Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน Ms excel ทุกเวอร์ชั่น 2007-2013

38.130 visualizaciones

Publicado el

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน Ms excel ทุกเวอร์ชั่น 2007-2013

Publicado en: Software
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน Ms excel ทุกเวอร์ชั่น 2007-2013

 1. 1. อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง คู่มือการใช้ Microsoft Office Excel เรียบเรียง โดย อาจารย์ไมตรี ริมทอง สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 2. 2. อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง สารบัญ เนื้อหา 1. พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน.........................................................................................1  2. ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ฟังก์ชัน............................................................................6  3. ฟังก์ชัน SUM(number1,number2,….).......................................................................7  4. AUTO SUM....................................................................................................................7  5. ฟังก์ชัน COUNT( ), COUNTa( ), AVERAGE( ), AVERAGEa( )..............................8  6. ฟังก์ชัน COUNTIF( range, criteria) .........................................................................10  7. ฟังก์ชัน MAX(number1,number2,..) , MIN (number1,number2,...)..................11  8. ฟังก์ชัน IF( )...................................................................................................................11  9. IF( ) ซ้อน IF( )...............................................................................................................12  10. ฟังก์ชัน VLOOKUP( )..................................................................................................14  11. การทํางานแบบตัดเกรดของ VLOOKUP( )...................................................................14  12. วิธีการทํางานของ VLOOKUP( ) แบบ ถอดรหัส.......................................................18  13. การสร้างรายงานอย่างง่ายด้วย Pivot Table................................................................21  14. 6. สังเกตผลลัพธ์ที่ได้ ....................................................................................................25  15. อ้างอิง............................................................................................................................26 
