Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017(18)

Publicidad
Publicidad

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017

 1. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2017 1
 2. Nok et godt kvartal for SpareBank 1 Gruppen 745 380 528 530 3. kv 20173. kv 20163. kv 20153. kv 2014 Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning per 3. kvartal (%) 28,0 16,8 17,1 3. kv 20153. kv 2014 3. kv 2017 19,4 3. kv 2016 Solvensmargin (%) (uten bruk av overgangsregler) * 2 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 179 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 217 % SpareBank 1 Forsikring AS: 175 % 2017 1.437 2016 1.439 2015 1.225 2014 1.753 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 3. God underliggende drift i alle selskaper. Resultatfremgang i alle forretningsområdene. 484 787 7476 Fordringsadministrasjon 852 Livsforsikring 523 86 ODIN forvaltning 85 Skadeforsikring 2016 2017 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3
 4. Forretningsområde Forsikring 4
 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Resultatfremgang. Vesentlig bedre renteresultat, men noe svakere risiko- og administrasjonsresultat. Hovedtall per 3. kvartal 2017 (2016) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 164 145 177 200 33 2.kv 20171. kv 20174. kv 20163. kv 2016 3. kv 2017 486 466 451 484 523 20172016201520142013  Brutto premieinntekter: 4.547 (3.695)  Risikoresultat: 230 (260)  Administrasjonsresultat: 5 (11)  Renteresultat: 368 (239)  Resultat før skatt: 523 (484)  Solvensmargin: 175 % (156 %) 5
 6. Hovedtall per 3. kvartal 2017 (2016) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat. Lavere naturskader og forbedret skadeprosent innen både PM og BM.  Brutto premieinntekter: 4.115 (3.999)  Forsikringsresultat: 550 (569)  Brutto avviklingsgevinster 205 (238)  Netto finansresultat: 293 (292)  Resultat før skatt: 852 (787)  Solvensmargin: 217 % (233 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 346 660 282 273 296 3.kv 20172.kv 20171.kv 20174.kv 20163.kv 2016 814 897 787 852 2015 1.297 20142013 20172016 6
 7. Forsikringsresultatet og combined ratio • Lavere naturskader og forbedret skadeprosent innen både PM og BM bidro til at samlet skadeprosent ble redusert med 1,1 prosentpoeng. • Det ble inntektsført 205 mill. kroner i avviklingsgevinster per. 3 kvartal 2017. Dette er en nedgang på 33 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Årets avviklingsgevinster gjelder hovedsakelig produktgruppene Motor, Ansvar og Yrkesskade. • Økningen i kostnadsprosent skyldes hovedsakelig økte personalkostnader, inklusiv avviklingstap i forbindelse med endring av ansattes pensjonsordninger. I tillegg har IKT- og markedsføringskostnader økt sammenlignet med fjoråret. Provisjonskostnadene har også økt som følge av en økning i salget. SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat hittil i år (MNOK) Combined ratio hittil i år (%) 21,6 24,4 61,8 60,7 2017 85,1 2016 83,4 KostnadsprosentSkadeprosent 569 550 429 397 2016 2017 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling 7
 8. ODIN Forvaltning AS 8
 9. 28 9 25 29 31 2. kv 20171. kv 20174. kv 20163. kv 2016 3.kv 2017 Hovedtall per 3. kvartal 2017 (2016) i MNOK ODIN Forvaltning Resultatfremgang Økte driftsinntekter som følge av høyere forvaltningskapital.  Driftsinntekter: 289 (251)  Driftskostnader: 206 (177)  Resultat før skatt: 85 (76)  Forvaltningskapital: 51.356 (41.189) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9 68 82 76 85 2017201620152014 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 10. Fordringsadministrasjon 10
 11. • Porteføljevirksomheten ble i 3. kvartal 2017 fisjonert ut i et eget selskap fra SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Sistnevnte skiftet samtidig navn til SpareBank 1 Factoring. SpareBank 1 Portefølje, som har sin virksomhet innen porteføljekjøp og portefølje- forvaltning, samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. • Områdene factoring, portefølje og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon. Fordringsadministrasjon Resultatfremgang for alle forretningsområdene Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 32 15 74 37 29 19 86 27 Factoring TotaltConectoPortefølje 20172016 11
