Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Technology Selection
Technology Selection
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 126 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Technology assessment (20)

Anuncio

Technology assessment

 1. 1. ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ Technology assessment ‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫نژاد‬ ‫باقری‬ ‫سینا‬ ‫مدیریت‬ ‫دانشکده‬
 2. 2. ‫ارزیابی‬ ‫ابعاد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫تاریخی‬ ‫پیمایش‬ ‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ‫چه‬ ‫آن‬... ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬/‫فایده‬ ‫ورودی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬/‫خروجی‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ،‫سیستم‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
 3. 3. ‫تکنولوژی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تعدد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫یا‬ ‫ابعاد‬‫است‬ ‫متعدد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫مختصر‬ ‫توضیحی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬: • Medical Aspect::Health Tech Assessment •socio economic aspects: •Economic aspects: cost of acquisition, charging,cost recovery, benefits: •Legal and regulatory aspects •Social aspects •Cultural aspects FIMDP 2013
 4. 4. ‫تکنولوژ‬ ‫ارزیابی‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫ی‬ ‫محیطی‬ ‫پیامدهای‬ ‫ارزیابی‬EIA)) ‫محیطی‬ ‫ممیزی‬ ‫کشمکشها‬ ‫و‬ ‫اختالفات‬ ‫حل‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫العملهای‬ ‫دستور‬ ‫تهیه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ ‫تکنولوژی‬ ‫انتقال‬ ‫فرآیند‬ ‫تکنولوژی‬ ‫الویتهای‬ ‫تعیین‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تغییر‬ ‫میزان‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬
 5. 5. ‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫در‬‫سال‬1950‫در‬‫موسسه‬Rand‫مطرح‬‫گردید‬. ‫دفتر‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫آمریکا‬OTA‫وابسته‬‫به‬‫كنگره‬‫پس‬‫از‬‫دوسال‬‫مطالع‬‫ه‬ ‫در‬‫سال‬1972‫تاسیس‬‫گردید‬ ‫پس‬‫از‬،‫امریکا‬‫كشورهای‬،‫آلمان‬‫فرانسه‬‫و‬‫انگلیس‬‫اقدام‬‫به‬‫تاسیس‬‫د‬‫فاتر‬‫ارز‬ ‫یابی‬‫تکنولوژی‬‫نمودند‬ ‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫اكثر‬‫كشورهای‬‫صنعتی‬‫دارای‬‫دفاتر‬‫ارزیابی‬‫فنآوری‬‫می‬‫باشند‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫تاریخچه‬
 6. 6. ‫ارزیابی‬‫فنآوری‬‫ابزاری‬‫است‬‫در‬‫خدمت‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫و‬‫سیاست‬‫گاری‬‫برای‬‫ایجاد‬‫و‬‫توس‬‫عه‬ ‫فنآوری‬ ‫بررسی‬‫عواقب‬‫و‬‫خطرات‬‫اجتماعی‬‫بینی‬‫پیش‬‫نشده‬‫ناشی‬‫از‬‫توسعه‬‫فنآوریها‬‫نوظهور‬‫و‬‫موجود‬ ‫مانند‬‫عوارض‬،‫اجتماعی‬،‫اخالقی‬‫فرهنگی‬‫اقتصادی‬‫فنآوری‬‫های‬‫مربوط‬‫به‬‫مهندسی‬‫ژن‬،‫تیك‬ ‫شبیه‬‫سازی‬‫انسان‬‫و‬‫یا‬‫فنآوریهای‬‫اطالعات‬IT. ‫ارزیابی‬‫فنآوری‬‫نوعی‬‫هشدار‬‫و‬‫اعالم‬‫اولیه‬‫در‬‫مورد‬‫های‬‫جنبه‬‫مثبت‬‫و‬‫منفی‬‫ایجاد‬‫فنآ‬‫وری‬‫های‬ ‫جدید‬‫و‬‫بکار‬‫گیری‬‫فنآوری‬‫های‬‫موجود‬‫است‬. ‫تشخیص‬‫های‬‫گزینه‬‫بهینه‬‫برای‬‫بهبودفنآوری‬‫های‬‫مورد‬‫نظر‬‫و‬‫جلو‬‫گیری‬‫از‬‫عوارض‬‫اق‬‫تصادی‬ ‫اجتماعی‬‫آنها‬
 7. 7. ”‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫فرآیند‬‫بر‬‫رسی‬‫هدفمند‬‫پیامدهای‬‫تغییر‬‫تک‬‫نولوژیك‬.‫این‬ ‫فرآیند‬‫شامل‬‫بررسی‬‫مزایای‬‫كوتاه‬‫مدت‬‫در‬‫اقتصاد‬‫بازار‬‫محلی‬‫است‬.‫ولی‬‫از‬‫این‬‫ح‬‫د‬‫فراتر‬ ‫می‬‫رود‬‫و‬‫به‬‫تشخیص‬‫طرف‬‫های‬‫تاثیر‬‫پذیر‬‫و‬‫پیامدهای‬‫پیش‬‫بینی‬‫نشده‬‫تکنول‬‫وژی‬‫بصورتی‬ ‫گسترده‬‫و‬‫بلند‬‫مدت‬‫می‬‫پردازد‬.‫پیامد‬‫های‬‫مثبت‬‫و‬‫پیامد‬‫های‬‫منفی‬‫و‬‫سوء‬‫مورد‬‫بر‬‫رسی‬ ‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.‫زیرا‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫یك‬‫فرصت‬‫طالیی‬‫همانقدر‬‫برای‬‫جامعه‬‫زیان‬‫آور‬‫ا‬‫ست‬ ‫كه‬‫رویارویی‬‫با‬‫یك‬‫خطر‬‫پیش‬‫بینی‬‫نشده‬“ ‫ارزیابی‬‫پیامد‬‫های‬‫تکنولوژ‬‫بسیار‬‫مشکل‬‫می‬‫باشد‬.‫اگر‬‫پیامدهای‬‫تركیب‬‫احت‬‫مالی‬‫توسعه‬ ‫فنآوری‬‫با‬‫توسعه‬‫اجتماعی‬‫و‬‫افتصادی‬‫و‬‫سایر‬‫سیستم‬‫ها‬‫را‬‫هم‬‫در‬‫نظر‬‫بگیریم‬‫ا‬‫مر‬‫ارزیابی‬ ‫فنآوری‬‫بسیار‬‫پیچیده‬‫و‬‫گاها‬‫در‬‫یك‬‫بازه‬‫زمانی‬‫میان‬‫مدت‬‫و‬‫حتی‬‫بلند‬‫مدت‬‫ممک‬‫ن‬‫است‬ ‫قابل‬‫احصا‬‫نباشد‬.. ‫تعریف‬‫مركز‬‫خدمات‬‫پژوهشی‬‫كنگره‬‫آمریگا‬
 8. 8. ‫واقع‬،‫نگری‬‫آینده‬‫نگری‬‫و‬‫كل‬‫نگری‬‫از‬‫جمله‬‫ملزوماتی‬‫هستند‬‫كه‬‫یك‬‫ارزیاب‬‫تکنولوژی‬‫باید‬‫تاحد‬‫ام‬‫کان‬‫از‬‫آنها‬ ‫برخوردار‬‫باشد‬. ‫ارزیابی‬‫توسط‬‫تیم‬‫های‬‫كوچکی‬‫از‬‫متخصصین‬‫ارزیابی‬‫با‬‫مشورت‬‫خبرگان‬‫حوزه‬‫های‬‫علمی‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫داده‬‫یی‬‫كه‬ ‫از‬‫اشخاص‬‫حقیقی‬‫و‬‫حقوقی‬‫عالقمند‬‫دریافت‬‫می‬‫گردد‬‫انجام‬‫می‬‫پذیرد‬. ‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫معطوب‬‫به‬‫آینده‬‫است‬‫لذا‬‫تکرار‬‫ارزیابی‬‫در‬‫فواصل‬‫معین‬‫قابل‬‫توجیه‬‫است‬‫زیرا‬‫گ‬‫ذشت‬‫زمان‬ ‫حقایق‬‫بیشتری‬‫را‬‫آشکار‬‫می‬‫نماید‬. ‫دو‬‫عامل‬‫دیگر‬‫بر‬‫تکرار‬‫ارزیابی‬‫تاثیر‬‫گذار‬‫است‬: ‫اول‬‫سرعت‬‫تغییرات‬‫تکنولوژی‬ ‫دوم‬‫اینکه‬‫برای‬‫سودمند‬‫بودن‬‫نتایج‬‫ارزیابی‬‫باید‬‫اطالعات‬‫را‬‫از‬‫هر‬‫منبعی‬‫بدست‬‫آورد‬‫و‬‫چون‬‫این‬‫اطالع‬‫ات‬‫به‬ ‫لحاظ‬،‫باورها‬‫نگرش‬،‫ها‬،‫عالیق‬‫امیدها‬‫و‬‫ترس‬‫ها‬‫دائما‬‫در‬‫معرض‬‫تغییر‬‫و‬‫تحول‬‫می‬‫باشند‬. ‫برخی‬‫ویژه‬‫گی‬‫های‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬
 9. 9. ‫كمك‬‫به‬‫تصمیم‬‫گیران‬‫و‬‫قانون‬‫گزاران‬ ‫پشتیبانی‬‫از‬‫اختصاص‬‫منابع‬‫به‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬R&D ‫ایجاد‬‫آمادگی‬‫برای‬‫حل‬‫مشکالت‬‫و‬‫تناقضات‬‫ناشی‬‫از‬‫تکنولوژی‬ ‫كمك‬‫به‬‫شکل‬‫گیری‬‫تکنولوژی‬‫به‬‫نحوی‬‫كه‬‫برای‬‫جامعه‬‫قابل‬‫پذیر‬‫ش‬‫باشد‬ ‫تكنولوژي‬ ‫ارزيابي‬ ‫كاركردهاي‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
 10. 10. ‫الف‬:‫گام‬‫اول‬‫شامل‬،‫موضوع‬‫قلمرو‬‫و‬‫افق‬‫زمانی‬‫تکنولوژی‬‫مورد‬‫ارزیابی‬ 1-‫شناسایی‬‫موضوع‬‫مورد‬‫ارزیابی‬.‫موضوع‬‫همواره‬‫یك‬‫تکنولوژی‬‫است‬.‫ولی‬‫می‬‫ت‬‫واند‬ ‫یك‬‫مسئله‬‫اجتماعی‬‫قابل‬‫حل‬‫توسط‬‫یك‬‫تکنولوژی‬‫باشد‬. ‫تکنولوژی‬‫بدلیل‬‫نیاز‬‫به‬‫پشتیبانی‬‫مالی‬‫و‬‫نیاز‬‫به‬‫اعمال‬‫كنترل‬‫و‬‫پشتیب‬‫انی‬‫حقوقی‬‫توسط‬ ‫قانونگذار‬‫امری‬‫سیاستی‬‫و‬‫در‬‫برنامه‬‫سیاسی‬‫قرار‬‫دارد‬. 2-‫قلمرو‬‫تکنولوژی‬‫آیا‬‫باید‬‫به‬‫تکنولوژی‬‫بعنوان‬‫یك‬‫بسته‬‫محدود‬‫با‬‫تکن‬‫ولوژی‬‫هایی‬‫كه‬ ‫مستقیما‬‫رقیب‬‫آن‬‫هستند‬‫متمركز‬‫شد؟‬ ‫گام‬‫های‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬
