Myportfolio pk ko(1)

Salahhuddin Salleh
Salahhuddin SallehGuru Akademik en kementerian pelajaran

best

CARTA ORGANISASI
1.1 CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN ALAI
PPD
JPN
GURU BESAR
PK PENTADBIRAN &
KURIKULUM
PK HAL EHWAL
MURID
PK
KOKURIKULUM
PK PETANG PK PENDIDIKAN
KHAS
1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN < NAMA SEKOLAH >
GURU BESAR
PK PENTADBIRAN
PK HAL EHWAL
MURID
PK
KOKURIKULUM
PK PETANG
PK PENDIDIKAN
KHAS
CARTA FUNGSI
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Bertanggungjawab dalam
peningkatan kokurikulum murid
serta memastikan pelaksanaan
selaras dengan dasar KPM
Mewujudkan hubungan dua hala
dengan komuniti dan agensi-sgensi
luar
Mengajar mengikut pekeliling
berkuatkuasa
PENGURUSAN
Pengurusan Organisasi
Pengurusan
Pembangunan Sumber
Manusia
Pengurusan Perhubungan
Luar
PENGOPERASIAN
Pengurusan
Kokurikulum
Badan beruniform
Sukan
Permainan
Kelab
Persatuan
AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENGURUSAN ORGANISASI
a. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan strategik, pengurusan
pengumpulan dan penganalisisan data, pengurusan mesyuarat, pengurusan
aduan, pengurusan perhubungan pelanggan, pengurusan program dan
pengurusan dokumen dan rekod kerajaan
b. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
c. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia
meliputi latihan personel dan penilaian prestasi bagi guru
d. Membantu merancang dan melaksanakan program lawatan dan hubungan
dengan pihak luar
PENGURUSAN KURIKULUM
a. Melaksanakan PdP mengikut pekeliling berkuatkuasa
PENGURUSAN KOKURIKULUM
a. Membantu merancang dan mengesahkan Pengurusan Unit Beruniform,
Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan bagi murid
b. Membantu merancang dan mengesahkan Pengurusan penyertaan murid
aktiviti luar
DESKRIPSI TUGAS
MAKLUMAT UMUM
GELARAN
JAWATAN
Penolong Kanan
Kokurikulum
KETUA
PERKHIDMATAN
Ketua Pengarah Pelajaran
Malaysia
RINGKASAN
GELARAN
JAWATAN
PK Ko
KEDUDUKAN DI
WARAN
PERJAWATAN
Rujuk waran B63
GRED JAWATAN DG44 BIDANG UTAMA Pendidikan
GRED JD SUB-BIDANG
1. Pengurusan
2. Pengoperasian
STATUS JAWATAN Tetap
DISEDIAKAN
OLEH
En.Salahhuddin Bin Salleh
HIRARKI 1
(BAHAGIAN)
SK Alai DISEMAK OLEH
Haji Mohd Yusoff Bin Aris
Penolong Kanan Pentadbiran
HIRARKI 2
(CAWANGAN/
SEKTOR/UNIT)
DILULUSKAN
OLEH
Sabri Bin Abu Samah
Guru Besar
SKIM
PERKHIDMATAN
Pegawai
Perkhidmatan
Pendidikan
TARIKH
DOKUMEN
30.11.2018
TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN
Membantu merancang dan menyelaras pengurusan organisasi dan pengurusan
kokurikulum murid bagi memastikan berlaku peningkatan kualiti sekolah serta kemenjadian
murid yang seimbang dan menyeluruh.
AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA
Membantu merancang, merangka
dan menyelaraskan program/ aktiviti
pengurusan sekolah yang
komprehensif bagi memastikan
kualiti sekolah meningkat secara
konsisten.
1. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan
strategik, pengurusan pengumpulan dan penganalisisan data,
pengurusan mesyuarat, pengurusan aduan, pengurusan
perhubungan pelanggan, pengurusan program dan
pengurusan dokumen dan rekod kerajaan
2. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
3. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan
sumber manusia meliputi latihan personel dan penilaian
prestasi bagi guru
4. Membantu merancang dan melaksanakan program lawatan
dan hubungan dengan pihak luar
Membantu merancang dan mentadbir
pelaksanaan kokurikulum bagi
menyokong kemenjadian murid
secara menyeluruh dan seimbang
dalam aspek jasmani, emosi, rohani
dan intelektual
1. Membantu merancang dan mengesahkan Pengurusan Unit
Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan bagi
murid
2. Membantu merancang dan mengesahkan Pengurusan
penyertaan murid dalam aktiviti luar
Melaksanakan PdP bagi memastikan murid
menerima pembelajaran
berdasarkan dasar kurikulum
kebangsaan
1. Melaksanakan PdP mengikut pekeliling berkuatkuasa
DIMENSI
● Kategori Sekolah:
● Gred Sekolah:
● Bilangan Sesi Persekolahan:
● Bilangan Guru:
● Bilangan AKP:
● Bilangan Murid:
● Bilangan Kelas:
KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS
● Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan
KOMPETENSI
● Kemahiran pedagogi
● Kemahiran membimbing
● Kemahiran kepimpinan
● Kemahiran merancang dan menganalisis
● Kemahiran membuat keputusan
● Kemahiran menyelia
PENGALAMAN
● Berkhidmat dalam pendidikan sekurang-kurangnya 8 tahun
● Berada dalam gred 29 sekurang-kurangnya 3 tahun
● Berada dalam gred 32 sekurang-kurangnya 3 tahun
Aktiviti 1: Pengurusan Strategik
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. GB
Menubuhkan Jawatan Kuasa
Perancangan Strategik
PK PEKELILING
KEMAJUAN
PENTADBIRAN
AWAM
BILANGAN 2
TAHUN 2005
Garis Panduan
Bagi Mewujudkan
Petunjuk-
Petunjuk Prestasi
Utama Atau Key
Performance
Indicators (KPI)
dan
Melaksanakan
Pengukuran
Prestasi di
Agensi Kerajaan
2. GB
Mengenal pasti isu strategik
sekolah
PK
3. GB Menetapkan matlamat sekolah PK
4. PK Ko Analisis persekitaran (SWOT) GB/ PK/ GAB
5. PK Ko
Penyediaan Perancangan
Strategik, Pelan Taktikal dan
Pelan Operasi
GB/ PK/ GAB
6. GB
Kelulusan Perancangan
Strategik, Pelan Taktikal dan
Pelan Operasi
PK
7. PK Ko Pelaksanaan Pelan Operasi GB/ PK
8. PK Ko
Melaksanakan kajian semula
dan menambah baik
PK
9. PK Ko
Mendokumentasikan
Perancangan Strategik.
GB
PROSES KERJA
CARTA ALIR
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA
Aktiviti 1: Pengurusan Strategik
MULA
Lulus
Tidaklulus
Penambahbaikan
TAMAT
Menubuhkan Jawatan Kuasa
Perancangan Strategik
Mengenal pasti isu strategik
sekolah
Menetapkan matlamat sekolah
Analisis persekitaran (SWOT)
Penyediaan Perancangan
Strategik, Pelan Taktikal dan
Pelan Operasi
Kelulusan Perancangan
Strategik, Pelan Taktikal dan
Pelan Operasi
Pelaksanaan Pelan Operasi
Melaksanakan kajian semula
dan menambah baik
Mendokumentasikan
Perancangan Strategik.
60 minit
180 minit
180 minit
1170 minit
1560 minit
120 minit
1170 minit
1170 minit
60 minit
GB
GB
GB
PK Ko
PK Ko
GB
PK Ko
PK Ko
PK Ko
SENARAI SEMAK
Aktiviti 1: Pengurusan Strategik
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Mengeluarkan surat pelantikan Jawatan kuasa
● Mengenal pasti guru yang akan menguruskan
perancangan strategik
2. Mengenal pasti isu strategik sekolah
3. Menetapkan matlamat sekolah
4.
Analisis persekitaran (SWOT)
● Faktor membantu pencapaian objektif
● Faktor menjejas pencapaian objektif
5.
Menyediakan Perancangan Strategik, Pelan
Taktikal dan Pelan Operasi
● Semakan Perancangan Strategik sedia ada
● Pelan Taktikal yang diterjemah dari
Perancangan Strategik
● Operasi lengkap dari setiap Pelan Taktikal
yang merangkumi 5W1H)
6.
Semakan dan kelulusan Perancangan Strategik,
Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
● Rekod dan dokumen
7.
Taklimat pelaksananaan Pelan Taktikal dan Pelan
Operasi kepada semua guru dan Anggota
Kumpulan Sokongan
● Taklimat/ Bengkel/ Arahan
● Menubuhkan jawatan kuasa untuk setiap
operasi
8.
Pelaksanaan Pelan Operasi
● Kertas kerja/ Kertas konsep/ Brosur/ Risalah
● Laporan/ Dokumentasi
9.
Kajian Semula/ Penambahbaikan
● Surat arahan
● Data/ Laporan/ Penilaian prestasi
● Keputusan penambahbaikan
10. Rekod dan dokumentasi
PROSES KERJA
Aktiviti 2: Pengurusan Data
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. GB
Mengeluarkan arahan untuk
mengumpul data yang
diperlukan
PK(P)
2.
PK Ko Mengumpul data dari GAB
yang berkaitan
GAB
3. PK Ko
Memasukkan data /
menggabungkan data yang
dikumpul (sekiranya perlu)
GAB
4. GB
Melaksanakan verifikasi dan
validasi data
PK(P)/GAB
5. GB
Membuat pengesahan ke atas
data yang telah disemak dan
dikemaskini
PK(P)/GAB
6. PK Ko
Menganalisis data dan
menyediakan laporan
berdasarkan keperluan
GAB
7. PK Ko
Membentangkan laporan
dalam mesyuarat
GAB
8. PK Ko
Membuat tindakan susulan
(tindakan pembetulan,
pencegahan dan
penambahbaikan)
berdasarkan keputusan
mesyuarat.
PK(P)
9. PK Ko
Menyediakan laporan tindakan
susulan
GAB
10. GB
Membuat pengesahan ke atas
laporan yang telah dikemaskini
GPK/GAB/
PM
11. AKP Rekod dan dokumentasi GB
CARTA ALIR
Aktiviti 2: Pengurusan Data
TANGGUNGJAWAB
GB
PK Ko
PK Ko
GB
GB
PK Ko
PK Ko
PK Ko
PK Ko
GB
AKP
Data perlu
diubahsuai
Data mengikut
kehendak dan
keperluan
Tamat
Mula
PROSES KERJA TEMPOH
Mengeluarkan arahan untuk
mengumpul data yang diperlukan
Mengumpul data dari sumber-
sumber yang berkaitan
Memasukkan data/menggabungkan
data yang dikumpul (sekiranya
perlu)
Melaksanakan verifikasidan validasi
data
Membuat pengesahan ke atas data
yang telah disemak dan dikemaskini
Menganalisis data dan
menyediakan laporan berdasarkan
keperluan
Membentangkan laporan dalam
mesyuarat pengurusan
Membuat tindakan susulan
(tindakan pembetulan, pencegahan
dan penambahbaikan) berdasarkan
keputusan mesyuarat.
Menyediakan laporan tindakan
susulan
Membuat pengesahan ke atas
laporan yang telah dikemaskini
Rekod dan dokumentasi
SENARAI SEMAK
Aktiviti 2: Pengurusan Data
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Mengeluarkan arahan untuk
mengumpul data yang diperlukan
2.
Mengumpul data dari sumber-sumber
yang berkaitan
3.
Memasukkan data / menggabungkan
data yang dikumpul (sekiranya perlu)
4.
Melaksanakan verifikasi dan validasi
data
5.
