07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en l’àmbit de l’habitatge a nivell local

Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPBAgència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
Barcelona, 17 de març de 2023
Jornada Habitatge i Salut
Compartint polítiques de bones pràctiques en
l’àmbit de l’habitatge a nivell local
Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de
l’Habitatge i/o Ocupacions (SIPHO) de l’Ajuntament de
Barcelona
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)
00
ÍNDEX
Índex
1. Atenció a processos de risc de pèrdua d’habitatge a la ciutat de Barcelona
2. Conceptualització i marc legislatiu
3. Dimensionament de l’atenció
4. SIPHO 2023
5. Avaluació de la salut emocional
01
Atenció a processos de risc de
pèrdua d’habitatge a la ciutat
de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona, concretament des de l’Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI, intervé en els processos de desnonament, des de les fases
més inicials fins el moment de la pèrdua de l’habitatge, a través de diferents serveis
tant de l’Institut Municipal de Serveis Socials, com de l’Institut Municipal de
l’Habitatge de Barcelona.
SIPHO: El Servei d’Intervenció en la
Pèrdua de l’Habitatge i Ocupació,
ofereix acompanyament a les unitats de
convivència afectades per un procés de
desnonament. En el cas que no sigui
possible arribar a un acord per aturar el
desnonament i s'arribi a la data de
llançament, realitza les darreres
negociacions i acompanya les famílies
afectades.
Centres de Serveis Socials: Els CSS són centres
d'informació, orientació i atenció per tractar els
problemes socials que afecten a les persones i a les
famílies. Són el lloc on s'hi poden sol·licitar o obtenir
informació sobre les diferents ajudes i serveis que
ofereix l'Ajuntament de Barcelona. Algunes d'aquestes
ajudes poden ser d'accés directe i altres poden requerir
valoració dels equips professionals.
CUESB: Centre d’urgències i emergències socials
de Barcelona que presta servei d’atenció social
permanent i universal, únic a la ciutat, que atén
qualsevol situació d’urgència o emergència social
durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
Serveis Atenció Espai Públic: Serveis Socials
municipals d’àmbit ciutat que intervenen a l’espai
públic. Alguns d’aquests serveis atenen a persones que
viuen en assentaments o en locals amb dinàmica
d’assentament.
IMHAB/CHB
IMSS
Persona
atesa
Oficines Habitatge: Les Oficines de
l’Habitatge de Barcelona són l’espai de
trobada per a la ciutadania en matèria
d’habitatge. Aquests punts consten d’un
equip tècnic especialitzat que
s’encarrega d’oferir atenció
personalitzada als usuaris.
Orientació a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
El Servei d’intervenció i mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i/o ocupacions
(SIPHO) intervé en les situacions de risc de pèrdua de l’habitatge, fent l’acompanyament
necessari a les unitats de convivència afectades, realitzant funcions d’interlocució i mediació
entre les parts, als afectes d’intentar impedir la pèrdua de l’habitatge i, en cas de no ser
possible, minorar-ne els efectes que aquesta pèrdua pot generar. Servei externalitzat
gestionat per
Atenció i
actuació en
processos de
desnonaments
Acompanyament
social
especialitzat a
les famílies
Intervenció
immediata,
intensiva,
proactiva i
treball preventiu
Interlocució i
mediació amb
les parts previ
estudi i valoració
Anàlisi de
situacions de
precarietat i
vulnerabilitat
residencial i
social
Participació en la
coordinació de
recursos per
evitar la pèrdua
d’habitatge
Procés de treball Oficina d’Habitatges i SIPHO
Impagament
Lloguer
Inici procediment
judicial
Sentència Llançament Successives dates de
llançament
Oficina d’Habitatge
Coordinació Serveis Socials
Serveis Jurídics:
Procés Mediació
Tramitació d’Ajuts
Borsa d’habitatge
SIPHO
Coordinació Serveis Socials
Procés Mediació
Acompanyament
Pagament de quotes (SS)
Oficina d’Habitatge
Valoració de recurs mesa
d'emergència, borsa de
lloguer...
02
Conceptualització i marc
legislatiu
Conceptes bàsics
Emergència en
