رهبری تیمهای نوآور
Sina Bagherinezhad Hace 7 años
مدیریت اختراع و نوآوری
Sina Bagherinezhad Hace 8 años