رهبری تیمهای نوآور
Hace 7 años 777 Visualizaciones
National Strategy of Iran Fuel cell Technology Development
Hace 8 años 789 Visualizaciones
Intellectual Property Economy
Hace 8 años 635 Visualizaciones
Technology assessment
Hace 8 años 2094 Visualizaciones
سرمایه گذاری در تکنولوژی
Hace 8 años 668 Visualizaciones
Technology Selection
Hace 8 años 824 Visualizaciones
پیش بینی و آینده نگاری
Hace 8 años 2289 Visualizaciones
Internal assessment
Hace 8 años 1169 Visualizaciones
آزمون فرضهای آماری پارامتریک
Hace 8 años 1074 Visualizaciones
برنامه ریزی تجمیعی
Hace 8 años 1320 Visualizaciones
ساختار فیزیکی
Hace 8 años 1850 Visualizaciones
مدیریت اختراع و نوآوری
Hace 8 años 1116 Visualizaciones
Information security
Hace 8 años 340 Visualizaciones