مدیریت تکنولوژی ip مدیریت فناوری تکنولوژی نوآوری innovation تیم سازی leadership team r&d paper strategic management fuel cell. technology intellectual property patent economy ارزیابی تکنولوژی ارزیابی جذابیت سرمایه گذاری انتخاب تکنولوژی انتخاب فناوری آینده نگاری پیش بینی مدیریت استراتژیک ارزیابی داخلی internal assessment strategic managment آمار آزمون فرض پارامتریک برنامه ریزی تجمیعی برنامه ریزی تولید مدیریت تولید سازمان ساختار فیزیکی تئوری مدیریت اختراع roberts invention public-key rsa cryptography symmetric-key information security access control
Ver más