Membuat pengesahan ke atas data
yang telah disemak dan dikemaskini
6.
Menganalisis data dan menyediakan
laporan berdasarkan keperluan
7.
Membentangkan laporan dalam
mesyuarat pengurusan
8.
Membuat tindakan susulan (tindakan
pembetulan, pencegahan dan
penambahbaikan) berdasarkan
keputusan mesyuarat.
9.
Menyediakan laporan tindakan
susulan
10.
Membuat pengesahan ke atas laporan
yang telah dikemaskini
11. Rekod dan dokumentasi
Aktiviti 3 : Pengurusan Aduan
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. PK HEM
Menerima dan merekod
aduan
GB
2. GB
Mengeluarkan surat akuan
terima (SAT) kepada
pengadu.
PK/GAB
3. GB
Menyalurkan aduan kepada
pihak berkaitan.
PK/GAB
4. PK/GKMP/GAB Menjalankan siasatan GB
5. PK/GKMP/GAB Melaporkan hasil siasatan . GB
6. PK/GKMP/GAB Menyediakan ulasan. PK
7. GB Mengesahkan laporan PK/GKMP/GAB
8. PK/GKMP/GAB
Menghantar keputusan
siasatan aduan bersama
Borang Maklum Balas
kepada pengadu
GB
9. GKMP/GAB
Menyediakan analisis aduan
setiap bulan dan dilaporkan
dalam mesyuarat
pengurusan
PK
10. GAB/PT Rekod dan dokumentasi GB
PROSES KERJA
Aktiviti 3 : Pengurusan Aduan
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH
PK HEM Menerima dan merekod aduan 60 minit
PGB/PK
Mengeluarkan surat akuan terima (SAT) kepada
pengadu.
30 minit
GB
Menyalurkan aduan kepada pihak berkaitan. 90 minit
PK/GKMP/GAB Menjalankan siasatan 2730 minit
PK/GKMP/GAB Melaporkan hasil siasatan . 60 minit
PK/GKMP/GAB Menyediakan ulasan. 120 minit
GB
PK/GKMP/GAB
Pengesahan laporan
Menghantar keputusan siasatan aduan bersama
Borang Maklum Balas kepada pengadu
30 minit
390 minit
GKMP/GAB Menyediakan analisis aduan setiap bulan dan
dilaporkan dalam mesyuarat pengurusan
300 minit
GAB/PT Rekod dan dokumentasi 60 minit
CARTA ALIR
MULA
TAMAT
Aktiviti 3 : Pengurusan Aduan
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1. Menerima dan merekod aduan
2.
Mengeluarkan surat akuan terima
(SAT) kepada pengadu.
3.
Menyalurkan aduan kepada pihak
berkaitan.
4. Menjalankan siasatan
5. Melaporkan hasil siasatan .
6. Menyediakan ulasan.
7.
Menghantar keputusan siasatan aduan
bersama Borang Maklum Balas
kepada pengadu
8
Menyediakan analisis aduan setiap
bulan dan dilaporkan dalam mesyuarat
pengurusan
9 Rekod dan dokumentasi
SENARAI SEMAK
Aktiviti 4: Mengurus infrastruktur dan persekitaran
BIL
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1 GB
Melantik Jawatankuasa bagi
memastikan infratstruktur dan
persekitaran berada dalam keadaan
yang baik
PK
2 GB
Memberi arahan melaksanakan
pemantauan secara berkala
PK/GKMP
3 PK HEM Menyediakan jadual pemantauan GB
4 AJK
Melaksanakan pemantauan secara
berkala
PK/GKMP
5 AJK
Sekiranya ada aduan/isu tindakan
segera perlu diambil bagi
menyelesaikan aduan/isu tersebut
Pegawai
Aduan
6 AJK
Menyediakan laporan dan
dibentangkan dalam mesyuarat
pengurusan
PK/GKMP
7 PK HEM
Membuat tindakan susulan
berdasarkan laporan yang telah
dibentangkan
PK/GKMP
8 AKP Rekod dan dokumentasi PK/GKMP
PROSES KERJA
TAMAT
Aktiviti 4: Mengurus infrastruktur dan persekitaran
Ya
Tindakan penyelesaian
Melantik Jawatankuasa
Laksana pemantauan
berkala
Laporan
Tindakan susulan
Rekod dan
dokumentasi
Beri arahan melaksanakan pemantauan
secara berkala
Menyediakan jadual
pemantauan
Aduan/Isu
GB
GB
PK HEM
AJK
AJK
AJK
AJK
AKP
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA
60 minit
120 minit
5850 minit
120 minit
180 minit
CARTA ALIR
Tidak
Aktiviti 4: Mengurus infrastruktur dan persekitaran
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Melantik Jawatankuasa bagi
memastikan infratstruktur dan
persekitaran berada dalam keadaan
yang baik
2.
Memberi arahan melaksanakan
pemantauan secara berkala
3. Menyediakan jadual pemantauan
4.
Melaksanakan pemantauan secara
berkala
5.
Sekiranya ada aduan/isu tindakan
segera perlu diambil bagi
menyelesaikan aduan/isu tersebut
6.
Menyediakan laporan dan
dibentangkan dalam mesyuarat
pengurusan
7.
Membuat tindakan susulan
berdasarkan laporan yang telah
dibentangkan
8. Rekod dan dokumentasi
SENARAI SEMAK
PROSES KERJA
Aktiviti 5: Pengurusan Program / Aktiviti
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. GB Arahan pelaksanaan program PK Ko
2. PK Ko
A. PERANCANGAN
Menyediakan kertas kerja/
pelan tindakan yang
mempunyai keperluan minimum
seperti berikut :
a) Tajuk,
b) Tarikh, Masa, Tempat
c) Kumpulan Sasaran
d) Objektif
e) KPI (Indikator Output dan
Outcome)
f) Implikasi Kewangan (Bajet)
g) Jawatankuasa Program
h) Strategi Pelaksanaan /
Jadual / Pengisian Program
GAB
3. PK Ko Menentukan kaedah
pemantauan berdasarkan salah
satu dari kaedah berikut :
a) Pelaporan Jawatan kuasa
Instrumen
b) Pengumpulan Data
c) Soal selidik
d) Temu bual
e) Semakan dokumen
GKMP
4. GB Mendapatkan kelulusan
daripada PGB
PK Ko
5. PK Ko Melaksanakan mesyuarat /
perbincangan jawatan kuasa
GAB / AKP
6. GAB
B. PELAKSANAAN
Melaksanakan program seperti
yang telah dirancang
GKMP / GAB /
AKP
7. PK Ko
C. PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN
Melaksanakan pemantauan dan
pengukuran
a) Pelaksanaan program
b) Pencapaian KPI
GKMP / GAB /
AKP
8. PK Ko Menyediakan laporan program
setelah program selesai.
GAB
9. GB
D. KEBERKESANAN
Kajian semula;
Menjalankan mesyuarat post
mortem untuk mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan
pelaksanaan program.
PK(P) / PK
Petang / GKMP
/ GAB
10. PK Ko Membuat tindakan susulan
berdasarkan keputusan
mesyuarat post mortem.
GAB
11. GAB Penilaian prestasi;
Melaksanakan penilaian
prestasi ke atas kumpulan sasar
untuk melihat keberkesanan
pelaksanaan program.
PK (P)/ PK
Petang / GKMP
12. PK Ko Membentangkan laporan
penilaian prestasi dalam
mesyuarat.
GKMP / GAB
13. GAB Membuat penambahbaikan
berdasarkan keputusan
mesyuarat.
PK (P)/ PK
Petang
14. GAB Merekod dan mendokumentasi. GB/GPK
CARTA ALIR
Aktiviti 5 : Pengurusan Program / Aktiviti
PK Ko
GAB
PK Ko
Mula
GAB
Mendapatkan kelulusan
Menyediakan kertas kerja
Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
Melaksanakan program
Tindakan
pembetulan
Merekod dan mendokumentasi
Kajian semula
Tiada isu
Ada isu
Penambahbaikan
Tidak lulus
Lulus
Tindakan susulan
Menyedia dan membentang
laporan dalam mesyuarat
Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
60 minit
60 minit
1170 minit
1440 minit
PK Ko
GB
PK Ko
GAB
GAB
PGB
20 minit
60 minit
1440 minit
Tamat
SENARAI SEMAK
Aktiviti 5 : Pengurusan Program / Aktiviti
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1. Menyediakan kertas kerja
2. Mendapatkan kelulusan
3 Melaksanakan program
4. Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
5. Kajian semula
6. Tindakan Susulan
7. Membentang laporan dalam mesyuarat
8. Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
9. Merekod dan mendokumentasi
Aktiviti 6: Mengurus jaringan dan hubungan luar
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1 GB
Mengenal pasti agensi-agensi yang
dapat berkerjasama dengan pihak
sekolah
PK/GKMP
2 GB
Mengadakan mesyuarat awal
bersama agensi luar / PIBG untuk
membincangkan program yang
memberi impak kepada sekolah
PIHAK LUAR
3 GB
Memberi arahan untuk melaksanakan
program
PK
4 PK Ko
Menerima arahan untuk
melaksanakan program
GB
5 GAB
Menyediakan kertas kerja bagi setiap
program yang dirancang
PK
6 PK Ko
Mendapatkan kelulusan kertas kerja
daripada PGB
GB
7 GAB
Melaksanakan aktiviti mengikut
prosedur
GAB
8 PK Ko
Menyediakan laporan aktiviti yang
telah dilaksanakan
GAB
9 PK Ko
Mengadakan mesyuarat post mortem
bagi mengenal pasti keberkesanan
aktiviti-aktiviti yang telah
dilaksanakan
GB
10 GAB Rekod dan dokumentasi PK/GKMP
PROSES KERJA
Aktiviti 6: Mengurus jaringan dan hubungan luar
MULA
Ya
Tindakan penambahbaikan
Mendapatkan kelulusan
Post Mortem
CARTA ALIR
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA
Mengenal pasti agensi
GB
60 minit
Mesyuarat awal
bersama agensi
120 minit
GB
Menyediakan kertas kerjaGAB
120 minit
PK Ko
Laksana aktivitiGAB
Laporan
PK Ko
Tidak
berkesan
120 minit
TAMAT
120 minit
Arahan melaksanakan
tugas
PK Ko
Rekod dan
dokumentasi
GAB
60 minit
GB
Aktiviti 6 : Mengurus jaringan dan hubungan luar
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Mengenal pasti agensi-agensi yang
dapat berkerjasama dengan pihak
sekolah
2.
Mengadakan mesyuarat awal bersama
agensi luar/PIBG untuk
membincangkan program yang
memberi impak kepada sekolah
3.
Memberi arahan untuk melaksanakan
program
4.
Menerima arahan untuk melaksanakan
program
5.
Menyediakan kertas kerja bagi setiap
program yang dirancang
6.
Mendapatkan kelulusan kertas kerja
daripada PGB
7.
Melaksanakan aktiviti mengikut
prosedur
8.
Menyediakan laporan setiap aktiviti
yang dilaksanakan
9.
Mengadakan mesyuarat post mortem
bagi mengenal pasti keberkesanan
aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan
10. Rekod dan dokumentasi
SENARAI SEMAK
Aktiviti 7 : Pengurusan Mesyuarat
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
1 GB
Membuat penetapan mesyuarat
dan mengeluarkan surat
panggilan mesyuarat kepada ahli
mesyuarat.
GPK/ GAB
●PEKELILING
TRANSFORMASI
PENTADBIRAN
AWAM
BIL. 2 TAHUN 2018
MyMESYUARAT
- EKOSISTEM
PENGURUSAN
MESYUARAT
ERA DIGITAL
●AKTA ARKIB
NEGARA
2 PK Ko
Pelaksanaan mesyuarat
berdasarkan agenda yang
ditetapkan
GPK/ PK
Petang/ GAB
3 GAB Mencatat minit mesyuarat. GB
4 GAB Menyediakan minit mesyuarat. GB
5 GAB
