Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

कृषी पूरक अन्नप्रक्रिया उद्योग काळाची गरज Agro processing- need of the hour

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 37 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

कृषी पूरक अन्नप्रक्रिया उद्योग काळाची गरज Agro processing- need of the hour

 1. 1. कृ षी पूरक अन्नप्रक्रिया उद्योग : काळाची गरज ICAR-Central Institute of Post-harvest Engineering & Technology, Ludhiana (Punjab) डॉ. संदीप पोपटराव दवंगे शास्त्रज्ञ, तंरज्ञान हस्त्तांतरण विभाग भा.कृ .अनु.प. – क ें द्रीय काढणी पश्चात अभभयांत्ररकी ि तंरज्ञान संस्त््ा (भसफ े ट), लुधियाना (पंजाब)
 2. 2. स्थापना: 03 ऑक्टोबर 1989 ICAR-Central Institute of Post-harvest Engineering & Technology, Ludhiana  शेतमाला च्या काढणी नंतर येणाऱ्या समस्या सॊडवणे आणण संबंधित तंत्रज्ञान तयार करणे  कृ षी, बागायती, पशुिन आणण मत्सस्य उत्सपादनांची गुणवत्ता आणण देशाच्या अन्नसुरक्षेची हमी देण्यासाठी…  काढणीनंतरच्या नुकसानीचे मूलयांकन आणण प्रततबंि  अन्न प्रक्रिया, शेतमालाचे मूलयविधन आणण  सवध प्रकारच्या शेतमालाची साठवणुक  शेतमाला च्या काढणीनंतर अभियांत्रत्रकी आणण तंत्रज्ञानामध्ये मानव संसािन आणण उद्योजकता ववकास भसफ े ट संस्थेचं प्रमुख कायध
 3. 3. भसफ े ट संस्थेचे प्रमुख वविाग  कृ षी संरचना आणण पयाधवरण तनयंत्रण वविाग  अन्निान्य आणण तेलत्रबया प्रक्रिया वविाग  फलोत्सपादन पीक प्रक्रिया वविाग  तंत्रज्ञान हस्तांतरण वविाग  ऑटोमेशन आणण सेन्सर तंत्रज्ञान वविाग  कृ षी ववज्ञान क ें द्र: ०१  समन्वय युतनट्स: ०२
 4. 4.  All India Coordinated Research Project (AICRP)  Post-Harvest Engineering and Technology (AICRP on PHET) समन्वय युतनट - १
 5. 5.  All India Coordinated Research Project (AICRP)  Plastic Engineering in Agriculture Structures & Environment Management (AICRP on PEASEM) – 14 Centers समन्वय युतनट - २
 6. 6. व्यापारीकरणासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाची यादी
 7. 7. अन्नप्रक्रिया उद्योग आणण आपण  अन्निान्य उत्सपादन : २९६० लाख टन  फळे आणण िाजीपाला उत्सपादन : १०३०० लाख टन  अन्नप्रक्रियेचे प्रमाण  ववकभसत देश: ५०-८०%  अन्नप्रक्रिया : २ - ५ टक्क े  कारणभममांसा
 8. 8. कृ षी प्रक्रिया संक ु ल  प्राथभमक आणण दुय्यम अन्नप्रक्रिया, साठवणूक, हाताळणी  तृणिान्ये, कडिान्ये, तेलत्रबया, फळे, िाजीपाला आणण मसाले यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक सुवविा िाडेतत्सवावर उपलब्ि करून ददलया जातात.  मूलयवधिधत कृ षी-आिाररत उत्सपादने आणण प्रक्रिया क े लेले खाद्य पदाथध तयार करून वविी क े ली जाते  व्यक्ती / शेतकरी गट/ मदहला बचत गट संस्था/ स्वयंसेवी संस्थेद्वारे चालवण्यास उपयुक्त
 9. 9. कृ षी प्रक्रिया संक ु लाचे फायदे  कृ षी उत्सपादनावर स्थातनक पातळीवर प्रक्रिया करणे  कृ षी मालाच्या उत्सपादन क्षेत्रात रोजगार तनभमधती  पूरक व्यवसायातुन शेतकऱ्याचे उत्सपन्न वाढवणे  कच्चा माल आणण प्रक्रिया क े लेलया मालासाठी लागणाऱ्या वाहतूक खचाधत बचत  िेसळ मुक्त उत्सपादन  कृ षी प्रक्रियेतून येणाऱ्या उप उत्सपादनाची योग्य ववलहेवाट लावण्याची सोय  ग्रामीण िागातील बेरोजगार तरुणांचे शहरी िागात स्थलांतर रोखणे  शहरांमध्ये कृ षी प्रक्रियेतून होणारे प्रदूषण कमी करते
