Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Přehled české legislativy voblasti ochrany osobníchúdajů.Monika Pisáková
Historie a důvody úpravy• nové právní odvětví• vznik v 70 letech dvacátého století• i aktuální společenský problém• osobní...
Prameny úpravyLISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD:•právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7 odst. 1)•právo na ...
Zvláštní zákony• Trestní zákoník• Zákon o evidenci obyvatel• Zákon o některých službách informační společnosti• Zákon o ob...
Zvláštní finanční zákonyZÁKON O BANKÁCH•povinnost banky vyžadovat prokázání totožnosti klienta a stanovení rozsahu zpraco...
Zákon o ochraně osobních údajůPŮSOBNOST ZÁKONA:• osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy,...
Základní pojmy zákona o ochraně osobních údajů• OSOBNÍ ÚDAJ- informace týkající se určeného nebo určitelného subjektuúdajů...
Základní pojmy zákona o ochraně osobních údajů• SHROMAŽĎOVÁNÍM - systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílemje zí...
Povinnosti správce a zpracovatele• stanovit účel poskytnutí a prostředky a způsob zpracování• zpracovávat pouze přesné oso...
Zpracování údajů bez souhlasu• při plnění právní povinnosti správce (ale musí dbát na ochranu soukromí)• je to nezbytné pr...
Osobní údaje a nový občanský zákoník• oddíl 6 NOZ upravuje osobnost člověka• § 84 a násl.• zachytit jakýmkoli způsobem pod...
Osobní údaje a nový občanský zákoník• Svolení lze odvolat (náhrada škody v případě svolení na dobu určitou)• Svolení není ...
Dotazy 
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Monika Pisáková: Přehled české legislativy v oblasti ochrany osobních dat a změny v občanském zákoníku

742 visualizaciones

Publicado el

• Základní právní předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů
• Výklad základních ustanovení
• Povinnosti správce a zpracovatele
• Povinnosti osob zpracovávajících osobní údaje
• Související změny v novém občanském zákoníku

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

Monika Pisáková: Přehled české legislativy v oblasti ochrany osobních dat a změny v občanském zákoníku

