Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Eldar Mathisen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 43 Anuncio

Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Eldar Mathisen

Descargar para leer sin conexión

Hent presentasjonen som ble brukt på presse- og analytikerkonferansen 28. oktober 2008. Presentasjonen ble holdt av adm. direktør Eldar Mathisen.

Hent presentasjonen som ble brukt på presse- og analytikerkonferansen 28. oktober 2008. Presentasjonen ble holdt av adm. direktør Eldar Mathisen.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Eldar Mathisen (20)

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Eldar Mathisen

 1. 1. 3. kvartal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 28. oktober 2008
 2. 2. Hovedpunkter hittil i år • Resultatet er sterkt preget av de svake finansmarkedene. Konsernets soliditet er god • ODIN Forvaltning har kjøpt den finske distributøren Rahastotori og morselskapet Fondex for MNOK 101. Kjøpet inkluderer en kontantbeholdning på MNOK 50 i de finske selskapene • SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS har solgt sine aksjer i Alka Forsikring. Samlet gevinst for konsernet utgjør MNOK 49 • SpareBank 1 Gruppen AS gikk i oktober inn som 75 % eier i et nyetablert meglerhus som eies sammen med tidligere ansatte i Kaupthings norske meglerhus • SpareBank 1 Gruppens eierbanker kjøpte i oktober Glitnir Bank ASA med datterselskapet Glitnir Factoring for MNOK 300 • SpareBank 1 Gruppen AS har i oktober kommet til enighet med SpareBank 1 Nord- Norge om overtagelse av deres factoringvirksomhet for en kjøpesum på inntil MNOK 40 • SpareBank 1 Gruppen AS’ eiere har i oktober stilt en garanti for tilførsel av inntil MNOK 500 i egenkapital 2 2
 3. 3. Svakt kvartalsresultat, men god soliditet Resultat før skatt konsern • Resultat før skatt per 3. kvartal ble MNOK 314, som er en reduksjon på MNOK 625 mot samme periode i fjor 1000 939,4 • Forvaltningskapitalen var ved 800 utgangen av 3. kvartal 55,4 mrd. 626,1 kroner; opp 1,1 mrd. kroner fra MNOK 600 årsskiftet 353,3 400 314,4 • Egenkapitalavkastningen etter 270,8 skatt ble 5,8 % (26,8 %) 200 17,4 • Kjerne- og kapitaldekning er 0 beregnet til 9,0 % og 12,0 %, mot 3. kv 3. kv 3. kv Per Per Per 9,6 % og 13,1 % ved årsskiftet 2006 2007 2008 3. kv 3. kv 3. kv • Det er inntektsført MNOK 308 i 2006 2007 2008 tilleggsavsetninger i konsern- regnskapet som følge av svakt Resultat før skatt - 3. kvartal renteresultat i livselskapet. Dette Resultat før skatt - h.i.å. bedrer resultatet etter skatt med MNOK 222 3 3
 4. 4. Produktselskap sterkt påvirket av finansuro Resultat før skatt i datterselskaper • Samlet resultat per 3. kvartal for datterselskapene ble MNOK 372 400,0 333,4 325,4 mot MNOK 1.008 i fjor 300,0 • Livselskapet sterkt påvirket av 237,0 225,7 finansuroen. God soliditet i 200,0 selskapet 98,5 85,2 • Meget godt forsikringsresultat 100,0 60,2 MNOK veier opp for et svakt finans- -35,2 * 0,0 resultat i skadeselskapet ODIN Bank 1 Skadefors. Livsfors.* Oslo • Reduserte forvaltningsvolumer i -100,0 SB1 SB1 ODIN Forvaltning • God underliggende vekst i Bank 1 -200,0 konsern. Resultat hittil i år preget -300,0 -342,9 av nedskrivninger og tap på verdi- papirer og ett enkeltengasjement -400,0 Resultat før skatt per 3. kv 2007 * I SpareBank 1 Gruppens konsernregnskap dekkes 307,7 mill. kroner av renteunderskuddet av kundens tilleggsavsetninger. Resultat før skatt ville, Resultat før skatt per 3. kv 2008 hensyntatt dette, blitt -35,2 mill. kroner fra livselskapet. 4 4