Mengedarkan minit mesyuarat
dan borang maklum balas dalam
tempoh 7 hari bekerja.
GAB
6 PK Ko
Mengambil tindakan hasil
keputusan mesyuarat yang telah
dipersetujui.
GPK/ PK
Petang/ GAB
7 PK Ko
Mengumpul dan menyatukan
dapatan maklum balas.
GPK/ PK
Petang/
8 PK Ko Rekod dan dokumentasi GB
PROSES KERJA
Aktiviti 7 : Pengurusan Mesyuarat
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH
GB Edar surat panggilan 240 minit
PK Ko Laksana mesyuarat 360 minit
GAB Catatan minit mesyuarat.
360 minit
GAB Sedia minit mesyuarat. 780 minit
PK Ko Edaran minit dan maklum balas mesyuarat 120 minit
PK Ko
Kumpul dan satukan maklum balas 390 minit
PK Ko
Mengemaskini Rekod dan Fail. 60 minit
CARTA ALIR
MULA
TAMAT
Aktiviti 7 : Pengurusan Mesyuarat
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1.
Pengedaran Surat panggilan
mesyuarat kepada ahli mesyuarat.
● Agenda, tarikh, masa dan tempat
mesyuarat
● Menentukan kertas kerja/ isu/
program/ laporan (sekiranya ada)
2.
Pelaksanaan mesyuarat berdasarkan
agenda yang ditetapkan
● Rekod kehadiran
● Perkara-perkara yang
dibincangkan
● Keputusan-keputusan yang dibuat
● Tindakan-tindakan susulan yang
perlu diambil
3.
Mencatat minit mesyuarat.
● Catatan minit
● Keputusan mesyuarat
4.
Menyediakan minit mesyuarat.
● Draf
● Semakan
5.
Mengedarkan minit mesyuarat dan
Borang Maklum balas dalam tempoh 7
hari bekerja.
● Rekod penghantaran
6.
Mengambil tindakan hasil keputusan
mesyuarat yang telah dipersetujui.
● Rekod tindakan
7.
Mengumpul dan menyatukan dapatan
maklum balas.
8. Mengemaskini Rekod dan Fail.
SENARAI SEMAK
PROSES KERJA
Aktiviti 8 : Mengurus Latihan Personel
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. PK Ko
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan
Latihan
2. PK Ko
Menyerahkan cadangan
perancangan latihan kepada
Pengetua untuk kelulusan.
3. GB
Meneliti cadangan dan menentukan
jenis latihan yang diperlukan
4. PK Ko
Menyediakan Jadual Perancangan
Latihan dalam takwim sekolah
selepas kelulusan Pengetua
5.
GB
Memberi arahan untuk menguruskan
kursus / latihan yang telah diluluskan
6.
PK Ko Menguruskan latihan (Sebelum ,
semasa dan selepas)
1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM
7.
PK Ko
GAB
GAB
GAB
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)
i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
menyediakan laporan dan diserahkan
kepada Pengetua/ PK Ko selepas
latihan untuk disimpan dan tindakan.
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan
10. PK Ko
Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir
kursus untuk menilai keberkesanan
pelaksanaan latihan personel
11. GAB
Merekod kehadiran kursus dalam
SPL KPM
Agensi
Yang
Mengendali
kan Kursus
12. GAB
Melaksana penilaian kendiri selepas
menghadiri latihan
13. PK Ko Rekod dan dokumentasi
CARTA ALIR
Aktiviti 8 : Mengurus Latihan Personel
TEMPOH MASATANGGUNGJAWAB PROSES KERJAMULA
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan
Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua/Guru Besar
untuk kelulusan.
Meneliti cadangan dan menentukan jenis
latihan yang diperlukan
Menyediakan Jadual Perancangan Latihan
dalam takwim sekolah selepas kelulusan
Pengetua
Memberi arahan untuk menguruskan
kursus /latihan yang telah diluluskan
Menguruskan latihan (sebelum,semasa
dan selepas)
Mengedar borang penilaian kursus kepada
peserta pada hari terakhir kursus untuk
menilai keberkesanan pelaksanaan latihan
personel
Merekod kehadiran kursus dalam SPL
KPM
Melaksana penilaian kendiri selepas
latihan
Salinan dan Rekod Fail
GB
PK Ko
PK Ko
PK Ko
GB
PK Ko
PK Ko
GAB
GAB
PK Ko
TAMAT
3900 min
390 min
780 min
20 min
180 min
180 min
30 min
30 min
390 min
SENARAI SEMAK
Aktiviti 8: Mengurus Latihan Personel
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan
2
Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua untuk
kelulusan.
3
Meneliti cadangan dan menentukan jenis
latihan yang diperlukan
4
Menyediakan Jadual Perancangan
Latihan dalam takwim sekolah selepas
kelulusan Pengetua.
5
Memberi arahan kepada Penolong
Kanan Pentadbiran untuk menguruskan
kursus / latihan yang telah diluluskan
6
Menguruskan latihan (Sebelum , semasa
dan selepas)
1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG
7
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)
i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
menyediakan minit curai dan diserahkan
kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru
Penolong Kanan selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan..
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan
8
Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir kursus
untuk menilai keberkesanan pelaksanaan
latihan personel
9
Merekod kehadiran kursus dalam
eSPLKPM
10
Mengedarkan dan mengumpul borang
keberkesanan program selepas 1 bulan
kursus kepada guru untuk melaksana
penilaian kendiri.
11 Rekod dan dokumentasi
PROSES KERJA
Aktiviti 9: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN
/ DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. GB Memberi arahan untuk melaksanakan
aktiviti kokurikulum
PK Ko / GAB
2. PK Ko Membuat pelantikan jawatankuasa
kokurikulum
GAB
3. PK Ko Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
GAB
4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
PK Ko
5. PK Ko Membuat pemantauan dan penilaian
kemajuan murid
GAB
6. GAB Membuat perekodan dan analisis keputusan
penilaian murid untuk tindakan
penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
PK Ko
7. PK Ko Membuat penilaian keberkesanan
aktiviti kokurikulum dan membuat
penambahbaikan terhadap aktiviti
kokurikulum dari masa ke semasa
GAB
8. GAB Membuat pelaporan dan dokumentasi PK Ko
CARTA ALIR
Aktiviti 9:
120 minit
Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
Mula
Tamat
Tanggungjawab Proses Kerja
Memberi arahan untuk melaksanakan
aktiviti kokurikulum
Tempoh Masa
Melantik jawatankuasa kokurikulum
Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
Memantau dan menilai kemajuan murid
Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuatpenambahbaikan
Pelaporan dan dokumentasi
Merekod, menganalisis dan mengambil
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
GB 30 minit
60 minit
120 minit
120 minit
120 minit
60 minit
PK Ko
PK Ko
GAB
PK Ko
GAB
PK Ko
GAB 20 minit
SENARAI SEMAK
Aktiviti 9: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Menerima arahan daripada PGB untuk
melaksanakan aktiviti kokurikulum
2. Melantik jawatankuasa kokurikulum
3.
Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
4.
Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
5. Memantau dan menilai kemajuan murid
6.
Merekod, menganalisis dan mengambil
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
7.
Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuat penambahbaikan
8. Pelaporan dan dokumentasi
PROSES KERJA
Aktiviti 10: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
1 GAB
Sebelum PdP
Menyediakandokumen-dokumenyangperluserta
disahkanolehPentadbirSekolah
GB
2 GAB
MenyediakanRancanganPdP atauFail Rekod
PersediaanMengajariaitu:
a) SukatanPelajarandan
b) HuraianSukatan Pelajaran
c) Rancangan PelajaranTahunan
d) Jadual Waktu Peribadi dan
e) Jadual Waktu Kelasbagi
Guru Kelas.
f) Senarai NamaMurid
g) ‘Headcount’
PK(P)
3 GAB
MenyediakanRancanganPelajaranHarian(KSSR)
mengikutformatpenulisanberdasarkansekurang-
kurangnya:
(RujukPanitiaMataPelajaran)
a) Tema/Tajuk
b) StandardKandungan
c) StandardPembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak
PK(P)
4 GAB
Semasa PdP
Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaan
kondusif.
PK(P)
5 GAB
Mencatat BukuLaporan KehadirandanDisiplin
Murid. PK(P)
6 GAB
MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridseperti
yang telahdirancangdalamBukuPersediaan
Mengajar(kecuali jikaterdapatperkarayangtidak
dapat dielakkan)
PK(P)
7 GAB
Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK:
a) Merekodkanpengambilanperalatandan
bahan yangdiperlukanuntukPdPsebelum
kelasbermula(jikaberkaitan)
b) MerekodkanpenggunaanPdPdi bilik-bilk
khas
(jikaberkaitan)
c) Merekodpemulanganperalatanyangtelah
digunakanselepastamatPdP
PK(P)
8 GAB
PemeriksaanLatihandanTugasanMurid:
a) Memeriksahasil kerjamurid.
b) Memulangkantugasmuridyangtelah
diperiksa.
c) Memastikanmuridmembuatpembetulan.
d) Menganalisishasil pembelajaran
e) Membuatrefleksi danpenambahbaikan.
PK(P)
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH
GAB Menyediakan dokumen yang perlu serta
disahkan oleh Pentadbir Sekolah
150 Minit
GAB
Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail
Rekod Persediaan Mengajar
15 Minit
GAB
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
(KSSR )
15 Minit
GAB
Memastikan suasana bilik darjah dalam
keadaan kondusif
3 Minit
GAB Merekodkan pengambilan dan pemulangan
peralatan dan bahan yang diperlukan
3 Minit
GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan 45 minit
GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid 15 Minit
CARTA ALIR
Mula
Mula
SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA
SENARAI BORANG
1.0 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
3.0 Arahan Pegawai Pengawal
BIL. BORANG
KOD BORANG
1.
2.
3.
4.
5.
SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI
BIL. NAMA JAWATANKUASA
1 AJK Panitia
2
3
4
5.