 3. 3. เร ด้านล่างนี 1.) การท เมื่อเราใส ฟั ฟั ฟั จะเห็นได้ (เช่น A1 2) ประโย เหมาะสม จะปรากฏ 3) ความ ฟังก์ชัน ข้อมูล ที ส่ง ค่า o o o ราจะเริ่มทําคว นี้ แล้วตามด้ว ทํางานของฟังก ส่ฟังก์ชันทั้ง 3 งก์ชัน SUM ใ งก์ชัน SUM ใ งก์ชัน SUM ใ ด้ว่า Argume :C1 ) หรือ ตัว ยชน์ของฟังก์ช ฟังก์ชันช่วยใ ม เราก็จะสาม ฏในเซลล์นั้น หมายของฟังก (Function) ที่เราป้อนให้นี้ งให้ฟังก์ชันใน เป็นผลลัพธ์ข เป็นค่าที่เกิดจ 20 ซึ่งมีค่าเท่ เป็นค่าที่ได้จา จากนาฬิกาข เป็นค่าใดค่าห IF( A1=B1,“ อ วามเข้าใจเกี่ยว วยประโยชน์ข ก์ชัน สําหรับก 3 ลงในเซลล์ E ในเซลล์ E1 จ ในเซลล์ E4 จ ในเซลล์ E6 จ nt ที่เราใส่ลง วเลข และขั้นด ชัน ให้ Excel มีค มารถแก้ไขปัญ ก์ชัน คือ สูตรที่สร้ นี้เรียกว่า Fun นลักษณะที่กํา ของฟังก์ชันที่ จากการคํานว ากับ 15 ากการคํานวณ องเครื่องคอม หนึ่งใน 2 ค่าขึ้ ข้อความที่หนึ อาจารย์ไมตรี ริ พื้นฐานคว วกับการทํางา องฟังก์ชัน คว การหารผลบว E1, E4 และ E จะมีผลลัพธ์เท่ จะมีผลลัพธ์เท่ จะมีผลลัพธ์เท่ ไปในฟังก์ชันน ด้วยเครื่องหม วามสามารถเ ญหาได้อย่างรว ร้างไว้ล่วงหน้า ction Argum หนดโดยเฉพา มี มีหลายลักษ ณ เช่น AVER ณภายในระบบ มพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับการท นึ่ง”,“ข้อควา มทอง คอมพิวเ วามรู้เกี่ยวก านของฟังก์ชัน วามหมายของ วก ด้วย SUM E5 ผลลัพธ์ขอ ากับ 60 ากับ 160 ากับ 1160 นั้น เป็นได้ทั้ง มาย , (Comm เพิ่มขึ้นมาก แ วดเร็ว เมื่อเรา า สําหรับหาค่า ment หรือเรี าะสําหรับแต่ล ษณะดังนี้ RAGE(10,20) บคอมพิวเตอร์ ทดสอบตามเงื่ ามที่สอง ”) เตอร์ธุรกิจ มหา กับฟังก์ชัน นด้วยการดูตัว งฟังก์ชัน และ M () องฟังก์ชันดังก Cell Addre ma) ละถ้าเราอยา าใส่ฟังก์ชันเข้า าใด ๆ ค่าหนึ่ง ยกสั้นๆว่า Ar ละฟังก์ชัน เพื่ เป็นการหาค่ ร์เช่น TODAY อนไข เช่น าวิทยาลัยราชภัฏ น วอย่างการทําง ส่วนประกอบ ล่าวจะออกม ess (เช่น A3) กศึกษาจนสา าไปในเซลล์ใด งจาก ข้อมูล ท rguments หม อนําไปหา ค่า าเฉลี่ยจาก A Y() เป็นการหา ฏอุบลราชธานี งานของฟังก์ชั บของฟังก์ชัน าที่หน้าจอดัง หรือ Range มารถนํามาใช้ ด ผลลัพธ์ของ ที่เราป้อนให้ มายถึงข้อมูลที า ๆ หนึ่งให้เร Arguments 1 าวันเดือนปีขอ 1 : เรียบเรียง ชัน นี้ Address ช้ได้อย่าง ฟังก์ชันก็ ที่เราจะ า 0 และ งวันนี้
 4. 4. 4) ส่วนป วิธีใส่ฟัง เราจะศึก 1.) พิมพ์ ตัวอย่าง 1. 2. ใ 3. * การพิม Formula ฟังก์ชันนี้จะมี ไม่เช่นนั้น อา ประกอบของฟั ก์ชันลงในเซล ถ้าเรามีแผ่นง กษาวิธีใช้ฟังก์ช พ์ฟังก์ชันโดยก เราต้องการใส วาง Pointer ใส่ฟังก์ชัน Ar ปิดท้ายด้วยก มพ์เข้าไปในเซ a bar (แถบสู อ มีผลลัพธ์เท่ากั าจจะมีผลลัพธ์ ฟังก์ชัน ลล์ งานดังนี้ ชัน SUM ลงใ ารพิมพ์ลงไปใ ส่ =SUM(A1 ที่ E3  ใ rgument โดย การพิมพ์ )  ซลล์โดยตรงส สูตร) เหมือนกั อาจารย์ไมตรี ริ ับ ข้อความที ธ์เท่ากับ ข้อคว ในเซลล์ ซึ่งมีอ ในเซลล์โดยต :D1,B3:D3) ล ใส่ฟังก์ชันที่ต้อ ยเลือก A1:D1  กดแป้น En สามารถพิมพ์เข กับรูปด้านล่าง มทอง คอมพิวเ ที่หนึ่ง ถ้าเงื่อน วามที่สอง อย่างน้อย 4 วิ รง ลงในเซลล์ E3 องการ โดยพิม 1  พิมพ์ , nter ปรากฏ 1 ข้าไปได้ 2 ที่ เตอร์ธุรกิจ มหา นไข A1=B1 เป วิธี 3 สามารถทําไ มพ์ = SUM( ,  เลือก B 146 ใน E3 คือ ในเซลล์นั้ าวิทยาลัยราชภัฏ ป็นจริง ได้ดังนี้ * B3:D3 นั้นๆ เช่น E3 แ ฏอุบลราชธานี และพิมพ์เข้าไ 2 : เรียบเรียง ไปที่