 12. 12
 13. Vedlegg 13
 14. SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Portefølje AS SpareBank 1 Banksamarbeidet DA EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar og SpareBank 1 Gruppen AS. Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. 14
 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 522,5 484,0 516,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 851,6 787,0 1 447,1 - ODIN Forvaltning 85,4 75,6 84,6 - SpareBank 1 Medlemskort 4,1 6,3 5,4 - SpareBank 1 Factorings AS 37,0 32,4 43,8 - SpareBank 1 Portefølje AS 29,3 26,8 37,9 - Conecto AS 19,1 15,1 19,2 - Konsernjusteringer -23,2 102,8 -11,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 1 525,8 1 530,1 2 142,8 Driftskostnader morselskap -54,7 -56,9 -74,4 Netto finans morselskap -34,1 -34,1 -49,7 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,7 RESULTAT FØR SKATT 1 437,0 1 439,2 2 019,4 Skattekostnad -314,4 -345,5 -444,0 RESULTAT ETTER SKATT 1 122,6 1 093,7 1 575,4 Per 3. kvartal
 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 Mill. kroner 3.kv. 2017 2.kv. 2017 1.kv. 2017 4.kv. 2016 3.kv. 2016 Året 2016 Konsern Resultat etter skatt 411,5 337,5 373,7 481,7 399,8 1 575,4 Egenkapitalavkastning (%) 19,4 % 19,0 % 18,9 % 19,1 % 17,8 % 19,1 % SpareBank 1 Forsikring Risikoresultat 70,7 103 57 98,4 81,9 358,1 Administrasjonsresultat 21,2 -18,4 2,4 -82 8,4 -71,3 Renteresultat 200,6 70 97,2 48,2 92,2 -286,6 Resultat etter skatt 148,7 113 133,3 32,2 131,1 403,8 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten 208,6 171 170 478 218,6 1 046,9 Netto finansinntekter 87,7 96 109,6 111 121,8 402,6 Resultat etter skatt 238,2 227 232,6 540,6 260,2 1 138,8 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 62,6 % 59,9 % 63,5 % 43,0 % 61,8 % 57,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 22,7 % 26,7 % 23,7 % 19,2 % 21,8 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 85,3 % 86,6 % 87,2 % 62,2 % 83,6 % 79,0 % Bestandspremie 5 480 5 400 5 324 5 283 5 274 5 283 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar 99,7 101,2 88,3 87,5 88,4 338,1 Resultat etter skatt 23,4 22 19 3,6 20,8 60,6 Forvaltningskapital per kvartal 51 356 49 937 46 745 44 447 41 189 44 447 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,9 % 8,0 % 7,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 8,6 % 8,4 % 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,8 %
 17. SpareBank 1 Forsikring AS 17 3. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016 Risikoinntekter 549,8 542,7 533,6 518,0 1 626,1 1 555,5 2 079,9 Risikokostnader -463,5 -413,2 -462,7 -419,9 -1 339,4 -1 254,5 -1 680,1 Risikoresultat brutto 86,4 129,5 70,9 98,1 286,8 301,0 399,8 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -15,7 -27,0 -13,9 -16,1 -56,6 -41,0 -28,0 Risikoresultat netto 70,7 102,5 57,0 82,1 230,1 259,9 371,9 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -13,7 Risikoresultat netto etter oppreservering 70,7 102,5 57,0 81,9 230,1 259,7 358,1 Gebyrer 248,4 259,9 249,0 237,6 757,3 717,1 967,3 Øvrige omkostningsrelaterte poster 8,8 -1,0 0,0 0,0 7,8 0,0 -73,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -154,9 -194,4 -164,5 -150,5 -513,7 -462,8 -634,1 Provisjoner -95,0 -93,7 -91,6 -88,5 -280,3 -266,5 -357,0 Administrasjonsresultat brutto 7,3 -29,2 -7,1 -1,4 -29,0 -12,2 -96,9 Reassuransens effekt på admin. resultatet 13,9 10,9 9,5 9,8 34,3 22,8 25,6 Administrasjonsresultat netto 21,2 -18,4 2,4 8,4 5,2 10,6 -71,3 Netto finansinntekter 320,2 199,1 206,1 218,9 725,4 613,2 785,8 Øvrige renterelaterte poster -0,1 0,0 -0,1 -10,7 -0,2 -27,2 -36,1 Garantert rente -119,5 -129,1 -108,9 -115,1 -357,5 -347,5 -463,1 Renteresultat 200,6 70,0 97,2 93,2 367,8 238,5 286,6 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -2,4 -30,6 Renteresultat etter