Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen (19)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (12)

Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen Foreløpig resultat 2017 1
 2. 2. Nok et godt år for SpareBank 1 Gruppen 653 393 580 773 4. kv 20174. kv 20164. kv 20154. kv 2014 Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 28,0 17,2 19,3 20152014 2017 22,7 2016 Solvensmargin (%) (uten bruk av overgangsregler) * 2 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 166 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 192 % SpareBank 1 Forsikring AS: 167 % 2017 2.210 2016 2.019 2015 1.617 2014 2.406 Resultat før skatt (MNOK)
 3. 3. 517 1 447 836 1 311 121106 Fordringsadministrasjon *) 82 ODIN forvaltning 85 SkadeforsikringLivsforsikring 20172016 Resultat før skatt (MNOK) 3 *) Fordringsadministrasjon: SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Portefølje AS og Conecto AS. Rekordresultat for livselskapet. Fortsatt høy forsikringsteknisk lønnsomhet i skadeselskapet, til tross for noe høyere skade- og kostnadsprosent. Høye finansinntekter i forsikringsselskapene, blant annet som følge av verdijustering av eiendommer. Resultatfremgang for både ODIN Forvaltning og Fordringsadministrasjon.
 4. 4. Forretningsområde Forsikring 4
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Rekordresultat på 836 mill. kroner. Høye finansinntekter og sterk premievekst. Kursreguleringsfondet utgjorde 2.287 mill. kroner ved utgangen av 2017, en økning på 400 mill. kroner det siste året. Hovedtall for 2017 (2016) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) 145 177 200 313 2.kv 20171. kv 20174. kv 2016 3. kv 2017 33 4. kv 2017 578 610 309 521 836 20142013 201720162015  Brutto premieinntekter: 6.237 (4.986)  Risikoresultat: 334 (372)  Administrasjonsresultat: -35 (-97)  Renteresultat: 753 (287)  Resultat før skatt: 836 (521)  Solvensmargin: 167 % (171 %) 5
 6. 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) • Svekket risikoresultatet skyldes i all hovedsak svakere risikoresultat innen uførepensjon. • Administrasjonsresultatet var 62 mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor. Men resultatet var 20 mill. kroner svakere enn i 2016 når vi holder utenfor nettoeffekten av avsetninger som ble foretatt i 2016. Driftskostnadene var 691 mill. kroner i 2017. Dette er en økning på 57 mill. kroner sammenlignet med 2016, hvorav engangseffekt ved endring av pensjonsordningene utgjorde 7 mill. kroner. • Netto finansresultat til eier fra kollektivporteføljene ble 231 mill. kroner. Tilsvarende beløp i 2016 var 81 mill. kroner. Det var sterk avkastning i alle aktivaklasser. Eiendomsporteføljen ble i desember 2017 oppregulert med 490 mill. kroner. • Finansavkastningen i selskapsporteføljen var 310 mill. kroner, noe som var 117 mill. kroner høyere enn i 2016. Avkastningen i porteføljen var 5,4 %, mot 4,1 % i 2016. Selskapsporteføljen består av rentepapirer og eiendom. • Selskapet hadde en meget sterk premievekst i 2017, med 17 % økning i salgspremie og 25 % økning i brutto forfalt premie sammenlignet med 2016.