 5. 5. การพิม 2.) ใช้ปุ่ม ตัวอย่าง ฟังก์ชัน S บนแถบสู 3. ใช้ Dr ตัวอย่าง วิธีการ มพ์ฟังก์ชันเข้า ม (ผล ถ้าเราต้องกา 2.1. วาง Poi SUM( ) ใน F 2.2. ใส่ Argu สูตร หรือ กดแ rop down lis ถ้าเราต้องก วาง Pointe อ าไปที่ Form ลรวมอัตโนมัติ ารใส่ =SUM( nter ที่ E4  4 และมี Curs uments โดยเ แป้น Enter ป st ของปุ่ม การใส่ =SUM( er ที่เซลล์ G5 อาจารย์ไมตรี ริ ula bar (แถบ ติ) (A1:D1,B3:D  คลิก ปุ่ม sor อยู่ในวงเล เลือก A1:D1 ปรากฏ 146 ที (ผลรวมอ (A1:D1,B3:D  คลิกปุ่ม มทอง คอมพิวเ บสูตร) 3) ลงในเซลล์ ม (ผลร ล็บพร้อมที่จะ  พิมพ์ , ที่เซลล์ F4 อัตโนมัติ) 3) ลงในเซลล ม ของปุ่ม เตอร์ธุรกิจ มหา ล์ F4 เราสามา รวมอัตโนมัติ) ะรับข้อมูลดังนี้  เลือก B ล์ G5  าวิทยาลัยราชภัฏ ารถทําได้ดังนี้ บนแถบเครื่อ นี้ B3:D3  ค  ปรากฏ Dr ฏอุบลราชธานี องมือ  ป คลิกปุ่ม (ป rop down li 3 : เรียบเรียง รากฏ ป้อนค่า) st ดังนี้
 6. 6.  คลิ Argume 4. ใช้คําส ถ้าเราต้อ วิธีทํา เร ปรากฏก คลิก เลือ ลิกเลือก ผลรว ents เหมือนข้ สั่ง แทรก || ฟั องการใส่ =SU ราสามารถทําไ 4.1 วาง Poin ล่องโต้ตอบ แ อก SUM  อ วม  ปรา ข้อที่ผ่านมา ฟังก์ชัน ( หรื UM(A1:D1,B ได้ดังนี้ nter ที่ H5  แทรกฟังก์ชัน  คลิกปุ่ม อาจารย์ไมตรี ริ ากฏ อใช้ปุ่ม 3:D3) ลงในเ  คลิก แท น และมีชื่อ ฟัง มตกลง มทอง คอมพิวเ ) เซลล์ H5 รก  ฟัง งก์ชันที่ถูกใช้เม เตอร์ธุรกิจ มหา ก์ชัน (หรือคลิ มื่อเร็วๆนี้ สัง าวิทยาลัยราชภัฏ ใน G5 จากน ลิกปุ่ม ที่แ เกตที่ช่อง เลือ ฏอุบลราชธานี นั้นจึงเติม แถบสูตร)  อกฟังก์ชัน  4 : เรียบเรียง  
 7. 7. 5 อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง  จะปรากฏกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน 4.2 ทําการเพิ่ม Argument ลงที่ช่อง Number1 และ Number2 ดังรูป
 8. 8. ความผิด ใ บางอย่าง ถ้าผลลัพ ถ้าผลลัพ ถ้าผลลัพ ถ้าผลลัพ ถ้าผลลัพ ถ้าผลลัพ คลิกปุ่ม ตกล ข้อควรจํา : ต ดพลาดที่เกิดจ ในกรณีที่เราใ งผิดพลาด ข้อ พธ์เป็น #NU พธ์เป็น #DIV พธ์เป็น #VA พธ์เป็น #RE พธ์เป็น #NA พธ์เป็น #NU อ ง  ปร ต้องอย่าลืมใส จากการใช้ฟัง ใส่ฟังก์ชันแต่มี อความเหล่านี้จ ULL V/0 ALUE! EF! AME? UM! อาจารย์ไมตรี ริ ากฏ 146 ที่ ส่เครื่องหมาย งก์ชัน มีผลลัพธ์ทีเกิด จะบ่งบอกลัก ความหมาย เ ความหมาย มี ความหมาย เ ความหมาย เ ความหมาย เ ความหมาย ต มทอง คอมพิวเ H5 = นําหน้าฟัง ดขึ้นเป็นข้อคว ษณะการผิดพ เกิดข้อผิดพลา มีการหารด้วย เกิดข้อผิดพลา เซลล์หรือกลุ่ม เราพิมพ์ชื่อฟัง ต้องใส่ Argum เตอร์ธุรกิจ มหา ก์ชันเสมอ วามประหลาด พลาดดังนี้ าดในการอ้างอิ ยเลข 0 าดในการใส่ A มเซลล์ที่มีการ งก์ชันผิด ment ที่เป็นตั าวิทยาลัยราชภัฏ ดเกิดขึ้น แสดง อิง Argumen Argument อ้างอิงถูกลบไ ตัวเลข ฏอุบลราชธานี งว่าเราทําอะไ nt ไป 6 : เรียบเรียง ไร
 9. 9. ถ้าผลลัพ ฟังก์ชัน หรือ Ran จากแผ่น AUTO ใ รวดเร็ว วิธีทํา จา พธ์เป็น #N/ SUM(num number1, n nge Name ซึ งาน ด้านล่าง ปรากฏ O SUM ( ในกรณีที่ต้อง ากแผ่นงานด้า อ /A mber1,numb number2,… ซึ่งมีจํานวนตั้ง จงหาผลรวม วิธีทํา 1. นํา   ) งการหาผลรวม านบน ถ้าเราต้ อาจารย์ไมตรี ริ ความหมาย ห ber2,….) คือ Argume แต่ 1 ถึง 30 มจาก A1:A10 า Pointer มา  นํา Poi Enter ปรา มอย่างรวดเร็ว ต้องการหาผล มทอง คอมพิวเ หาค่าที่ต้องกา ent ซึ่งอาจจะ Argument ที 0 ลงในเซลล์ าวางที่ A11 nter วางที่ A ากฏ 1581 ที ว เราสามารถ รวมอย่างรวด เตอร์ธุรกิจ มหา ารไม่พบ (N/A ะเป็นตัวเลข เช ที่เราต้องการห A11  พิมพ์ = A1  ลา จากนั้น ที่ A11 ใช้ปุ่ม ดเร็วในเซลล์ A าวิทยาลัยราชภัฏ A ย่อจาก Not ช่น 400 , Ce หาผลรวม =SUM (  าก Pointer จ กดแป้น จะทําให้ A11 ฏอุบลราชธานี t Available) ll Address เ  ปรากฏ จาก A1 ถึง A ห้เราได้ผลลัพธ 7 : เรียบเรียง เช่น A3 A10 ธ์อย่าง
