä vuotena rahalähetys on tullut yli
puoli vuotta myöhässä johtuen ensimmäisenä vuotena ministeriön myöhäisestä rahoituspäätöksestä ja
seuraavina vuosina tilintarkastuksen myöhästymisestä.

Hyödynsaajat
Hankkeesta ovat hyötyneet hankesuunnitelmassa lopullisiksi hyödynsaajiksi määritellyt alueen
vähäosaiset nuoret. Nuorille on ollut tarjolla koulutusta, kulttuuria sekä tiedotusta erilaisista
ajankohtaisista teemoista. Hankkeen muita hyödynsaajia ovat olleet myös koulutuskeskuksen opettajat
ja muu henkilökunta sekä alueen yhteisöryhmät. Välillisesti KYPT:n toiminnasta on hyötynyt koko
Kanyaman yhteisö.

Vaikeudet tavoitteiden saavuttamisessa
Vähemmän tärkeiksi priorisoitujen (10 %) tavoitteiden saavuttamisessa jouduttiin tekemään
kompromisseja, vaikka yksittäisiä toimia tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiinkin. Koko alkuvuoden
toiminnan lamautti venynyt tilintarkastuksen valmistuminen, eikä SYL siten voinut lähettää uutta
rahoitusta ennen kuin edelliset oli selvitetty. Onneksi perinteisesti tammikuun kurssit ovat heinäkuun
sisäänottoa huomattavasti vähemmän suosittuja, johtuen vuodenaikaan liittyvistä perheiden
talousvaikeuksista (sadekausi, muiden lasten kouluvuoden alkaminen). Hankkeessa on kahtena
ensimmäisenä vuotena rahalähetysten viivästymisen vuoksi jouduttu keskittymään lähinnä siihen, että
kurssit saadaan ylipäätään järjestettyä. Siten toimitilojen kohentamiseen tai koulutuskeskuksen
tunnetuksi tekemiseen työnantajien keskuudessa ei ole ollut mahdollisuutta panostaa riittävästi. Näihin
keskitytään nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa. Työllistymisselvityksen tekoa vaikeuttivat
osoitejärjestelmän puutteellisuus ja yhteystietojen vähäisyys.


3. TOIMINNOT JA TULOKSET.
a) Selvitä lyhyesti tärkeimmät toimintamuodot ja toimenpiteet, joiden kautta hankkeelle asetettuja tavoitteita
on pyritty saavuttamaan.

Toimintamuodot
Ehdottomasti tärkein toimintamuoto vuoden 2005 aikana olivat opiskelijoille järjestetyt kurssit, joista
SYL:n tukemana järjestettiin vain pitkäkestoisia kursseja. Automekaniikassa sekä hotelli- ja ravintola-
alalla vuoden mittaiset kurssit samoin kuten vaatetusalan kuuden kuukauden pituiset kurssit alkoivat
tammikuussa ja heinäkuussa (sisäänotto kahdesti vuodessa). Kurssit koostuivat 25 prosenttisesti
teoriasta ja 75 prosenttisesti käytännön osiosta.

Automekaniikan opiskelijoille opetettiin mm. polttoaine-, ohjaus-, jäähdytys-, voitelu, ratas-, akseli-,
jousitus- ja sytytysjärjestelmien sekä vaihdelaatikon toiminta ja miten näiden yleisimmät ongelmat
paikallistetaan ja korjataan. Autoelektroniikan opiskelijoille opetettiin mm. kojelaudan varoitusvalojen
ja moottorin ilmaisimien sekä piirilevyjen toiminta sekä mittarien kalibrointi. Ravintola-alan opiskelijat
perehdytettiin erilaisten ruokalajien valmistamisen lisäksi mm. hygieniaan, tuholaisiin, laskutukseen,
ruoka-aineiden tilaukseen, ruoan esillepanoon, erilaisiin astioihin ja ruoanlaiton välineisiin, vitamiineihin,
mausteisiin ja yrtteihin sekä tarjoilijan rutiineihin. Vaatetusalan kurssilla opetettiin mm. kaavoitus,
mittaaminen, kuvien painatus, ompeleminen käsin ja koneella, erilaiset kankaat ja kuidut,
vaatesuunnittelun perusteet sekä valmistettiin mm. essu, vauvan mekko, tyttöjen hame, poikien paita ja
shortsit, safaripaita, pitkät housut, koulupuku, pitkä mekko sekä erilaisia chitengen asukuoseja.

Seurannan parantamiseksi raportointivuonna tehtiin etvo-vapaaehtoisen johdolla tutkimus
koulutuskeskuksen entisten oppilaiden työllistymisestä. Selvityksen teon kannalta olennaisessa asemassa
4


oli seurantavälineistön luominen, joka jäisi KYPT:lle ensimmäiseksi versioksi järjestelmälle, jota he
sitten voisivat kehittää eteenpäin.

Tässä olemme listanneet ainoastaan niitä toimenpiteitä, joita UM:n/SYL:n varoin on tehty, vaikka esim.
pienyritystoimintaa käsitteleviä kursseja (mukana hankesuunnitelmassamme) on toteutettu muista
rahoituslähteistä saaduilla varoilla. Näille viikon mittaisille lyhytkursseille osallistui 85 henkilöä.
Raportointivuonna yhteensä 321 pienyrittäjää sai KYPT:ltä neuvoja ja konsulttiapua yritystoimintaansa
varten, näistä 87 oli KYPT:n entisiä opiskelijoita.

Toimenpiteet (joka tavoitteelle määritelty erikseen):

Tavoite: Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen
 Hankittiin opetusvälineitä ja työkaluja kursseille
 Pidettiin yllä tiukkaa linjaa oppilaiden arvostelussa
 Opettajat keskustelivat runsaasti poissaolevien ja heikosti menestyvien opiskelijoiden kanssa pyrkien
 saamaan nämä paremmin mukaan opetukseen
 Joulukuussa järjestettiin kahden päivän arviointiseminaari
 Opettajat tekivät vierailuja työharjoittelupaikkoihin ja saivat palautetta oppilaiden taitojen
 vastaavuudesta työelämässä
 Tehtiin sopimus kansallisen koeneuvoston (National Examination Council of Zambia) kanssa ja
 virallinen kansallinen ammattitutkinnon koe on nyt pakollinen kaikille opiskelijoille

Tavoite: KYPT:n kehittyminen järjestönä
 Toimitiloja vuokrattiin erilaisille yhteisöryhmille ja muille toimijoille
 Vuokranmaksun laiminlyöneitä vuokralaisia irtisanottiin
 Poliiseilla asunto käytössä molemmilla kampuksilla

Tavoite: Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin
 Vapaa-ajan aktiviteetteja tarjottiin erilaisten yhteisöryhmien toiminnan välityksellä, lisäksi toteutettiin
 tiedotuskampanjoita mm. huumeista ja HIV:stä
 Teollisuuden edustajia kutsuttiin vierailemaan koulutuskeskuksissa, joko vierailuluennoitsijoina tai
 keskustelukumppaneina
 Opettajat tekivät vierailuja työharjoittelupaikkoihin
 Opettajat avustivat oppilaita työharjoittelupaikan löytämisessä
 Yhteisöryhmiä avustettiin niiden toiminnassa tarjoamalla niiden käyttöön tiloja. KYPT:n alueella toimi
 raportointivuonna mm. vammaisten lasten koulu, Punaisen ristin pakolaistoimisto, Kanyama Art
 Center jossa taiteilijat opettavat katulapsia ja Kandodo Memorial Theatre -yhteisöteatteri. Lisäksi
 Community Voice lehden toimitus sijaitsi koulun tiloissa, mutta tällä hetkellä lehdellä ei ole rahoitusta.
 KYPT perusti Kanyaman nuorisojärjestöjen verkoston auttamaan järjestöjen toimintaa. Verkostoon
 kuuluu kahdeksan yhteisön nuorisojärjestöä ja verkosto kokoontuu KYPT:n City kampuksen tiloissa.
 KYPT:n alueella toimi myös noin parikymmentä pienyritystä, monet KYPT:n entisiä opiskelijoita

Tavoite: Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi
 KYPT:n entisten oppilaiden työllistyneisyyden seurantatutkimus ja seurantavälineistön luominen
 SYL:n kahden hengen delegaatio teki kahden viikon seurantamatkan tammikuussa 2005
 Opiskelijoilta kerättiin kurssipalautetta
 Opiskelijamäärät ja osallistumisaktiivisuus tilastoitiin
 Koulun johdon ja oppilaskunnan säännölliset tapaamiset
5


b) Luettele lyhyesti hankkeen tulokset eli raportointikauden aikana aikaansaadut konkreettiset parannukset
ja tuotokset. Ilmoita tulosten valmistumisajankohta, määrä ja laji. Jos tulokset eivät vastaa
hakemuksessa/suunnitelmassa ilmoitettuja, selvitä syyt poikkeamiin. (Käytä tarvittaessa lisälehtiä).

Kaikilla opiskelijoilla on oman alansa perusosaaminen niin teorian kuin käytännön tasolla. He pystyvät
oman alansa itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelijat ymmärtävät laadun merkityksen toiminnan
jatkuvuuden kannalta. He tietävät kuinka hakea töitä ja miten perustaa oma yritys.

Hankkeen tulokset tavoitekohtaisesti:

Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen (70 %)
Tulokset:
 Loppuvuodesta riittävästi opetusmateriaalia ja enemmän työkaluja kursseilla
 Kurssitarjottimella KYPT:n vahvuusalueiden mukaiset kurssit
 Poissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna
 Yli puolet oppilaista saavutti vähintään arvosanan hyvä (arvosanajakauman kuvio alla)
 95 % kurssin aloittaneista suorittivat sen loppuun ja läpäisivät loppukokeen
 Aikaisempaa arvostetumpi koulutodistus Kansallisen koeneuvoston testijärjestelmän kautta
 69 valmistunutta pitkiltä kursseilta Alla KYPT:ssä vuoden 2005 aikana SYL:n tuella järjestettyjen
 pitkäkestoisten kurssien suorittaneet sukupuolittain:

     Course                 Male      Female        Total
     Hotel and Catering               2        11            13
     Automotive Mechanics              16        0            16
     Automotive electrical              7        0             7
     Tailoring and Designing             0        33            33
                    Total      25        44            69          Arvosanajakauma kursseittain 2005
     45 %
     40 %
     35 %
                                          erinomainen
     30 %                                    kiitettävä
     25 %                                    hyvä
     20 %                                    tyydyttävä
     15 %                                    kohtalainen
                                          välttävä
     10 %
      5%
      0%
          Hotel &    Tailoring &    Auto    Auto-Electrical
          Catering    Designing    Mechanics

Poikkeamat:
 Tarvetutkimuksen tekemiselle ei ollut resursseja

KYPT:n kehittyminen järjestönä (10 %)
Tulokset:
6


 Vuokranmaksukykyisiä ja yhteisöä tukevia vuokralaisia
 Kohentunut infrastruktuuri kampuksilla
 Kampusten turvallisuustilanne parantunut kampuksilla asuvien poliisien myötä

Poikkeamat:
 KYPT:n aseman heikosti ymmärtävä hallitus. Jatkohankkeessa hallituksen perehdyttämiseen ja
 sitouttamiseen panostetaan.

Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10 %)
Tulokset:
 Vahvistunut side yhteisöön ja työmarkkinoihin
 Kaikki opiskelijat saivat oman alan työharjoittelupaikan

Poikkeamat:
 KYPT:n tunnetuksi tekemiselle paikallisten työnantajien keskuudessa ei ollut paljoa resursseja
 käytettävissä, tähän panostetaan jatkohankkeessa
 Yhteistyötä TEVETA:n kanssa ei ole kehitetty
 Palvelujen kehittämiselle ei ollut resursseja

Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10 %)
Tulokset:
 Jatkokäyttöön soveltuva seurantatutkimuksen malli

Poikkeamat:
 Alkuarviointeja ei ollut resursseja järjestää
 Valmistuneiden tapaamisia ei voitu järjestää

4. HANKKEEN KESTÄVYYS. Arvioi hankkeen tulosten ja positiivisten vaikutusten kestävyyttä: Onko niiden
taloudellisen, teknisen, institutionaalisen, sosio-kulttuurisen ja ympäristöllisen kestävyyden suhteen riskejä?

Loppuvuodesta 2004 tehdyn perusteellisen strategiasuunnitelman avulla KYPT:n toiminnan
talousnäkymät ovat aikaisempaa lupaavammat, niin ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi kuin
oppilastöiden liiketoiminnan aloittamiseksi. Nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa keskitytään
koulutuskeskuksen talouden vahvistamiseen, tunnettavuuden lisäämiseen ja keskuksen infrastruktuurin
parantamiseen. Näin ollen hankkeen kestävyys tulee olemaan aikaisempaa paremmalla pohjalla. Yhtenä
riskinä kestävyydelle on koulun hallituksen heikko tietoisuus koulutuskeskuksen arjesta ja heidän
vähäinen sitoutumisensa koulun kehittämiseen. Jatkohankkeessa panostetaan hallituksen
perehdyttämiseen ja sitouttamiseen.

KYPT on myös toiminut aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Yritystoiminnan
aloittamiseen liittyviä lyhytkursseja on järjestetty siten, että alueen naisilla on ollut mahdollisuus
osallistua niille. Joillakin näillä kursseilla oli jopa naisia enemmän kuin miehiä. KYPT on myös ollut
mukana järjestämässä Kanyaman alueella HIV/AIDS –valistuskampanjoita. Kaikki nämä toimet omilta
osin lisäävät sukupuolten välisen tasa-arvon parempaa toteutumista. Yhteisöryhmien toiminta on
tärkeää kansalaistoiminnan kehittymisen kannalta, koska KYPT on yhteisökeskeinen järjestö, jonka
toimintaa raamittavat hyvin pitkälti yhteisön ihmiset ja heidän tarpeensa.
5. ONGELMAT JA MUUTOSTARPEET. Mitä ongelmia ja muutostarpeita hankkeessa on ilmennyt? Miten
hankkeen toteutusta on syytä kehittää, jotta tavoitteet saataisiin saavutetuksi ja vaikutusten sekä tulosten
kestävyys varmistetuksi?
7


Kaikkien kurssien opetusvälineet ja –tilat kaipaavat runsaasti uusimista. Esimerkiksi autopuolella
työkaluista suurin osa on varastettu, tarvittaisiin uusi opetusmoottori sekä korjaamokatos. Kaikilla
kursseilla olisi tarvetta oppikirjoille ja apuopettajille. Osa-aikaisia opettajia on yritetty rekrytoida
apuopettajiksi ja sijaisreserviin mutta pätevät opettajat eivät ole halunneet ottaa osa-aikaista työtä
vastaan ja täysipäiväiseen työpaikkaan ei taas ole ollut varaa. Näihin paneudutaan nyt alkaneessa
hankkeen jatkovaiheessa. Oppilaiden alhaisen pohjakoulutusvaatimuksen seurauksena kaikki opiskelijat
eivät pysty kunnolla seuraamaan teoriaopetusta. Tämä on ratkaistu lisäämällä käytännön osuutta
opetuksessa, koska KYPT halutaan pitää avoimena mahdollisimman monille ja juuri heikoimmassa
asemassa oleville. Syksyllä 2005 alkoi kiista KYPT:n City kampuksen alueelle pari vuotta aiemmin
rakennetun talon omistajuudesta. Kina ratkesi KYPT:n hyväksi vuosikokouksen ja Kayaman alueesta
vastaavan parlamenttiedustajan puututtua asiaan.

Koulutuskeskuksen tunnettavuutta niin nuorten kuin työnantajienkin keskuudessa on kehitettävä.
Yhteisön nuoret eivät tiedä KYPT:n tarjoamista kursseista eivätkä mahdolliset työnantajat tunne vielä
KYPT:ä tarpeeksi, jotta olisivat vakuuttuneita entisten oppilaiden taidoista. Markkinointiin ja
tunnettavuuteen panostetaan jatkohankkeessa. Raportointivuonna kaikki opiskelijat saivat
työharjoittelupaikan, mutta vasta kovan työn jälkeen, ja yhteen työpaikkaan meni monesti useampi
opiskelija. Jatkohankkeessa työharjoittelupaikkoihin kiinnitetään huomiota lisäämällä yhteyksiä alan
firmoihin ja budjetoimalla opettajille resursseja paikan löytämisen avustamiseen.

KYPT:n nimi on osoittautunut ongelmalliseksi, sillä huonomaineeseen slummiin viittaava nimi ei lisää
luottamusta työnantajien keskuudessa eikä ole oppilaillekaan houkutteleva. Ajatellaan että Kanayamassa
annettava opetus ei voi olla laadukasta. KYPT:stä valmistuvien oppilaiden vakuuttavan näköisissä
todistuksissa ei enää luekaan koulun koko nimeä vaan pelkästään ”KYPT: Technical Institute”.
KYPT:n nimen kanssa on toinenkin ongelma. Järjestö aloitti toimintansa aluksi projektina (Kanayama
Youth Project) siirtyen siitä ohjelma-nimitykseen (Kanayama Youth Program) ja edelleen nykyiseksi
yhdistykseksi (Kanayama Youth Program Trust) mutta virallista hyväksyntää KYPT:n
rekisteröitymisestä ei ole vielä tullut, vaan viranomaisten rekisterissä se on yhä KYP eli Kanayama
Youth Program.

KYPT:ssä toimi vuonna 2005 kaksi toimeenpanevan tason johtajaa (Lewis Mwale vastasi hallinnosta ja
talousasioista ja Grace Mushibwe opetustoimesta) yhden johtajan kuoltua Aidsiin pari vuotta sitten. Mrs
Mushibwe erosi keväällä 2005 ja hänen tilalleen valittiin KYPT:n pitkäaikainen autopuolen opettaja
Webster Mwaanga. Tammikuun 2005 hankematkan perustella keskuksen toimeenpaneva taso oli
motivoitunut KYPT:n kehittämisestä, mutta selvästi myös stressaantunut ja ylityöllistetty. Keskuksen
johtajan puuttuessa sitä virkaa hoitaa periaatteessa KYPT:n hallitus, joka valitettavasti on pahasti
irrallaan koulutuskeskuksen todellisuudesta. KYPT kaipaisikin yleisjohtajaa, jolloin Mr. Mwale voisi
keskittyä talouspuoleen. Vuosittain vaihtuva hallitus tarvitsisi aina kunnollisen perehdytyksen siihen
miten KYPT:n toimii, mitkä ovat koulutuskeskuksen kehitettävät puolet ja mitä hallitukselta odotetaan.

KYPT:llä oli myös Ulkoasianministeriön raportointivaatimusten suhteen pieniä epäselvyyksiä, joten
tammikuun 2005 hankematkalla järjestöt tekivät yhdessä uudet yksityiskohtaiset raportointipohjat
neljännesvuosi- ja vuosiraportteja varten. Tammikuussa 2005 tehty hankematka paransi kumppanuutta
huomattavasti ja palautti luottamuksen molemmin puolin. Paikallinen tilintarkastus valmistui myös
vuonna 2005 myöhässä. Tämä johtui tilintarkastusfirman odotettua suuremmasta työsumasta. Tämä
taasen johti SYL:n rahalähetyksen viivästymiseen, koska uusia rahoja ei voitu lähettää ennen entisten
tiliselvitystä. Varojen puute taasen mm. viivästytti palkkojen maksua vähentäen näin henkilökunnan
työmotivaatiota ja siten myös opetuksen tasoa. Myöskään oppimateriaaleja ei voitu ostaa. Tämä
ongelma poistui tilintarkastuksen vihdoin valmistuttua ja maksatusten päästyä käyntiin. Myös
raportointivuoden tilintarkastus valmistui pahasti myöhässä. Tällä kertaa syynä oli vuosikokouksen
vaatimus toimittaa aikaisempien vuosien kirjanpito kaupunginneuvostoon, ja sinne vietiin
epähuomiossa myös vuoden 2005 tilikirjat. Näiden papereiden takaisin saaminen kesti pari kuukautta.
8
 KYPT:ssä ei ole nettiyhteyttä, joten heidän on mentävä sähköpostia lukeakseen keskustaan. Kiireisenä
 työaikana nämä käynnit vievät paljon aikaa ja tapahtuvat hyvin harvakseltaan. Kommunikaatio paranee
 huomattavasti, kun KYPT saa kuluvana vuonna oman Internet-yhteyden. Nettiyhteyden saaminen on
 osoittautunut harvinaisen vaikeaksi eikä linjaa saatu auki vielä raportointivuonna vaikka näin oli
 tarkoitus. Ongelmana on ollut kilpailun vähyys ja valtiollisen palveluntarjoajan byrokraattisuus ja hitaus.
 Puutteellisiin tietokoneresursseihin tuli myös kohennus kun kesällä 2005 järjestöön saatiin Helsingin
 yliopiston ylioppilaskunnan tuella kaksi kannettavaa tietokonetta.

