Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030

Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPBAgència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
Estratègia de ciutat per una Alimentació
Saludable i Sostenible Barcelona 2030
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària
Oficina de Coordinació del Projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
Cap a la transformació del sistema alimentari
Jornada: Reptes de la sostenibilitat alimentària per a la salut pública
25 d’Octubre de 2022
Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i
Sostenible Barcelona 2030
Què és i per a què serveix una EASS?
Què és
Eina que defineix la visió, els objectius i les grans propostes i projectes que han guiar la transformació del sistema
alimentari d’un territori determinat en el futur immediat i en el llarg termini.
Per a què serveix
ü Posar en comú les experiències i posicionaments dels diversos agents que conformen el sistema alimentari.
ü Generar un espai d’aprenentatge que doni oportunitat de participació a grups socials i demandes no cobertes
per part del sistema alimentari
ü Construir una visió compartida, transparent i integradora entre els agents
ü Acordar uns objectius comuns, que derivin en grans propostes i projectes a desenvolupar col·lectivament
en els propers anys en l’àmbit de l’alimentació saludable i sostenible
ü Articular les accions dels diferents agents, generant sinergies i posant recursos i esforços en comú per abordar
els grans reptes del sistema alimentari d’un territori en concret
El compromís de Barcelona per una EASS Antecedents
2015
ü Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, Barcelona es compromet a desenvolupar sistemes agroalimentaris
sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversos.
2016
ü Primera Estratègia d‘Impuls de la Política Alimentària 2016-2019, recollint experiències del procés Llaurant Barcelona
ü Carta Alimentària de la Regió Metropolitana marc de treball comú per facilitar espais de participació, acció i estratègia pel
desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana.
2018
ü Pla Clima 2018-2030. Derivat del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i el Compromís de Barcelona pel
Clima concreta els compromisos internacionals signats per l’Ajuntament mitjançant 4 grans àmbits d’actuació: mitigació,
adaptació i resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana. L’alimentació és un dels elements clau d’aquest Pla,
concretament a la línia 13 (Consum responsable) i a la línia 15 (Sobirania alimentària).
2019
ü Estratègia d’Agricultura Urbana a la ciutat de Barcelona 2019-2030, un instrument que planifica actuacions per aconseguir
millorar i augmentar la superfície agrícola a la ciutat amb un model agroecològic
ü Declaració dels Bons Aliments (The Good Food Declaration), promoguda per la xarxa de ciutats del C40 on es compromet a
reduir emissions amb efecte d’hivernacle vinculades al seu sistema alimentari el 2030, impulsant l’adopció de dietes de salut
planetària, sobretot en l’àmbit de la compra pública, i la reducció del 50% del malbaratament alimentari.
2020
ü Estratègia d’Economia Social i Solidària 2030
ü Declaració d’Emergència Climàtica.
ü Mesura de Govern de l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona, Garantir que s’assoleixin els
Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 en les polítiques municipals
2021
ü Barcelona Green Deal, una nova agenda econòmica amb visió 2030 per esdevenir una ciutat més sostenible, competitiva i
equitativa, adaptada a les transicions ecològiques i digitals
El Compromís de Barcelona per una EASS Antecedents
Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
2021
Barcelona CMAS21 7è Fòrum Global Pacte de Milà
Cimera de Sistemes
Alimentaris de NNUU
a Nova York
7è Forum Global del
Pacte de Milà a
Barcelona.
Tema: Nexe
Alimentació-Clima
Cimera Clima de
NNUU COP 26 a
Glasgow
Setembre
Octubre
Novembre
ü Una estratègia de relacions
internacionals.
ü Repte Barcelona per una
bona alimentació i el clima
Barcelona CMAS 2021 Grans Reptes
Acollir el 7è fòrum Global de Ciutats del
Pacte de Política Alimentària Urbana de
Milà a la tardor de 2021.
Incorporar el relat de l’alimentació
saludable i sostenible en la
programació cultural de la ciutat i
en esdeveniments significatius, i
organitzar la Setmana Ciutadana de
l’Alimentació Sostenible.
