Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Tema 1. La comunicació i els textos

 1. LA COMUNICACIÓ I ELS TEXTOS Tema 1 Sílvia Montals
 2. 1. LA COMUNICACIÓ •  Comunicació: del llatí communicatio (intercanvi / participació). – Permet relacionar-nos els uns els altres. •  Entre animals: codis basats en sons i moviments. •  Entre humans: llengües – Permeten comunicació oral i escrita.
 3. 2. LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE •  Esquema bàsic de la comunicació: Roman Jakobson (1960). – Els objectius amb què l’emissor usa la llengua s’anomenen: funcions del llenguatge.
 4. ELEMENTS FUNCIONS REFERENT / CONTEXT Funció referencial EMISSOR Funció expressiva RECEPTOR Funció conativa MISSATGE Funció poètica CANAL Funció fàtica CODI Funció metalingüística Elements de la comunicació i funcions del llenguatge
 5. •  Funció referencial o representativa. OBJECTIU CARACTER. TEXT EXEMPLE •  Intercanviar informació objectiva •  Oracions enunciatives •  Verbs en indicatiu Notícies, explicació d’un llibre de text converses… La Universitat col·labora amb diferents entitats. •  Funció expressiva: expressar emocions OBJECTIU CARACTERÍSTIQ. EXEMPLE •  Expressar sentiments, emocions, estats d’ànim. •  Ús de la 1a persona. •  Interjeccions •  Expressions informals •  Entonació marcada •  Llenguatge no verbal 2 amigues es troben al carrer: Noia 1: Estàs bé princesa? (amb ironia i picant l’ullet).
 6. •  Funció conativa: OBJECTIU CARACTERÍS. TEXT EXEMPLE Donar ordres, aconsellar… •  Mode imperatiu •  ús del vocatiu… Ordres, consells, suggeriments Tània, tanca la finestra! •  Funció fàtica: OBJECTIU CARACTERÍSTIQUES EXEMPLE Interaccionar i mantenir operatiu el canal. •  Expressions per facilitar l’inci de la conversa, •  Buscar la confirmació que el receptor escolta… Noi 1: Ei hola! Noi 2: Em sents? Hola?
 7. •  Funció poètica: •  Funció metalingüística: OBJECTIU CARACTER. TEXT EXEMPLE Elaborar textos amb valor estètic •  Metàfora, metonímia, al·literació…. •  Textos literaris, textos publicitaris… L’or que et corona em meravella. OBJECTIU CARACTERÍS TEXT EXEMPLE Parlar sobre la llengua •  Explicar el significat d’una paraula. •  Gramàtiques i dicionaris La paraula amor és un substantiu abstracte
 8. 3. TIPUS DE SIGNES Signes: Paraules, sons, imatges que representen alguna cosa. •  INDICIS (senyals) – Són naturals – Relació de causa – efecte – No es consideren elements de comunicació. – Exemples: •  Fum à Indici de foc •  Núvols negres à indici de tempesta
 9. •  ICONES (imatges) – Signe que presenta una relació de semblança. – Són artificials. – Relació qualitativa entre signe i objecte representat (un concebut com a vehicle de l’altre). – Exemples: •  Esquemàtica: Indicadors lavabos públics •  Abstracta: icones de marques de productes.
 10. •  SÍMBOLS: –  Es perd el lligam entre el vehicle i l’objecte que representa. –  Representació d’una idea. –  No hi ha semblança, té una relació convencional (acordada pel grup cultural/social que el fa servir). –  Tipus: •  Materials: la creu, el pa, el vi… (cristianisme) •  Visuals: color vermell (passió, ràbia…) •  Verbals: paraules •  Numèrics: número 13 (nombre de mala sort). •  Sonors: simfonies amb tons menors (optimisme)
 11. •  Símbols universals: –  Senyals de trànsit, signes químics, matemàtics… •  Les lletres són convencions, tot i que procedeixen de representacions icòniques de la realitat.
 12. 4. EL SIGNE LINGÜÍSTIC •  Signe lingüístic: unitat mínima de comunicació que es compon de: – Significat (imatge mental) –  Significant (allò que sentim, sons i lletres) en relació a un referent (situació real que prenem com a referència). •  Relació arbirtrària (no natural): producte d’una convenció d’una comunitat lingüística.
 13. SIGNIFICAT SIGNIFICANT REFERENT Tros petit de forma diversa d’una pasta feta de farina, sucre, ous, mantega, etc., que es cou al forn. Llengua oral: sons acústics percebuts Llengua escrita: g + a + l + e + t + a
 14. •  El llenguatge es caracteritza per una doble articulació: – Es pot dividir en: •  1a articulació: parts amb significat independent: morfemes •  2a articulació: parts que per si soles no signifiquen res: fonemes DOBLE ARTICULACIÓ 1a articulació: morfemes 2a articulació: fonemes
 15. •  Exemple: ferrers – 1a articulació: morfemes •  Lexema: ferr (arrel: referent al ferro) •  Morfema derivatiu: er (indica: ofici) •  Morfema flexiu: s (indica: plural) – 2a articulació: fonemes •  /f∂ré/
 16. 5. LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA •  Maneres de parlar segons: – Context social en el qual ens movem: •  Barris residencials, barris perifèrics…. – Moment històric en què vivim: •  Actualitat, s.XV, s.XVIII – Lloc geogràfic on hem nascut: •  Barcelona, Palma de Mallorca, València…
 17. LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA. Identifica: La situació comunicativa Les característiques de l’emissor Varietats funcionals (diafàsiques): Depenen de la situació comuni- cativa del parlant. •  Formal: •  Cientificotècnic •  Literari •  Estàndard •  Informal •  Col·loquial •  Vulgar Varietats històriques (diacròniques) Depenen de l’època en la que viuen els parlants Varietats geogràfiques (diatòpiques) Depenen de la procedència geogràfica del parlant. Varietats socials (diastràtiques) Depenen del grup sociocultural o professional del parlant.
