Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem

http://www.slideshare.net/mdraginaj/presentations

 • Inicia sesión para ver los comentarios

ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem

 1. 1. Kardiovaskularni sistem
 2. 2. Srce (cor) • Dvostruka mišićna pumpa • Vezivno-mišićne pregrade ili septa • 2 faze: sistola i dijastola • Endokard (serozna presvlaka), miokard, spoljašnja strana srca – seroza ili epikard
 3. 3. Atrijum = pretkomora • Atrium dextrum – utiču gornja i donja šuplja vena te sinus coronarius (krv iz srčana mišića) • “ulaz” u atrium • je ostium ili ušće, a prekriva ga valvula tricuspidalis koje drže 2 chordae tendineae tj dva papilarna mišića • Odatle venska krv odlazi u plućnu arteriju kroz ušće plućne arterije tri polumesečasta zaliska (semilunarna) • Pluća (plućne arterije-arteriole-kapilare...plućne vene)
 4. 4. • Plućne vene, vv pulmonales nose svežu krv u levi atrijum – ventrikul. • Aorta ima ušće, ostium aortae, koja ima valvulu sa 3 polumesečasta (semilunarna) zaliska
 5. 5. Provodno srčano mišićje • Miociti u kojima nastaju i provode se impulsi • SA čvor – AV čvor – AV snop – kraci desnog i levog AV snopa – Purkinjeova vlakna • SA čvor u gornjem dijelu desne pretkomore, AV čvor u donjem delu desne pretkomore • SA čvor “prima” informacije autonomnog sistema • Purkinjeova vlakna dospevaju do srčanog mišića • SA čvor čini “pacemaker” tj daje spontane impulse od 70/min. Šta ako otkaže? • 0,16 sekunde AV čvor “zaustavlja” impuls
 6. 6. Perikard • Vezivno-serozna ovojnica srca , početnih delova aorte i plućne arterije, te završnih delova plućnih vena. • Unutar njega je šupljina, sa malo serozne tečnosti
 7. 7. Srčani minutni volumen • Količina krvi koju svaka komora izbaci u jednoj minuti (cca 5L) i odgovara računu: • 70mL X 70/min = 5 000mL • Količina krvi koja dolazi u srce (venski priliv) automatski se izbaci kontrakcijom ventrikula. • Za to nije bitan rad (Frank Starlingov zakon). • Više krvi – povoljniji položaj aktinskih i miozinskih niti • Podražene SA ćelije
 8. 8. • Simpatikus povećava frekvenciju i snagu • Hipertrofija srca • I do 30 L SMV u zdravih sportista!
 9. 9. EKG - osnove • P-talas (depolarizacija pretkomora) • QRS (depolarizacija komora) • T- talas(repolarizacija komora) • PQ = vreme između početka kontrakcije pretkomora i početka kontrakcije komora – 0,16s • QT interval = trajanje sistole komora – 0,3s • UZV srca: veličina srčanih komora, hipertrofija srčanog mišića i funkcija zalistaka
 10. 10. Krvni sudovi • Arterije, kapilari i vene • Unutarnji endotelni sloj (tunica intima) • Srednji mišićno-elastični sloj (tunica media) • Spoljašnji vezivni sloj (tunica externa) • Tunica media zbog krvi pod većimpritiskom ima deblji mišićni sloj.
 11. 11. MALI KRVOTOK • čine krvni sudovi priključeni plućima, tj. one dovode vensku krv u pluća i arterijsku krv obogaćenu kiseonikom odvode iz pluća. • DSK-> plućna arterija - > gusta kapilarna mreža oko alveola – > ogranci plućnih vena - > dve plućne vene – > ulivaju se u levu srčanu pretkomoru • Arteria pulmonalis (plućna arterija) počinje truncusom pulmonalis i izlazi iz desne srčane komore, ona dovodi vensku krv u pluća. Unutar šupljine osrčja je, a na izlazu se deli na a. Pulmonalis dextra i a. Pulmonalis sinistra teku prema plućnom hilusu te se unutar pluća dalje razgranjuju
