Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

üRün slaytı

5.378 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

üRün slaytı

 1. 1. ÜRÜN VE HİZMET ALT KARMASIYÖNETĠM BĠLĠMĠ TEZLĠ YLPAZARLAMA ĠLKELERĠ VE UYGULAMALARIDOÇ. DR. ENGĠN ÖZGÜL Selin Kadıoğlu 2012800123
 2. 2. ÜRÜN VE HĠZMET ALT KARMASI ĠĢletmelerin Pazarlama Karmalarının ve Planlarının baĢlangıç noktasını, temellerini ve hatta KALBĠ’ni üretilmiĢ veya üretilecek ürün ve hizmetler oluĢturur. Ürünler, firmanın pazardaki konumunu belirleyen baĢlıca değiĢkenlerdir. TUTUNDURMA FĠYAT ÜRÜN YER
 3. 3. ÜRÜN VE HĠZMET ALT KARMASIFirma, kuruluĢlar ve hatta Ģehirler ve ülkeler, insanlar,ürettikleri ve pazarladıkları ürün ve hizmetlerinkalitesine göre anılırlar.Belçika dantelleri Isparta Gülü Antep Baklavası
 4. 4. ÖZDEġLEġMETürk lokumu Fransız ġarabı Kayseri pastırması
 5. 5. ÜRÜN VE HĠZMET ALT KARMASIDoğru Ürün veya Hizmet’in geliĢtirilmesi kolay iĢdeğildir. Çünkü müĢterilerin gereksinme vedavranıĢları sürekli değiĢtiği gibi, çoğu da aldıklarıürün ve hizmetlerin değiĢik bileĢimlerinin bulunmasınıistemektedirler. Ürün, müĢterileri tatmin etmelidir.PC ile birlikte 5 ek gereksinme: Yazıcı Radyasyona karĢı ekran filtresi Bilgisayar masası Mause Yeni yazılımla ilgili eğitim
 6. 6. BLACK&DECKER - DUSTBUSTER1979 yılında ABD’nin ünlü markası Black&DeckerDustbuster markasıyla minik, Ģarjlı ekeltrikli süpürgeyipiyasaya sunmuĢtur. Bu kordonsuz mini süpürge, evhanımlarının her yere giremeyen, uzun takılan kordonve hortumlarıyla yıllardır derdi olan standard elektrikelektrik süpürgelerinin boĢluğunu doldurmak üzereçıkarılmıĢtır.Firmanın baĢarısı, diğer ürünlerinde piyasaya çıkmasına yol açmıĢtır.
 7. 7. MARKA KAYBıĠyi pazarlama ve tutunturma faaliyetleri nedeniylefirma imajı ile ürün özdeĢleĢirler. Hatta firmamarkasını kayıp bile edebilir. Ürünün markası jenerikeĢya ismine dönüĢür.
 8. 8. ÜRÜN STRATEJISI Bu çok boyutlu ve karmaĢık strateji, markalama, ambalajlama, servis, ürün karması, ürün dizisi vb. konularda çeĢitli kararların alınmasını içerir. Bu kararlar alınırken, tüketici istekleri, rakiplerin stratejileri, ürün ekleme, çıkarma, patent koruma, kalite, güvenlik ve garanti gibi ürün kararlarına iliĢkin kamu politikalarının ve yasalarının da dikkate alınması gerekir.
 9. 9. ÜRÜN Bir istek veya gereksinmeyi karĢılamak üzere; tüketim, kullanım, ele geçirme veya dikkate alınması için bir pazara sunulan herhangi bir Ģeydir. Fiziksel objeleri, hizmetleri, mekanları, yerleri, örgit ve fikirleri içerir.
 10. 10. ÜRÜNÜN DÜZEYLERI1.Öz Ürün: Alıcının bir ürünü satın alırken neyi satınaldığını ifade eder. Ürünün jenerik özelliklerine ağırlıkverir. Örneğin bir fotoğraf makinesi, maddi özellikleryanında nostaljiyi doyuran, ölümsüzlük isteğine, statüarzusuna cevap veren nitelikler taĢır.
 11. 11. ÜRÜNÜN DÜZEYLERI2. Somut Ürün: Öz ürünlerin büründüğü maddi yapıve görünümdür. Örnejin ruj, daktilo, eğitim hizmeti… Somut ürünlerin karakterleri: kalite düzeyi, ayırıcı özellikler, stil, marka ismi, ambalaj
 12. 12. ÜRÜNÜN DÜZEYLERI3. GeniĢletilmiĢ Ürün: Maddi ürünle birlikte sunulan ekyarar ve hizmetler bütünüdür. (Komple, bütünleĢikürün)Teslimat, montaj, özel ilgi, garanti, reklamasyon,beğenilmediğinde iade kabulü vb. gibi konular vardır.