 6. HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS. Tarkempi erittely kohdissa 7 ja 8.

 6.1 KUSTANNUKSET

KUSTANNUKSET                             Vuosi 2005
Henkilökulut (liitteestä A1)                     Hyväksytyn     Toteutuneet
                                   hankesuunnit.   kulut
                                   kulut
Suomalaisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut

Suomalaisten asuminen ja matkakulut

Paikallisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut           5 530       6461,41

Muut henkilökulut

Välisumma yhteensä                          5 530       6461,41

Koulutus ja valistus (liitteestä A4)
Henkilökulut                             5 750       7 297,15
Materiaalit, tilat ja muut kulut                   6 026       6 212,81
Välisumma yhteensä                          11 776       13 509,96

Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (liitteestä A5)
Laite- ja materiaalihankinnat                    0         884,34
Rakentaminen                             2 234       734,51
Muut hankinnat
Välisumma yhteensä                          2 234       1 618,85

Käyttö ja kunnossapito
Käyttökulut                             0         3 186,77
Kunnossapitokulut                                    1 345,36
Välisumma yhteensä                          0         4 532,14

Seuranta ja arviointikulut yhteensä (liitteestä A2)         5 288       7 843,92

TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ                        24 828       33 966,27

Hallintokulut (liitteestä A3)
Hallintohenkilöstön palkka- ja sosiaalikulut             1 540       2 934,00
Toimistokulut                            460
Varainhankinta ja tiedottaminen                   300        840,00
9


Välisumma yhteensä                             2 300        3 774,00

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ                       27 128       37 740,27
Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%)                 8%         9,99 %


 6.2 RAHOITUS

 Kohdassa 6.1 kuvatut kustannukset on katettu seuraavasti:

RAHOITUS                                 Vuosi 2005

Omarahoitus                                 Hyväksytyn      Toteutuneet
                                      hankkeen       kustannukset
                                      kustannukset
Rahallinen osuus                             3425         3780
Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitukset                   2 000        3780
Omarahoitus yhteensä                           5425         7 560
Omarahoitus kokonaiskuluista (%)                     20%         20,03 %

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötuki
Rahoitus raportointivuodelle myönnetystä tuesta             22000        22000
Rahoitus aiemmilta vuosilta siirtyneistä tuista             8312         8180,27
Käytetty UM:n kehitysyhteistyötuki yhteensä               30312        30 180,27

Muu rahoitus
Rahoituslähteet:
Muut rahoitus yhteensä


RAHOITUS YHTEENSÄ                            35290,64       37 740,27
 7. KUSTANNUSERITTELY. Selvitä hankkeen kustannukset eriteltynä kustannuslajeittain. Erittelyssä tulee
 ilmoittaa kustannuslajit (esim. henkilötyön laatu, koulutusmateriaali, rakennustarvikkeet, matkoja),
 hankintojen määrä (esim. henkilötyön määrä ja työskentelyaika, kappaletta hankittuja välineitä, m2
 rakennettu toimitilaa, kpl matkoja), yksikköhinta (esim. €/kuukausi, €/kappale, €/m2) sekä hankintalähde.
 Kustannuserittelyn voi tarvittaessa esittää erillisillä liitteillä. Oheisia kustannustaulukoita on käytettävä (Liite
 A, B). Lahjoitukset ja vapaaehtoistyön arvo sisällytetään kustannustaulukon (6.1.) asianmukaisiin kohtiin
 (henkilötyö, laite- ja materiaalihankinnat jne.), lisämerkinnällä suluissa 'vapaaehtoistyö'/'tavaralahjoitukset'.


 Kulut on eritelty liitteissä A


 8. OMARAHOITUS. Selvitä määrällisesti ja laadullisesti kulunutta vuotta koskevan järjestön omarahoituksen
 muodostuminen: mistä lähteistä omarahoitus on hankittu, miten lahjoitusten ja vapaaehtoistyön arvo on
 laskettu. Onko hankkeella ollut muuta rahoitusta? Omarahoituksen erittelyn voi esittää myös liitteessä B.
10


Omarahoituksen koostumus selviää liitteestä B. Omarahoitus on hankittu opiskelijoiden vapaaehtoisista
maksuista. Ylioppilaskunnissa tehdään paljon vapaaehtoistyötä hankkeidemme hyväksi, ja 14 hengen
kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU kokoontuu kuukausittain koko päivän mittaisiin
kokouksiin suunnittelemaan, tiedottamaan, seuraamaan ja arvioimaan. Kokousten välillä asioita
käsitellään aktiivisesti sähköpostin välityksellä.

9. RAHATILANNE RAPORTOINTIVUODEN LOPUSSA

                                    Euroa
Nostamatta jäänyt tuki,
       josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelle
Käyttämättä jäänyt nostettu tuki,                    131,73
       josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelle
Ulkoasiainministeriölle palautettu tuki
Ulkoasiainministeriölle palautettava tuki                131,73

Ulkoasiainministeriö täyttää:

                                    Euroa
Purettu tuki
Purettava tuki
10. HANKKEEN TILANNE RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYESSÄ JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Onko hyödynsaajien tuen tarve vähentynyt, pysynyt ennallaan tai lisääntynyt raportointikauden aikana?
Onko Suomesta tai muualta annettavaa tukea tarkoitus jatkaa? Miten ja kuinka kauan? Arvioi hankkeen
suunnittelusta ja toteutuksesta saatuja kokemuksia: miten toimintaa on syytä kehittää jatkossa? Milloin
hanke on lopullisesti siirrettävissä yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle?


Vähäosaiset, koulutusta tarvitsevia nuoria piisaa yhä Lusakan alueella. Myös KYPT koulutuskeskuksena
kaipaa vielä paljon kehittämistä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoitus on osoittautunut aivan
riittämättömäksi. Koulutuskeskus on pystynyt suoriutumaan juuri ja juuri perustoiminnoista, mutta
koulutuskeskuksen kehittämiselle ei ole ollut resursseja ollenkaan. Hankkeen toteutusta on ehkä hieman
haasteellista arvioida kattavasti, koska tähän mennessä on jouduttu tekemään niin monia kompromisseja
suhteessa alkuperäisiin suunnitelmiin. Hankkeen ensimmäinen vaihe on ollut haasteellista, mutta
järjestöt osoittivat sitoutuneisuutensa toiminnan käytännön järjestämisen lisäksi myös sen
kehittämiseen, mistä esimerkkinä voidaan pitää yhteistyötä Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kanssa
sekä raportointivuonna tehty tutkimus valmistuneiden työllistymisestä.

Hankkeen lopullista siirtoa yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle on ajallisesti varsin
vaikea arvioida. Hanke ei lähtökohdiltaan ole täysin ulkopuolisen rahoituksen varassa, mutta on vaikea
nähdä, kuinka hanke voisi toimia suunnitellussa laajuudessa ja nykyiselle kohderyhmälle täysin ilman
ulkopuolista rahoitusta. Uusien rahoituslähteiden pohdinnassa on myös syytä miettiä, miten vaikkapa
merkittävästi nykyistä suuremmat lukukausimaksut vaikuttaisivat koulutusmääriin ja/tai
opiskelumahdollisuuksiin. Nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa tehdään kartoitus keskuksen
omarahoituksen mahdollisuuksista esimerkiksi oppilastyön myymisen kautta. Kurssien aikana tehtyjä tai
korjattuja tuotteita voitaisiin myydä, ja yritystoimintakursseihin voisi sisällyttää uusia käytännön
ulottuvuuksia esim. markkinointiin liittyen. Muun rahoituksen hankinnassa on syytä pohtia tarkkaan,
11


mistä lähteistä raha tulee ja kuinka paljon rahoitus vaatii henkilöresurssien ohjaamista muuhun
toimintaan kuin mitä hankesuunnitelmassa on.

Tammikuun 2005 hankematkalla tuli entistä paremmin esille koulutuskeskuksen toiminnan tärkeys,
vaikeat olosuhteet ja hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoituksen riittämättömyys koulun kehittämiseen.
KYPT:n oppilaiden ja opettajien sitoutuneisuus koulun kehittämiseen teki vaikutuksen delegaatioon.
Hankematkalla aloitettiin neuvottelut hankkeen jatkosta. Neuvotteluissa muokattiin jatkohankkeelle
selkeästi aikaisemmasta eroavia tavoitteita ja toimintamuotoja. Muutokset palvelevat SYL:n avun
parempaa kohdentamista ja KYPT:n taloudellisen pohjan kestävyyttä. Jatkohankkeen keskeisenä
kohtana on KYPT:n perusopetuksen laatu ja kehittäminen sekä KYPT:n tunnettavuuden parantaminen.
Tuki kohdistetaan neljän pitkäkestoisen kurssin (vaatetus, hotelli- ja ravintola, auto-elektroniikka ja
automekaniikka) rahoittamiseen ja kehittämiseen, siinä missä lyhytkurssien rahoittaminen olisi KYPT:n
ja muiden sambialaisten rahoittajatahojen (lähinnä Cisep) vastuulla, sekä KYPT:n tunnettavuuden
parantamiseen. KYPT tulee jatkohankesuunnitelman mukaan rahoittamaan kaikki hallinto- ja
ylläpitokulunsa itse, mukaan lukien hallintojohtajan palkan. Hankkeen tukemista Suomesta on tarkoitus
jatkaa ainakin vuoteen 2008 asti.Raportin vahvistavat oikeaksi:

Paikka ja päivämäärä: ____________________________    ____________________________


Allekirjoitus:    ____________________________    ____________________________
Nimen selvennys:   ____________________________    ____________________________
Asema:        ____________________________    tilintarkastaja
12

 LIITE A: KULUERITTELYT EUROINA
 A1: Projektin toteuttamisen henkilökulut (seuranta- ja arviointimatkojen matkakulut liitteessä A2, hallintokulut liitteessä A3)
Tehtävä / työntekijä           Työn kesto (kk) Palkka- ja sosiaalikulutMatka- ja majoituskulut Muut henkilökulut  Henkilökulut yhteensä
                             / kk
Suomesta palkattu henkilöstö
Kehitysmaassa palkattu henkilöstö

Koulutusjohtaja Mrs Grace Mushibwe
Koulutusjohtaja Mr Webster Mwaanga
Hallintojohtaja Mr. Lewis Mwale
Kassanhoitaja/kirjanpitäjä

Sosiaalikulut yhteensä
Henkilökunnan terveydenhoito-
ohjelma
Henkilökustannukset yhteensä

 Lisätietoja: … Mrs  Mushibwe erosi keväällä 2005 ja hänen tilalleen valittiin KYPT:n pitkäaikainen autopuolen opettaja Webster Mwaanga.
13

 A2:       Seuranta- ja arviointi:
                     Kokoonpano                     Ajankohta         yksikköhinta ja yksiköiden määrä yhteensä
Hankkeen paikallinen tilintarkastus                             huhtikuu 2006

Hankkeen seurantaa yhteydenpidon Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta           koko vuosi        10 hlöä * 31h/v * 6e/h          1860
ja raporttien välityksellä    KENKKU (13 hlöä)
(vapaaehtoistyö)

Seurantamatka               Teemu Sokka (hankekoordinaattori) ja        10.1. - 27.1.2005     lennot: 2*1210,73e            2421,46
                     Eeva Rask (KENKKU:N jäsen)                          majoitus: 2*15 yötä * 8,96e        163,97
                                                            päivärahat: 2*17,35vrk*36e        1249,20
                                                            muut matkakulut:             357,97
Seuranta- ja arviointikulut yhteensä

 Lisätietoja: …. Suuri osa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista koostuvan KENKKU:n työstä koostuu hankkeen seurannasta. Kokopäivän mittaisia kokouksia oli yhteensä 10 kertaa ja
 niissä oli läsnä keskimäärin 10 henkilöä. Sambian hankkeen seurantaan käytettiin aikaa keskimäärin hieman yli 3 tuntia/kokous. Lisäksi seurantaa ja arviointia hoidettiin runsaasti
 KENKKU:n kesken sähköpostilistan välityksellä.
 Hankkeen seurantamatkan muut kulut koostuivat viisumeista, paikallisista matkakuluista ja lääkekuluista. Seurantamatkan matkaraportti on toimitettu edellisen vuosiraportin
 yhteydessä.


