Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Share_PASASALAMAT_SA-WPS_Office.pptx

 1. PASASALAMAT SA KABUTIHANG LOOB NG KAPWA
 2. Panuto: Isulat ang titik T sa patlang kung ang pahayag ay tama, at titik M kung mali. Isulat ang inyong sagot sasagutang papel. ______1. Ang pasasalamat ay pagiging handa sa pag papamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa sa iyo ng kabutihang loob. ______2. Ang pasasalamat ay isang gawi o kilos na kailangan nang patuloy na pagsasagawa hanggang ito ay maging birtud. ______3.Kapag kinilala at tinugon mo ang kabutihanna ginawa sa iyo ng iyong kapwa lalo na sa oras ng matindng pangangailangan ikaw ay tumatanaw ng utang na loob. ______4. kapag nakagawa ka ng kabutihang loob sa iyong kapwa karapatanmo na maipagyabang ito upang ikaw ay matularan. ______5. Kapag tumatanaw ng utang na loob dapat mo lamang matumbasan ang halaga ng tulong nanagawa sa iyo kaya dapat ilista ang naitulong nila saiyo
 3. PASASALAMAT
 4. Nagmula sa salitang latin na gratus(nakalulugod), gratia (pagtatangi o kabutihan) at gratis (libre o walang bayad). Ang pasasalamat ay gawi ng isang taong mapagpasalamat; ang pagiging handa sa pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa sa kaniya ng kabutihang –loob. Ito rin ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa ng kabutihan. Ang pagpapasalamat ay isa sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino. Naipapakita ito sa utang na loob. Nangyayari ang utang na loob sa panahon na ginawan ka ng kabutihan ng iyong kapwa. Ayon kay Fr. Albert E. Alejo S.J.” Ang pagtanaw sa mabuting kalooban ng ibang tao ay maaring matumbasan ng pagganti rin ng mabuting kalooban sa iba pang tao bukod sa pinagkakautangan ng loob. Ito ay dahil sa oras na umasa ng ganti ang nagbigay ng tulong sa tinulungang tao, ang utang na loob ay lumalabnaw at magwawakas sa oras na makabayad sa anumang “utang”na material ang tao. Ang pagiging mapagpasalamat ay tanda ng isang taong puno ng biyaya, isang pusong marunong magpahalaga sa mga magagandang biyayang natatanggap mula sa kapwa. Isang mahalagang bahagi ng pasasalamat ay mapagpakumbaba dahil kinikilala mo na hindi lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay mo ay dahil lamang sa sarili mong kakayahan o pagsisikap
 5. Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa Pasasalamat Pagbabayad sa kabutihan na ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya Antas ng Pasasalamat SANTO TOMAS DE AQUINO
 6. IBA PANG GAWI NG PASASALAMAT SA KULTURANG PILIPINO
 7. ✓ Pagdiriwang ng mga muslim na tinatawag na Shariff Kabunsuan Si sheriff Kabunsuan ay isang arabong misyonaryo na ipinakilala ang relihiyong islam sa mga Pilipino sa mga Mindanao . Ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng kanduli, tawag naman sa isang handaan ng pasasalamat.
 8. ✓ Sa Visayas, mayroon ding pagdiriwang tulad ng Ati- atihan at Dinagyang, bilang pagkilala sa kabutihan ng S2to. Niño lalo na sa oras ng kagutuman at tagtuyot.
 9. ✓ Sa Visayas pa rin , mayroon ding pagdiriwang na tinatawag na Sinadya sa Halaran, isang pagpaparangal sa Birhen ng Immaculate Concepcion dahil sa mga biyayang natatanggap ng Probinisiya ng Capiz at Siyudad ng Roxas
 10. ✓ Sa Luzon naman, ilan sa mga kilalang pagdiriwang ay tinatawag na Pahiyas, isang pagdiriwang na pasasalamat kay San Isidro Labrador para sa magandang ani . Ang Bacao naman ay para kay San Jose dahil sa magandang ani ng mais.
