استراتژی ایجاد تغییر

در این مقاله استراتژی های مختلف ایجاد تغییر و تحول در سازمان بر اساس روش گروه مشاوران بوستون تشریح شده است.

‫مدیران‬‫سازمانشان‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫مرتبا‬‫تغییر‬‫چشم‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ،‫کنند‬ ‫ایجاد‬‫برخی‬ ‫و‬ ‫گیرند‬
‫و‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تغییرات‬ ‫اگر‬ .‫نیستند‬‫را‬ ‫آن‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫خاصی‬ ‫زمانبندی‬ ‫مطابق‬"‫تحول‬"‫می‬.‫نامیم‬
‫فرایند‬‫تحول‬ ‫ایجاد‬‫نمی‬ ‫پیاده‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دشوار‬‫شود؛‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫چهارم‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫مواقع‬‫تحول‬ ‫اثربخشی‬ ‫از‬‫انتظار‬ ‫مورد‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬.‫شود‬
‫گ‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫استاندارد‬ ‫روش‬‫است؛‬ ‫پروژه‬ ‫خطی‬ ‫مدیریت‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫یری‬‫ابتدا‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫سازم‬ ‫هدف‬‫ان‬‫و‬‫شود‬ ‫تعیین‬ ‫منطقی‬ ‫مسیر‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫طی‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫قدم‬‫و‬‫اقدامات‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫طبیعتا‬
.‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫تحولی‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫نیازمندی‬ ‫با‬ ‫هرکدام‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫تغییرات‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫اما‬‫ها‬
‫ریسک‬ ‫و‬.‫است‬ ‫همراه‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫طور‬ ‫همین‬‫مختلفی‬ ‫انواع‬‫تحول‬‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫متفاوتی‬.‫اند‬
‫ابراز‬‫که‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫نظر‬«‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫چگونه‬‫تحول‬‫کنیم‬ ‫ایجاد‬»‫استراتژی‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ ‫ریسک‬‫های‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بهتر‬ ‫روش‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫مختلف‬‫تحول‬‫به‬ ‫را‬‫مختلف‬ ‫مراحل‬‫کنیم‬ ‫تقسیم‬‫و‬‫برای‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬.‫کنیم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مرحله‬
‫مکارمی‬ ‫سپیده‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫مشاور‬
sepide.makaremi@gmail.com
‫استراتژی‬
‫ایجاد‬
‫تغییر‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
2
‫ها‬ ‫ممکن‬ ‫ناحیه‬
‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫استعاره‬‫تغییر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫وام‬
"‫ممکن‬ ‫ناحیه‬‫ها‬"‫به‬‫های‬ ‫موقعیت‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سازمان‬ ‫ناخواسته‬ ‫یا‬ ‫خواسته‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫ی‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫در‬.‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫گونه‬ ‫هر‬‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫بین‬ ‫حرکتی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫ممکن‬ ‫ناحیه‬‫ها‬
‫می‬ ‫محسوب‬.‫شود‬‫سازمانی‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫روند‬ ‫در‬‫شاید‬‫به‬ ‫مسیری‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫قله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اندازی‬ ‫چشم‬
‫مسیری‬ ‫پیمودن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬ ‫آن‬ ‫سمت‬‫سرباالیی‬‫نامشخص‬ ‫مقصدی‬ ‫سمت‬ ‫به‬‫هر‬ ‫که‬ ‫باشیم‬
‫شر‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدام‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حی‬
‫در‬‫محیط‬‫مانند‬ ‫کارهم‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫طبیعی‬ ‫اکوسیستم‬‫منطقه‬ ‫توپوگرافی‬ ،‫حال‬ ‫در‬ ‫مدام‬ ,‫آن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫و‬ ‫است‬ ‫تغییر‬‫رقابتی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫شرایط‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬،‫قله‬‫شا‬ ‫(که‬ ‫شوند‬ ‫ظاهر‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫اثر‬ ‫بر‬ ‫ید‬
‫تکنولوژی‬ ‫ظهور‬‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫اقدامات‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ( ‫شوند‬ ‫نمایان‬ ‫بهتری‬ ‫مسیرهای‬ ‫یا‬ )‫اند‬
‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جدید‬‫استفاد‬ ‫با‬ ‫پس‬ ‫نمود‬ ‫لحاظ‬ ‫تحولی‬ ‫استراتژی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫که‬ )‫اند‬‫متدلوژی‬ ‫ه‬
‫زیر‬‫می‬‫استراتژی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫توانیم‬‫به‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫تحوالت‬ ‫ایجاد‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سازمانی‬‫اجرای‬ ‫و‬ ‫کنند‬
.‫نمایند‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫موثر‬‫و‬ ‫کنیم‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫استراتژی‬
‫تاکتیک‬.‫بشناسیم‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬
،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنگونه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫استراتژی‬‫تغییر‬ ‫های‬‫بررسی‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫گردد‬ ‫می‬:‫یکی‬‫میزان‬‫مشخص‬‫واضح‬ ‫و‬‫نتیجه‬ ‫بودن‬‫و‬ )‫سازمان‬ ‫(هدف‬‫دیگری‬‫معین‬ ‫میزان‬‫بودن‬‫انجام‬ ‫روش‬
‫تغیی‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫تشریح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متصور‬ ‫استراتژی‬ ‫پنج‬ ‫مولفه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫ر‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
3
‫استراتژی‬‫تاکتیک‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫های‬‫ها‬‫آن‬ ‫ی‬
‫هرکدام‬‫از‬‫استراتژی‬‫ها‬‫ی‬‫فوق‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫نامبرده‬‫نمایانگر‬‫از‬ ‫متفاوتی‬ ‫نوع‬‫سفر‬‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬.‫است‬ ‫ها‬
‫در‬‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫زمان‬ ،‫تغییر‬ ‫راهبردهای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬‫تاکتیک‬ ‫و‬‫ها‬‫موفقیتشان‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫شرح‬
‫تغییر‬ ‫استراتژی‬1‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫سفر‬ :
‫بدیهی‬ ‫احتماال‬‫و‬‫ترین‬‫تغییر‬ ‫استراتژی‬،‫استراتژی‬"‫برنامه‬ ‫سفر‬‫شده‬ ‫ریزی‬"‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ .‫است‬
‫از‬ ‫اندازی‬ ‫چشم‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫عامل‬ ‫هردو‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫مقصد‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫برنامه‬ ‫مسیر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫برسیم‬ ‫خواهیم‬
‫ریز‬‫دقیق‬ ‫شده‬ ‫ی‬‫عبور‬.‫کنیم‬
‫ایده‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬‫زیرا‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫آل‬‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬‫سادگی‬‫می‬‫توان‬
‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬.‫داد‬ ‫شرح‬ ‫گذاران‬‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫غالب‬ ‫در‬ ‫دهیم‬
‫روانشناسی‬ ‫تحقیقات‬ .‫کنیم‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫مشخص‬‫می‬ ‫نشان‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫ذهنی‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫غالب‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫های‬‫ی‬‫می‬ ‫هدف‬ ‫شدن‬ ‫برآورده‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬‫شوند‬‫اگر‬ ‫حتی‬ .‫بگردیم‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
4
‫یک‬‫می‬ ‫مجسم‬ ‫را‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫مشخص‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫هدف‬‫منطقی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فکری‬ ‫روند‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬
.‫سازیم‬
‫این‬ ‫جذابیت‬‫نشد‬ ‫تضمین‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫بخواهیم‬ ‫شود‬ ‫موجب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫استراتژی‬‫را‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫ه‬
‫م‬ .‫کنیم‬ ‫پیاده‬‫ابتدا‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫مکن‬A‫سپس‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬B‫مقصد‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬
‫می‬ ‫دست‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬‫می‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫یابد‬‫تصور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫راه‬ ‫مسیر‬ ‫یابیم‬‫می‬‫در‬ .‫کردیم‬
‫برنامه‬ ،‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫شرایط‬‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ای‬‫نمی‬ ‫نتیجه‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ‫بلکه‬ ‫دهد‬
‫می‬ ‫هم‬ ‫خسارت‬‫شود‬‫تراکنش‬ ‫همه‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫سالمت‬ ‫بیمه‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬
‫فعالیت‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫شامل‬ ‫راهی‬ ‫نقشه‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ .‫کند‬ ‫دیجیتالی‬‫می‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫ملموس‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کند‬
‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫اما‬‫بخش‬ ‫میان‬ ‫سردرگمی‬ ‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ‫نشده‬ ‫بینی‬‫کار‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫های‬
‫می‬ ‫مشتریان‬.‫شود‬
‫داشته‬ ‫اطمینان‬ ‫منطقی‬ ‫دالیل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫توجیه‬ ‫قابل‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫تنها‬
‫نقشه‬ ‫که‬ ‫باشیم‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫راه‬‫سال‬ ‫در‬ ،‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫رساند‬2016
‫تامین‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫داشت‬ ‫قصد‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬.‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫کنندگان‬
‫کاهش‬ :‫بود‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬250‫دالر‬ ‫میلیون‬‫از‬‫هزینه‬:‫بود‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫نیز‬ ‫برنامه‬ .‫ها‬‫تهی‬‫ه‬
‫ار‬ ،‫تولیدی‬ ‫محصوالت‬ ‫فهرست‬‫س‬‫ا‬‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫به‬ ‫پروپوزال‬ ‫درخواست‬ ‫ل‬‫آن‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫جهت‬ ‫ها‬
‫قیمت‬ ‫کاهش‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫میزان‬ .‫ها‬‫دستیابی‬ ‫جهت‬ ‫تغییر‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫منطقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬
.‫شد‬ ‫هدایت‬ ‫هدف‬ ‫به‬
‫تاکتیک‬ ‫چه‬‫استراتژی‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬"‫سفر‬‫برنامه‬‫شده‬ ‫ریزی‬"‫الز‬‫است؟‬ ‫م‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مواردی‬ ‫همان‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫ابزارهای‬:‫شوند‬
‫منطقی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫توصیف‬
‫شاخص‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫موفقیت‬ ‫اصلی‬ ‫های‬
‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬‫چارت‬ ‫گانت‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫به‬ ‫کار‬ ‫تقسیم‬‫مسئولیت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬‫شفاف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫مشخص‬ ‫دفترکار‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫متمرکز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫مدیریت‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
5
‫ا‬‫تغییر‬ ‫ستراتژی‬2‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬ :
‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫استراتژی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ابهام‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬
‫را‬"‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬"‫می‬‫نتی‬ .‫نامیم‬‫باید‬ .‫داریم‬ ‫راه‬ ‫مسیر‬ ‫برای‬ ‫اکتشافی‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫جه‬
‫یکی‬ ‫ژیائوپینگ‬ ‫دنگ‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫برداریم‬ ‫قدم‬ ‫شمرده‬ ‫شمرده‬ ‫است‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫چشممان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫سرمایه‬ ‫انقالب‬ ‫رهبران‬ ‫از‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫چین‬ ‫داری‬«‫سنگ‬ ‫کردن‬ ‫حس‬ ‫با‬ ‫باید‬‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫شد‬ ‫رد‬.»