 A3:       Hallintokulut
Kululaji                                           Yksiköiden määrä Yksikkökustannus           Yhteensä
Hankekoordinaattori Teemu Sokka
Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan ja yhteyshenkilöverkoston
vapaaehtoistyötä
Pankkikulut Suomessa
Hallintokulut yhteensä

 Lisätietoja: Hankkeen hallinnoinnista vastaa osa-aikainen hankekoordinaattori. Osa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista koostuvan KENKKU:n työstä hankkeen hallinnoinnista.
14

 A4:       Koulutus- ja valistuskulut
Kululaji                                      Yksiköiden  Yksikkö-kustannukset Kulut yhteensä
                                          määrä
Henkilökulut (kurssimaksut, ulkopuolisten kouluttajien palkkiot, majoitus- ja matkakulut, yms.)

Opettajien palkat
Mrs. Regina Mpundu Nyirongo, Hotelli- ja ravintola
Mrs. Royce Bamsa, Vaatetus
Mr. Webster Chitatu Mwaanga, Automekaniikka ja autoelektroniikka
Muut koulutus- ja valistuskulut (materiaalit, tilat, yms.)

Opetusmateriaalit
Hotelli- ja ravintola
Vaatetus
Automekaniikka
Autoelektroniikka

Kokeiden kustannukset
Opettajien koulutus
Valmistujaistilaisuus
Kurssien markkinointi
Muut opetuskulut
Yhteensä

 Lisätietoja: Sama opettaja opettaa sekä automekaniikka että autoelektroniikkaa.
15

 A5:        Investoinnit ja hankinnat
Investointi               Hankintalähde  Yksiköiden    Yksikkökustannus Rahtikulut yms.  Kulut yhteensä
                             määrä ja laatu
Laite- ja materiaalihankinnat

Suojavaatteita kursseille        Lusaka

Rakentaminen

Rakennusten kunnostus          Sambia
Laitteiden kunnostus           Sambia

Muut hankinnat
Yhteensä
 Lisätietoja: ….
16

 LIITE B: OMARAHOITUS EUROINA
 B1:      Vapaaehtoistyö ja lahjoitukset (enintään 10 % kokonaiskuluista)
Työn / tavaran laatu                  Työn / tavaran määrä     Arvon laskentaperuste  Arvo yhteensä
Vapaaehtoistyö

Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) ja   10 henkilöä * 31h/vuodessa              1860
yhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä hankkeen    * 6e/h
seurantaan ja arviointiin
Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) ja   10 henkilöä * 8 kertaa
yhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä hankkeen    vuodessa * 1h/kerta                 400
hallinnointiin                     hallintoasioihin * 5e/h

Lahjoitustavarat


Yhteensä                                                   2260

 B2:      Rahallinen omarahoitus
Rahoituslähde                                                Määrä


Opiskelijoiden maksamat vapaaehtoiset kehitysyhteistyömaksut


Yhteensä

Recomendados

Sam 2004 raportti por
Sam 2004 raporttiSam 2004 raportti
Sam 2004 raporttiSYL
295 vistas14 diapositivas
Sam 2003 vuosiraportti por
Sam 2003 vuosiraporttiSam 2003 vuosiraportti
Sam 2003 vuosiraporttiSYL
227 vistas16 diapositivas
Strategia final por
Strategia finalStrategia final
Strategia finalSYL
371 vistas10 diapositivas
Strategia päivitetty 12.2011 por
Strategia päivitetty 12.2011Strategia päivitetty 12.2011
Strategia päivitetty 12.2011SYL
456 vistas9 diapositivas
Aikuisväestön osaamista edistämässä por
Aikuisväestön osaamista edistämässäAikuisväestön osaamista edistämässä
Aikuisväestön osaamista edistämässäSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
589 vistas31 diapositivas
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018 por
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018THL
339 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Modernisation agenda for_he_en por
Modernisation agenda for_he_enModernisation agenda for_he_en
Modernisation agenda for_he_enSYL
457 vistas16 diapositivas
Sambia vuosiraportti 2010 por
Sambia vuosiraportti 2010Sambia vuosiraportti 2010
Sambia vuosiraportti 2010SYL
287 vistas26 diapositivas
22 kehystrategia por
22 kehystrategia22 kehystrategia
22 kehystrategiaSYL
271 vistas9 diapositivas
Kyky lounas por
Kyky lounasKyky lounas
Kyky lounasSYL
260 vistas14 diapositivas
08 tosu sve por
08 tosu sve08 tosu sve
08 tosu sveSYL
331 vistas10 diapositivas
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo por
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus saloSeksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus saloSYL
463 vistas7 diapositivas

Destacado(8)

Modernisation agenda for_he_en por SYL
Modernisation agenda for_he_enModernisation agenda for_he_en
Modernisation agenda for_he_en
SYL457 vistas
Sambia vuosiraportti 2010 por SYL
Sambia vuosiraportti 2010Sambia vuosiraportti 2010
Sambia vuosiraportti 2010
SYL287 vistas
22 kehystrategia por SYL
22 kehystrategia22 kehystrategia
22 kehystrategia
SYL271 vistas
Kyky lounas por SYL
Kyky lounasKyky lounas
Kyky lounas
SYL260 vistas
08 tosu sve por SYL
08 tosu sve08 tosu sve
08 tosu sve
SYL331 vistas
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo por SYL
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus saloSeksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo
SYL463 vistas
Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön... por SYL
Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...
Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...
SYL214 vistas
17 halltoke2010 por SYL
17 halltoke201017 halltoke2010
17 halltoke2010
SYL843 vistas

Similar a Sam 2005 raportti

Liaani-hankkeen (ESR) esittely por
Liaani-hankkeen (ESR) esittelyLiaani-hankkeen (ESR) esittely
Liaani-hankkeen (ESR) esittelyLiaani-project (EU)
1.7K vistas10 diapositivas
Opiskelukyky raportti por
Opiskelukyky raporttiOpiskelukyky raportti
Opiskelukyky raporttiSYL
1.3K vistas20 diapositivas
2006 jatkohankke kyp por
2006 jatkohankke kyp2006 jatkohankke kyp
2006 jatkohankke kypSYL
370 vistas14 diapositivas
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137) por
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)SYL
642 vistas11 diapositivas
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137) por
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)SYL
653 vistas11 diapositivas
Sam matkaraportti 2009 por
Sam matkaraportti 2009Sam matkaraportti 2009
Sam matkaraportti 2009SYL
293 vistas6 diapositivas

Similar a Sam 2005 raportti(20)

Opiskelukyky raportti por SYL
Opiskelukyky raporttiOpiskelukyky raportti
Opiskelukyky raportti
SYL1.3K vistas
2006 jatkohankke kyp por SYL
2006 jatkohankke kyp2006 jatkohankke kyp
2006 jatkohankke kyp
SYL370 vistas
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137) por SYL
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
SYL642 vistas
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137) por SYL
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
SYL653 vistas
Sam matkaraportti 2009 por SYL
Sam matkaraportti 2009Sam matkaraportti 2009
Sam matkaraportti 2009
SYL293 vistas
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186) por SYL
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)
SYL807 vistas
Helmikuun Kyky-kuulumiset por SYL
Helmikuun Kyky-kuulumisetHelmikuun Kyky-kuulumiset
Helmikuun Kyky-kuulumiset
SYL374 vistas
kyky kuulumiset joulukuu 2011 por SYL
kyky kuulumiset joulukuu 2011kyky kuulumiset joulukuu 2011
kyky kuulumiset joulukuu 2011
SYL3.3K vistas
Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412) por SYL
Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)
Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)
SYL280 vistas
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko por Antti Martikainen
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakkoopinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko
Antti Martikainen386 vistas
Vyöhyke tuloksia 2.2.2011 por Laukkanen1977
Vyöhyke tuloksia 2.2.2011Vyöhyke tuloksia 2.2.2011
Vyöhyke tuloksia 2.2.2011
Laukkanen1977197 vistas
Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua por Irina Kujanpää
Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisuaOnnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua
Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua
Irina Kujanpää122 vistas
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen por MTK ry
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainenAmmattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
MTK ry238 vistas

Más de SYL

Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013 por
Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013
Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013SYL
1.3K vistas25 diapositivas
Mos project monitoring_trip_report_2013 por
Mos project monitoring_trip_report_2013Mos project monitoring_trip_report_2013
Mos project monitoring_trip_report_2013SYL
676 vistas2 diapositivas
Kyky kuulumiset 3 2013 por
Kyky kuulumiset 3 2013Kyky kuulumiset 3 2013
Kyky kuulumiset 3 2013SYL
3.4K vistas3 diapositivas
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185) por
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)SYL
647 vistas17 diapositivas
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184) por
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)SYL
896 vistas17 diapositivas
Innolla opiskelukykyä - materiaali por
Innolla opiskelukykyä - materiaaliInnolla opiskelukykyä - materiaali
Innolla opiskelukykyä - materiaaliSYL
4.2K vistas21 diapositivas

Más de SYL(20)

Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013 por SYL
Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013
Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013
SYL1.3K vistas
Mos project monitoring_trip_report_2013 por SYL
Mos project monitoring_trip_report_2013Mos project monitoring_trip_report_2013
Mos project monitoring_trip_report_2013
SYL676 vistas
Kyky kuulumiset 3 2013 por SYL
Kyky kuulumiset 3 2013Kyky kuulumiset 3 2013
Kyky kuulumiset 3 2013
SYL3.4K vistas
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185) por SYL
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)
SYL647 vistas
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184) por SYL
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)
SYL896 vistas
Innolla opiskelukykyä - materiaali por SYL
Innolla opiskelukykyä - materiaaliInnolla opiskelukykyä - materiaali
Innolla opiskelukykyä - materiaali
SYL4.2K vistas
130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064) por SYL
130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)
130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)
SYL25.1K vistas
130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm por SYL
130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm
130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm
SYL14.7K vistas
Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915) por SYL
Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)
Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)
SYL3.9K vistas
130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki por SYL
130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki
130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki
SYL18.8K vistas
Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain... por SYL
Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...
Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...
SYL4.7K vistas
SYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelusta por SYL
SYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelustaSYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelusta
SYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelusta
SYL11.3K vistas
Kyky kuulumiset 1{2}2013 por SYL
Kyky kuulumiset 1{2}2013Kyky kuulumiset 1{2}2013
Kyky kuulumiset 1{2}2013
SYL3.9K vistas
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490) por SYL
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
SYL4K vistas
Kenkuillaan 2013 final (id 2294) por SYL
Kenkuillaan 2013 final (id 2294)Kenkuillaan 2013 final (id 2294)
Kenkuillaan 2013 final (id 2294)
SYL466 vistas
Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen por SYL
Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinenEka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen
Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen
SYL3.8K vistas
Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278) por SYL
Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)
Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)
SYL3.5K vistas
20130115 utufye por SYL
20130115 utufye20130115 utufye
20130115 utufye
SYL3.5K vistas
Ensimmäinen vuosi tampere por SYL
Ensimmäinen vuosi tampereEnsimmäinen vuosi tampere
Ensimmäinen vuosi tampere
SYL3.6K vistas
Eka vuosi oy-sarenius-160113 por SYL
Eka vuosi oy-sarenius-160113Eka vuosi oy-sarenius-160113
Eka vuosi oy-sarenius-160113
SYL3.6K vistas