 7. 7. Hovedtall for 2017 (2016) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Fortsatt sterk forsikringsteknisk lønnsomhet og svært god finansavkastning.  Brutto premieinntekter: 5.530 (5.359)  Forsikringsresultat: 776 (1.047)  Brutto avviklingsgevinster 434 (453)  Netto finansresultat: 526 (403)  Resultat før skatt: 1.311 (1.447)  Solvensmargin: 192 % (196 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) 660 282 273 296 460 2.kv 20171.kv 20174.kv 2016 4. kv 20173.kv 2017 2017 1.311 2016 1.447 2015 1.279 2014 1.829 2013 1.244 7
 8. 8. • Svakere forsikringsresultat skyldes økning i underliggende skadeprosent i PM, lavere avviklingsgevinster og økning i driftskostnadene. Skadeprosenten har økt fra 56,3 % til 58,7 % sammenlignet med 2016. Underliggende skadeprosent er økt innen PM, mens det har vært en liten reduksjon innen BM. Naturskader utgjorde 88 mill. kroner mot 66 mill. kroner i 2016. • Kostnadsprosenten har økt fra 21,6 % til 24,3 % som følge av både økte drifts- og provisjonskostnader. Sistnevnte skyldes økt salg. • Finansinntekter på 526 mill. kroner, noe som tilsvarer en avkastning på 5,7 % mot 3,9 % i 2016. Et godt år for næringseiendom kombinert med gode prosjekter og god forvaltning medførte en verdiregulering av eiendom på 138 mill. kroner. • Avviklingsgevinster på 434 mill. kroner hvorav årlig nedtrapping iht plan utgjør 188 mill. kroner. Nedtrappingsplanen som ble etablert i 2016 er oppdatert med nye modeller, og øker årlig nedtrappingsplan med 84 mill. kroner til 188 mill. kroner. SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio (%) 20,9 21,6 24,3 57,8 56,3 58,7 2015 77,9 2016 78,8 2017 83,0 Skadeprosent Kostnadsprosent 761 1 047 474 2016 776 2017 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling 8
 9. 9. ODIN Forvaltning AS 9
 10. 10. 9 25 29 31 20 3.kv 20172. kv 20171. kv 20174. kv 2016 4.kv 2017 Hovedtall for 2017 (2016) i MNOK ODIN Forvaltning Økning både i driftsinntekter og forvaltningskapital. Ved utgangen av 2017 var forvaltningskapitalen 54,3 mrd. kroner, noe som er den høyeste i ODINs historie.  Driftsinntekter: 390 (338)  Driftskostnader: 286 (247)  Resultat før skatt: 106 (85)  Forvaltningskapital: 54.345 (44.445) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 10 89 96 85 106 2017201620152014 Resultat før skatt (MNOK)
 11. 11. Fordringsadministrasjon 11
 12. 12. • Porteføljevirksomheten ble i 3. kvartal 2017 fisjonert ut i et eget selskap fra SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Sistnevnte skiftet samtidig navn til SpareBank 1 Factoring. SpareBank 1 Portefølje, som har sin virksomhet innen porteføljekjøp og portefølje- forvaltning, samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. • Områdene factoring, portefølje og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon. Fordringsadministrasjon Resultatfremgang for alle forretningsområdene Resultat før skatt (MNOK) 44 38 19 101 59 40 23 121 Factoring TotaltConectoPortefølje 20172016 12
 13. 13. 13
 14. 14. Vedlegg 14
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Portefølje AS SpareBank 1 Banksamarbeidet DA EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar og SpareBank 1 Gruppen AS. Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. 15
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern 16 Beløp i mill. kroner 2017 2016 Endring SpareBank 1 Forsikring 2 146,9 1 963,8 183,1 - Hvorav SB1 Skadeforsikring konsern 1 311,4 1 447,1 -135,7 - Hvorav SB1 Forsikring AS 835,5 516,7 318,8 ODIN Forvaltning 105,7 84,6 21,1 SpareBank 1 Medlemskort 7,2 5,4 1,8 SpareBank 1 Factoring 58,6 43,8 14,8 SpareBank 1 Portefølje 39,8 37,9 1,9 Conecto 22,5 19,2 3,3 Konsernjusteringer -57,0 -11,8 -45,2 Sum resultat produktselskaper før skatt 2 323,6 2 142,8 180,8 Sum driftskostnader i SB1 Gruppen AS -68,9 -74,4 5,5 Netto finans i SB1 Gruppen AS -46,9 -49,7 2,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,8 0,7 1,1 RESULTAT FØR SKATT 2 209,7 2 019,4 190,3 Skattekostnad -398,4 -444,0 45,6 RESULTAT ETTER SKATT 1 811,3 1 575,4 235,8
