Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Delårsrap
port
2. kvartal


          2009
          Bank 1 Oslo
          konsernDel
     ...
Innholdsfortegnelse


Styrets delårsrapport          Side  3
Resultatregnskap             Side  6
...
Regnskap per første halvår 2009
                             Andre inntekter
        ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS (20)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS

 1. 1. Delårsrap port 2. kvartal 2009 Bank 1 Oslo konsernDel årsrapport 2. kvartal 2009 Bank 1 Os - -1-
 2. 2. Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Side 3 Resultatregnskap Side 6 Balanse Side 7 Egenkapitalbevegelse Side 8 Resultat fra kvartalsregnskapene Side 9 Nøkkeltall Side 10 Kontantstrømoppstilling Side 11 Noter til regnskapet Side 12-16 - -2-
 3. 3. Regnskap per første halvår 2009 Andre inntekter Netto provisjons- og andre driftsinntekter Innledning utgjorde 134,3 mill. kroner (123,2 mill. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar kroner) ved utgangen av andre kvartal. Dette med International Financial Reporting tilsvarer en økning på 11,1 mill. kroner eller Standars (IFRS), herunder IAS 34 om 9,0 % sammenlignet med samme tidspunkt i delårsrapportering. fjor. Inntektsøkningen kan i hovedsak henføres til økte provisjonsinntekter fra IFRS medfører bruk av ulike prinsipper for eiendomsmegling. innarbeidelse av datterselskaper og Mill. kroner 30.06.2009 30.06.2008 Endring felleskontrollerte virksomheter i morbank- og Betalingsformidling 26,8 28,1 -1,3 konsernregnskap. I konsernregnskapet Provisjon fra forsikring og sparing 41,6 36,7 4,9 brukes egenkapitalmetoden, der resultater Eiendomsmegling 55,0 47,9 7,1 Garantiprovisjoner/øvrige 10,9 10,6 0,4 fra felleskontrollerte virksomheter tas inn i Sum provisjons- og andre inntekter 134,3 123,2 11,1 resultatregnskapet etter eierandel, og hensyntas i balanseført verdi på eierandelene Netto inntekter fra finansielle investeringer i balansen. Døtrenes resultatandeler var 77,4 mill. kroner (-10,2 mill. kroner) ved konsolideres inn. I henhold til IFRS skal kun utgangen av andre kvartal. Økningen på 87,6 kostmetoden benyttes i selskapsregnskaper. millioner kroner skyldes i hovedsak økt verdi Dette medfører at bokført verdi på døtre og på bankens obligasjonsportefølje med 22,8 felleskontrollerte virksomheter i morbankens mill. kroner (-6,1 mill. kroner), kursgevinster balanse er historisk kost. I morbankens på aksjer og grunnfondsbevis med 40,6 mill. resultatregnskap fremkommer kun mottatte kroner (-9,4 mill. kroner), samt positiv årlige utbytter fra disse. endring i valuta og derivatinntekter med 6,2 mill. kroner. Banken har i 2009 også mottatt (Kommenterte tall i rapporten er konserntall. utbytte på aksjer og grunnfondsbevis på 5,1 Tall i parentes gjelder tilsvarende ett år mill. kroner (2,6 mill. kroner). tidligere hvis ikke annet er nevnt). Driftskostnader Bank 1 Oslo konsern Driftskostnadene utgjorde 250,4 mill. kroner Bank 1 Oslo konsern oppnådde i første halvår (257,1 mill. kroner) ved utgangen av andre et resultat etter skatt på 69,6 mill. kroner, kvartal. Dette tilsvarer en nedgang fra i fjor mot 47,9 mill. kroner for tilsvarende periode i på 6,8 mill. kroner eller 2,6 %. Reduksjonen fjor. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak skyldes i all hovedsak reduserte lønns- og høyere inntekter fra finansielle investeringer pensjonskostnader i EiendomsMegler 1. og lavere driftskostnader. Tap på utlån viste imidlertid en økning på 76,9 mill. kroner. Tap på utlån og garantier Resultatet i andre kvartal viste en betydelig Netto tap på utlån var ved utgangen av andre bedring i forhold til første kvartal. Resultat kvartal på 59,9 mill. kroner (-17,0 mill. før skatt ble i andre kvartal 67,6 mill. kroner kroner). (34,4 mill. kroner), mot 13,1 mill. kroner i første kvartal. Netto tap på utlån fordeler seg som følger: Netto renteinntekter Per 30.06.2009 Netto renteinntekter var i første halvår på Totalt BM PM Periodens endring i individuelle nedskrivninger -19,5 -11,4 -8,1 178,2 mill. kroner (193,4 mill. kroner), en Periodens endring i gruppenedskrivninger -9,3 -17,2 7,9 reduksjon på 7,8 % i forhold til samme Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet -31,7 - -30,7 - -1,0 - periode i fjor. Reduksjonen skyldes i all Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 0,6 - 0,6 hovedsak svekket rentenetto, som følge av = Periodens tapskostnader -59,9 -59,3 -0,6 høye fundingkostnader, samt full sikringsfondsavgift (mot 1/3 avgift i 2008). Brutto misligholdte og tapsutsatte utlån var Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital ved utgangen av første halvår 358,0 mill. var rentenettoen pr utgangen av juni på 1,41 kroner (113,1 mill. kroner). Målt mot brutto % (1,80 %). utlån utgjorde dette 1,7 % (0,6 %) ved utgangen av kvartalet. Ved utgangen av kvartalet hadde banken overført 1.819 mill. kroner i boliglån til Individuelle nedskrivninger per 30.06.2009 SpareBank 1 Boligkreditt AS. Inntektene av var 106,9 mill. kroner (36,9 mill. kroner). disse lånene er ført som provisjonsinntekter, Dette tilsvarer en økning på 70,0 mill. kroner og utgjorde i første halvår 4,2 mill. kroner. siste 12 måneder. - -3-