‫بر‬‫نمونه‬ ‫آوردن‬ ‫ای‬‫از‬ ‫ای‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬‫می‬‫به‬ ‫توان‬‫تحول‬Starbucks‫سال‬ ‫در‬
2008-2009‫بنیانگذار‬ ،‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬Starbucks‫برای‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫جایگاهی‬ ‫از‬ ‫او‬ .‫کرد‬ ‫معرفی‬ ‫شرکت‬ ‫مدیرعامل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوباره‬ ‫مشکالت‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬
‫می‬ ‫قرار‬.‫داشت‬ ‫قوی‬ ‫درکی‬ ‫گرفت‬‫او‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫وجود‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتریان‬ ‫وفاداری‬ ‫و‬ ‫عاطفی‬ ‫ارتباط‬ ‫بود‬ ‫الزم‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫دوباره‬ ‫داشت‬‫تا‬ ‫شد‬"‫می‬ ‫محله‬ ‫قلب‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫فروشگاه‬ ‫هر‬‫شد‬".‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫روش‬ ‫شرایط‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫آن‬ ،‫بود‬ ‫نامشخص‬ ‫تغییر‬‫می‬ ‫فقط‬ ‫ها‬.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫راهی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دانستند‬
‫تالش‬ ‫جهت‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫تیم‬‫مهم‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫آن‬ ‫کشف‬ ‫ترین‬‫شبکه‬ ‫تاثیر‬ ‫ها‬‫بر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬2008‫شگرف‬ ‫تاثیر‬‫شبکه‬‫بر‬ ‫هنوز‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫ب‬‫سازمان‬ ‫از‬ ‫سیاری‬‫ها‬
‫بود‬ ‫پوشیده‬‫اما‬Starbucks‫رویکردی‬‫نشده‬ ‫کشف‬‫آن‬ .‫برگزید‬ ‫را‬‫صفحاتی‬ ‫ها‬‫د‬‫تشکیل‬ ‫توییتر‬ ‫و‬ ‫فیسبوک‬ ‫ر‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دادند‬‫پست‬ ‫انتشار‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫و‬ ‫بودند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مشتریانشان‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫متعدد‬ ‫های‬
‫شکایت‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫پیشنهاداتشان‬ ‫و‬ ‫ها‬:‫بود‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫نتایج‬ .‫کردند‬Starbucks‫اولین‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ‫در‬
‫فیسبوک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شرکتی‬1‫داشت‬ ‫کننده‬ ‫دنبال‬ ‫میلیون‬‫و‬‫عدد‬ ‫این‬‫سال‬ ‫در‬2010‫به‬27.‫رسید‬ ‫میلیون‬
‫فعالیت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫های‬Starbucks،.‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫صعودی‬ ‫روند‬ ‫آن‬ ‫درآمد‬
‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫موقعیتی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬‫ز‬‫منابع‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫نامشخص‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫که‬ ‫مانی‬
‫اختیار‬ ‫در‬ ‫کافی‬‫باشد‬‫می‬‫توان‬‫روش‬ ‫انتخاب‬‫مناسب‬‫به‬ ‫را‬‫نتایج‬‫آزم‬ ‫از‬ ‫حاصل‬‫روش‬ ‫خطای‬ ‫و‬ ‫ون‬‫مختلف‬ ‫های‬
‫ک‬ ‫واگذار‬‫رد‬.
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫استراتزی‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سازمانی‬ ‫ابزارهای‬
‫موقعیت‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫رهبری‬
‫ارزیاب‬ ‫سیستم‬‫آزمایشات‬ ‫ی‬
‫ایده‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫دوباره‬ ‫تخصیص‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اند‬
‫می‬ ‫ارزش‬ ‫بودن‬ ‫محتاط‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آزمایش‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬-
‫گذارد‬
‫سازمان‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫موردی‬ ‫مطالعه‬ ‫تیم‬ ‫یک‬‫پیموده‬ ‫را‬ ‫مشابهی‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اند‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
6
‫بهره‬ ‫بر‬ ‫طور‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫انجام‬ ‫پذیرای‬ ‫باید‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رهبران‬ ‫تفکر‬.‫باشد‬ ‫متمرکز‬ ‫باال‬ ‫وری‬
‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫خالق‬ ‫ذهن‬ ‫یک‬ ‫به‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫کند‬ ‫اعمال‬ ‫جدیدی‬ ‫ابتکارات‬ ‫بتواند‬‫ای‬
‫سبب‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫شود‬ ‫هدف‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬‫گمان‬ ‫و‬ ‫حدس‬ .‫ح‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اصل‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬
:‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دائما‬ ‫باید‬ ‫رهبران‬ .‫شود‬ ‫مدیریت‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬
‫در‬ ‫ما‬ ‫آزمایشات‬ ‫آیا‬‫جهت‬‫درست‬‫می‬ ‫پیش‬‫یا‬ ‫رود‬‫نگرفته‬ ‫قرار‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫هنوز‬‫ایم؟‬
‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬‫راه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫رساند؟‬ ‫خواهد‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ها‬‫نتیجه‬ ‫بی‬ ‫ها‬‫بوده‬‫و‬ ‫اند‬
‫می‬ ‫چگونه‬‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫توانیم‬‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫هایی‬‫اند؟‬
‫استراتژ‬‫تغییر‬ ‫ی‬3‫نوردی‬ ‫تپه‬ :
‫آن‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫مقصد‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برخالف‬
‫می‬‫در‬ ،‫گردیم‬"‫نوردی‬ ‫تپه‬"‫مقصد‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫روش‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬‫مهندسی‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫مکانیزم‬ ‫یک‬ ‫ما‬ .‫نه‬
‫می‬‫تغی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کنیم‬‫ی‬‫ر‬‫ات‬.‫نداریم‬ ‫اطمینان‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬‫مشخ‬‫هدف‬ ‫نبودن‬ ‫ص‬
‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫منفعت‬ ‫نتیجه‬ ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫شرایط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫ابهام‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫یا‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫قله‬ ‫یک‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫چون‬ ‫شود‬
‫شده‬ ‫متمرکز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫باالی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫حرکت‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫درست‬ ‫های‬ ‫قدم‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫بر‬.‫ایم‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رویکردی‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫تغییر‬ ‫هنگام‬ ‫در‬‫تولید‬ ‫شرکت‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ .‫شود‬
‫کشاورزی‬ ‫تجهیزات‬ ‫کننده‬John Deere‫تک‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫داده‬ ‫انجام‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫نولوژی‬
‫آن‬ .‫است‬‫و‬ ‫بذر‬ ‫کاشت‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫سنسور‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫ها‬‫دستگاه‬‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫برداشت‬
‫برنامه‬ ‫به‬ ‫را‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫ها‬‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫کند‬‫ورودی‬ ‫قادرند‬ ‫کشاورزان‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫اند‬‫خروجی‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ،‫ها‬-
‫نت‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مزارع‬ ‫های‬‫یجه‬‫آن‬‫می‬ ‫ها‬‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫توانند‬‫افزایش‬ ‫را‬ ‫وری‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫موقعیتی‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهند‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬John Deere‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫قادر‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫مزارع‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬‫ده‬ ‫مشاوره‬ ‫ها‬‫و‬ ‫د‬‫مشتریان‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتر‬ ‫شناخت‬ ‫با‬
‫آال‬ ‫ماشین‬‫را‬ ‫خود‬ ‫تولیدی‬ ‫ت‬‫ده‬ ‫ارتقا‬.‫د‬
‫شرکت‬ ‫مورد‬ ‫در‬John Deere‫واضح‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫پیشرفت‬ ‫اهمیت‬‫است‬‫توسعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هرآنچه‬ ‫پس‬
‫مورد‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مطلوب‬‫نمی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬‫توسعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫دقیقا‬ ‫توان‬
‫شرکت‬ ‫در‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬John Deere‫اما‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫رخ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫چه‬‫ا‬ ‫این‬‫یک‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مر‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مهم‬ ‫پیشرفت‬‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫شود‬‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬‫مقصد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫رساندن‬ ‫برای‬ ‫تالش‬
‫موجب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دقیق‬‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬‫آن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫لزومی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫هایی‬‫نیست‬ ‫ها‬.‫نتیجه‬ ‫گذاشتن‬ ‫باز‬
‫کار‬‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬‫از‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫هر‬‫موقعیت‬‫مناسبی‬‫مس‬ ‫در‬ ‫که‬‫ر‬ ‫یر‬‫پیدا‬ ‫ظهور‬ ‫اه‬‫کن‬‫د‬
‫بهره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫استقبال‬.‫شود‬ ‫برداری‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
7
‫تاک‬ ‫چه‬‫تیک‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫هایی‬"‫نوردی‬ ‫تپه‬"‫است؟‬ ‫الزم‬
‫نمی‬ ‫گیری‬ ‫جهت‬ ‫کلی‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متفاوت‬ ‫ابزار‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پس‬ ‫شود‬
‫برنامه‬ ‫سفر‬‫با‬ ‫اولویت‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬‫جهت‬ ‫در‬ ‫خطاها‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫مدیریت‬
‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ .‫است‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مثبت‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬.‫اند‬
