Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Similar a Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012(18)

Más de SpareBank 1 Gruppen AS(20)

Publicidad

Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012

 1. Q2 1. 1 halvår og 2. kvartal 2012 2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9. 9 august 2012
 2. Resultat hittil i år på linje med fjoråret • Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK 296 (308) Resultat før skatt konsern kvartalsvis (MNOK) • Resultat etter skatt i 1. halvår: MNOK 263 1. kvartal 2. kvartal (249) 173 162 145 • Annualisert egenkapitalavkastning: 123 10,5 (10,5) % • Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 45,2 mrd., mot NOK 42,0 mrd. ved årsskiftet • G d soliditet: God lidit t – Kapitaldekning: 15,9 %, mot 16,2 % per 31.12.2011 2011 2012 – Kjernekapitaldekning: 14,5 % mot 14,6 % per 31.12.2011 – Godt kapitalisert til å møte nye og strengere kapitalkrav ved innføring av Solvency II- regelverket 2
 3. Resultatutvikling per forretningsområde Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) • SpareBank 1 Livsforsikring har i løpet av 1. halvår bygget ytterligere reserver. Fortsatt 238 236 236 forbedring i administrasjonsresultatet. f b d i d i i t j lt t t 1. halvår 2011 1. halvår 2012 • Godt finansresultat og bedring i forsikringsresultatet bidro til betydelig resultatfremgang i SpareBank 1 107 Skadeforsikring. • Lavere forvaltningskapital i ODIN Forvaltning L f lt i k it l F lt i 24 har gitt reduserte forvaltningshonorarer. 10 14 -2 • SB1G Finans: sterkt marginpress i -26 factoringvirksomheten og svakere utvikling i inkassomarkedet, men god vekst i -90 porteføljevirksomheten. ns de ts iv SB1G Finan SB1 Skad SB1 Market SB1 Li ODIN • Økt omsetning i SpareBank 1 Markets, til tross for redusert aktivitet i finansmarkedene. Styrket markedsandel i obligasjonsmarkedet i y g j løpet av 2. kvartal. 3
 4. SpareBank 1 Livsforsikring Forbedret administrasjonsresultat og økt b ffe kapital bufferkapital 4
 5. SpareBank 1 Livsforsikring Forbedret administrasjonsresultat og ø bufferkapital j g økt p • Resultat før skatt: MNOK 236 (238) i 1. halvår og MNOK R Resultat f skatt (MNOK) kvartalsvis lt t før k tt (MNOK), k t l i 142 (109) i 2 kvartal 2. 1. kvartal 2. kvartal • Administrasjonsresultat: MNOK -26 (-43) i 1. halvår og 3. kvartal MNOK -19 (-24) i 2. kvartal 4. 4 kvartal – S bil d if k Stabile driftskostnader og økte gebyrinntekter d k b i k 142 129 • Risikoresultat: MNOK 122 (140) i 1. halvår og MNOK 93 109 100 98 (70) i 2. kvartal 92 94 86 – Sterkt risikoresultat i årets 2. kvartal etter at 1. kvartal var preget 78 av enkelte store erstatningsutbetalinger 72 – Økte avsetninger i forbindelse med uføreerstatninger gir redusert risikoresultat hittil i år • Renteresultat: MNOK 120 (314) i 1. halvår og MNOK 47 (108) i 2. kvartal 2010 2011 2012 – MNOK 42 avsatt til å styrke oppreservering for økt levealder – Det ble realisert netto valutakurstap på MNOK 11 hittil i år. Til sammenligning var det realiserte valutatermingevinster på til sammen MNOK 156 i fjor – Ved utgangen av 1. halvår 2012 var kursreguleringsfondet MNOK 390, 390 sammenlignet med MNOK 185 ved årsskiftet. årsskiftet 5