 4. 4. Av samlet mislighold over 90 dager på 217,4 Bankens kapital- og kjernekapitaldekning var mill. kroner (64,1 mill. kroner) var det pr hhv. 11,71 % og 8,36 % pr 30.06.09. 30.06.2009 tapsavsatt 57,8 mill. kroner Tilsvarende tall per ved utgangen av 2008 (10,1 mill. kroner) eller 26,6 % (15,7 %). var hhv. 8,00 % og 7,93 %. Bankens netto ansvarlige kapital var ved utgangen av juni Andre tapsutsatte engasjementer utgjorde på 1.502 mill. kroner. 140,6 mill. kroner (49,0 mill. kroner), hvorav 48,5 mill. kroner (25,2 mill. kroner) Bankkonsernets kapital- og kjernekapital- eller 34,5 % (51,3 %) var tapsavsatt. dekning var ved utgangen av andre kvartal hhv. 11,19 % og 7,88 %. Ansvarlig kapital i Forvaltningskapital bankkonsernet var 1.448 mill. kroner. Det Forvaltningskapitalen var ved utgangen av vises for øvrig til note 9. juni 25.595 mill. kroner (22.865 mill. kroner). Økningen fra samme tidspunkt i fjor er på 11,9 %. I andre kvartal ble Bank 1 Oslo AS (morbank) forvaltningskapitalen redusert med 48 mill. Bankens resultat før tap var i første halvår kroner eller 0,2 %. Reduksjonen i andre 138,1 mill. kroner, mot 61,9 mill. kroner på kvartal har sammenheng med overføring av samme tid i fjor. Det er totalt i løpet av utlån til SpareBank 1 Boligkreditt. perioden bokført tap på utlån med 59,9 mill. kroner, slik at resultat etter tap var 78,2 mill. Utlån kroner (79,0 mill. kroner). Beregnet skatt De siste 12 måneder økte utlån til kunder utgjorde 10,3 mill. kroner, og resultat etter med 17,9 %, til 23.195 mill. kroner. Dette skatt var dermed 67,9 mill. kroner (56,9 mill. inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 kroner). Boligkreditt med 1.819 mill. kroner. Hittil i år har utlån til kunder økt med 1.534 mill. Resultatforbedringsprogram kroner eller 7,1 %. Veksten fordeler seg med Banken startet i mars et resultatforbedrings- 1.105 mill. kroner eller 7,2 % i program (Delta), med fokus på både personmarkedet og 429 mill. kroner eller 6,7 inntekts- og kosnadssiden. Analysefasen er % i bedriftsmarkedet. nå gjennomført, og identifiserte effekter så langt er på årsbasis beregnet til ca. 65 mill. Fordelingen mellom person- og kroner på inntektssiden og ca. 25 mill. kroner bedriftsmarked var ved utgangen av juni på kostnadssiden. Det er påvist resultat- 71/29 % (70/30 %). Kredittrisikoprofilen i forbedring ved tiltak for å effektivisere den totale utlånsporteføljen er ikke vesentlig bankens funding, samt salg og kunde- endret siden årsskiftet. betjeningsfunksjonen i både person- og bedriftsmarkedet. I tillegg vurderes det Innskudd avvikling av kontanthåndtering i flere av Innskudd fra kunder var ved utgangen av lokalbankene. Videre er det et forsterket juni på 15.775 mill. kroner (14.899). kostnadsfokus i stabene, samt ny vurdering Økningen fra samme tidspunkt i fjor er 5,9 av bankens arealbehov. Full effekt av %. Hittil i år har innskudd fra kunder hatt en resultat-forbedringsprogrammet vil oppnås nedgang på 140 mill. kroner eller 0,1 %, som først i 2011. fordeler seg med en økning på 407 mill. kroner eller 9,8 % i personmarkedet og Datterselskaper nedgang på 547 mill. kroner eller 4,6 % i EiendomsMegler 1 konsern hadde pr bedriftsmarkedet (inklusiv 30.06.09 et overskudd på 2,3 mill. kroner organisasjonsmarked). etter skatt. Resultatet i fjor på samme tid var et underskudd på 8,9 mill. kroner. Innskuddsdekningen (innskudd/utlån) var ved utgangen av juni på 73,8 % (76,2 %). Utsikter for resten av året Mot slutten av 2008 forsterket finanskrisen Kapitaldekning seg, og medførte at penge- og Banken har fra og med første halvår 2008 kapitalmarkedene nærmest sluttet å fungere. benyttet IRB grunnleggende metode for å Dette førte til alvorlige likviditetsproblemer beregne kapitalkrav for kredittrisiko. Som for mange banker i den vestlige verden. følge av overgangsregler i den nye forskriften Samtidig økte tapene i bankene. vil IRB-banker ikke få full effekt av redusert regulatorisk kapitalkrav før i 2010. I Norge fikk finanskrisen i første rekke virkning på likviditetssituasjonen, med høye I løpet av første kvartal tok banken opp et priser på innlån i interbankmarkedet. Norske nytt ansvarlig lån på 500 mill. kroner. myndigheter har verksatt tiltak gjennom Samtidig tilbakebetalte banken et ansvarlig bankpakke I og II. Tiltakene har bedret lån på 100 mill. kroner med opprinnelig likviditetssituasjonen for bankene og bidratt forfall i 2013. til å øke utlånsevnen. Samtidig har Norges - -4-