 12. 12. Plućne vene • Iz pluća u levu srčanupretkomoru • Vv pulmonales dextrae i vv pulmonales sinistrae • Desne 3 : leve 2
 13. 13. Veliki krvotok • Aorta sa svojim ograncima • Venski deo velikoga krvotoka tvore gornja i donja šuplja vena sa svojim pritocima. • Aorta ima grudni (torakalni) i trbušni (abdominalni) dio. • Aorta ascendens, arcus aortae, pars thoracica aortae descendentis
 14. 14. grudna aorta i ogranci • Grane luka aorte su: • Brahiocefalično arterijsko stablo (truncus brachiocephalicus) - > ide na desnu zajedničku karotidnu i desnu potključnu arteriju. • Leva zajednička karotidna arterija (arteria carotis communis sinistra) • Leva potključna arteria (arteria subclavia sinistra)
 15. 15. Arterije glave i vrata • Zajednička karotidna arterija – arteria carotis communis • Na desnoj strani se odvaja od brahiocefaličnog arterijskog stabla, a na levoj strani je neposredni ogranak luka aorte • Ima grudni i vratni deo • Deli se na a. carotis interna i a carotis externa • Spoljašnja karotidna arterija - arteria carotis externa se u nivou gornje vilice deli na : • Površinsku slepoočnu arteriju – a. temporalis superficialis • Gornjoviličnu arteriju – a. maxillaris
 16. 16. A. maxillaris A. temporalis superficialis
 17. 17. • Carotis interna • Arteria vertebralis • WILLISOV PRSTEN! • Aneurizme
 18. 18. Delovi Willisovog prstena(ŠESTOUGLA) • prednja cerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria cerebri anterior • prednja spojna arterija - lat. arteria communicans anterior • unutrašnja arterija glave, leva i desna - lat. arteria carotis interna) (tj.srednja cerebralna arterija, lat. arteria cerebri media) • stražnjacerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria cerebri posterior • stražnja spojna arterija - lat. arteria communicans posterior
 19. 19. Unutrašnja karotidna arterija • Krvlju opskrbljuje oko, mozak, moždane ovojnice, nosnu šupljinu, spoljašnjii deo nosa, paranazalne sinuse • Prolazi kroz canalis arteriae carotis internae i daje arteria cerebri anterior et media – prednja i srednja arterija velikog mozga!
 20. 20. Grudna aorta – aorta thoracalis • Grane silazne aorte: • Parijetalne grane – stražnje izmeđurebrene arterije – aa. Intercostales posteriores • Visceralne grane grudnog dela silazne aorte • Bronhijalne arterije, aa bronchiales • Ogranci za jednjak, rami oesophagei • Ogranci za ssredogruđe, rami mediastinales • Ogranci za osrčje, rami pericardiaci
 21. 21. Trbušna aorta • Nastavak prsnog dijela silazne aorte • Proteže se ispred lijeve strane kralježnice i to od otvora ošita kroz koji prolazi do 4 slabinskog kralješka • Dijeli se na a iliaca communis dextra et sinistra • Grane: • Parijetalne grane trbušne aorte • Slabinske arterije aa lumbales • Neparne grane: • Celijačno arterijsko stablo – truncus coeliacus • Arteria mesenterica superior et inferior • Parne grane: • A suprarenales • Aa renales
 22. 22. Celijačno arterijsko stablo • A gastrica sinistra, a hepatica communis, a lienalis • Arteria mezenterica superior – odvaja se sa prednje strane u razini L1 sa opskrbnim područjem dvanaesnika, gušterače, jejunuma, ileuma, slijepog crijeva, crvuljka, uzlazni dio debelog crijeva • Arteria mesenterica inferior – odvaja se s prednje strane u razini L2, spušta se lijevo od aorte i ide pristupom u malu zdjelicu kao arteria rectalis superior.