 11. 11. ‫مثال‬‫در‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫سلول‬‫درمانی‬‫باید‬‫به‬‫درمان‬‫بیماری‬‫ها‬‫و‬‫بهداش‬‫ت‬‫توجه‬ ‫نمود‬. ‫یا‬‫به‬‫تركیب‬‫آن‬‫با‬‫سایر‬‫تکنولوژی‬‫ها‬‫و‬‫یا‬‫عواقب‬‫وحشتناک‬،‫اخالقی‬‫اجت‬،‫ماعی‬ ‫تغییرات‬‫جمعیتی‬‫و‬‫یا‬‫بیماری‬‫های‬‫هولناک‬‫ژنتیکی‬‫چند‬‫نسل‬‫آینده‬‫كه‬‫حاصل‬‫از‬ ‫تركیب‬‫ژنهای‬‫دست‬‫ورزی‬‫شده‬‫خواهد‬‫بود‬‫تمركز‬‫نمود؟‬ ‫یا‬‫مثال‬‫تکنولوژژی‬‫الیاف‬‫نوری‬‫را‬‫باید‬‫ارزیابی‬‫كنیم‬‫و‬‫یا‬‫فنآوری‬‫اطالع‬‫ات‬‫را؟‬‫یا‬ ‫هردو‬ ‫هم‬‫چنین‬‫در‬‫ارزیابی‬‫سوخت‬‫های‬‫هیروژنی‬‫به‬‫آسنده‬‫هیدروژن‬‫باید‬‫توجه‬‫كرد‬‫؟‬‫یا‬ ‫به‬‫آینده‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫جاده‬‫ای‬‫تمركز‬‫نمود؟‬ ‫یا‬‫باید‬‫به‬‫خوشه‬‫بزرگی‬‫از‬‫تکنولوژی‬‫ها‬‫كه‬‫اهداف‬‫مرتبطی‬‫را‬‫محقق‬‫می‬‫سازند‬‫توجه‬‫ن‬‫مود؟‬
 12. 12. ‫اگر‬‫ارزیابی‬‫در‬‫قلمرو‬‫محدودی‬‫انجام‬‫پذیرد‬‫ارزش‬‫نتایح‬‫حاصل‬‫مورد‬‫سئوال‬‫است‬. ‫اگر‬‫در‬‫قلمرو‬‫گسترده‬‫و‬‫وسیعی‬‫صورت‬‫پذیرد‬‫نه‬‫تنها‬‫با‬‫هزینه‬‫سنگین‬‫روبرو‬‫می‬‫گردد‬‫بلکه‬‫بعید‬‫است‬‫گرهی‬‫از‬‫كار‬ ‫تصمیم‬‫گیران‬‫باز‬‫نماید‬. ‫بعالوه‬‫سرعت‬‫تغییرات‬‫تکنولوژیك‬‫نیز‬‫كار‬‫ارزیابی‬‫با‬‫قلمرو‬‫گسترده‬‫را‬‫پیچیده‬‫تر‬‫و‬‫مشکل‬‫تر‬‫خ‬‫واهد‬‫نمود‬. 3-‫افق‬‫زمانی‬ ‫وقتی‬‫در‬‫مورد‬‫قلمرو‬‫ارزیابی‬‫تصمیم‬‫می‬‫گیریم‬‫باید‬‫افق‬‫زمانی‬‫را‬‫هم‬‫مشخص‬‫نماییم‬ ‫ارزیابی‬‫در‬‫افق‬‫زمانی‬‫بلند‬‫با‬‫عدم‬‫قطعیت‬‫های‬‫بیشتر‬‫روبرو‬‫خواهد‬‫شد‬. ‫افق‬‫زمانی‬‫كوتاه‬‫نیز‬‫برای‬‫تشخیص‬‫جنبه‬‫های‬‫مهم‬‫یك‬‫تکنولوژی‬‫ناكافی‬‫خواهد‬‫بود‬
 13. 13. ‫گام‬‫دوم‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫تشریح‬‫تکنولوژی‬‫مورد‬ ‫نظر‬‫یا‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫مرتبط‬‫می‬‫با‬‫شد‬.‫عالوه‬‫ب‬‫ر‬ ‫تشریح‬‫تکنولوژی‬،‫اصلی‬‫تکنولوژی‬‫هایجایگ‬،‫زین‬ ‫مکمل‬‫و‬‫رقیب‬‫نیز‬‫باید‬‫تشریح‬‫گردند‬. ‫ب‬:‫گام‬‫دوم‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تشریح‬
 14. 14. 3-‫داریم؟‬ ‫نیاز‬ ‫منافعی‬ ‫چه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬
 15. 15. 4-‫دارد؟‬ ‫مطلوبی‬ ‫نا‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫چه‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
 16. 16. ‫در‬‫گام‬‫های‬‫سوم‬‫و‬‫چهارم‬‫كه‬‫می‬‫خواهیم‬‫پیامد‬‫تکنولوژی‬‫را‬‫ارزی‬‫ابی‬ ،‫كنیم‬‫باید‬‫تحلیلی‬‫فراتر‬‫از‬‫بدیهیات‬‫صورت‬‫گیرد‬. ‫پیامدهای‬‫اصلی‬‫و‬‫پیامدهای‬‫ثانویه‬‫را‬‫در‬‫بر‬‫گیرد‬. ‫از‬‫آنجایی‬‫كه‬‫اولویت‬‫دهی‬‫بین‬‫پیامدهای‬‫مثبت‬‫و‬‫منفی‬‫سخت‬،‫است‬ ‫معموال‬‫گام‬‫سوم‬‫و‬‫چهارم‬‫با‬‫هم‬‫ادغام‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫گام‬«‫ارزیابی‬ ‫پیامدها‬‫شکل‬‫می‬‫گیرد‬
 17. 17. 5-‫سیاستی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫تکنولوژی‬‫به‬‫كدامیك‬‫از‬‫پشتیبانها‬‫و‬‫ك‬‫نترل‬‫ها‬ ‫نیاز‬‫دارد‬‫و‬‫برای‬‫تمشیت‬‫اینها‬‫چه‬‫گزینه‬‫هایی‬ ‫وجود‬‫دارد‬
 18. 18. ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫ی‬ ‫پایه‬ ‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬: ‫گام‬‫اول‬:‫قلمرو‬ ‫گام‬‫دوم‬:‫تکنولوژی‬ ‫گام‬‫سوم‬:‫پیامد‬‫ها‬ ‫گام‬‫چهارم‬:‫سیاست‬STIP
 19. 19. ‫رباتها‬ ‫ها‬ ‫چيپس‬ ‫کامپيوتر‬ ‫مخابرات‬ ‫نرم‬ ‫افزار‬ ‫نو‬ ‫مواد‬ ‫ها‬ ‫آنزيم‬ ‫نوترکيب‬DNA ‫محصوالت‬ ‫تخمير‬ Fermentation products ‫سلولي‬ ‫امتزاج‬ cell fusion CAD ‫ابزار‬ ‫ماشين‬ ‫رو‬ ‫خود‬ ‫فوالد‬/‫ذوب‬‫لباس‬ ‫سازي‬ ‫کشتي‬ ‫هواپيما‬‫سازي‬ ‫خانگي‬ ‫وسايل‬ ‫مصرفي‬ ‫الکترونيک‬ ‫بانکي‬ ‫امور‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫اداري‬ ‫ماشينهاي‬ ‫مخابرات‬ ‫مخابرات‬ ‫نوري‬ ‫تجهيزات‬ ‫بازيافت‬ ‫صنعت‬ ‫غذائي‬ ‫مواد‬ ‫فرآوري‬ ‫شيميائ‬ ‫صنايع‬‫ي‬ ‫داروئي‬ ‫صنايع‬ ‫نفت‬/‫انرژي‬ ‫منسوجات‬ ‫خانه‬ ‫كارخانه‬ ‫مزرعه‬
 20. 20. ‫رویکرد‬‫تلفیق‬‫فنآوری‬‫با‬‫فعالیت‬‫های‬‫كسب‬‫و‬‫كار‬(‫پ‬‫ویا‬) ‫مدل‬‫پورتر‬ ‫رویکردهای‬‫تجریدی‬‫به‬‫فنآوری‬(‫گذشته‬‫نگر‬) ‫مدل‬‫اطلس‬‫تکنولوژی‬ ‫توسع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫رویکردهای‬‫ه‬
 21. 21. ‫فنآوری‬ ‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ارزیابی‬ Diffusion Innovation Creation Transfer Assimilation Adaption Production Adoption Mastering Acquisition Identification Sellection Transfer Creation
 22. 22. 1 2 3 ‫روشها‬ ‫روشها‬ ‫هزینه‬ ‫روش‬-‫منفعت‬ ‫ریسك‬ ‫تحلیل‬ ‫روش‬ ‫خروجی‬ ‫ورودی‬ ‫تحلیل‬ ‫روش‬
 23. 23. ‫ریسك‬ ‫ارزیابی‬Risk Assessment
 24. 24. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬ ‫ریسك‬‫عمومی‬‫تعریف‬ ‫بروز‬ ‫احتمال‬ ‫رخداد‬ ‫یك‬ ‫ناشی‬ ‫زیان‬ ‫رخداد‬ ‫از‬ ‫پیامد‬ ‫عدم‬ ‫قطعیت‬
 25. 25. ‫پروژه‬‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫موقت‬ ‫تالشی‬ ‫هدفمند‬(‫محصول‬/‫خدم‬ ‫ت‬/‫نتیجه‬) Objectives Technology Development‫با‬ ‫یک‬ ‫فوق‬ ‫تعاریف‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬
 26. 26. ‫پروژه‬‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫یك‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫سيستم‬‫سطح‬(،‫جز‬ ‫سيست‬‫يا‬‫زيرسيستم‬‫م‬)‫و‬ ‫كاركردها‬‫تعداد‬ ‫محصول‬ ‫جديد‬ ‫جدي‬ ‫نسل‬‫د‬ ‫محصول‬ ‫بهبود‬ ‫محصول‬ ‫تكنولوژي‬ ‫قديمي‬ ‫برخي‬ ‫تكنولوژي‬ ‫جديد‬ ‫ها‬ ‫يا‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫تكنولوژي‬ ‫جديد‬ ‫ها‬ ‫تكنولوژي‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫پزوژه‬‫تكميل‬‫زمان‬‫اهميت‬ ‫ريس‬ ‫افزايش‬‫ك‬ ‫قطعيت‬ ‫عدم‬ ‫و‬
 27. 27. ‫محصول‬ ‫عیب‬ ‫ریسك‬ ‫منشا‬ ‫جانبی‬ ‫اثرات‬ ‫محصول‬ ‫كند‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫حد‬ ‫بازار‬ ‫خطرات‬ ‫ایمنی‬/‫زیس‬ ‫محیطی‬ ‫ت‬ ‫ریسک‬‫ارزیابی‬
 28. 28. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬ ‫ریسك‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫درارزی‬‫در‬‫ریسك‬‫ارزیابی‬‫تعریف‬‫ابی‬ ‫تکنولوژی‬‫جذابیت‬(TA) ‫چیستی‬ ‫ها‬ ‫ریسك‬ ‫ماهیت‬ ‫آماری‬ ‫چگونگی‬ ‫مدیریت‬
 29. 29. 30 Alex Maj Bangsgaard ‫ریسک‬‫ارزیابی‬
 30. 30. Diana Hanna ,2013 ‫ریسك‬ ‫ارزیابی‬ ‫رایج‬ ‫چارچوب‬
 31. 31. 32 ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫شکاف‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬
 32. 32. 33 ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ ‫تاثیر‬ ‫احتمال‬ ‫شدت‬ ‫انتش‬ ‫سرعت‬‫ار‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫معیار‬
 33. 33. 34 ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫قالب‬ ‫مقد‬ ‫یک‬ ‫تواند‬‫ار‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫ثابت‬ ‫باشد‬ ‫محدوده‬ ‫به‬ ‫بسته‬ Context‫شکل‬ ‫متفاوت‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫نظارت‬‫مصاحبه‬/‫کارگ‬‫اه‬ ‫سناری‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫کاوی‬ ‫بهین‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬
 34. 34. ‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫تکمیلی‬ ‫ارزیابی‬ (RISK Interactions) ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
 35. 35. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ Illustrative Combined Risk and Opportunity Map ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