Impulsar i desplegar iniciatives i
projectes alimentaris per a situar a
Barcelona entre les ciutats referents en
aquest àmbit i donar resposta a
l’Emergència Climàtica.
Activar el procés de construcció
d’una Estratègia d’Alimentació
Saludable i Sostenible, amb horitzó
2030 que inclogui l’activació d’un
espai de governança en el marc de
l’agenda 2030.
Balanç de Barcelona CMAS 2021 El Llegat
•Procés Participatiu
•Construcció conjunta de Full de Ruta fins a 2030
Estratègia Alimentació Saludable i Sostenible
BCN 2030:
•Institucionals (Interadministratives)
•Teixit econòmic
•Societat civil
Creació i enfortiment d’aliances
•Consolidació pressupost I estructura de treball
•Espais de treball transversal: Seguiment i co-coordinació de projectes d’alimentació sostenible en totes les
àrees i territoris.
•Referents d’alimentació sostenible a les diferents àrees i òrgans municipals: ASPB, CEB, EU, IMSS, IMMB
Consolidació d’una estructura i el treball
transversal a l’Ajuntament de Barcelona
•Apertura nau Biomarket- producte ecològic (Mercabarna) i Terra Pagesa (Plataforma distribució
producte local i de proximitat)
•Apertura Foodback - Centre d’Aprofitament Alimentari (Mercabarna)
Noves infraestructures d’alimentació sostenible
•Subvencions IQF - Modalitat específica: 500.000 anuals.
Creació de subcategoria a les Subvencions IQF
•Menjadors escolars, compra pública, mercats, comercialització alimentària.
•Marc estatal per a la regulació de la publicitat alimentària insana
Projectes claus de llarg recorregut
•Glasgow Declaration
•7è Fòrum del Pacte de Milà: Barcelona Challenge for Good Food and Climate
Treball internacional
•Consolidació de l’espai co-participat Agròpolis
Articulació d’actors agroecològics I sobirania
alimentària
•Informes i publicacions: Diagnosi, manual de ciutats
•Comunicació i esdeveniment de referència a la ciutat: Festa de l’ Alimentació Sostenible
•Programes educatius
Marc conceptual i canvi cultural
ALIMENTACIÓ
SALUDABLE
I
SOSTENIBLE
AL
CENTRE
DE
LES
POLÍTIQUES
MUNICIPALS
L’EASSB 2030 Procés d’elaboració
Diagnosi, visió
compartida i reptes
Desembre 2021 a febrer
2022
Document marc
Primer plenari de ciutat: 19
de gener de 2022
Primer esborrany
Objectius estratègics
Març a abril 2022
Segon plenari de ciutat:
15 de març de 2022
Segon esborrany
Finalització de
la redacció del
Pla
Juliol a setembre
2022
Tercer esborrany
Pla estratègic
definitiu
Presentació del
Pla
Tardor 2022
Acte de
presentació del
Pla i l’ espai de
governança
Abril a juliol 2022
Trobades
temàti-
ques i
secto-
rials
Sessió
interna
amb
àrees de
l’Ajunta-
ment
Sessió
inter-
adminis-
trativa
Procés
participa-
tiu amb
la
ciutada-
nia
Enriquiment dels objectius
estratègics i definició del marc
d’implementació
Tercer plenari de ciutat: 6 de juliol de
2022
EASSB 2030 Visió compartida
“Volem transformar el sistema alimentari de Barcelona per facilitar que sigui el més sostenible
possible a l’any 2030. Volem un sistema alimentari agroecològic, transparent, participatiu,
resilient, segur, amb relacions justes i equitatives, que faci front a l’emergència climàtica i la
crisi d’extinció i que previngui les pèrdues i el malbaratament alimentari. Volem una
alimentació saludable, accessible i ecològica, amb productes de temporada, de proximitat, de
pesca sostenible, que garanteixin el benestar animal i que es distribueixin prioritàriament en
cadenes més curtes, justes i equilibrades. Volem aliments saborosos que celebrin la vida i la
diversitat de cultures i cossos, i que ens connectin amb les altres. Volem, també, que el sistema
alimentari compti amb persones consumidores conscients i apoderades.