 11. - Punan ng mga impormasyon hinihingi sa bawat kahon ayon sa iyong pagkatuto sa tinalakaya na aralin. Ang pasasalamat ay nagmula sa salitang latin na _________________(nakalulugod), ____________________ (pagtatangi o kabutihan) at ____________________ (libre o walang bayad). Tatlong antas ng pasasalamat ayon kay Santo Tomas de Aquino 1. ____________________________ 2. ____________________________ 3. ____________________________ Naipapakita ang pasasalamat sa pamamagitang ng utang ng loob nangyayari ito kapag _____________________________________________________________________ __________________________________________________________ Ang pagiging mapagpasalamat ay tanda ng isang taong_________________________, isang pusong _____________________________________________________________________ _______
 12. PANUTO: Basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa inyong sagutang papel. ____1. Isang gawi o kilos na kailangan ng patuloy na pagsasagawa hanggang ito ay maging birtud. A. masayahin B.Palabati C. pasasalam D.Utang na loob ____2. Ang pagkilala at pagtugon sa kabutihang ginawa ng kapwa sa iyo sa oras ng matinding pangangailangan. A. masayahin B. pasasalamat C. palabati D. utang na loob ____ 3. Ayon kay ___________, may tatlong antas ng pasasalamat: pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa, pagpapasalamat, at pagbabayad sa kabutihan na ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. A. Aristotle B. Mother Theresa C. Fr. Albert Alejo D. Santo Tomas De Aquino ___ 4. Kailan nangyayari ang pagtanaw ng utang na loob sa kapwa? A. tuwing ginagamit sa maling paraan o pang-aabuso B. kapag ginawan ka ng kabutihang loob ng iyong kapwa C. kapag nais mong gumanti sa naitulong ng iyong kapwa D. tuwing may kailangan kang mapatunayan sa iyong kapwa ____5. Ang birtud ng pasasalamat ay gawain ng_____. A. damdamin B. kalooban C. isip D. konsensiya
 13. IKALAWANG ARALIN: PASASALAMAT SA KABUTIHANG GINAWA NG KAPWA
 14. PANUTO : Alamin ang mga salitang nais ipabatid ng bawat larawan. Gamitin ang clue letters sa ibaba upang magabayan sa pagsagot. 1. P n l a n
 15. R g O
 16. a k P
 17. L h m
 18. Q t a n
 19. PANUTO: Basahin at unawaing mabuti ang pagsubok sa ibaba. Isulat ang TAMA kung wasto ang pahayag at MALI kung hindi.Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. ____ 1. Ang pagpapasalamat ay gawi ng isang taong mapagpasalamat; ____ 2. Naipapakita ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagtanaw ng utang na loob. __ 3. . Naipapakita ang pagtanaw na utang na loob kapag tumugon ka sa kabutihang ginawa sa iyo ng iyong kapwa. ____ 4. . Mahalagang magamit ang pasasalamat at utang na loob ng may pananagutan at sa tamang paraan. ____ 5. Kailangang maghintay ka ng kapalit sa iyong kapwa dahil sa paggawa mo ng kabutihan sa kanya.
 20. Mga Paraan ng Pagpapakita ng Pasasalamat
 21. 1.Magkaroon ng ritwal ng pasasalamat. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng repleksyon. Bawat araw, kahit ilang saglit ay isipin mo ang mga tao o mga bagay na pinapasalamatan mo.Isang magandang mungkahi kung gagawa ka ng listahan ng mga taong gusto mong pasalamatan o bagay na nais mong gawin upang maipakita sa kanila ang iyong pasasalamat. Isipin din ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa iyo ng buhay at ang kalikasan tulad ng hangin, araw, ulan at iba pa. 2.Magpadala ng liham-pasasalamat sa mga taong nagpakita ng kabutihan o higit na nangangailangan ng iyong pasasalamat. Maaari itong simplehan lamang ngunit nagpaparamdam ng malalim na pagpapasalamat. Iba ang pakiramdam ng tumanggap ng isang liham na nakasulat sa stationery kumpara sa isang pagbati na gamit ang isang test message,email o faceboook.
 22. 3. Bigyang ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakailanganIto ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa magandang ginawa nila sa iyo. Isang magandang pagpapakita ng pasasalamat ay kapag niyakap mo ang iyong magulang dahil sa masarap pagkain na niluto para sa iyo upang maramdaman niya na pinapahalagahan mo ang kanilang ginagawa. 4.Magpasalamat sa bawat araw. Sa bawat araw ng iyong paggising, isaisip ang kagandahan at layunin sa buhay. Harapin ang bawat araw sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga biyayang natatanggap sa pamamagitan ng pananalangin paggising sa umaga, bago kumain at pumasok sa eskwela o umalis ng tahanan, at bago matulog.
 23. 5.Ang pangongolekta ng mga quotations ay magpababuti sa iyong pakiramdam. Marami tayong mga naririnig o nababasang mga quotations na nagpapago sa ating kamalayan o nagpapaganda sa ating pakiramdam. Mas mabuti kung ang mga ito ay kokolektahin mo sa isang aklat, ilagay sa mesa o tabi ng higaan para mas madalas mo itong mabasa o maalala. 6.Gumawa ng kabutihang-loob sa kapwa nang hindi naghihintay ng kapalit. Kung ikaw ay may birtud ng pasasalamat, nagagawa mong maging ang mga simpleng gawain na ikatutuwa ng ibang tao tulad ng pagbukas ng pinto para sa kanila, pagbuhat sa kanilang mabibigat na dalahin, pagbibigay ng kontribusyon sa kawanggagawa at iba pa.
