Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Lecture 14

 1. Системийн зохион байгуулалт ба төлөвлөлт ЛЕКЦ 14
 2. Мэдээллийн системийн зохион байгуулалт:  Мэдээллийн системийн менежер хэнд тайлан тавих вэ?  Мэдээллийн системийн үүргүүд нь шинж чанартаа ямар бүтэц, хэмжээ, хариуцлагатай баих вэ?  Мэдээллийн системийн бүтэц нь төвлөрсөн байх уу, эсвэл төвлөрсөн бус байх уу?  Системийн ажиллагаа нь пүүсийн бусад ажиллагаатай хэрхэн холбогдох вэ?
 3. Системийн ажил үүргүүдийг хуваарилалт: 1. Мэдээллийн системийн менежер 2. Төлөвлөлтийн ажилтнууд 3. Техникийн ажилтнууд 4. Боловсон хүчин
 4. Төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус зохион байгуулалт Системтэй холбоотой бүх үйл ажиллагаа нь нэгдмэл байдлаар зохион байгуулагдсан бол төвлөрсөн зохион байгуулалт гэнэ. Системийн ажилтнууд хэлтсүүдэд хувиарлагдан ажиллаж байвал төвлөрсөн бус зохион байгуулалт гэнэ.
 5. Системийг хөгжүүлэх шалтгаан Компани өргөжих эсвэл шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зэрэг түүний орчин нь маш хувьсамтгай байдаг. Санамсаргүй өөрчлөлтүүд гардаг. Мэдээллийн технологи богино хугацааны давтамжтай өөрчилөгдөж байгаа нь пүүсийг түүнд зохицохыг шаарддаг.
 6. Системийг хөгжүүлэх мөчлөг: 1. Системийн төлөвлөлт 2. Системийн шинжилгээ 3. Системийн загвар 4. Систем сонголт 5. Систем нэвтрүүлэх 6. Системийн ажиллагаа
 7. Системийг хөгжүүлэх мөчлөг: 1. Системийн төлөвлөлт 2. Системийн шинжилгээ 3. Системийн загвар 4. Систем сонголт 5. Систем нэвтрүүлэх 6. Системийн ажиллагаа Төслийн боломжит хувилбарыг боловсруулна.
 8. Системийг хөгжүүлэх мөчлөг: 1. Системийн төлөвлөлт 2. Системийн шинжилгээ 3. Системийн загвар 4. Систем сонголт 5. Систем нэвтрүүлэх 6. Системийн ажиллагаа Хэрэглэгчдийн мэдээллийн хэрэгцээг судалдаг.
 9. Системийг хөгжүүлэх мөчлөг: 1. Системийн төлөвлөлт 2. Системийн шинжилгээ 3. Системийн загвар 4. Систем сонголт 5. Систем нэвтрүүлэх 6. Системийн ажиллагаа Системийн орц, гарц, боловсруулалт, хяналт, мэдээллийн сан
 10. Системийг хөгжүүлэх мөчлөг: 1. Системийн төлөвлөлт 2. Системийн шинжилгээ 3. Системийн загвар 4. Систем сонголт 5. Систем нэвтрүүлэх 6. Системийн ажиллагаа ЭЗ-ийн хэмнэлттэй, техникийн шаардлага хангасан техник хангамж, програм хангамжийг сонгох
 11. Системийг хөгжүүлэх мөчлөг: 1. Системийн төлөвлөлт 2. Системийн шинжилгээ 3. Системийн загвар 4. Систем сонголт 5. Систем нэвтрүүлэх 6. Системийн ажиллагаа Нөөцийг ажиллахад бэлтгэх /ЗБ-т, БХ, програм/
 12. Системийг хөгжүүлэх мөчлөг: 1. Системийн төлөвлөлт 2. Системийн шинжилгээ 3. Системийн загвар 4. Систем сонголт 5. Систем нэвтрүүлэх 6. Системийн ажиллагаа Системийг үйл ажиллагаанд оруулна.
 13. Системийг хөгжүүлэх аргууд: Дээрээс доош арга Доороос дээш арга Модулийн арга Өмнөхтэй жиших Хэрэглэгчдийг хөгжүүлэх арга Инженерчлэлийн арга Захиалгаар хөгжүүлэх арга Худалдан авах арга
 14. Системийн төлөвлөлт Системийг үе шаттай хөгжүүлэх ажиллагааны журам юм.
 15. Системийн төлөвлөлт Энэ нь дараах үе шатуудтай: 1. Дээд шатны менежерийн шийдвэр 2. Дотоод ажлын хороог байгуулах 3. Зорилгоо тодорхойлох 4. Стратегийн төлөвлөлт бэлтгэх 5. Хэсэгчилсэн төлөвлөгөө бэлтгэж батлуулах
 16. Системийн төсөл • Төслийн тодорхойлолт • Төслийн танилцуулга • Урьдчилсан судалгаа, арга хэмжээ • Төслийн үр ашгийн тооцоо • Төслийн үйл ажиллагаа • Хэсэгчилсэн төлөвлөгөө • Төслийн баг • Боловсон хүчнийг сургах • Төсвийн хяналт
 17. Системийн нөөцийн удирдлага 1. Нөөц ашиглалтыг хэмжих 2. Ойлгомтжтой, тодорхой байх 3. Иж бүрэн байх 4. Системийн ажиллагаа
 18. Системийн нөөцийн удирдлага 1. Нөөц ашиглалтыг хэмжих 2. Ойлгомтжтой, тодорхой байх 3. Иж бүрэн байх 4. Системийн ажиллагаа 1. Компьютерийн тасалбар 2. Техникийн монитор 3. Програмын монитор
Publicidad