 5. 5. Bank senket styringsrenten fire ganger (to Bankens kostnadsbase er forsatt for høy i ganger i andre kvartal) for å stimulere forhold til bankens forretningsvolum. etterspørselen og lette bedriftenes og Utvidelsen av lokalbanknettet har medført husholdingenes gjeldsbetjeningsevne. høyere faste kostnader. Banken har derfor fokus på vekst også i 2009. Økt vekst, samt De svake konjunkturene internasjonalt vil fokus på rentenetto og kostnader, forventes å også gjøre seg gjeldende i Norge, og det gi en reduksjon av kostnadsprosenten. forventes økt arbeidsledighet og nedgang i etterspørsel også her. Den lave renten har Til tross for mange usikkerhetsfaktorer for imidlertid holdt etterspørselen oppe, men bankene videre i 2009 er Bank 1 Oslo AS usikkerheten er fortsatt stor. gjennom god innskuddsdekning og soliditet godt rustet til å møte utfordringene. Utviklingen i bankens mislighold og økt arbeidsledighet har ført til en økning i tapene, EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus mens den reduserte renten virker i motsatt gjennomgikk en omfattende restrukturering i retning. 2008. Resultatene så langt viser at dette har gitt en positiv effekt, og styret har tro på Etter 3 år med sterk ekspansjon i ytterligere fremgang i 2009. lokalbanknettet (siste lokalbank ble åpnet 17. juni i Årnes i Nes kommune), står banken overfor en konsolideringsperiode. Fremover blir det viktig å få lønnsomhet i de nye Oslo, 6. august 2009 lokalbankene. Styret for Bank 1 Oslo - -5-
 6. 6. Resultatregnskap Morbank Konsern 2008 30.06.08 30.06.09 Resultatregnskap ( NOK 1.000) 30.06.09 30.06.08 2008 1.546.482 721.847 622.275 Renteinntekter 622.412 723.443 1.552.384 1.158.702 529.196 443.522 Rentekostnader 444.181 530.045 1.160.707 387.780 192.651 178.752 Netto renteinntekter 178.230 193.398 391.677 173.645 81.057 85.080 Provisjoner og inntekter fra banktjenester 1) 140.061 122.588 262.955 23.065 11.122 11.084 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 11.084 11.122 23.065 10.108 5.267 4.734 Andre driftsinntekter 5.326 11.759 14.829 160.688 75.202 78.730 Netto provisjons- og andre inntekter 134.302 123.225 254.719 2.831 2.649 6.794 Utbytte 5.146 2.649 2.831 - - - Inntekter fra eierinteresser - - - (71.049) (12.855) 72.292 Inntekter fra finansielle investeringer 72.292 (12.855) (71.049) (68.218) (10.206) 79.086 Netto avkastning på finansielle investeringer 77.438 (10.206) (68.218) 480.250 257.647 336.568 Sum inntekter 389.970 306.417 578.178 204.630 109.581 106.143 Personalkostnader 1) 129.356 141.905 264.932 73.855 35.046 31.074 Administrasjonskostnader 1) 37.621 35.046 103.313 110.945 51.099 61.227 Andre driftskostnader 83.400 80.181 143.695 389.430 195.726 198.444 Sum driftskostnader 250.377 257.132 511.940 90.820 61.921 138.124 Resultat før tap 139.592 49.285 66.238 65.057 -17.035 59.936 Tap på utlån og garantier 59.936 -17.035 65.057 25.763 78.956 78.188 Resultat før skatt og minoritetsinteresser 79.656 66.320 1.181 - - - Andel av resultat fra tilknyttet selskap 1.035 - 1.887 25.763 78.956 78.188 Resultat før skatt 80.691 66.320 3.068 23.514 22.072 10.335 Skattekostnad 11.125 18.385 15.376 2.249 56.884 67.852 Resultat 69.566 47.935 (12.308) 1) Tallene for Bank 1 konsern i 2. kvartal 2008 er omarbeidet for å gi bedre sammenlignbarhet. Oppstilling av innregnede inntekter og kostnader ført mot egenkapitalen Morbank Konsern 2008 30.06.08 30.06.09 30.06.09 30.06.08 2008 2.249 56.884 67.852 Periodens resultat 69.566 47.935 (12.308) (44.453) (18.063) (7.428) Endringer i estimatavvik pensjon (7.428) (18.063) (44.453) - - - Øvrige korreksjoner (3.057) (343) (343) 12.447 5.058 2.080 Skatt av innregnede kostnader 2.936 5.154 12.543 (29.757) 43.879 62.504 Totalresultat etter egenkapitaljusteringer 62.017 34.683 (44.561) - -6-
 7. 7. Balanse Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 Balanse (NOK 1.000) 30.06.09 30.06.08 31.12.08 1.370.449 1.388.665 785.958 Kontanter og fordringer på sentralbanker 785.958 1.388.665 1.370.449 76.427 56.936 31.912 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 31.912 56.936 76.427 20.688.074 19.574.356 21.392.425 Brutto utlån til kunder 21.376.339 19.551.573 20.665.237 -88.323 -36.888 -106.873 - Individuelle nedskrivninger -106.873 -36.888 -88.323 -73.299 -46.863 -82.627 - Nedskrivning på grupper av utlån -82.627 -46.863 -73.299 20.526.452 19.490.605 21.202.926 Netto utlån til kunder 21.186.840 19.467.822 20.503.615 184.954 38.873 196.328 Finansielle derivater 196.328 38.873 184.954 2.268.369 1.499.724 3.072.489 Verdipapirer - til virkelig verdi over resultatet 3.072.489 1.499.724 2.268.369 7.912 99.678 16.424 Verdipapirer - tilgjengelig for salg 16.424 99.760 7.912 92.109 75.316 60.600 Investering i TS og FKV 61.874 75.316 93.996 33.500 49.949 58.500 Investering i datterselskaper - - - - - - Goodwill 6.582 18.729 - 151.283 152.827 174.098 Andre eiendeler 236.652 219.137 194.707 24.711.456 22.852.573 25.599.235 Eiendeler 25.595.059 22.864.961 24.700.430 1.802.589 1.314.566 2.193.355 Innskudd fra kredittinstitusjoner 2.193.355 1.314.566 1.802.589 15.924.867 14.928.583 15.786.176 Innskudd fra og gjeld til kunder 15.775.300 14.898.780 15.914.942 5.461.248 4.991.924 5.646.350 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 5.646.350 4.991.924 5.461.248 50.330 60.231 66.516 Finansielle derivater 66.516 60.231 50.330 220.241 231.459 192.139 Annen gjeld og forpliktelse 224.651 274.902 244.465 250.067 250.059 650.080 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 650.080 250.059 250.067 23.709.342 21.776.822 24.534.616 Sum gjeld 24.556.252 21.790.462 23.723.641 291.000 291.000 291.000 Aksjekapital 291.000 291.000 291.000 50.000 50.000 50.000 Overkursfond 50.000 50.000 50.000 661.115 677.867 655.767 Annen egenkapital 628.240 685.565 635.789 - 56.884 67.852 Periodens resultat 69.566 47.935 - 1.002.115 1.075.751 1.064.619 Sum egenkapital 1.038.806 1.074.500 976.789 24.711.456 22.852.573 25.599.235 Gjeld og egenkapital 25.595.059 22.864.961 24.700.430 - -7-