 5. 5. SpareBank 1 Gruppen etablerer nytt meglerhus - Argo Securities i samarbeid med tidligere Kaupthing ansatte • SpareBank 1 Gruppen AS går inn som 75 % eier i et nyetablert meglerhus • Meglerhuset eies sammen med tidligere ansatte i Kaupthings norske meglerhus • Ledende ansatte i selskapet eier 25 % av selskapet • SpareBank 1 vil over tid redusere eierandelen noe for å sikre tilgang til ytterligere kompetanse – spesielt innenfor corporate og på renteområdet • SpareBank 1-bankene vil tilføre oppdrag allerede fra etableringen • SpareBank 1 Gruppen har en eierandel i First Securities på 24,5 %. SpareBank 1 vil umiddelbart tre ut av styret i First Securities, og andelen i selskapet defineres som en finansiell eierpost 5 5
 6. 6. SpareBank 1 Gruppen Resultat per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Beløp i mill. kroner 2008 2008 2008 2007 * 2008 2007 * Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring -334,9 43,7 -51,8 111,2 -342,9 333,4 - Bruk av tilleggsavsetninger 286,8 -41,7 62,6 0,0 307,7 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring - Bank 1 Oslo konsern ** 58,0 -6,2 125,0 34,4 54,1 31,9 120,8 38,7 237,0 60,2 325,4 98,5 - ODIN Forvaltning 25,7 29,2 30,3 84,5 85,2 225,7 - Øvrige selskaper 7,7 9,6 5,7 3,9 23,1 14,2 - Korreksjon datterselskaper - pro forma IFRS -3,3 7,0 -1,8 20,8 1,8 10,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 33,8 207,2 131,0 379,9 372,0 1 007,8 Driftskostnader holding -8,8 -11,9 -10,8 -10,2 -31,5 -43,1 Netto finans holding -15,9 -12,9 -23,6 -11,9 -52,4 -33,7 ** Gevinst ved salg av verdipapirer holding Andel tilknyttede selskap - First Securities 21,7 0,9 0,0 16,4 0,0 4,2 0,0 2,4 21,7 21,4 0,0 35,1 Resultat før avskrivninger merverdier 31,6 198,8 100,8 360,2 331,2 966,1 Avskrivning merverdier Resultat før skatt ** -14,2 17,4 -1,3 197,5 -1,3 99,5 -7,0 353,3 -16,8 314,4 -26,7 939,4 Skattekostnad -7,0 -50,0 -35,9 -70,2 -92,9 -49,2 Resultat etter skatt 10,4 147,4 63,7 283,1 221,5 890,2 Majoritetens andel av resultat etter skatt 10,2 147,0 63,5 282,9 220,8 889,8 Minoritetens andel av resultat etter skatt 0,3 0,4 0,1 0,2 0,77 0,4 * Tallene er omarbeidet i henhold til ny årsregnskapsforskrift for skadeforsikrings- og livsforsikringsselskap ** Salg av aksjene i Alka ga en gevinst på MNOK 40 i skadeselskapet. Gevinsten utgjorde MNOK 22 i holdingselskapet og samlet for konsernet var gevinsten på MNOK 49 etter fradrag av konsernmerverdi på MNOK 13 6 6
 7. 7. Bank 1 Oslo Gradvis underliggende forbedring God underliggende vekst og fortsatt lave tap 7 7
 8. 8. Bank 1 Oslo (Konsern) God underliggende vekst • Resultat før skatt på MNOK 60 Resultat før skatt per kvartal (98) per 3. kvartal • 3. kvartal viser et resultat på 50 MNOK -6 (39) 44,3 38,7 • Reduksjonen forklares av økte 40 34,4 tap på utlån som følge av ett 33,2 31,9 enkeltengasjement på MNOK 28 30 28,4 26,7 og tap på verdipapirer ** MNOK • Tap på utlån MNOK 15 (-7) per 3. 20 16,5 kvartal. MNOK 32 (-3) i 3. kvartal • Brutto misligholdte og tapsutsatte 10 lån utgjør 1,2 % (1,3 %) av brutto utlån per 30.09.08. Økning 0 * fra 0,6 % per 30.06.08 2006 2007 2008 -10 -6,2 • Bank 1 Oslo har ikke vært direkte Resultat før skatt 1. kvartal eller indirekte eksponert mot sub- Resultat før skatt 2. kvartal prime markedet i USA eller mot Resultat før skatt 3. kvartal islandske banker. Berøres likevel av den generelle spread utgangen * Korrigert for gevinst ved salg av Hamar-portefølje og uroen i rentemarkedet 3. kvartal 2006 med 100,4 mill. kroner ** Urealisert tap på MNOK 23 i rentepapirer hittil i år 8 8