l’àmbit de l’habitatge
Desnonament
Llançament
Desnonaments
Invisibles
Gentrificació
Marc legislatiu
2015 2016 2019 2020/2021/2022 2022
Llei 24/2015 Llei 4/2016 R. Decret
17/2019
R. Decrets Lleis
Incidents de
suspensió per
COVID
Llei 1/2022
(modifica Lleis
18/2007
24/2015
4/2016)
• Oferiment de lloguer social. Condicions d’aquest segons IRSC
• Concepte G. Tenidor
• Concepte d’exclusió residencial
• > 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen
soles,
• > 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència,
• > 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats
o amb gran dependència.
03
Dimensionament de l’atenció
Evolució de l’atenció a situacions de risc de pèrdua
d’habitatge
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Llançaments
practicats
3244 3098 2691 2519 2381 2125 1028 1755 - 18841
Nous casos atesos 679 1020 1574 2351 2270 2288 1668 2267 1881 15998
Dates de llançament
gestionades pel
servei
0 1092 2303 3776 3114 3292 1740 2677 2141 20135
Font: Elaboració pròpia amb dades de CGPJ i nous casos atesos i dates/ordres de llançament gestionades
pel servei: Estadística municipal IMHAB
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Llançaments practicats Nous casos atesos Dates de llançament gestionades pel servei
1,05
4,91
1,95
2,57
1,6
1,96
0,98
2,08
2,66
0 1 2 3 4 5 6
Barcelona
Girona
Llieda
Tarragona
Sabadell
Terrassa
L'Hospitalet de Llobregat
Badalona
Mataró
Llançaments executats per cada mil habitants de ciutats
catalanes 2021
Font: Elaboració pròpia a partir de dades CGPJ
Resultat dates de llançament gestionades 2021
Dates de llançament gestionades 2677
Assistència a llançament 816 30%
No assistència 1861 70%
Resultat assistència a llançament 816
Ajornats 417 52%
Acords de lliurament de claus 161 20%
Executats 230 28%
No assistència a llançament 1861
Mediació positiva OH/SIPHO 904 49%
Solució persones afectades 224 12%
Suspensions judicials 676 36%
Llançament executat 38 2%
Llançaments ajornats 19 1%
04
SIPHO 2023
Equip SIPHO 2023 . 43 Professionals
Direcció
Coordinació
Serveis i
Prestacions
Equip Gestió
(7)
Equip Ciutat (7)
Coordinació
Territorial
Equip Territori
(19)
Equip Jurídic
(5)
Dades i
comunicació
(2)
Noves competències
•Registre únic en relació als desnonaments. Canal de
comunicació amb Jutjats
•Elaboració de diagnòstic d’emergència d’habitatge
•Pla de treball conjunt amb Serveis Socials
•Atenció integral en l’acte de llançament
•Activació inicial allotjament temporal urgent
•Activació servei Guardamobles
•Acompanyament al recurs (servei transport propi)
•Elaboració d’informes de vulnerabilitat i altres, d’acord
amb diferents normatives.
•Tractament de dades i comunicació
Noves
Competències
SIPHO 2023
05
Avaluació en la salut emocional
Avaluació en la salut emocional
• Les persones entrevistades declaren patir estats emocionals com ansietat, insomni, bloqueig
mental... (en alguns casos amb necessitat de medicació) com a conseqüència de la incertesa i
manca de perspectives.
• Els processos de pèrdua d’habitatge tenen importants conseqüències sobre la salut
emocional i mental de les persones. Totes les persones han respost igual o superior a 9 sobre
10 (grau molt elevat d’ansietat i angoixa) en el moment d’iniciar-se el procediment de
desnonament.
• Les dones tenen un nivell d’angoixa superior als homes, especialment si son famílies
monoparentals amb fills menors a càrrec.
• A nivell global, la salut emocional és pitjor abans de contactar amb SIPHO que a posterior, una
vegada la persona ja rep l’acompanyament per part de les tècniques del servei. El 60% dels
casos ha disminuït l’angoixa després de vincular-se entre 2,5 i 4,5 punts. Les persones
entrevistades ens manifesten la importància de l’acompanyament i assessorament en
aquest procés.
• La manca d’habitatge, o d’alternativa residencial, la incertesa de no conèixer si es produirà el
llançament o no i la data, la inestabilitat, i les situacions de precarietat en definitiva, son les
que impacten a nivell psicològic, tot i l’acompanyament i assessorament
Gràcies per la vostra col·laboració!
http://habitatge.barcelona/cat
1 de 20