 18. •  Estàndard: – Varietat comuna de la llengua. – Creada per ser compartida per tota la comunitat lingüística. – És dinàmica (en formació constant). – S’utilitza: •  En els mitjans de comunicació •  L’Administració •  L’ensenyament
 19. 6. LA LINGÜÍSTICA DEL TEXT Ha anat evolucionant al llarg del temps: •  Estudi tradicional de la llengua: – Primerament, s’estudiava la llengua seguint els criteris de l’antic llatí i grec. •  Gramàtica: normes de correcció lingüística •  Retòrica: elaboració de discursos amb eficàcia comunicativa.
 20. •  Estructuralisme (primera ½ s. XX) –  La lingüística és una ciència independent. –  S’abandona el terme “gramàtica” –  Lingüistes: Saussure, Bloomfield o Sapir – Se centren en l’estudi del signe lingüístic (unitat amb significat i significant). » No es tenen en compte elements extralingüístics (context o situació comunicativa). – S’interessen per la fonologia (estudi dels sons).
 21. •  Generativisme (segona ½ s.XX) •  S’estudien els processos lingüístics mentals que generen el llenguatge. •  Principal lingüista: Noam Chomsky •  Els humans tenim una gramàtica innata i universal (competència lingüística) amb la qual produïm i interpretem missatges. •  Molt d’interès en la sintaxi (funció i relació de paraules en una oració).
 22. •  La lingüística del text: un canvi de perspectiva: –  Oberta a aportacions d’altres disciplines: psicologia, antropologia, sociologia… –  S’estudia el text com a unitat mínima comunicativa. –  S’interessa pels mecanismes de producció de textos segons el context, la intenció de l’emissor… –  Es crea la teoria de les funcions del llenguatge (iniciada pels estructuralistes).
 23. – TEXT: •  Ens comuniquem a partir de textos. •  Un text és una unitat comunicativa mínima. – Formada per un conjunt d’enunciats relacionats amb el context. •  El text pot ser oral o escrit, breu o extens. •  Per construir un text calen 3 propietats bàsiques: – Adequació à Context – Coherència à Significat – Cohesió à Sintaxi
 24. •  Adequació pragmàtica: – Els textos s’han d’adequar al context on es produeixen. – Can tenir en compte: l’emissor, el receptor, el canal… – Exemple: redactar una instància per demanar apunts a un company no és correcte.
 25. •  Coherència semàntica: –  El significat dels textos s’expressa amb unes idees que contenen un significat. –  Les idees s’han d’expressar clarament i de manera organitzada. –  Exemple: text sense ordre amb repetició de dades és incorrecte. •  Cohesió sintàctica: –  Emprar en el text connectors, evitar repeticions mitjançant pronoms són elements de cohesió.
 26. 7. ELS ÀMBITS D’ÚS LINGÜÍSTIC •  Àmbits d’ús lingüístic: contextos en què ens comuniquem respecte l’estil de vida o els interessos que tenim. •  Els factors que condicionen els trets característics dels nostres textos orals o escrits són:
 27. FACTORS CARACTERÍSTIQUES CONTEXT •  Comunicatiu: situació concreta (classe, casa…) •  Cultural: país, ideologia, creences… TEMA •  El contingut RELACIÓ •  Entre l’emissor i el receptor (proximitat / distància, confiança, relacions jeràrquiques…) INTENCIÓ •  Finalitat comunicativa (informar, convèncer, entretenir…) GRAU DE FORMALITAT •  Es busca un registre lingüístic adequat.
 28. ÀMBITS D’ÚS CARACTERÍSTIQUES ACADÈMIC •  Els textos transmeten informació en el context de les institucions educatives. LITERARI •  Hi ha un acte creatiu (realitat/ficció). ADMINISTRATIU •  Es desenvolupa a l’Administració. PERIODÍSTIC •  Inclou notícies d’actualitat i opinions d’experts. PUBLICITARI •  Pretén convèncer el receptor de la qualitat d’un producte. PRIVAT O INTERPERSONAL •  Missatges entre receptor i emissor no tenen interès públic, sinó privat. •  Els principals àmbits d’ús lingüístic són:
 29. 8. ELS TIPUS DE TEXT I ELS GÈNERES TEXTUALS •  Els textos es poden classificar segons: – Funció o finalitat del missatge (narrar, descriure, predir…) – Àmbit: (administratiu, periodístic). •  Segons la tipologia d’Adam (1985), els textos s’agrupen segons la finalitat que persegueixen:
 30. TIPUS DE TEXT FINALITAT GÈNERES NARRATIU Relaten fets i històries. Novel·la, conte, notícia… DESCRIPTIU Expliquen qualitats d’objectes, persones o llocs. Retrat, fullet informatiu, inventari… ARGUMENTATIU Defensen una idea mitjançant arguments. Debat, article d’opinió, judici… EXPOSITIU Expliquen un tema. Exposició oral, conferència. INSTRUCTIU Transmeten ordres i normes. Recepta de cuina, manual d’instruccions… CONVERSACIONAL Interacció comunicativa entre 2 persones Conversa, xat, entrevista… RETÒRIC Busquen efectes estètics Poesia, anunci… PREDICTIU Avancen esdeveniments que encara no han passat. Predicció meteorològica, profecia, horòscop…
 31. •  Adam comenta que els textos són heterogenis (en un text es barregen diferents tipus de textos): – Seqüència textual: fragment de text que presenta una unitat de significat i respon a una finalitat comunicativa específica. •  Exemple: – Text narratiu. – Hi ha seqüències conversacionals i descriptives.
Publicidad