 9. 9. Bank 1 Oslo Økte renteinntekter som følge av god vekst Netto renteinntekter per kvartal • Utlånsvekst på 21,6 % siste 12 måneder. PM øker med 21,4 % og 120,0 106,7 2,00 % 97,5 BM med 22,0 % 100,0 90,4 96,9 96,5 1,90 % 83,0 • Netto renteinntekter på MNOK 107 80,0 77,4 1,80 % (90) i 3. kvartal. Økningen er på MNOK 60,0 1,70 % 18,1 %. Samlet per 3. kvartal er veksten MNOK 49, eller 19,6 % 40,0 1,60 % • Rentenetto akkumulert per 3. 20,0 1,50 % kvartal sammenlignet med samme 0,0 1,40 % periode i fjor på 1,82 % (1,81 %) 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 Netto renteinntekter Rentenetto i % av GFK 9 9
 10. 10. Bank 1 Oslo Margin- og volumutvikling 22.000 1,60 % 1,42 % 20.000 1,52 % 1,40 % 1,25 % 1,43 % 1,42 % 1,41 % 1,15 % 1,35 % 18.000 1,29 % 1,20 % 1,05 % MNOK 1,18 % 0,93 % 16.000 1,00 % 1,04 % 0,81 % 0,98 % 0,80 % 0,74 % 0,75 % 0,72 % 0,80 % 14.000 0,91 % 0,66 % 0,82 % 12.000 0,60 % 10.000 0,40 % 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Utlån Utlånsmargin Innskuddsmargin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mndr NIBOR + 0,10 bp (bankens mellomregningsrente) 10 10
 11. 11. Bank 1 Oslo Økende mislighold i 3. kvartal MNOK Prosent 300,0 1,8 1,6 250,0 1,4 200,0 1,2 1,0 150,0 0,8 234,5 240,9 246,1 100,0 202,3 203,6 220,0 214,0 0,6 165,8 162,7 0,4 50,0 113,1 0,2 0,0 - 2. kv 2006 3. kv 2006 4. kv 2006 1. kv 2007 2. kv 2007 3. kv 2007 4. kv 2007 1. kv 2008 2. kv 2008 3. kv 2008 Sum mislighold % av brutto utlån 11 11
 12. 12. Bank 1 Oslo (konsern) Kostnadsprosenten redusert i 3. kvartal Utvikling i driftskostnadene per kvartal • Driftskostnader ble MNOK 393 (308) MNOK ved utgangen av 3. kvartal 160 90 % • Banken åpnet i 2007 fem nye 140 lokalbanker. Dette ga økte kostnader 120 85 % per 3. kvartal på MNOK 12 100 80 % • Bankkonsernet tok i 2. kvartal en 80 nedskrivning av goodwill ifm kjøpet av 60 75 % Areal Eiendomsmegling på MNOK 10 40 • Banken nedskrev i 3. kvartal aksjene i 20 70 % Nordito på MNOK 13,3 0 65 % • EiendomsMegler 1 økte kostnadene 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv med MNOK 48,2 i forhold til 30.09.07, 2007 2007 2007 2007 2008 2008 * 2008 hovedsakelig som følge av Areal Driftskostnader Kostnadsprosent Eiendomsmegling 12 12
 13. 13. Bank 1 Oslo Resultat per 3. kvartal Konsernregnskap Bank 1 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Beløp i mill. kroner 2008 2008 2008 2007 2008 2007 Netto renteinntekter 106,7 96,5 96,9 90,4 300,1 250,8 Andre inntekter 44,7 68,7 55,0 46,4 168,4 148,4 Driftskostnader 125,6 144,0 123,8 101,2 393,4 307,8 Driftsresultat 25,7 21,2 28,1 35,6 75,0 91,5 Tap på utlån 31,9 -13,2 -3,8 -3,0 14,9 -7,1 Resultat før skatt -6,2 34,4 31,9 38,7 60,2 98,5 Skattekostnad (28%) -1,5 9,4 8,9 10,8 16,9 26,6 Resultat etter skatt -4,7 25,0 23,0 27,8 43,2 71,9 Nøkkeltall 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Tall i prosent 2008 2008 2008 2007 2008 2007 Rentenetto 1,82 % 1,75 % 1,86 % 1,85 % 1,82 % 1,81 % Kostnadsprosent (mor) 68,5 % 80,2 % 70,3 % 69,8 % 72,9 % 72,9 % Kostnadsprosent (konsern) 83,0 % 87,2 % 81,5 % 74,0 % 84,0 % 77,1 % Egenkapitalavkastning (mor) 6,7 % 10,2 % Egenkapitalavkastning (konsern) 5,5 % 8,4 % Innskuddsdekning 70,0 % 79,5 % Kapitaldekning 9,3 % 9,8 % 13 13