 10. 10. 8 อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง โดย นํา Pointer วางที่ A11  ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม  ปรากฏ 1581 ที่ A11 ฟังก์ชัน COUNT( ), COUNTa( ), AVERAGE( ), AVERAGEa( ) สําหรับ () ที่ตามหลังชื่อของฟังก์ชัน คือ พื้นที่สําหรับใส่ Arguments ซึ่งอาจจะเป็น ตัวเลข, Cell Address หรือ Range Address ซึ่งมีจํานวนตั้งแต่ 1 ถึง 30 Arguments ที่ต้องการหาค่า ฟังก์ชัน COUNT( ) ทําหน้าที่นับจํานวน เซลล์ที่มีข้อมูลประเภทตัวเลขเท่านั้น ฟังก์ชัน COUNTa( ) ทําหน้าที่นับจํานวน เซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ว่าง (นับจํานวนเซลล์ที่มีข้อมูลทั้ง ตัวเลข และ ไม่ใช่ตัวเลข ) ฟังก์ชัน AVERAGE( ) ทําหน้าที่หาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลประเภท ตัวเลข เท่านั้น ฟังก์ชัน AVERAGEa( ) ทําหน้าที่หาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลประเภท ตัวเลข , ไม่ใช่ตัวเลข และ logic Value ข้อควรจํา สําหรับข้อมูลประเภท ตัวเลข เซลล์ที่มีข้อมูลประเภท ตัวเลข จะมีค่าเท่ากับ 1 สําหรับฟังก์ชัน COUNT() และ COUNTa( ) เซลล์ที่มีข้อมูลประเภท ตัวเลข จะมีค่า n เท่ากับ 1 สําหรับฟังก์ชัน AVERAGE() และ AVERAGEa( ) เมื่อค่า n คือตัวหารในการหาค่าเฉลี่ย เซลล์ที่มีเลข 0 ถือว่าเป็นเซลล์ที่มีข้อมูลประเภท ตัวเลข สําหรับเซลล์ที่มีข้อมูลที่ ไม่ใช่ตัวเลข ข้อมูลประเภท ไม่ใช่ตัวเลข จะมีค่าเท่ากับ 0 สําหรับฟังก์ชัน COUNT( ) ข้อมูลประเภท ไม่ใช่ตัวเลข จะมีค่าเท่ากับ 1 สําหรับฟังก์ชัน COUNTa( ) ข้อมูลประเภท ไม่ใช่ตัวเลข จะมีค่า n เท่ากับ 0 สําหรับฟังก์ชัน AVERAGE( )
 11. 11. ข้อมูลปร ข้อมูลปร สําหรับเซ ข้อมูลที่เป ข้อมูลที่เป ข้อมูลที่เป สําหรับเซ เซลล์ว่าง ต้องตระห เพื่อทดส ผลที่ได้คื เซลล์ เซลล์ เซลล์ ระเภท ไม่ใช่ตั ระเภท ไม่ใช่ตั ซลล์ที่มีข้อมูล ป็น TRUE ห ป็น TRUE ห ป็น FALSE จ ฟั ซลล์ว่างเปล่า งเปล่าที่ถูกระบ หนักว่า เซลล์ อบความเข้าใ อ B3 ผลลัพธ์คือ B5 ผลลัพธ์คือ B7 ผลลัพธ์คือ อ ตัวเลข จะมีค่า ตัวเลข จะไม่มี ที่เป็น Logic หรือ FALSE จ หรือ FALSE จ จะมีมูลค่าเท่าก ฟังก์ชัน AVER บุเป็น Argum ์ที่มีเครื่องหมา ใจ ให้นักศึกษา อ 5 เกิด อ 7 เกิด อ 6.4 เกิดจ อาจารย์ไมตรี ริ า n เท่ากับ 1 มีค่าอะไรเลย ส Values ( TR ะมีค่าเท่ากับ ะมีค่า n เท่าก กับ 0 และ T RAGEa( ) ment ในฟังก์ชั าย ‘, ^, าลองสร้างงาน จากการนับเฉ จากการนับเซ จากการคํานว มทอง คอมพิวเ สําหรับฟังก์ช สําหรับฟังก์ชั RUE หรือ FAL 1 สําหรับฟัง กับ 1 สําหรับ TRUE จะมีมูล ชัน หรือสูตร จ “ หรือ “” มิใ นตาตารางต่อ ฉพาะจํานวนตั ซลล์ที่มีข้อมูลป วณ (4+5+6+ เตอร์ธุรกิจ มหา ชัน AVERAGE ัน COUNT( LSE) ก์ชัน COUNT ฟังก์ชัน AVE ค่าเท่ากับ 1 ใ จะไม่ถูกนํามา ใช่เซลล์ว่างเป อไปนี้ ตัวเลขใน A1 ประเภทตัวเล +7+10) / 5 าวิทยาลัยราชภัฏ Ea( ) ) และ AVERA Ta( ) RAGEa( ) ในการคํานวณ าเกี่ยวข้องกับก ปล่า เพียงแต่ม :G1 ลขและตัวหนัง ฏอุบลราชธานี AGE( ) ณหาค่าเฉลี่ยข การคํานวนใด มองเห็นเป็นเซ งสือในA1:G1 9 : เรียบเรียง ของ ดๆทั้งสิ้น ซลล์ว่าง