 8. 8. Endring i egenkapitalen morbank Selskaps- Overkurs- Øvrige fond Sum kapital fond egenkapital Egenkapital per 01.01.2008 291.000 50.000 793.544 1.134.544 Utbetalt konsernbidrag for 2007 -102.672 -102.672 Aksjer til virkelig verdi med endring mot EK 0 Estimatavvik pensjon -32.006 -32.006 Korreksjon øvrige poster 0 Årsoverskudd 2.249 2.249 Egenkapital per 31.12.2008 291.000 50.000 661.115 1.002.115 Utbetalt konsernbidrag for 2008 0 Mottatt konsernbidrag for 2008 0 Aksjer til virkelig verdi med endring mot EK 0 Estimatavvik pensjon -5.348 -5.348 Korreksjon øvrige poster 0 Resultat i perioden 67.852 67.852 Egenkapital per 30.06.2009 291.000 50.000 723.619 1.064.619 Endring i egenkapitalen konsern Selskaps- Overkurs- Øvrige fond Sum kapital fond egenkapital Egenkapital per 01.01.2008 291.000 50.000 783.021 1.124.021 Utbetalt konsernbidrag for 2007 -102.672 -102.672 Aksjer til virkelig verdi med endring mot EK 0 Estimatavvik pensjon -32.006 -32.006 Korreksjon øvrige poster -247 -247 Årsoverskudd -12.308 -12.308 Egenkapital per 31.12.2008 291.000 50.000 635.789 976.789 Utbetalt konsernbidrag for 2008 -29.681 -29.681 Mottatt konsernbidrag for 2008 29.681 29.681 Aksjer til virkelig verdi med endring mot EK 0 Estimatavvik pensjon -5.348 -5.348 Korreksjon øvrige poster -2.201 -2.201 Resultat i perioden 69.566 69.566 Egenkapital per 30.06.2009 291.000 50.000 697.806 1.038.806 - -8-
 9. 9. Resultater fra kvartalsregnskapene - konsern Konsern (Mill. kroner) 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 Renteinntekter 278,7 343,7 424,7 404,2 371,3 352,1 312,9 278,8 249,7 Rentekostnader 189,0 255,2 333,1 297,5 274,9 255,2 215,5 188,4 166,7 Netto renteinntekter 89,7 88,5 91,6 106,7 96,5 96,9 97,5 90,4 83,0 Provisjoner og inntekter fra banktjenester 69,9 70,2 74,3 66,1 62,8 59,8 62,1 40,2 48,9 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5,6 5,5 5,9 6,1 5,7 5,4 6,4 5,9 5,5 Andre driftsinntekter 2,6 2,7 3,7 -0,6 9,6 2,2 13,0 10,8 2,3 Netto provisjons- og andre inntekter 66,9 67,4 72,1 59,4 66,6 56,6 68,6 45,1 45,6 Utbytte 1,6 3,5 - 0,2 2,6 - 0,4 - 0,6 Inntekter fra eierinteresser - - - - - - - - - Inntekter fra finansielle investeringer 56,8 15,5 -30,6 -27,6 -8,3 -4,6 -15,4 1,4 5,0 Netto avkastning på finansielle investeringer 58,4 19,0 -30,6 -27,4 -5,6 -4,6 -14,9 1,4 5,6 Sum inntekter 215,1 174,9 133,1 138,7 157,4 149,0 151,1 136,8 134,3 Personalkostnader 56,9 72,4 111,2 11,8 76,0 65,9 73,5 59,1 53,1 Administrasjonskostnader 17,9 19,8 49,9 18,4 14,4 20,7 14,6 14,8 19,8 Andre driftskostnader 48,2 35,2 -19,2 82,7 45,9 34,3 48,5 27,3 31,4 Sum driftskostnader 123,0 127,4 141,9 113,0 136,2 120,9 136,6 101,2 103,7 Driftsresultat før tap 92,1 47,5 -8,8 25,7 21,2 28,1 29,6 35,6 30,5 Tap på utlån og garantier 25,0 34,9 50,2 31,9 -13,2 -3,8 -2,8 -3,0 -2,6 Resultat etter tap 67,1 12,5 -59,0 -6,2 34,4 31,9 32,4 38,7 33,2 Andel av resultat fra tilknyttet selskap 0,5 0,6 1,9 - - - - - - Resultat før skatt 67,6 13,1 -57,1 -6,2 34,4 31,9 32,4 38,7 33,2 Skattekostnad 8,9 2,2 -1,5 -1,5 9,4 8,9 11,5 10,8 8,3 Resultat 58,7 10,9 -55,6 -4,7 24,9 23,0 20,9 27,8 24,9 - -9-
 10. 10. Nøkkeltall konsern 30.06.09 30.06.08 2008 Resultatsammendrag (i prosent av gj.sn.forv.kap.) mill kr i% mill kr i% mill kr i% Netto renteinntekter 178,2 1,40 193,4 1,81 391,7 1,73 Netto provisjons- og andre inntekter 134,3 1,06 123,2 1,15 254,7 1,12 Netto inntekter på finansielle investeringer 77,4 0,61 -10,2 -0,10 -68,2 -0,30 Sum inntekter 390,0 3,07 306,4 2,87 578,2 2,55 Sum kostnader 250,4 1,97 257,1 2,40 511,9 2,26 Resultat før tap 139,6 1,10 49,3 0,46 66,2 0,29 Tap på utlån og garantier 59,9 0,47 -17,0 -0,16 65,1 0,29 Resultatandel tilknyttet selskap 1,0 0,01 0,0 0,00 1,9 0,01 Resultat før skatt 80,7 0,64 66,3 0,62 3,1 0,01 Skatte på ordinært resultat 11,1 0,09 18,4 0,17 15,4 0,07 Resultat for perioden 69,6 0,55 47,9 0,45 -12,3 -0,05 30.06.09 30.06.08 2008 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 13,9 % 8,6 % -1,2 % Kostnadsprosent 64,2 % 83,9 % 88,5 % Balansetall Brutto utlån til kunder 21.376 19.552 20.665 Brutto utlån til kunder inkl SB 1 Boligkreditt 23.195 19.667 21.660 Innskudd fra kunder 15.775 14.899 15.915 Innskuddsdekning 73,8 % 76,2 % 77,0 % Utlånsvekst siste 12 mnd 9,3 % 25,3 % 14,7 % Utlånsvekst siste 12 mnd inkl. SB1 Boligkreditt 17,9 % 19,8 % 20,2 % Innskuddsvekst siste 12 mnd 5,9 % 11,9 % 19,0 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital 25.596 21.501 22.689 Forvaltningskapital 25.595 22.865 24.700 Tap og mislighold Tap på utlån i prosent av brutto utlån 0,12 % -0,07 % 0,24 % Misligholdte engasjementer i prosent av brutto utlån 0,51 % 0,58 % 0,87 % Andre tapsutsatte engasjementer i prosent av brutto utlån 0,66 % 0,00 % 0,64 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 11,2 % 8,0 % 9,7 % Kjernekapitalprosent 7,9 % 7,9 % 9,1 % Kjernekapital 1.019,9 1.092,9 1.186,3 Netto ansvarlig kapital 1.448,1 1.103,1 1.266,3 - - 10 -