 14. 14. SpareBank 1 Livsforsikring Sterkt påvirket av svake finansmarkeder 14 14
 15. 15. SpareBank 1 Livsforsikring Svakt renteresultat i 3. kvartal Resultat før skatt per kvartal • Resultat før skatt er MNOK -335 (111) i 3. kvartal og resultat hittil i år 250 er på MNOK -343 (333) 150 129,4 • Positiv utvikling i netto risikoresultat, 92,8 111,2 som er på MNOK 130 (104) hittil i år 48,4 72,6 43,7 50 36,0 • Renteresultat utgjør MNOK -333 og er sterkt preget av finansuroen MNOK -50 2006 2007 2008 • Forvaltningskapitalen per 3. kvartal -51,8 er NOK 22,3 mrd. – Ned 7,1 % fra årsskiftet -150 • Tilleggsavsetninger kan ikke benyttes gjennom året i selskapet, men -250 Resultat før skatt 1. kvartal inntektsføres i konsernregnskapet i Resultat før skatt 2. kvartal Resultat før skatt 3. kvartal SpareBank 1 Gruppen med MNOK -350 -334,9 308 per 3. kvartal 15 15
 16. 16. SpareBank 1 Livsforsikring God soliditet i livselskapet • SpareBank 1 Livsforsikring mottok i juli et konsernbidrag på MNOK 216 fra sine eiere, SpareBank 1 Gruppen AS • SpareBank 1 Gruppen AS vedtok i oktober å overføre ytterligere MNOK 219 til selskapet som konsernbidrag • Holdingselskapet har i tillegg gitt en garanti til SpareBank 1 Livsforsikring for tilførsel av inntil MNOK 400 i egenkapital. Garantien løper til 01.04.09 • Kjernekapital og kapitaldekning på hhv. 11,9 % (7,4 %) og 14,8 % (10,8 %) per 3. kvartal • Bufferkapitalen med tilleggsavsetninger innenfor ett års rentegaranti utgjør 5,8 % (15,7 %) hittil i år 16 16
 17. 17. SpareBank 1 Livsforsikring Redusert, men god bufferkapital Bufferkapital i % av forsikringsmessige avsetninger: 18 % 15,7 % 16 % 14,9 % 14 % 12,7 % 12,5 % 11,4 % 12 % 10,9 % 9,7 % 10 % 7,0 % 8,4 % 8% 5,7 % 6% 4% Ikke Ikke 2% publisert publisert 0% -2 % 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 3. kv 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -4 % SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger inkluderer mer enn ett års rentegaranti For Nordea er det lagt til grunn kjernekapital per 31.12.07 17 17 Kilde: FNH og selskapspresentasjoner
 18. 18. SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler per portefølje Per 30.9.2008 Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 14 % 7% 1% 29 % 4% 41 % 29 % 25 % 23 % 55 % 30 % 26 % 16 % Aksjer Annet Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Aksjer Annet Obligasjoner Eiendom Hold til forfall Obligasjoner Obligasjoner NOK 14,7 mrd. NOK 1,8 mrd. NOK 4,2 mrd. 18 18
 19. 19. SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti per 2. og 3. kvartal 2008 (ekskl. verdiendring anlegg) 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 0 Ikke Ikke publisert publisert -0,6 -0,7 -1 Prosent -1,7 -1,6 -2 -1,8 -2,0 -3 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 19 19 Kilde: selskapspresentasjoner
 20. 20. Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti per 2. og 3. kvartal 2008 2 1,7 1,5 Prosent 1 0,8 0,6 Ikke Ikke 0,1 publisert 0,0 publisert 0 2. kv 3. kv SpareBank 1 2. kv 3. kv Storebrand 2. kv 3. kv Vital 2. kv 3. kv Nordea 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 20 20 Kilde: selskapspresentasjoner
 21. 21. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 30.09.08 Aksjer Norge -35,8 Aksjer utland -24,7 Pengemarked 3,8 Obligasjon Norge 1 Obligasjon utland 2,3 Hedgefond -9 Hold til forfall 4,1 Eiendom 4,9 -40 -30 -20 -10 0 10 % 21 21