 10. 10. कृ षी प्रक्रिया संक ु ल कशासाठी ?  साफ-सफाई आणण प्रतवारी  सुकवणे, वाळवणे आणण तनजधलीकरण  पीठ, िरड, मसाले, आणण त्सयांचे भमश्रण तयार करणारे  तेलत्रबयांवर प्रक्रिया  फळांचे गर, रस आणण इतर पदाथध तनभमधती  िाजीपाला/ फळे कापणे तनवडणे आणण पॅक्रकं ग  पॅक े जजंग आणण स्टोरेज  हाताळणी आणण वाहतूक  ववतरण आणण वविी
 11. 11. कृ षी प्रक्रिया संक ु लातील सयंत्र  जक्लनर कम ग्रेडर  भमनी डाळ भमल  भमनी राईस भमल (100 क्रकलो/तास)  भमनी ऑइल एक्सपेलर (60 क्रकलो/तास)  लहान आणण मोठ्या आटा चक्की (50-500 क्रकलो/तास)  मसाले ग्राइंडर  पीक आिाररत अन्य संयत्र  शेंगदाणे आणण सोयाबीन चे दुि  गुळ संयत्र  दहरव्या भमरची ची उत्सपादने (पेस्ट, प्युरी, पावडर)  पशुखाद्य बनवण्याचे यंत्र
 12. 12. Capacity: 1.5 टन /तास Cost: Rs 3- 3.5 lakhs सवध प्रकारच्या िान्यासाठी उपयोगी क्लीनर-कम-ग्रेडर
 13. 13. Capacity: 100 क्रकलो/तास Cost: Rs 1.00 lakhs तूर, मूग, हरिरा, मसूर, उडीद प्रक्रिये साठी उपयोगी भमनी डाळ भमल
 14. 14. Capacity: 200 क्रकलो/तास Cost: Rs 25,000-35,000/- तांदळाचे साल काढणे आणण पॉभलभशंग साठी उपयुक्त भमनी राइस भमल
 15. 15. Capacity: 60 क्रकलो/तास Cost: Rs 2.5 – 3.0 lakh तेलत्रबयांपासून तेल काढण्यासाठी उपयुक्त भमनी ऑइल एक्सपेलर
 16. 16. Capacity: 50-60 क्रकलो/तास Cost: Rs 35,000 – 50,000/- सवध प्रकारच्या िान्याचे पीठ बनवण्यासाठी उपयोगी पीठ धगरणी
 17. 17. Capacity: 50-60 क्रकलो/तास Cost: Rs 35,000 – 50,000/- सवध प्रकारच्या िान्याचे पीठ बनवण्यासाठी उपयोगी मसाले धगरणी
 18. 18. शेंगदाणा आणण सोयाबीन दुि संयंत्र
 19. 19. Capacity = 30-50 kg/h Cost = 30 Lakhs, Approximate Technology Licensing fee: 2.0 lakhs कमी तापमानात मसाले दळण्यासाठी संयंत्र
 20. 20. कृ षी प्रक्रिया संक ु ल
 21. 21. कृ षी प्रक्रिया संक ु ल
 22. 22. थोडक्यात महत्सवाचे ...  उत्ससुक िाग िारकांचा सहिाग  कौशलय वाढववण्यासाठी आणण गुणवत्ता दटकवण्यासाठी प्रभशक्षण  अद्ययावत मशीन, उपकरणांचा वापर  कृ षी-प्रक्रिया क ें द्र वषाधतील नऊ मदहन्यांहून अधिक काळ चालवण्यासाठी ववववि प्रक्रिया उपिम:  प्रक्रिया संक ु ल शक्यतो कृ षी मालाच्या उत्सपादन क्षेत्राजवळ असावे  दटकाऊ कृ षी उत्सपादनाच्या प्राथधभमक आणण द्ववतीय स्तरावरील अन्नप्रक्रकयेस प्रािान्य द्यावे
 23. 23. लाल भमरची वाळवण्यासाठी सौर ऊजाध आिाररत ड्रायर Traditional practice of chilli drying A farmer drying Byadgi chilli in STD (Al trays, 50 Nos 20 kg capacity of each)
 24. 24. Destalking efficiency (85-87%) Cost: Rs 1.50 lakhs लाल भमरचीचे देठ काढण्याचे यंत्र
 25. 25. • Capacity : 150 kg/h • Dropping size: 5g • Cost: 3.0 lakhs वडे/ वडी बनवण्याचे यंत्र
 26. 26. Technology licensed to M/s Nexgen Drying Systems Pvt. Ltd, Pune श्री.भशवानंद एम. शेळगे (9822651535) • Capacity : 150 kg/h • Cost: 1.80 lakhs सीताफळाचा गर काढण्याचे यंत्र