 6. SpareBank 1 Livsforsikring Selskapet har bygget ytterligere buffere i 1. halvår p ygg y g Utvikling ii bufferkapital, per kvartal (%) Utvikling bufferkapital, per kvartal (%) Kursreguleringsfond, akkumulert (MNOK) 14,6 % 15,2 % 14,8 % 14,0 % 14,1 % 617 12,8 % 11,0 % 390 327 185 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat 2009 2010 2011 1. halvår 2012 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Av kursreguleringsfondet tilhører: • Forvaltningskapital: NOK 28 (27) mrd. – MNOK 182 den ordinære kollektivporteføljen – MNOK 76 porteføljen til fripoliser • Kapitaldekning: 20,0 % mot 18,5 % per 31.12.2011 ap ta de g 0,0 ot 8,5 pe 3 0 – MNOK 131 porteføljen til gamle i di id ll t f lj l individuelle – Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital spareforsikringer – Estimert solvensmargin på 320,5 %, mot 303,5 % ved utgangen av 2011 6
 7. Aktivaallokering per portefølje per 30.06.12 (31.12.11) (31 12 11) SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 0,0 (0,0) % 12,9 (13,8) % 1,0 (-4,5) % 10,3 (10,4) % , ( , ) 0,0 (0,0) % 38,9 (37,4) % 0,5 (-0,2) % 20,9 (18,8) % 8,2 (7,9) % 12,2 (12,7) % 45,7 (45,9) % 54,3 (54,2) % 61,1 (60,9) % 19,8 (21,0) % 27,9 (28,0) % 16,9 (24,8) % 0,0 (-0,1) % 69,3 (69,0) % Aksjer Aksjer Aksjer Annet Obligasjoner Annet Annet Aksjer Annet Eiendom Eiendom Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi NOK 7,5 (6,9) mrd. NOK 16,4 (15,7) mrd. NOK 2,8 (2,9) mrd. NOK 10,0 (9,6) mrd. 7
 8. SpareBank 1 Livsforsikring Det forventes ny tjenestepensjonsforsikring med virkning fra 1.1.2014 Grunnmodell Standardmodell • Maksimal innbetaling: 7 % av lønn inntil 7,1G og 25,1 % • Maksimal innbetaling: 8 % av lønn inntil 7,1G og 26,1 av lønn fra 7,1G-12G % av lønn fra 7,1G-12G • Bedriften skal garantere årlig regulering av oppspart • Ingen avkastningsgaranti slik at arbeidstakere har en kapital lik lønnsvekst mot at den får avkastningen på risiko for avkastningen. Avkastningen går til å pensjonskapitalen arbeidstakeren • Lik dagens innskuddspensjon i SpareBank 1 • Noe mer avansert enn Grunnmodellen når det gjelder Livsforsikring med unntak av dødelighetsarven dødelighetsarven. avkastningssiden. SpareBank 1 Livsforsikring er positiv til de nye tjenestepensjonsmodellene • Lavere Solvens II krav enn under gjeldende regelverk • 0% årlig garanti og redusert risiko for økt levealder (levealderjustering) • Overgang fra dagens ytelsespensjon til det nye hybridproduktet vil kreve rådgivning, fordi det er mange muligheter når det gjelder valg av modell, størrelse på innbetaling, og garantier. SpareBank 1-alliansen vil ha store muligheter til en økt rolle innen pensjonsområdet åd 8
 9. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Godt finansresultat og b d i G dt fi lt t bedring i f forsikringsresultat ik i lt t 9
 10. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Godt finansresultat og bedring i forsikringsresultat Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) skatt 308 1. kvartal • Resultat før skatt: MNOK 236 (107) i 1. halvår og 2. kvartal 254 3. kvartal MNOK 70 (56) i 2. kvartal 4. kvartal • Forsikringsresultat*: MNOK 12 (-22) i 1. halvår og MNOK 31 (8) i 2. kvartal 168 166 – Lavere skadeprosent for både PM og BM i morselskapet 70 56 36 43 50 • Netto finansinntekter: MNOK 245 (162) i 1. halvår og MNOK 51 (67) i 2. kvartal – Finansavkastning: 2,5 (1,8) % -89 • Bestandsvekst i 1. halvår 2012 på 4,0 %, til NOK 2010 2011 2012 5,4 mrd 5 4 mrd. * Forsikringsresultat i 1. halvår 2011 og 2012 inkluderer Unison F U i Forsikring ik i 10