 11. 11. Kontantstrømoppstilling Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 Kontantstrømanalyse (mill. kroner) 30.06.09 30.06.08 31.12.08 25,8 79,0 78,2 Resultat før skatt 79,7 66,3 3,1 - - - + Tilført fra tilknyttet selskap 0,6 - -1,9 -5,9 -4,1 -0,6 + Inngått på tap -0,6 -4,1 -5,9 -0,0 - - + Av-, opp- og nedskrivninger - - -31,5 71,0 -12,9 54,4 + Tap på utlån/garantier 54,4 -12,9 71,0 23,5 -22,1 -10,3 - Betalt skatt -11,1 -18,4 15,4 67,3 84,0 142,3 Tilført fra årets virksomhet 145,1 67,7 19,3 -2.515,2 -1.485,8 -704,4 Reduksjon/(økning) utlån -711,1 -1.485,8 -2.492,4 2.497,8 1.524,8 -138,7 Økning/(reduksjon) innskudd kunder -139,6 1.524,8 2.487,9 109,4 -380,7 390,8 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. 390,8 -380,7 109,4 -767,5 -150,0 -804,1 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -804,1 -150,0 -767,5 -81,8 34,3 -34,2 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -53,3 34,3 -107,4 -19,5 -19,3 -58,5 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld -57,9 -2,9 41,0 -709,6 -392,6 -1.206,8 A) Netto likviditetsendring fra drift -1.230,2 -392,6 -709,6 -0,2 - - Brutto investeringer bygninger/driftsmidler - - -0,2 -33,6 - - Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper - - -33,3 -19,3 -0,3 -2,0 Reduksjon(økning) aksjer og eierinteresser 23,6 -0,3 -19,3 -53,1 -0,3 -2,0 B) Netto likviditetsendring investeringer 23,6 -0,3 -52,7 - -0,0 400,0 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 400,0 -0,0 - 1.777,1 1.387,1 185,1 Økning/(reduksjon) av utstedte verdipapirer 185,1 1.387,1 1.777,1 -102,7 - - Konsernbidrag - - -102,7 -32,0 -115,7 -5,3 Korrigering egenkapital -7,5 -115,7 -32,3 - - - Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld - - - 1.642,4 1.271,4 579,8 C) Netto likviditetsendringer finansiering 577,6 1.271,4 1.642,2 879,8 878,5 -629,0 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -629,0 878,5 879,8 567,1 567,1 1.446,9 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.446,9 567,1 567,1 1.446,9 1.445,6 817,9 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 817,9 1.445,6 1.446,9 879,8 878,5 -629,0 Endring -629,0 878,5 879,8 Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanken og utlån og fordringer på kredittinstitusjoner - - 11 -
 12. 12. NOTE 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse Kvartalsregnskapet for Bank 1 Oslo AS omfatter perioden 01.01. - 30.06.2009. Kvartalsregnskapet er utarbeidet ihht. I Reporting, gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Konsernregnskapet har vært avlagt etter IFRS regelverke 1.2 Segmentrapportering Bank 1 Oslo AS har som målsetning å være totalleverandør av finansielle tjenester, dels ved tjenester som banken selv distribuere produkter og tjenester på vegne av samarbeidspartnere samt at banken har et datterselskaper som leverer tjenester. Primært format på segmentrapporteringen i konsernet er inndelt i følgende to områder: Bank og eiendomsmegling. Konsernet presenterer en sektor- og næringsfordeling av utlån og innskudd som sitt sekundære format. 1.3 Presentasjonsvaluta Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er konsernets funksjonelle valuta. Alle beløp er angitt i million kroner med mindre noe annet er angitt. 1.4 Eiendom, anlegg og utstyr Banken har en eiendom som er klassifisert som investeringseiendom i følge IAS 40 og er bokført til markedsverdi. Varige driftsmidler omfatter driftsløsøre. Driftsløsøre er bokført til kostpris fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. 1.5 Goodwill/immaterielle eiendeler Goodwill fremkommer som differanse mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at identifise mer- og mindreverdier er henført til materielle og immaterielle eiendeler på kjøpstidspunktet. Goodwill ved kjøp av tilkn er bokført sammen med investeringen. Goodwill avskrives ikke, men den er gjenstand for en årlig nedskrivningstest me eventuelt verdifall, i samsvar med IAS 36. Ved vurdering av verdifall foregår vurderingen på det laveste nivå der det er identifisere kontantstrømmer. 1.6 Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer og grunnfondsbevis, sertifikater og obligasjoner. Aksjer og andeler klassifiseres til virkelig resultatet eller som tilgjengelig for salg. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres til virkelig verdi over resultatet. Alle finansielle instrumenter som er klassifisert til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi, og endring i verd fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle investeringer. 1.7 Derivater Derivatene består av valuta- og renteinstrumenter samt instrumenter forbundet med strukturerte produkter. Derivater over resultatet. 