Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

Descargar para leer sin conexión

Hent presentasjonen som ble brukt på presse- og analytikerkonferansen 11. august 2010. Presentasjonen ble holdt av adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen.

Hent presentasjonen som ble brukt på presse- og analytikerkonferansen 11. august 2010. Presentasjonen ble holdt av adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen (18)

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Anuncio

Kvartalspresentasjon Q2 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

 1. 1. 1. halvår 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august 2010
 2. 2. Hovedpunkter • Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt antall vinterrelaterte forsikringsskader i 1. kvartal • Lønnsomhetsprosjektet Delta leverer foran plan, og bidrar med en netto resultatforbedring på MNOK 41 i 1. halvår 2010 • Nye strategiske posisjoner gjennom kjøp i 2. kvartal 2010 – SpareBank 1 Skadeforsikring AS kjøper Unison Forsikring ASA – SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS kjøper inkassoselskapet Conecto AS 2
 3. 3. Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen Resultat før skatt konsern, kvartalsvis • Resultat før skatt for 1. halvår ble MNOK 295 (461). Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 164 (374)* 450 441 • Resultat etter skatt for 1. halvår ble MNOK 248 (237). 400 374 Resultat etter skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 156 350 (242) 300 • Netto positiv resultateffekt i 2. kvartal knyttet til 250 opphør av gammel AFP-ordning på netto MNOK 23,5 MNOK 200 197 og avvikling av ektefelle- og barnepensjon på MNOK 163 164 45,8 150 131 100 100 100 87 • Annualisert EK-avkastning hittil i år på 11,6 % (12,5 68 50 %) 0 • Forvaltningskapitalen var per 30.06.10 NOK 37,7 2008 2009 2010 mrd., opp NOK 1,2 mrd. fra 31.12.09 Resultat før skatt 1. kv - inkl. Bank 1 Oslo Resultat før skatt 1. kv - ekskl. Bank 1 Oslo • Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 12,7 % og Resultat før skatt 2. kv - inkl. Bank 1 Oslo Resultat før skatt 2. kv - ekskl. Bank 1 Oslo 17,8 % per 30.06.10, mot 15,0 % og 20,9 % ved årsskiftet – Halvårsresultatet er ikke inkludert – Emisjonen på MNOK 150 i Unison Forsikring ASA i juli er trukket fra ansvarlig kapital * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern 3
 4. 4. Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering av lønnsomhetseffekter. Regnskapet i 1. halvår er belastet med MNOK 35 knyttet til omstillingskostnader REALISERTE EFFEKTER PER 30. JUNI 2010 RESULTATEFFEKT AV LØNNSOMHETSPROSJEKT DELTA (eksklusive Bank 1 Oslo) FOR 1. HALVÅR 2010 (MNOK) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid 76 (Millioner kroner, akkumulert årstakt) Øvrige selskap 3 361 Plan Skade 21 Hittil realisert 35 286 262 41 151 Liv 52 79 16 21 Varig Engangs implementerings- Netto regnskapsmessig 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 lønnsomhetsforbedring i kostnader per 30.06.10 effekt per 30.06.10 regnskapet per 30.06.10 Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden • Kostnader på MNOK 35 stammer hovedsakelig fra IT-utvikling og konsulentbruk, hvorav MNOK 15 ble kostnadsført i 1. sikrer fokus på gjennomføring kvartal 2010 4
 5. 5. SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat og solid bufferkapital 5
 6. 6. SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat og solid bufferkapital Resultat før skatt, kvartalsvis 250 • Resultat før skatt ble MNOK 192 (230) for 1. halvår 206 200 2010. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 150 92 100 100 (206) 100 MNOK 44 24 50 • Risikoresultatet ble MNOK 188 (190) hittil i år. 0 Risikoresultatet i 2. kvartal utgjorde MNOK 97 (103) -50 -52 -100 2008 2009 2010 • Renteresultatet ble MNOK 198 (301) for 1. halvår. Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Renteresultat utgjorde MNOK 129 (352) i 2. kvartal Utvikling i netto risikoresultat • Kursreguleringsfondet var i 1. halvår tilstrekkelig 400 352 stort til å fange opp den negative utviklingen i 350 finansmarkedet 300 MNOK 250 190 188 • Forvaltningskapitalen per 30.06.10 var NOK 25,1 200 mrd., opp MNOK 778 fra årsskiftet 150 92 100 210 50 0 2008 2009 2010 Per 2. kvartal Året 6