 11. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern God underliggende lønnsomhet på hovedprodukter og lavere innslag av storskader Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning (%) 105,5 105,8 103,5 96,9* 100,3 101,9 100,7 101,6 97,7 99,0 93,4* 96,5 94,0 96,2 92,9 21,1 89,8 21,9 22,9 23,8 22,4 21,3 21,8 26,0 22,3 21,0 17,1 21,9 , 22,5 22,7 22 7 83,6 , 79,4 84,7 80,4 75,9 76,6 74,7 74 7 74,1 74 1 67,1 80,6 73,8 76,7 77,2 72,1 2. 2 kv 3. 3 kv 4. 4 kv 1. 1 kv 2. 2 kv 3. 3 kv 4. 4 kv 1. 1 kv 2. 2 kv 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2008 2009 2010 2011 1. halvår Skadeprosent Kostnadsprosent 2012 Skadeprosent Kostnadsprosent - Lavere skadeprosent totalt for både PM og BM i morselskapet - Lavere innslag av storskader hittil i år innen BM-porteføljen * Combined ratio for egen regning for hhv. Å 2011 År og 1. halvår 2012 inklusiv personforsikring Brutto combined ratio i 1. halvår ble 99,8 % (skadeprosent på 78,5 % og kostnadsprosent på 21,3 %). Inklusiv personforsikring blir combined ratio i 1. halvår redusert til 93,2 %, hvorav skadeprosent utgjør 72,0 % og kostnadsprosent 21,2 % 11
 12. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern God bestandsvekst i 1. halvår 2012 Vekst i bestandspremie per år (MNOK) 5 407 • Total bestandsvekst på MNOK 209 (277) til NOK 5,4 (5,0) mrd. per 30.06.2012, tilsvarende en vekst på 4,0 % 3 358 – Unison Forsikring hadde en vekst i 1. halvår på MNOK 69 (97) – Bestandsvekst i konsernet i 2. kvartal isolert var på å MNOK 79 (161) • Opptjent premie for egen regning NOK 2 5 (2,2) 2,5 (2 2) 04 30.06.20 12 2011 05 06 07 08 09 10 31.12.200 200 200 200 200 200 201 mrd., tilsvarende en vekst på 11,3 % 12
 13. SpareBank 1 Markets Synlige effekter av målrettet arbeid y g 13
 14. SpareBank 1 Markets Synlige effekter av målrettet arbeid Resultater SB1 Markets - Markedsandel obligasjonsemisjoner • Total omsetning 12 % • 1. halvår: MNOK 73 (58), opp 25 % • 2. kvartal: MNOK 40 (24), opp 70 % 5% 3% 3% • Resultat før skatt 2% 1% • 1. halvår: MNOK -90 (-26) • 2. kvartal: MNOK -45 (-22) 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2011 2011 2011 2011 2012 2012 MARKEDSANDEL I 2. KV OBLIGASJONSEMISJONER 2012 DNB 23 % Swedbank/First Securities 20 % Nordea 14 % SEB Merchant Banking 13 % Operative forhold SpareBank 1 M k t S B k Markets 12 % • Mål om lønnsom drift fra 4. kvartal står fast gitt Danske Bank 5% normaliserte markeder. AGB Sundal Collier 5% Handelsbanken 4% •S Samarbeidet med SpareBank 1 SMN om ratet b id t dS B k t t balanse er operativt og har gitt umiddelbar SpareBank 1 kan, gjennom SpareBank 1 effekt på selskapets markedsposisjon i Markets levere hele kapitalstrukturen, obligasjonsmarkedet. fra banklån til obligasjoner og egenkapital Kilde: Norsk Tillitsmann 14
 15. O ODIN Forvaltning o a g Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår 15
 16. ODIN Forvaltning Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår • Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK -2 (24) – Forvaltningshonorar på MNOK 131 (172) Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis 17 17 16 • Resultat før skatt i 2. kvartal: MNOK -1,5 14 (12) 1. kvartal 12 12 2. kvartal 3. kvartal • Forvaltningskapital på NOK 23,5 mrd. per 6 4. kvartal 30. juni 2012 – Redusert med NOK 6,6 mrd. fra 30.6.2011 – Økt med NOK 0,1 mrd. fra 31.12.2011 -0,5 -1,5 • 8,4 % markedsandel for aksjefond per 1. halvår 2012, ned 0,5 prosentpoeng fra -9 årsskiftet 2010 2011 2012 • 4,1 % markedsandel for kombinasjonsfond per 1. halvår 2012, opp 0,3 prosentpoeng fra 31.12.2011 31 12 2011 16