 23. 23. Zajednička ilijačna arterija • Podeli se na desnu i levu zajedničku ilijačnu arteriju, a. Iliaca communis dextra et sinistra • Unutarnja ilijačna arteria, a iliaca interna daje visceralne ogranke (a uterina, a vesicalis, a rectalis), parijetalne ogranke za mišiće glutealne regije i medijalnog dela bedra. • Spoljašnja ilijačna arterija prolazi ispod lig pubicuma te se nastavlja u bedrenu arteriju – a femoralis • Arteria femoralis – najveća opskrbna žila noge, nastavlja se u arteriju kolenske jame – a popliteu, grane su joj aa pudendae externae (grana spoljašnjih polnih) i a profunda femoris (duboka arterija bedra).
 24. 24. Arterije ruke • A subclavia na desnoj strani se odvaja od brahiocefaličnoga arterijskog stabla, a na levoj strani je ogranak luka aorte. • Grane: • Vertebralna arteria • Arterijsko stablo štitnjače i vrata (truncus thyrreocervicalis) • Unutarnja grudna arteria (arteria thoracica interna) • Vertebralna arterija ide kroz otvore poprečnih nastavaka šestog do prvog vratnog pršljena te prolazi kroz veliki zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje – tu se one spajaju i stvaraju a. basilaris – arterija bazilarna
 25. 25. • Arteria brachialis se nastavlja sve do u lakatnu jamu, gde se podijeli na palčanu arteriju (a radialis) i lakatnu arteriju (a ulnaris) • Na dlanu tvore arcuse palmarise (arterijski lukovi za vaskularizaciju šake i prstiju)
 26. 26. • Vertebralna arterija se uspinje kroz otvore poprečnih nastavaka 6-1 cervikalnog pršljena , prolazi kroz veliki zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje. • Obostrano spojene vertebralne arterije tvore a. basilaris • Pazušna arterija – nastavak je potključne arterije i proteže se od prostora između ključne kosti i prvog rebra gdje se nastavlja na potključnu arteriju, pa do m pectoralis majora gdje se nastavlja na pazušnu arteriju nadlaktična arterija – a brachialis!
 27. 27. • A poplitea – a tibialis posterior et arteria tibialis anterior • A tibialis posterior – iza medijalnog maleola goljenične kosti se dijeli na a plantaris medialis i a plantaris lateralis.
 28. 28. Vene • Vena vaca superior dovodi krv iz gornjeg dela tela, • v cava inferior iz donjeg dela tela, • sinus coronarius vensku krv vodi iz srčanog mišića • Gornja šuplja vena smeštena u gornjem sredogruđu • i nastaje spajanjem desne i leve brahiocefalične vene i ona dovodi krv iz ruke i glave
 29. 29. Vena vratnica – vena portae • Vena portae (vena vratnica) sakuplja vensku krv iz celoga probavnog sistema unutar trbušne šupljine i njima pridodanu vensku krv slezine • Celokupnu krv jetre odvode jetrene vene što utiču u završni deo donje šuplje vene
 30. 30. Vene nogu • Na spoljašnju ilijačnu venu se nastavlja vena femoralis, pa prednja i stražnja golenična vena – v tibialis anterior et posterior! • varikoziteti
 31. 31. Limfni sistem i limfa
 32. 32. • Limfa teče samo jednim smerom tj . • Od perifernih tkiva prema velikim venama (zalisci!) • Najveći limfni vodovi su ductus thoracicus (grudni limfovod) i ductus lymphaticus dexter (desni limfovod) • Oba utiču u stecište potključne i unutrašnje jugularne vene tj. Venski ugao.
 33. 33. Uloga limfe • Neprekidno odnošenje belančevinskih molekula iz međućelijskog prostora (ako ne = nagomilavanje) • Prenos masti – nakon apsorpcije iz crevnih resica izravno ulaze u nju • Imunosna uloga • Limfna crpka – stezanje glatkih mišićnih vlakana u zidu limfne žile i pritisak spolja(npr. mišić)

×