 13. 13. ÜRÜNÜN DÜZEYLERI
 14. 14. ÜRÜN SıNıFLARı - DAYANıKLıLıK Dayanıklı Mallar (Hard Goods): Normal olarak çok kez kullanılabilen ürünlerdir. Soğutucular, otomobiller… Dayanıksız Mallar (Soft Goods): Normal olarak bir veya birkaç kez kullanımla tüketilip bitirilen ürünlerdir. Giyim ürünleri, eğitim hizmetleri, kiĢisel bakım ürünleri… Hizmetler: SatıĢa sunulan faaliyetler, yararlar ve tatminlerdir. Saç traĢı, avukatlık, danıĢmanlık…
 15. 15. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR Tüketim Malları: Bireyler tarafından normal olarak bir daha satılmamak üzere alınan ve önemli ölçüde ek iĢlem görmeyen ürünlerdir. Fiyat ve gelire karĢı esnektir. Alımları genellikle duygusal ve iç tepkiseldir. Alıcıları ülkenin tüm nüfusunu kapsar. Küçük miktarlarda satın alınır. Teknik bakımdan daha basittir.
 16. 16. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR Endüstriyel Mallar: ĠĢletmeler veya baĢka kuruluĢlar tarafından baĢka mal ve hizmetlerin üretilmesinde ve sağlanmasında kullanılan mallardır. Hammaddeler, yardımcı maddeler, iĢletme gereçleri… Kendi içinde 3’e ayrılır. Malzeme ve Yedek Parçalar: Ġmalatçının ürününün içine tamamen giren ürünlerdir. Hammadde… Sermaye (Yatırım) Kalemleri: BitmiĢ ürünlere kısmen girerler. Montaj, binalar, jenaratör… Donatım ve Hizmetler: BitmiĢ ürüne hiç girmeyen maddelerdir. Daktilo, dekarasyon…
 17. 17. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLARo Kolay Bulunan Ürünler: Alıcıların genellikle fazla bir karĢılaĢtırma ve satın alma çabası harcamadan, sık sık ve hemen satın aldıkları mallardır. Sigara, sabun, gazete, ciklet… Kendi içinde 3’e ayrılır. Ġçtepisel Ürünler: Planlama gerektirmeyen, pek sık akıl edilmeyen ürünler, oyalanmalık. Yazarkasa çıkıĢlarında, garlarda sergilenenler… Ġvedilik Ürünleri: Bir gereksinme çıktığında alınır. Bebek bezi, ambülans, trençkot, pil, mum…
 18. 18. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR Beğenmelik Ürünler: Alıcının, seçim ve satın alma aĢamasında uygunluk, kalite, fiyat, stil bakımından karĢılaĢtırmalar yaptığı mallardır. Karabağlar’daki mobilyacılar, kullanılmıĢotomobil… Homojen: Kaliteleri benzer, fiyatları farklı. Buzdolabı, çamaĢır makinesi, Tv’y benzer kabul edip en iyi fiyatı ararlar. Heterojen: Tüketiciler ürünü kalite ve uygunluk yönünden muayene etmek isterler. Otomobil, tamir, bakım veya doktor hizmeti gibi hizmetin, ürünün önemli bir parçası olduğu durumlarda geçerlidir. Fiyat tüketici için önemli değildir.
 19. 19. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR Özellikli Ürünler: Önemli bir alıcı grubunun özel bir satın alma çabası göstermeye hazır oldukları, kendine özgü özellikleri olduğu marka kimliği olan , tüketicinin ismen ya da marka olarak ısrarla istediği, ikameleri kabul etmediği, hatta sunulursa kızdığı ürünlerdir.
 20. 20. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR Aranmayan Ürünler: Alıcıların varlıklarını bilmedikleri, bilseler de normal olarak satın almayı düĢünmedikleri, nereden alacaklarını bilmedikleri, en sona erteledikleri ürünlerdir. DNA testi, mezar taĢı…
 21. 21. ÜRÜN SıNıFLARı – ZAMANSAL ÖZELLIKLER Zaman Kullanan Ürünler: Ürünle birlikte zaman kullanılan. Balık tutma, tenis oynama… BoĢ zaman aktiviteleri. Zaman Tasarrufu Sağlayan Ürünler: Zamanı azaltanlar. Bahçıvan ve temizlikçi hizmeti satın alımı, throw away ürünler, jiletler…
 22. 22. ÜRÜN SıNıFLARı – MODAYLA ILIġKI Moda Ürünler: YaĢam dönemlerin kısa, satılacak miktarların kestirilmesi güç, gü, stil, renk gibi özellikleri iĢlevlerinden daha önemli. Giyim eĢyaları… Modaya Tabi Olmayan Ürünler: Gıda, kitap, ilaç…
 23. 23. ÜRÜN SıNıFLARı - DIĞER Jenerik Ürünler: Genel bir istek ve gereksinmeye cevap veren ürün sınıfı. Aspirin. Markasız öz ürün. ABD – 1970 markasız, ürün isimleriyle sattılar. İkame Mal: Ġstenen malın yerine geçebilecek mal. Eskiyen buzdolabı yerine çift kapılı buzdolabı, eski Renault yerine yeni Renault Koz, Amiral Gemisi, Yıldız, Koşan, Tabanca Mal: Stok devir hızı yüksek, çok talep edilen mal. Vitamin, öksürük Ģurubu. Avcı (Olta) Malı: Alıcıları satıcıya çekmek için kullanılan mallar.