 7. 7. SpareBank 1 Livsforsikring Styrket bufferkapital Utvikling i bufferkapital • Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 19,2 % 18 % og 22,1 % per 30.06.10, mot 16,1 % og 19,0 % 15,4 % 16 % per 31.12.09 13,7 % 13,0 % 14 % 11,7 % 11,7 % 12 % Prosent • Bufferkapitalen med tilleggsavsetninger 10 % 6,0 % innenfor ett års rentegaranti utgjorde 15,4 % 8% (11,7 %) ved utgangen av juni 6% 4% 2% • Estimert solvensmargin ved utgangen av 1. 0% halvår ble 322 % (241 %) 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2009 2009 2009 2009 2010 2010 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat • Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 276, mot Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond MNOK 289 ved utgangen av 2009 • Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 221, mot MNOK 327 ved årsskiftet 7
 8. 8. SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per 30.06.2010 *) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 38,2 (34,2) % 13,6 (14,5) %** 0,1 (0,1) % 16,9 (19,4) % 35,6 (31,5) % 58,1 (61,4) % 4,5 (5,2) % 13,6 (17,0) % 20,3 (21,7) % 23,3 (24,3) % 57,9 (48,7) % 11,5 (14,7) % Aksjer Annet 6,4 (7,1) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Eiendom Hold til forfall Obligasjoner Obligasjoner Aksjer Annet Obligasjoner NOK 15,5 (15,5) mrd. NOK 2,9 (2,5) mrd. NOK 5,9 (5,6) mrd. * Tall i parentes er per 31.12.09 ** Nedgangen skyldes at aksjeandelen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring er redusert til 10 % i perioden 8
 9. 9. SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 3 2,1 2,0 2 1,8 1,6 1,7 1,6 Prosent 1,5 1,4 1 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 9 Kilde: selskapspresentasjoner
 10. 10. SpareBank 1 Skadeforsikring God bestandsvekst. Resultatet påvirket av utfordrende finansmarkeder 10
 11. 11. SpareBank 1 Skadeforsikring God bestandsvekst. Resultatet påvirket av utfordrende finansmarkeder • Resultat før skatt for 1. halvår ble MNOK 80 (255). Resultat Resultat før skatt, kvartalsvis før skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 43 (207) • Netto finansinntekter i 1. halvår ble MNOK 83 (244). Lavere avkastning fra omløpsobligasjoner og negativ avkastning på 250 aksjeporteføljen. Finansavkastningen hittil i år ble 1,0 % 207 (3,2 %) 200 • Forsikringsresultat for 1. halvår ble MNOK 23 (23). 150 MNOK 125 Forsikringsresultat i 2. kvartal utgjorde MNOK 75 (39). Netto positiv resultateffekt i 1. halvår knyttet til opphør av gammel 100 AFP-ordning og avvikling av ektefelle- og barnepensjon på 54 48 henholdsvis MNOK 21,5 og MNOK 20,5, tilsvarende en 36 43 50 samlet effekt på kostnadsprosenten på 1,9 prosentpoeng 0 • Kostnadsprosent f.e.r. utgjorde 18,6 % (21,7 %) i 1. halvår 2008 2009 2010 • Skadeprosent f.e.r. utgjorde 82,0 % (75,6 %) i 1. halvår. Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Økningen skyldes frost- og vannskader som følge av ekstremvinter • Combined ratio f.e.r. ble 100,6 % (97,2 %) per 30.06.10 • Positiv bestandsvekst innen både PM og BM i 1. halvår. Total bestandsvekst på MNOK 174 (121) fra årsskiftet, som utgjorde 4,3 % (3,2 %) 11
 12. 12. SpareBank 1 Skadeforsikring Økt antall vann- og frostskader trekker opp Combined ratio hittil i år. Kostnadsprosenten på vei ned Combined ratio f.e.r vist kvartalsvis Combined ratio f.e.r per år 120,0 % 96,2 % 108,6 % 100 % 94,6 % 94,0 % 100,6 % 99,6 % 89,9 % 87,2 % 100,0 % 93,9 % 20,2 % 92,9 % 90,9 % 20,7 % 22,5 % 80 % 21,9 % 21,1 % 24,8 % 20,5 % 20,6 % 22,2 % 17,1 % 80,0 % 21,8 % 60 % 60,0 % 88,3 % 40 % 40,0 % 79,5 % 74,8 % 75,9 % 73,9 % 73,8 % 71,7 % 69,2 % 66,7 % 69,3 % 72,1 % 20,0 % 20 % 0,0 % 1. kv 2009 2. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 1. kv 2010 2. kv 2010 0% Skadeprosent Kostnadsprosent 2005 2006 2007 2008 2009 Skadeprosent Kostnadsprosent 12