 12. 12. เซลล์ B9 ฟังก์ชัน นับจํานว range criteria ทดลองทํ ผลลัพธ์ที เซลล์ A7 เซลล์ A8 9 ผลลัพธ์คือ COUNTIF วนของเซลล์ภา คือช่วงของเซ คือเงื่อนไขซึ ทําตามแผ่นงาน ที่ได้ 7 มีค่าเท่ากับ 8 มีค่าเท่ากับ อ 4 + 5 5 ที่เป็น 4.7143 เกิด TRUE “ข้อควา ตั้ง ตัว ตัวหารเท ( range, cri ายในช่วงที่ตร ซลล์ที่เราต้อง ซึ่งอยู่ในรูปแบ นด้านล่าง แล 2 2 อาจารย์ไมตรี ริ + 6 + 7 + 1 นตัวหาร คือ จ ดจากการคําน มีค่าเท่ากับ 1 ม” มีค่าเท่ากั ตั้ง (4+5+6 ท่ากับ 7 คือ teria) รงตามเงื่อนไข งการนับเซลล์ท บบตัวเลข นิพจ ละพิมพ์สูตรลง มทอง คอมพิวเ 0 คือการรวม จํานวนเซลล์ที นวณ (4+5+6 1 กับ 1 สําหรับตั 6+7+1+10) จึ ค่าที่ได้จากกา ขที่เราระบุ ที่ไม่ว่าง และต จน์ หรือข้อคว งในเซลล์ A7 เตอร์ธุรกิจ มหา มข้อมูลเฉพาะ ที่เป็นตัวเลข 6+7+1+10) / ตัวหาร แต่ไม่มี จึงไม่นับรวมข้ ารนับเซลล์ทั้ง ตรงตามเงื่อนไ วาม ซึ่งจะเป็น และ A8 ตาม าวิทยาลัยราชภัฏ ะตัวเลข / 7 มีค่าอะไรเลยส ้อความ งหมดของ A ไข นตัวกําหนดว่า ตัวอย่าง ฏอุบลราชธานี สําหรับผลรวม A1:G1 าเซลล์ใดจะถูก 10 : เรียบเรียง มตัว กนับ
 13. 13. ฟังก์ชัน MAX( ) ท MIN( ) ทํ หมายเห - เราสา Argume - ถ้าไม่ (เป็นค่าตํ ฟังก์ชัน IF( ) เป็น สิ่งที่เราต้ ด้วยการใ โ หรือมีค่า MAX(num ทําหน้าที่หาค่ ทําหน้าที่หาค่า number1, n ตุ ามารถระบุ A ent ที่มีค่าข้อผิ มี Argument ต่ําสุดในช่วงเซ IF( ) นฟังก์ชันที่ใช้ง ต้องใส่ในวงเล็บ ใช้ฟังก์ชัน IF โจทย์ของเรา น้อยกว่าให้มีผ อ mber1,numb ค่ามากสุดจากข าน้อยสุดจากข้ number2, ... rgument ที่เป ผิดพลาดหรือข t ตัวใดเป็นตัว ซลล์ A1:A11) งานในเชิงเปรีย บมี 3 ส่วนได้ ดังนี้ ก็คือ ถ้าค่าขอ ผลลัพธ์คือ “ไ =IF(สมก อาจารย์ไมตรี ริ ber2,..) , MI ข้อมูลที่เป็นตั ข้อมูลที่เป็นตัว คือตัวเลข ป็นตัวเลข เซล ข้อความที่ไม่ส วเลข ฟังก์ชัน ยบเทียบจากส แก่ (1)สมการ องเซลล์ A1:A ไม่ผ่าน” ารทดสอบ,ผล มทอง คอมพิวเ N (number ัวเลข วเลข 1 ถึง 30 ที่เร ลล์ว่างเปล่า ค สามารถแสดง MAX และ M ผลลั เซลล์ (เป็นค เซลล์ สมการที่สร้าง รทดสอบ ,(2) 6 เซลล์ใดมีค่ ลลัพธ์ที่1,ผลลั เตอร์ธุรกิจ มหา r1,number2 ราต้องการหา ค่าตรรกะ หรือ งในรูปแบบตัว MINจะส่งกลับ ัพธ์ที่ได้ C1 คือ 20 ค่าสูงสุดในช่ว C3 คือ 1 งเงื่อนไขไว้ ซึ่ง ผลลัพธ์ที่ 1, ามากกว่า 50 ลัพธ์ที่ าวิทยาลัยราชภัฏ 2,...) ค่า อข้อความที่ใช้ วเลขได้จะทําใ บค่า 0 (ศูนย์) งเซลล์ A1:A1 งมีรูปแบบการ (3)ผลลัพธ์ที่ ให้มีผลลัพธ์คื ฏอุบลราชธานี ช้แทนตัวเลขไ ให้เกิดข้อผิดพ 11) รใช้งานดังนี้ 2 เราจะมาแก คือ “ผ่าน” แ 11 : เรียบเรียง ได้ ซึ่ง ลาดขึ้น ก้ปัญหา แต่ถ้าไม่ใช่
 14. 14. วิธีทํา 1. 2. 3. อธิบายก o o o o IF( ) ซ้อ IF( ) ซ้อน ต้องการใ = พิมพ์ข้อมูลตัว วาง Pointer วาง Pointer การทํางาน =IF(A1>50, A1>50 คือสม เครื่องหมาย เท่ากับ) ถ้าผลลัพธ์ขอ ถ้าผลลัพธ์ขอ อน IF( ) น IF( ) มีประโ ให้มีผลลัพธ์นอ =IF(สมการท อ วเลขลงในเซล ที่ C1  คลิก Fill ha "ผ่าน","ไม่ผ่า มการทดสอบ > หมายถึง ม องสมาการทดส องสมการทดส โยชน์มาก เนื่อ อกเหนือจาก ดสอบที่1, ผล อาจารย์ไมตรี ริ ลล์เหมือนแผ่น พิมพ์ =IF andle ของ C าน") , "ผ่าน" คือ ผ มากกว่า ( >= สอบ เป็นจริง อบ เป็น เท็จ องจากสามาร “ผ่าน” และ ลลัพธ์ที่1, IF(ส มทอง คอมพิวเ นงาน (A1>50,"ผ่าน 1 แล้วลากลง ผลลัพธ์, "ไม่ผ่า = หมายถึง มา ค่าใน C1 จะ ค่าใน C1 จะ รถตั้งสมการท “ไม่ผ่าน” เร สมการทดสอบ เตอร์ธุรกิจ มหา Fill น","ไม่ผ่าน") มาถึง C6 ดูผ าน" คือ ผลลัพ ากกว่าหรือเท่า ะมีค่าเป็น ผลล ะมีค่าเป็น ผลล ดสอบได้หลา าก็จะใช้ IF( ) บที่2, ผลลัพธ์ าวิทยาลัยราชภัฏ handle  กด ผลลัพธ์ที่ได้ พธ์ที่ 2 ากับ, <= หมา ลัพธ์ที่ 1 (“ผ่า ลัพธ์ที่ 2 (“ไม่ ยชั้น จากตัวอ ซ้อน IF( ) ทํ ธ์ที่2,ผลลัพธ์ที่ ฏอุบลราชธานี ดแป้น Enter ายถึง น้อยกว่ าน”) ม่ผ่าน”) อย่างที่ผ่านมา างานให้เรา 3)) 12 : เรียบเรียง ว่าหรือ า ถ้า