 36. 36. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
 37. 37. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ ‫انتقال‬ Transferenc e (Share) ‫تقلیل‬ Migitation (Redusce) ‫پذیرش‬ Accept ‫اجتناب‬ (Avoidance) ‫اضطراری‬ ‫ذخیره‬ ‫مثل‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫بودجه‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫قبول‬ ‫امنیتی‬ ‫خدمات‬ ‫مثل‬ ‫دیگر‬ ‫نهادهای‬ ‫با‬ ‫ریسک‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬(Webtrust Services( )‫یا‬ ‫بیمه‬) ‫ج‬ ‫صنعت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫مثل‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫دوری‬ ‫قابلیت‬‫که‬ ‫دید‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫دانشی‬ ‫نیازمند‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬
 38. 38. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬ 39 ‫ریسك‬ ‫ارزیابی‬ ‫ماتریس‬
 39. 39. ‫سیستم‬ ‫یکپارچگی‬ (‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫خرابی‬) ‫خرابی‬‫احتمال‬ Probabilityof failure ‫هدف‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫یا‬ ‫فنی‬ ‫عملکرد‬TPM (‫فنی‬ ‫خرابی‬) ‫سیستم‬ ‫كل‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬‫در‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫فنی‬ ‫عملکردی‬ ‫هدف‬ (TPM) ‫بر‬‫تاثیر‬ Impacton ‫ریسک‬‫ارزیابی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ریسك‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫مشخصات‬ ‫بررسی‬
 40. 40. 41 ‫دشواری‬ ‫توسعه‬ ‫نیازمندی‬ ‫های‬ ‫ارتباطی‬ ‫زمابندی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تیم‬ ‫مدیریتی‬ ‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬ TRL<6R&D3 TPM Gap ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫خرابی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬
 41. 41. 42 ‫سطح‬ ‫در‬ ‫شکاف‬ ‫آمادگی‬ ‫تکنولوژی‬ Technology Readiness Level ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫شکاف‬ ‫فنی‬ ‫عملکرد‬ ‫تحقیق‬ ‫دشواری‬ ‫درجه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ R&D3 ‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬‫های‬‫شاخص‬ ‫با‬ ‫آغاز‬TRL6 ‫توسعه‬ ‫دشواری‬
 42. 42. 43 ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫سیستم‬ ‫تکنولوژ‬‫ی‬ ‫بلوغ‬ ‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬ ‫بلوغ‬ ‫مقیاس‬1 9 ‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ Technology Readiness Level TRL
 43. 43. 44 ‫پروژه‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫موفقيت‬ ‫بروز‬ ‫احتمال‬ ‫كيفي‬ ‫ارزيابي‬ ‫بلوغ‬ ‫در‬ ‫تكنولوژي‬ ‫بروز‬ ‫مشكل‬ ‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫احتمال‬ ‫مقياس‬1 5 ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫دشواری‬ ‫میزان‬ R&D Degree of Difficulty R&D3
 44. 44. 45 ‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel) ‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ Technology Readiness Level TRL
 45. 45. 46 ‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel) Mike Engle, Shahram Sarkani, Thomas Mazzuchi
 46. 46. 47 DW Engel,AC Dalton,K Anderson,C Sivaramakrishnan,C Lansing ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬TRL6
 47. 47. 48 ‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel) TRL،6‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ Technology Readiness Level TRL
 48. 48. 49 TRL •‫دهه‬ ‫ناسا‬1980‫فضایی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آمادگی‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ •‫براورد‬ ‫برای‬/‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫مقایسه‬/‫نیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫تکنولوژی‬ ‫چند‬‫بینش‬ ‫به‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫پیامدهای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬: •‫هزینه‬ ‫سرریز‬ •‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تاخیر‬ •‫عملکرد‬ ‫افت‬ ‫موتور‬ ComponentTR L Tech System TRL Tech TRL System TRL<=Min(Comp. TRL)<=Min(Tech. TRL)
 49. 49. 50 TRL •‫ذینفعان‬ ‫توسط‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫امکان‬ •‫تکنولوژی‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تکرار‬ ‫قابلیت‬ •‫بودن‬ ‫ملموس‬ •‫ریسک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫وضعیت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫اطالعات‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫مزایا‬
 50. 50. 51 TRL ‫نیست‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫مبین‬ ‫استاندارد‬ ‫رویه‬ ‫فاقد‬ ‫و‬ ‫انتزاعی‬ ‫پیچی‬ ‫مقایسه‬ ‫سیستماتیک‬ ‫رویه‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬ ‫تکنولوژی‬ ‫چندین‬ ‫مقایسه‬‫است‬ ‫ده‬ ‫متمر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫خاص‬ ‫جز‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫نگرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫یکپارچگی‬‫است‬ ‫کز‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یکپارچگی‬ ‫ریسک‬ ‫مبین‬ ‫کمتر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫خالصه‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تکنولوژی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬
 51. 51. 52 •ITAM Integrated Technology Analysis Methodology (ITAM) •‫توسط‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬Mankins‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫است‬(2002) •‫استاندارد‬ ‫یکپارچه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫شاخص‬ ‫معرفی‬(ITI) •‫در‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ،‫هزینه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫امکان‬‫گزینه‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫یکپارچه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تحلیل‬ ‫متدولوژی‬ ITAM
 52. 52. 53 ‫يکپارچه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تحليل‬ ‫متدولوژی‬ ITAM ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هرم‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫سيستم‬ ‫زير‬ ‫از‬ ‫يک‬ ‫سيستم‬ ‫های‬ ‫گزينه‬ ‫تکنولوژيک‬ ‫شاخص‬ ‫شناسايی‬ ‫برای‬ ‫مستقل‬ ‫های‬ ‫زير‬ ‫و‬ ‫سيستم‬ ‫ها‬ ‫سيستم‬ TRL Delta TRLR&D3 Technology Need Values (TNV) ‫شاخص‬ ‫ترکيب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫زيرسيستم‬ ‫و‬ ‫مفاهيم‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫با‬ ‫پيشرفته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شاخص‬ITI ITI Joseph A. Fernandez