 13. 13. SpareBank 1 Skadeforsikring Kjøp av Unison Forsikring • I juni 2010 inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS avtale om kjøp av Unison Forsikring ASA. Skadeselskapet eier per 5. august i år 98,97 % av aksjene i Unison Forsikring ASA • Målet med oppkjøpet er videre vekst, gjennom utvikling av nye distribusjonskanaler • Unison Forsikring skreddersyr forsikringsordninger for organisasjoner (og deres medlemmer), andre distributører samt private personer og bedrifter i Norge • SpareBank 1 Skadeforsikrings markedsandel per 1. kvartal 2010 øker gjennom kjøp av Unison Forsikring ASA med 0,6 prosentpoeng, til 10,6 % 13
 14. 14. ODIN Forvaltning Sterk resultatfremgang 14
 15. 15. ODIN Forvaltning Sterk resultatfremgang Resultat før skatt, kvartalsvis • Resultat før skatt ble MNOK 31 (2) for 1. 35 30 halvår 2010. Resultat før skatt i 2. kvartal 29 30 utgjorde MNOK 17 (10) 25 20 • Forvaltningskapitalen i 1. halvår 2010 ble 14 17 MNOK 15 redusert med NOK 1,1 mrd. fra årsskiftet 10 10 og utgjorde NOK 26,9 mrd. per 30.06.10 5 -7 0 • ODIN Norge hadde meget god avkastning -5 2008 2009 2010 og var det beste norske fondet i 1. halvår -10 Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal • Markedsandelen for aksjefond utgjorde 11,5 % ved utgangen av juni, sammenlignet med 11,6 % ved årsskiftet 15
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon 16
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon Resultat før skatt for 1. halvår 2010 • Samlet fikk SpareBank 1 Gruppen Finans Holding 18 2009 2010 * konsern et resultat før skatt på MNOK 6,9 (16,3) 16,0 16,3 16 − Resultatet var preget av lovpålagte reduserte inkassosalærer og en tapsavsetning på MNOK 5 i 14 SpareBank 1 Factoring i 1. kvartal 12 MNOK • SpareBank 1 Factoring er det raskest voksende 10 8,7 factoringselskapet i markedet 8 6,7* 6,9 − Selskapet har hatt en vekst på 10,5 % de siste 12 mnd., mens markedet har hatt en tilbakegang 6 på 6,3 % i samme periode 4 3,7 − Markedsandel har økt fra 8,4 % til 9,9 % de siste 1,7 12 mnd. 2 0 • Actor Portefølje (porteføljekjøp) og Actor Finans Holding -2 -0,6 Verdigjenvinning (langtidsovervåking) leverer positive Verdigjenvinning forvaltning Fordrings- resultater i 2010 på MNOK 1,7 etter oppstartsåret Factoring Portefølje Konsern 2009. • Strategisk oppkjøp av inkassoselskapet Conecto AS, som sammen med Actor Fordringsforvaltning vil bli ett av Norges tre ledende inkassoselskaper. Avtalen ble * Resultat for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med 2. kvartal inngått i juni 2010 med overtakelse i løpet av 3. 2009. I konsernresultatet for 2009 ble resultatet for de tre første kvartal 2010 månedene, MNOK 3,2, ført direkte mot egenkapitalen 17
 18. 18. Argo Securities Klatrer på meglerstatistikken. Resultatfremgang 18
 19. 19. Argo Securities Klatrer på meglerstatistikken. Resultatfremgang Resultat før skatt, per 1. halvår 2009 2010 0 • Resultat før skatt for 1. halvår ble MNOK -5 -5 -4,6 (-25). Resultat før skatt i 2. kvartal -10 utgjorde MNOK -2 (-12) -15 -20 • Positiv omsetningsutvikling i 1. halvår -25 -24,8 sammenlignet med samme periode i fjor -30 – Kurtasjeinntekter ble MNOK 19,9 (11,0) Plassering Oslo Børs’ meglerstatistikk – Fremmedkapitalinntekter ble MNOK 8,5 (2,8) 14 – Corporate Finance inntekter utgjorde MNOK 15 14,9 (0,4) 26 • Eier og selskap har klare krav til positivt 32 resultatløft i 2010 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2009 2009 2010 2010 19
 20. 20. Konkurransedyktig egenkapitalavkastning mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 1. halvår 2010 Året 2009* Handelsbanken 12,8 % 12,6 % DnB NOR 12,6 % 10,6 % SpareBank 1 Gruppen 11,6 % 17,1 % Nordea 10,4 % 11,3 % Gjensidige 8,1 % 15,2 % Danske Bank 3,4 % 1,7 % Storebrand 1,4 % 8,2 % * Kilde: Selskapenes årsrapporter for 2009 20
 21. 21. Hele Norges sparebank 21 21

×