 17. ODIN Forvaltning Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår. Ny j y administrerende direktør Fondenes avkastning per 30.06.2012 (%) 11,6 Fond Indeks 8,8 8,8 8,2 7,1 6,9 6,2 5,8 5,3 5,4 5,7 5,3 4,7 4,6 3,9 2,8 2,9 3,0 1,9 1,8 -0,6 -1,6 -2,2 -7,5 Rune Selmar er ansatt som ny ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN administrerende direktør for ODIN Norden Finland Norge Sverige Maritim Offshore Eiendom I Europa Europa SMB Global Global SMB Emerging Markets Forvaltning • ODIN har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (Principles for responsible investment «PRI») − FNs prinsipper for ansvarlige investeringer består av seks nedfelte regler for en bærekraftig, sosialt ansvarlig og eierstyrt investeringsfilosofi − Målet med å slutte seg til prinsippene er å promotere bærekraftig verdiskapning gjennom aktiv eierstyring og derigjennom øke verdiene for selskapet og samfunnets investeringer 17
 18. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Fortsatt fokus på vekst og kostnadseffektivitet 18
 19. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Fortsatt fokus på vekst og kostnadseffektivitet Resultat før skatt (MNOK) • SpareBank 1 Gruppen Finans konsern oppnådde et p pp pp 14,2 resultat før skatt i 1. halvår på MNOK 14,2 (9,8) 1. halvår 2011 12,2 • Kostnadsvekst i factoringvirksomheten gir noe redusert resultat hittil i år, MNOK 4,4 (4,9) , , ( , ) 11,6 1. halvår 2012 − God omsetningsvekst i 2. kvartal bidro til bedret resultat før skatt 9,8 i kvartalet på MNOK 2,7 (2,1) − Fortsatt vekst i markedsandel i factoringvirksomheten med en markedsandel per 2. kvartal 2012 på 14,6 mot 14,1 % per 31.12.2011 31 12 2011 • God vekst i porteføljevirksomheten som følge av nye porteføljekjøp i 1. halvår 4,9 4,4 3,8 − Resultat før skatt: MNOK 3,8 (1,6) i 1. halvår og MNOK 1,2 (0,4) 3 8 (1 6) 1 1 2 (0 4) i 2. kvartal 1,6 • Svak utvikling i inkassomarkedet − Resultat før skatt: MNOK 11,6 (12,2) i 1. halvår og MNOK 7,0 Factoring Portefølje Conecto SB1G Finans (5,1) i 2. kvartal (inkasso) konsern − Lavere inkassoinntekter hittil i år, men resultatforbedring i 2. kvartal isolert skyldes salg av en større portefølje Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også ledelse og merverdiavskrivninger 19
 20. Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN • SpareBank 1 Skadeforsikring har igangsatt en rekke lønnsomhetsforbedrende tiltak. Resultateffekten av tiltakene har så langt vært tilfredsstillende og forventes å øke gjennom 2. halvår. • SpareBank 1 Livsforsikring er godt posisjonert med tanke på de muligheter som åpner seg fremover i pensjonsmarkedet i lys av ny tjenestepensjonsforsikring fra å f k d l f k f 1.1.2014. • Konsernet vil fortsette arbeidet med samhandling på tvers av selskapene for å ta ut effektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig. • Ved inngangen til 2. halvår er det betydelig usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen i E k k i k t ikli Europa og hhvordan dette vil påvirke d d tt il å i k finansmarkedene. SpareBank 1 Gruppen er gjennom sine ulike datterselskap eksponert mot verdipapirmarkedet, og utvikling i børskurser og rentenivå vil i stor grad påvirke inntjeningen i konsernet. • SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav ved innføring av Solvency II. 20