‫مهم‬‫پرسش‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬ ‫ترین‬"‫هستیم؟‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫آیا‬"‫پرسش‬"‫داده‬ ‫رخ‬ ‫تغییراتی‬ ‫چه‬
‫است؟‬"‫ج‬ ‫شاخص‬ ‫ارائه‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬‫ب‬ ‫دستیابی‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی‬ ‫هت‬،‫هدف‬ ‫ه‬‫به‬ ‫بیرون‬ ‫دید‬ ‫از‬
‫می‬ ‫سازمان‬‫می‬ ‫نتایجی‬ ‫چه‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫دریابیم‬ ‫تا‬ ‫نگریم‬‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بگیریم‬ ‫توانیم‬
‫میزان‬ ‫پیرامون‬ ‫پیشرفت‬ ‫گزارشات‬ ،‫تغییر‬‫فعالیت‬ ‫تطابق‬‫نیست‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬
‫آزمایش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫مشاهدات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گزارشات‬ ‫بلکه‬‫ها‬‫و‬‫ایده‬‫می‬ ‫نوشته‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫جدید‬ ‫های‬.‫شود‬
‫تغییر‬ ‫استراتژی‬4‫گری‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ :
‫روش‬ ‫نه‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫در‬‫است‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫مشخصی‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫مشخصی‬ ‫هدف‬ ‫نه‬ ‫و‬‫جهت‬ ‫ها‬
‫که‬ ‫است‬ ‫کنجکاوی‬ ‫حس‬ ‫دهنده‬ ‫جهت‬ ‫عامل‬ ‫تنها‬ ،‫دهد‬‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫داریم‬ ‫امید‬.‫شود‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬‫شیوه‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬‫همیشه‬ ‫زیرا‬ .‫نیست‬ ‫پذیرفته‬ ‫موارد‬ ‫ربسیاری‬ ‫د‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫رایج‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫خواسته‬ ‫افراد‬ ‫از‬‫روش‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫در‬ ‫البته‬ .‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫مشخصی‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ ‫شود‬‫باز‬ ‫های‬
‫می‬ ‫توجه‬ ‫نیز‬ ‫نامشخص‬ ‫و‬‫مثال‬ ‫عوان‬ ‫به‬ .‫شود‬Google Labs‫ایده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫انجمنی‬‫جدید‬ ‫های‬‫ا‬‫رائه‬
‫می‬ ‫امتحان‬ ‫و‬.‫شد‬‫ایده‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫آزمایشات‬ ‫و‬ ‫ها‬Google Labs‫نتیجه‬‫ای‬‫پی‬ ‫در‬
‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نداشت‬Gmail‫می‬ .‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫دیگر‬ ‫محصول‬ ‫چند‬ ‫و‬‫مشابه‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫توان‬‫در‬
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تغییر‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬‫کلی‬ ‫تغییر‬ ‫زمینه‬ ‫کشف‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫انجام‬ ‫در‬ ‫سازمان‬
‫آزمایش‬‫سرمایه‬ ‫کوچک‬ ‫های‬‫آزمایش‬ .‫کند‬ ‫گذاری‬‫می‬ ‫ها‬‫توانند‬‫تکنولوژی‬ ،‫کار‬ ‫روش‬ ‫روی‬‫منابع‬ ‫قوانین‬ ،‫ها‬
‫جنبه‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫انسانی‬‫دیگری‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬‫گیرند‬ ‫انجام‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫کلی‬ ‫زمینه‬ ‫که‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫با‬ .
‫کار‬‫شود‬ ‫مشخص‬.‫نقش‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫استراتژی‬ ‫معموال‬‫ایفا‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬
‫می‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫روش‬ ‫معموال‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫شکل‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شود‬.‫گیرد‬
‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬‫رقابت‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬،‫قله‬‫دره‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫هستند‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫ها‬‫برخی‬
‫موقعیت‬‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫ها‬‫قله‬ ‫و‬ ‫روند‬‫صعود‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ظهور‬‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫کند‬
‫موجب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫خوبی‬ ‫وضعیت‬ ‫سازمان‬
‫موقعیت‬ ‫کشف‬.‫شود‬ ‫جدید‬ ‫های‬
‫تاک‬ ‫چه‬‫تیک‬‫استراتژی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬"‫سر‬‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫گردانی‬"‫است؟‬ ‫الزم‬
‫استراتژی‬ ‫خالف‬ ‫بر‬‫سرگردانی‬ ‫قبلی‬ ‫های‬‫هدایت‬ ‫مشخص‬ ‫روش‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬
‫نمی‬‫سازمان‬ ‫عوض‬ ‫در‬ .‫شود‬‫تاکتیک‬ ‫بایستی‬ ‫ها‬‫می‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫در‬ ‫کنجکاوی‬ ‫حس‬ ‫شود‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
8
‫کا‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫یک‬ .‫شود‬ ‫نهادینه‬ ‫مدیریتی‬ ‫سطوح‬‫جهت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صندوق‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫ر‬
‫مدل‬ ‫در‬ ‫کاوش‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫های‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬‫می‬ ‫محدود‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫حتی‬ .‫است‬‫توان‬
‫ایجاد‬ ‫هدف‬ ‫زیرا‬ ‫گرفت‬ ‫خوبی‬ ‫نتایج‬‫تحول‬‫می‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کلی‬‫گروه‬ ‫خواهیم‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫هایی‬
‫کشف‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫موقعیت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مشغول‬ ‫بازار‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫تشکیل‬
‫تصمیم‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫گیری‬‫می‬.‫کنند‬
‫راه‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬
‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫باالیی‬ ‫تاثیرگذاری‬
‫فعالیت‬ ‫یکی‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫فرصت‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫کند‬‫های‬‫دسترس‬ ‫قابل‬
‫شده‬ ‫کشف‬‫فعالیت‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫اند‬‫موجب‬ ‫که‬ ‫رادیکالی‬ ‫های‬‫می‬‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلمرو‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫شود‬
‫باشیم‬ ‫داشته‬‫آزمایش‬ ،‫سازمانی‬ ‫تغییر‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫را‬ ‫رادیکال‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫حرکات‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫باید‬ ‫ها‬
.‫شود‬ ‫شامل‬
‫تغییر‬ ‫استراتژی‬5‫باتالق‬ ‫از‬ ‫فرار‬ :
‫پن‬ ‫نوع‬ ‫استراتژی‬،‫تغییر‬ ‫جم‬‫مانند‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫کنونی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫نمی‬ ‫پیروی‬ ‫مشخصی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫استراتژی‬‫تنها‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫جنبه‬‫به‬ .‫است‬ ‫فوری‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫تغییری‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫استراتژی‬ ‫هدف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬‫این‬
‫استراتژی‬"‫باتالق‬ ‫از‬ ‫فرار‬"‫می‬ ‫گفته‬‫و‬ ‫شود‬‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬‫که‬ ‫هایی‬‫سازمان‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬
‫است‬‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫محدودی‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫اساسی‬ ‫تغییر‬ ‫یک‬ ‫اولیه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مانند‬
‫مورد‬ ‫هستیم‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫بالجبار‬ ‫اما‬ ‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫کردن‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬.‫گیرد‬
‫شرایط‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬‫دوره‬‫پسرفت‬Blockbuster‫صنعت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مداومی‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫بود‬
‫بود‬ ‫داده‬ ‫رخ‬Blockbuster‫قله‬ ‫فراز‬ ‫بر‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫را‬ ‫خود‬ ‫ناگهان‬ ‫به‬ ‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫ها‬
‫برای‬ .‫یافت‬ ‫باتالق‬ ‫در‬Blockbuster‫چگون‬ ‫که‬ ‫نبود‬ ‫مشخص‬‫می‬ ‫ه‬‫موفقیت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫خواهد‬Netflix‫عکس‬-
‫نمی‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫موقعیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬‫روش‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫هدفی‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫دانست‬
‫قدم‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مشخصی‬‫تنها‬ ‫متاسفانه‬ .‫نداشت‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬‫جنبه‬‫شدن‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫مشخص‬
.‫بود‬ ‫کنونی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬‫درواقع‬‫از‬ ‫استراتژی‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫می‬ ‫نشات‬ ‫ناامیدی‬.‫گیرد‬‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫منطقی‬
‫قدم‬‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬ ‫زیرا‬ ،‫شود‬ ‫برداشته‬ ‫رادیکال‬ ‫های‬‫که‬ ‫باتالقی‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫تواند‬
.‫است‬ ‫همین‬ ‫کند‬ ‫دور‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫تیک‬ ‫تاک‬ ‫چه‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫هایی‬"‫باتالق‬ ‫از‬ ‫فرار‬"‫است؟‬ ‫الزم‬
‫سازمانی‬ ‫ابزارهای‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬‫و‬ )‫سازمانی‬ ‫(چابکی‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تغییر‬ ‫دهنده‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫هماهنگی‬
‫تصیم‬ ‫طبیعتا‬ ،‫است‬ ‫محدود‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫کنونی‬‫گیری‬‫مرکزی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬‫شوند‬ ‫اتخاذ‬‫زیرا‬ .‫آنکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
9
‫افراد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ذی‬ ‫زیادی‬‫و‬ ‫معموال‬ ‫اما‬ ‫باشند‬ ‫نفع‬‫اف‬ ‫همه‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫قت‬‫برای‬ ‫راد‬
‫هسته‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫تغییر‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫بزرگ‬ ‫قدم‬ ‫یک‬ ‫برداشتن‬‫که‬ ‫ای‬‫کاملی‬ ‫شناخت‬
،‫دارند‬ ‫کنونی‬ ‫اضطراری‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬.‫شود‬ ‫مدیریت‬
‫ریسک‬ ‫دو‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫د‬ ‫قرار‬‫ارد‬‫فرو‬ ‫(و‬ ‫زمان‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ .
‫باید‬ ‫رهبران‬ .)‫چاه‬ ‫در‬ ‫افتادن‬ ‫و‬ ‫درآمدن‬ ‫چاله‬ ‫(از‬ ‫بار‬ ‫فاجعه‬ ‫تغییر‬ ‫انجام‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ )‫باتالق‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫رفتن‬
‫و‬ ‫کنونی‬ ‫موقعیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫با‬‫راه‬ ‫همه‬‫حل‬‫در‬ ‫اما‬ ‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خطا‬ ‫ریسک‬ ‫ممکن‬ ‫های‬
‫هستند‬ ‫جا‬ ‫بر‬ ‫پا‬ ‫ریسک‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫صورت‬ ‫هر‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬ ‫و‬.‫دهند‬
‫و‬ ‫رقابت‬ ‫شرایط‬ ‫تغییر‬‫س‬‫ازمان‬
‫ای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫مسا‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫جاد‬.‫هستیم‬ ‫مواجه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫له‬
‫می‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫مقصد‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫زیرا‬‫چیست؟‬ ‫سازمان‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫بدانیم‬ ‫خواهیم‬‫این‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫یک‬ ‫رویکرد‬‫کلیدی‬ ‫نکته‬‫عامل‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬"‫بازی‬ ‫تئوری‬"‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تغییر‬
‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫فعالیت‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ .‫است‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫ها‬
.‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫ما‬‫می‬‫برای‬ ‫تالش‬ ‫هستند‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫در‬ ‫دانیم‬
‫بهینه‬‫سازی‬‫می‬ ‫روش‬ ‫آن‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اوضاع‬ ‫تواند‬‫مانند‬ .‫کند‬ ‫بدتر‬‫راننده‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫وقتی‬‫یک‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مسیریابی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫مسیر‬‫می‬ ‫موجب‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬.‫شود‬ ‫شدیدتر‬ ‫ترافیک‬ ‫شود‬
‫جنبه‬ ‫درک‬ ‫برای‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .‫برگردیم‬ ‫تکامل‬ ‫نظریه‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫توانیم‬‫ها‬
‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬‫آن‬ ‫پیشرفت‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نقاطی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬.‫شود‬
‫اگر‬‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مناسب‬ ‫مناطق‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫ها‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫منطقی‬ ‫پس‬
‫تالش‬ .‫کنیم‬ ‫تمرکز‬ ‫ممکن‬ ‫سرعت‬ ‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫بر‬ ‫سایرین‬ ‫فعالیت‬‫های‬John Deere
‫اولیه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مثالی‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫برای‬
‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سازمان‬
‫بازیکنان‬ ‫سایر‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تغییر‬،‫ب‬ ‫باید‬‫تکنول‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫ر‬‫وژی‬.‫شود‬ ‫متمرکز‬
‫قسمت‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫تجمع‬ ‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫گیرد‬‫این‬ ‫با‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫موجه‬ ‫سوال‬‫توانایی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫همکاری‬ ‫سایرین‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫آن‬ ‫های‬‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫رقابت‬ ‫یا‬ ‫ببرند‬ ‫بهره‬‫آن‬ ‫که‬ ‫نمایند‬ ‫تدوین‬ ‫ای‬.‫دهند‬ ‫شکست‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫بهره‬ ‫پتانسیل‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫طبیعت‬ ‫در‬‫یک‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫سازمان‬ ‫اگر‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫موقعیت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برداری‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫باید‬ ‫کند‬ ‫تولید‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫خاص‬ ‫موقعیت‬‫ای‬
‫موقع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سایرین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تدوین‬‫یت‬.‫شود‬ ‫مستقر‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫دور‬‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫اما‬‫ممکن‬ ‫دیگر‬ ‫های‬
‫می‬ ‫رخ‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫همکاری‬ .‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫همکاری‬ ‫است‬‫شده‬ ‫یافت‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫بهره‬ ‫و‬ ‫استخراج‬ ‫قابل‬ ‫سختی‬ ‫به‬.‫باشد‬ ‫برداری‬‫باید‬ ‫بازیکنان‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
10
‫گونه‬ ‫به‬‫گ‬ ‫تدوین‬ ‫ای‬‫تغییر‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ .‫ببرند‬ ‫همکاری‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫ردد‬
‫آن‬ ‫تفکر‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫بازیکنان‬ ‫سایر‬.‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫ها‬
‫تغییرات‬ ‫ترتیب‬
‫می‬ ‫تغییر‬ ‫یک‬‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫استراتژی‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫ساده‬ ‫نسبتا‬ ‫تواند‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫پیچیده‬ ‫یا‬ ‫کرد‬‫الزم‬ ‫آن‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬‫است‬‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫از‬‫موازی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫یا‬‫ترتیبی‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬‫یک‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬‫تحول‬‫تغییر‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬‫برداشتن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شروع‬ ‫باتالق‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫بزرگ‬ ‫قدم‬ ‫چند‬،‫فاجعه‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫برای‬‫برنامه‬ ‫سفر‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬‫های‬
‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫وضعیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬‫مداوم‬ ‫های‬
.‫گیرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫استراتژی‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬
‫در‬ ‫زیرا‬ .‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫استراتژی‬ ‫چند‬ ‫ترکیب‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬
‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬ ‫استراتژی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬‫قدم‬ ‫تنها‬ ‫و‬‫شود‬ ‫برداشته‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫های‬
‫قله‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫قرار‬ ‫محلی‬ ‫ارتفاعات‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫بر‬ .‫بدهیم‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫باالتر‬ ‫های‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫اوقات‬ ‫خی‬
‫قله‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬‫کرد‬ ‫حرکت‬ ‫پایین‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫چند‬ ‫بلندتر‬ ‫های‬‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫استراتژی‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫پس‬ .
‫بهینه‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬ ‫با‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬‫سیستم‬ ‫سازی‬‫های‬
‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پیچیده‬"‫آنیلینگ‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬"‫می‬ ‫گفته‬‫آز‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫رندم‬ ‫مایشاتی‬‫تا‬ ‫شود‬
.‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بلکه‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫پاسخ‬ ‫شویم‬ ‫مطمئن‬
‫استراتژی‬ ‫اجرای‬ ‫درست‬ ‫ترتیب‬ ‫تدوین‬‫می‬ ‫شروع‬ ‫یابی‬ ‫عارضه‬ ‫با‬ ‫تغییر‬ ‫های‬.‫شود‬7‫عارضه‬ ‫برای‬ ‫سوال‬
‫دار‬ ‫وجود‬ ‫یابی‬‫پاسخ‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫رهبران‬ ‫که‬ ‫د‬:‫دهند‬
1.‫وضعی‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫برای‬‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫اضطراری‬ ‫چه‬ ‫فعلی‬ ‫ت‬
2.‫است؟‬ ‫مشخص‬ ‫چقدر‬ ‫مقصد‬
3.‫است؟‬ ‫مشخص‬ ‫چقدر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫روش‬
4.‫کن‬ ‫همکاری‬ ،‫برداریم‬ ‫قدم‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫آیا‬‫یم‬‫رقابت‬ ‫به‬ ‫یا‬
‫بپردازیم؟‬
5.‫چیست؟‬ ‫ما‬ ‫سازمانی‬ ‫تغییر‬ ‫مراحل‬
6.‫تیک‬ ‫تاک‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫مناسب‬ ‫استراتژی‬‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫هایی‬
7.‫می‬ ‫چگونه‬ ‫نه‬ ‫اگر‬ ‫برخورداریم؟‬ ‫الزم‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫آیا‬‫توانایی‬ ‫خواهیم‬‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬
‫آوریم؟‬
‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬
11
‫از‬ ‫صحبت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫تحول‬‫می‬‫شود‬‫یک‬ ‫تغییر‬ ‫اما‬ .‫هستند‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫ساده‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫مدیران‬
‫پیچیده‬ ‫سیستم‬،‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫با‬ ‫همزمان‬‫ساده‬ ‫کار‬ ‫هرگز‬‫آن‬ ‫رویکرد‬ ‫بهترین‬ .‫نیست‬ ‫ای‬‫که‬ ‫است‬
‫ریسک‬ ،‫پیچیدگی‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫تغییر‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬
‫اتخاذ‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫استراتژی‬.‫شود‬

Recomendados

جزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیض por
جزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیضجزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیض
جزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیضMohammad Hossein Forghani
1.3K vistas58 diapositivas
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن por
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنجایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنMojtaba Abbasian Ardakani
3.3K vistas57 diapositivas
مقدمه ای بر جاری سازی استراتژی por
مقدمه ای بر جاری سازی استراتژیمقدمه ای بر جاری سازی استراتژی
مقدمه ای بر جاری سازی استراتژیOmid Aminzadeh Gohari
826 vistas10 diapositivas
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن por
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازنمدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازنAbolfazl Fatehi
611 vistas6 diapositivas
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard por
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecardکارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
کارت امتیازی متوازن - Balanced ScorecardMuhammad Hussein Poursaeed
1.4K vistas57 diapositivas
چرا استراتژی های ما اثربخش نیست por
چرا استراتژی های ما اثربخش نیستچرا استراتژی های ما اثربخش نیست
چرا استراتژی های ما اثربخش نیستHossein Nourian, DBA
89 vistas3 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a استراتژی ایجاد تغییر

برنامه ریزی por
برنامه ریزیبرنامه ریزی
برنامه ریزیمحمدرضا خانکی
672 vistas37 diapositivas
طرح کسب و کار por
طرح کسب و کارطرح کسب و کار
طرح کسب و کارAli Ganjizadeh
104 vistas19 diapositivas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