 22. 22. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Beløp i mill. kroner 2008 2008 2008 2007 2008 2007 Risikoinntekter 291,0 288,1 289,6 272,6 868,8 802,5 Risikokostnader -237,3 -243,7 -207,2 -222,5 -688,2 -679,3 Risikoresultat 53,7 44,4 82,4 50,2 180,5 123,2 Tekniske avsetninger -15,9 -15,3 -19,6 -6,9 -50,8 -19,6 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 37,8 29,1 62,8 43,3 129,8 103,6 Gebyrer 146,6 150,2 137,7 148,7 434,5 445,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -134,0 -140,5 -123,7 -139,9 -398,2 -336,1 Provisjoner -54,7 -58,8 -48,0 -54,4 -161,5 -169,8 Administrasjonsresultat -42,1 -49,1 -34,0 -45,7 -125,2 -60,8 Netto finansinntekter -222,2 167,4 49,3 330,2 -5,5 1 083,1 Garantert rente -109,5 -109,7 -107,9 -106,2 -327,1 -312,8 * Renteresultat -331,7 57,7 -58,6 224,0 -332,6 770,3 Samlet resultat før fordeling -336,0 37,7 -29,8 221,6 -328,0 813,1 Avsetning til tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat til kunder 6,1 -2,2 -5,8 -110,4 -1,9 -479,7 Avkastning på selskapets midler -5,0 8,2 -16,2 0,0 -13,0 0,0 Resultat til eier før skatt -334,9 43,7 -51,8 111,2 -342,9 333,4 Skattekostnad 89,4 -11,6 5,7 -2,5 83,5 112,0 Resultat til eier -245,4 32,1 -46,1 108,7 -259,4 445,4 Nøkkeltall 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal 2008 2008 2008 2007 2008 2007 Kapitaldekning 14,8 % 10,8 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 5,8 % 15,7 % * Renteresultatet i 2008 er ikke direkte sammenlignbart med renteresultatet i 2007. Med bakgrunn i deling av porteføljene i henhold til ny lov er tallene for 2008 splittet i renteresultat og avkastning på selskapets midler. 22 22
 23. 23. SpareBank 1 Skadeforsikring Meget godt resultat fra forsikringsvirksomheten 23 23
 24. 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Meget godt resultat fra forsikringsvirksomheten Resultat før skatt per kvartal • Resultat før skatt for 3. kvartal ble MNOK 58 (121) og resultat hittil i år 160,0 er på MNOK 237 (325) 138,7 140,0 • Meget godt forsikringsresultat i 3. 120,8 125,0 kvartal isolert og hittil i år 120,0 • Skadeprosent f.e.r. hittil i år på 72,9 100,0 MNOK 81,7 % (73,8 %). Bedringen skyldes 80,0 lavere skadeprosent på hus og 65,9 58,0 fravær av storskader 60,0 50,4 54,1 • Netto finansinntekter er MNOK 115 40,0 (277) og inkluderer en gevinst fra 18,4 20,0 salget av Alka Forsikring på MNOK 40 • Combined ratio er 94,3 % (94,1 %) 0,0 per 3. kvartal 2006 2007 2008 • Kapitaldekning er på 27 % (18 %) Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal ved utgangen av september Resultat før skatt 3. kvartal 24 24
 25. 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Samlet bestandsvekst på 3,3 % hittil i år i et marked preget av økt konkurranse Bestand PM (ekskl. koll. hjem) Bestand BM 2 720 630 16,7 15,6 2 702 623 2 700 620 30,5 2 680 610 12,6 MNOK MNOK 2 660 24,5 600 5,2 6,9 2 640 11,4 590 581 2 620 2 620 580 2 600 570 2 580 560 Per Endring Endring Endring Endring Per Per Endring Endring Endring Endring Per 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 3. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 3. kv 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2008 2008 2008 2008 Total bestand PM Endring i bestand PM Total bestand BM Endring i bestand BM 3,1 % vekst siste 12 mnd. 7,1 % vekst siste 12 mnd. 2,7 % vekst hittil i år 5,9 % vekst hittil i år 25 25