Más contenido relacionado

Similar a 07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en l’àmbit de l’habitatge a nivell local

Similar a 07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en l’àmbit de l’habitatge a nivell local(20)

 Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Creu Roja Girona169 vistas
Informe: Balanç programa respirInforme: Balanç programa respir
Informe: Balanç programa respir
Ajuntament de Barcelona1K vistas
ERC BCN 2019 programa de governERC BCN 2019 programa de govern
ERC BCN 2019 programa de govern
oriolpedregosa56 vistas
VIII Jornada de Criminologia. L'atenció a les víctimes de l'atemptat de Barce...VIII Jornada de Criminologia. L'atenció a les víctimes de l'atemptat de Barce...
VIII Jornada de Criminologia. L'atenció a les víctimes de l'atemptat de Barce...
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.303 vistas
Vm diagnosi xarxaVm diagnosi xarxa
Vm diagnosi xarxa
Dones en Xarxa264 vistas
Debat i torn obert de paraules, conduït per Carme Trilla.Debat i torn obert de paraules, conduït per Carme Trilla.
Debat i torn obert de paraules, conduït per Carme Trilla.
VNG Inclusió - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú170 vistas
Informe: Diagnosi Refugi BarcelonaInforme: Diagnosi Refugi Barcelona
Informe: Diagnosi Refugi Barcelona
Ajuntament de Barcelona573 vistas
Parlem d'immigracióParlem d'immigració
Parlem d'immigració
ACI467 vistas
Programa de Protecció Social COMBPrograma de Protecció Social COMB
Programa de Protecció Social COMB
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona568 vistas

Más de Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB(20)

10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...
10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB18 vistas
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB15 vistas
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB13 vistas
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB24 vistas
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB15 vistas
04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...
04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB10 vistas
03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...
03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB18 vistas
02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...
02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB15 vistas
01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being
01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB13 vistas
JornadesHabitatgeSalut_Programa.pdfJornadesHabitatgeSalut_Programa.pdf
JornadesHabitatgeSalut_Programa.pdf
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB7 vistas
Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatgesCarme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges
Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB53 vistas
Conclusions de la jornada Reptes de la sotenibilitat alimentària per a la sal...Conclusions de la jornada Reptes de la sotenibilitat alimentària per a la sal...
Conclusions de la jornada Reptes de la sotenibilitat alimentària per a la sal...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB15 vistas
Pilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sosteniblesPilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sostenibles
Pilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sostenibles
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB12 vistas
Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...
Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB20 vistas
Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...
Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB10 vistas
Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...
Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB11 vistas
Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...
Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB17 vistas
Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...
Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB52 vistas
Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...
Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB12 vistas
Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...
Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB40 vistas

07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en l’àmbit de l’habitatge a nivell local