Sam 2005 raportti

 • 1. 1 KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI Vuodelta 2005 Järjestön nimi suomeksi: Suomen ylioppilaskuntien liitto ry Järjestön nimi englanniksi: National union of students in Finland Hankkeen nimi: Ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksella paremmat työllistymismahdollisuudet Lusakan nuorille Hankekoodi: 28812601 Hankkeen sijainti: Lusaka, Sambia Raportointikausi: 2005 Hankkeen alkamisvuosi: 2003 Euroa Raportointivuodelle myönnetty tuki 22000 • josta nostettu tukea raportointivuoden aikana 22000 Edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyt, raportointivuonna käytetty tuki 8180,27 Raportointivuoden aikana käytetty tuki yhteensä 30 180,27 1. YHTEISTYÖKUMPPANIT. Selvitä tuen vastaanottajan, hyödynsaajien tai muiden yhteistyökumppaneiden osallistuminen hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen sekä hankkeen valvontaan. Mitä ja millaisia osallistavia menetelmiä käytetään hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa? Hankealoitteen teki KYPT keväällä 2002, kun SYL oli ensin KEPA:n Sambian toimiston kautta tiedottanut etsivänsä yhteistyökumppania Sambiasta. Hankkeen on suunnitellut KYPT. Valmistelumatkalla elokuussa 2002 kolme SYL:n edustajaa suunnittelivat yhdessä KYPT:n hallinnon kanssa heidän tekemäänsä alustavaa projektiesitystä eteenpäin. Suunnitteluprosessissa haastateltiin koulun entisiä ja silloisia opiskelijoita sekä opettajia. Tammikuussa 2005 SYL:n kahden hengen delegaatio oli hankkeen seurantamatkalla, jonka aikana haastateltiin opiskelijoita, opettajia ja hallitusta heidän näkemyksistään hankkeen kehittämiseksi. Molemmilla hankematkoilla on tavattu myös KYPT:n yhteistyötahoja ja tutustuttu muihin koulutuskeskuksiin. Yhteistyökumppanimme vastaa itsenäisesti hankkeen toteuttamisesta. KYPT järjestää vuosittain kaksipäiväisen seuranta- ja suunnitteluseminaarin, johon osallistuu nykyisten ja entisten opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi myös paljon yhteisön edustajia (kouluja, kirkkoja, nuorisojärjestöjä). Pitkälti samat tahot osallistuvat KYPT:n vuosikokoukseen, jonka tehtävänä on mm. keskustella ja hyväksyä järjestön strategiasuunnitelma. Vuoden 2005 vuosikokoukseen osallistui yhteensä 45 henkeä. KYPT:n hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa suunnittelemaan ja seuraamaan hanketta. Hallituksen tehtävänä on lisäksi linjanveto keskuksen toiminnasta, työntekijöiden palkkaus ja linjojen esittely hallinnon toimeenpanevalle tasolle. Hallitukseen kuuluu kaksi vuosikokouksessa vaaleilla valittua jäsentä seitsemästä pienemmästä asuinalueesta (Chibolya, Linda, Old Kanyama, New Kanyama, Makeni, John Laing ja Chinika) eli yhteensä 14 henkeä. Koulutuskeskuksen oppilaskunta tapaa koulun johtoa ja opettajakuntaa erikseen kuukausittain. Myös opettajat ja koulun johto tapaavat epävirallisten keskustelujen lisäksi säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Kaikissa näissä tapaamisissa käsitellään hankkeen kehittämistarpeita. Opiskelijat osallistuivat hankkeen monitorointiin tapaamisten lisäksi täyttämällä kurssiarviointilomakkeet. Keskuksen tiloissa toimivat yhteisölliset järjestöt osallistuivat joidenkin toimintojen toteuttamiseen,
 • 2. 2 kuten HIV/AIDS päivään ja huumevalistushankkeeseen. Nämä yhteisön järjestöjen nuoret samoin kuin koulun opiskelijat osallistuivat koulutustarpeiden kartoitukseen. Raportointivuonna KYPT:ssä oli ensimmäinen ETVO-vapaaehtoinen ja aloitti toinen. Syyskuusta 2004 maaliskuuhun 2005 KYPT:ssä vapaaehtoistyössä ollut Tero Heiska teki tutkimuksen KYPT:n entisten opiskelijoiden työllistymisestä. Tutkimuksen keskeisimmät kysymykset olivat: • Kuinka suuri osa keskuksesta valmistuneista nuorista työllistyy? • Onko työ koulutusta vastaavaa? • Onko työ pysyvää vai satunnaista? • Työllistytäänkö Kanayaman alueelle vai muualle? • Työskentelevätkö valmistuneet nuoret yrittäjinä vai palkollisina? Syyskuussa 2005 vapaaehtoistyön KYPT:ssä aloittanut Dan Koivulaakso mm. piti ihmisoikeuskasvatuksesta oppitunteja koulun oppilaille ja toimi ATK-tukihenkilönä. Association of CISEP Users (ACU) suunnittelee ja toimeenpanee kaikkiin kursseihin sisältyvän liiketoimintakoulutuksen osuuden. Kepan Sambian yhteystoimitsija on merkittävä yhteistyötaho erityisesti kommunikaation ylläpitämisessä, parantamisessa ja ylipäätään hankkeen monitoroinnissa. KYPT:n henkilökunta osallituu Kepan Sambian toimiston järjestämille kursseille mm. järjestön taloushallinnosta, kapasiteetin vahvistamisesta ja kestävyydestä kansalaisjärjestöissä. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Suomen toimisto on auttanut SYL:a hankesuunnitteluun, raportointiin, koulutukseen ja hallintoon liittyvissä asioissa. SYL valitsee vuosittain jäsenjärjestönsä edustajista Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU), joka vastasi vapaaehtoistyönä hankkeen seurannasta ja tiedotuksesta Suomessa. SYL:n molempien hankkeiden sekä tiedotuksen parissa työskenteli myös puolipäiväinen hankekoordinaattori Teemu Sokka. 2. HANKKEEN VAIKUTUKSET JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN. Selvitä miten hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Millaisia positiivisia vaikutuksia hankkeella on ollut, kuka/ketkä ovat niistä hyötyneet, mitä muutoksia hankkeen seurantamittareissa on tapahtunut? Missä asioissa ja mistä syystä osa tavoitteista on ehkä jäänyt saavuttamatta? Tavoitteiden saavuttaminen Hankkeella on yksi pitkän tähtäimen tavoite: nuorten ja erityisesti nuorten naisten elämänlaadun ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen lisäämällä ammatillista ja pienyritystoimintaan liittyvää osaamista koulutuksen kautta. Raportointivuonna tehdyn työllistymisen seurantatutkimuksen mukaan 42 tavoitetusta 58 entisestä opiskelijasta (77 %) oli työllistynyt. Näistä vain neljä oli töissä jollain muulla kuin opiskelemallaan alalla. Tämän mukaan koulun tarjoama koulutus on auttanut nuoria saamaan koulutustaan vastaavaa työtä. Valmistumisen jälkeen työllistyneistä opiskelijoista 51 % on saanut vakinaista ja 49 % väliaikaista työtä. Valmistuneista opiskelijoista 19 % on perustanut oman yrityksen mutta jopa 79 % aikoo tulevaisuudessa yrittäjäksi. Eniten omaa yritystoimintaa on vaatetusalaa opiskelleilla, joista 40 % työskentelee yrittäjinä. Kaikista seurannassa mukana olleista opiskelijoista 64 % piti tulojaan parempina saamansa koulutuksen ansiosta. Hankkeella on myös neljä välitöntä, prioriteettijärjestyksessä olevaa tavoitetta: 1. Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen (70%) 2. KYPT:n kehittyminen järjestönä (10%) 3. Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10%) 4. Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10%) Näistä on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa pystytty lähinnä keskittymään ensimmäiseen, hankesuunnitelmassa myös suurimman painoarvon saaneeseen tavoitteeseen. Tavoite on saavutettu siinä määrin kuin se on ollut nykyisessä toimintaympäristössä mahdollista. Kurssitarjontaa on karsittu
 • 3. 3 keskittymällä eniten kysyttyihin kursseihin. Muiden välittömien tavoitteiden kohdalla suunniteltuja toimintoja on toteutettu ja tuloksia saavutettu jokaisen tavoitteen osalta, mutta tavoitteita ei kokonaisuuksina ole saavutettu siinä laajuudessa, kun hankesuunnitelmassa on ajateltu. Näin on tapahtunut hyvin pitkälti siksi, että hankeen kolmena ensimmäisenä vuotena rahalähetys on tullut yli puoli vuotta myöhässä johtuen ensimmäisenä vuotena ministeriön myöhäisestä rahoituspäätöksestä ja seuraavina vuosina tilintarkastuksen myöhästymisestä. Hyödynsaajat Hankkeesta ovat hyötyneet hankesuunnitelmassa lopullisiksi hyödynsaajiksi määritellyt alueen vähäosaiset nuoret. Nuorille on ollut tarjolla koulutusta, kulttuuria sekä tiedotusta erilaisista ajankohtaisista teemoista. Hankkeen muita hyödynsaajia ovat olleet myös koulutuskeskuksen opettajat ja muu henkilökunta sekä alueen yhteisöryhmät. Välillisesti KYPT:n toiminnasta on hyötynyt koko Kanyaman yhteisö. Vaikeudet tavoitteiden saavuttamisessa Vähemmän tärkeiksi priorisoitujen (10 %) tavoitteiden saavuttamisessa jouduttiin tekemään kompromisseja, vaikka yksittäisiä toimia tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiinkin. Koko alkuvuoden toiminnan lamautti venynyt tilintarkastuksen valmistuminen, eikä SYL siten voinut lähettää uutta rahoitusta ennen kuin edelliset oli selvitetty. Onneksi perinteisesti tammikuun kurssit ovat heinäkuun sisäänottoa huomattavasti vähemmän suosittuja, johtuen vuodenaikaan liittyvistä perheiden talousvaikeuksista (sadekausi, muiden lasten kouluvuoden alkaminen). Hankkeessa on kahtena ensimmäisenä vuotena rahalähetysten viivästymisen vuoksi jouduttu keskittymään lähinnä siihen, että kurssit saadaan ylipäätään järjestettyä. Siten toimitilojen kohentamiseen tai koulutuskeskuksen tunnetuksi tekemiseen työnantajien keskuudessa ei ole ollut mahdollisuutta panostaa riittävästi. Näihin keskitytään nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa. Työllistymisselvityksen tekoa vaikeuttivat osoitejärjestelmän puutteellisuus ja yhteystietojen vähäisyys. 