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 17 4. kv. 2017 3. kv. 2017 2. kv . 2017 1. kv 2017 4. kv. 2016 Året 2017 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 689 412 337 374 482 1 811 Egenkapitalavkastning hiå. (%) 22,7 % 19,4 % 19,0 % 18,9 % 19,1 % 22,7 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 104 71 103 57 98 334 Administrasjonsresultat (MNOK) 0 21 -18 2 -82 5 Renteresultat (MNOK) 386 201 70 97 48 753 Resultat etter skatt (MNOK) 277 149 113 133 32 671 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 226 209 171 170 478 776 Netto finansinntekter (MNOK) 234 88 96 110 111 526 Resultat etter skatt (MNOK) 392 238 227 233 541 1090 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 56,2 % 62,6 % 59,9 % 63,5 % 43,0 % 60,5 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 22,7 % 26,7 % 23,7 % 19,2 % 24,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 79,8 % 85,3 % 86,6 % 87,2 % 62,2 % 84,7 % Bestandspremie (MNOK) 5 517 5 480 5 400 5 324 5 283 5 517 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 101 100 101 88 88 390 Resultat etter skatt (MNOK) 15 23 22 19 4 79 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 54 345 51 356 49 937 46 745 44 447 54 345 Markedsandel aksjefond hiå. (%) 7,6 % 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,9 % 7,6 % Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 8,7 % 8,6 % 8,4 % 8,1 % 7,8 % 8,7 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 27 24 22 18 20 91
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS 18 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016 Risikoinntekter 564,6 549,8 542,7 533,6 524,4 2 190,7 2 079,9 Risikokostnader -466,9 -463,5 -413,2 -462,7 -425,6 -1 806,3 -1 680,1 Risikoresultat brutto 97,7 86,4 129,5 70,9 98,8 384,5 399,8 Reassuranse og sikkerhetsavsetning 6,4 -15,7 -27,0 -13,9 13,1 -50,2 -28,0 Risikoresultat netto 104,1 70,7 102,5 57,0 111,9 334,2 371,9 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,5 0,0 -13,7 Risikoresultat netto etter oppreservering 104,1 70,7 102,5 57,0 98,4 334,2 358,1 Gebyrer 268,6 248,4 259,9 249,0 250,2 1 025,9 967,3 Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 8,8 -1,0 0,0 -73,1 7,8 -73,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -177,6 -154,9 -194,4 -164,5 -171,3 -691,3 -634,1 Provisjoner -96,5 -95,0 -93,7 -91,6 -90,5 -376,9 -357,0 Administrasjonsresultat brutto -5,5 7,3 -29,2 -7,1 -84,7 -34,6 -96,9 Reassuransens effekt på admin. resultatet 5,7 13,9 10,9 9,5 2,8 40,0 25,6 Administrasjonsresultat netto 0,2 21,2 -18,4 2,4 -82,0 5,4 -71,3 Netto finansinntekter 545,1 320,2 199,1 206,1 172,6 1 270,4 785,8 Øvrige renterelaterte poster -0,6 -0,1 0,0 -0,1 -8,9 -0,8 -36,1 Garantert rente -159,0 -119,5 -129,1 -108,9 -115,6 -516,4 -463,1 Renteresultat 385,5 200,6 70,0 97,2 48,2 753,3 286,6 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,2 0,0 -30,6 Renteresultat etter oppreservering 385,5 200,6 70,0 97,2 20,0 753,3 256,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,8 0,0 -82,7 Vederlag for rentegaranti -1,9 8,6 8,9 7,0 15,0 22,6 36,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 487,9 301,1 163,0 163,6 -29,4 1 115,5 496,9 Avsetning til tilleggsavsetninger -113,9 -91,1 -13,2 -27,4 -18,0 -245,6 -83,4 Resultat til kunder -186,4 -44,3 -30,9 -35,8 23,1 -297,3 -108,7 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 137,5 46,0 66,3 59,9 21,6 309,6 193,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -12,0 -11,6 -8,3 -14,8 35,5 -46,7 18,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 313,1 200,1 177,0 145,4 32,7 835,5 516,7 Skattekostnad -36,4 -51,4 -64,3 -12,1 -0,5 -164,2 -112,9 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 276,7 148,7 112,7 133,3 32,2 671,4 403,8 Året
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 4. kvartal 19 Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Risikoresultat 390,4 403,1 -6,0 -3,3 0,0 0,0 384,4 399,8 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -47,5 -96,1 13,0 -0,9 0,0 0,0 -34,6 -96,9 Renteresultat 742,6 277,6 8,6 8,8 2,1 0,3 753,3 286,6 Tekniske avsetninger -10,2 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,2 -2,4 Oppreservering 0,0 -44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,4 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -82,7 Vederlag for rentegaranti 22,6 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 36,8 Resultat til kunde -534,8 -192,1 -8,1 0,0 0,0 0,0 -542,9 -192,1 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 262,9 211,9 262,9 211,9 Sum 563,1 299,9 7,5 4,6 