 15. 15. ตัวอย่างโ ถ้าค่าใน ถ้าค่าใน ถ้าค่าใน เราจะต้อ อธิบาย o o o o ข้อควรจํ การทํางา IF( ) อันแ IF( ) อันที ถ้ามี IF( ถ้ามี IF( โจทย์ A1:A6 มีค่า A1:A6 มีค่า A1:A6 มีค่า องพิมพ์ฟังก์ชัน =IF(A1>=70 สมการทดสอ หากเป็นเท็จ ถ้าค่าใน A1 ม หากเป็นเท็จ จํา านของ IF( ) ซ้ แรกจะไม่มีผล ที่ 2 ) 1 ฟังก์ชัน จ ) 1 ซ้อนกัน 2 อ เท่ากับหรือม เท่ากับหรือม น้อยกว่า 50 น ดังนี้ 0,"ดี",IF(A1>= อบที่ 1 คือ ถ้า ก็มาเช็คในสม มากกว่าหรือ ให้แสดงผล “ ซ้อน IF( ) จะท ลลัพธ์ที่ 2 เมื่อ จะมีผลลัพธ์ที่เ 2 ฟังก์ชัน จะมี อาจารย์ไมตรี ริ มากกว่า 70 ใ มากกว่า 50 แ 0 ให้มีผลลัพธ์คื =50,"ผ่าน","ไม ค่าใน A1 มา มการทดสอบที เท่ากับ 50 ห “ไม่ผ่าน” ซึ่ง ทํางานจากซ้า อพบว่า สมกา เป็นไปได้ 2 อ มีผลลัพธ์ที่เป็น มทอง คอมพิวเ ให้มีผลลัพธ์คือ แต่ไม่ถึง 70 ใ คือ “ไม่ผ่าน” ม่ผ่าน")) ลงใน กกว่าหรือเท่า ที่ 2 หากเป็นจริง ให เป็นผลลัพธ์ที่ ายไปขวา รทดสอบของ อย่าง นไปได้ 3 อย่า เตอร์ธุรกิจ มหา อ “ดี” ให้มีผลลัพธ์คือ ” น C1 ตามแผ่น ากับ 70 หาก ห้แสดงผล “ผ ที่ 3 ง IF( ) อันแรก าง าวิทยาลัยราชภัฏ อ “ผ่าน” นงานด้านล่าง กเป็นจริง ให้แ ผ่าน” ซึ่งเป็นผ กไม่เป็นจริง ก็ ฏอุบลราชธานี แสดงผล “ดี” ผลลัพธ์ที่ 2 จะทดสอบสม 13 : เรียบเรียง มการของ
 16. 16. ฟังก์ชัน o ฟังก์ o ถ้าเป็ o ถ้าเป็ o การท ถอด การทํางา จากข้อมู เครื่องมือ VLOOKUP ์ชัน VLOOKU ป็นงานที่ซับซ้อ ป็นงานที่ไม่ซับ ทํางานของ V ดรหัส านแบบตัดเก ลด้านล่างให้ท คะแ คะแ คะแ คะแ คะแ อที่จะใช้ในการ คะแนน คือ ต =V อ ( ) UP( ) เป็นฟังก อนยุ่งยากควร บซ้อน ใช้ IF( VLOOKUP( ) รดของ VLO ทําการตัดเกรด แนนมีค่าตั้งแต แนนน้อยกว่า แนนน้อยกว่า 8 แนนน้อยกว่า 7 แนนน้อยกว่า รแก้ปัญหาครั้ ตัวแปรที่จะให้ VLOOKUP(ค อาจารย์ไมตรี ริ ก์ชันที่ให้ผลลัพ รใช้ VLOOKU ) จะสะดวกก จะแบ่งเป็น 2 OOKUP( ) ดโดยมีเกณฑ์ด ต่ 90 ขึ้นไป มี 90 ถึง มากก 80 ถึง มากก 70 ถึง มากก 60 มีเกรดเป็ รั้งนี้คือ VLOO ห้ฟังก์ชันนําไป คะแนน,ตาราง มทอง คอมพิวเ พธ์คล้าย IF( ) UP( ) ว่า 2 แบบ คือ 1) ดังนี้ เกรดเป็น A กว่าหรือเท่ากับ กว่าหรือเท่ากับ กว่าหรือเท่ากับ ปน F OKUP( ) ซึ่ง ปแปลงเป็นเกร งตัดเกรด,2) เตอร์ธุรกิจ มหา ) แต่รูปแบบก ทํางานแบบก บ 80 มีเกรด บ 70 มีเกรด บ 60 มีเกรด มีรูปแบบการ รด (คือ Inpu าวิทยาลัยราชภัฏ การใช้งานจะแ การตัดเกรด เป็น B เป็น C เป็น D เขียนเป็นแบบ t ที่จะนําไปแ ฏอุบลราชธานี แตกต่างกันมา 2)ทํางานแบบ บนี้ แปลงเป็น Out 14 : เรียบเรียง าก บ tput)