Recomendados

Fail pengurusan kokurikulum por
Fail pengurusan kokurikulumFail pengurusan kokurikulum
Fail pengurusan kokurikulumduan70
23.9K vistas8 diapositivas
Myportfolio gab rendah por
Myportfolio gab rendahMyportfolio gab rendah
Myportfolio gab rendahnurfadzlin16
3.1K vistas29 diapositivas
Myportfolio pk t6 por
Myportfolio pk t6Myportfolio pk t6
Myportfolio pk t6Salahhuddin Salleh
1.9K vistas132 diapositivas
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx por
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxPENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxNHazaarifaAinS
6.3K vistas27 diapositivas
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM) por
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Jamalludin Llud Lee
13K vistas8 diapositivas
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx por
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxnsmm
50.4K vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Contoh Laporan PBD por
Contoh Laporan PBDContoh Laporan PBD
Contoh Laporan PBDStephanie Unsil
8.4K vistas17 diapositivas
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp por
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppContoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppHairu Nizam
17.1K vistas2 diapositivas
CARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docx por
CARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docxCARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docx
CARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docxSalinasalina4
1.7K vistas2 diapositivas
Contoh penulisan sasaran keberhasilan HEM por
Contoh penulisan sasaran keberhasilan HEMContoh penulisan sasaran keberhasilan HEM
Contoh penulisan sasaran keberhasilan HEMamuradhamid edidik edu my
15.3K vistas27 diapositivas
FORMAT MINIT MESYUARAT TS25.docx por
FORMAT MINIT MESYUARAT TS25.docxFORMAT MINIT MESYUARAT TS25.docx
FORMAT MINIT MESYUARAT TS25.docxNASIDAHBINTINASAHAMo
4K vistas7 diapositivas
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat Sumber por
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat SumberPengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat Sumber
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat SumberRicca Bong
43.8K vistas13 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp por Hairu Nizam
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppContoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Hairu Nizam17.1K vistas
CARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docx por Salinasalina4
CARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docxCARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docx
CARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docx
Salinasalina41.7K vistas
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat Sumber por Ricca Bong
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat SumberPengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat Sumber
Pengurusan PSS: Proses Teknik Bahan dan Buku Pusat Sumber
Ricca Bong43.8K vistas
Contoh surat memohon sumbangan pibg por mariahana11
Contoh surat memohon sumbangan pibgContoh surat memohon sumbangan pibg
Contoh surat memohon sumbangan pibg
mariahana1125.3K vistas
PLC Panitia .docx por Nida Atie
PLC Panitia .docxPLC Panitia .docx
PLC Panitia .docx
Nida Atie2.4K vistas
Contoh keberhasilan guru akademik por Hazura Abu Bakar
Contoh keberhasilan guru akademikContoh keberhasilan guru akademik
Contoh keberhasilan guru akademik
Hazura Abu Bakar42.9K vistas
Slot 2 - Implementasi 4DX Dalam DP.pptx por ALSAFII
Slot 2 - Implementasi 4DX Dalam DP.pptxSlot 2 - Implementasi 4DX Dalam DP.pptx
Slot 2 - Implementasi 4DX Dalam DP.pptx
ALSAFII5.5K vistas
MINIT MESYUARAT KURIKULUM BIL.1 2022skrp.docx por Noor Ismail
MINIT MESYUARAT KURIKULUM BIL.1 2022skrp.docxMINIT MESYUARAT KURIKULUM BIL.1 2022skrp.docx
MINIT MESYUARAT KURIKULUM BIL.1 2022skrp.docx
Noor Ismail2K vistas
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah por Norhayati Ismail
Protokol Majlis Rasmi Di SekolahProtokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Norhayati Ismail241.3K vistas
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) por sktdamai
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)
sktdamai57.3K vistas
Borang kategori 1b dg34 por Msabh Sari
Borang kategori 1b  dg34Borang kategori 1b  dg34
Borang kategori 1b dg34
Msabh Sari30.1K vistas
P elaporan pi kebm por Noor Hayati
P elaporan pi kebmP elaporan pi kebm
P elaporan pi kebm
Noor Hayati4K vistas
Failmeja3k(kebersihan, kesihatan dan keselamatan) terbaru por Irene Linda Lawan
Failmeja3k(kebersihan, kesihatan dan keselamatan) terbaruFailmeja3k(kebersihan, kesihatan dan keselamatan) terbaru
Failmeja3k(kebersihan, kesihatan dan keselamatan) terbaru
Irene Linda Lawan82.1K vistas
Contoh aktiviti pengkap por Norliza Bakri
Contoh aktiviti pengkapContoh aktiviti pengkap
Contoh aktiviti pengkap
Norliza Bakri36.3K vistas