 24. 24. ÜRÜN SıNıFLARı - DIĞER Köprü Mal: :BaĢka malları da aldırmak için. Taklit Mal: Cola, Colaturka Mıntıka Mal: Belli yöreye ait özellikleri olan. Kalburaltı Mal: ĠĢlemden, elekten geçmiĢ, derecelendirilmiĢ.Nohut. Hamal (Lokomotif): En çok satan baĢı çeken. Yıldız. Merdiven altı: Korsan, kalitesiz. Çang çung piyasanın no-name ya da toplama malları…
 25. 25. EKONOMISTLERIN BAKıġ AÇıSıNDAN ÜRÜNLER Lüks Ürünler: Kürk, Armani, Ferrari Zorunlu Ürünler: Ekmek, tuz, Ģeker. Normal Ürünler: Gelir arttıkça talebin de arttığı ürünler. AĢağılık Ürünler (DüĢük Mal): Gelir arttıkça daha az alınan ürünler. Giffen ürünleri: Fiyat arttıkça alınan ürünlerdir. Tamamlayıcı: Oje - aseton Ġkame: Somon balığı – ton balığı
 26. 26. ÜRÜN MARKASı Kalite, dürüst bir çalıĢma, iĢ hacmi sembolü olarak hak sahibini tanıtan iĢaretlerdir.Marka ismi: LacosteMarka iĢareti (sembolü): TimsahAlamet-i Farika (Trade Mark): Yasal yönden korunankısmı.
 27. 27. ÜRÜN MARKASı Marka Rengi (Renk standardizasyonunun gücü) Asalak (Parazit) marka: Kadınca dergisinin isminin bir TV programına verilmesi, Gagnam style Cafe Logo: Bir iĢletme adı ya da alamet-i farikasını temsil etmek için kullanılan seçkin ticari tasarım veya iĢaret stilidir.
 28. 28. LOGO Türkiye DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, ihracat için 1962 yılından beri ambalajlarda kullandığı ve TradeMark ile karıĢtırılan Türk Malı logosunu yenilemiĢtir.
 29. 29. MARKA TESCILI Türkiye’de marka kullanmak isteğe bağlı. Marka tescili için Ankara’daki Türk Patent Enstitüsü’ne baĢvurulur. Onaylanırsa Marka Tescil Belgesi verilir. Tscil edilen malların marka isminin sağ üst kösesine ® (Registered, tescil edilmiĢtir) ifadesini koyarlar.Taklit, kopya, haksız rekabete ve yeni rakiplerinpiyasaya girmesine karĢı korunma sağlar. Marka Kullanma Kararı Marka Kullanımının Yararları Marka Ġsmi Seçiminde Dikkate Alınacak Faktörler Marka Bilinirliği
 30. 30. MARKA TESCIL BELGESI
 31. 31. ÜRÜN HIZMET KALITESI Kalite: Bir markanın fonksiyonlarını görebilme konusundaki kabiliyetinin ölçüsüdür. Kalite anlayıĢı 9M Markets-Pazarlar Money-Para Management-Yönetim Materials-Malzemeler Men-Ġnsan Motivation-Motivasyon Machines-Makineler Mechanization-Mekanizasyon Modern Information Methods-Modern Bilgi ĠletiĢim Mounting Product Requirements-Artan spesifikasyonlar
 32. 32. TSE KALITE VE IMALATA YETERLILIK BELGELERI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,1976, Sanayi Sicik Kanununa Giren Tüm ĠĢletmeler Kalite Belgesi:Birörneklik=StandardTSE tarafından kabul edilecek kalite faktör vedeğerlerine uygun bulunmaları durumunda verilenbelge. Ġmalata Yeterlilik Belgesi:Her türlü madde ve mamulleri üreten firmaların arazi,bina, tesisler, makine gibi üretimi etkileyen unsurlaryönünden yeterli olduklarını gösterir.