 27. 27.  कृ षी प्रक्रिया क ें द्र  कृ षी-व्यवसाय संगोपन आणण संविधन क ें द्र  काढणी पश्चात मभशनरी आणण उपकरणे चाचणी क ें द्र  अन्न चाचणी प्रयोगशाळा  पायलट युतनट:  डाळ भमल  िान्य सफाई आणण ग्रेडडंग यंत्रणा  टोमॅटो आणण भमरची प्रक्रिया क ें द्र  मखाना प्रक्रिया क ें द्र  िायोजेतनक स्पाइस ग्राइंडडंग भसस्टम  क्रकन्नू वॅजक्संग आणण ग्रेडडंग युतनट (अबोहर)  फळांचा रस प्रक्रिया आणण पॅक्रकं ग क ें द्र  आवळा प्रक्रिया क ें द्र  नॅशनल डेटाबेस ऑन NARESटेक्नॉलॉजीज इन पोस्ट हावेस्ट सेक्टर ( http://research.ciphet.in/ ) शेतकरी आणण उद्योजकांसाठी ववववि सुवविा
 28. 28.  शेतकरी प्रभशक्षण (३ आणण ५ ददवस)  ऑक्रफससध ट्रेतनंग/मॉडेल ट्रेतनंग कोसध (8 ददवस)  उन्हाळी आणण दहवाळी शाळा – शास्त्रज्ञ आणण अध्यापक (21 ददवस)  उद्योजकता ववकास कायधिम (३ ददवस)  ववद्याथी प्रभशक्षण (१-५ मदहने)  ववद्याथी आणण शेतकऱ्यांच्या एक्सपोजर िेटी संस्थेद्वारे आयोजजत ववववि प्रभशक्षण कायधिम
 29. 29.  िुईमूग/सोयाबीनवर प्रक्रिया: दूि, दही आणण पनीर बनवणे  तृणिान्ये आणण बाजरी पासून ग्लूटेन मुक्त बेकरी उत्सपादने  अन्निान्य आणण कडिान्यापासून पौजटटक एक्सट्रुडेड (क ु रक ु रे) पदाथध  ताजी, कमीत-कमी प्रक्रिया क े लेली फळे, िाज्या आणण प्रक्रिया क े लेलया उत्सपादनांचे पॅक े जजंग  स्टाटधअपसाठी िाजीपाला आणण द्राक्ष प्रक्रियेत कौशलय ववकास  मशरूम आणण ववदेशीिाज्यांची काढणीनंतरची हाताळणी  गहू, िान, कडिान्ये आणण मसालयांच्या दळणाचे प्रभशक्षण संस्थेद्वारे आयोजजत ववववि प्रभशक्षण कायधिम
 30. 30. Human Resource Development Programmes
 31. 31. Entrepreneurship Development Programmes • Minimal processing of fruits & vegetables • Processing & value addition of rose petals • Beetroot processing & value addition • Green Chilli Processing • Drying & dehydration of fruits & vegetables • Processing and value addition of amla • Training on Gluten Free Maize based Food Products • Design and Manufacturing of Agro Processing Machine
 32. 32. • Sensitization Program on Agribusiness Entrepreneurship Development through Agro Processing at RESTI Ayali Khurd, Ludhiana • Sensitization Program on Agribusiness Entrepreneurship Development through Agro Processing • Processing and Value Addition of Mango • Processing of Aonla for manufacturing of value added product • Dehydration of onion, garlic and ginger EDP’s
 33. 33.  Institute website: https://www.ciphet.in/  YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/pach320  Facebook Page: https://www.facebook.com/CIPHET1989  National Database On NARES Technologies in Postharvest Sector ( http://research.ciphet.in/ )  Institute intro Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ska8TaYLuHQ  Contact: tot.ciphet@gmail.com Please visit us at…
 34. 34. सवाांचे मनःपूवधक आिार
 35. 35. ICAR-Central Institute of Post-harvest Engineering & Technology, Ludhiana (Punjab) डॉ. संदीप पोपटराव दवंगे Whatsapp No: 81302 08847

Notas del editor

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

 • Manual feeding: in case of dehusked/ shedlled seeds

×