Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ವಿ-WPS Office - Copy.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ವಿ-WPS Office - Copy.pptx

 1. 1. ಶ್ ರ ೀ ಸಿದ್ಧಾ ರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಧಾ ಲಯ ತುಮಕೂರು ವಿಷಯ: ಬಾಲ್ಯಾ ವಸ್ಥೆ ಮತು ು ತಾರುಣ್ಯಾ ವಸ್ಥೆ ಆಯದ ಘಟಕ: ಬಾಲ್ಯಾ ವಸ್ಥೆ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ: ಶ್ ವ ೀತ ಎ.ಜಿ [ಪ್ ರ ರ್ಮ ವಷಥದ ಪ್ ರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಯರ್ಥಥ]
 2. 2. ಬಾಲ್ಯಾ ವಸ್ಥೆ
 3. 3. ಬಾಲ್ಯಾ ವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲ ಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 1. ಪೂವಥ ಬಾಲ್ಯಾ ವಸ್ಥೆ 2. ಉತ ು ರ ಬಾಲ್ಯಾ ವಸ್ಥೆ
 4. 4. ಪೂವಥ ಬಾಲ್ಯಾ ವಸ್ಥೆ : ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾ ರ್ಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಎರಡನೇ ರ್ರ್ವದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಪ್ರ ಾ ರಂಭವಾಗಿ ಆರು ರ್ರ್ವಗಳರ್ರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ ತ ದೆ. ಶೈಶರ್ದಲ್ಲ ಿ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆ ಶೀಘ್ ಾ ಗತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ ತ ದೆ. ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಾ ಕೂ ಾ ಡಿೀಕರಣದ ಹಂತ್ವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಲ್ಯ ಪೂರ್ವ ಹಂತ್ ಎಿಂತ್ಲೂ ಕರೆಯುರ್ರು. ಕಾರಣ ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ಮಗು ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೀಗಲು ಸಿದಧ ರಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ ಿ . ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಾ ದ ವಿವಿಧ
 5. 5. 1. ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸ 2. ಜ್ಞಾ ನಾತಮ ಕ ವಿಕಾಸ 3. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸ 4. ಭಾವನಾತಮ ಕ ವಿಕಾಸ
 6. 6. 1. ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸ: ಹಸುಳೆತ್ನ್ದ ಶೀಘ್ ಾ ಗತಿಯ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದಾಗ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಾ ದ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆ ನಿಧಾನ್ಗತಿಯಲ್ಲ ಿ ಸಾಗುತ್ ತ ದೆ. ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಾ ದಲ್ಲ ಿ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆ ವೇಗ ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಒಿಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲ ಿ ರುತ್ ತ ದೆ. ಈ ಹಂತ್ದ ಮಕೆ ಳ ಎತ್ ತ ರದಲ್ಲ ಿ ಆಗುರ್ ವಾರ್ಷವಕ ಸರಾಸರ ಹೆಚಚ ಳ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅನ್ನಕೂಲ್ಗಳು, ಮಗುವಿನ್ ತೂಕದಲ್ಯ ಿ ಗುರ್ ವಾರ್ಷವಕ ಸರಾಸರ ಹೆಚಚ ಳ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 2.5 ಕಿಲೀ ಗ್ ಾ ಿಂಗಳು,5 ನೇ ರ್ರ್ವದ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಅದೇ ರ್ಯಸಿಿ ನ್ ಹುಡುಗರಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ
 7. 7. ಮಗು ರ್ಯಸೆ ನ್ ರೀತಿಯ ದೇಹದ ಅಿಂಗ್ಿಂಗಗಳ ಪ್ ಾ ಮಾಣರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರ ಾ ರಂಭಿಸುತ್ತ ತ ನೆ. ಕಾಲುಗಳ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆ ಶೀಘ್ ಾ ಗತಿಯಲ್ಲ ಿ ರುತ್ ತ ದೆ. ಕಾಲುಗಳು ಅರ್ನ್ ಎತ್ ತ ರದ ಅಧವದರ್ಟ ನ್ನು ಸೂರ್ಚಸುತ್ ತ ವೆ. ಶರದ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆ ನಿಧಾನ್ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆ ಮಧಾ ದ ವೇಗದಲ್ಲ ಿ ರುತ್ ತ ದೆ. ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ಕಂಡು ಬರುರ್ ಗತಿಶೀಲ್ನಾ ಚಟುರ್ಟಿಕ್ಕಗಳೆಿಂದರೆ ಏರುವುದು, ಜಿಗಿತ್ ನೆಗೆಯುವುದು, ಸುತ್ತ ತ ವುದು, ಹಗಗ ಹಾರುವುದು ,ಬಾಲ್ ಎಸ್ಥಯುವುದು ಮತ್ತ ತ ಹಿಡಿಯುವುದು ಇತ್ತಾ ದಿ.