 • 1. Barcelona, 17 de març de 2023 Jornada Habitatge i Salut Compartint polítiques de bones pràctiques en l’àmbit de l’habitatge a nivell local Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge i/o Ocupacions (SIPHO) de l’Ajuntament de Barcelona Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)
 • 3. Índex 1. Atenció a processos de risc de pèrdua d’habitatge a la ciutat de Barcelona 2. Conceptualització i marc legislatiu 3. Dimensionament de l’atenció 4. SIPHO 2023 5. Avaluació de la salut emocional
 • 4. 01 Atenció a processos de risc de pèrdua d’habitatge a la ciutat de Barcelona
 • 5. L’Ajuntament de Barcelona, concretament des de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, intervé en els processos de desnonament, des de les fases més inicials fins el moment de la pèrdua de l’habitatge, a través de diferents serveis tant de l’Institut Municipal de Serveis Socials, com de l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona. SIPHO: El Servei d’Intervenció en la Pèrdua de l’Habitatge i Ocupació, ofereix acompanyament a les unitats de convivència afectades per un procés de desnonament. En el cas que no sigui possible arribar a un acord per aturar el desnonament i s'arribi a la data de llançament, realitza les darreres negociacions i acompanya les famílies afectades. Centres de Serveis Socials: Els CSS són centres d'informació, orientació i atenció per tractar els problemes socials que afecten a les persones i a les famílies. Són el lloc on s'hi poden sol·licitar o obtenir informació sobre les diferents ajudes i serveis que ofereix l'Ajuntament de Barcelona. Algunes d'aquestes ajudes poden ser d'accés directe i altres poden requerir valoració dels equips professionals. CUESB: Centre d’urgències i emergències socials de Barcelona que presta servei d’atenció social permanent i universal, únic a la ciutat, que atén qualsevol situació d’urgència o emergència social durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Serveis Atenció Espai Públic: Serveis Socials municipals d’àmbit ciutat que intervenen a l’espai públic. Alguns d’aquests serveis atenen a persones que viuen en assentaments o en locals amb dinàmica d’assentament. IMHAB/CHB IMSS Persona atesa Oficines Habitatge: Les Oficines de l’Habitatge de Barcelona són l’espai de trobada per a la ciutadania en matèria d’habitatge. Aquests punts consten d’un equip tècnic especialitzat que s’encarrega d’oferir atenció personalitzada als usuaris. Orientació a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
 • 6. El Servei d’intervenció i mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i/o ocupacions (SIPHO) intervé en les situacions de risc de pèrdua de l’habitatge, fent l’acompanyament necessari a les unitats de convivència afectades, realitzant funcions d’interlocució i mediació entre les parts, als afectes d’intentar impedir la pèrdua de l’habitatge i, en cas de no ser possible, minorar-ne els efectes que aquesta pèrdua pot generar. Servei externalitzat gestionat per Atenció i actuació en processos de desnonaments Acompanyament social especialitzat a les famílies Intervenció immediata, intensiva, proactiva i treball preventiu Interlocució i mediació amb les parts previ estudi i valoració Anàlisi de situacions de precarietat i vulnerabilitat residencial i social Participació en la coordinació de recursos per evitar la pèrdua d’habitatge
 • 7. Procés de treball Oficina d’Habitatges i SIPHO Impagament Lloguer Inici procediment judicial Sentència Llançament Successives dates de llançament Oficina d’Habitatge Coordinació Serveis Socials Serveis Jurídics: Procés Mediació Tramitació d’Ajuts Borsa d’habitatge SIPHO Coordinació Serveis Socials Procés Mediació Acompanyament Pagament de quotes (SS) Oficina d’Habitatge Valoració de recurs mesa d'emergència, borsa de lloguer...
 • 9. Conceptes bàsics Emergència en l’àmbit de l’habitatge Desnonament Llançament Desnonaments Invisibles Gentrificació