 26. 26. SpareBank 1 Skadeforsikring Utvikling i combined ratio Combined ratio vist kvartalsvis Combined ratio per år 97,9 % 100 % 100 % 92,7 % 91,9 % 95,9 % 93,9 % 94,6 % 94,3 % 93,8 % 95,1 % 91,1 % 89,9 % 87,6 % 84,9 % 90 % 87,2 % 90 % 21,2 % 21,8 % 20,7 % 21,4 % 20,2 % 19,5 % 19,7 % 23,5 % 20,9 % 80 % 22,1 % 80 % 20,5 % 20,6 % 20,3 % 21,4 % 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 76,7 % 74,0 % 40 % 72,5 % 72,4 % 74,2 % 70,3 % 74,1 % 69,0 % 69,3 % 73,9 % 72,9 % 67,3 % 63,5 % 66,7 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0% 0% 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2004 2005 2006 2007 Per 3. 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 kvartal 2008 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 26 26
 27. 27. SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Obligasjoner Bankinnskudd 60,2 % 2,5 % Hedgefond Hold til forfall 4,8 % 11,9 % Aksjer Eiendom 5,1 % 15,5 % Sum: NOK 7,6 mrd. 27 27
 28. 28. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 3. kvartal 3. kv 2 kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 2008 900,2 2008 1 034,8 2008 1 191,2 2007 856,9 * 2008 3 126,2 2007 * 2 969,3 Opptjente premier f.e.r. 931,5 908,5 902,6 890,7 2 742,6 2 616,8 Påløpne erstatninger f.e.r. -690,7 -638,8 -669,7 -645,0 -1 999,1 -1 932,4 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -195,1 -213,4 -177,7 -173,3 -586,2 -530,4 Endring i naturskade og andre tekniske avsetninger 10,3 -19,5 -7,0 -22,9 -16,1 -68,3 Forsikringsresultat 56,1 36,8 48,3 49,4 141,1 85,8 Netto finansinntekter 10,6 93,5 10,7 85,2 114,7 275,7 Andre kostnader -2,5 -1,5 -1,5 -1,2 -5,4 -3,4 Resultat før sikkerhetsavsetninger 64,2 128,8 57,4 133,5 250,5 358,1 Endring av sikkerhetsavsetning -6,2 -3,9 -3,4 -12,7 -13,5 -32,7 Resultat før skatt 58,0 125,0 54,1 120,8 237,0 325,4 Skattekostnad -16,2 -35,0 -15,1 -33,8 -66,4 -91,1 Resultat etter skatt 41,7 90,0 39,0 87,0 170,6 234,3 Nøkkeltall 3. kv 2 kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Tall i prosent 2008 2008 2008 2007 2008 2007 Skadeprosent f.e.r. 74,1 % 70,3 % 74,2 % 72,4 % 72,9 % 73,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 20,9 % 23,5 % 19,7 % 19,5 % 21,4 % 20,3 % Combined ratio f.e.r. 95,1 % 93,8 % 93,9 % 91,9 % 94,3 % 94,1 % Kapitaldekning 27,0 % 18,0 % * Tallene er omarbeidet i henhold til ny forsikringsforskrift 28 28
 29. 29. ODIN Forvaltning Lavere forvaltningskapital 29 29
 30. 30. ODIN Forvaltning Lavere forvaltningskapital Resultat før skatt per kvartal • Resultat før skatt på MNOK 26 (85) 90,0 84,5 i 3. kvartal og resultat hittil i år er på MNOK 85 (226) 80,0 71,5 74,4 66,9 • Resultatnedgangen skyldes i 70,0 hovedsak fall i forvaltet kapital 60,0 51,8 som følge av svake aksjemarkeder 49,8 MNOK 50,0 og lav nytegning 40,0 • Forvaltningskapitalen falt hittil i år 30,3 29,2 med NOK 14 mrd., hvorav NOK 7 30,0 25,7 mrd. i 3. kvartal til NOK 23,6 mrd. 20,0 • Markedsandel for aksjefond 10,0 utgjorde 13,7 %, en reduksjon fra 0,0 15,9 % ved årsskiftet 2006 2007 2008 • ODIN har kjøpt Fondex/Rahastotori i Finland for MNOK 101, inkludert Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal en kontantbeholdning på MNOK 50 Resultat før skatt 3. kvartal 30 30