 53. 53. 54 TRL ‫موج‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هر‬ ‫تجمعی‬ ‫بلوغ‬ ‫شاخص‬‫شامل‬ ‫ود‬ •‫تکنولوژی‬ ‫بلوغ‬ ‫دشواری‬ ‫میزان‬ •‫است‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫اهمیت‬ Integrated Technology Index (ITI)
 54. 54. 55 ITAM Delta TRL ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فعلی‬ R&D Delta TRL=TRL(desired)-TRL(current)
 55. 55. 56 ITAM ‫ساز‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫بحرانی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫برخی‬(Enabler)‫هستند‬ ‫دهنده‬ ‫ارتقا‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫برخی‬(Enhancer)‫قابل‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫تغییری‬ ‫با‬ ‫جایگزینی‬ Technology Need Values (TNV)
 56. 56. 57 Technology Need Values (TNV) TNV‫برن‬ ‫كل‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫بودن‬ ‫بحرانی‬‫امه‬‫حاصل‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫كاربرد‬ ‫اطالعات‬ ‫كاربرد‬ ‫تصمیمات‬ ‫در‬ ‫حاصل‬ ‫مدیریتی‬ ‫بر‬ ‫تاثیر‬ ‫افق‬ ‫تصمیمات‬ ‫مدیریتی‬ 1‫خیر‬‫هزینه‬ ‫اندک‬ ‫کاهش‬‫خیر‬‫مدت‬ ‫بلند‬ 2‫مفید‬‫هزینه‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫بهبود‬-‫عملکرد‬‫خیر‬ ‫می‬ ‫تا‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬‫ان‬ ‫مدت‬ 3‫مهم‬‫هزینه‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫مهم‬-‫عملکرد‬‫بله‬ ‫میان‬ ‫تا‬ ‫نزدیک‬ ‫مدت‬ 4‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫اهداف‬ ‫ساز‬ ‫توانمند‬ ‫عملکردی‬ ‫بله‬/‫باارزش‬ ‫بسیار‬‫نزدیک‬ 5‫بحرانی‬‫ساز‬ ‫توانمند‬(‫وعملکرد‬ ‫هزینه‬ ‫اهداف‬)‫بله‬/‫ضروری‬‫نزدیک‬
 57. 57. 58 ITAM Research and development Degree of Difficulty (R&D3) •‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫مسیربلوغ‬ ‫در‬ ‫انتظار‬ ‫قابل‬ ‫دشواری‬ ‫میزان‬ •‫بودن‬ ‫ریسکی‬ ‫پتانسیل‬(‫خرابی‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬)‫برنام‬ ‫کوشش‬‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫ه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬
 58. 58. 59 ITAM R&D3 ‫دشواری‬ ‫درجه‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نيل‬ R&D ‫های‬ ‫گزينه‬ ‫تعداد‬ ‫احتمال‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫باالی‬ ‫موفيقت‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نيل‬ ‫معين‬R&D TRL‫مرتبط‬ ‫موفقيت‬ ‫احتمال‬ ‫كوشش‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫توسع‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬‫ه‬ ‫نرمال‬ ‫توضيحات‬ 1‫کم‬2-1 ‫ب‬ ‫متوسط‬ ‫غالبا‬‫ه‬ ‫باال‬ >99% 2‫متوسط‬>2 ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫غالبا‬ ‫باالتر‬ >90% 3‫انتظار‬ ‫مورد‬>3‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫کم‬>80% ‫کارب‬ ‫تحقیقات‬ ‫نیازمند‬‫ردی‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫پیش‬‫جزییات‬ 4‫باال‬>4‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫کم‬>50% 5‫باال‬ ‫بسیار‬‫باال‬ ‫بسیار‬‫کم‬ ‫خیلی‬>20% ‫پایه‬ ‫تحقیقات‬ ‫نیازمند‬‫پیش‬ ‫جزییات‬ ‫طراحی‬ ‫از‬
 59. 59. 60 ‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel)
 60. 60. 61 ‫منفرد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫شاخص‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یکپارچه‬ ‫شاخص‬:‫میانگین‬TI‫زیر‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫شاخص‬ITI
 61. 61. 62 System Dynamic
 62. 62. 63 ‫ريسک‬ ‫ارزيابی‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫مشکل‬ ‫بودن‬ ‫استاتیک‬ ‫ساده‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫گاه‬ ‫انگارانه‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫گاه‬ ‫پیچیده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بجای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دامنه‬
 63. 63. 64 ‫تکنولوژی‬ ‫ارزيابی‬ ‫به‬ ‫سيستم‬ ‫پويايی‬ ‫روش‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫پویا‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ساخت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کاربرد‬ ‫دامنه‬ ‫برای‬ ‫بستری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫کاربرد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫سیستمی‬ ‫تاثیر‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫ارزیابی‬ ‫امکان‬ ‫تکنولوژی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫بررسی‬ ‫تسهیل‬ ‫مختلف‬ ‫تغییرساختاری‬/‫خود‬ ‫عملیاتی‬ ‫دامنه‬(‫کاربرد‬)‫تکنولوژی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬
 64. 64. 65 •‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬1950‫نام‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫توسط‬Jay Forester •‫بازخورد‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫غیرخطی‬ ‫دینامیک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫پیوسته‬ ‫رویکردی‬ •‫باشد‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫ساخت‬ ‫آن‬ ‫روش‬ ‫سیستم‬ ‫نگاه‬‫ی‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫اقدامات‬ ‫تاثیر‬ ‫گذشته‬ ‫تاریخچه‬
 65. 65. 66 ‫مفاهيم‬ ‫سیستم‬ ‫استاتیک‬ ‫تغییرمتغی‬‫رها‬ ‫سیستم‬ ‫ی‬ ‫بودن‬ ‫ثابت‬ ‫متغیرهای‬ ‫سیستم‬ ‫پوی‬ ‫سیستم‬‫ا‬
 66. 66. 67 ‫مفاهيم‬ ‫ی‬ ‫شکست‬ ‫فاقد‬ ‫تغییرات‬‫ا‬ ‫قاعدگی‬ ‫بی‬ ‫سیستم‬ ‫پیوسته‬ ‫در‬ ‫بطورتجمعی‬ ‫رخدادها‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫معادالت‬ ‫قالب‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫است‬ ‫ثابت‬ ‫زمانی‬ ‫ادوار‬ ‫سیستم‬ ‫گسسته‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ناگهانی‬ ‫تغییرات‬ ‫شکست‬
 67. 67. 68 ‫سیستم‬ ‫رویکرد‬ ‫بسته‬ ‫تاثی‬ ‫تحت‬ ‫سیستم‬ ‫آتی‬ ‫رفتار‬‫ر‬ ‫است‬ ‫گذشته‬ ‫سیستم‬ ‫رویکرد‬ ‫باز‬ ‫ورودی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫تنها‬ ‫خروجی‬ ‫نیست‬ ‫های‬ ‫حلقه‬‫بازخوردتولیدکننده‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫تغییردر‬‫طول‬ ‫زمان‬ ‫مفاهیم‬
 68. 68. SD ‫نیست‬ ‫کننده‬ ‫پیشگو‬ ‫مبین‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تجمیعات‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫رفتار‬ ‫هزینه‬ ‫امکان‬ ‫ناپذیری‬ ‫سازی؟‬ ‫شبیه‬ ‫چرا‬ ‫مفاهیم‬
 69. 69. 70 ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مساله‬/‫رفتار‬ ‫تست‬ (What if‫یا‬tradeoff)‫شود‬ ‫مدل‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫مبین‬ ‫مدل‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مدل‬ ‫مساله‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اجزای‬ ‫تنها‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬
 70. 70. 71 ‫وساختارمدل‬ ‫مرز‬ ‫نمایانگر‬ ‫زیرسیستم‬ ‫دیاگرام‬ ‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫نمودار‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫حلقه‬ ‫دیاگرام‬ ‫تصادفی‬ ‫و‬ ‫موجودی‬ ‫نمودار‬ ‫جریان‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬
 71. 71. ‫زیرسیستم‬ ‫دیاگرام‬ ‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫نمودار‬‫نامشمول‬ ‫زاد‬ ‫برون‬ ‫و‬ ‫مشمول‬ ‫زاد‬ ‫درون‬ ‫کلیدی‬ ‫متغیرهای‬ ‫تعیین‬ ‫تصادفی‬ ‫حلقه‬ ‫دیاگرام‬ ‫موجودی‬ ‫نمودار‬(Stock) ‫جریان‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫مرز‬ ،‫آنها‬ ‫ارتباطات‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫زیر‬ ‫تعیین‬ ‫تجمیع‬(Aggregation) ‫متغیر‬ ‫بین‬ ‫تصادفی‬ ‫ارتباطات‬ ‫نمایش‬ ،‫بازخورد‬ ‫ساختار‬ ‫نمایانگر‬‫توان‬ ‫فقد‬ ،‫ها‬ ‫تجمیع‬ ‫نمایش‬ ‫توان‬ ‫عدم‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫موجودی‬ ‫و‬ ‫جریان‬ ‫ساختار‬ ‫نمایش‬‫ها‬ ‫د‬ ‫ها‬ ‫تجمیع‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫موجودی‬ ‫توجه‬ ،‫سیستم‬ ‫فیزیکی‬ ‫ساختار‬ ‫نمایانگر‬،‫پول‬ ‫قالب‬ ‫ر‬ ‫افزایش‬ ‫نرخ‬ ‫ها‬ ‫جریان‬ ،‫سیستم‬ ‫وضعیت‬ ‫مبین‬ ‫و‬ ‫ومواد‬ ‫اطالعات‬/‫کاهش‬‫موجود‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ،‫هستند‬‫ود‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬
 72. 72. 73 ‫موجودی‬(‫وضعیت‬ ‫متغیر‬(State)‫انباشتگی‬ ‫یا‬ ‫،سطح‬:)‫انرژی‬ ‫تجمیع‬ ‫مبین‬/‫مواد‬/‫ط‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬‫ول‬ ‫زمان‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نرخ‬ ‫تغییر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آنها‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫نرخ‬(Rates)‫،جریان‬:‫ورود‬ ‫کنترل‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫اقدامات‬ ‫مبین‬/‫جریان‬ ‫خروج‬ ‫مواد‬/‫انرژی‬/‫اطالعات‬ ‫منبع‬(Source)‫یا‬Sink:‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫موجودی‬/‫شده‬ ‫مدل‬ ‫فرایند‬ ‫که‬ ‫نامحدودخارجی‬ ‫منبع‬ ‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫نظر‬ ‫در‬/‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫مدل‬ ‫مرزهای‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫تجمیع‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ارتباطات‬:‫کمکی‬ ‫از‬(Auxiliaries)‫موجودی‬ ‫بین‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ارتباط‬‫جریان‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬
 73. 73. 74 ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫عددی‬ ‫های‬ ‫داده‬‫نوشتاری‬ ‫توصیفات‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫مشاهدات‬ ‫ذهنی‬ ‫شبیه‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫پویایی‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫سیستم‬ VensimSTELLA iThink
 74. 74. 75 ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬
 75. 75. 76 Framework ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫کوشش‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقا‬ ‫بهبود‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ Code Reuse ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ App. Uniformity ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫کارکردی‬ ‫میان‬ ‫قابلیت‬ Interoperability Design (which are Parts of (Frameworks Reuse ‫مزایای‬Framework‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬
 76. 76. Framework ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫سریعترو‬ ‫توسعه‬ ‫نهایی‬ ‫باالترمحصول‬ ‫عملکرد‬ ‫مزایای‬Framework‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬
 77. 77. 78 ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫افزارهای‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫منتج‬ ‫نگهداری‬ Framework ‫خودش‬ ‫پیچیده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫زمانبر‬ ‫آن‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منحنی‬ ‫رشد‬ ‫کند‬ ‫آن‬ ‫یادگیری‬ ‫تر‬ ‫کمتر‬ ‫دهی‬ ‫سود‬ ‫پیچیدگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫تکنولوژی‬ ‫بقا‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫دشوارتر‬ ‫معایب‬Framework‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬
 78. 78. 79 Framework Effects? ‫معایب‬ Reuse ‫رشد‬ ‫کندی‬ Learning Curve ‫مزایا‬ ‫مسئله‬ ‫بیان‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫افزاری‬
 79. 79. 80 ‫پذیرش‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬Application FrameworkTechnology ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫كاربرد‬ ‫حوزه‬
 80. 80. 81 ‫تکنولوژی‬ ‫دامنه‬: Software Coding ‫تمرکزبر‬: ‫تکنولوژ‬ ‫کاربرد‬‫ی‬ ‫آن‬ ‫خلق‬ ‫نه‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬: ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫پروژه‬ Framework Learning ‫مدل‬ ‫مرور‬
 81. 81. 82 ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ها‬ ‫مبتدی‬ ‫خبرگان‬ ‫زمان‬ ‫نیازمند‬ ‫بالقوه‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫ظرفیت‬ ‫دارای‬ ‫دو‬ ‫هر‬ Potential Productive Capacity ‫صرف‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫هابا‬ ‫مبتدی‬ ‫تعامل‬ ‫جهت‬ ‫زمان‬ ‫خبرگان‬ ‫شبیه‬ ‫امکان‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫سازی‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تعداد‬=‫مصرف‬ ‫بیشتر‬ ‫تعامل‬ ‫جهت‬ ‫زمان‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 82. 82. 83 ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫زیربخش‬ ‫مدل‬
 83. 83. 84 ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫پروژه‬ ‫شبیه‬ ‫امکان‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫توسعه‬ ‫سازی‬ ‫متوالی‬ ‫تخصص‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫نیازبه‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 84. 84. 85 ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫توس‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫مدل‬‫عه‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Artifacts ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 85. 85. 86 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫زیربخش‬ ‫مدل‬