 1. 1. Přehled české legislativy voblasti ochrany osobníchúdajů.Monika Pisáková
 2. 2. Historie a důvody úpravy• nové právní odvětví• vznik v 70 letech dvacátého století• i aktuální společenský problém• osobní údaje dnes= uznávaná hodnota• vznik odvětví z potřeby vyvážení a zajištění ochrany soukromí osob• nejde o to bránit využití osobních údajů, ale zabránit jejich zneužití azajistit využívání údajů v legálních mezích stanovením podmínek užívání• PROTO je subjekt údajů (fyzická osoba) nadán právy• ten, kdo osobní údaje někoho jiného zpracovává je omezován zákony a jsoumu uloženy povinnosti- musí aktivně chránit• nad dodržováním zákona vykonává dohled nezávislý úřad• jde o základní lidské právo kterému může konkurovat jen další základnílidské právo- hledání rovnováhy (právo na informace a na soukromí) 2
 3. 3. Prameny úpravyLISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD:•právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7 odst. 1)•právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinnéhoživota (čl. 10 odst. 2)•navazující právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním,zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10 odst. 3)•významné i právo na zachování lidské důstojnosti,osobní cti, dobré pověsti a nachránění jména každéhoOBČANSKÝ ZÁKONÍK- OCHRANA OSOBNOSTIZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮZVLÁŠTNÍ ZÁKONY• upravují povinnost zjistit totožnost nebo přístup k informacím, pokud jsou mezinimi i osobní údaje 3
 4. 4. Zvláštní zákony• Trestní zákoník• Zákon o evidenci obyvatel• Zákon o některých službách informační společnosti• Zákon o občanských průkazech• Zákon o Policii• Zákoník práce• Zákon o správě daní a poplatků• Zákon o provozu na pozemních komunikacích• Zákon o veřejných dražbách• Zákon o archivnictví a spisové službě• Zákon o elektronickém podpisu 4
 5. 5. Zvláštní finanční zákonyZÁKON O BANKÁCH•povinnost banky vyžadovat prokázání totožnosti klienta a stanovení rozsahu zpracovávanýchosobních údajů (§ 37)•předávání informací o klientovi třetím subjektům (§ 38)•registr dlužníků (§ 38a)ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI AFINANCOVÁNÍ TERORISMU•identifikační údaje pro účely zákona (§ 5)•povinnost identifikace (§ 7)•provádění identifikace (§ 8)•kontrola klienta (§ 9)•identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem (§ 10)•převzetí identifikace (§ 11)•uchovávání informací (§ 16 a § 17)ZÁKON O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA•povinnost pojištěného doložit poškozenému nezbytné údaje (§ 8 odst. 3)•evidence pojištění odpovědnosti, informační středisko České kanceláře pojistitelů (§ 15 a §15a) 5
 6. 6. Zákon o ochraně osobních údajůPŮSOBNOST ZÁKONA:• osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy,jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby• na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu docházíautomatizovaně nebo jinými prostředky (manuálně sbírání listin).• s výjimkou zpracování, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobnípotřebu nebo nahodilé (nesystematické)shromažďování osobních údajů(sbírám vizitky na akcích), pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány. 6
 7. 7. Základní pojmy zákona o ochraně osobních údajů• OSOBNÍ ÚDAJ- informace týkající se určeného nebo určitelného subjektuúdajů tzn. jestliže lze osobu přímo či nepřímo identifikovat• CITLIVÝ ÚDAJ- vypovídá o národnostním, rasovém nebo etnickém původu,politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství afilozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu asexuálním životě osoby, genetický údaj a biometrický údaj, který umožňujepřímou identifikaci nebo autentizaci osoby- taxativní definice• ZPRACOVÁNÍM - jakákoliv operace nebo soustava operací, které správcenebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a toautomatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládánína nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání,používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebokombinování, blokování a likvidace. 7
 8. 8. Základní pojmy zákona o ochraně osobních údajů• SHROMAŽĎOVÁNÍM - systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílemje získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informacípro jejich okamžité nebo pozdější zpracování,• UCHOVÁVÁNÍM - udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dálezpracovávat,• SPRÁVCEM - každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracováníosobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, Ale může zmocnitnebo pověřit zpracovatele- PÍSEMNOU SMLOUVOU,• ZPRACOVATELEM- každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebopověření správcem zpracovává osobní údaje,• SOUHLASEM SUBJEKTU ÚDAJŮ -svobodný a vědomý projev vůle subjektuúdajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobníchúdajů tzn. informovaný souhlas! 8
 9. 9. Povinnosti správce a zpracovatele• stanovit účel poskytnutí a prostředky a způsob zpracování• zpracovávat pouze přesné osobní údaje- jinak údaje musí blokovat, zlikvidovatnebo opravit a informovat o tom všechny příjemce• shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pouze pro stanovený účel, vnezbytném rozsahu a po nutnou dobu (s výjimkou statistiky, vědy, archivnictví)• zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6zákona (plnění povinností správce při zajištění bezpečnosti atd.), nebo pokud ktomu dal subjekt údajů předem souhlas,• shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údajepod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,• nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům• povinnosti při zabezpečení osobních údajů• POUZE SE SOUHLASEM SUBJEKTU UDAJŮ!- a mít ho po celou dobu zpracování• subjekt údajů musí být při udělení souhlasu vědět, pro jaký účel a k jakýmosobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. 9
 10. 10. Zpracování údajů bez souhlasu• při plnění právní povinnosti správce (ale musí dbát na ochranu soukromí)• je to nezbytné pro plnění smlouvy, pro jednání o uzavření smlouvy nebozměně smlouvy z iniciativy subjektu údajů,• je to nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů-následně získat jeho souhlas, jinak musí údaje zlikvidovat• jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštnímprávním předpisem• pro ochraně práv a právem chráněných zájmů správce nebo zpracovatele ,zpracování nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jehosoukromého a osobního života,• pokud jde o veřejně činnou osobu, funkcionáře,• zpracování výlučně pro účely archivnictví. 10
 11. 11. Osobní údaje a nový občanský zákoník• oddíl 6 NOZ upravuje osobnost člověka• § 84 a násl.• zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylomožné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.• rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.• svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, žebude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklýmzpůsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.• do soukromí jiného lze zasáhnout pouze na základě zákonného důvodu nebos jejím svolením (nelze narušit jeho soukromé prostory, sledovat jehosoukromý život nebo pořizovat o tom záznam, využívat ho a šířit). Stejnějsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy. 11
 12. 12. Osobní údaje a nový občanský zákoník• Svolení lze odvolat (náhrada škody v případě svolení na dobu určitou)• Svolení není třeba:pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí kvýkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jinýchosob. když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazovýzáznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo vpřípadě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmuse mohou pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebouměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobnézpravodajství.• Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny,písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí býtvyužit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.• http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/vykladova-stanoviska.html 12
 13. 13. Dotazy 

×