 31. 31. ODIN Forvaltning Resultat per 3. kvartal 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Beløp i mill. kroner 2008 2008 2008 2007 2008 2007 Forvaltningshonorar 76,1 84,6 82,5 130,4 243,2 377,3 Tegnings- og innløsningshonorar 7,9 10,4 14,7 23,1 33,1 73,4 Sum driftsinntekter 84,1 95,0 97,2 153,5 276,3 450,7 Lønnskostnad 25,3 26,3 27,0 40,4 78,6 117,0 Avskrivninger 3,7 3,5 3,4 3,5 10,7 10,0 Annen driftskostnad 32,4 38,2 41,0 31,0 111,6 109,3 Sum driftskostnader 61,5 68,0 71,4 74,9 200,9 236,3 Driftsresultat 22,6 27,0 25,8 78,5 75,4 214,4 Netto finansinntekter 3,1 2,1 4,5 5,9 9,7 11,3 Resultat før skatt 25,7 29,2 30,3 84,5 85,2 225,7 Skattekostnad 7,2 8,2 8,5 23,6 23,8 63,2 Resultat 18,5 21,0 21,8 60,8 61,3 162,5 31 31
 32. 32. Andre forhold 32 32
 33. 33. SpareBank 1-bankene kjøper Glitnir Bank ASA - En vekst for alliansen på ca. 10 % • SpareBank 1-bankene kjøpte 21. oktober Glitnir Bank ASA med datterselskapet Glitnir Factoring for MNOK 300 • Glitnir Bank ASA har 160 ansatte og datterselskapet Glitnir Factoring har 26 ansatte. Banken har en samlet utlånsportefølje på NOK 47 mrd., hvorav 59 % er lokalisert i Oslo • SpareBank 1-bankene overtar Glitnir Bank med alle kunder, forpliktelser, kontorer og medarbeidere • SpareBank 1-bankene har styrke og soliditet til å gjennomføre kjøpet uten tilførsel av ny kapital • Strategisk interessant med Glitnir Banks markedsposisjon innen shipping, olje og offshore og næringseiendom • Salget forutsetter konsesjon fra myndighetene 33 33
 34. 34. Bank. Forsikring. Og deg. 34 34
 35. 35. Appendiks 35 35
 36. 36. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv Beløp i mill. kroner 2008 2008 2008 2007 2007 2007 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring -334,9 43,7 -51,8 46,6 111,2 129,4 - Bruk av tilleggsavsetninger 286,8 -41,7 62,6 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 58,0 125,0 54,1 133,6 120,8 138,7 - Bank 1 Oslo konsern -6,2 34,4 31,9 32,4 38,7 33,2 - ODIN Forvaltning 25,7 29,2 30,3 73,7 84,5 74,4 - Øvrige selskaper 7,7 9,6 5,7 4,8 3,9 8,0 - Korreksjon datterselskaper - pro forma IFRS -3,3 7,0 -1,8 -41,0 20,8 -7,3 Sum resultat datterselskaper før skatt 33,8 207,2 131,0 250,1 379,9 376,4 Driftskostnader holding -8,8 -11,9 -10,8 -17,7 -10,2 -19,2 Netto finans holding -15,9 -12,9 -23,6 -12,4 -11,9 -9,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap - First Securities 0,9 16,4 4,2 21,8 2,4 13,1 Resultat før avskrivninger merverdier 31,6 198,8 100,8 241,7 360,2 361,0 Avskrivning merverdier -14,2 -1,3 -1,3 -1,3 -7,0 -10,6 Resultat før skatt 17,4 197,5 99,5 240,4 353,3 350,5 Skattekostnad -7,0 -50,0 -35,9 88,4 -70,2 11,9 Resultat etter skatt 10,4 147,4 63,7 328,7 283,1 362,3 Majoritetens andel av resultat etter skatt 10,2 147,0 63,5 328,6 282,9 362,1 Minoritetens andel av resultat etter skatt 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 36 36
 37. 37. Diversifisert selskaps- og produktportefølje Resultat før skatt datterselskaper 400 300 200 100 Bank 1 Oslo SB1 Skadefors. MNOK 0 ODIN 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv SB1 Livsfors. -100 2007 2007 2007 2008 2008 2008 -200 -300 -400 37 37
 38. 38. Bank 1 Oslo Utvikling i misligholdte lån per 3. kvartal 300,0 250,0 47,6 47,6 67,4 200,0 Mill. kroner 50,8 57,0 42,8 57,8 150,0 63,6 58,0 100,0 186,9 193,3 178,7 160,8 169,2 157,1 49,3 144,5 50,0 102,3 104,7 63,8 0,0 2. kv 2006 3. kv 2006 4. kv 2006 1. kv 2007 2. kv 2007 3. kv 2007 4. kv 2007 1. kv 2008 2. kv 2008 3. kv 2008 Bedriftsmarked Personmarked 38 38