841 vistas4 diapositivas
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه por
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجهمباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجهahmad biyabani
609 vistas28 diapositivas
مزیت نوظهور نیروی کار por
مزیت نوظهور نیروی کارمزیت نوظهور نیروی کار
مزیت نوظهور نیروی کارHossein Nourian, DBA
61 vistas3 diapositivas
Strategic knwoladge management por
Strategic knwoladge managementStrategic knwoladge management
Strategic knwoladge managementHossein Nourian, DBA
33 vistas5 diapositivas

Similar a استراتژی ایجاد تغییر(20)

شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por RayBPMS
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
RayBPMS841 vistas
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه por ahmad biyabani
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجهمباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه
ahmad biyabani609 vistas
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت por Alireza Hadipour
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتموقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
Alireza Hadipour90 vistas
مزیت استراتژیک نوظهور انطباق پذیری سازمانی por Hossein Nourian, DBA
مزیت استراتژیک نوظهور انطباق پذیری سازمانیمزیت استراتژیک نوظهور انطباق پذیری سازمانی
مزیت استراتژیک نوظهور انطباق پذیری سازمانی
مزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعی por Hossein Nourian, DBA
مزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعیمزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعی
مزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعی
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول) por کسب و کار شما
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
رهبری و مدیریت تغييرات سازماني برنامه ريزي شده por Omid Aminzadeh Gohari
رهبری و مدیریت تغييرات سازماني برنامه ريزي شدهرهبری و مدیریت تغييرات سازماني برنامه ريزي شده
رهبری و مدیریت تغييرات سازماني برنامه ريزي شده
Omid Aminzadeh Gohari2.4K vistas
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد por pouyafani
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردآموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
pouyafani812 vistas

استراتژی ایجاد تغییر

 • 1. ‫مدیران‬‫سازمانشان‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫مرتبا‬‫تغییر‬‫چشم‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ،‫کنند‬ ‫ایجاد‬‫برخی‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫و‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تغییرات‬ ‫اگر‬ .‫نیستند‬‫را‬ ‫آن‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫خاصی‬ ‫زمانبندی‬ ‫مطابق‬"‫تحول‬"‫می‬.‫نامیم‬ ‫فرایند‬‫تحول‬ ‫ایجاد‬‫نمی‬ ‫پیاده‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دشوار‬‫شود؛‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫چهارم‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫مواقع‬‫تحول‬ ‫اثربخشی‬ ‫از‬‫انتظار‬ ‫مورد‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬.‫شود‬ ‫گ‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫استاندارد‬ ‫روش‬‫است؛‬ ‫پروژه‬ ‫خطی‬ ‫مدیریت‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫یری‬‫ابتدا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫سازم‬ ‫هدف‬‫ان‬‫و‬‫شود‬ ‫تعیین‬ ‫منطقی‬ ‫مسیر‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫طی‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫قدم‬‫و‬‫اقدامات‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫طبیعتا‬ .‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫تحولی‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫نیازمندی‬ ‫با‬ ‫هرکدام‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫تغییرات‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫اما‬‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫و‬.‫است‬ ‫همراه‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫طور‬ ‫همین‬‫مختلفی‬ ‫انواع‬‫تحول‬‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫متفاوتی‬.‫اند‬ ‫ابراز‬‫که‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫نظر‬«‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫چگونه‬‫تحول‬‫کنیم‬ ‫ایجاد‬»‫استراتژی‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ ‫ریسک‬‫های‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بهتر‬ ‫روش‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫مختلف‬‫تحول‬‫به‬ ‫را‬‫مختلف‬ ‫مراحل‬‫کنیم‬ ‫تقسیم‬‫و‬‫برای‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬.‫کنیم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مرحله‬ ‫مکارمی‬ ‫سپیده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫مشاور‬ sepide.makaremi@gmail.com ‫استراتژی‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییر‬
 • 2. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 2 ‫ها‬ ‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫استعاره‬‫تغییر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫وام‬ "‫ممکن‬ ‫ناحیه‬‫ها‬"‫به‬‫های‬ ‫موقعیت‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سازمان‬ ‫ناخواسته‬ ‫یا‬ ‫خواسته‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫ی‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫در‬.‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫گونه‬ ‫هر‬‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫بین‬ ‫حرکتی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫ممکن‬ ‫ناحیه‬‫ها‬ ‫می‬ ‫محسوب‬.‫شود‬‫سازمانی‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫روند‬ ‫در‬‫شاید‬‫به‬ ‫مسیری‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫قله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اندازی‬ ‫چشم‬ ‫مسیری‬ ‫پیمودن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬ ‫آن‬ ‫سمت‬‫سرباالیی‬‫نامشخص‬ ‫مقصدی‬ ‫سمت‬ ‫به‬‫هر‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫شر‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدام‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حی‬ ‫در‬‫محیط‬‫مانند‬ ‫کارهم‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫طبیعی‬ ‫اکوسیستم‬‫منطقه‬ ‫توپوگرافی‬ ،‫حال‬ ‫در‬ ‫مدام‬ ,‫آن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تغییر‬‫رقابتی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫شرایط‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬،‫قله‬‫شا‬ ‫(که‬ ‫شوند‬ ‫ظاهر‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫اثر‬ ‫بر‬ ‫ید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ظهور‬‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫اقدامات‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ( ‫شوند‬ ‫نمایان‬ ‫بهتری‬ ‫مسیرهای‬ ‫یا‬ )‫اند‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جدید‬‫استفاد‬ ‫با‬ ‫پس‬ ‫نمود‬ ‫لحاظ‬ ‫تحولی‬ ‫استراتژی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫که‬ )‫اند‬‫متدلوژی‬ ‫ه‬ ‫زیر‬‫می‬‫استراتژی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫توانیم‬‫به‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫تحوالت‬ ‫ایجاد‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سازمانی‬‫اجرای‬ ‫و‬ ‫کنند‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫موثر‬‫و‬ ‫کنیم‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫استراتژی‬ ‫تاکتیک‬.‫بشناسیم‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنگونه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫استراتژی‬‫تغییر‬ ‫های‬‫بررسی‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گردد‬ ‫می‬:‫یکی‬‫میزان‬‫مشخص‬‫واضح‬ ‫و‬‫نتیجه‬ ‫بودن‬‫و‬ )‫سازمان‬ ‫(هدف‬‫دیگری‬‫معین‬ ‫میزان‬‫بودن‬‫انجام‬ ‫روش‬ ‫تغیی‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫تشریح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متصور‬ ‫استراتژی‬ ‫پنج‬ ‫مولفه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫ر‬
 • 3. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 3 ‫استراتژی‬‫تاکتیک‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫های‬‫ها‬‫آن‬ ‫ی‬ ‫هرکدام‬‫از‬‫استراتژی‬‫ها‬‫ی‬‫فوق‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫نامبرده‬‫نمایانگر‬‫از‬ ‫متفاوتی‬ ‫نوع‬‫سفر‬‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬.‫است‬ ‫ها‬ ‫در‬‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫زمان‬ ،‫تغییر‬ ‫راهبردهای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬‫تاکتیک‬ ‫و‬‫ها‬‫موفقیتشان‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬1‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫سفر‬ : ‫بدیهی‬ ‫احتماال‬‫و‬‫ترین‬‫تغییر‬ ‫استراتژی‬،‫استراتژی‬"‫برنامه‬ ‫سفر‬‫شده‬ ‫ریزی‬"‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫از‬ ‫اندازی‬ ‫چشم‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫عامل‬ ‫هردو‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫مقصد‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫برنامه‬ ‫مسیر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫برسیم‬ ‫خواهیم‬ ‫ریز‬‫دقیق‬ ‫شده‬ ‫ی‬‫عبور‬.‫کنیم‬ ‫ایده‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬‫زیرا‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫آل‬‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬‫سادگی‬‫می‬‫توان‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬.‫داد‬ ‫شرح‬ ‫گذاران‬‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫غالب‬ ‫در‬ ‫دهیم‬ ‫روانشناسی‬ ‫تحقیقات‬ .‫کنیم‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫مشخص‬‫می‬ ‫نشان‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫ذهنی‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫غالب‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫های‬‫ی‬‫می‬ ‫هدف‬ ‫شدن‬ ‫برآورده‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬‫شوند‬‫اگر‬ ‫حتی‬ .‫بگردیم‬
