Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

SAP Purchasing Conditions

522 visualizaciones

Publicado el

SAP Purchasing Conditions ( Language_Persian_Farsi)

Publicado en: Venta al por menor
 • Inicia sesión para ver los comentarios

SAP Purchasing Conditions

 1. 1. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 1 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Invoice Discount ( MEK1 ) ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 2. 2. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 2 :‫خرید‬ ‫فاکتور‬ ‫تخفیفات‬ ‫تعریف‬MEK1
 3. 3. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 3 ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ارسالی‬ ‫فاکتور‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫قرارداد‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫تخفیفی‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫کاندیشن‬ ‫از‬ ‫بگیرد‬z001.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
 4. 4. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 4 ‫در‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تخفیف‬ ‫مقادیر‬SAP‫آن‬ ‫به‬key combination.‫نمود‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ -‫محصوال‬ ‫تمام‬ ‫اگر‬‫یکسانی‬ ‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫دارای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫وندور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫تی‬ ‫باشند‬–‫گزینه‬ >vendor -‫مختلف‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫کند‬ ‫تامین‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اجناس‬ ‫از‬ ‫مانند‬‫لبنی‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫پیتزا‬ ‫خمیر‬‫داشته‬ ‫متفاوتی‬ ‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ، ‫باشد‬->material group -‫شود‬ ‫قائل‬ ‫خرید‬ ‫تخفیف‬ ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫وندور‬ ->material info record ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬key combination‫موجود‬ ‫های‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اولویت‬
 5. 5. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 5 ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫وندور‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫تصویر‬ ‫این‬ ‫در‬key combination.‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ :‫کنیم‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫بنابراین‬ -‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ .‫وندور‬ ‫شماره‬F4 help‫کرد‬ ‫پیدا‬ -Amount‫درصدی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تخفیف‬ ‫میزان‬ ‫یا‬ -U‫است‬ ‫کاال‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫همان‬ ‫یا‬‫با‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ستون‬ ‫این‬ .key combination‫د‬ ‫کاال‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫است‬ ‫دخیل‬ ‫آن‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫معمول‬material master data‫داده‬ ‫تشخیص‬ .‫شود‬ ‫می‬ -‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫انقضا‬ ‫تاریخ‬ ‫دارای‬ ‫قراردادی‬ ‫تخفیف‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ :‫زمان‬ ‫در‬ ‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬valid to‫همان‬ ‫یا‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ valid from.‫باشد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫روز‬ ‫بایستی‬
 6. 6. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 6 ‫از‬ ‫استفاده‬F4 help‫وندور‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫جهت‬
 7. 7. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 7 ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬SAVE‫یک‬ ‫بصورت‬ ‫اطالعات‬condition record‫ذخیره‬ .‫شود‬ ‫می‬
 8. 8. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 8 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Condition ( PB00 MEK1 ) ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 9. 9. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 9 MEK1 ‫ناخالص‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫ایجاد‬ ‫مذاکره‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫پرداختی‬ ‫شرایط‬ ‫همان‬ ‫ها‬ ‫کاندیشن‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫تخفیف‬ ‫شرایط‬ ‫(مثال‬ ‫است‬ ‫شده‬‫پرداختی‬ ‫از‬ ‫کسر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ )‫او‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫فروشگاه‬ ‫فضای‬ ‫اجاره‬ ‫بابت‬ ‫وندور‬ ‫به‬ ‫در‬SAP Retail:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫کاندیشن‬ ، -‫خرید‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ -‫فروش‬ ‫های‬ ‫قیمت‬
 10. 10. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 10 -‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تخفیف‬ -.‫شود‬ ‫می‬ ‫اعطا‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫بازپرداختهای‬End-of-period refunds granted by vendors ‫در‬ )‫(موثر‬ ‫نت‬ ‫قیمت‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬ ‫کاندیشن‬ :‫ها‬ ‫کاندیشن‬ ‫نقش‬ .‫کند‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫نهایی‬ ‫قیمت‬ ‫یا‬ ،‫خرید‬ ‫سفارشهای‬
 11. 11. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 11 ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬MEK1:‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫کاندیشن‬ ‫نوع‬ ‫صفحه‬ ‫اولین‬ ‫در‬PB00 ‫کلید‬‫پنجره‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫فشار‬ ‫را‬ ‫اینتر‬key combination‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫بعد‬ ‫تصویر‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ .‫شود‬