 33. 33. ĠMALATA YETERLILIK BELGESI
 34. 34. KALITE STANDARTLARı Merkezi Ġsviçre Cenevre’de bulunan ve çeĢitli ülkelerin standard enstitülerinin veya kuruluĢlarının üye olduğu ISO , 1987 yılında uluslararası ticarete kolaylık getirmek amacıyla ISO-9000 Kalite Güvencesi Sistemlerini oluĢturmuĢtur. ISO 9001: Mamulun tasarımında ve geliĢtirilmesinde kalite güvencesi ISO 9002: Üretimde ve üretim tesislerinde ISO 9003: Üretimde son muayene ve kontrol
 35. 35. KALITE YÖNETIM SISTEMI BELGESI
 36. 36. KALITE UYGUNLUK BELGESI TSE MARKASINI KULLANMA YETKĠSĠ
 37. 37. TÜRK STANDARDLARıNA UYGUNLUK BELGESI TSE standardlarında mal üretmeyi kabul ediyorum.
 38. 38. TSE MONOGRAMı
 39. 39. AMBALAJLAMA Ürün dizisindeki maddenin veya ürünün içine konulduğu bir kap, sarmalık veya konteynırdır. Ambalaj+paket=BütünleĢik ürün ÇağdaĢ ekonomilerde zorunluluk 3 değiĢik düzeyde materyalden oluĢabilir. Birincil (Primer) ambalaj Ġkincil ambalaj Yükleme ya da nakliye ambalajı (DıĢ ambalaj)
 40. 40. AMBALAJıN FONKSIYONLARı Koruyuculuk Kolaylık Tutundurma Fiyat Ayarlama AnlaĢmazlıkları Önleme
 41. 41. KORUYUCULUKAmbalajın içindeki ürün ya da maddeyi, kabın kendinive ambalajla temasa geçen kiĢileri korumayı içerir.ABD TYLENOL marka baĢ ağrısı ilaçlarına, 3. kiĢilertarafından sabotaj ya da baĢka nedenlerle zehirkarıĢtırılması tüketici güvenliğini gündeme getirmiĢtir.Hırsızlık ve vandalizmi önler.
 42. 42. KOLAYLıK Kolaylık, taĢıma, kullanımı ilgilendirir. Kutu sütler ilk çıktığında makasla kesiliyordu. Ġlk kez ambalajlı ekmek UNO
 43. 43. TUTUNDURMA Ürünün tekrar alınması için özendirmeyi içermektedir. Örneğin, reklam, ürün farklılaĢtırması, etiket, satıĢ geliĢtirme, bilgi verme, prospektüs…
 44. 44. FIYAT AYARLAMA FONKSIYONU Ambalajı değiĢtirmeksizin içi azaltılarak, Ambalaj büyütülüp birim fiyatı arttırılarak, Ambalaj küçülüp fiyatı arttırılarak, Ambalaj büyütülüp birim fiyatı azaltılarak, Ambalaj miktarı ve fiyatı azaltılarak
 45. 45. ANLAġMAZLıKLARı ÖNLEME Etiket ve tartı sorunları. Ambalajsız ürünler, tüketiciye güvensizlik yaratmaktadır. Self servise olanak verir.Tüketici ve satıcının yüzyüze geliĢini minimuma indirir.
 46. 46. ETIKETLEME-ECO LABEL Ekolojik etiket, ekolojik dengeyi bozmayan firmalara verilen bir temiz kağıdı.
 47. 47. ETIKETLEME-DER GRÜNE PUNKT YeĢil Nokta, ambalaj malzemelerinin toplanıp, yeniden değerlendirilebileceğini belirtir.
 48. 48. ETIKETLEME-YEġIL NOKTA RESY
 49. 49. ETIKETLEMENIN FONKSIYONLARı Ürün ve/ya markayı tanıtır. Haksız rekabete karĢı satıcıyı korur. Ürün derecelendirmesine yardımcı olur. Bilgi verici etiket ve kalite belgeleri) Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur, aldatılmasını önler. Çekici grafiği sayesinde ürünün tutundurulmasını kolaylaĢtırır. Ürün ve ambalajla ilgili bilgiler verir.
 50. 50. BARCODE (ÇUBUK KOD) UYGULAMASı Milyomlarca ürünü birbirinden ayırabilme özelliğine sahip matematiksel bir sistemdir. Çubuk kod, ürünün TC kimlik numarasıdır Parmak izlerimiz, doğal çubuk koddur.
 51. 51. ÇUBUK KOD SISTEMI YARARLARı Üretici, toptancı ve perakendeciler arasında alıĢ veriĢi kolaylaĢtırır, Güven duygusunu geliĢtirir, Bilgi akıĢını sağlar, Mamul stok hareketi kolaylıkla izlenebilir, SatıĢ sözleĢmesi çabuk ve kolay hazırlanır, Kasadaki yanlıĢlıkları önler, Verimlilik artar, Malların seçimi çabuk ve kolay olur…

×