Similar a Myportfolio pk ko(1)

MYPORTFOLIO PK KO(1).docx por
MYPORTFOLIO PK KO(1).docxMYPORTFOLIO PK KO(1).docx
MYPORTFOLIO PK KO(1).docxirkuhs7071
13 vistas44 diapositivas
MYPORTFOLIO-PK-KO1.docx por
MYPORTFOLIO-PK-KO1.docxMYPORTFOLIO-PK-KO1.docx
MYPORTFOLIO-PK-KO1.docxNurSitiZahara
16 vistas45 diapositivas
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx por
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docxMYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docxMohdFathiAbu
42 vistas101 diapositivas
My portfolio.docx por
My portfolio.docxMy portfolio.docx
My portfolio.docxwinahmatangi1
379 vistas99 diapositivas
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx por
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docxMYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docxzam hassim
54 vistas125 diapositivas
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1] por
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]Adzuan Rezza Rezza
860 vistas61 diapositivas

Similar a Myportfolio pk ko(1)(20)

MYPORTFOLIO PK KO(1).docx por irkuhs7071
MYPORTFOLIO PK KO(1).docxMYPORTFOLIO PK KO(1).docx
MYPORTFOLIO PK KO(1).docx
irkuhs707113 vistas
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx por MohdFathiAbu
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docxMYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MohdFathiAbu42 vistas
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx por zam hassim
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docxMYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx
zam hassim54 vistas
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1] por Adzuan Rezza Rezza
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
Adzuan Rezza Rezza860 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por NurSitiZahara
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
NurSitiZahara17 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por DelloAidil
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
DelloAidil6 vistas
NOTA SERAH TUGAS ROHANA SK SEMENTA.docx por jamil puteh
NOTA SERAH TUGAS ROHANA SK SEMENTA.docxNOTA SERAH TUGAS ROHANA SK SEMENTA.docx
NOTA SERAH TUGAS ROHANA SK SEMENTA.docx
jamil puteh2.3K vistas
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx por NarBielBelikov
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docxMYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
NarBielBelikov54 vistas
02 rumusan perancangan strategik por Jamaiah Mahli
02 rumusan perancangan strategik02 rumusan perancangan strategik
02 rumusan perancangan strategik
Jamaiah Mahli628 vistas
2. jd pengetua por TanKaKeong
2. jd pengetua2. jd pengetua
2. jd pengetua
TanKaKeong175 vistas
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx por ZuraidaAriff
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docxMYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
ZuraidaAriff13 vistas
13 panduan tugas por SMTKK
13 panduan tugas13 panduan tugas
13 panduan tugas
SMTKK9.5K vistas
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx por El Dina
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docxMYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
El Dina55 vistas
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018 por arashidah74
3. my portfolio gab sk pekan telupid 20183. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
arashidah74697 vistas

Más de Salahhuddin Salleh

Pengurusan buku takwim koku alai 2020 (2) por
Pengurusan buku takwim koku alai 2020 (2)Pengurusan buku takwim koku alai 2020 (2)
Pengurusan buku takwim koku alai 2020 (2)Salahhuddin Salleh
204 vistas12 diapositivas
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku kelab por
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku kelabBuku rekod kehadiran guru aktiviti koku kelab
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku kelabSalahhuddin Salleh
843 vistas3 diapositivas
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku 1 m1s por
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku 1 m1sBuku rekod kehadiran guru aktiviti koku 1 m1s
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku 1 m1sSalahhuddin Salleh
617 vistas8 diapositivas
#3 jadual waktu [ cg ] por
#3 jadual waktu [ cg ]#3 jadual waktu [ cg ]
#3 jadual waktu [ cg ]Salahhuddin Salleh
88 vistas1 diapositiva
Kulit myportfolio pk t6 por
Kulit myportfolio pk t6Kulit myportfolio pk t6
Kulit myportfolio pk t6Salahhuddin Salleh
88 vistas1 diapositiva
Kandungan myportfolio pk t6 por
Kandungan myportfolio pk t6Kandungan myportfolio pk t6
Kandungan myportfolio pk t6Salahhuddin Salleh
60 vistas4 diapositivas

Más de Salahhuddin Salleh(13)

Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku kelab por Salahhuddin Salleh
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku kelabBuku rekod kehadiran guru aktiviti koku kelab
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku kelab
Salahhuddin Salleh843 vistas
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku 1 m1s por Salahhuddin Salleh
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku 1 m1sBuku rekod kehadiran guru aktiviti koku 1 m1s
Buku rekod kehadiran guru aktiviti koku 1 m1s
Salahhuddin Salleh617 vistas
Borang pemarkahan dan calon pengawas baru 2016 por Salahhuddin Salleh
Borang pemarkahan dan calon pengawas baru 2016Borang pemarkahan dan calon pengawas baru 2016
Borang pemarkahan dan calon pengawas baru 2016
Salahhuddin Salleh7.7K vistas
Contoh teks pengacara perhimpunan pagi por Salahhuddin Salleh
Contoh teks pengacara perhimpunan pagiContoh teks pengacara perhimpunan pagi
Contoh teks pengacara perhimpunan pagi
Salahhuddin Salleh62.2K vistas

Myportfolio pk ko(1)