3. TOIMINNOT JA TULOKSET. a) Selvitä lyhyesti tärkeimmät toimintamuodot ja toimenpiteet, joiden kautta hankkeelle asetettuja tavoitteita on pyritty saavuttamaan. Toimintamuodot Ehdottomasti tärkein toimintamuoto vuoden 2005 aikana olivat opiskelijoille järjestetyt kurssit, joista SYL:n tukemana järjestettiin vain pitkäkestoisia kursseja. Automekaniikassa sekä hotelli- ja ravintola- alalla vuoden mittaiset kurssit samoin kuten vaatetusalan kuuden kuukauden pituiset kurssit alkoivat tammikuussa ja heinäkuussa (sisäänotto kahdesti vuodessa). Kurssit koostuivat 25 prosenttisesti teoriasta ja 75 prosenttisesti käytännön osiosta. Automekaniikan opiskelijoille opetettiin mm. polttoaine-, ohjaus-, jäähdytys-, voitelu, ratas-, akseli-, jousitus- ja sytytysjärjestelmien sekä vaihdelaatikon toiminta ja miten näiden yleisimmät ongelmat paikallistetaan ja korjataan. Autoelektroniikan opiskelijoille opetettiin mm. kojelaudan varoitusvalojen ja moottorin ilmaisimien sekä piirilevyjen toiminta sekä mittarien kalibrointi. Ravintola-alan opiskelijat perehdytettiin erilaisten ruokalajien valmistamisen lisäksi mm. hygieniaan, tuholaisiin, laskutukseen, ruoka-aineiden tilaukseen, ruoan esillepanoon, erilaisiin astioihin ja ruoanlaiton välineisiin, vitamiineihin, mausteisiin ja yrtteihin sekä tarjoilijan rutiineihin. Vaatetusalan kurssilla opetettiin mm. kaavoitus, mittaaminen, kuvien painatus, ompeleminen käsin ja koneella, erilaiset kankaat ja kuidut, vaatesuunnittelun perusteet sekä valmistettiin mm. essu, vauvan mekko, tyttöjen hame, poikien paita ja shortsit, safaripaita, pitkät housut, koulupuku, pitkä mekko sekä erilaisia chitengen asukuoseja. Seurannan parantamiseksi raportointivuonna tehtiin etvo-vapaaehtoisen johdolla tutkimus koulutuskeskuksen entisten oppilaiden työllistymisestä. Selvityksen teon kannalta olennaisessa asemassa
 • 4. 4 oli seurantavälineistön luominen, joka jäisi KYPT:lle ensimmäiseksi versioksi järjestelmälle, jota he sitten voisivat kehittää eteenpäin. Tässä olemme listanneet ainoastaan niitä toimenpiteitä, joita UM:n/SYL:n varoin on tehty, vaikka esim. pienyritystoimintaa käsitteleviä kursseja (mukana hankesuunnitelmassamme) on toteutettu muista rahoituslähteistä saaduilla varoilla. Näille viikon mittaisille lyhytkursseille osallistui 85 henkilöä. Raportointivuonna yhteensä 321 pienyrittäjää sai KYPT:ltä neuvoja ja konsulttiapua yritystoimintaansa varten, näistä 87 oli KYPT:n entisiä opiskelijoita. Toimenpiteet (joka tavoitteelle määritelty erikseen): Tavoite: Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen Hankittiin opetusvälineitä ja työkaluja kursseille Pidettiin yllä tiukkaa linjaa oppilaiden arvostelussa Opettajat keskustelivat runsaasti poissaolevien ja heikosti menestyvien opiskelijoiden kanssa pyrkien saamaan nämä paremmin mukaan opetukseen Joulukuussa järjestettiin kahden päivän arviointiseminaari Opettajat tekivät vierailuja työharjoittelupaikkoihin ja saivat palautetta oppilaiden taitojen vastaavuudesta työelämässä Tehtiin sopimus kansallisen koeneuvoston (National Examination Council of Zambia) kanssa ja virallinen kansallinen ammattitutkinnon koe on nyt pakollinen kaikille opiskelijoille Tavoite: KYPT:n kehittyminen järjestönä Toimitiloja vuokrattiin erilaisille yhteisöryhmille ja muille toimijoille Vuokranmaksun laiminlyöneitä vuokralaisia irtisanottiin Poliiseilla asunto käytössä molemmilla kampuksilla Tavoite: Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin Vapaa-ajan aktiviteetteja tarjottiin erilaisten yhteisöryhmien toiminnan välityksellä, lisäksi toteutettiin tiedotuskampanjoita mm. huumeista ja HIV:stä Teollisuuden edustajia kutsuttiin vierailemaan koulutuskeskuksissa, joko vierailuluennoitsijoina tai keskustelukumppaneina Opettajat tekivät vierailuja työharjoittelupaikkoihin Opettajat avustivat oppilaita työharjoittelupaikan löytämisessä Yhteisöryhmiä avustettiin niiden toiminnassa tarjoamalla niiden käyttöön tiloja. KYPT:n alueella toimi raportointivuonna mm. vammaisten lasten koulu, Punaisen ristin pakolaistoimisto, Kanyama Art Center jossa taiteilijat opettavat katulapsia ja Kandodo Memorial Theatre -yhteisöteatteri. Lisäksi Community Voice lehden toimitus sijaitsi koulun tiloissa, mutta tällä hetkellä lehdellä ei ole rahoitusta. KYPT perusti Kanyaman nuorisojärjestöjen verkoston auttamaan järjestöjen toimintaa. Verkostoon kuuluu kahdeksan yhteisön nuorisojärjestöä ja verkosto kokoontuu KYPT:n City kampuksen tiloissa. KYPT:n alueella toimi myös noin parikymmentä pienyritystä, monet KYPT:n entisiä opiskelijoita Tavoite: Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi KYPT:n entisten oppilaiden työllistyneisyyden seurantatutkimus ja seurantavälineistön luominen SYL:n kahden hengen delegaatio teki kahden viikon seurantamatkan tammikuussa 2005 Opiskelijoilta kerättiin kurssipalautetta Opiskelijamäärät ja osallistumisaktiivisuus tilastoitiin Koulun johdon ja oppilaskunnan säännölliset tapaamiset
 • 5. 5 b) Luettele lyhyesti hankkeen tulokset eli raportointikauden aikana aikaansaadut konkreettiset parannukset ja tuotokset. Ilmoita tulosten valmistumisajankohta, määrä ja laji. Jos tulokset eivät vastaa hakemuksessa/suunnitelmassa ilmoitettuja, selvitä syyt poikkeamiin. (Käytä tarvittaessa lisälehtiä). Kaikilla opiskelijoilla on oman alansa perusosaaminen niin teorian kuin käytännön tasolla. He pystyvät oman alansa itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelijat ymmärtävät laadun merkityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta. He tietävät kuinka hakea töitä ja miten perustaa oma yritys. Hankkeen tulokset tavoitekohtaisesti: Kurssitarjonnan monipuolinen kehittyminen ja jatkuvuuden turvaaminen (70 %) Tulokset: Loppuvuodesta riittävästi opetusmateriaalia ja enemmän työkaluja kursseilla Kurssitarjottimella KYPT:n vahvuusalueiden mukaiset kurssit Poissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna Yli puolet oppilaista saavutti vähintään arvosanan hyvä (arvosanajakauman kuvio alla) 95 % kurssin aloittaneista suorittivat sen loppuun ja läpäisivät loppukokeen Aikaisempaa arvostetumpi koulutodistus Kansallisen koeneuvoston testijärjestelmän kautta 69 valmistunutta pitkiltä kursseilta Alla KYPT:ssä vuoden 2005 aikana SYL:n tuella järjestettyjen pitkäkestoisten kurssien suorittaneet sukupuolittain: Course Male Female Total Hotel and Catering 2 11 13 Automotive Mechanics 16 0 16 Automotive electrical 7 0 7 Tailoring and Designing 0 33 33 Total 25 44 69 Arvosanajakauma kursseittain 2005 45 % 40 % 35 % erinomainen 30 % kiitettävä 25 % hyvä 20 % tyydyttävä 15 % kohtalainen välttävä 10 % 5% 0% Hotel & Tailoring & Auto Auto-Electrical Catering Designing Mechanics Poikkeamat: Tarvetutkimuksen tekemiselle ei ollut resursseja KYPT:n kehittyminen järjestönä (10 %) Tulokset:
 • 6. 6 Vuokranmaksukykyisiä ja yhteisöä tukevia vuokralaisia Kohentunut infrastruktuuri kampuksilla Kampusten turvallisuustilanne parantunut kampuksilla asuvien poliisien myötä Poikkeamat: KYPT:n aseman heikosti ymmärtävä hallitus. Jatkohankkeessa hallituksen perehdyttämiseen ja sitouttamiseen panostetaan. Tiiviimpi linkittyminen Kanyaman yhteisöön ja työmarkkinoihin (10 %) Tulokset: Vahvistunut side yhteisöön ja työmarkkinoihin Kaikki opiskelijat saivat oman alan työharjoittelupaikan Poikkeamat: KYPT:n tunnetuksi tekemiselle paikallisten työnantajien keskuudessa ei ollut paljoa resursseja käytettävissä, tähän panostetaan jatkohankkeessa Yhteistyötä TEVETA:n kanssa ei ole kehitetty Palvelujen kehittämiselle ei ollut resursseja Seurannan parantuminen opiskelun vaikutusten arvioimiseksi (10 %) Tulokset: Jatkokäyttöön soveltuva seurantatutkimuksen malli Poikkeamat: Alkuarviointeja ei ollut resursseja järjestää Valmistuneiden tapaamisia ei voitu järjestää 4. HANKKEEN KESTÄVYYS. Arvioi hankkeen tulosten ja positiivisten vaikutusten kestävyyttä: Onko niiden taloudellisen, teknisen, institutionaalisen, sosio-kulttuurisen ja ympäristöllisen kestävyyden suhteen riskejä? Loppuvuodesta 2004 tehdyn perusteellisen strategiasuunnitelman avulla KYPT:n toiminnan talousnäkymät ovat aikaisempaa lupaavammat, niin ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi kuin oppilastöiden liiketoiminnan aloittamiseksi. Nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa keskitytään koulutuskeskuksen talouden vahvistamiseen, tunnettavuuden lisäämiseen ja keskuksen infrastruktuurin parantamiseen. Näin ollen hankkeen kestävyys tulee olemaan aikaisempaa paremmalla pohjalla. Yhtenä riskinä kestävyydelle on koulun hallituksen heikko tietoisuus koulutuskeskuksen arjesta ja heidän vähäinen sitoutumisensa koulun kehittämiseen. Jatkohankkeessa panostetaan hallituksen perehdyttämiseen ja sitouttamiseen. KYPT on myös toiminut aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä lyhytkursseja on järjestetty siten, että alueen naisilla on ollut mahdollisuus osallistua niille. Joillakin näillä kursseilla oli jopa naisia enemmän kuin miehiä. KYPT on myös ollut mukana järjestämässä Kanyaman alueella HIV/AIDS –valistuskampanjoita. Kaikki nämä toimet omilta osin lisäävät sukupuolten välisen tasa-arvon parempaa toteutumista. Yhteisöryhmien toiminta on tärkeää kansalaistoiminnan kehittymisen kannalta, koska KYPT on yhteisökeskeinen järjestö, jonka toimintaa raamittavat hyvin pitkälti yhteisön ihmiset ja heidän tarpeensa. 5. ONGELMAT JA MUUTOSTARPEET. Mitä ongelmia ja muutostarpeita hankkeessa on ilmennyt? Miten hankkeen toteutusta on syytä kehittää, jotta tavoitteet saataisiin saavutetuksi ja vaikutusten sekä tulosten kestävyys varmistetuksi?