EASSB 2030 Objectius estratègics
ü El procés ha tingut una participació de més de 1100 persones:
ü Més de 250 persones en sessions participatives
ü Més de 850 persones a través del portal Decidim
ü Les sessions participatives que s’han realitzat:
ü 8 trobades sectorials o temàtiques
ü 6 sessions amb la ciutadania
ü Sessió interadministrativa
ü Enquesta i aportacions al portal Decidim
ü El procés ha permès validar la visió compartida i els objectius estratègics, concretar i aprofundir-los, identificar
noves idees, i arribar a persones i organitzacions que no havien participat fins ara a l’EASB2030
El procés d’elaboració de l’EASB2030 ha tingut una gran participació de la diversitat d’agents que conformen el
sistema alimentari de la ciutat (les administracions públiques, el sector privat, el món acadèmic i de la recerca, la
ciutadania i les seves organitzacions i els mitjans de comunicació), així com dels diversos sectors (salut, medi ambient,
justícia social, cultura, economia) i fases de la cadena alimentària (del camp al plat).
Estratègia Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030
Procés d’elaboració i participació
Acord de Ciutat per l’Estratègia d’Alimentació
Saludable i Sostenible Barcelona 2030
Acord de Ciutat per l’EASSB 2030 Què és
ü És l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que
treballen per transformar el sistema alimentari dominant per fer-lo més saludable i sostenible. Un espai compartit entre el govern de
la ciutat, els agents del sistema alimentari i la societat civil
ü El seu objectiu és donar continuïtat i reforçar el procés que va servir per elaborar l’EASSB2030, a través de la promoció de la
cooperació, l’acció i l’articulació de projectes per avançar en la construcció saludable, sostenible i universal d’un bé comú i un dret
bàsic fonamental: l’alimentació saludable i sostenible.
Nivells de vinculació
Es defineixen dos nivells de vinculació:
ü Adherir-se a l’Acord: Nivell bàsic de vinculació que simplement expressa que certa organització està alineada amb els principis,
visió i objectius compartits. Aquest nivell de vinculació no permet participar en el Consell de Governança de l’EASSB2030, ni gaudir
de més possibilitats de visibilitat ni dóna la possibilitat de presentar-se als premis de l’alimentació sostenible.
ü Comprometre’s amb l’Acord: És una declaració d’intencions que mostra al conjunt de la ciutadania les aspiracions d’alguna
organització per promoure l’alimentació sostenible mitjançant accions concretes en els 2 anys vinents. Assumir compromisos amb
l’EASSB2030 aporta posicionament social en el lideratge d'alimentació sostenible a Barcelona, possibilitat de participar en l’òrgan de
governança de l’EASSB2030, la possibilitat d’enxarxament, i és un requisit per poder participar en els Premis Alimentació Saludable
i Sostenible de Barcelona, entre d’altres beneficis.
Acord de Ciutat per l’EASSB 2030 Espais de participació
L’Acord té voluntat d’acció de treball conjunt per transformar el sistema alimentari. En aquest sentit, realitza, promou i genera diverses
accions i activitats, tot promovent la col·laboració entre les diverses organitzacions de la ciutat. Entre d’altres promou:
ü Assemblea de l’Acord: Trobada anual en sessió plenària dels signants de l’Acord on es rendeixen comptes de les activitats
realitzades durant l’any i es presenta el pla de treball o línies estratègiques de futur
ü Consell de Governança: És l’òrgan de govern executiu i de gestió de l’Acord de Ciutat. És el marc de presa de decisions on
s’estableixen les línies estratègiques i d'actuació de l’Acord. Està presidit per l’Ajuntament de Barcelona i es reuneix un cop al
trimestre o com a mínim cada quatre mesos.