 21. Hele Norges sparebank 21 21
 22. Appendiks A dik 22
 23. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 ODIN SpareBank 1 Markets Livsforsikring Forvaltning (97,47%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring (100%) (100%) (100%) Bredt samarbeid - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse Unison Forsikring Conecto - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis (100%) - Innkjøp (100%) Regionale kompetansesentra (Bankeid virksomhet) - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 - Læring: Tromsø BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus 23
 24. Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 1. halvår Gjennomsnitt 2011 2010 2009 2009-2011 2012 Gjensidige* 17,7 % 11,9 % 13,1 % 11,1 % 12,0 % Handelsbanken 14,0 % 13,5 % 12,9 % 12,6 % 13,0 % Nordea 12,1 % 10,6 % 11,5 % 11,3 % 11,1 % DNB 10,7 % 11,4 % 13,6 % 10,6 % 11,9 % SpareBank 1 Gruppen 10,5 % 11,1 % 18,7 % 18,1 % 16,0 % Storebrand 9,1 % 6,0 % 10,8 % 8,2 % 8,3 % Danske Bank 3,6 % 1,4 % 3,6 % 1,7 % 2,2 % * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK. Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 1. halvår 2012 24
 25. SpareBank 1 Gruppen Nøkkeltall 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 63,4 199,9 281,5 -4,8 97,2 151,9 525,8 Egenkapitalavkastning (%) 10,5 % 15,9 % 23,2 % -0,3 % 8,1 % 12,9 % 11,1 % Kapitaldekning per kvartal (%) 15,9 % 14,8 % 16,2 % 16,3 % 16,2 % 16,1 % 16,2 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 14,5 % 13,1 % 14,6 % 14,0 % 13,9 % 12,6 % 14,6 % SB1 Livsforsikring Risikoresultat (MNOK) 92,6 29,4 38,5 63,5 70,1 69,4 241,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -19,0 -7,5 -3,2 -19,8 -24,2 -18,7 -65,9 Renteresultat (MNOK) 47,0 73,2 3,1 51,6 108,0 205,8 368,5 Resultat etter skatt (MNOK) 89,1 125,8 193,7 114,6 73,8 129,9 511,9 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 14,8 % 12,8 % 11,0 % 14,1 % 14,0 % 15,2 % 11,0 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,0 % 17,5 % 18,5 % 18,5 % 17,1 % 19,2 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 389,6 465,9 184,9 13,0 326,3 448,2 184,9 SB1 Skadeforsikring konsern Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 31,1 -19,5 -15,5 0,0 8,2 -29,9 -37,3 Netto finansinntekter (MNOK) 51,0 194,0 160,8 -62,3 66,8 95,1 260,3 Resultat etter skatt (MNOK) 42,2 139,5 90,8 -81,7 41,8 39,8 90,7 Skadeprosent f.e.r (%) 74,1 % 80,4 % 74,7 % 84,7 % 79,4 % 83,6 % 80,6 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,3 % 21,3 % 26,0 % 21,1 % 22,4 % 21,9 % 22,9 % Combined ratio f.e.r (%) 96,5 % 101,6 % 100,7 % 105,8 % 101,9 % 105,5 % 103,5 % Bestandspremie (MNOK) 5 407 5 328 5 198 5 092 4 986 4 825 5 198 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) o at gs o o a ( O ) 63, 63,4 6 , 67,2 6 ,8 61,8 69, 69,4 85,5 86,8 303,5 Resultat etter skatt (MNOK) -1,0 -0,3 -7,0 4,3 8,9 8,6 14,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 23 541 26 173 23 433 22 539 30 101 33 348 23 433 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,4 % 8,9 % 8,9 % 8,8 % 9,9 % 10,6 % 8,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,1 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 3,8 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 40,0 32,9 15,3 12,6 23,5 34,8 86,3 Resultat etter skatt (MNOK) -32 6 32,6 -32 5 32,5 -57 4 57,4 -37 3 37,3 -15 9 15,9 -2 4 2,4 -113 1 113,1 SB1G Finans konsern Resultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 5,4 4,9 4,4 8,4 1,8 4,5 19,1 Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 1,0 2,2 4,1 3,7 0,1 1,4 9,3 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 5,0 3,3 2,2 6,7 3,7 5,1 17,7 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 4 25
