Publicidad

Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes

28 de Jan de 2014
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Publicidad
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Publicidad
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes
Próximo SlideShare
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Cargando en ... 3
1 de 10
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes

  1. UNIVERSITETI PUBLIK “HAXHI ZEKA”-PEJË FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA NË BIZNES DEPARTAMENTI ADMINISTRIM BIZNESI Punim seminarik Lënda:Planifikimi mikroekonomik Tema : Efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ në biznes. Punuan: Shpejtim Rudi Barije Shkupi Mësimdhënësi: Doktorant, Sokol Domniku
  2. Pejë, Janar 2014 Përmbajtja 1. Hyrje 2. Qellimi i punimit 3. Planifikimi Operativ 4. Etapat e planifikimit 5. Studim rasti !-Pse Planifikim? 6. Literatura 2
  3. Hyrje Sot,ndoshta më tepër se kurrë,analiza e lidhjeve të ndërsjella që ekzistojnë midis ndërmarrjes,tregut,konkurrences, konsumatorit,shoqërisë dhe mjedisit që i rrethon, përbën bazën e suksesit,bazën e përparimit të ndërmarrjeve prodhuese,tregtare,shërbyese dhe subjekteve tjera institucionale çka do te thote se efektiviteti i menaxhereve sidhe serioziteti dhe perpikshmeria e treguar ne pune apo menaxhim operativ karakterizohet me permbushjen adekuate e te një qëllimi, respektivisht arritje e te cileve eshte prodhimi i një rezultati të synuar. Çdo biznes,i çfarëdo orientimi dhe çfarë do lloj peshe që te ketë në treg,që të mbijetojë ka nevojë eksperience,për angazhim,ngritje te cilesive inovacione pershtatshmeri ndaj rrethanave konsumatorëve-blerës konkurrences dhe mjedisit. Çfarëdolloj iniciative sociale,që të mbështetet,ka nevojë për të interesuar.Prandaj, sot më tepër se kurrë, menaxhimi efektiv paraqitet thelbësor për fatet e një biznesi dhe zhvillimin e një shoqërie.Roli që menaxhmenti luan në drejtimin e strategjisë së ndërmarrjes është shumë i rëndësishëm dhe përbën faktorin që e diferencon atë nga të tjerët,suksesin prej dështimit,popullaritetin prej margjinalizimit. Realiteti ka dëshmuar se roli i menaxhmentit në një biznes është që të menaxhoj ne çdo aspekt te niveleve strategjike taktike dhe operative mire ndermarrjen sidhe të zbulojë mundësitë që i krijojnë ndërmarrjes për të siguruar një rikthim më të madh të aktiviteteve menaxherjale,të tilla si imazhi i ndërmarrjes ,emri i markës,eficienca dhe efikasiteti ne prodhim dhe sherbime,harmonizimi i raporteve të brendëshme,rrjeti i shitjes dhe i shpërndarjes, marrëdhëniet me furnitorët, konsumatorët, publikun, njerëzit e saj etj. Roli dhe efikasiteti i menaxhereve sot paraqet nje aspekt vërtet domethenes,jo vetëm për shkak te ndryshimeve impresionuese e te shpeshta në treg por edhe për rolin e konsumatorit apo klientit që është ne gjendje te sjellë eksperiencën e tij ne këtë kuadër te punes vizuele ne treg dhe neper institucione. 3
  4. Qëllimi i punimit 1.Punimi i paraqitur përbën një përpjekje modeste për eksplorimin e aktiviteteve dhe veprimtarive te brendeshme dhe te jashtme te menaxhmentit dhe menaxhereve që përcjellin produktin ne treg dhe ne konsum,sherbimin ne publik ne një formë sa me te qartë,afirmimin e përmbajtjes bazë te vlerave te padiskutueshme te filozofisë dhe drejtimit te ndermarrjes apo institucionit,vlera këto për te cilat jam i bindur se po i interesojnë gjithnjë e më shumë konsumatorëve-blerësve,biznesit apo veprimtarisë ne përgjithësi ne teren. 2.Dëtyra jonë në këtë punim seminarik është e orientuar që të prezantohen dhe të sqarohen në mënyrë sa më të saktë dhe përmbajtësore aktivitetet që përcjellin produktin në treg dhe në konsum si dhe sherbimet ne shoqeri e këto janë: 1. Trajnimi i vazhdueshëm i stafit per pune sa me profesionale dhe cilesore; 1. Avancimi raporteve të mira me punetoret, 2. Motivimi i tyre per pune 3. Kontrolli 4. Planifikime 5. Organizimi 6. Menaxhimi i mire i financave dhe i funksioneve te tjera 7. Realizimi i profitit dhe maksimizimi i tij 8. Avancimi raporteve të mira me firmat tjera; 9. Organizimi i debateve të hapura me koleg dhe puntorë; 10. Thellimi i bashkepunimit me partneret ekzitues; 11. Krijimi i partnerëve të rinjë; 4