 24. 7.Magbigay ng munti o simpleng regalo Isang simpleng regalo ngunit nagpapakita ng pagalaala sa taong gumawa sa iyo ng kabutihan na nagbibigay kasiyahan. Ang mahalaga lamang dito ay bukal sa iyong puso ang pagbibigay.
 25. MGA TAONG NAIS BIGYAN NG PASASALAMAT PARAAN 1. 2. 3. 4. 5. PANUTO: Sa bilang isa hanggang lima kung saan ang isa (1) ang pinakamahalaga.Isulat sa unang kolum ang mga nais mong pasalamatan saiyong buhay ang sa ikalawang kulom naman ang paraan na nais mong gawin upang maiabot mo ang iyong pasasalamat.Gawin ito sa inyong sagutang papel.
 26. PANUTO : Basahin at unawain ang sumusunod na sitwasyon.Pliin ang letra na nagsasaad ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. ___1. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang hindi maituturing na paraan ng pasasalamat? A. Bigyan ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakilangan. B. Gumawa ng kabutihang-loob sa kapwa nang naghihintay ng kapalit. C. Magbigay ng munti o simpleng regalo. D. Magpasalamat sa bawat araw. __2. Paano mo maipapakita ang pasasalamat sa kabutihang nagawa ng iyong kapwa? A. Nagpapasalamat ngunit masama sa kalooban. B. Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa at pagsasabi ng pasasalamat. C. Paggawa ng mabuti sa kanya dahil may hinihintay na kapalit. D. Pagsasabi ng pasasalamat ngunit salat sa gawa. ___ 3. Alin sa sumusunod na pahayag ang hindi nagpapapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa mga taong nagpakita sa iyo ng kabutihan? A. Bigyan sila ng simpleng yakap o tapik sa balikat at magpasalamat. B. Magbigay ng malaking halaga. C. Magbigay ng munti o simpleng regalo. D. Magpadala ng sulat ng pasasalamat sa mga taong nagbigay ng tulong.
 27. __4. Ang sumusunod ay mga gawain ng pasasalamat sa loob ng tahanan, maliban sa: A. Pag-alala sa kaarawan ng taong tumulong sa iyo upang maipakita ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kaniya B.Paghinto sa pag-aaral upang makapagtrabaho at makatulong sa pamilya sa kabila nang may pantustos ang mga magulang C. Pagsasabi ng salamat sa pagkaing inihanda ng magulang D. Pagtulong sa mga simpleng gawain sa bahay ___ 5.. Alin sa sumusunod na kilos ang higit na kahanga-hanga sa pagpapakita ng pasasalamat sa kapwa ? A. pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa at pagsasabi ng pasasalamat B. paggawa ng kabutihang-loob sa kapwa kahit naghihintay ng kapalit C. pagpapahalaga sa kabutihan ng kapwa kahit alam mong ginagawa lang ang trabaho nito D. pagsasabi ng pasasalamat ngunit salat sa gawa
 28. SITWASYON PALAGING IPINAPAKITA MADALAS IPINAPAKITA HINI KAILANMAN IPINAPAKITA 1. pagtulong sa iyong magulang sa mga gawaing bahay dahil alam mong pagod na sila sa kanilang trabaho. 2. pagsasabi ng “salamat” sa mga taong nagbibigay ng serbisyo sa iyo, halimbawa drayber, guwardiya PANUTO: Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon . Lagyan ng tsek ang kolum Kung palagi, madalas, at hindi mo kailanmann naipapakita ang pagpapasalamat sa iyong kapwa.
 29. 3. pagpapakita ngpagpapahalaga sa ibang tao sa pamamagitan ng paggawa ng simple ngunit mahahalagang bagayoGawain. 4.pag-iingat sa mga bagay na bigay ng mga mahal sa buhay. 5. pagbibilang sa mga pagpapalang natatanggap at hindi ang mga pagsubok sa buhay.