oppreservering 200,6 70,0 97,2 92,2 367,8 236,0 256,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 -1,9 -82,7 Vederlag for rentegaranti 8,6 8,9 7,0 2,1 24,5 21,9 36,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 301,1 163,0 163,6 183,8 627,7 526,4 496,9 Avsetning til tilleggsavsetninger -91,1 -13,2 -27,4 -21,3 -131,7 -65,4 -83,4 Resultat til kunder -44,3 -30,9 -35,8 -52,8 -111,0 -131,8 -108,7 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 46,0 66,3 59,9 51,1 172,2 171,6 193,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -11,6 -8,3 -14,8 2,9 -34,7 -16,7 18,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 200,1 177,0 145,4 163,7 522,5 484,0 516,7 Skattekostnad -51,4 -64,3 -12,1 -32,6 -127,8 -112,4 -112,9 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 148,7 112,7 133,3 131,1 394,7 371,6 403,8 Per 3. kvartal
 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 3. kvartal 18 Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Risikoresultat 290,3 305,8 -3,5 -4,8 0,0 0,0 286,8 301,0 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -32,8 -14,1 3,9 2,0 0,0 0,0 -29,0 -12,2 Renteresultat 356,0 230,8 10,7 7,4 1,1 0,3 367,8 238,5 Tekniske avsetninger -22,4 -18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -18,2 Oppreservering 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 Vederlag for rentegaranti 24,5 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 21,9 Resultat til kunde -242,7 -197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -242,7 -197,2 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 137,5 154,8 137,5 154,8 Sum 372,9 324,4 11,0 4,5 138,5 155,1 522,5 484,0 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 19. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 19 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 134,4 124,8 121,9 114,1 381,1 330,7 449,9 Individuelle kapitalforsikringer 197,8 197,0 194,1 188,9 589,0 561,4 753,3 Kollektive pensjonsforsikringer 151,1 212,0 236,5 108,2 599,6 453,5 550,8 Ulykkesforsikringer 81,5 81,6 80,2 76,9 243,3 225,4 304,1 Gruppelivsforsikringer 174,9 171,5 230,5 174,8 577,0 588,1 751,6 Unit Link - Renteforsikringer 5,5 15,5 4,6 5,8 25,6 17,6 23,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 76,0 70,1 57,7 36,5 203,8 113,4 176,0 Innskuddstjenestepensjon 662,4 630,6 635,2 482,4 1 928,1 1 404,9 1 977,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 483,5 1 503,1 1 560,6 1 187,7 4 547,3 3 694,9 4 986,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 515,7 309,0 582,2 312,5 1 406,9 1 189,2 1 658,8 Avgitt gjenforsikringspremie -51,6 -50,5 -55,1 -53,9 -157,2 -158,8 -202,0 Premieinntekter for egen regning 1 947,7 1 761,6 2 087,8 1 446,4 5 797,0 4 725,3 6 443,6 Per 3. kvartal
 20. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 3.6 4.7 3.kv. 2016 3.kv 2017 3.1 3.5 3.kv 2016 3.kv 2017
 21. 13.9 5.3 3.1 2.8 Aksjer Eiendom Omløpsrenter Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 3. kvartal 2017 Prosent
 22. Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2017 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 23,5 (17,9) mrd. NOK 21,8 (20,5) mrd. NOK 5,7 (4,8) mrd. NOK 9,7(11,1) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,5% 41,2% 58,3% Annet Rentefond Aksjefond 1,0% 16,6% 36,6% 32,6% 13,2% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 17,3% 19,3% 60,5% 0,0% 2,9% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 13,7% 17,5% 58,6% 10,2% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 22
