Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

001 Uvod - Opste informacije.ppt

  1. Лежишта минералних сировина Др Миодраг Бањешевић, ванредни професор уводно предавање студијски програм Рударско инжењерство трећа година основних академских студија УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
  2. Уводне напомене: Једносеместрални предмет са фондом часова 3+1 (предавања + вежбе) Предиспитне обавезе:  Редовно похађање предавања и вежби 0-10 ECTS  Тест 0-15 ECTS  Семинарски рад 0-15 ECTS Максимални број поена: 40 ECTS Усмени испит: 0-60 ECTS Укупно 100 ECTS Оцене:  51-60 ECTS = 6 (шест);  61-70 ECTS = 7 (седам);  71-80 ECTS = 8 (осам);  81-90 ECTS = 9 (девет);  91-100 ECTS = 10 (десет).
  3. Литература: Основна: Мудринић Ч. 1997: Лежишта минералних сировина, РГФ, Београд Допунска: Бањешевић М. 2017: Лежишта минералних сировина, практикум, ТФ, Бор Јанковић С. 1981: Лежишта минералних сировина – генеза рудних лежишта, РГФ, Београд Јеленковић Р., Симић В., Костић А., Животић Д. 2010: Лежишта минералних сировина, РГФ, Београд Гајић С. 1981: Лежишта минералних сировина, скрипта, ТФ, Бор УСЛОВ!!! За праћење наставе потребно је знање из предмета: 1. Основи геологије, 2. Минералогија и петрологија
  4. Семинарски рад лежишта минералних сировина - упутство: Семинарски рад из лежишта минералних сировина се састоји у томе да свака група или појединац добија да напише текст и направи презентацију, по постојећем упутству, за један од следећих елемената: Гвожђе, алуминијум, олово-цинк, бакар, злато, сребро, платина, уран, магнезит-азбест, борати-литијум, глина, угаљ, нафта и гас. Текст би требао да садржи: - Основне физичко-хемијске особине елемента - Најзначајније рудне минерале тог елемента - Генетске и економске типове лежишта Тест из лежишта минералних сировина: Тест из лежишта минералних сировина ради се на часовима у редовном наставном термину и то на половини семестра. Тест садржи осам до десет питања из наставних области које су до тада обрађене.
  5. Др Миодраг Бањешевић, контакт: TF Bor, Moodle Servis – Ležišta mineralnih sirovina m.banjesevic@tfbor.bg.ac.rs miodrag.banjesevic@gmail.com
Publicidad