 • 1. CARTA ORGANISASI 1.1 CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN ALAI PPD JPN GURU BESAR PK PENTADBIRAN & KURIKULUM PK HAL EHWAL MURID PK KOKURIKULUM PK PETANG PK PENDIDIKAN KHAS
 • 2. 1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN < NAMA SEKOLAH > GURU BESAR PK PENTADBIRAN PK HAL EHWAL MURID PK KOKURIKULUM PK PETANG PK PENDIDIKAN KHAS
 • 3. CARTA FUNGSI PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Bertanggungjawab dalam peningkatan kokurikulum murid serta memastikan pelaksanaan selaras dengan dasar KPM Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-sgensi luar Mengajar mengikut pekeliling berkuatkuasa PENGURUSAN Pengurusan Organisasi Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Perhubungan Luar PENGOPERASIAN Pengurusan Kokurikulum Badan beruniform Sukan Permainan Kelab Persatuan
 • 4. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENGURUSAN ORGANISASI a. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan strategik, pengurusan pengumpulan dan penganalisisan data, pengurusan mesyuarat, pengurusan aduan, pengurusan perhubungan pelanggan, pengurusan program dan pengurusan dokumen dan rekod kerajaan b. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah c. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel dan penilaian prestasi bagi guru d. Membantu merancang dan melaksanakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar PENGURUSAN KURIKULUM a. Melaksanakan PdP mengikut pekeliling berkuatkuasa PENGURUSAN KOKURIKULUM a. Membantu merancang dan mengesahkan Pengurusan Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan bagi murid b. Membantu merancang dan mengesahkan Pengurusan penyertaan murid aktiviti luar
 • 5. DESKRIPSI TUGAS MAKLUMAT UMUM GELARAN JAWATAN Penolong Kanan Kokurikulum KETUA PERKHIDMATAN Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia RINGKASAN GELARAN JAWATAN PK Ko KEDUDUKAN DI WARAN PERJAWATAN Rujuk waran B63 GRED JAWATAN DG44 BIDANG UTAMA Pendidikan GRED JD SUB-BIDANG 1. Pengurusan 2. Pengoperasian STATUS JAWATAN Tetap DISEDIAKAN OLEH En.Salahhuddin Bin Salleh HIRARKI 1 (BAHAGIAN) SK Alai DISEMAK OLEH Haji Mohd Yusoff Bin Aris Penolong Kanan Pentadbiran HIRARKI 2 (CAWANGAN/ SEKTOR/UNIT) DILULUSKAN OLEH Sabri Bin Abu Samah Guru Besar SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan TARIKH DOKUMEN 30.11.2018 TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN Membantu merancang dan menyelaras pengurusan organisasi dan pengurusan kokurikulum murid bagi memastikan berlaku peningkatan kualiti sekolah serta kemenjadian murid yang seimbang dan menyeluruh.
 • 6. AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA Membantu merancang, merangka dan menyelaraskan program/ aktiviti pengurusan sekolah yang komprehensif bagi memastikan kualiti sekolah meningkat secara konsisten. 1. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan strategik, pengurusan pengumpulan dan penganalisisan data, pengurusan mesyuarat, pengurusan aduan, pengurusan perhubungan pelanggan, pengurusan program dan pengurusan dokumen dan rekod kerajaan 2. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 3. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel dan penilaian prestasi bagi guru 4. Membantu merancang dan melaksanakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar Membantu merancang dan mentadbir pelaksanaan kokurikulum bagi menyokong kemenjadian murid secara menyeluruh dan seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual 1. Membantu merancang dan mengesahkan Pengurusan Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan bagi murid 2. Membantu merancang dan mengesahkan Pengurusan penyertaan murid dalam aktiviti luar Melaksanakan PdP bagi memastikan murid menerima pembelajaran berdasarkan dasar kurikulum kebangsaan 1. Melaksanakan PdP mengikut pekeliling berkuatkuasa
 • 7. DIMENSI ● Kategori Sekolah: ● Gred Sekolah: ● Bilangan Sesi Persekolahan: ● Bilangan Guru: ● Bilangan AKP: ● Bilangan Murid: ● Bilangan Kelas: KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS ● Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan KOMPETENSI ● Kemahiran pedagogi ● Kemahiran membimbing ● Kemahiran kepimpinan ● Kemahiran merancang dan menganalisis ● Kemahiran membuat keputusan ● Kemahiran menyelia PENGALAMAN ● Berkhidmat dalam pendidikan sekurang-kurangnya 8 tahun ● Berada dalam gred 29 sekurang-kurangnya 3 tahun ● Berada dalam gred 32 sekurang-kurangnya 3 tahun
 • 8. Aktiviti 1: Pengurusan Strategik BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Menubuhkan Jawatan Kuasa Perancangan Strategik PK PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2005 Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk- Petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI) dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan 2. GB Mengenal pasti isu strategik sekolah PK 3. GB Menetapkan matlamat sekolah PK 4. PK Ko Analisis persekitaran (SWOT) GB/ PK/ GAB 5. PK Ko Penyediaan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi GB/ PK/ GAB 6. GB Kelulusan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi PK 7. PK Ko Pelaksanaan Pelan Operasi GB/ PK 8. PK Ko Melaksanakan kajian semula dan menambah baik PK 9. PK Ko Mendokumentasikan Perancangan Strategik. GB PROSES KERJA
 • 9. CARTA ALIR TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA Aktiviti 1: Pengurusan Strategik MULA Lulus Tidaklulus Penambahbaikan TAMAT Menubuhkan Jawatan Kuasa Perancangan Strategik Mengenal pasti isu strategik sekolah Menetapkan matlamat sekolah Analisis persekitaran (SWOT) Penyediaan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Kelulusan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Pelaksanaan Pelan Operasi Melaksanakan kajian semula dan menambah baik Mendokumentasikan Perancangan Strategik. 60 minit 180 minit 180 minit 1170 minit 1560 minit 120 minit 1170 minit 1170 minit 60 minit GB GB GB PK Ko PK Ko GB PK Ko PK Ko PK Ko
 • 10. SENARAI SEMAK Aktiviti 1: Pengurusan Strategik BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Mengeluarkan surat pelantikan Jawatan kuasa ● Mengenal pasti guru yang akan menguruskan perancangan strategik 2. Mengenal pasti isu strategik sekolah 3. Menetapkan matlamat sekolah 4. Analisis persekitaran (SWOT) ● Faktor membantu pencapaian objektif ● Faktor menjejas pencapaian objektif 5. Menyediakan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi ● Semakan Perancangan Strategik sedia ada ● Pelan Taktikal yang diterjemah dari Perancangan Strategik ● Operasi lengkap dari setiap Pelan Taktikal yang merangkumi 5W1H) 6. Semakan dan kelulusan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi ● Rekod dan dokumen 7. Taklimat pelaksananaan Pelan Taktikal dan Pelan Operasi kepada semua guru dan Anggota Kumpulan Sokongan ● Taklimat/ Bengkel/ Arahan ● Menubuhkan jawatan kuasa untuk setiap operasi 8. Pelaksanaan Pelan Operasi ● Kertas kerja/ Kertas konsep/ Brosur/ Risalah ● Laporan/ Dokumentasi 9. Kajian Semula/ Penambahbaikan ● Surat arahan ● Data/ Laporan/ Penilaian prestasi ● Keputusan penambahbaikan 10. Rekod dan dokumentasi
 • 11. PROSES KERJA Aktiviti 2: Pengurusan Data BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Mengeluarkan arahan untuk mengumpul data yang diperlukan PK(P) 2. PK Ko Mengumpul data dari GAB yang berkaitan GAB 3. PK Ko Memasukkan data / menggabungkan data yang dikumpul (sekiranya perlu) GAB 4. GB Melaksanakan verifikasi dan validasi data PK(P)/GAB 5. GB Membuat pengesahan ke atas data yang telah disemak dan dikemaskini PK(P)/GAB 6. PK Ko Menganalisis data dan menyediakan laporan berdasarkan keperluan GAB 7. PK Ko Membentangkan laporan dalam mesyuarat GAB 8. PK Ko Membuat tindakan susulan (tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan) berdasarkan keputusan mesyuarat. PK(P) 9. PK Ko Menyediakan laporan tindakan susulan GAB 10. GB Membuat pengesahan ke atas laporan yang telah dikemaskini GPK/GAB/ PM 11. AKP Rekod dan dokumentasi GB
 • 12. CARTA ALIR Aktiviti 2: Pengurusan Data TANGGUNGJAWAB GB PK Ko PK Ko GB GB PK Ko PK Ko PK Ko PK Ko GB AKP Data perlu diubahsuai Data mengikut kehendak dan keperluan Tamat Mula
 • 13. PROSES KERJA TEMPOH Mengeluarkan arahan untuk mengumpul data yang diperlukan Mengumpul data dari sumber- sumber yang berkaitan Memasukkan data/menggabungkan data yang dikumpul (sekiranya perlu) Melaksanakan verifikasidan validasi data Membuat pengesahan ke atas data yang telah disemak dan dikemaskini Menganalisis data dan menyediakan laporan berdasarkan keperluan Membentangkan laporan dalam mesyuarat pengurusan Membuat tindakan susulan (tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan) berdasarkan keputusan mesyuarat. Menyediakan laporan tindakan susulan Membuat pengesahan ke atas laporan yang telah dikemaskini Rekod dan dokumentasi