1.8 Renteinntekter og -kostnader Renteinntekter og -kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost resultatføres løpende ba rentemetode. Effektiv rente er den renten som medfører at nåverdien av forventet kontantstrøm over forventet levetid eiendel eller finansiell forpliktelse, blir lik bokført verdi av den respektive finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Ved be estimerer man kontantstrømseffekten som ligger i avtalen, men uten å ta hensyn til fremtidige kredittap. Beregningen t annet gebyrer, transaksjonskostnader, overkurs og underkurs. Dersom en finansiell eiendel blir nedskrevet for tap blir n basert på justert estimert kontantstrøm. For rentebærende instrumenter som måles til virkelig verdi vil markedsrenten eller -kostnad, mens effekt av renteendringer klassifiseres som inntekt fra andre finansielle investeringer. 1.9 Utlån til kunder Fastrentelån og lån med rentegaranti til kunder bokføres til virkelig verdi. Gevinst og tap som skyldes endring i virkelig resultatregnskapet. Andre lån bokføres til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Verditap på brutto utlån og kreditter bokført til amortisert kost På hver balansedag vurderer konsernet om det eksisterer objektive bevis på at verdien på en finansiell eiendel eller gru er redusert. Verditap på en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler er pådratt dersom, og bare dersom, de på verdifall som kan medføre redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring (en tapshendelse) og r tapshendelsen (eller hendelsene) må også kunne måles pålitelig. Objektive bevis på at verdien av en finansiell eiendel e finansielle eiendeler er redusert omfatter observerbare data som blir kjent for konsernet. Verdireduksjon på lån bokført til virkelig verdi På hver balansedag vurderer konsernet om det eksisterer objektive bevis på at en finansiell eiendel eller gruppe av fina virkelig verdi er utsatt for verdireduksjon. Tap som følge av verdireduksjon er bokført over resultatregnskapet den perio 1.10 Pensjonsforpliktelse Konsernselskapene har pensjonsavtaler for sine ansatte som er sikret gjennom innbetalinger til forsikringsselskap eller og er bestemt av periodiske beregninger utført av aktuar. En definert ytelsesplan er en pensjonsplan som gir rett til en ytelse ved oppnådd pensjonsalder, som regel bestemt av faktorer som alder, antall år ansatt og lønn. Forpliktelsen som balansen vedrørende en definert ytelsesplan er nåverdien av den definerte forpliktelsen redusert for virkelig verdi av pe Forpliktelsen knyttet til den definerte ytelsesplanen beregnes årlig av uavhengige aktuarer. Nåverdien av fremtidige definerte ytelser beregnes ved å diskontere fremtidige utbetalinger ved bruk av rentesatsen fo justert for forskjeller i forfallstidspunkt. Konsernet har valgt å benytte anledningen til å føre aktuarmessige gevinster og tap (estimatavvik) rett mot egenkapita 1.11 Innlån/gjeld Annen gjeld regnskapsføres første gang til opptakskost, som er virkelig verdi av det mottatte vederlaget etter fradrag a Lån måles deretter til amortisert kost. Enhver forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir dermed p over lånetiden ved hjelp av lånets effektive rente. Obligasjons- og sertifikatlån regnskapsføres til virkelig verdi over res Verdipapirgjeld verdsettes mot swap (bid)-kurven justert for indikert kredittspread på bankens gjeld. 1.12 Eierandeler i datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Eierandeler i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper skal vurderes til kost etter IFRS-rege I konsernregnskapet blir disse eiendelene bokført etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at andel av resultater i til felleskontrollert virksomhet resultatføres løpende. Datterselskapene blir konsolidert inn i konsernregnskapet. - - 12 -
 13. 13. Note 2 Segmentrapportering Konsern 30.06.2009 Resultatregnskap (i mill kr.) Bank 1 Oslo EM 1 Total Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 178,8 -0,5 178,2 Netto provisjonsinnekter og andre inntekter 78,7 55,6 134,3 Sum inntekter 257,5 55,1 312,5 Sum driftskostnader 198,4 51,9 250,4 Ordinært driftsresultat 59,0 3,1 62,2 Netto avkastning på finansielle investeringer 79,1 -1,6 77,4 Resultat fra tilknyttet selskap 1,0 Tap på utlån, garantier m.v. 59,9 - 59,9 Resultat før skatt 78,2 1,5 80,7 Konsern 30.06.2008 Resultatregnskap (NOK 1.000) Bank 1 Oslo EM 1 Total Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 192,7 0,7 193,4 Netto provisjonsinnekter og andre inntekter 75,2 48,0 123,2 Sum inntekter 267,9 48,8 316,6 Sum driftskostnader 195,7 61,4 257,1 Ordinært driftsresultat 72,1 -12,6 59,5 Netto avkastning på finansielle investeringer -10,2 - -10,2 Tap på utlån, garantier m.v. -17,0 - -17,0 Resultat før skatt 79,0 -12,6 66,3 Note 3 Brutto utlån fordelt på sektor og næring Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 30.06.09 30.06.08 31.12.08 14.404,9 13.574,0 14.657,3 Lønnstakere o.l 14.657,3 13.574,0 14.404,9 0,8 0,4 45,8 Landbruk 45,8 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 Fiskeri og fiskeforedling 0,0 0,0 0,0 95,0 110,1 84,5 Oljerelatert Virksomhet 84,5 110,1 95,0 72,3 138,3 28,9 Industri 28,9 138,3 72,3 57,9 97,3 43,5 Bygg og anlegg 43,5 97,3 57,9 432,3 463,8 416,1 Varehandel 416,1 463,8 432,3 116,4 122,9 181,7 Hotell og restaurant 181,7 122,9 116,4 81,0 80,8 85,3 Transport og Lagring 85,3 80,8 81,0 599,2 572,6 189,2 Forretningsmessig tjenesteyting 173,1 549,8 576,3 4.143,2 3.930,9 4.541,2 Eiendomsdrift 4.541,2 3.930,9 4.143,2 150,1 177,6 163,5 Informasjon og teknologi 163,5 177,6 150,1 535,0 305,8 955,5 Øvrige sektorer 955,5 305,8 535,0 20.688,1 19.574,4 21.392,4 Sum utlån 21.376,3 19.551,6 20.665,2 - - 13 -