  5. Degjojme shpesh fjaline “po shkoj ne pune” por asnjehere intonacioni i saj nuk eshte i njejte, ndonjehere me i larte, ndonjehere me i ulet, ndonjehere mezi degjohet. Te gjithe shkojne ne pune, te gjithe punojne por kenaqesia qe ata marrin nga puna , efektiviteti i tyre ne pune, promocionet, shperblimet, ngritjet ne detyre te gjithe jane faktore relativ.Me kerkesat e shoqerise gjithmone e ne rritje , me ritmet e shpejta te levizjes se popullsise, efektiviteti ne pune eshte nje faktore kyç ne ecjen perpara te shoqerise. Mjaft psikolog, menaxher, udheheqesa, drejtues po tentojne te permiresojne efektivitivitetin ne pune pasi e kane kuptuar rendesin e tij vitale . Per rritjen e efektivitetit ne pune ndikojne nje ser faktoresh : si identifikimi i talenteve brenda organizates te cilen duhet ta bëjnë menaxherët.Ka nje kosto shume te madhe kohore dhe financiare rekrutimi i njerezeve te rinj. Gjithashtu duhet te zhvillohen talentet brenda organizates dhe te vendosesh njerezit e duhur ne pozicione te voliteshme apo ne ato pozicione ku mund te japin maksimumin e tyre. Praktikisht duhet te percaktohet nje program karriere per punonjesit e organizates e cila te sherbeje per rritjen e performances se tyre ne pune, per motivim me te larte, per nje pergjegjesi me te madhe detyre dhe te sherbeje si nje shtyse e jashtme per plotesimin e aspiratave te tyre. Pra njerezit kane nevoje per perparim ,mundesine per arritje dhe njohjen e arritjeve, kur behet pune e mire. Te gjithe punonjesit shpesh kerkojne pergjegjesi dhe kane nevoje te jene te perfshire me teresisht ne menaxhim per tu bere me te motivuar. Duhet qe punonjesit ta ndiejne veten pjese te vendimarrjes per te mos u ndjer te diskriminuar. 5
  6. Planifikimi Operativ Planifikimi Operativ percakton: 1. Cili eshte plani operues më optimal (lidhur me lendet e para,inventarin,shperndarjen,etj.)për të arritur objektivat. 2. Cili eshte plani me i mire operues ne te cilin do te mbeshteten planet e prodhimit dhe shperndarjes. 6
  7. Etapat e planifikimit Dallojme kater etapa te planifikimit qe jane pergjegjese per kater pyetje 1.Ku jemi tani? 2.Ku deshirojme te jemi ne te ardhmen?(Planifikimi) 3.Cila eshte menyra me e mire qe te shkojme(levizim ne ate drejtim? 4.Si i vleresojme ndryshimet te cilat i zbatojme(evolimit). 5.Si e dine se kur do te arrijne? Duke i kombinuar keto mendime fitojme keto etapate planifikimit: 1.Cilat jane nevojat e komunitetit(pergatitja e terrenit) 2.Ku jemitani dhe cilat jane mundesite tona(Vleresime i gjendjes-Revizioni) 3.Ku deshirojme te shkojme ne te ardhmen(Planifikimi) 4.Cila eshte menyra me e mire qe te shkojme Levizim ne ate drejtim. 5.Si i vleresojme ndryshimet te cilat i zbatojme(vleresimi-dhe raportimi). 7
  8. Studim rasti ! Pse Planifikim? Prej intervistave te bera kemi konstatuar se në përgjithësi,organizatat ballafaqohen me mungesë burimesh dhe kërkojnë t’i përdorin më me efektivitet burimet qe ato disponojnë. Gjithmonë e më teper,si ndërmarrjet e vogla ashtu edhe ato të mëdha po ballafaqohen me një konkurrencë të fortë. Probleme të tilla si mbrojtja e konsumatorit,ndotja e mjedisit dhe praktikat e punësimit po rritin interesin e publikut përsa i perket shkalles së përgjegjësisë sociale që demostrojnë në organizatat në marrjen e vendimeve. E tani shtrohet pyetja : Si mundë të ndërtojnë marrëdhënie efektive me kolegët e punës? Me krijimin e nje klime harmonizuese ndërmjet menaxherëve dhe punëtorëve,e të tjerëve. Praktikisht,udhëheqësit arrijnë rezultatet e tyre përmes punës që të tjerët bëjnë te cilët inkurajohen nga keshillat dhe mbikqyrja e menaxhereve operativ. Ndersa sa ju perketë aftësive ndërpersonale,atojanë thelbësore për të bindur dhe motivuar punëtorët sidhe partnerët brenda dhe jashtë organizatës. Me nje fjale udhëheqësit efektiv dinë të negociojnë mirë me bashkëpunëtorët dhe të zgjidhin edhe konflikte duke përdorur metoda formale dhe joformale,keshtu qe si perfundim mund te konkludojme se udheheqesit e mire krijojne dobishmeri per ndermarrjen. 8
  9. Literatura: • • • • • • • • Ligjerata nga lende te ndryshme te studijuara ne: Universitetin publik “Haxhi Zeka”: Bazat e Menaxhmentit,Menaxhmenti i NVM-ve, Menaxhmenti Financiar,Organizimi i ndermarrjes, Planifikimi mikroekonomik Mikroekonomia Ekonomia e ndermarrjes Njohurite dhe perceptimet tona Angazhimi jone ne terren. Punuan : 1. Shpejtim Rudi 2. Barije Shkupi Faleminderit 9
  10. Literatura: • • • • • • • • Ligjerata nga lende te ndryshme te studijuara ne: Universitetin publik “Haxhi Zeka”: Bazat e Menaxhmentit,Menaxhmenti i NVM-ve, Menaxhmenti Financiar,Organizimi i ndermarrjes, Planifikimi mikroekonomik Mikroekonomia Ekonomia e ndermarrjes Njohurite dhe perceptimet tona Angazhimi jone ne terren. Punuan : 1. Shpejtim Rudi 2. Barije Shkupi Faleminderit 9
Publicidad