 • 4. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 4 ‫یک‬‫می‬ ‫مجسم‬ ‫را‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫مشخص‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫هدف‬‫منطقی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فکری‬ ‫روند‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ .‫سازیم‬ ‫این‬ ‫جذابیت‬‫نشد‬ ‫تضمین‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫بخواهیم‬ ‫شود‬ ‫موجب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫استراتژی‬‫را‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫ه‬ ‫م‬ .‫کنیم‬ ‫پیاده‬‫ابتدا‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫مکن‬A‫سپس‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬B‫مقصد‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬‫می‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫یابد‬‫تصور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫راه‬ ‫مسیر‬ ‫یابیم‬‫می‬‫در‬ .‫کردیم‬ ‫برنامه‬ ،‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫شرایط‬‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ای‬‫نمی‬ ‫نتیجه‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ‫بلکه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫خسارت‬‫شود‬‫تراکنش‬ ‫همه‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫سالمت‬ ‫بیمه‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫شامل‬ ‫راهی‬ ‫نقشه‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ .‫کند‬ ‫دیجیتالی‬‫می‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫ملموس‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کند‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫اما‬‫بخش‬ ‫میان‬ ‫سردرگمی‬ ‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ‫نشده‬ ‫بینی‬‫کار‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫مشتریان‬.‫شود‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬ ‫منطقی‬ ‫دالیل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫توجیه‬ ‫قابل‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نقشه‬ ‫که‬ ‫باشیم‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫راه‬‫سال‬ ‫در‬ ،‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫رساند‬2016 ‫تامین‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫داشت‬ ‫قصد‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬.‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫کنندگان‬ ‫کاهش‬ :‫بود‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬250‫دالر‬ ‫میلیون‬‫از‬‫هزینه‬:‫بود‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫نیز‬ ‫برنامه‬ .‫ها‬‫تهی‬‫ه‬ ‫ار‬ ،‫تولیدی‬ ‫محصوالت‬ ‫فهرست‬‫س‬‫ا‬‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫به‬ ‫پروپوزال‬ ‫درخواست‬ ‫ل‬‫آن‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫جهت‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫میزان‬ .‫ها‬‫دستیابی‬ ‫جهت‬ ‫تغییر‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫منطقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ .‫شد‬ ‫هدایت‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫تاکتیک‬ ‫چه‬‫استراتژی‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬"‫سفر‬‫برنامه‬‫شده‬ ‫ریزی‬"‫الز‬‫است؟‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مواردی‬ ‫همان‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫ابزارهای‬:‫شوند‬ ‫منطقی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫توصیف‬ ‫شاخص‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫موفقیت‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬‫چارت‬ ‫گانت‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫تقسیم‬‫مسئولیت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬‫شفاف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫مشخص‬ ‫دفترکار‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫متمرکز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫مدیریت‬
 • 5. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 5 ‫ا‬‫تغییر‬ ‫ستراتژی‬2‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬ : ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫استراتژی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ابهام‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫را‬"‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬"‫می‬‫نتی‬ .‫نامیم‬‫باید‬ .‫داریم‬ ‫راه‬ ‫مسیر‬ ‫برای‬ ‫اکتشافی‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫جه‬ ‫یکی‬ ‫ژیائوپینگ‬ ‫دنگ‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫برداریم‬ ‫قدم‬ ‫شمرده‬ ‫شمرده‬ ‫است‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫چشممان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫سرمایه‬ ‫انقالب‬ ‫رهبران‬ ‫از‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫چین‬ ‫داری‬«‫سنگ‬ ‫کردن‬ ‫حس‬ ‫با‬ ‫باید‬‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شد‬ ‫رد‬.» ‫بر‬‫نمونه‬ ‫آوردن‬ ‫ای‬‫از‬ ‫ای‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬‫می‬‫به‬ ‫توان‬‫تحول‬Starbucks‫سال‬ ‫در‬ 2008-2009‫بنیانگذار‬ ،‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬Starbucks‫برای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫جایگاهی‬ ‫از‬ ‫او‬ .‫کرد‬ ‫معرفی‬ ‫شرکت‬ ‫مدیرعامل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوباره‬ ‫مشکالت‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬ ‫می‬ ‫قرار‬.‫داشت‬ ‫قوی‬ ‫درکی‬ ‫گرفت‬‫او‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫وجود‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتریان‬ ‫وفاداری‬ ‫و‬ ‫عاطفی‬ ‫ارتباط‬ ‫بود‬ ‫الزم‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫دوباره‬ ‫داشت‬‫تا‬ ‫شد‬"‫می‬ ‫محله‬ ‫قلب‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫فروشگاه‬ ‫هر‬‫شد‬".‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫روش‬ ‫شرایط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫آن‬ ،‫بود‬ ‫نامشخص‬ ‫تغییر‬‫می‬ ‫فقط‬ ‫ها‬.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫راهی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دانستند‬ ‫تالش‬ ‫جهت‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫تیم‬‫مهم‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫آن‬ ‫کشف‬ ‫ترین‬‫شبکه‬ ‫تاثیر‬ ‫ها‬‫بر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬2008‫شگرف‬ ‫تاثیر‬‫شبکه‬‫بر‬ ‫هنوز‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫ب‬‫سازمان‬ ‫از‬ ‫سیاری‬‫ها‬ ‫بود‬ ‫پوشیده‬‫اما‬Starbucks‫رویکردی‬‫نشده‬ ‫کشف‬‫آن‬ .‫برگزید‬ ‫را‬‫صفحاتی‬ ‫ها‬‫د‬‫تشکیل‬ ‫توییتر‬ ‫و‬ ‫فیسبوک‬ ‫ر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دادند‬‫پست‬ ‫انتشار‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫و‬ ‫بودند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مشتریانشان‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫شکایت‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫پیشنهاداتشان‬ ‫و‬ ‫ها‬:‫بود‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫نتایج‬ .‫کردند‬Starbucks‫اولین‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫فیسبوک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شرکتی‬1‫داشت‬ ‫کننده‬ ‫دنبال‬ ‫میلیون‬‫و‬‫عدد‬ ‫این‬‫سال‬ ‫در‬2010‫به‬27.‫رسید‬ ‫میلیون‬ ‫فعالیت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫های‬Starbucks،.‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫صعودی‬ ‫روند‬ ‫آن‬ ‫درآمد‬ ‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫موقعیتی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬‫ز‬‫منابع‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫نامشخص‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫که‬ ‫مانی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫کافی‬‫باشد‬‫می‬‫توان‬‫روش‬ ‫انتخاب‬‫مناسب‬‫به‬ ‫را‬‫نتایج‬‫آزم‬ ‫از‬ ‫حاصل‬‫روش‬ ‫خطای‬ ‫و‬ ‫ون‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ک‬ ‫واگذار‬‫رد‬. :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫استراتزی‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سازمانی‬ ‫ابزارهای‬ ‫موقعیت‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫رهبری‬ ‫ارزیاب‬ ‫سیستم‬‫آزمایشات‬ ‫ی‬ ‫ایده‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫دوباره‬ ‫تخصیص‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اند‬ ‫می‬ ‫ارزش‬ ‫بودن‬ ‫محتاط‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آزمایش‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬- ‫گذارد‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫موردی‬ ‫مطالعه‬ ‫تیم‬ ‫یک‬‫پیموده‬ ‫را‬ ‫مشابهی‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اند‬
 • 6. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 6 ‫بهره‬ ‫بر‬ ‫طور‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫انجام‬ ‫پذیرای‬ ‫باید‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رهبران‬ ‫تفکر‬.‫باشد‬ ‫متمرکز‬ ‫باال‬ ‫وری‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫خالق‬ ‫ذهن‬ ‫یک‬ ‫به‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫کند‬ ‫اعمال‬ ‫جدیدی‬ ‫ابتکارات‬ ‫بتواند‬‫ای‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫شود‬ ‫هدف‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬‫گمان‬ ‫و‬ ‫حدس‬ .‫ح‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اصل‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ :‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دائما‬ ‫باید‬ ‫رهبران‬ .‫شود‬ ‫مدیریت‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫آزمایشات‬ ‫آیا‬‫جهت‬‫درست‬‫می‬ ‫پیش‬‫یا‬ ‫رود‬‫نگرفته‬ ‫قرار‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫هنوز‬‫ایم؟‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬‫راه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫رساند؟‬ ‫خواهد‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ها‬‫نتیجه‬ ‫بی‬ ‫ها‬‫بوده‬‫و‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫توانیم‬‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫هایی‬‫اند؟‬ ‫استراتژ‬‫تغییر‬ ‫ی‬3‫نوردی‬ ‫تپه‬ : ‫آن‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫مقصد‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برخالف‬ ‫می‬‫در‬ ،‫گردیم‬"‫نوردی‬ ‫تپه‬"‫مقصد‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫روش‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬‫مهندسی‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫مکانیزم‬ ‫یک‬ ‫ما‬ .‫نه‬ ‫می‬‫تغی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کنیم‬‫ی‬‫ر‬‫ات‬.‫نداریم‬ ‫اطمینان‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬‫مشخ‬‫هدف‬ ‫نبودن‬ ‫ص‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫منفعت‬ ‫نتیجه‬ ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫شرایط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫ابهام‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫قله‬ ‫یک‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫چون‬ ‫شود‬ ‫شده‬ ‫متمرکز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫باالی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫حرکت‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫درست‬ ‫های‬ ‫قدم‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫بر‬.‫ایم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رویکردی‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫تغییر‬ ‫هنگام‬ ‫در‬‫تولید‬ ‫شرکت‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫کشاورزی‬ ‫تجهیزات‬ ‫کننده‬John Deere‫تک‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫داده‬ ‫انجام‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫نولوژی‬ ‫آن‬ .‫است‬‫و‬ ‫بذر‬ ‫کاشت‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫سنسور‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫ها‬‫دستگاه‬‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫برداشت‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫را‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫ها‬‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫کند‬‫ورودی‬ ‫قادرند‬ ‫کشاورزان‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫اند‬‫خروجی‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ،‫ها‬- ‫نت‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مزارع‬ ‫های‬‫یجه‬‫آن‬‫می‬ ‫ها‬‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫توانند‬‫افزایش‬ ‫را‬ ‫وری‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫موقعیتی‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهند‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬John Deere‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫مزارع‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬‫ده‬ ‫مشاوره‬ ‫ها‬‫و‬ ‫د‬‫مشتریان‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتر‬ ‫شناخت‬ ‫با‬ ‫آال‬ ‫ماشین‬‫را‬ ‫خود‬ ‫تولیدی‬ ‫ت‬‫ده‬ ‫ارتقا‬.‫د‬ ‫شرکت‬ ‫مورد‬ ‫در‬John Deere‫واضح‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫پیشرفت‬ ‫اهمیت‬‫است‬‫توسعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هرآنچه‬ ‫پس‬ ‫مورد‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مطلوب‬‫نمی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬‫توسعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫دقیقا‬ ‫توان‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬John Deere‫اما‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫رخ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫چه‬‫ا‬ ‫این‬‫یک‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مر‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مهم‬ ‫پیشرفت‬‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫شود‬‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬‫مقصد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫رساندن‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫موجب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دقیق‬‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬‫آن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫لزومی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫هایی‬‫نیست‬ ‫ها‬.‫نتیجه‬ ‫گذاشتن‬ ‫باز‬ ‫کار‬‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬‫از‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫هر‬‫موقعیت‬‫مناسبی‬‫مس‬ ‫در‬ ‫که‬‫ر‬ ‫یر‬‫پیدا‬ ‫ظهور‬ ‫اه‬‫کن‬‫د‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫استقبال‬.‫شود‬ ‫برداری‬