 14. 14. Note 4 Tap på utlån og garantier Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 30.06.09 30.06.08 31.12.08 -52,3 4,7 -19,5 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -19,5 4,7 -52,3 -16,3 10,2 -9,3 Periodens endring i gruppenedskrivninger -9,3 10,2 -16,3 0,1 0,5 -31,8 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet -31,8 0,5 0,1 -2,6 -2,4 0,0 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 0,0 -2,4 -2,6 5,9 4,1 0,6 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 0,6 4,1 5,9 -65,1 17,0 -59,9 = Periodens tapskostnader -59,9 17,0 -65,1 Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 Nedskrivninger på utlån og garantier 30.06.09 30.06.08 31.12.08 42,9 42,9 89,0 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 89,0 42,9 42,9 -1,4 -2,0 -31,8 - Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet -31,8 -2,0 -1,4 -19,3 -5,7 -0,6 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder -0,6 -5,7 -19,3 13,2 0,4 3,1 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidligere er nedskrevet 3,1 0,4 13,2 53,6 2,2 47,8 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidligere ikke er nedskrevet 47,8 2,2 53,6 89,0 37,8 107,6 Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier 107,6 37,8 89,0 Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 Nedskrivninger på utlån og garantier 30.06.09 30.06.08 31.12.08 57,0 57,0 73,3 Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01. 73,3 57,0 57,0 16,3 -10,2 9,3 Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier, m.v. 9,3 -10,2 16,3 73,3 46,9 82,6 Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 31.12. 82,6 46,9 73,3 Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 Misligholdte og tapsutsatte engasjement 30.06.09 30.06.08 31.12.08 268,7 64,1 217,4 Misligholdte engasjement (forfalte over 90 dg) 217,4 64,1 268,7 131,9 49,0 140,6 Øvrige tapsutsatte engasjement 140,6 49,0 131,9 400,6 113,1 358,0 Totalt tapsutsatte engasjement 358,0 113,1 400,6 88,3 51,3 107,6 Individuelle nedskrivninger 107,6 51,3 88,3 312,3 61,8 250,4 Netto tapsutsatte engasjement 250,4 61,8 312,3 Note 5 Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 30.06.09 30.06.08 31.12.08 4.150,5 3.929,6 4.568,1 Lønnstakere o.l 4.568,1 3.929,6 4.150,5 2,4 0,3 0,4 Landbruk 0,4 0,3 2,4 0,0 0,0 0,0 Fiskeri og fiskerelatert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 Oljerelatert Virksomhet 0,2 0,0 0,8 141,9 157,7 81,5 Industri 81,5 157,7 141,9 3,6 2,0 0,0 Kraft og vannforsyning 0,0 2,0 3,6 162,1 105,4 135,9 Bygg og anlegg 135,9 105,4 162,1 286,1 283,6 246,4 Varehandel 246,4 283,6 286,1 79,8 79,5 130,1 Hotell og restaurant 130,1 79,5 79,8 101,5 76,1 82,0 Transport og Lagring 82,0 76,1 101,5 1.405,9 1.299,0 313,5 Forretningsmessig tjenesteyting 302,6 1.269,2 1.396,0 740,3 1.023,0 1.012,4 Eiendomsdrift 1.012,4 1.023,0 740,3 9,0 11,4 11,8 Offentlig sektor 11,8 11,4 9,0 - - - Fiskeoppdrett - - - 25,2 21,0 - Shipping - 21,0 25,2 0,4 0,6 0,7 Verftsindustri 0,7 0,6 0,4 52,8 88,4 105,9 Informasjon og teknologi 105,9 88,4 52,8 - - - Finans - - - 8.762,5 7.850,9 9.097,3 Øvrige sektorer 9.097,3 7.850,9 8.762,5 15.924,9 14.928,6 15.786,2 Sum innskudd 15.775,3 14.898,8 15.914,9 - - 14 -
 15. 15. Note 6 Andre eiendeler Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 30.06.09 30.06.08 31.12.08 - - - Andre immaterielle eiendeler 6,5 13,7 6,9 14,9 19,4 16,9 Utsatt skattefordel 36,2 36,8 34,6 - - - Varige driftsmidler 3,0 4,3 4,2 106,2 106,3 106,9 Investeringseiendom 106,9 106,3 106,2 30,2 27,1 50,3 Andre eiendeler 84,0 58,0 42,8 151,3 152,8 174,1 Sum andre eiendeler 236,6 219,1 194,7 Note 7 Annen gjeld og forpliktelse Morbank Konsern 31.12.08 30.06.08 30.06.09 30.06.09 30.06.08 31.12.08 69,2 34,9 41,4 Påløpte kostnader og mottatte ikke påløpte inntekter 41,4 34,9 69,2 105,3 84,8 106,7 Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 106,7 93,4 105,3 - - - Utsatt skatt 2,7 4,7 - 45,7 111,7 44,0 Annen gjeld 73,8 141,8 70,0 220,2 231,5 192,1 Sum annen gjeld 224,7 274,9 244,5 Note 8 Finansielle derivater Generell beskrivelse: Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. Dette gjelder både derivater benyttet til sikringsformål og ikke sikring. Banken benytter seg ikke av kontantstrømssikring. Morbank Valuta- og renteinstrumenter (Mill. kroner) Til virkelig verdi over resultatet 30.06.2009 30.06.2008 Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi Renteinstrumenter Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 2.310,4 33,2 -66,5 1.476,7 26,1 -18,7 Sum renteinstrumenter 2.310,4 33,2 -66,5 1.476,7 26,1 -18,7 Renteinstrumenter brukt til sikringsformål Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 2.370,0 163,1 0,0 1.600,0 12,8 -41,5 Sum renteinstrumenter 2.370,0 163,1 0,0 1.600,0 12,8 -41,5 Sum renteinstrumenter i mill kroner Sum rentederivater 4.680,4 196,3 -66,5 3.076,7 38,9 -60,2 Sum BMB opsjoner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 4.680,4 196,3 -66,5 3.076,7 38,9 -60,2 - - 15 -