 • 14. SENARAI SEMAK Aktiviti 2: Pengurusan Data BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Mengeluarkan arahan untuk mengumpul data yang diperlukan 2. Mengumpul data dari sumber-sumber yang berkaitan 3. Memasukkan data / menggabungkan data yang dikumpul (sekiranya perlu) 4. Melaksanakan verifikasi dan validasi data 5. Membuat pengesahan ke atas data yang telah disemak dan dikemaskini 6. Menganalisis data dan menyediakan laporan berdasarkan keperluan 7. Membentangkan laporan dalam mesyuarat pengurusan 8. Membuat tindakan susulan (tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan) berdasarkan keputusan mesyuarat. 9. Menyediakan laporan tindakan susulan 10. Membuat pengesahan ke atas laporan yang telah dikemaskini 11. Rekod dan dokumentasi
 • 15. Aktiviti 3 : Pengurusan Aduan BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PK HEM Menerima dan merekod aduan GB 2. GB Mengeluarkan surat akuan terima (SAT) kepada pengadu. PK/GAB 3. GB Menyalurkan aduan kepada pihak berkaitan. PK/GAB 4. PK/GKMP/GAB Menjalankan siasatan GB 5. PK/GKMP/GAB Melaporkan hasil siasatan . GB 6. PK/GKMP/GAB Menyediakan ulasan. PK 7. GB Mengesahkan laporan PK/GKMP/GAB 8. PK/GKMP/GAB Menghantar keputusan siasatan aduan bersama Borang Maklum Balas kepada pengadu GB 9. GKMP/GAB Menyediakan analisis aduan setiap bulan dan dilaporkan dalam mesyuarat pengurusan PK 10. GAB/PT Rekod dan dokumentasi GB PROSES KERJA
 • 16. Aktiviti 3 : Pengurusan Aduan TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH PK HEM Menerima dan merekod aduan 60 minit PGB/PK Mengeluarkan surat akuan terima (SAT) kepada pengadu. 30 minit GB Menyalurkan aduan kepada pihak berkaitan. 90 minit PK/GKMP/GAB Menjalankan siasatan 2730 minit PK/GKMP/GAB Melaporkan hasil siasatan . 60 minit PK/GKMP/GAB Menyediakan ulasan. 120 minit GB PK/GKMP/GAB Pengesahan laporan Menghantar keputusan siasatan aduan bersama Borang Maklum Balas kepada pengadu 30 minit 390 minit GKMP/GAB Menyediakan analisis aduan setiap bulan dan dilaporkan dalam mesyuarat pengurusan 300 minit GAB/PT Rekod dan dokumentasi 60 minit CARTA ALIR MULA TAMAT
 • 17. Aktiviti 3 : Pengurusan Aduan BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menerima dan merekod aduan 2. Mengeluarkan surat akuan terima (SAT) kepada pengadu. 3. Menyalurkan aduan kepada pihak berkaitan. 4. Menjalankan siasatan 5. Melaporkan hasil siasatan . 6. Menyediakan ulasan. 7. Menghantar keputusan siasatan aduan bersama Borang Maklum Balas kepada pengadu 8 Menyediakan analisis aduan setiap bulan dan dilaporkan dalam mesyuarat pengurusan 9 Rekod dan dokumentasi SENARAI SEMAK
 • 18. Aktiviti 4: Mengurus infrastruktur dan persekitaran BIL TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1 GB Melantik Jawatankuasa bagi memastikan infratstruktur dan persekitaran berada dalam keadaan yang baik PK 2 GB Memberi arahan melaksanakan pemantauan secara berkala PK/GKMP 3 PK HEM Menyediakan jadual pemantauan GB 4 AJK Melaksanakan pemantauan secara berkala PK/GKMP 5 AJK Sekiranya ada aduan/isu tindakan segera perlu diambil bagi menyelesaikan aduan/isu tersebut Pegawai Aduan 6 AJK Menyediakan laporan dan dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan PK/GKMP 7 PK HEM Membuat tindakan susulan berdasarkan laporan yang telah dibentangkan PK/GKMP 8 AKP Rekod dan dokumentasi PK/GKMP PROSES KERJA
 • 19. TAMAT Aktiviti 4: Mengurus infrastruktur dan persekitaran Ya Tindakan penyelesaian Melantik Jawatankuasa Laksana pemantauan berkala Laporan Tindakan susulan Rekod dan dokumentasi Beri arahan melaksanakan pemantauan secara berkala Menyediakan jadual pemantauan Aduan/Isu GB GB PK HEM AJK AJK AJK AJK AKP TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA 60 minit 120 minit 5850 minit 120 minit 180 minit CARTA ALIR Tidak
 • 20. Aktiviti 4: Mengurus infrastruktur dan persekitaran BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Melantik Jawatankuasa bagi memastikan infratstruktur dan persekitaran berada dalam keadaan yang baik 2. Memberi arahan melaksanakan pemantauan secara berkala 3. Menyediakan jadual pemantauan 4. Melaksanakan pemantauan secara berkala 5. Sekiranya ada aduan/isu tindakan segera perlu diambil bagi menyelesaikan aduan/isu tersebut 6. Menyediakan laporan dan dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan 7. Membuat tindakan susulan berdasarkan laporan yang telah dibentangkan 8. Rekod dan dokumentasi SENARAI SEMAK
 • 21. PROSES KERJA Aktiviti 5: Pengurusan Program / Aktiviti BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Arahan pelaksanaan program PK Ko 2. PK Ko A. PERANCANGAN Menyediakan kertas kerja/ pelan tindakan yang mempunyai keperluan minimum seperti berikut : a) Tajuk, b) Tarikh, Masa, Tempat c) Kumpulan Sasaran d) Objektif e) KPI (Indikator Output dan Outcome) f) Implikasi Kewangan (Bajet) g) Jawatankuasa Program h) Strategi Pelaksanaan / Jadual / Pengisian Program GAB 3. PK Ko Menentukan kaedah pemantauan berdasarkan salah satu dari kaedah berikut : a) Pelaporan Jawatan kuasa Instrumen b) Pengumpulan Data c) Soal selidik d) Temu bual e) Semakan dokumen GKMP 4. GB Mendapatkan kelulusan daripada PGB PK Ko 5. PK Ko Melaksanakan mesyuarat / perbincangan jawatan kuasa GAB / AKP 6. GAB B. PELAKSANAAN Melaksanakan program seperti yang telah dirancang GKMP / GAB / AKP
 • 22. 7. PK Ko C. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Melaksanakan pemantauan dan pengukuran a) Pelaksanaan program b) Pencapaian KPI GKMP / GAB / AKP 8. PK Ko Menyediakan laporan program setelah program selesai. GAB 9. GB D. KEBERKESANAN Kajian semula; Menjalankan mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program. PK(P) / PK Petang / GKMP / GAB 10. PK Ko Membuat tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat post mortem. GAB 11. GAB Penilaian prestasi; Melaksanakan penilaian prestasi ke atas kumpulan sasar untuk melihat keberkesanan pelaksanaan program. PK (P)/ PK Petang / GKMP 12. PK Ko Membentangkan laporan penilaian prestasi dalam mesyuarat. GKMP / GAB 13. GAB Membuat penambahbaikan berdasarkan keputusan mesyuarat. PK (P)/ PK Petang 14. GAB Merekod dan mendokumentasi. GB/GPK
 • 23. CARTA ALIR Aktiviti 5 : Pengurusan Program / Aktiviti PK Ko GAB PK Ko Mula GAB Mendapatkan kelulusan Menyediakan kertas kerja Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program Melaksanakan program Tindakan pembetulan Merekod dan mendokumentasi Kajian semula Tiada isu Ada isu Penambahbaikan Tidak lulus Lulus Tindakan susulan Menyedia dan membentang laporan dalam mesyuarat Melaksanakan tindakan penambahbaikan 60 minit 60 minit 1170 minit 1440 minit PK Ko GB PK Ko GAB GAB PGB 20 minit 60 minit 1440 minit Tamat
 • 24. SENARAI SEMAK Aktiviti 5 : Pengurusan Program / Aktiviti BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Menyediakan kertas kerja 2. Mendapatkan kelulusan 3 Melaksanakan program 4. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program 5. Kajian semula 6. Tindakan Susulan 7. Membentang laporan dalam mesyuarat 8. Melaksanakan tindakan penambahbaikan 9. Merekod dan mendokumentasi
 • 25. Aktiviti 6: Mengurus jaringan dan hubungan luar BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1 GB Mengenal pasti agensi-agensi yang dapat berkerjasama dengan pihak sekolah PK/GKMP 2 GB Mengadakan mesyuarat awal bersama agensi luar / PIBG untuk membincangkan program yang memberi impak kepada sekolah PIHAK LUAR 3 GB Memberi arahan untuk melaksanakan program PK 4 PK Ko Menerima arahan untuk melaksanakan program GB 5 GAB Menyediakan kertas kerja bagi setiap program yang dirancang PK 6 PK Ko Mendapatkan kelulusan kertas kerja daripada PGB GB 7 GAB Melaksanakan aktiviti mengikut prosedur GAB 8 PK Ko Menyediakan laporan aktiviti yang telah dilaksanakan GAB 9 PK Ko Mengadakan mesyuarat post mortem bagi mengenal pasti keberkesanan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan GB 10 GAB Rekod dan dokumentasi PK/GKMP PROSES KERJA
 • 26. Aktiviti 6: Mengurus jaringan dan hubungan luar MULA Ya Tindakan penambahbaikan Mendapatkan kelulusan Post Mortem CARTA ALIR TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA Mengenal pasti agensi GB 60 minit Mesyuarat awal bersama agensi 120 minit GB Menyediakan kertas kerjaGAB 120 minit PK Ko Laksana aktivitiGAB Laporan PK Ko Tidak berkesan 120 minit TAMAT 120 minit Arahan melaksanakan tugas PK Ko Rekod dan dokumentasi GAB 60 minit GB
 • 27. Aktiviti 6 : Mengurus jaringan dan hubungan luar BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Mengenal pasti agensi-agensi yang dapat berkerjasama dengan pihak sekolah 2. Mengadakan mesyuarat awal bersama agensi luar/PIBG untuk membincangkan program yang memberi impak kepada sekolah 3. Memberi arahan untuk melaksanakan program 4. Menerima arahan untuk melaksanakan program 5. Menyediakan kertas kerja bagi setiap program yang dirancang 6. Mendapatkan kelulusan kertas kerja daripada PGB 7. Melaksanakan aktiviti mengikut prosedur 8. Menyediakan laporan setiap aktiviti yang dilaksanakan 9. Mengadakan mesyuarat post mortem bagi mengenal pasti keberkesanan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan 10. Rekod dan dokumentasi SENARAI SEMAK