 86. 86. ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ Framework Learning ‫تکنولوژی‬ ‫یادگیری‬ ‫مبین‬ ‫یادگیر‬ ‫منحنی‬ ‫نقش‬‫ی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫است‬ ‫بنیادی‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫نگهداری‬ ‫کاهش‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫یادگی‬ ‫منحنی‬ ‫تغییر‬‫ری‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫اهمیت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 87. 87. 88 ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ Framework Learning ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫توسعه‬ Framework ‫یگیرد‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫دانش‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫خروج‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ Framework ‫پس‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫دانش‬ ‫تعداد‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫افراد‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫معموال‬ ‫می‬ ‫اما‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫صفر‬ ‫برنامه‬ ‫ناهمگون‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫نویسان‬ ‫نمود‬ ‫نیزآغاز‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 88. 88. 89 Framework Learning Elements Framework Knowledge Framework Knowledge Per Developer Framework Complexity Multiplier due to Framework Learning ‫تمامی‬ ‫جمع‬Artifact‫های‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬(‫تجمیعی‬)‫و‬ ‫دانش‬ ‫کل‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ Framework‫حاصله‬ ‫تمامی‬ ‫میانگین‬Artifact ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫تعداد‬Artifact‫هر‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫باید‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫س‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫تا‬‫ود‬ ‫شود‬ ‫بیشینه‬ ‫یادگیری‬ ‫منحنی‬ ‫مبین‬ ‫به‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫است،افزایش‬ ‫منحنی‬ ‫نزول‬ ‫به‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫منحني‬ ‫روي‬ ‫انجامد،موقعیت‬ ‫می‬ ‫براساس‬Framework Complexity ‫و‬ Framework Knowledge Per Developer ‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 89. 89. 90 ‫یادگیری‬ ‫زیربخش‬ ‫مدل‬Framework
 90. 90. 91 ‫مورد‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پیکربندی‬ ‫جهت‬ ‫استفاده‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫نتایج‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ VENSIM ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 91. 91. 92 ‫پیکربندی‬ ‫فرضیات‬ ‫محصوالت‬(Artifact)‫براساس‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ Object Oriented Function Points (OOFP) ‫باشند‬ ‫می‬. ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تعداد‬=5 ‫خبره‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعداد‬1‫مبتدی‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعداد‬ ‫و‬0‫شد‬ ‫فرض‬ ‫خبره‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫اسمی‬ ‫وری‬ ‫بهره‬1OOFP‫شد‬ ‫فرض‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫منحنی‬ ‫مسطح‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬1370OOFP‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مجزا‬ ‫عنصر‬ ‫یک‬ ‫تاثیرات‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫پیکربندی‬ ‫اطالعات‬(‫ی‬ ‫منحنی‬‫ادگیری‬) ‫ماند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫بالتغییر‬. ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 92. 92. 93 ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫پیکربندی‬ ‫فرضیات‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫یادگیری‬ ‫منحنی‬ ‫برای‬ ‫سناریو‬ ‫دو‬: 1.‫یابد‬ ‫نمی‬ ‫کاهش‬ ‫یادگیری‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ 2. ‫کسب‬ ‫تا‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬20%‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫دانش‬
 93. 93. 94 ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫نتیجه‬ •‫میزان‬OOFP‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ •‫محور‬X:‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫زمان‬ •‫محور‬Y:‫محصوالت‬ ‫میزان‬(Artifact)‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ •‫پروژه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬(‫دراینجا‬OOFP)‫تعداد‬ ،‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫جدیدی‬ ‫پروژه‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫صفر‬ ‫برابر‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫محصوالت‬. ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 94. 94. 95 ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 95. 95. 96 ‫سناریو‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬2‫میزان‬ ‫به‬238‫معادل‬ ‫ساعت‬58%‫یابند‬ ‫می‬ ‫خاتمه‬ ‫دیرتر‬.‫ترتیب‬ ‫بدین‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ب‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫بستر‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫افزایشی‬ ‫نرخ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫روش‬ ‫این‬‫و‬ ‫گزینه‬ ‫هترین‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫حاصل‬ ‫پیامدهای‬. ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 96. 96. ‫هزینه‬ ‫روش‬–‫منفعت‬BCA
 97. 97. ‫مفهوم‬‫هزینه‬‫فایده‬‫بیش‬‫از‬150‫سال‬‫پیش‬‫توسط‬‫مهندس‬ ‫فرانسوی‬‫به‬‫نام‬‫ژولس‬‫دوپوا‬(Jules Dupuit)‫ارائه‬‫شد‬ ‫اما‬‫اولین‬‫استفاده‬‫گسترده‬‫از‬،‫آن‬‫به‬‫ارزیابی‬‫های‬‫پروژه‬‫آب‬ ‫فدرال‬‫در‬‫ایاالت‬‫متحده‬‫آمریکا‬‫در‬‫اواخر‬‫دهه‬1930‫باز‬‫گردد‬‫می‬.
 98. 98. ‫اما‬‫ها‬‫هزینه‬‫و‬،‫ها‬‫فایده‬‫چگونه‬‫تخمین‬‫زده‬‫شوند؟‬‫می‬ ‫ها‬‫هزینه‬‫و‬،‫ها‬‫فایده‬‫در‬‫واقع‬‫دو‬‫روی‬‫یك‬‫سکه‬‫هستند‬. ‫فواید‬‫یك‬‫طرح‬‫یا‬‫پروژه‬‫با‬‫تمایل‬‫افراد‬‫برای‬‫پرداخت‬‫بابت‬‫تولیدات‬‫آن‬‫گیری‬‫اندازه‬‫می‬‫شوند‬. ‫های‬‫هزینه‬‫آن‬‫نیز‬‫برابر‬‫است‬‫با‬‫میزان‬‫خسارتی‬‫كه‬‫برای‬‫جبران‬‫دقیق‬‫عواقب‬‫منفی‬‫آن‬‫ط‬‫رح‬‫الزم‬ ‫است‬. ‫تمایل‬‫به‬‫پرداخت‬‫یا‬‫جبران‬‫خسارت‬،‫الزم‬‫مبلغی‬‫است‬‫كه‬‫سبب‬‫خواهد‬‫شد‬‫همه‬،‫افراد‬‫بعد‬‫از‬‫اعمال‬ ،‫سیاست‬‫رفاهی‬‫برابر‬‫با‬‫قبل‬‫از‬‫اعمال‬‫آن‬‫داشته‬‫باشند‬.
 99. 99. ‫مثال‬‫فرض‬‫كنید‬‫كه‬‫خواهیم‬‫می‬‫ها‬‫هزینه‬‫و‬‫فواید‬‫طرح‬‫كنترل‬‫میزان‬‫انتشار‬‫گاز‬‫های‬‫آالینده‬ ‫توسط‬‫یك‬‫كارخانه‬‫بزرگ‬‫را‬‫ارزیابی‬‫كنیم‬.‫اثر‬‫مثبت‬‫كاهش‬‫آلودگی‬‫به‬‫صورت‬‫كاهش‬ ‫خسارت‬‫وارده‬‫به‬‫های‬‫سرمایه‬‫فیزیکی‬‫و‬،‫كاالها‬‫كاهش‬‫خطرات‬‫متوجه‬‫سالمتی‬‫افر‬‫ادی‬‫كه‬ ‫در‬‫آن‬‫محدوده‬‫زندگی‬،‫كنند‬‫می‬‫افزایش‬‫دامنه‬‫دید‬‫و‬‫حتی‬‫ایجاد‬‫مشاغل‬‫جدید‬‫برای‬ ‫تولیدكنندگان‬‫تجهیزات‬‫كنترل‬‫آلودگی‬‫هوا‬‫وارد‬‫شوند‬‫می‬. ‫در‬‫سمت‬،‫منفی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شود‬‫می‬‫كه‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫الزم‬‫در‬‫كنترل‬‫آلودگی‬،‫هوا‬ ‫سبب‬‫خواهد‬‫شد‬‫كه‬‫كارخانه‬‫مربوطه‬‫قیمت‬‫تولیداتش‬‫را‬‫افزایش‬،‫داده‬‫چندین‬‫ف‬‫رآیند‬ ‫جانبی‬‫در‬‫پلنت‬‫تولیدی‬‫خود‬‫را‬‫تعطیل‬‫و‬‫لذا‬‫كارگران‬‫را‬‫اخراج‬‫كرده‬‫و‬‫دیگر‬ ‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫شده‬‫جهت‬‫مدرن‬‫كردن‬‫امکانات‬‫اش‬‫تولیدی‬‫را‬‫به‬‫ت‬‫عویق‬ ‫اندازد‬.