265,0 212,2 835,5 516,7 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 Året Mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2016 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 131,8 119,2 512,9 449,9 449,9 Individuelle kapitalforsikringer 205,0 191,9 793,9 753,3 753,3 Kollektive pensjonsforsikringer, tradisjonelle 119,2 97,3 718,8 550,8 550,8 Ulykkesforsikringer 83,5 78,8 326,8 304,1 304,1 Gruppelivsforsikringer 169,5 163,5 746,5 751,6 751,6 Unit Link -Renteforsikringer 167,9 6,3 193,5 23,9 23,9 Unit Link -Kapitalforsikringer 102,3 62,7 306,1 176,0 176,0 Kollektive pensjonsforsikringer, med investeringsvalg 710,2 572,3 2 638,3 1 977,2 1 977,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 689,5 1 291,9 6 236,8 4 986,8 4 986,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 209,1 469,6 1 616,0 1 658,8 1 658,8 Avgitt gjenforsikringspremie -53,9 -43,2 -211,1 -202,0 -202,0 Premieinntekter for egen regning 1 844,7 1 718,3 7 641,6 6 443,6 6 443,6 Året4. kvartal
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 4.9 8.0 4.kv. 2016 4.kv 2017 4,0 6,1 4.kv 2016 4.kv 2017
 22. 22. 19.2 18.2 3.6 3.7 Aksjer Eiendom Omløpsrenter Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 4. kvartal 2017 Prosent
 23. 23. Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2017 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 23,5 (17,9) mrd. NOK 21,8 (20,5) mrd. NOK 5,7 (4,8) mrd. NOK 9,7(11,1) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,6% 40,4% 59,0% Annet Rentefond Aksjefond 0,6% 18,1% 36,8% 30,5% 14,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 18,7% 18,7% 56,6% 0,0% 6,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 14,8% 18,0% 57,4% 9,9% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 23
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse 24 Beløp i mill. kroner 2017 2016 Immaterielle eiendeler 137 154 Investeringer 6 139 5 822 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 443 415 Fordringer 127 107 Andre eiendeler 381 340 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 21 7 Investeringer i kollektivporteføljen 22 439 20 925 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 25 000 19 263 SUM EIENDELER 54 688 47 033 Innskutt egenkapital 2 491 2 491 Opptjent egenkapital 1 083 1 083 Ansvarlig lånekapital 1 000 1 000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 22 864 21 253 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 24 894 19 156 Avsetning for forpliktelser 787 715 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 261 251 Forpliktelser 1 168 939 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 140 145 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 54 688 47 033 Året
 25. 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 25 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016 Opptjente premier f.e.r. 1 404,3 1 396,4 1 356,9 1 330,0 1 346,8 5 487,6 5 302,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -788,9 -874,2 -812,7 -845,2 -578,6 -3 321,0 -3 066,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -332,3 -317,6 -362,9 -315,0 -258,8 -1 327,8 -1 122,3 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,2 0,5 2,0 1,1 2,1 5,8 3,4 Andre tekniske avsetninger -59,1 3,5 -11,9 -0,9 -33,4 -68,3 -69,8 Forsikringsresultat 226,2 208,6 171,3 170,0 478,0 776,2 1 046,9 Netto finansinntekter 233,5 87,7 95,5 109,6 111,0 526,3 402,6 Andre kostnader 0,0 0,0 6,6 2,3 71,1 8,9 -2,4 Resultat før sikkerhetsavsetninger 459,7 296,3 273,4 282,0 660,1 1 311,4 1 447,1 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 459,7 296,3 273,4 282,0 660,1 1 311,4 1 447,1 Skattekostnad -68,2 -58,1 -46,3 -49,3 -119,5 -221,9 -308,2 Resultat etter skatt 391,5 238,2 227,1 232,6 540,6 1 089,5 1 138,8 Året
 26. 26. ODIN Forvaltning Resultat 26 4. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 Forvaltningshonorarer 100,6 87,5 389,8 338,1 Sum driftsinntekter 100,6 87,5 389,8 338,1 Lønnskostnader -48,4 -43,6 -162,6 -134,9 Avskrivninger -2,9 -3,4 -12,0 -14,0 Andre driftskostnader -29,2 -23,3 -111,3 -98,4 Sum driftskostnader -80,4 -70,2 -285,9 -247,3 Driftsresultat 20,2 17,3 103,9 90,8 Finanskostnader 0,0 -8,3 1,7 -6,2 Resultat før skatt 20,2 9,0 105,7 84,6 Skattekostnad -5,5 -5,3 -26,5 -24,0 Resultat etter skatt 14,7 3,6 79,1 60,6 per Året

×