 30. PANUTO: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Piliin ang letra na nagsasaad ng tamang sagot sa bawat aytem. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Ipasa ang papel pagkatapos ng 3 minuto. ___ 1. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang hindi nagpapakita ng taong isinasabuhay ang pagpapasalamat sa kapwa? A. Nag-aaral nang mabuti si Jojo upang marating niya ang kaniyang mga pangarap. B. Laging nagpapasalamat si Janet sa mga taong tumutulong sa kaniya kahit hindi bukal sa kaniyang kalooban. C. Sa kabila ng mga pagpapalang natatanggap ni Rey, marunong pa rin siyang tumingin sa kaniyang pinanggalingan. D. Si Maria ay kuntento sa kaniyang buhay kahit simple lamang dahil alam niyang pahalagahan ang mga mabubuting natatanggap niya mula sa iba at sa Diyos. ___2.. Sa mga tulong na naibigay sa iyo ng iyong kapwa, sa paanong paraan mo maipapakita ang iyong pasasalamat? A. pagreregalo sa kanila bilang kapalit B. pagbabayad ng malaking halaga ng pera C. pagyayabang ng natanggap na tulong D. pagpapahalaga sa natanggap na tulong _
 31. . PANUTO: Suriing mabuti ang mga pahayag . Lagyan ng tsek (√) sa patlang kung ang pahayag sa bawat bilang ay dulot ng pagiging mapagpasalamat. _____1. Nakapagdaragdag ng likas na Antibodies na responsible sa pagsugpo sa mga bacteria sa katawan. _____2. Mas nagiging pokus ang kaisipan at may mababang pagkakataon na magkaroon ng depresyon _____3. Nagiging mas emosyonal sa pagpapahayag ng damadamin _____4. Tumataas ang presyon ng dugo na dulot ng pagkakaroon ng high blood. _____5. Nakapaghihikayat upang maging maayos amg sistema ng katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malusog na presyon ng dugo o pulse rate. ____6. Mas malusog ang pangangatawan at mas mahusay sa mga gawain. ____7. Ang benepaktor ng mga donated organ na may saloobing pasasalamat ay mas mabilis gumaling. ____8. Nagkakaroon ng poot at galit sa damdamin ____9. Nakapaghihikayat upang mamauhay nang may pagkahilig sa mga materyal na bagay o sa kasiyaha. ____10. Nagiging mapagsamantala sa kapwa.
 32. PANUTO: Isulat sa bawat kahon ang mga paraan ng pagpapakita ng papasalamat sa iyong kapwa. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. 1. 4. 3. 5. 2.
 33. Ayon nga sa Pag aaral ng Institute for research on Unlimited Love(IRUL), Natuklasan na may magandang dulot ng pagiging mapagpasalamat sa kalusugan.
 34. MAGANDANG DULOT NG PAGIGING MAPAGPASALAMAT SA KALUSUGAN
 35. -Nakapagdaragdag ng likas na Antibodies na responsible sa pagsugpo sa mga bacteria sa katawan. Kahit 15 minuto bawat araw magtuon sa mga bagay na pinasasalamatan -Mas nagiging pokus ang kaisipan at may mababang pagkakataon na magkaroon ng depresyon -Nakapghihikayat upang maging maayos amg sistema ng katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malusog na presyon ng dugo o pulse rate -Mas malusog ang pangangatawan at mas mahusay sa mga gawain -Ang benepaktor ng mga donated organ na may saloobing pasasalamat ay mas mabilis
 36. - Ayon kay Sonja Lyubommirsky,isang kilalang sikologo sa Pamantasan ng California, may walong dahilan kung bakit nagdudulot ng kaligayahan sa tao ang pasasalamat. Tunghayan natin kung ano-ano ang mga ito! 1.Nagpapataas ng halaga sa sarili 2.Nakakatulong upang malampsan ang paghihirap at masamang gawain 3.Nagpapatibay ng Moral na pagkatao 4.Tumutulong sa pagbuo ng samahan ng kapwa 5.Pumipigil sa tao na maging mainggitin sa iba 6.Hindi sumasangayon sa negatibong emosyon 7.Tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga materyal na bagayo sa kasiyahan 8.Nagtataguyod ito sa tao upang namnamin ang mga positibong karanasan sa buhay
 37. Pamprosesong Tanong Ano-ano ang mga naidudulot ng pagiging mapagpasalamat sa kalusugan ng tao? 1. 2. 3. 4. 5. Bakit nakapagdudulot ng kaligayahan sa buhay ng tao ang pagiging mapagpasalamat 6. 7. 8. 9. 10.
 38. Panapos na Pagsusulit PANUTO: Basahin at suriing mabuti ang pahayag. Isulat sa patlang ang emoji ☺kung ang pahayag ay tama at 😑 kung ang pahayag ay mali. ___1. Ang paglalaan ng 15 minuto bawat araw na magtuon sa mga bagay na pinasasalamatan ay nakapagdaragdag ng likas na antibodies na responsable sa pagsugpo sa mga bacteria sa katawan. ____2. Ang mga benepaktor ng nga donated organ na may saloobing pasasalamat ay mas mabilis gumaling ____3. Isa sa mga dahilan kung bakit nakapagdudulot ng kaligayahan ang pasasalamat ay nagtataguyod ito ng negatibong karanasan sa buhay ng tao. ____4. Ang pagiging mapagpasalamat ay pumipigil na maging mainggitin sa iba. ____5. Nakapagpapababa ng halaga ng sarili ang pagiging mapagpasalamat sa kapwa.
Publicidad