 17. 17. จากโจทย ตัวเลขม สามารถใ พิมพ์ =V นํา Poin 2  ดังตัวอย่า หลังจากก ตารางตัดเกร คอลั คอลั เลข 2 คือ ค ย์ด้านบน เราต าก ดังนี้ เมื่อได้ ใช้ 1.วาง VLOOKUP( ter คลิกที่ A2 กดแป้น Ent างนี้ กด Enter จะ อ รด คือ อุปกรณ ลัมน์ที่ 1 ต้องเ ลัมน์ที่ 2 ต้องเ คอลัมน์ที่ 2 ใน ต้องมาทําตาร  ป 2  พิม ter ะปรากฏเป็นค่ อาจารย์ไมตรี ริ ณ์ที่ใช้สําหรับ เป็นคะแนน ที เป็นเกรดที่ใช้เ นตารางตัดเกร รางตัดเกรดที่มี ปรากฏ มพ์ ,  ่าคือ A แต่กา มทอง คอมพิวเ การตัดเกรด ที่ใช้เป็นเกณฑ์ เทียบและสอด รด โดยจะมีกา มีความสอดคล นํา Pointer ค ารนําฟังก์ชันม เตอร์ธุรกิจ มหา ประกอบด้วย ์ ดคล้องกับคอล ารดึงเอาค่าใน ล้อง ซึ่งจะต้อ คลิกเลือก D1 มาใช้กับ แถวด้ าวิทยาลัยราชภัฏ คอลัมน์ 2 คอ ลัมน์ที่ 1 นคอลัมน์นี้มา องเรียงลําดับจ ตาราง VLOO Point 1:E5  ด้านล่างต้องตึ ตารา ฏอุบลราชธานี อลัมน์ ดังนี้ เป็น Output จากตัวเลขน้อ งตัดเกรดแล้ว OKUP( ) โดย ter ที่ B2 พิมพ์ ,  ึงตารางตัดเก างตัดเกรด 15 : เรียบเรียง อย ไปหา เราก็   พิมพ์ รด
 18. 18. เสียก่อน  กด จากนั้น ก หรือถ้าต้ 1. 2. วาง Po แป้น F4 จะไ กดแป้น Ente ต้องการตัวช่ว ลบข้อมูลที่ทํา วาง Pointer อ inter ที่ B2 ได้ฟังก์ชันตาม er จะได้ผลลัพ วยในโปรแกรม าในขั้นตอนก่อ ที่ B2  อาจารย์ไมตรี ริ  คลิก มรูป พธ์คือ A จากนั ม Excel (ใน อนหน้านี้ออก คลิก  มทอง คอมพิวเ D1 ที่แถบสูต นั้น ดับเบิ้ลคลิ นกรณีที่ไม่ต้อง กจากเซลล์ B2  จะปราก เตอร์ธุรกิจ มหา ตร  กดแ ลิกที่ Fill han งการพิมพ์ด้ว 2 : B7 ให้เป็น ฏกล่องโต้ตอบ าวิทยาลัยราชภัฏ แป้น F4  dle ของ B2 วยตัวเอง) เซลล์ที่ไม่มีข้ บขึ้นมา ฏอุบลราชธานี คลิก E5 ที่แ จะได้ผลงานด ข้อมูล 16 : เรียบเรียง แถบสูตร ดังรูป
 19. 19. พิมพ์ vlo  กดป เมื่อใส่ข้อ ก่อนหน้า ookup ที่ช่อง ปุ่ม ตกลง  อมูลจนครบแล านี้ อ ง ค้นหาฟังก์ชั  ปรากฏก ล้ว กดปุ่ม ตก อาจารย์ไมตรี ริ ัน กดแป้น En กล่องโต้ตอบขึ้น กลง ดับเบิ้ลคลิ มทอง คอมพิวเ nter  เล ้นมา ใส่ข้อมูล ลิกที่ Fill han เตอร์ธุรกิจ มหา ลือก VlLOOK ลตามตัวอย่าง ndle ของ B2 าวิทยาลัยราชภัฏ KUP ที่ช่อง เลื จะได้ผลลัพธ์ ฏอุบลราชธานี ลือกฟังก์ชัน ธ์เหมือนกับขั้น 17 : เรียบเรียง นตอน
 20. 20. 18 อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง ข้อสังเกต คะแนนต่ําว่า 60 จะได้เกรดเป็น F คะแนนตั้งแต่ 60 ถึง 69.9999 จะได้เกรดเป็น D คะแนนตั้งแต่ 70 ถึง 79.9999 จะได้เกรดเป็น C คะแนนตั้งแต่ 80 ถึง 89.9999 จะได้เกรดเป็น B คะแนนตั้งแต่ 90 ขึ้นไป จะได้เกรดเป็น A วิธีการทํางานของ VLOOKUP( ) แบบ ถอดรหัส ปัญหาหรือโจทย์ที่จะแก้ปัญหาด้วย VLOOKUP แบบ แบบถอดรหัส มีดังนี้ จะแปลง ตัวเลข หรือ ตัวอักษร เป็น ข้อความ รหัส 1 หมายถึง สาขา MIS รหัส 2 หมายถึง สาขาเคมี รหัส 3 หมายถึง สาขาพืชไร่ รหัส 4 หมายถึง สาขาการท่องเที่ยว รหัส บ หมายถึง คณะบริหารศาสตร์ รหัส ว หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ รหัส ก หมายถึง คณะเกษตรศาสตร์ รหัส ศ หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ รหัสดังกล่าวจะถูกเก็บอยู่ใน A2 และ A3 และมีค่าเป็น มีค่าเป็น 1 และ บ ตามลําดับ รูปแบบการใช้งานเป็นดังนี้ =VLOOKUP(รหัส,ตารางถอดรหัส,2,0)