 8. 8. ಈ ಹಂತ್ದ ಮಗು ಹಲ್ವಾರು ದೈಹಿಕ ರ್ಚಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಕ ಬದಲ್ಯರ್ಣೆಗೊಳಗ್ಗುತ್ತ ತ ನೆ. ಸಾು ಯುಗಳು ಶೀಘ್ ಾ ಗತಿಯಲ್ಲ ಿ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆಯಾಗುತ್ ತ ದೆ. ದೊಡಡ ಸಾು ಯುಗಳು ರ್ಚಕೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾು ಯುಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆಯಾಗುತ್ ತ ವೆ. ಉಸಿರಾಟ ಕಿ ಾ ಯೆ, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ್ ಮತ್ತ ತ ರಕ ತ ದ ಒತ್ ತ ಡ ದಂತ್ಹ ಶಾರೀರಕ ಬದಲ್ಯರ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ ತ ೀವೆ.ಮೆದುಳು ವೈಯಸೆ ತ್ನ್ದಲ್ಲ ಿ ರುರ್ ಸಂಪೂಣವ ತೂಕದ ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟಟ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆಯಾಗುತ್ ತ ದೆ. ಮೆದುಳಿನ್ ಭಾಗದಲ್ಲ ಿ ಕಂಡು ಬರುರ್ ನ್ರಬಳಿ ಿ ಗಳು ಈ ಹಂತ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಪ್ಕವ ವಾಗುತ್ ತ ವೆ.
 9. 9. ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಾ ದ ಮಗು ಕ್ಕಲ್ವು ಮನೀಗತ್ತಾ ತ್ಮ ಕ ಸಾಮರ್ಥಾ ವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಿ ತ್ತ ತ ನೆ. ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ ಸವ ತಃ ಆಹಾರ ಸೇರ್ನೆ, ಸವ ತಃ ಉಡುಗೆ ಧರಸುವುದು, ಸಾು ನ್ ಮಾಡುವುದು, ಹಲುಿ ಉಜ್ಜು ವುದು, ಗೊಿಂಬೆಗಳ ಜೊತ್ ಆಟವಾಡುವುದು ಮತ್ತ ತ ಬರರ್ಿಗಗೆ ಕೌಶಲ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಿ ವುದು. ಪೂರ್ವಬಲ್ಾ ದ ಕೊನೆಯ ರ್ರ್ವದಲ್ಲ ಿ ಮಗು ತ್ನ್ು ಹಾಲು ಹಲುಿ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳುಿ ತ್ತ ತ ನೆ ಮತ್ತ ತ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲ ಿ ಶಾಶ ವ ತ್ ಹಲುಿ ಗಳು ಮೂಡುತ್ ತ ವೆ. ಐದರಿಂದ ಆರು ರ್ರ್ವದೊಳಗ್ಗಿ ಎರಡು ಶಾಶ ವ ತ್ ಹಲುಿ ಗಳು
 10. 10. 2. ಜ್ಞಾ ನಾತಮ ಕ ವಿಕಾಸ: ಮಗುವಿನ್ ಜಾಾ ನಾತ್ಮ ಕ ವಿಕಾಸ 2 ರ್ರ್ವಗಳ ನಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ ಚ್ಚರುಕಾಗುತ್ ತ ದೆ. ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ಮಗು ತ್ನ್ು ಪ್ರಸರರ್ನ್ನು ಅನೆವ ೀರ್ಷಸಲು ಪ್ರ ಾ ರಂಭಿಸುತ್ತ ತ ನೆ ಮತ್ತ ತ ಹಸ ಅನ್ನಭರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯುತ್ತ ತ ನೆ. ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಾ ದ ಮಕೆ ಳ ಜಾಾ ನಾತ್ಮ ಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲ ಿ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಬದಲ್ಯರ್ಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.  ಪೂರ್ವಬಾಲ್ಾ ದ ಅಿಂತ್ಾ ದ ವೇಳೆಗೆ ಮಗುವಿನ್ ಗ್ತ್ ಾ , ಆಕಾರ,ಬಣಣ ಸಮಯ ಮತ್ತ ತ ದೂರ ಮಿಂತ್ತದ ಪ್ರಕಲ್ಪ ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ ಾ ತ್ಾ ಕಾ ಾ ನ್ನಭರ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ಡೆಯುತ್ತ ತ ನೆ.