 • 7. 7 Kaikkien kurssien opetusvälineet ja –tilat kaipaavat runsaasti uusimista. Esimerkiksi autopuolella työkaluista suurin osa on varastettu, tarvittaisiin uusi opetusmoottori sekä korjaamokatos. Kaikilla kursseilla olisi tarvetta oppikirjoille ja apuopettajille. Osa-aikaisia opettajia on yritetty rekrytoida apuopettajiksi ja sijaisreserviin mutta pätevät opettajat eivät ole halunneet ottaa osa-aikaista työtä vastaan ja täysipäiväiseen työpaikkaan ei taas ole ollut varaa. Näihin paneudutaan nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa. Oppilaiden alhaisen pohjakoulutusvaatimuksen seurauksena kaikki opiskelijat eivät pysty kunnolla seuraamaan teoriaopetusta. Tämä on ratkaistu lisäämällä käytännön osuutta opetuksessa, koska KYPT halutaan pitää avoimena mahdollisimman monille ja juuri heikoimmassa asemassa oleville. Syksyllä 2005 alkoi kiista KYPT:n City kampuksen alueelle pari vuotta aiemmin rakennetun talon omistajuudesta. Kina ratkesi KYPT:n hyväksi vuosikokouksen ja Kayaman alueesta vastaavan parlamenttiedustajan puututtua asiaan. Koulutuskeskuksen tunnettavuutta niin nuorten kuin työnantajienkin keskuudessa on kehitettävä. Yhteisön nuoret eivät tiedä KYPT:n tarjoamista kursseista eivätkä mahdolliset työnantajat tunne vielä KYPT:ä tarpeeksi, jotta olisivat vakuuttuneita entisten oppilaiden taidoista. Markkinointiin ja tunnettavuuteen panostetaan jatkohankkeessa. Raportointivuonna kaikki opiskelijat saivat työharjoittelupaikan, mutta vasta kovan työn jälkeen, ja yhteen työpaikkaan meni monesti useampi opiskelija. Jatkohankkeessa työharjoittelupaikkoihin kiinnitetään huomiota lisäämällä yhteyksiä alan firmoihin ja budjetoimalla opettajille resursseja paikan löytämisen avustamiseen. KYPT:n nimi on osoittautunut ongelmalliseksi, sillä huonomaineeseen slummiin viittaava nimi ei lisää luottamusta työnantajien keskuudessa eikä ole oppilaillekaan houkutteleva. Ajatellaan että Kanayamassa annettava opetus ei voi olla laadukasta. KYPT:stä valmistuvien oppilaiden vakuuttavan näköisissä todistuksissa ei enää luekaan koulun koko nimeä vaan pelkästään ”KYPT: Technical Institute”. KYPT:n nimen kanssa on toinenkin ongelma. Järjestö aloitti toimintansa aluksi projektina (Kanayama Youth Project) siirtyen siitä ohjelma-nimitykseen (Kanayama Youth Program) ja edelleen nykyiseksi yhdistykseksi (Kanayama Youth Program Trust) mutta virallista hyväksyntää KYPT:n rekisteröitymisestä ei ole vielä tullut, vaan viranomaisten rekisterissä se on yhä KYP eli Kanayama Youth Program. KYPT:ssä toimi vuonna 2005 kaksi toimeenpanevan tason johtajaa (Lewis Mwale vastasi hallinnosta ja talousasioista ja Grace Mushibwe opetustoimesta) yhden johtajan kuoltua Aidsiin pari vuotta sitten. Mrs Mushibwe erosi keväällä 2005 ja hänen tilalleen valittiin KYPT:n pitkäaikainen autopuolen opettaja Webster Mwaanga. Tammikuun 2005 hankematkan perustella keskuksen toimeenpaneva taso oli motivoitunut KYPT:n kehittämisestä, mutta selvästi myös stressaantunut ja ylityöllistetty. Keskuksen johtajan puuttuessa sitä virkaa hoitaa periaatteessa KYPT:n hallitus, joka valitettavasti on pahasti irrallaan koulutuskeskuksen todellisuudesta. KYPT kaipaisikin yleisjohtajaa, jolloin Mr. Mwale voisi keskittyä talouspuoleen. Vuosittain vaihtuva hallitus tarvitsisi aina kunnollisen perehdytyksen siihen miten KYPT:n toimii, mitkä ovat koulutuskeskuksen kehitettävät puolet ja mitä hallitukselta odotetaan. KYPT:llä oli myös Ulkoasianministeriön raportointivaatimusten suhteen pieniä epäselvyyksiä, joten tammikuun 2005 hankematkalla järjestöt tekivät yhdessä uudet yksityiskohtaiset raportointipohjat neljännesvuosi- ja vuosiraportteja varten. Tammikuussa 2005 tehty hankematka paransi kumppanuutta huomattavasti ja palautti luottamuksen molemmin puolin. Paikallinen tilintarkastus valmistui myös vuonna 2005 myöhässä. Tämä johtui tilintarkastusfirman odotettua suuremmasta työsumasta. Tämä taasen johti SYL:n rahalähetyksen viivästymiseen, koska uusia rahoja ei voitu lähettää ennen entisten tiliselvitystä. Varojen puute taasen mm. viivästytti palkkojen maksua vähentäen näin henkilökunnan työmotivaatiota ja siten myös opetuksen tasoa. Myöskään oppimateriaaleja ei voitu ostaa. Tämä ongelma poistui tilintarkastuksen vihdoin valmistuttua ja maksatusten päästyä käyntiin. Myös raportointivuoden tilintarkastus valmistui pahasti myöhässä. Tällä kertaa syynä oli vuosikokouksen vaatimus toimittaa aikaisempien vuosien kirjanpito kaupunginneuvostoon, ja sinne vietiin epähuomiossa myös vuoden 2005 tilikirjat. Näiden papereiden takaisin saaminen kesti pari kuukautta.
 • 8. 8 KYPT:ssä ei ole nettiyhteyttä, joten heidän on mentävä sähköpostia lukeakseen keskustaan. Kiireisenä työaikana nämä käynnit vievät paljon aikaa ja tapahtuvat hyvin harvakseltaan. Kommunikaatio paranee huomattavasti, kun KYPT saa kuluvana vuonna oman Internet-yhteyden. Nettiyhteyden saaminen on osoittautunut harvinaisen vaikeaksi eikä linjaa saatu auki vielä raportointivuonna vaikka näin oli tarkoitus. Ongelmana on ollut kilpailun vähyys ja valtiollisen palveluntarjoajan byrokraattisuus ja hitaus. Puutteellisiin tietokoneresursseihin tuli myös kohennus kun kesällä 2005 järjestöön saatiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tuella kaksi kannettavaa tietokonetta. 6. HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS. Tarkempi erittely kohdissa 7 ja 8. 6.1 KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET Vuosi 2005 Henkilökulut (liitteestä A1) Hyväksytyn Toteutuneet hankesuunnit. kulut kulut Suomalaisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut Suomalaisten asuminen ja matkakulut Paikallisen henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 5 530 6461,41 Muut henkilökulut Välisumma yhteensä 5 530 6461,41 Koulutus ja valistus (liitteestä A4) Henkilökulut 5 750 7 297,15 Materiaalit, tilat ja muut kulut 6 026 6 212,81 Välisumma yhteensä 11 776 13 509,96 Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (liitteestä A5) Laite- ja materiaalihankinnat 0 884,34 Rakentaminen 2 234 734,51 Muut hankinnat Välisumma yhteensä 2 234 1 618,85 Käyttö ja kunnossapito Käyttökulut 0 3 186,77 Kunnossapitokulut 1 345,36 Välisumma yhteensä 0 4 532,14 Seuranta ja arviointikulut yhteensä (liitteestä A2) 5 288 7 843,92 TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ 24 828 33 966,27 Hallintokulut (liitteestä A3) Hallintohenkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 1 540 2 934,00 Toimistokulut 460 Varainhankinta ja tiedottaminen 300 840,00
 • 9. 9 Välisumma yhteensä 2 300 3 774,00 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 27 128 37 740,27 Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%) 8% 9,99 % 6.2 RAHOITUS Kohdassa 6.1 kuvatut kustannukset on katettu seuraavasti: RAHOITUS Vuosi 2005 Omarahoitus Hyväksytyn Toteutuneet hankkeen kustannukset kustannukset Rahallinen osuus 3425 3780 Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitukset 2 000 3780 Omarahoitus yhteensä 5425 7 560 Omarahoitus kokonaiskuluista (%) 20% 20,03 % Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötuki Rahoitus raportointivuodelle myönnetystä tuesta 22000 22000 Rahoitus aiemmilta vuosilta siirtyneistä tuista 8312 8180,27 Käytetty UM:n kehitysyhteistyötuki yhteensä 30312 30 180,27 Muu rahoitus Rahoituslähteet: Muut rahoitus yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ 35290,64 37 740,27 7. KUSTANNUSERITTELY. Selvitä hankkeen kustannukset eriteltynä kustannuslajeittain. Erittelyssä tulee ilmoittaa kustannuslajit (esim. henkilötyön laatu, koulutusmateriaali, rakennustarvikkeet, matkoja), hankintojen määrä (esim. henkilötyön määrä ja työskentelyaika, kappaletta hankittuja välineitä, m2 rakennettu toimitilaa, kpl matkoja), yksikköhinta (esim. €/kuukausi, €/kappale, €/m2) sekä hankintalähde. Kustannuserittelyn voi tarvittaessa esittää erillisillä liitteillä. Oheisia kustannustaulukoita on käytettävä (Liite A, B). Lahjoitukset ja vapaaehtoistyön arvo sisällytetään kustannustaulukon (6.1.) asianmukaisiin kohtiin (henkilötyö, laite- ja materiaalihankinnat jne.), lisämerkinnällä suluissa 'vapaaehtoistyö'/'tavaralahjoitukset'. Kulut on eritelty liitteissä A 8. OMARAHOITUS. Selvitä määrällisesti ja laadullisesti kulunutta vuotta koskevan järjestön omarahoituksen muodostuminen: mistä lähteistä omarahoitus on hankittu, miten lahjoitusten ja vapaaehtoistyön arvo on laskettu. Onko hankkeella ollut muuta rahoitusta? Omarahoituksen erittelyn voi esittää myös liitteessä B.