 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse 23 Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Immaterielle eiendeler 143 156 154 Investeringer 5 774 4 870 5 822 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 429 390 415 Fordringer 146 151 107 Andre eiendeler 270 278 340 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 7 Investeringer i kollektivporteføljen 21 921 20 482 20 925 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 23 611 17 939 19 263 SUM EIENDELER 52 296 44 266 47 033 Innskutt egenkapital 2 491 2 491 2 491 Opptjent egenkapital 1 478 1 455 1 083 Ansvarlig lånekapital 1 000 0 1 000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 22 336 20 645 21 253 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 23 505 18 159 19 156 Avsetning for forpliktelser 753 819 715 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 264 243 251 Forpliktelser 357 326 939 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 112 128 145 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 52 296 44 266 47 033 Per 3. kvartal
 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 24 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016 Opptjente premier f.e.r. 1 396,4 1 356,9 1 330,0 1 341,0 4 083,3 3 955,6 5 302,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -874,2 -812,7 -845,2 -828,3 -2 532,1 -2 488,1 -3 066,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -317,6 -362,9 -315,0 -292,4 -995,5 -863,5 -1 122,3 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 0,5 2,0 1,1 0,2 3,6 1,3 3,4 Andre tekniske avsetninger 3,5 -11,9 -0,9 -1,9 -9,3 -36,4 -69,8 Forsikringsresultat 208,6 171,3 170,0 218,6 550,0 568,9 1 046,9 Netto finansinntekter 87,7 95,5 109,6 121,8 292,8 291,6 402,6 Andre kostnader 0,0 6,6 2,3 5,3 8,9 -73,5 -2,4 Resultat før sikkerhetsavsetninger 296,3 273,4 282,0 345,7 851,6 787,0 1 447,1 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 296,3 273,4 282,0 345,7 851,6 787,0 1 447,1 Skattekostnad -58,1 -46,3 -49,3 -85,4 -153,7 -188,8 -308,2 Resultat etter skatt 238,2 227,1 232,6 260,2 698,0 598,2 1 138,8 Per 3. kvartal
 25. ODIN Forvaltning Resultat 25 3. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2016 Forvaltningshonorarer 99,7 88,4 289,2 250,6 338,1 Sum driftsinntekter 99,7 88,4 289,2 250,6 338,1 Lønnskostnader -38,9 -33,8 -114,2 -91,4 -134,9 Avskrivninger -3,0 -3,6 -9,1 -10,6 -14,0 Andre driftskostnader -27,0 -23,9 -82,2 -75,1 -98,4 Sum driftskostnader -68,9 -61,2 -205,5 -177,0 -247,3 Driftsresultat 30,8 27,2 83,7 73,5 90,8 Finanskostnader 0,3 0,4 1,7 2,1 -6,2 Resultat før skatt 31,1 27,6 85,4 75,6 84,6 Skattekostnad -7,7 -6,8 -21,0 -18,7 -24,0 Resultat etter skatt 23,4 20,8 64,4 57,0 60,6 Per 3. kvartal

Notas del editor

 1. Eierskap av selskapene i Alliansesamarbeidet: SpareBank 1-bankenes eierbrøker i selskapene innenfor Alliansesamarbeidet – SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA er presentert i foilen. LO er bare medeier i SpareBank 1 Gruppen og representert i styret for SpareBank 1 Gruppen, og er observatør i styret for SpareBank 1 Banksamarbeidet SpareBank 1 Gruppen eier 10% i Banksamarbeidet DA Eierskap i selskapene utenfor Alliansesamarbeidet: Eierskapsbrøkene i de andre 6 selvstendige finansselskapene utenfor Alliansesamarbeidet er forskjellige fra bank til bank. Styreforhold: Alliansestyret er felles for SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA og øverste utøvende styringsorgan for SpareBank 1-alliansen – gjennom styret for SpareBank 1 Banksamarbeidet Eierskapsnøkler av Alliansesamarbeidet: Eiere av SpareBank 1 Gruppen AS: SpareBank 1 Nord-Norge, 19,5 % SpareBank 1 SMN, 19,5 % SpareBank 1 SR-Bank ASA, 19,5 % Samarbeidende Sparebanker AS (SamSpar), 19,5 % SpareBank 1 Østlandet, 12,4 % Landsorganisasjonen (LO) med forbund eier 9,6 % Eiere av SpareBank 1 Banksamarbeidet DA: SpareBank 1 SR-Bank ASA (17,74%) – 18% SpareBank 1 SMN (17,74%) – 18% SpareBank 1 Nord-Norge (17,74%) – 18% Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (17,74%) – 18% SpareBank 1 Østlandet (19,0%) -19% SpareBank 1 Gruppen AS (10%) – 10% Eiere av SpareBank 1 Banksamarbeidet DA etter Bank 1 OA eventuelle innlemming i Sparebanken Hedmark: SpareBank 1 SR-Bank ASA (18%) SpareBank 1 SMN (18%) SpareBank 1 Nord-Norge (18%) Samarbeidende Sparebanker AS (18%) Sparebanken Hedmark (19%) SpareBank 1 Gruppen AS (10%) Banksamarbeidet: Leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Banksamarbeidet DA eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under det felles merkevarenavnet «SpareBank 1».
Publicidad