 21. 21. รหัส ตารางถอ เลข 2 คื เลข 0 คื วิธีทํา 1. สร้าง คือ ตัวแปรที่จ อดรหัส คือ อุ คอลั ต คอลั อ คอลัมน์ที่ 2 อ เป็นการระ ตัดเกรดทันที Range Nam 1.1 เลือกเซล อ จะให้ฟังก์ชันน อุปกรณ์ที่ใช้สํา ลัมน์ที่ 1 ต้อง ตัวอักษรก็ได้ ลัมน์ที่ 2 คือ 2 ในตารางถอ บุให้ VLOOK ที จากต me เพื่อความส ลล์ D2 :E9 อาจารย์ไมตรี ริ นําไปแปลงเป็ าหรับการตัดเ เป็นรหัส ที่ใช้ ซึ่งไม่จําเป็นต้ ผล จากการถ อดรหัส โดยจะ KUP( ) ทํางาน ตารางข้อมูลด้ สะดวกในการ มทอง คอมพิวเ ปน ผล กรด ประกอบ ช้เป็นเกณฑ์ใน ต้องเรียงจากน้ ถอดรหัส ในคอ ะมีการดึงเอาค นแบบถอดรหั ้านล่างให้ทําก อ้างอิงตารางถ เตอร์ธุรกิจ มหา บด้วยคอลัมน์ นการถอดรหัส น้อยไปมาก หรื อลัมน์ที่1 ค่าในคอลัมน์น หัส ถ้าไม่เติม ก การถอดรหัส ถอดรหัสโดย าวิทยาลัยราชภัฏ 2 คอลัมน์ ดั อาจจะเป็นตั รือ เรียงตามตั นี้มาเป็น Out การทํางานจะ ฏอุบลราชธานี ังนี้ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร tput ะกลายเป็นแบ 19 : เรียบเรียง บ
 22. 22. 2.วาง Po 3. ผลที่ไ 4. ดับเบิ้ล 1.2 พิมพ์ Ta ointer ที่ B2 ด้จะเป็นดังนี้ ้ลคลิกที่ Fill h อ ableCode ล 2 จากนั้นพิมพ handle ของ อาจารย์ไมตรี ริ งใน กล่องชื่อ พ์ฟังก์ชันดังนี้ B2 จะได้ผลล มทอง คอมพิวเ อ แล้วกดแป้น ้ =vlooku ลัพธ์ดังนี้ เตอร์ธุรกิจ มหา น Enter ดังรูป up(A2,Table าวิทยาลัยราชภัฏ ป eCode,2,0) ฏอุบลราชธานี แล้วกดแป้น E 20 : เรียบเรียง Enter
 23. 23. แบบฝึกห คําถามข้ คําถามข้ เกรด ค การสร้ : ให้สร้าง หัด ข้อ 1 : จากแฟ้ ข้อ 2 : จากแฟ้ คะแนนรวม ้างรายงาน งฐานข้อมูลอย อ ฟ้ม exl_02 ให ฟ้ม exl_02 ให เกรด 0 F 50 E 60 D 70 C 80 B 90 A นอย่างง่ายด ย่างง่าย ดังนี้ อาจารย์ไมตรี ริ ห้นับจํานวนค ห้ตัดเกรดของ ด้วย Pivot มทอง คอมพิวเ นที่ได้คะแนน งนักศึกษาแต่ล t Table เตอร์ธุรกิจ มหา นรวม ระหว่าง ละคน พร้อมทั าวิทยาลัยราชภัฏ ง 80 – 85 คะ ทั้งให้นับจํานว ฏอุบลราชธานี ะแนน วนนักศึกษาที่ไ 21 : เรียบเรียง ได้แต่ละ
 24. 24. 22 อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง จากฐานข้อมูล จะเห็นว่าหากเราอยากทราบว่า แต่ละสาขามีนักศึกษาจํานวนกี่คน และจะสามารถนับ จํานวนคนที่ได้เกรดแตกต่างกันได้อย่างไร วิธีทํา 1. วาง Pointer ที่เซลล์ใดๆ ของฐานข้อมูล จากนั้นใช้แทบรายการแทรก รายงาน PivotTable และ PivotChart 2. ปรากฏเป็นกล่องโต้ตอบ  คลิกปุ่ม ถัดไป รายงาน PivotTable และ PivotChart
 25. 25. 23 อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง 3. ขั้นตอนนี้ คือการเลือกช่วงของข้อมูล ในภาพช่วงของข้อมูลคือเซลล์ที่ปรากฏดังกล่าว จากนั้นคลิก ถัดไป 4. กล่องโต้ตอบนี้ เป็นขั้นตอนที่ 3 ให้คลิก ตกลง
 26. 26. 24 อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง 5. เลือกเอา  Record ที่เราอยากทราบมาวาง ตัวอย่างเช่น เราต้องการทราบว่าเกรดแต่ละสาขาวิชาได้เกรดอะไรบ้างก็ทําการรายงานออกมาดังนี้
 27. 27. 25 อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง 6. สังเกตผลลัพธ์ที่ได้ อยากทราบว่าเกรดของแต่ละ สาขาวิชา ขั้นตอน 1. คลิกเลือกสาขาและเกรด 2. คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลาก สาขา ไปที่ แถว 3. คลิกเลือกเกรดลากเกรด ไปลงในช่อง หาผลรวม หรือ Sum
 28. 28. 26 อาจารย์ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : เรียบเรียง อ้างอิง อาจารย์สาขา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ม. อุบลฯ เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ณรงค์ หุตานุวัตร Ph.D. มือใหม่หัดขับ Practical Excel 2546. ดวงพร เกี๋ยงคํา Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ โปรวิชั่น จํากัด 2007.

×