 • 10. 10 Omarahoituksen koostumus selviää liitteestä B. Omarahoitus on hankittu opiskelijoiden vapaaehtoisista maksuista. Ylioppilaskunnissa tehdään paljon vapaaehtoistyötä hankkeidemme hyväksi, ja 14 hengen kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU kokoontuu kuukausittain koko päivän mittaisiin kokouksiin suunnittelemaan, tiedottamaan, seuraamaan ja arvioimaan. Kokousten välillä asioita käsitellään aktiivisesti sähköpostin välityksellä. 9. RAHATILANNE RAPORTOINTIVUODEN LOPUSSA Euroa Nostamatta jäänyt tuki, josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelle Käyttämättä jäänyt nostettu tuki, 131,73 josta sovittu siirtyväksi seuraavalle vuodelle Ulkoasiainministeriölle palautettu tuki Ulkoasiainministeriölle palautettava tuki 131,73 Ulkoasiainministeriö täyttää: Euroa Purettu tuki Purettava tuki 10. HANKKEEN TILANNE RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYESSÄ JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Onko hyödynsaajien tuen tarve vähentynyt, pysynyt ennallaan tai lisääntynyt raportointikauden aikana? Onko Suomesta tai muualta annettavaa tukea tarkoitus jatkaa? Miten ja kuinka kauan? Arvioi hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta saatuja kokemuksia: miten toimintaa on syytä kehittää jatkossa? Milloin hanke on lopullisesti siirrettävissä yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle? Vähäosaiset, koulutusta tarvitsevia nuoria piisaa yhä Lusakan alueella. Myös KYPT koulutuskeskuksena kaipaa vielä paljon kehittämistä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoitus on osoittautunut aivan riittämättömäksi. Koulutuskeskus on pystynyt suoriutumaan juuri ja juuri perustoiminnoista, mutta koulutuskeskuksen kehittämiselle ei ole ollut resursseja ollenkaan. Hankkeen toteutusta on ehkä hieman haasteellista arvioida kattavasti, koska tähän mennessä on jouduttu tekemään niin monia kompromisseja suhteessa alkuperäisiin suunnitelmiin. Hankkeen ensimmäinen vaihe on ollut haasteellista, mutta järjestöt osoittivat sitoutuneisuutensa toiminnan käytännön järjestämisen lisäksi myös sen kehittämiseen, mistä esimerkkinä voidaan pitää yhteistyötä Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kanssa sekä raportointivuonna tehty tutkimus valmistuneiden työllistymisestä. Hankkeen lopullista siirtoa yhteistyökumppanin ja/tai hyödynsaajien vastuulle on ajallisesti varsin vaikea arvioida. Hanke ei lähtökohdiltaan ole täysin ulkopuolisen rahoituksen varassa, mutta on vaikea nähdä, kuinka hanke voisi toimia suunnitellussa laajuudessa ja nykyiselle kohderyhmälle täysin ilman ulkopuolista rahoitusta. Uusien rahoituslähteiden pohdinnassa on myös syytä miettiä, miten vaikkapa merkittävästi nykyistä suuremmat lukukausimaksut vaikuttaisivat koulutusmääriin ja/tai opiskelumahdollisuuksiin. Nyt alkaneessa hankkeen jatkovaiheessa tehdään kartoitus keskuksen omarahoituksen mahdollisuuksista esimerkiksi oppilastyön myymisen kautta. Kurssien aikana tehtyjä tai korjattuja tuotteita voitaisiin myydä, ja yritystoimintakursseihin voisi sisällyttää uusia käytännön ulottuvuuksia esim. markkinointiin liittyen. Muun rahoituksen hankinnassa on syytä pohtia tarkkaan,
 • 11. 11 mistä lähteistä raha tulee ja kuinka paljon rahoitus vaatii henkilöresurssien ohjaamista muuhun toimintaan kuin mitä hankesuunnitelmassa on. Tammikuun 2005 hankematkalla tuli entistä paremmin esille koulutuskeskuksen toiminnan tärkeys, vaikeat olosuhteet ja hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoituksen riittämättömyys koulun kehittämiseen. KYPT:n oppilaiden ja opettajien sitoutuneisuus koulun kehittämiseen teki vaikutuksen delegaatioon. Hankematkalla aloitettiin neuvottelut hankkeen jatkosta. Neuvotteluissa muokattiin jatkohankkeelle selkeästi aikaisemmasta eroavia tavoitteita ja toimintamuotoja. Muutokset palvelevat SYL:n avun parempaa kohdentamista ja KYPT:n taloudellisen pohjan kestävyyttä. Jatkohankkeen keskeisenä kohtana on KYPT:n perusopetuksen laatu ja kehittäminen sekä KYPT:n tunnettavuuden parantaminen. Tuki kohdistetaan neljän pitkäkestoisen kurssin (vaatetus, hotelli- ja ravintola, auto-elektroniikka ja automekaniikka) rahoittamiseen ja kehittämiseen, siinä missä lyhytkurssien rahoittaminen olisi KYPT:n ja muiden sambialaisten rahoittajatahojen (lähinnä Cisep) vastuulla, sekä KYPT:n tunnettavuuden parantamiseen. KYPT tulee jatkohankesuunnitelman mukaan rahoittamaan kaikki hallinto- ja ylläpitokulunsa itse, mukaan lukien hallintojohtajan palkan. Hankkeen tukemista Suomesta on tarkoitus jatkaa ainakin vuoteen 2008 asti. Raportin vahvistavat oikeaksi: Paikka ja päivämäärä: ____________________________ ____________________________ Allekirjoitus: ____________________________ ____________________________ Nimen selvennys: ____________________________ ____________________________ Asema: ____________________________ tilintarkastaja
 • 12. 12 LIITE A: KULUERITTELYT EUROINA A1: Projektin toteuttamisen henkilökulut (seuranta- ja arviointimatkojen matkakulut liitteessä A2, hallintokulut liitteessä A3) Tehtävä / työntekijä Työn kesto (kk) Palkka- ja sosiaalikulutMatka- ja majoituskulut Muut henkilökulut Henkilökulut yhteensä / kk Suomesta palkattu henkilöstö Kehitysmaassa palkattu henkilöstö Koulutusjohtaja Mrs Grace Mushibwe Koulutusjohtaja Mr Webster Mwaanga Hallintojohtaja Mr. Lewis Mwale Kassanhoitaja/kirjanpitäjä Sosiaalikulut yhteensä Henkilökunnan terveydenhoito- ohjelma Henkilökustannukset yhteensä Lisätietoja: … Mrs Mushibwe erosi keväällä 2005 ja hänen tilalleen valittiin KYPT:n pitkäaikainen autopuolen opettaja Webster Mwaanga.
 • 13. 13 A2: Seuranta- ja arviointi: Kokoonpano Ajankohta yksikköhinta ja yksiköiden määrä yhteensä Hankkeen paikallinen tilintarkastus huhtikuu 2006 Hankkeen seurantaa yhteydenpidon Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta koko vuosi 10 hlöä * 31h/v * 6e/h 1860 ja raporttien välityksellä KENKKU (13 hlöä) (vapaaehtoistyö) Seurantamatka Teemu Sokka (hankekoordinaattori) ja 10.1. - 27.1.2005 lennot: 2*1210,73e 2421,46 Eeva Rask (KENKKU:N jäsen) majoitus: 2*15 yötä * 8,96e 163,97 päivärahat: 2*17,35vrk*36e 1249,20 muut matkakulut: 357,97 Seuranta- ja arviointikulut yhteensä Lisätietoja: …. Suuri osa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista koostuvan KENKKU:n työstä koostuu hankkeen seurannasta. Kokopäivän mittaisia kokouksia oli yhteensä 10 kertaa ja niissä oli läsnä keskimäärin 10 henkilöä. Sambian hankkeen seurantaan käytettiin aikaa keskimäärin hieman yli 3 tuntia/kokous. Lisäksi seurantaa ja arviointia hoidettiin runsaasti KENKKU:n kesken sähköpostilistan välityksellä. Hankkeen seurantamatkan muut kulut koostuivat viisumeista, paikallisista matkakuluista ja lääkekuluista. Seurantamatkan matkaraportti on toimitettu edellisen vuosiraportin yhteydessä. A3: Hallintokulut Kululaji Yksiköiden määrä Yksikkökustannus Yhteensä Hankekoordinaattori Teemu Sokka Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan ja yhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä Pankkikulut Suomessa Hallintokulut yhteensä Lisätietoja: Hankkeen hallinnoinnista vastaa osa-aikainen hankekoordinaattori. Osa ylioppilaskuntien vapaaehtoisista koostuvan KENKKU:n työstä hankkeen hallinnoinnista.
 • 14. 14 A4: Koulutus- ja valistuskulut Kululaji Yksiköiden Yksikkö-kustannukset Kulut yhteensä määrä Henkilökulut (kurssimaksut, ulkopuolisten kouluttajien palkkiot, majoitus- ja matkakulut, yms.) Opettajien palkat Mrs. Regina Mpundu Nyirongo, Hotelli- ja ravintola Mrs. Royce Bamsa, Vaatetus Mr. Webster Chitatu Mwaanga, Automekaniikka ja autoelektroniikka Muut koulutus- ja valistuskulut (materiaalit, tilat, yms.) Opetusmateriaalit Hotelli- ja ravintola Vaatetus Automekaniikka Autoelektroniikka Kokeiden kustannukset Opettajien koulutus Valmistujaistilaisuus Kurssien markkinointi Muut opetuskulut Yhteensä Lisätietoja: Sama opettaja opettaa sekä automekaniikka että autoelektroniikkaa.
 • 15. 15 A5: Investoinnit ja hankinnat Investointi Hankintalähde Yksiköiden Yksikkökustannus Rahtikulut yms. Kulut yhteensä määrä ja laatu Laite- ja materiaalihankinnat Suojavaatteita kursseille Lusaka Rakentaminen Rakennusten kunnostus Sambia Laitteiden kunnostus Sambia Muut hankinnat Yhteensä Lisätietoja: ….
 • 16. 16 LIITE B: OMARAHOITUS EUROINA B1: Vapaaehtoistyö ja lahjoitukset (enintään 10 % kokonaiskuluista) Työn / tavaran laatu Työn / tavaran määrä Arvon laskentaperuste Arvo yhteensä Vapaaehtoistyö Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) ja 10 henkilöä * 31h/vuodessa 1860 yhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä hankkeen * 6e/h seurantaan ja arviointiin Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) ja 10 henkilöä * 8 kertaa yhteyshenkilöverkoston vapaaehtoistyötä hankkeen vuodessa * 1h/kerta 400 hallinnointiin hallintoasioihin * 5e/h Lahjoitustavarat Yhteensä 2260 B2: Rahallinen omarahoitus Rahoituslähde Määrä Opiskelijoiden maksamat vapaaehtoiset kehitysyhteistyömaksut Yhteensä