ü Grups de Treball: Espais de treball conformat per diferents actors dels quals conformen l’Assemblea que enfoquen de forma més
específica l’impuls i el lideratge d’un àmbit o àrea dels que conformen l’EASSB2030.
ü Premis Alimentació Saludable i Sostenible de Barcelona: Premis bianuals que començaran a celebrar-se el 2023 on es posaran
en valor els projectes més emblemàtics en l’avenç en la transformació del sistema alimentari.
ü A més, es realitzaran: Espais de debat, Jornada Anual, Declaracions o posicionaments conjunts, eines d’informació i
comunicació
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària
Oficina de Coordinació del Projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
Estratègia de ciutat per una Alimentació
Saludable i Sostenible Barcelona 2030
Cap a la transformació del sistema alimentari
Jornada Reptes de la sostenibilitat alimentària per a la salut pública
25 d’Octubre de 2022
1 de 17

Recomendados

Post Riomes20_Llebot.pdf por
Post Riomes20_Llebot.pdfPost Riomes20_Llebot.pdf
Post Riomes20_Llebot.pdfMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
240 vistas15 diapositivas
Dossier pla inclusió social por
Dossier pla inclusió socialDossier pla inclusió social
Dossier pla inclusió socialAjuntament de Barcelona
437 vistas13 diapositivas
Pla d'impuls economia social i solidaria 2021 2023 por
Pla d'impuls economia social i solidaria 2021 2023Pla d'impuls economia social i solidaria 2021 2023
Pla d'impuls economia social i solidaria 2021 2023Ajuntament de Barcelona
83 vistas72 diapositivas
L'economia verda i circular a Catalunya por
L'economia verda i circular a CatalunyaL'economia verda i circular a Catalunya
L'economia verda i circular a CatalunyaMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
561 vistas25 diapositivas
Programa "Una ciutat amb qualitat de vida" por
Programa "Una ciutat amb qualitat de vida" Programa "Una ciutat amb qualitat de vida"
Programa "Una ciutat amb qualitat de vida" Ajuntament de Manresa
205 vistas29 diapositivas
Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere" por
Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"
Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"Ajuntament de Barcelona
224 vistas103 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030

Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf por
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfAjuntament de Barcelona
223 vistas50 diapositivas
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019 por
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019Ajuntament de Barcelona
766 vistas30 diapositivas
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible por
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació SostenibleBarcelona Activa amb l’ESS
245 vistas51 diapositivas
Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020 por
Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020
Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020Consorci de Salut i Social de Catalunya
122 vistas30 diapositivas
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial por
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrialConceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrialEmpresa i Emprenedoria Granollers
372 vistas29 diapositivas
Pacte de govern 2015 2019 - l'Olleria por
Pacte de govern 2015 2019 - l'OlleriaPacte de govern 2015 2019 - l'Olleria
Pacte de govern 2015 2019 - l'OlleriaJulià Fresneda
276 vistas14 diapositivas

Similar a Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030(20)

Pacte de govern 2015 2019 - l'Olleria por Julià Fresneda
Pacte de govern 2015 2019 - l'OlleriaPacte de govern 2015 2019 - l'Olleria
Pacte de govern 2015 2019 - l'Olleria
Julià Fresneda276 vistas
Pla Inclusió Social Sant Cugat del Vallès 2014 2015 por Premsa Sant Cugat
Pla Inclusió Social Sant Cugat del Vallès 2014 2015Pla Inclusió Social Sant Cugat del Vallès 2014 2015
Pla Inclusió Social Sant Cugat del Vallès 2014 2015
Premsa Sant Cugat15.6K vistas
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021 por Ajuntament de Barcelona
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Els ciutadans i l'economia circular por Creafutur
Els ciutadans i l'economia circularEls ciutadans i l'economia circular
Els ciutadans i l'economia circular
Creafutur114 vistas
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ... por Ajuntament de Barcelona
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...

Más de Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB

10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ... por
10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...
10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
18 vistas12 diapositivas
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper... por
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
16 vistas22 diapositivas
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals por
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat ProvisionalsAgència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
13 vistas31 diapositivas
07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ... por
07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...
