Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Objectives of Physical education.pptx

  1. शारीररक शशक्षणाची उशिष्ट्ये बी. ए. भाग 1, सेशिस्टर 1 पेपर -1 : शारीररक शशक्षणाची ओळख घटक 2 श्रीिती सशिता िाजगािकर सहा. प्राध्यापक, शारीररक शशक्षण शिभाग, राजर्षी छत्रपती शाहू कॉलेज, कोल्हापूर
  2. णे
  3. अ) आरोग्याचा
  4. अपेक्षित प्रश्न • शारीररक क्षशिणाची उक्षिष्ट्ये स्पष्ट करा. • शारीररक क्षशिणाच्या माध्यमातून शारीररक कार्यक्षितेचा शिकास कसा साधला जातो हे उदाहरणासह स्पष्ट करा. • शारीररक क्षशिणाच्या माध्यमातून कौशल्ाांचा शिकास कसा साधला जातो हे उदाहरणासह स्पष्ट करा. • शारीररक क्षशिणाच्या माध्यमातून व्यक्तिित्वाचा शिकास कसा साधला जातो हे उदाहरणासह स्पष्ट करा. • शारीररक क्षशिणाच्या माध्यमातून व्यािसाशर्क कार्यक्षितेचा शिकास कसा साधला जातो हे उदाहरणासह स्पष्ट करा. • शारीररक क्षशिणाच्या माध्यमातून सहजप्रिृत्ीांचा शिकास ि उदात्ीकरण कसे साधले जाते हे उदाहरणासह स्पष्ट करा. • शारीररक क्षशिणाच्या माध्यमातून राष्ट्रीर्त्वाचा शिकास कसा होतो हे उदाहरणासह स्पष्ट करा.
Publicidad