 100. 100. ‫هزینه‬ ‫روش‬-‫منفعت‬ ‫است‬ ‫محکم‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫منطقی‬ ‫دارای‬ ‫هزینه‬ ‫روش‬-‫است‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫متداول‬ ‫های‬ ‫زوش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫منفعت‬. ‫شد‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫منفعت‬ ‫بیشترین‬ ‫كه‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬. •‫كنیم‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫كدام‬ ‫هر‬ ‫منفعت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گزینه‬ ‫چند‬ ‫كه‬ ‫هنگامی‬ 1 2 3 4
 101. 101. ‫هزینه‬ ‫روش‬-‫منفعت‬ ‫داشت‬ ‫بیشتری‬ ‫منفعت‬ ‫انتظار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫تکنولوژی‬ ‫كدام‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫روش‬ ‫این‬. ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬-‫ضروریست‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ‫است‬ ‫سودمند‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫منفعت‬. ‫و‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫ارزش‬...‫انها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫سیاسی‬ ‫مالحظات‬ ‫باید‬ ‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫نباید‬ ‫ندارد‬ ‫مشخص‬ ‫پولی‬ ‫ارزش‬ ‫كه‬ ‫مواردی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬. 1 2 3 4
 102. 102. ‫كنیم‬ ‫بیان‬ ‫مالی‬ ‫مقادیر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ملموس‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫كنیم‬ ‫حساب‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫منافع‬ ‫هزینه‬ ‫روش‬ ‫مشکالت‬-‫منفعت‬
 103. 103. ‫پردازد؟‬ ‫می‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫منعت‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫آیا‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫منفعت‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫نتواند‬ ‫که‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اگر‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫نیافته‬ ‫تحقق‬ ‫آن‬.
 104. 104. ‫آتی‬ ‫منفعت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫یافتن‬ ‫از‬ ‫پس‬t‫معادل‬ ‫مبلغ‬ ‫سال‬: ‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫باشد‬ ‫موجود‬i ‫مبلغ‬ ‫امروز‬ ‫اگر‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫مبلغی‬ ‫برای‬ ‫مبلغ‬ ‫خالص‬ ‫فعلی‬ ‫ارزش‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬(‫هزینه‬/‫من‬‫فعت‬:) ‫گویند‬ ‫می‬ ‫تنزیل‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬
 105. 105. ‫ناشناخته‬‫بودن‬‫بهره‬‫سبب‬‫سلیقه‬‫ای‬‫شدن‬‫نرخ‬‫تنزیل‬‫می‬‫شود‬. ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫عدم‬‫شناخت‬‫از‬‫تورم‬
 106. 106. ‫ورودی‬ ‫تحلیل‬-‫خروجی‬DEA
 107. 107. ‫پیدایش‬‫تکنیک‬DEA‫به‬‫کار‬‫فارل‬‫به‬‫سال‬1957‫گردد‬‫برمی‬.‫فارل‬‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬‫روشی‬‫همانند‬‫اندازه‬‫گیری‬‫کارایی‬‫در‬‫مباحث‬‫مهندسی‬،‫به‬ ‫اندازه‬‫گیری‬‫کارایی‬‫برای‬‫واحد‬‫تولیدی‬‫اقدام‬‫کرد‬.‫موردی‬‫که‬‫فارل‬ ‫برای‬‫اندازه‬‫گیری‬‫کارایی‬‫مد‬‫نظر‬‫قرار‬‫داد‬‫شامل‬‫یک‬‫ورودی‬‫و‬‫یک‬ ‫خروجی‬‫بود‬. ‫آبراهام‬‫چارنز‬،‫ویلیام‬‫کوپر‬‫و‬‫ادوارد‬‫رودز‬‫دیدگاه‬‫فارل‬‫را‬‫توسعه‬‫دا‬‫دند‬‫و‬ ‫الگویی‬‫را‬‫ارایه‬‫کردند‬‫که‬‫توانایی‬‫اندازه‬‫گیری‬‫کارایی‬‫با‬‫چندی‬‫ن‬‫ورودی‬ ‫و‬‫خروجی‬‫را‬‫داشت‬. ‫این‬‫الگو‬‫،تحت‬‫عنوان‬‫تحلیل‬‫پوششی‬‫داده‬‫ها‬‫،نام‬‫گرفت‬‫و‬‫اول‬‫بار‬‫،در‬ ‫رساله‬‫دکترای‬‫ادوارد‬‫رودز‬‫و‬‫به‬‫راهنمائی‬‫کوپر‬‫در‬‫سال‬1976‫،در‬ ‫دانشگاه‬‫کارنگی‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گرفت‬. ‫مهرگان‬:1383
 108. 108. ‫روش‬DEA ‫که‬‫به‬‫معنی‬‫تحلیل‬‫پوششی‬‫داده‬‫ها‬‫یک‬‫مدل‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫ریاضی‬‫،برای‬‫ارزیابی‬‫ک‬‫ارایی‬‫واحد‬ ‫های‬‫تصمیم‬‫گیرنده‬‫ای‬(DMU)‫است‬‫که‬‫چندین‬‫ورودی‬‫و‬‫چندین‬‫خروجی‬‫دارند‬. 1 2 3 4 ‫واژه‬DEA‫مخفف‬Data Envelopment Analysis‫می‬‫باشد‬. ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یکسری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پوششی‬ ‫تحلیل‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫خطی‬ ‫ی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬ ‫ناپارامتریک‬ ‫روش‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کارایی‬‫به‬‫عنوان‬‫نسبتی‬‫از‬‫خروجی‬‫ها‬‫به‬‫ورودی‬‫ها‬‫تعریف‬‫شود‬‫،محاسبه‬‫و‬‫تح‬‫لیل‬‫آن‬ ‫برای‬‫واحدهای‬‫تک‬‫ورودی‬-‫نک‬‫خروجی‬‫آسان‬‫خواهد‬‫بود‬
 109. 109. ‫روش‬DEA 1 2 3 4 ‫در‬‫دنیای‬‫واقعی‬‫با‬‫واحدهایی‬‫با‬‫چندین‬‫ورودی‬‫و‬‫خروجی‬‫رو‬‫به‬‫رو‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫نیازمند‬‫روش‬‫هایی‬ ‫هستیم‬‫که‬‫با‬‫ترکیب‬‫ورودی‬‫ها‬‫و‬‫خروجی‬‫ها‬‫به‬‫صورت‬‫یک‬‫شاخص‬‫واحد،به‬‫معیار‬‫مناسبی‬‫جهت‬‫سنج‬‫ش‬ ‫کارایی‬‫دست‬‫یابیم‬.
 110. 110. 1 2 ‫الگوی‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫مشخصه‬ ‫ورودی‬ ‫ماهیت‬ ‫خروجی‬ ‫ماهیت‬ ‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫در‬‫فرایند‬‫ارزیاب‬‫ی‬ ‫،با‬‫ثابت‬‫نگه‬‫داشتن‬‫سطح‬‫خر‬‫وجی‬ ‫ها‬‫،سعی‬‫در‬‫حداقل‬‫سازی‬‫ورودی‬ ‫ها‬‫داشته‬‫باشیم‬‫ماهیت‬‫الگوی‬ ‫مورد‬‫استفاده‬‫ورودی‬‫است‬. ‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫در‬‫فرایند‬‫ارزیابی‬‫با‬‫ثابت‬‫نگه‬‫د‬‫اشتن‬ ‫سطح‬‫ورودی‬‫ها،سعی‬‫در‬‫افزایش‬‫سطح‬‫خروجی‬ ‫داشته‬‫باشیم‬‫ماهیت‬‫الگوی‬‫مورد‬‫استفاده‬‫خروجی‬ ‫است‬.