07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
13 vistas20 diapositivas
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ... por
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
24 vistas19 diapositivas
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa... por
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
15 vistas43 diapositivas

Más de Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB(20)

Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030

 • 1. Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària Oficina de Coordinació del Projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible Cap a la transformació del sistema alimentari Jornada: Reptes de la sostenibilitat alimentària per a la salut pública 25 d’Octubre de 2022
 • 2. Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030
 • 3. Què és i per a què serveix una EASS? Què és Eina que defineix la visió, els objectius i les grans propostes i projectes que han guiar la transformació del sistema alimentari d’un territori determinat en el futur immediat i en el llarg termini. Per a què serveix ü Posar en comú les experiències i posicionaments dels diversos agents que conformen el sistema alimentari. ü Generar un espai d’aprenentatge que doni oportunitat de participació a grups socials i demandes no cobertes per part del sistema alimentari ü Construir una visió compartida, transparent i integradora entre els agents ü Acordar uns objectius comuns, que derivin en grans propostes i projectes a desenvolupar col·lectivament en els propers anys en l’àmbit de l’alimentació saludable i sostenible ü Articular les accions dels diferents agents, generant sinergies i posant recursos i esforços en comú per abordar els grans reptes del sistema alimentari d’un territori en concret
 • 4. El compromís de Barcelona per una EASS Antecedents 2015 ü Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, Barcelona es compromet a desenvolupar sistemes agroalimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversos. 2016 ü Primera Estratègia d‘Impuls de la Política Alimentària 2016-2019, recollint experiències del procés Llaurant Barcelona ü Carta Alimentària de la Regió Metropolitana marc de treball comú per facilitar espais de participació, acció i estratègia pel desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana. 2018 ü Pla Clima 2018-2030. Derivat del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i el Compromís de Barcelona pel Clima concreta els compromisos internacionals signats per l’Ajuntament mitjançant 4 grans àmbits d’actuació: mitigació, adaptació i resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana. L’alimentació és un dels elements clau d’aquest Pla, concretament a la línia 13 (Consum responsable) i a la línia 15 (Sobirania alimentària).
 • 5. 2019 ü Estratègia d’Agricultura Urbana a la ciutat de Barcelona 2019-2030, un instrument que planifica actuacions per aconseguir millorar i augmentar la superfície agrícola a la ciutat amb un model agroecològic ü Declaració dels Bons Aliments (The Good Food Declaration), promoguda per la xarxa de ciutats del C40 on es compromet a reduir emissions amb efecte d’hivernacle vinculades al seu sistema alimentari el 2030, impulsant l’adopció de dietes de salut planetària, sobretot en l’àmbit de la compra pública, i la reducció del 50% del malbaratament alimentari. 2020 ü Estratègia d’Economia Social i Solidària 2030 ü Declaració d’Emergència Climàtica. ü Mesura de Govern de l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona, Garantir que s’assoleixin els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 en les polítiques municipals 2021 ü Barcelona Green Deal, una nova agenda econòmica amb visió 2030 per esdevenir una ciutat més sostenible, competitiva i equitativa, adaptada a les transicions ecològiques i digitals El Compromís de Barcelona per una EASS Antecedents
 • 6. Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021
 • 7. Barcelona CMAS21 7è Fòrum Global Pacte de Milà Cimera de Sistemes Alimentaris de NNUU a Nova York 7è Forum Global del Pacte de Milà a Barcelona. Tema: Nexe Alimentació-Clima Cimera Clima de NNUU COP 26 a Glasgow Setembre Octubre Novembre ü Una estratègia de relacions internacionals. ü Repte Barcelona per una bona alimentació i el clima
 • 8. Barcelona CMAS 2021 Grans Reptes Acollir el 7è fòrum Global de Ciutats del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà a la tardor de 2021. Incorporar el relat de l’alimentació saludable i sostenible en la programació cultural de la ciutat i en esdeveniments significatius, i organitzar la Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible. Impulsar i desplegar iniciatives i projectes alimentaris per a situar a Barcelona entre les ciutats referents en aquest àmbit i donar resposta a l’Emergència Climàtica. Activar el procés de construcció d’una Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible, amb horitzó 2030 que inclogui l’activació d’un espai de governança en el marc de l’agenda 2030.