 • 7. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 7 ‫تاک‬ ‫چه‬‫تیک‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫هایی‬"‫نوردی‬ ‫تپه‬"‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫نمی‬ ‫گیری‬ ‫جهت‬ ‫کلی‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متفاوت‬ ‫ابزار‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پس‬ ‫شود‬ ‫برنامه‬ ‫سفر‬‫با‬ ‫اولویت‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬‫جهت‬ ‫در‬ ‫خطاها‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫مدیریت‬ ‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ .‫است‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مثبت‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬.‫اند‬ ‫مهم‬‫پرسش‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬ ‫ترین‬"‫هستیم؟‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫آیا‬"‫پرسش‬"‫داده‬ ‫رخ‬ ‫تغییراتی‬ ‫چه‬ ‫است؟‬"‫ج‬ ‫شاخص‬ ‫ارائه‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬‫ب‬ ‫دستیابی‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی‬ ‫هت‬،‫هدف‬ ‫ه‬‫به‬ ‫بیرون‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫سازمان‬‫می‬ ‫نتایجی‬ ‫چه‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫دریابیم‬ ‫تا‬ ‫نگریم‬‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بگیریم‬ ‫توانیم‬ ‫میزان‬ ‫پیرامون‬ ‫پیشرفت‬ ‫گزارشات‬ ،‫تغییر‬‫فعالیت‬ ‫تطابق‬‫نیست‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫آزمایش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫مشاهدات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گزارشات‬ ‫بلکه‬‫ها‬‫و‬‫ایده‬‫می‬ ‫نوشته‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫جدید‬ ‫های‬.‫شود‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬4‫گری‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ : ‫روش‬ ‫نه‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫در‬‫است‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫مشخصی‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫مشخصی‬ ‫هدف‬ ‫نه‬ ‫و‬‫جهت‬ ‫ها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کنجکاوی‬ ‫حس‬ ‫دهنده‬ ‫جهت‬ ‫عامل‬ ‫تنها‬ ،‫دهد‬‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫داریم‬ ‫امید‬.‫شود‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬‫شیوه‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬‫همیشه‬ ‫زیرا‬ .‫نیست‬ ‫پذیرفته‬ ‫موارد‬ ‫ربسیاری‬ ‫د‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫رایج‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫افراد‬ ‫از‬‫روش‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫در‬ ‫البته‬ .‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫مشخصی‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ ‫شود‬‫باز‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫توجه‬ ‫نیز‬ ‫نامشخص‬ ‫و‬‫مثال‬ ‫عوان‬ ‫به‬ .‫شود‬Google Labs‫ایده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫انجمنی‬‫جدید‬ ‫های‬‫ا‬‫رائه‬ ‫می‬ ‫امتحان‬ ‫و‬.‫شد‬‫ایده‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫آزمایشات‬ ‫و‬ ‫ها‬Google Labs‫نتیجه‬‫ای‬‫پی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نداشت‬Gmail‫می‬ .‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫دیگر‬ ‫محصول‬ ‫چند‬ ‫و‬‫مشابه‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫توان‬‫در‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تغییر‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬‫کلی‬ ‫تغییر‬ ‫زمینه‬ ‫کشف‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫انجام‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫آزمایش‬‫سرمایه‬ ‫کوچک‬ ‫های‬‫آزمایش‬ .‫کند‬ ‫گذاری‬‫می‬ ‫ها‬‫توانند‬‫تکنولوژی‬ ،‫کار‬ ‫روش‬ ‫روی‬‫منابع‬ ‫قوانین‬ ،‫ها‬ ‫جنبه‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫انسانی‬‫دیگری‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬‫گیرند‬ ‫انجام‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫کلی‬ ‫زمینه‬ ‫که‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫با‬ . ‫کار‬‫شود‬ ‫مشخص‬.‫نقش‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫استراتژی‬ ‫معموال‬‫ایفا‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫می‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫روش‬ ‫معموال‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫شکل‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شود‬.‫گیرد‬ ‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬‫رقابت‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬،‫قله‬‫دره‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫هستند‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫ها‬‫برخی‬ ‫موقعیت‬‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫ها‬‫قله‬ ‫و‬ ‫روند‬‫صعود‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ظهور‬‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫کند‬ ‫موجب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫خوبی‬ ‫وضعیت‬ ‫سازمان‬ ‫موقعیت‬ ‫کشف‬.‫شود‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تاک‬ ‫چه‬‫تیک‬‫استراتژی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬"‫سر‬‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫گردانی‬"‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫استراتژی‬ ‫خالف‬ ‫بر‬‫سرگردانی‬ ‫قبلی‬ ‫های‬‫هدایت‬ ‫مشخص‬ ‫روش‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫نمی‬‫سازمان‬ ‫عوض‬ ‫در‬ .‫شود‬‫تاکتیک‬ ‫بایستی‬ ‫ها‬‫می‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫در‬ ‫کنجکاوی‬ ‫حس‬ ‫شود‬
 • 8. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 8 ‫کا‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫یک‬ .‫شود‬ ‫نهادینه‬ ‫مدیریتی‬ ‫سطوح‬‫جهت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صندوق‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫ر‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کاوش‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫های‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬‫می‬ ‫محدود‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫حتی‬ .‫است‬‫توان‬ ‫ایجاد‬ ‫هدف‬ ‫زیرا‬ ‫گرفت‬ ‫خوبی‬ ‫نتایج‬‫تحول‬‫می‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کلی‬‫گروه‬ ‫خواهیم‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫موقعیت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مشغول‬ ‫بازار‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫تشکیل‬ ‫تصمیم‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫کردند‬‫گیری‬‫می‬.‫کنند‬ ‫راه‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫باالیی‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫فعالیت‬ ‫یکی‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫فرصت‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫کند‬‫های‬‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫کشف‬‫فعالیت‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫اند‬‫موجب‬ ‫که‬ ‫رادیکالی‬ ‫های‬‫می‬‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلمرو‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫شود‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬‫آزمایش‬ ،‫سازمانی‬ ‫تغییر‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫را‬ ‫رادیکال‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫حرکات‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫باید‬ ‫ها‬ .‫شود‬ ‫شامل‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬5‫باتالق‬ ‫از‬ ‫فرار‬ : ‫پن‬ ‫نوع‬ ‫استراتژی‬،‫تغییر‬ ‫جم‬‫مانند‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫کنونی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نمی‬ ‫پیروی‬ ‫مشخصی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫استراتژی‬‫تنها‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫جنبه‬‫به‬ .‫است‬ ‫فوری‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫تغییری‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫استراتژی‬ ‫هدف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬‫این‬ ‫استراتژی‬"‫باتالق‬ ‫از‬ ‫فرار‬"‫می‬ ‫گفته‬‫و‬ ‫شود‬‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬‫که‬ ‫هایی‬‫سازمان‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫است‬‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫محدودی‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫اساسی‬ ‫تغییر‬ ‫یک‬ ‫اولیه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مانند‬ ‫مورد‬ ‫هستیم‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫بالجبار‬ ‫اما‬ ‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫کردن‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬.‫گیرد‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬‫دوره‬‫پسرفت‬Blockbuster‫صنعت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مداومی‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫بود‬ ‫بود‬ ‫داده‬ ‫رخ‬Blockbuster‫قله‬ ‫فراز‬ ‫بر‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫را‬ ‫خود‬ ‫ناگهان‬ ‫به‬ ‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫برای‬ .‫یافت‬ ‫باتالق‬ ‫در‬Blockbuster‫چگون‬ ‫که‬ ‫نبود‬ ‫مشخص‬‫می‬ ‫ه‬‫موفقیت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫خواهد‬Netflix‫عکس‬- ‫نمی‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫موقعیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫العمل‬‫روش‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫هدفی‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫دانست‬ ‫قدم‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مشخصی‬‫تنها‬ ‫متاسفانه‬ .‫نداشت‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬‫جنبه‬‫شدن‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫مشخص‬ .‫بود‬ ‫کنونی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬‫درواقع‬‫از‬ ‫استراتژی‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫می‬ ‫نشات‬ ‫ناامیدی‬.‫گیرد‬‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫منطقی‬ ‫قدم‬‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬ ‫زیرا‬ ،‫شود‬ ‫برداشته‬ ‫رادیکال‬ ‫های‬‫که‬ ‫باتالقی‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫تواند‬ .‫است‬ ‫همین‬ ‫کند‬ ‫دور‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تیک‬ ‫تاک‬ ‫چه‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫هایی‬"‫باتالق‬ ‫از‬ ‫فرار‬"‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫سازمانی‬ ‫ابزارهای‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬‫و‬ )‫سازمانی‬ ‫(چابکی‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تغییر‬ ‫دهنده‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫هماهنگی‬ ‫تصیم‬ ‫طبیعتا‬ ،‫است‬ ‫محدود‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫کنونی‬‫گیری‬‫مرکزی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬‫شوند‬ ‫اتخاذ‬‫زیرا‬ .‫آنکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬
 • 9. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 9 ‫افراد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ذی‬ ‫زیادی‬‫و‬ ‫معموال‬ ‫اما‬ ‫باشند‬ ‫نفع‬‫اف‬ ‫همه‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫قت‬‫برای‬ ‫راد‬ ‫هسته‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫تغییر‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫بزرگ‬ ‫قدم‬ ‫یک‬ ‫برداشتن‬‫که‬ ‫ای‬‫کاملی‬ ‫شناخت‬ ،‫دارند‬ ‫کنونی‬ ‫اضطراری‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬.‫شود‬ ‫مدیریت‬ ‫ریسک‬ ‫دو‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫د‬ ‫قرار‬‫ارد‬‫فرو‬ ‫(و‬ ‫زمان‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ریسک‬ . ‫باید‬ ‫رهبران‬ .)‫چاه‬ ‫در‬ ‫افتادن‬ ‫و‬ ‫درآمدن‬ ‫چاله‬ ‫(از‬ ‫بار‬ ‫فاجعه‬ ‫تغییر‬ ‫انجام‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ )‫باتالق‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫رفتن‬ ‫و‬ ‫کنونی‬ ‫موقعیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫با‬‫راه‬ ‫همه‬‫حل‬‫در‬ ‫اما‬ ‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خطا‬ ‫ریسک‬ ‫ممکن‬ ‫های‬ ‫هستند‬ ‫جا‬ ‫بر‬ ‫پا‬ ‫ریسک‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫صورت‬ ‫هر‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬ ‫و‬.‫دهند‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫شرایط‬ ‫تغییر‬‫س‬‫ازمان‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫مسا‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫جاد‬.‫هستیم‬ ‫مواجه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫له‬ ‫می‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫مقصد‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫زیرا‬‫چیست؟‬ ‫سازمان‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫بدانیم‬ ‫خواهیم‬‫این‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫یک‬ ‫رویکرد‬‫کلیدی‬ ‫نکته‬‫عامل‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬"‫بازی‬ ‫تئوری‬"‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تغییر‬ ‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫فعالیت‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ .‫است‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫ها‬ .‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫ما‬‫می‬‫برای‬ ‫تالش‬ ‫هستند‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫در‬ ‫دانیم‬ ‫بهینه‬‫سازی‬‫می‬ ‫روش‬ ‫آن‬‫همه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اوضاع‬ ‫تواند‬‫مانند‬ .‫کند‬ ‫بدتر‬‫راننده‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫وقتی‬‫یک‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مسیریابی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫مسیر‬‫می‬ ‫موجب‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬.‫شود‬ ‫شدیدتر‬ ‫ترافیک‬ ‫شود‬ ‫جنبه‬ ‫درک‬ ‫برای‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .‫برگردیم‬ ‫تکامل‬ ‫نظریه‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫توانیم‬‫ها‬ ‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬‫آن‬ ‫پیشرفت‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نقاطی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬.‫شود‬ ‫اگر‬‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مناسب‬ ‫مناطق‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫ها‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫منطقی‬ ‫پس‬ ‫تالش‬ .‫کنیم‬ ‫تمرکز‬ ‫ممکن‬ ‫سرعت‬ ‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫بر‬ ‫سایرین‬ ‫فعالیت‬‫های‬John Deere ‫اولیه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مثالی‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫بازیکنان‬ ‫سایر‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تغییر‬،‫ب‬ ‫باید‬‫تکنول‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫ر‬‫وژی‬.‫شود‬ ‫متمرکز‬ ‫قسمت‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫تجمع‬ ‫ممکن‬ ‫ناحیه‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫گیرد‬‫این‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫موجه‬ ‫سوال‬‫توانایی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫همکاری‬ ‫سایرین‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫آن‬ ‫های‬‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫رقابت‬ ‫یا‬ ‫ببرند‬ ‫بهره‬‫آن‬ ‫که‬ ‫نمایند‬ ‫تدوین‬ ‫ای‬.‫دهند‬ ‫شکست‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بهره‬ ‫پتانسیل‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫طبیعت‬ ‫در‬‫یک‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫سازمان‬ ‫اگر‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫موقعیت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫باید‬ ‫کند‬ ‫تولید‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫خاص‬ ‫موقعیت‬‫ای‬ ‫موقع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سایرین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تدوین‬‫یت‬.‫شود‬ ‫مستقر‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫دور‬‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫اما‬‫ممکن‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫همکاری‬ .‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫همکاری‬ ‫است‬‫شده‬ ‫یافت‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫استخراج‬ ‫قابل‬ ‫سختی‬ ‫به‬.‫باشد‬ ‫برداری‬‫باید‬ ‫بازیکنان‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬
 • 10. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 10 ‫گونه‬ ‫به‬‫گ‬ ‫تدوین‬ ‫ای‬‫تغییر‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ .‫ببرند‬ ‫همکاری‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫ردد‬ ‫آن‬ ‫تفکر‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫بازیکنان‬ ‫سایر‬.‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫ها‬ ‫تغییرات‬ ‫ترتیب‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫یک‬‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫استراتژی‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫ساده‬ ‫نسبتا‬ ‫تواند‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫پیچیده‬ ‫یا‬ ‫کرد‬‫الزم‬ ‫آن‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬‫است‬‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫از‬‫موازی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫یا‬‫ترتیبی‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬‫یک‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬‫تحول‬‫تغییر‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬‫برداشتن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شروع‬ ‫باتالق‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بزرگ‬ ‫قدم‬ ‫چند‬،‫فاجعه‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫برای‬‫برنامه‬ ‫سفر‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬‫های‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫وضعیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬‫مداوم‬ ‫های‬ .‫گیرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫استراتژی‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ .‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫استراتژی‬ ‫چند‬ ‫ترکیب‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬ ‫استراتژی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬‫قدم‬ ‫تنها‬ ‫و‬‫شود‬ ‫برداشته‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫های‬ ‫قله‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫قرار‬ ‫محلی‬ ‫ارتفاعات‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫بر‬ .‫بدهیم‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫باالتر‬ ‫های‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫اوقات‬ ‫خی‬ ‫قله‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬‫کرد‬ ‫حرکت‬ ‫پایین‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫چند‬ ‫بلندتر‬ ‫های‬‫و‬ ‫سرگردانی‬ ‫استراتژی‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫پس‬ . ‫بهینه‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نوردی‬ ‫تپه‬ ‫با‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫جست‬‫سیستم‬ ‫سازی‬‫های‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پیچیده‬"‫آنیلینگ‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬"‫می‬ ‫گفته‬‫آز‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫رندم‬ ‫مایشاتی‬‫تا‬ ‫شود‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بلکه‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫پاسخ‬ ‫شویم‬ ‫مطمئن‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬ ‫درست‬ ‫ترتیب‬ ‫تدوین‬‫می‬ ‫شروع‬ ‫یابی‬ ‫عارضه‬ ‫با‬ ‫تغییر‬ ‫های‬.‫شود‬7‫عارضه‬ ‫برای‬ ‫سوال‬ ‫دار‬ ‫وجود‬ ‫یابی‬‫پاسخ‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫رهبران‬ ‫که‬ ‫د‬:‫دهند‬ 1.‫وضعی‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫برای‬‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫اضطراری‬ ‫چه‬ ‫فعلی‬ ‫ت‬ 2.‫است؟‬ ‫مشخص‬ ‫چقدر‬ ‫مقصد‬ 3.‫است؟‬ ‫مشخص‬ ‫چقدر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫روش‬ 4.‫کن‬ ‫همکاری‬ ،‫برداریم‬ ‫قدم‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫آیا‬‫یم‬‫رقابت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫بپردازیم؟‬ 5.‫چیست؟‬ ‫ما‬ ‫سازمانی‬ ‫تغییر‬ ‫مراحل‬ 6.‫تیک‬ ‫تاک‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫مناسب‬ ‫استراتژی‬‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫هایی‬ 7.‫می‬ ‫چگونه‬ ‫نه‬ ‫اگر‬ ‫برخورداریم؟‬ ‫الزم‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫آیا‬‫توانایی‬ ‫خواهیم‬‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫آوریم؟‬
 • 11. ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫استراتژی‬-‫مکارمی‬‫سپیده‬ 11 ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫تحول‬‫می‬‫شود‬‫یک‬ ‫تغییر‬ ‫اما‬ .‫هستند‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫ساده‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫مدیران‬ ‫پیچیده‬ ‫سیستم‬،‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫با‬ ‫همزمان‬‫ساده‬ ‫کار‬ ‫هرگز‬‫آن‬ ‫رویکرد‬ ‫بهترین‬ .‫نیست‬ ‫ای‬‫که‬ ‫است‬ ‫ریسک‬ ،‫پیچیدگی‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫تغییر‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫اتخاذ‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫استراتژی‬.‫شود‬