 16. 16. Note 9 Kapitaldekning I 1990 fastsatte Finansdepartementet forskrifter om (1) beregning av ansvarlig kapital i finansinstitusjoner og (2) minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner. Begge forskriftene trådte i kraft 31. mars 1991. Kravet er at den ansvarlig kapitalen skal utgjøre 8 % i forhold til et risikovektet beregningsgrunnlag. Ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget skal det i henhold til forskriften foretas en risikovekting av eiendelsposter og poster utenfor balansen. Det gjøres fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner samt tapsavsetninger. Finansdepartementet fastsatte 21. juni 2000 forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv kredittinstitusjoner og verdipapirforetak den såkalte CAD-forskriften. Kapitalen skal dekke risikoen for tap ved handel i finansielle instrumenter i handelsporteføljen som følge av endringer i markedspriser.I den nye forskriften er det i tillegg oppstilt minstekrav til kapital for valutarisiko som skal gjelde hele bankens virksomhet. Fra januar 2007 var banken underlagt nytt kapitaldekningsregelverk (Basel II) og har for 2008 og 2009 benyttet overgangsregler for beregning av regulatorisk kapitaldekning. Banken har fastsatt nødvendig kapitalbehov basert på egen risikoprofil (ICAAP), i tillegg til regulatorisk kapital. Banken benytter interne modeller utviklet i SpareBank 1 alliansen for beregning av nødvendig økonomisk kapital for kredittrisiko. Beregningen korrigeres om nødvendig både for konsentrasjonsrisiko, diversifisering, utfall av stresscenarier og ekspansjonsplaner. Nødvendig økonomisk kapital fra øvrige risikoområder beregnes noe forenklet og utgjør foreløpig kapital for markedsrisiko og operasjonell risiko beregnet etter regulatoriske metoder. Sum nødvendig økonomisk kapital beregnes og rapporteres til styret hvert kvartal. Banken er tilført 400 mill. kroner i tilleggskapital i 2009 - hovedsaklig som følge av planlagt utlånsvekst. Styret har en målsetning om at bankens totalkapitaldekning skal være 11 %. Tallene er beregnet etter IRB grunnleggende metode. Morbank Konsern 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.06.09 31.03.09 31.12.08 291,0 291,0 291,0 Innbetalt aksjekapital 291,0 291,0 291,0 50,0 50,0 50,0 Overkursfond 50,0 50,0 50,0 661,1 661,1 655,8 Annen egenkapital 635,8 635,8 635,8 1.002,1 1.002,1 996,8 Sum balanseført egenkapital 976,8 976,8 976,8 -14,9 -14,9 -16,9 Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -36,2 -41,0 -41,5 - -1,0 6,2 Urealisert verdiendring overført til post 1.1.2.6 6,2 -1,0 - - -11,8 -5,2 Justeringer for urealiserte verdiendringer (post 1.1.2.6) -5,2 -11,8 - -69,8 -81,6 -76,3 50 % fradrag i kjernekapitalen -76,9 -82,0 -69,8 - - - Bokført goodwill og andre immaterielle eiendeler -13,1 - - 18,4 18,4 18,4 Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 18,4 18,4 18,4 150,0 150,0 150,0 Fondsobligasjon 150,0 150,0 150,0 1.085,9 1.061,3 1.072,9 Sum netto kjernekapital 1.019,9 1.009,4 1.033,9 - - - Tilleggskapital utover kjernekapital - - - - - - Evigvarende ansvarlig kapital - - - 80,0 500,0 500,0 Tidsbegrenset ansvarlig kapital 500,0 500,0 80,0 - - - 45% av urealisert gevinst på aksjer og lignende - - - - 4,8 5,1 45% av urealisert gevinst på investeringseiendommer 5,1 4,8 - -69,8 -81,6 -76,3 50 % fradrag i tilleggskapitalen -76,9 -82,0 -69,8 10,2 423,3 428,8 Sum netto tilleggskapital 428,2 422,9 10,2 1.096,1 1.484,5 1.501,8 Netto ansvarlig kapital 1.448,1 1.432,3 1.044,2 839,9 841,8 884,1 Samlet kapitalkrav for kreditt-, motparts- og forringelsesris 884,1 842,3 839,9 59,9 99,0 75,3 Samlet kapitalkrav for posisjons-, valuta-, og varerisiko 75,3 99,0 59,9 66,7 72,4 72,4 Samlet kapitalkrav for operasjonell risiko (OpR) 81,8 81,8 66,7 133,4 14,6 3,2 Overgangsordninger 3,2 14,6 133,4 -4,2 -8,3 -8,9 Fradrag i kapitalkravet -9,0 -8,4 -4,2 1.095,6 1.019,5 1.026,2 Kapitalkrav 1.035,5 1.029,5 1.095,6 8,00 % 11,65 % 11,71 % Kapitaldekning 11,19 % 11,13 % 7,62 % 7,93 % 8,33 % 8,36 % herav kjernekapital 7,88 % 7,84 % 7,55 % 0,07 % 3,32 % 3,34 % herav tilleggskapital 3,31 % 3,29 % 0,07 % 13.695,6 12.743,9 12.827,3 Beregningsgrunnlag 12.944,1 12.868,2 13.695,6 0,5 465,0 475,6 Over-/underdekning 412,6 402,8 -51,5 - - 16 -
 17. 17. Bank1 Oslo AS Hammersborggata 2, 0181 Oslo Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Telefon 07040 Foretaksnummer 910 256 351 www.oslo.sparebank1.no - - 17 -

×