 • 9. Balanç de Barcelona CMAS 2021 El Llegat •Procés Participatiu •Construcció conjunta de Full de Ruta fins a 2030 Estratègia Alimentació Saludable i Sostenible BCN 2030: •Institucionals (Interadministratives) •Teixit econòmic •Societat civil Creació i enfortiment d’aliances •Consolidació pressupost I estructura de treball •Espais de treball transversal: Seguiment i co-coordinació de projectes d’alimentació sostenible en totes les àrees i territoris. •Referents d’alimentació sostenible a les diferents àrees i òrgans municipals: ASPB, CEB, EU, IMSS, IMMB Consolidació d’una estructura i el treball transversal a l’Ajuntament de Barcelona •Apertura nau Biomarket- producte ecològic (Mercabarna) i Terra Pagesa (Plataforma distribució producte local i de proximitat) •Apertura Foodback - Centre d’Aprofitament Alimentari (Mercabarna) Noves infraestructures d’alimentació sostenible •Subvencions IQF - Modalitat específica: 500.000 anuals. Creació de subcategoria a les Subvencions IQF •Menjadors escolars, compra pública, mercats, comercialització alimentària. •Marc estatal per a la regulació de la publicitat alimentària insana Projectes claus de llarg recorregut •Glasgow Declaration •7è Fòrum del Pacte de Milà: Barcelona Challenge for Good Food and Climate Treball internacional •Consolidació de l’espai co-participat Agròpolis Articulació d’actors agroecològics I sobirania alimentària •Informes i publicacions: Diagnosi, manual de ciutats •Comunicació i esdeveniment de referència a la ciutat: Festa de l’ Alimentació Sostenible •Programes educatius Marc conceptual i canvi cultural ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE AL CENTRE DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS
 • 10. L’EASSB 2030 Procés d’elaboració Diagnosi, visió compartida i reptes Desembre 2021 a febrer 2022 Document marc Primer plenari de ciutat: 19 de gener de 2022 Primer esborrany Objectius estratègics Març a abril 2022 Segon plenari de ciutat: 15 de març de 2022 Segon esborrany Finalització de la redacció del Pla Juliol a setembre 2022 Tercer esborrany Pla estratègic definitiu Presentació del Pla Tardor 2022 Acte de presentació del Pla i l’ espai de governança Abril a juliol 2022 Trobades temàti- ques i secto- rials Sessió interna amb àrees de l’Ajunta- ment Sessió inter- adminis- trativa Procés participa- tiu amb la ciutada- nia Enriquiment dels objectius estratègics i definició del marc d’implementació Tercer plenari de ciutat: 6 de juliol de 2022
 • 11. EASSB 2030 Visió compartida “Volem transformar el sistema alimentari de Barcelona per facilitar que sigui el més sostenible possible a l’any 2030. Volem un sistema alimentari agroecològic, transparent, participatiu, resilient, segur, amb relacions justes i equitatives, que faci front a l’emergència climàtica i la crisi d’extinció i que previngui les pèrdues i el malbaratament alimentari. Volem una alimentació saludable, accessible i ecològica, amb productes de temporada, de proximitat, de pesca sostenible, que garanteixin el benestar animal i que es distribueixin prioritàriament en cadenes més curtes, justes i equilibrades. Volem aliments saborosos que celebrin la vida i la diversitat de cultures i cossos, i que ens connectin amb les altres. Volem, també, que el sistema alimentari compti amb persones consumidores conscients i apoderades.