 • 10. Marc legislatiu 2015 2016 2019 2020/2021/2022 2022 Llei 24/2015 Llei 4/2016 R. Decret 17/2019 R. Decrets Lleis Incidents de suspensió per COVID Llei 1/2022 (modifica Lleis 18/2007 24/2015 4/2016) • Oferiment de lloguer social. Condicions d’aquest segons IRSC • Concepte G. Tenidor • Concepte d’exclusió residencial • > 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, • > 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, • > 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
 • 12. Evolució de l’atenció a situacions de risc de pèrdua d’habitatge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Llançaments practicats 3244 3098 2691 2519 2381 2125 1028 1755 - 18841 Nous casos atesos 679 1020 1574 2351 2270 2288 1668 2267 1881 15998 Dates de llançament gestionades pel servei 0 1092 2303 3776 3114 3292 1740 2677 2141 20135 Font: Elaboració pròpia amb dades de CGPJ i nous casos atesos i dates/ordres de llançament gestionades pel servei: Estadística municipal IMHAB 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Llançaments practicats Nous casos atesos Dates de llançament gestionades pel servei
 • 13. 1,05 4,91 1,95 2,57 1,6 1,96 0,98 2,08 2,66 0 1 2 3 4 5 6 Barcelona Girona Llieda Tarragona Sabadell Terrassa L'Hospitalet de Llobregat Badalona Mataró Llançaments executats per cada mil habitants de ciutats catalanes 2021 Font: Elaboració pròpia a partir de dades CGPJ
 • 14. Resultat dates de llançament gestionades 2021 Dates de llançament gestionades 2677 Assistència a llançament 816 30% No assistència 1861 70% Resultat assistència a llançament 816 Ajornats 417 52% Acords de lliurament de claus 161 20% Executats 230 28% No assistència a llançament 1861 Mediació positiva OH/SIPHO 904 49% Solució persones afectades 224 12% Suspensions judicials 676 36% Llançament executat 38 2% Llançaments ajornats 19 1%
 • 16. Equip SIPHO 2023 . 43 Professionals Direcció Coordinació Serveis i Prestacions Equip Gestió (7) Equip Ciutat (7) Coordinació Territorial Equip Territori (19) Equip Jurídic (5) Dades i comunicació (2)
 • 17. Noves competències •Registre únic en relació als desnonaments. Canal de comunicació amb Jutjats •Elaboració de diagnòstic d’emergència d’habitatge •Pla de treball conjunt amb Serveis Socials •Atenció integral en l’acte de llançament •Activació inicial allotjament temporal urgent •Activació servei Guardamobles •Acompanyament al recurs (servei transport propi) •Elaboració d’informes de vulnerabilitat i altres, d’acord amb diferents normatives. •Tractament de dades i comunicació Noves Competències SIPHO 2023
 • 18. 05 Avaluació en la salut emocional
 • 19. Avaluació en la salut emocional • Les persones entrevistades declaren patir estats emocionals com ansietat, insomni, bloqueig mental... (en alguns casos amb necessitat de medicació) com a conseqüència de la incertesa i manca de perspectives. • Els processos de pèrdua d’habitatge tenen importants conseqüències sobre la salut emocional i mental de les persones. Totes les persones han respost igual o superior a 9 sobre 10 (grau molt elevat d’ansietat i angoixa) en el moment d’iniciar-se el procediment de desnonament. • Les dones tenen un nivell d’angoixa superior als homes, especialment si son famílies monoparentals amb fills menors a càrrec. • A nivell global, la salut emocional és pitjor abans de contactar amb SIPHO que a posterior, una vegada la persona ja rep l’acompanyament per part de les tècniques del servei. El 60% dels casos ha disminuït l’angoixa després de vincular-se entre 2,5 i 4,5 punts. Les persones entrevistades ens manifesten la importància de l’acompanyament i assessorament en aquest procés. • La manca d’habitatge, o d’alternativa residencial, la incertesa de no conèixer si es produirà el llançament o no i la data, la inestabilitat, i les situacions de precarietat en definitiva, son les que impacten a nivell psicològic, tot i l’acompanyament i assessorament
 • 20. Gràcies per la vostra col·laboració! http://habitatge.barcelona/cat