Publicidad

סיפור על נתינה.ppt

10 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

סיפור על נתינה.ppt

 1. ‫טיילה‬ ‫חכמה‬ ‫אשה‬ ‫בהרים‬
 2. ‫יקרה‬ ‫אבן‬ ‫ומצאה‬ ‫הנחל‬ ‫אבני‬ ‫בין‬ .
 3. ‫רעב‬ ‫שהיה‬ ‫מטייל‬ ‫פגשה‬ ‫למחרת‬ . ‫צרורה‬ ‫את‬ ‫פתחה‬ ‫האשה‬ ‫שברשותה‬ ‫המזון‬ ‫את‬ ‫אתו‬ ‫וחלקה‬ .
 4. ‫האשה‬ ‫של‬ ‫בצרורה‬ ‫היקרה‬ ‫האבן‬ ‫את‬ ‫האיש‬ ‫ראה‬ , ‫ממנה‬ ‫התפעל‬ ‫אותה‬ ‫לו‬ ‫שתתן‬ ‫מהאשה‬ ‫וביקש‬ .
 5. ‫האשה‬ ‫לו‬ ‫נתנה‬ ‫את‬ ‫האבן‬ .
 6. ‫עזב‬ ‫והאיש‬ , ‫הטוב‬ ‫מזלו‬ ‫על‬ ‫שמח‬ .
 7. ‫את‬ ‫ימכור‬ ‫שאם‬ ‫ידע‬ ‫הוא‬ ‫היקרה‬ ‫האבן‬ , ‫מחסור‬ ‫ידע‬ ‫לא‬ ‫חייו‬ ‫כל‬
 8. ‫האיש‬ ‫חזר‬ ‫אחדים‬ ‫ימים‬ ‫כעבור‬ ‫האבן‬ ‫את‬ ‫לאשה‬ ‫והחזיר‬ .
 9. ‫קרה‬ ‫מה‬ ? ‫האשה‬ ‫שאלה‬ .
 10. " ‫זה‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ " , ‫האיש‬ ‫אמר‬ , " ‫ערך‬ ‫ורבת‬ ‫יקרה‬ ‫לי‬ ‫שנתת‬ ‫האבן‬ , ‫אותה‬ ‫לך‬ ‫מחזיר‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫אחר‬ ‫משהו‬ ‫לי‬ ‫שתתני‬ ‫בתקווה‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ערך‬ ‫רב‬ ".
 11. " ‫שבקרבך‬ ‫הזה‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫לתת‬ ‫תוכלי‬ ‫האם‬ ‫האבן‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫לתת‬ ‫לך‬ ‫פשר‬ ִ ‫שא‬ ? "
 12. ‫השכל‬ ‫מוסר‬
 13. ‫בכמות‬ ‫נמדדת‬ ‫אינה‬ ‫אמיתית‬ ‫נתינה‬ , ‫הנותן‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫ברוחב‬ ‫אלא‬ . ‫חיוך‬ ‫גם‬ , ‫טובה‬ ‫מילה‬ ‫גם‬ , ‫להשפיע‬ ‫יכולים‬ .
 14. ‫אנחנו‬ ‫יכולים‬ ‫לתת‬ ‫אהבה‬ , ‫מילה‬ ‫לתת‬ ‫טובה‬ ,
 15. ‫מוערך‬ ‫שהוא‬ ‫הרגשה‬ ‫למישהו‬ ‫לתת‬ ,
 16. ‫לנזקק‬ ‫כתף‬ ‫לתת‬ ,
 17. ‫לספר‬ ‫שצריך‬ ‫למי‬ ‫אוזן‬ ‫להטות‬ ,
 18. ‫חבר‬ ‫שצריך‬ ‫למי‬ ‫תמיכה‬ ‫לתת‬ .
Publicidad