 • 12. EASSB 2030 Objectius estratègics
 • 13. ü El procés ha tingut una participació de més de 1100 persones: ü Més de 250 persones en sessions participatives ü Més de 850 persones a través del portal Decidim ü Les sessions participatives que s’han realitzat: ü 8 trobades sectorials o temàtiques ü 6 sessions amb la ciutadania ü Sessió interadministrativa ü Enquesta i aportacions al portal Decidim ü El procés ha permès validar la visió compartida i els objectius estratègics, concretar i aprofundir-los, identificar noves idees, i arribar a persones i organitzacions que no havien participat fins ara a l’EASB2030 El procés d’elaboració de l’EASB2030 ha tingut una gran participació de la diversitat d’agents que conformen el sistema alimentari de la ciutat (les administracions públiques, el sector privat, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions i els mitjans de comunicació), així com dels diversos sectors (salut, medi ambient, justícia social, cultura, economia) i fases de la cadena alimentària (del camp al plat). Estratègia Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 Procés d’elaboració i participació
 • 14. Acord de Ciutat per l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030
 • 15. Acord de Ciutat per l’EASSB 2030 Què és ü És l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per transformar el sistema alimentari dominant per fer-lo més saludable i sostenible. Un espai compartit entre el govern de la ciutat, els agents del sistema alimentari i la societat civil ü El seu objectiu és donar continuïtat i reforçar el procés que va servir per elaborar l’EASSB2030, a través de la promoció de la cooperació, l’acció i l’articulació de projectes per avançar en la construcció saludable, sostenible i universal d’un bé comú i un dret bàsic fonamental: l’alimentació saludable i sostenible. Nivells de vinculació Es defineixen dos nivells de vinculació: ü Adherir-se a l’Acord: Nivell bàsic de vinculació que simplement expressa que certa organització està alineada amb els principis, visió i objectius compartits. Aquest nivell de vinculació no permet participar en el Consell de Governança de l’EASSB2030, ni gaudir de més possibilitats de visibilitat ni dóna la possibilitat de presentar-se als premis de l’alimentació sostenible. ü Comprometre’s amb l’Acord: És una declaració d’intencions que mostra al conjunt de la ciutadania les aspiracions d’alguna organització per promoure l’alimentació sostenible mitjançant accions concretes en els 2 anys vinents. Assumir compromisos amb l’EASSB2030 aporta posicionament social en el lideratge d'alimentació sostenible a Barcelona, possibilitat de participar en l’òrgan de governança de l’EASSB2030, la possibilitat d’enxarxament, i és un requisit per poder participar en els Premis Alimentació Saludable i Sostenible de Barcelona, entre d’altres beneficis.
 • 16. Acord de Ciutat per l’EASSB 2030 Espais de participació L’Acord té voluntat d’acció de treball conjunt per transformar el sistema alimentari. En aquest sentit, realitza, promou i genera diverses accions i activitats, tot promovent la col·laboració entre les diverses organitzacions de la ciutat. Entre d’altres promou: ü Assemblea de l’Acord: Trobada anual en sessió plenària dels signants de l’Acord on es rendeixen comptes de les activitats realitzades durant l’any i es presenta el pla de treball o línies estratègiques de futur ü Consell de Governança: És l’òrgan de govern executiu i de gestió de l’Acord de Ciutat. És el marc de presa de decisions on s’estableixen les línies estratègiques i d'actuació de l’Acord. Està presidit per l’Ajuntament de Barcelona i es reuneix un cop al trimestre o com a mínim cada quatre mesos. ü Grups de Treball: Espais de treball conformat per diferents actors dels quals conformen l’Assemblea que enfoquen de forma més específica l’impuls i el lideratge d’un àmbit o àrea dels que conformen l’EASSB2030. ü Premis Alimentació Saludable i Sostenible de Barcelona: Premis bianuals que començaran a celebrar-se el 2023 on es posaran en valor els projectes més emblemàtics en l’avenç en la transformació del sistema alimentari. ü A més, es realitzaran: Espais de debat, Jornada Anual, Declaracions o posicionaments conjunts, eines d’informació i comunicació
 • 17. Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària Oficina de Coordinació del Projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 Cap a la transformació del sistema alimentari Jornada Reptes de la sostenibilitat alimentària per a la salut pública 25 d’Octubre de 2022