 26. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 1 halvår 2012 1. 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner B l ill k 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 141,8 94,1 109,0 235,8 238,4 414,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 70,4 165,5 56,2 235,9 106,5 185,3 - ODIN Forvaltning -1,5 15 -0,5 05 12,2 12 2 -2,0 20 24,1 24 1 21,8 21 8 - SpareBank 1 Markets -44,9 -44,8 -22,1 -89,7 -25,5 -154,8 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 2,8 2,5 5,2 5,6 12,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 7,5 6,8 3,0 14,2 9,8 27,9 - Konsernjusteringer -9,0 0,0 15,1 -9,0 14,2 28,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 166,6 223,8 175,9 390,5 373,1 535,1 Driftskostnader morselskap -26,1 -33,5 -15,6 -59,6* -43,2 -88,6 Netto finans morselskap -17,7 -16,8 -15,0 -34,5 -22,1 -59,3 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Resultat før skatt 122,9 173,5 145,4 296,4 307,7 387,3 Skattekostnad -59,5 26,4 -48,1 -33,1 -58,6 138,5 Resultat etter skatt 63,4 199,9 97,2 263,3 249,1 525,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 64,2 200,7 98,0 264,9 250,4 529,8 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,8 -0,8 -0,8 -1,6 -1,3 -4,0 1. 1 halvår Året Nøkkeltall 2012 2011 2011 Egenkapitalavkastning 10,5 % 10,5 % 11,1 % *Av totale driftskostnader hittil i 2012 er MNOK 19 knyttet til prosjektet i forbindelse med etablering av en egen kortvirksomhet, som foreløpig drives som et prosjekt i morselskapet. Ved etableringen av selskapet vil SpareBank 1 Gruppen AS få refundert påløpte kostnader i prosjektet. 26
 27. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i m ill. kroner 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Livsforsikring 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 70,4 165,5 168,1 -89,3 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 - ODIN Forvaltning -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 - SpareBank 1 Markets -44,9 -44,8 -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 7,5 6,8 5,9 12,2 3,0 6,8 6,6 -4,9 7,0 -0,1 - Konsernjusteringer -9,0 0,0 -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1 Sum resultat datterselskaper før skatt 166,6 223,8 188,6 - 26,6 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 Driftskostnader morselskap -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0 Netto finans morselskap -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 122,9 173,5 140,1 - 60,6 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 Skattekostnad -59,5 26,4 141,4 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5 Resultat etter skatt 63,4 199,9 281,5 - 4,8 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 64,2 200,7 283,1 -3,6 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,8 -0,8 -1,6 -1,1 -0,8 -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 -0,5 27