 111. 111. ‫در‬‫الگوی‬DEA،‫بادیدگاه‬‫ورودی‬‫،به‬‫دنبال‬‫به‬‫دست‬‫آوردن‬‫ناکارایی‬‫فنی‬‫به‬‫عنوا‬‫ن‬ ‫نسبتی‬‫می‬‫باشیم‬‫که‬‫بایستی‬‫در‬‫ورودی‬‫ها‬‫کاهش‬‫داده‬‫شود‬‫تا‬‫خروجی‬‫،بدون‬‫تغ‬‫ییر‬‫بماند‬ ‫و‬‫واحد‬‫در‬‫مرز‬‫کارایی‬‫قرار‬‫گیرد‬. ‫در‬‫دیدگاه‬‫خروجی‬‫،به‬‫دنبال‬‫نسبتی‬‫هستیم‬‫که‬‫باید‬‫خروجی‬‫ها‬‫افزایش‬،‫یابند‬‫بدون‬‫آنکه‬ ‫تغییر‬‫در‬‫ورودی‬‫ها‬‫به‬‫وجو‬‫آید‬‫تا‬‫واحد‬‫مورد‬‫نظر‬‫به‬‫مرز‬‫کارایی‬‫برسد‬.
 112. 112. ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫الگوی‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬: ‫ور‬ ‫تغییرات‬ ‫بین‬ ‫پیوند‬ ‫بیانگر‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ودی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫خروجی‬.‫توانایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫های‬ ‫روش‬DEA،‫بازد‬ ‫با‬ ‫متناظر‬ ‫مختلف‬ ‫الگوهای‬ ‫کاربرد‬‫به‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫بازده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫مقیاس‬‫ه‬ ‫واحدهاست‬ ‫مقیاس‬. ‫الف‬:‫ثابت‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬:‫ورو‬ ‫از‬ ‫مضربی‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬‫دی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫از‬ ‫مضرب‬ ‫همان‬ ‫ها‬.‫الگوی‬ CCR‫کند‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫راثابت‬ ‫ها‬ ‫واحد‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬ .‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫،با‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫واحدهای‬ ‫بنابراین‬ ‫شوند‬. ‫ب‬:‫متغیر‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬:‫ورو‬ ‫از‬ ‫مضربی‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬‫ها‬ ‫دی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫ار‬ ‫مضرب‬ ‫همان‬ ‫تواند‬ ‫،می‬‫ا‬ ‫کند‬ ‫تولید‬ ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫،در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬.‫الگوی‬BCC ‫کند‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫متغیر‬ ‫را‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬(‫و‬ ‫بانکر‬ ‫ترال‬:1992)
 113. 113. 1 2 ‫الگوهای‬ ‫انواع‬DEA CCR BCC ‫ارائه‬ ‫رودرز‬ ‫و‬ ‫،کوپر‬ ‫چارنز‬ ‫توسط‬ ‫الگوی‬ ‫،به‬ ‫گردید‬CCR‫حروف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ش‬ ‫تشکیل‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫فرد‬ ‫سه‬ ‫نام‬ ‫اول‬‫ده‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫در‬1978‫عنوان‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫کارایی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬(‫چارنز‬:1978) ‫دادند‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫کوپر‬ ‫و‬ ‫،چارنز‬ ‫بنکر‬.‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫آنها‬ ‫نام‬ ‫اول‬ ‫حروف‬ ‫از‬.
 114. 114. ‫الگوی‬CCR ‫این‬‫الگو‬‫دارای‬‫بازده‬‫ثابت‬‫به‬‫مقیاس‬‫است‬‫و‬‫سعی‬،‫دارد‬‫با‬‫انتخاب‬‫وزن‬‫های‬،‫بهینه‬ ‫برای‬‫متغیرهای‬‫ورودی‬‫و‬‫خروجی‬‫واحد‬‫تحت‬‫بررسی‬‫،کسر‬‫کارایی‬‫این‬‫واحد‬(‫وا‬‫حد‬ ‫صفر‬)‫را‬‫،به‬‫گونه‬‫ای‬‫بیشتر‬‫کند‬‫که‬‫کارایی‬‫سایر‬‫واحد‬‫ها‬‫،از‬‫حد‬‫باالی‬‫یک‬‫،تجاوز‬ ‫نکند‬. ‫این‬‫الگو‬‫در‬‫دو‬‫ماهیت‬‫ورودی‬‫و‬‫خروجی‬‫و‬‫در‬‫سه‬‫شکل‬،‫کسری‬‫مضربی‬‫و‬‫پوشش‬‫ی‬ ‫مطرح‬‫شده‬‫است‬. ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫ویژگی‬‫فرم‬‫پوششی‬‫،الگوی‬CCR‫در‬‫ماهیت‬‫ورودی‬‫با‬‫شکل‬،‫پوششی‬ ‫برای‬‫این‬‫نوشته‬‫انتخاب‬‫شد‬.‫بنابراین‬‫در‬‫این‬‫قسمت‬‫،تنها‬‫به‬‫تشریح‬‫ای‬‫ن‬‫شکل‬‫از‬ CCR‫در‬‫ماهیت‬‫ورودی‬‫می‬‫پردازیم‬.
 115. 115. ‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫را‬ ‫پوششی‬ ‫شکل‬ ‫همواره‬ ‫مضربی‬ ‫فرم‬ ‫دوگان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پوششی‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬‫در‬ ‫دهد‬ ‫مضربی‬ ‫فرم‬ ‫،دوگان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬CCR‫پوششی‬ ‫شکل‬ ‫بنویسیم‬ ‫را‬CCR‫به‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬:
 116. 116. ‫نامگذ‬ ‫کوپر‬ ‫و‬ ‫،چارنز‬ ‫بنکر‬ ‫یعنی‬ ‫آورندگانش‬ ‫پدید‬ ‫نام‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مدل‬ ‫این‬‫شده‬ ‫اری‬ ‫است‬.‫مدل‬ ‫خالف‬ ‫بر‬CCR‫مدل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ثابت‬ ‫بازدهی‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫که‬BCC ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متغیر‬ ‫بازدهی‬ ‫بر‬ ‫فرض‬.‫نسب‬ ‫متغیر‬ ‫بازده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫مقیاس‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫کارایی‬ ‫مقادیر‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫فنی‬ ‫کارایی‬ ‫محاسبه‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫موجب‬‫ارایی‬ ‫گردد‬ ‫ارائه‬ ‫دقیقی‬ ‫بسیار‬ ‫،تحلیل‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬.‫گر‬ ‫نهاده‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬‫ستاده‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫اصلی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫گرا‬BCC‫مدل‬ ‫مبانی‬ ‫همان‬ ‫از‬CCR‫با‬ ‫گرا‬ ‫نهاده‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫س‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫گرا‬ ‫ستاده‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫کارایی‬ ‫میزان‬ ‫ها‬ ‫نهاده‬ ‫کاهش‬‫ها‬ ‫تاده‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫کارایی‬ ‫میزان‬.‫مضربی‬ ‫مدل‬BCC‫است‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫گرا‬ ‫نهاده‬ ‫شکل‬ ‫با‬:
 117. 117. ‫روش‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫برخی‬DEA ‫واحدهای‬ ‫دارای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫نهاده‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫حساس‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫مختلفی‬. 1 2 3 4 DEA‫م‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫نسبی‬ ‫طور‬ ‫،به‬ ‫را‬ ‫واحدها‬ ‫کارایی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدیریتی‬ ‫روش‬ ‫یک‬‫کند‬ ‫ی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مدیریتی‬ ‫راهکارهای‬ ‫و‬. ‫روش‬DEA،‫ب‬ ‫محض‬ ‫گرایی‬ ‫ال‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫واحدها‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬‫دور‬ ‫ه‬ ‫است‬. ‫نوع‬ ‫که‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬ ‫ضعف‬ ‫نقطه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫کارایی‬ ‫فقط‬‫مطلق‬ ‫ی‬ ‫اس‬ ‫یافتنی‬ ‫دست‬ ‫کمیت‬ ‫یک‬ ‫الگو‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫کارا‬ ‫و‬ ‫کنند،ندارند‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫گرایی‬‫ت‬.
 118. 118. ‫مهرگان‬:1383 ‫الگوی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬DEA‫الگوها‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫چون‬DEA‫ممک‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫خطاهای‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫محض‬ ‫عددی‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫تکنیک‬ ‫یک‬‫ن‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نتیج‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫تغییرات‬ ‫است‬‫ناسایی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مجدد‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫کارا‬ ‫واحد‬‫نمود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫آن‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫ستاده‬ ‫و‬. ‫مقایسه‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خطی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫واحدهای‬ ‫کیفی‬ ‫متغیرهای‬.
 119. 119. ‫كند‬ ‫تغییر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫واحدهای‬ ‫های‬ ‫ستاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تنها‬ ‫اگر‬، ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫پیش‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫واحدهای‬ ‫كارایی‬ ‫درجه‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫تغییرات‬. ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ستاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتخاب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫كلی‬ ‫توافق‬ (، ‫غفورنیان‬1383)
 120. 120. Thank You
 121. 121. 1 2 3 4 click to add text click to add text click to add text click to add text click to add subtitle

×