 • 28. Aktiviti 7 : Pengurusan Mesyuarat BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1 GB Membuat penetapan mesyuarat dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat. GPK/ GAB ●PEKELILING TRANSFORMASI PENTADBIRAN AWAM BIL. 2 TAHUN 2018 MyMESYUARAT - EKOSISTEM PENGURUSAN MESYUARAT ERA DIGITAL ●AKTA ARKIB NEGARA 2 PK Ko Pelaksanaan mesyuarat berdasarkan agenda yang ditetapkan GPK/ PK Petang/ GAB 3 GAB Mencatat minit mesyuarat. GB 4 GAB Menyediakan minit mesyuarat. GB 5 GAB Mengedarkan minit mesyuarat dan borang maklum balas dalam tempoh 7 hari bekerja. GAB 6 PK Ko Mengambil tindakan hasil keputusan mesyuarat yang telah dipersetujui. GPK/ PK Petang/ GAB 7 PK Ko Mengumpul dan menyatukan dapatan maklum balas. GPK/ PK Petang/ 8 PK Ko Rekod dan dokumentasi GB PROSES KERJA
 • 29. Aktiviti 7 : Pengurusan Mesyuarat TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH GB Edar surat panggilan 240 minit PK Ko Laksana mesyuarat 360 minit GAB Catatan minit mesyuarat. 360 minit GAB Sedia minit mesyuarat. 780 minit PK Ko Edaran minit dan maklum balas mesyuarat 120 minit PK Ko Kumpul dan satukan maklum balas 390 minit PK Ko Mengemaskini Rekod dan Fail. 60 minit CARTA ALIR MULA TAMAT
 • 30. Aktiviti 7 : Pengurusan Mesyuarat BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Pengedaran Surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat. ● Agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat ● Menentukan kertas kerja/ isu/ program/ laporan (sekiranya ada) 2. Pelaksanaan mesyuarat berdasarkan agenda yang ditetapkan ● Rekod kehadiran ● Perkara-perkara yang dibincangkan ● Keputusan-keputusan yang dibuat ● Tindakan-tindakan susulan yang perlu diambil 3. Mencatat minit mesyuarat. ● Catatan minit ● Keputusan mesyuarat 4. Menyediakan minit mesyuarat. ● Draf ● Semakan 5. Mengedarkan minit mesyuarat dan Borang Maklum balas dalam tempoh 7 hari bekerja. ● Rekod penghantaran 6. Mengambil tindakan hasil keputusan mesyuarat yang telah dipersetujui. ● Rekod tindakan 7. Mengumpul dan menyatukan dapatan maklum balas. 8. Mengemaskini Rekod dan Fail. SENARAI SEMAK
 • 31. PROSES KERJA Aktiviti 8 : Mengurus Latihan Personel BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PK Ko Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 2. PK Ko Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua untuk kelulusan. 3. GB Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 4. PK Ko Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua 5. GB Memberi arahan untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 6. PK Ko Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM
 • 32. 7. PK Ko GAB GAB GAB 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. ii. Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan laporan dan diserahkan kepada Pengetua/ PK Ko selepas latihan untuk disimpan dan tindakan. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 10. PK Ko Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 11. GAB Merekod kehadiran kursus dalam SPL KPM Agensi Yang Mengendali kan Kursus 12. GAB Melaksana penilaian kendiri selepas menghadiri latihan 13. PK Ko Rekod dan dokumentasi
 • 33. CARTA ALIR Aktiviti 8 : Mengurus Latihan Personel TEMPOH MASATANGGUNGJAWAB PROSES KERJAMULA Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua/Guru Besar untuk kelulusan. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua Memberi arahan untuk menguruskan kursus /latihan yang telah diluluskan Menguruskan latihan (sebelum,semasa dan selepas) Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel Merekod kehadiran kursus dalam SPL KPM Melaksana penilaian kendiri selepas latihan Salinan dan Rekod Fail GB PK Ko PK Ko PK Ko GB PK Ko PK Ko GAB GAB PK Ko TAMAT 3900 min 390 min 780 min 20 min 180 min 180 min 30 min 30 min 390 min
 • 34. SENARAI SEMAK Aktiviti 8: Mengurus Latihan Personel BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1 Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 2 Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua untuk kelulusan. 3 Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 4 Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua. 5 Memberi arahan kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 6 Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG 7 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. ii. Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan
 • 35. kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru Penolong Kanan selepas latihan untuk disimpan dan tindakan.. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 8 Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 9 Merekod kehadiran kursus dalam eSPLKPM 10 Mengedarkan dan mengumpul borang keberkesanan program selepas 1 bulan kursus kepada guru untuk melaksana penilaian kendiri. 11 Rekod dan dokumentasi
 • 36. PROSES KERJA Aktiviti 9: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN / DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum PK Ko / GAB 2. PK Ko Membuat pelantikan jawatankuasa kokurikulum GAB 3. PK Ko Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum GAB 4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan PK Ko 5. PK Ko Membuat pemantauan dan penilaian kemajuan murid GAB 6. GAB Membuat perekodan dan analisis keputusan penilaian murid untuk tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum PK Ko 7. PK Ko Membuat penilaian keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke semasa GAB 8. GAB Membuat pelaporan dan dokumentasi PK Ko
 • 37. CARTA ALIR Aktiviti 9: 120 minit Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. Mula Tamat Tanggungjawab Proses Kerja Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum Tempoh Masa Melantik jawatankuasa kokurikulum Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan Memantau dan menilai kemajuan murid Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuatpenambahbaikan Pelaporan dan dokumentasi Merekod, menganalisis dan mengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum GB 30 minit 60 minit 120 minit 120 minit 120 minit 60 minit PK Ko PK Ko GAB PK Ko GAB PK Ko GAB 20 minit
 • 38. SENARAI SEMAK Aktiviti 9: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Menerima arahan daripada PGB untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum 2. Melantik jawatankuasa kokurikulum 3. Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum 4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan 5. Memantau dan menilai kemajuan murid 6. Merekod, menganalisis dan mengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum 7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan 8. Pelaporan dan dokumentasi
 • 39. PROSES KERJA Aktiviti 10: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1 GAB Sebelum PdP Menyediakandokumen-dokumenyangperluserta disahkanolehPentadbirSekolah GB 2 GAB MenyediakanRancanganPdP atauFail Rekod PersediaanMengajariaitu: a) SukatanPelajarandan b) HuraianSukatan Pelajaran c) Rancangan PelajaranTahunan d) Jadual Waktu Peribadi dan e) Jadual Waktu Kelasbagi Guru Kelas. f) Senarai NamaMurid g) ‘Headcount’ PK(P) 3 GAB MenyediakanRancanganPelajaranHarian(KSSR) mengikutformatpenulisanberdasarkansekurang- kurangnya: (RujukPanitiaMataPelajaran) a) Tema/Tajuk b) StandardKandungan c) StandardPembelajaran d) Objektif e) Aktiviti f) BBM g) Refleksi/Impak PK(P) 4 GAB Semasa PdP Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaan kondusif. PK(P)
 • 40. 5 GAB Mencatat BukuLaporan KehadirandanDisiplin Murid. PK(P) 6 GAB MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridseperti yang telahdirancangdalamBukuPersediaan Mengajar(kecuali jikaterdapatperkarayangtidak dapat dielakkan) PK(P) 7 GAB Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK: a) Merekodkanpengambilanperalatandan bahan yangdiperlukanuntukPdPsebelum kelasbermula(jikaberkaitan) b) MerekodkanpenggunaanPdPdi bilik-bilk khas (jikaberkaitan) c) Merekodpemulanganperalatanyangtelah digunakanselepastamatPdP PK(P) 8 GAB PemeriksaanLatihandanTugasanMurid: a) Memeriksahasil kerjamurid. b) Memulangkantugasmuridyangtelah diperiksa. c) Memastikanmuridmembuatpembetulan. d) Menganalisishasil pembelajaran e) Membuatrefleksi danpenambahbaikan. PK(P)
 • 41. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH GAB Menyediakan dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah 150 Minit GAB Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar 15 Minit GAB Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR ) 15 Minit GAB Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif 3 Minit GAB Merekodkan pengambilan dan pemulangan peralatan dan bahan yang diperlukan 3 Minit GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan 45 minit GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid 15 Minit CARTA ALIR Mula Mula
 • 42. SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA SENARAI BORANG 1.0 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3.0 Arahan Pegawai Pengawal BIL. BORANG KOD BORANG 1. 2. 3. 4. 5.
 • 43. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI BIL. NAMA JAWATANKUASA 1 AJK Panitia 2 3 4 5.