 28. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 1. halvår 2012 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Risikoinntekter 369,1 361,2 333,0 730,3 668,7 1 338,7 Risikokostnader -266,2 -340,4 -252,6 -606,6 -508,2 -1 061,7 Risikoresultat 102,9 20,7 80,4 123,6 160,6 277,0 Tekniske avsetninger -10,3 8,7 -10,3 -1,6 -21,1 -35,6 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 92,6 29,4 70,1 122,0 139,5 241,4 Gebyrer 180,9 184,8 172,8 365,7 343,5 708,6 Driftskostnader ekskl. provisjoner -137,4 -128,6 -138,6 -265,9 -268,2 -527,2 Provisjoner -62,5 -63,7 -58,5 -126,2 -118,2 -247,3 Administrasjonsresultat -19,0 -7,5 -24,2 -26,4 -42,9 -65,9 Netto finansinntekter 153,1 188,6 207,3 341,7 526,4 791,1 Garantert rente -106,1 -115,4 -99,2 -221,5 -212,5 -422,6 Renteresultat R t lt t 47,0 47 0 73,2 73 2 108,0 108 0 120,2 120 2 313,8 313 8 368,5 368 5 Oppreservering -10,3 -31,3 0,0 -41,6 -33,0 -187,3 Renteresultat etter oppreservering 36,7 41,9 108,0 78,6 280,8 181,2 Vederlag for rentegaranti 6,1 6,3 5,9 12,4 11,3 22,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 116,6 70,1 159,8 186,6 388,7 379,4 Ufordelt resultat til kunder -27,7 , -15,2 , -60,0 , -42,9 , -178,9 , -61,5 , Avkastning på selskapets midler 52,9 39,2 9,2 92,1 28,7 96,2 Resultat til eier før skatt 141,8 94,1 109,0 235,8 238,4 414,1 Skattekostnad -52,6 31,7 -35,3 -20,9 -34,7 97,8 Resultat til eier etter skatt 89,1 125,8 73,8 214,9 203,6 511,9 Nøkkeltall 1. halvår Året 2012 2011 2011 Kapitaldekning 20,0 % 17,1 % 18,5 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 14,0 % 11,0 % 28 Bufferkapital for året 2011 vises etter at resultatet er disponert
 29. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 1. halvår 2012 1 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 123,8 -2,9 1,1 0,0 122,0 Administrasjonsresultat 33,8 -20,6 -39,6 0,0 -26,4 Renteresultat 84,4 , 33,1 , 1,8 , 1,0 , 120,2 , Oppreservering -41,6 0,0 0,0 0,0 -41,6 Vederlag for rentegaranti 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4 Resultat til kunde -33,6 -6,5 -2,8 0,0 -42,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 92,1 92,1 Sum 179,2 3,2 -39,6 39,6 93,1 235,8 29
 30. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 72,3 72,3 71,1 144,6 144,1 284,9 Individuelle kapitalforsikringer 150,2 147,9 141,1 298,1 279,6 570,6 Kollektive pensjonsforsikringer 74,4 244,3 55,2 318,7 297,9 465,6 Ulykkesforsikringer 55,1 53,8 49,0 108,9 97,0 199,0 Gruppelivsforsikringer 132,2 239,1 131,5 371,3 348,9 604,4 Unit Link - Renteforsikringer 8,5 9,3 9,5 17,9 20,2 39,0 Unit Link - Kapitalforsikringer 35,2 36,7 46,6 71,9 98,2 181,1 Innskuddstjenestepensjon 273,1 265,1 235,6 538,2 471,8 980,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 801,1 1 068,5 739,5 1 869,6 1 757,7 3 325,5 Overførte premiereserver fra andre selskaper 194,7 102,4 113,5 297,0 255,5 660,8 Avgitt gjenforsikringspremie -41,2 -28,6 -40,8 -69,8 -81,1 -160,4 Premieinntekter for egen regning 954,5 1 142,3 812,1 2 096,8 1 932,1 3 825,9 30
 31. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: k kl di d i l Bokført avkastning: 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 3,5 3,0 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,2 ent Prose 2,1 Prosent 1,8 1,9 1,7 1,3 1,2 0,9 1,0 SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea 31 Kilde: selskapspresentasjoner
 32. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær k d A k t i di kundeportefølje med garanti per 30 06 2012 t f lj d ti 30.06.2012 Prosent Aksjer Norge 7,8 Aksjer utland 7,5 Pengemarked g 1,8 , Obligasjon Norge 3,6 Obligasjon utland 4,5 45 Hold til forfall 2,6 Eiendom 3,5 32