 12. 12. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 12 ٌ‫ال‬‫ک‬.‫شوند‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫مختلفی‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫رکورد‬ ‫مستر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کاندیشن‬ :‫سطح‬ ‫در‬ ٌ‫ال‬‫مث‬ -‫سابرنج‬ ‫وندور‬ ‫و‬ ‫وندور‬ -‫آرتیکل‬ -‫آرتیکل‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ -‫سازمانی‬ ‫سطوح‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫سطح‬key combination‫رکورد‬ ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫جنرال‬ ‫بصورت‬ ‫باال‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫معتبر‬ ‫خرید‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫فشار‬ ‫را‬ ‫اینتر‬ ‫دکمه‬
 13. 13. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 13 :‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫زیر‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫اقالم‬ ‫ناخالص‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫کاندیشن‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫جهت‬ -‫وندور‬ ‫شماره‬ -‫کاال‬ ‫شماره‬ -‫کد‬‫خرید‬ ‫سازمان‬
 14. 14. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 14 -‫فیلد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاندیشن‬ ‫مقدار‬Amount‫ایرانی‬ ‫ریال‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬IRR‫وارد‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ -‫در‬ .‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫واحدی‬ ‫چه‬ ‫براساس‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫باال‬ ‫شکل‬PC.‫باشد‬ ‫می‬ -‫فیلدهای‬ ‫در‬ ‫وارد‬ ‫قیمت‬ ‫اعتبار‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬valid from‫و‬valid to‫مشخص‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پایان‬ ‫در‬SAVE.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬
 15. 15. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 15 SAP (SOFTWARE APLICATION PRODUCT) ‫خرید‬ ‫دپارتمان‬ ‫آموزشی‬ ‫اسناد‬ Purchasing info record ( ME11 ) ‫منوچهری‬ ‫فریبا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صالح‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
 16. 16. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 16 ME11 ‫ایجاد‬Purchasing info record‫اطالعاتی‬ ‫"رکورد‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ : ‫سیستم‬ ‫در‬ "‫خرید‬SAP Retail‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ME11‫رکورد‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫یا‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫حاوی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫کاالی‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫گوییم‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫واقع‬x‫وندور‬ ‫از‬ ‫را‬y‫قیمت‬ ‫به‬z‫خریداری‬ ‫ارت‬ .‫نماییم‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫باشد؛‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫خرید‬ ‫میان‬ ‫باط‬ ‫کاالی‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یک‬x‫رکورد‬ ‫این‬ ‫تعداد‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ .‫گردد‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬
 17. 17. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 17 ‫تراکنش‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ME11‫سی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬‫مشخص‬ ‫ستم‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫(می‬ ‫کنیم‬ ‫می‬F4:)‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫کاالی‬ ‫موردنظر‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫همان‬ ‫که‬ :‫وندور‬x‫است‬ ‫کاال‬ ‫شماره‬ :‫متلایر‬ ...:‫خرید‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫معمول‬ ‫خرید‬ ‫قراردادهای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫توجه‬Info category‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫شو‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استندارد‬.‫د‬
 18. 18. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 18 ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫وارد‬ ،‫ابتدایی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫اینتر‬ ‫زدن‬ ‫از‬ ‫پس‬(general data)‫از‬ .‫شویم‬ ‫می‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سفارشگذاری‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫غیر‬ (Purchase order unit of measure)‫صفحه‬ ‫فیلدهای‬ ‫مابقی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اختیاری‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫دکمه‬ ‫زدن‬ ‫با‬Purch. Org. Data 1‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ .‫رویم‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬
 19. 19. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 19 :‫کنترلی‬ ‫اطالعات‬ -PL Deliv. Time‫کاالی‬ ‫سفارش‬ ‫تحویل‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫زمان‬ ‫یا‬ :x ‫وندور‬ ‫توسط‬ -Purch. Group‫خرید‬ ‫گروه‬ : -Standard Qty‫کاالی‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫نرمال‬ ‫بصورت‬ ‫یعنی‬ :x‫سفارش‬ ‫وندور‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ -Minimum Qty‫کاالی‬ ‫برای‬ ‫سفارشگذاری‬ ‫حداقل‬ ‫فیلد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ :x‫را‬ ‫کرد‬ ‫تععین‬
 20. 20. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 20 ‫کنترلی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬Tax code‫تعیین‬ ‫خرید‬ ‫مالیات‬ ‫فیلد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫می‬
 21. 21. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 21 :‫کاندیشن‬ ‫اطالعات‬ -Net price‫کاالی‬ ‫خرید‬ ‫خالص‬ ‫قیمت‬ :x‫وندور‬ ‫از‬ ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬Save.‫گردد‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬
 22. 22. Created By Salih KUCUK & Fariba MANOOCHEHRI TEHRAN IRAN Email : salih.kucuk@gmail.com Sayfa 22 ‫در‬ ‫سبز‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیغامی‬ ‫سیستم‬ ،‫باشد‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫ذخیره‬ ‫عملیات‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خرید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫رکورد‬ ‫شماره‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پیغام‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬

×