 11. 11.  ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸ ತಿೀರ್ ಾ ಗತಿಯಲ್ಲ ಿ ರುತ್ ತ ದೆ.ಈ ಹಂತ್ದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಗು ಸುಮಾರು 2500 ಪ್ದಗಳ ಪ್ದ ಸಂಪ್ತ್ ತ ನ್ನು ಹಿಂದಿರುತ್ತ ತ ನೆ.  ಮಗು ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಿಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಂತ್ಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೈಜತ್ಯ ಪ್ರಕಲ್ಪ ನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಿ ತ್ತ ತ ನೆ.  ಜಾಾ ಪ್ನ್ ಶಕಿ ತ ತಿೀರ್ ಾ ಗತಿ ತ ಯಲ್ಲ ಿ ರುತ್ ತ ದೆ.ಈ ಹಂತ್ದ ಮಕೆ ಳು ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ಕಂಠಪ್ರಠದ ಮೂಲ್ಕ ಕಲ್ಲಯುತ್ತ ತ ರೆ. ನ್ಸವರಯ ಪ್ರ ಾ ಸ ಪ್ದಾ ಗಳನ್ನು ಚೆನಾು ಗಿ ನೆನ್ಪಿನ್ಲ್ಲ ಿ ಟುಟ ಕೊಳ ಿ ಬಲ್ ಿ ರು.  ಮಕೆ ಳಲ್ಲ ಿ ಸೃಜನ್ಶೀಲ್ತ್ ವಿಕಾಸಗೊಳುಿ ತ್ ತ ದೆ ಮತ್ತ ತ ಕಲ್ಪ ನಾ
 12. 12.  ಮಕೆ ಳ ಸೃಜನ್ಶೀಲ್ ಸಾಮರ್ಥಾ ವಗಳನ್ನು ಅರ್ರ ಆಟಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಕೆ ಳು ಮಿಗಣ ನ್, ಬಟ್ಟಟ ಯ, ಕಡಿಡ ಗಳ ಮತ್ತ ತ ಇಟಿಟ ಗೆಗಳಿಿಂದ ಮಾದರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಸಬಲ್ ಿ ರು.ಕ್ಕಲ್ವು ಮಕೆ ಳು ಉತ್ ತ ಮ ರ್ಚತ್ ಾ ರಚನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ತ್ಮಮ ಸೃಜನ್ಶೀಲ್ ಸಾಮರ್ಥಾ ವರ್ನ್ನು ರ್ಾ ಕ ತ ಪ್ಡಿಸಬಲ್ ಿ ರು.  ಹೆಚ್ಚಚ ಕಾಲ್ ಒಿಂದೇ ಚಟುರ್ಟಿಕ್ಕಯಲ್ಲ ಿ ತ್ನ್ು ಗಮನ್ ಕಿಂದಿ ಾ ೀಕರಸುರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಲಗ ಳುಿ ರ್ ಸಾಮರ್ಥಾ ವ ಗಳಿಸಿಕೊಳುಿ ತ್ತ ತ ನೆ.  ತ್ನ್ು ಪ್ರಸರದ ಬಗೆಗ ಹಲ್ವಾರು ಪ್ ಾ ಶ್ನ ು ಗಳನ್ನು
 13. 13.  ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಿ , ರ್ಚತ್ ಾ ಗಳಲ್ಲ ಿ ,ಸಾಿಂಕತಿಕ ಆಟಗಳಲ್ಲ ಿ ಮತ್ತ ತ ಸಮಸ್ಥಾ ಪ್ರಹಾರ ಸಂದಭವದಲ್ಲ ಿ ತ್ನ್ು ದೇ ಆದ ಸಂಕತ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ ಿ ಬಲ್ ಿ ನ್ನ.  ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ಹಲ್ವಾರು ಹಸ ಜಾಾ ನಾತ್ಮ ಕ ಪ್ರಕಲ್ಪ ನೆಗಳು ರೂಪಿತ್ವಾಗುತ್ ತ ವೆ.  ಸರಳ ವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಆಲೀಚನೆ ಮತ್ತ ತ ತ್ತಕಿವಕ ಸಾಮರ್ಥಾ ವ ಬೆಳರ್ಿಗಗೆಯಾಗುತ್ ತ ದೆ.

×