 33. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 30 06 2012 30.06.2012 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2012 2011 2011 Immaterielle eiendeler 134 80 107 Investeringer 2 851 2 569 2 881 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Gj f ik i d l f ik i f likt l 207 221 223 Fordringer 90 117 225 Andre eiendeler 276 261 368 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen g p øj 16 581 15 782 15 909 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 7 451 6 782 6 896 SUM EIENDELER 27 589 25 811 26 607 Innskutt egenkapital 2 073 1 602 1 825 Opptjent egenkapital 643 590 435 Ansvarlig lånekapital An lig lånek pit l 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 16 401 15 719 15 812 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 7 557 6 894 6 993 Avsetning for forpliktelser 73 176 88 Premiedepot fra gj p gjenforsikringsselskaper g p 139 136 139 Forpliktelser 437 406 1 043 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 67 88 73 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 27 589 25 811 26 607 33
 34. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat for 1. halvår 2012 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Forfalt brutto premie 1 431,1 1 713,1 1 380,6 3 144,2 2 933,9 5 358,2 Opptjente premier f.e.r. 1 257,3 1 234,5 1 137,7 2 491,8 2 238,5 4 695,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -931,7 -992,3 -903,9 -1 924,0 -1 824,6 -3 784,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -281,0 -262,4 -255,2 -543,4 -496,3 -1 074,2 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,7 1,2 8,2 2,9 12,7 31,8 Andre tekniske avsetninger -15,1 -0,5 21,4 -15,6 47,9 93,2 Forsikringsresultat 31,1 -19,5 8,2 11,6 -21,7 -37,3 Netto finansinntekter 51,0 194,0 66,8 244,9 161,8 260,3 Andre kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat f sikkerhetsavsetninger før 82,1 174,5 75,0 256,6 140,1 223,0 Endring av sikkerhetsavsetning -11,7 -9,0 -18,8 -20,7 -33,6 -37,7 Resultat før skatt 70,4 165,5 56,2 235,9 106,5 185,3 Skattekostnad -28,2 -26,0 -14,4 -54,2 -25,0 -94,6 Resultat etter skatt 42,2 139,5 41,8 181,7 81,6 90,7 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Nøkkeltall 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Skadeprosent f.e.r. 74,1 % 80,4 % 79,4 % 77,2 % 81,5 % 80,6 % Kostnadsprosent f.e.r. 22,3 % 21,3 % 22,4 % 21,8 % 22,2 % 22,9 % Combined ratio f.e.r. 96,5 % 101,6 % 101,9 % 99,0 % 103,7 % 103,5 % Kapitaldekning 34,1 % 29,0 % 32,8 % 34
 35. ODIN Forvaltning Resultat for 1 halvår 2012 1. 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Mill. kroner 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Forvaltningshonorarer 63,4 67,2 85,5 130,6 172,3 303,5 Sum driftsinntekter 63,4 67,2 85,5 130,6 172,3 303,5 Lønnskostnader -25,9 -24,6 -27,5 -50,5 -56,6 -108,5 Avskrivninger -6,8 -6,5 -4,4 -13,3 -8,3 -23,5 Andre driftskostnader -32,5 32 5 -36,9 36 9 -41,2 41 2 -69,4 69 4 -83,7 83 7 -151,1 151 1 Sum driftskostnader -65,2 -68,0 -73,1 -133,2 -148,7 -283,1 Driftsresultat -1,8 -0,8 12,4 -2,6 23,6 20,3 Finanskostnader 0,4 0,3 -0,2 0,7 0,5 1,5 Resultat før skatt -1,5 -0,5 12,2 -2,0 24,1 21,8 Skattekostnad 0,5 0,2 -3,3 3,3 0,6 -6,6 6,6 -7,1 7,1 Resultat etter skatt -1,0 -0,3 8,9 -1,3 17,5 14,8 35
Publicidad