 39. 39. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 3. kvartal Beløp i mill. kroner 30.09.2008 30.06.2008 * Immaterielle eiendeler 454,0 397,4 Investeringer 1 750,4 1 251,7 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 172,6 167,3 Fordringer 236,8 459,6 Andre eiendeler 759,2 600,6 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 3,3 3,8 Investeringer i kollektivporteføljen 14 693,8 15 516,0 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 4 216,6 4 663,0 SUM EIENDELER 22 286,6 23 059,4 Innskutt egenkapital 685,1 685,1 Opptjent egenkapital 1 119,7 1 359,1 Ansvarlig lånekapital 525,0 525,0 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 15 262,8 15 346,8 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 4 216,6 4 663,0 Avsetning for forpliktelser 72,1 73,5 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 94,1 93,8 Forpliktelser 227,7 247,2 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 83,5 65,8 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 22 286,6 23 059,4 * Basert på endret regnskapsforskrift i forbindelse med ny forsikringslov er livselskapene fritatt for å utarbeide sammenligningstall for 2007 39 39
 40. 40. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Beløp i mill. kroner 2008 2008 2008 2007 2008 2007 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 54,6 58,4 50,3 50,6 163,3 150,1 Individuelle kapitalforsikringer 113,6 117,0 115,3 227,1 345,8 1 347,2 Kollektive pensjonsforsikringer 133,2 135,2 377,6 120,1 646,0 542,6 Ulykkesforsikringer 41,0 40,1 40,7 39,3 121,8 115,4 Gruppelivsforsikringer 127,4 128,3 194,6 121,0 450,3 430,1 Unit Link - Renteforsikringer 9,2 9,2 10,0 10,2 28,4 42,8 Unit Link - Kapitalforsikringer 49,1 58,5 71,1 135,5 178,7 544,5 Innskuddstjenestepensjon 169,1 174,4 159,8 141,0 503,3 454,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 697,2 721,0 1 019,4 844,6 2 437,6 3 627,5 Overførte premiereserver fra andre selskaper 77,7 85,9 228,5 51,5 392,2 331,3 Avgitt gjenforsikringspremie -40,2 -132,2 -26,4 -17,0 -198,8 -53,4 Premieinntekter for egen regning 734,7 674,7 1 221,5 879,2 2 631,0 3 905,4 40 40
 41. 41. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 137,4 -6,4 -1,2 0,0 129,8 Administrasjonsresultat 9,4 -31,5 -103,2 0,0 -125,2 Renteresultat -178,6 -154,0 0,0 0,0 -332,6 Resultat til kunde -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 -13,0 -13,0 Sum -33,7 -191,9 -104,3 -13,0 -342,9 41 41
 42. 42. Nøkkeltall 1) Alle tall er i mill. kroner, 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 1) & 2) Beløp i mill. kroner 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 Konsern bortsett fra antall Kapitaldekning akk 12,0 % 13,0 % 12,6 % 13,1 % 11,3 % 11,6 % 12,5 % 12,9 % 10,6 % spareavtaler Kjernekapitaldekning akk 9,0 % 9,0 % 9,2 % 9,6 % 7,9 % 8,1 % 9,0 % 9,3 % 6,6 % 2) Alle tall er per kvartal, bortsett fra der annet er Resultat e.skatt akk 221,5 211,1 63,6 309,0 275,6 352,6 241,3 406,2 221,1 Livsforsikring angitt Brutto forfalt premie 697,2 721,0 1 019,4 823,0 844,6 1 596,5 1 186,4 2 397,8 654,2 3) Etter ny virksomhetslov Privat 429,7 437,9 732,0 413,0 462,6 1 226,9 511,0 1 530,7 323,3 trådte i kraft 1. januar Bedrift Netto finansresultat 3) 267,5 283,1 287,4 410,0 382,1 369,6 676,0 867,1 330,9 2008, er ikke disse måltallene aktuelle - - - 199,0 224,5 407,6 138,6 435,3 -50,3 3) Verdijustert kap.avk (OM) - - - 0,6 % 0,7 % 3,7 % 1,4 % 3,7 % 1,7 % Forvaltningskapital akk 22 286 23 087 23 388 23 998 23 574 23 641 22 711 22 041 20 822 4) Kapital til forvaltning er Kapitaldekning akk 14,8 % 14,8 % 12,5 % 12,5 % 10,8 % 11,3 % 12,0 % 12,6 % 12,5 % total forvaltningskapital ekskl. fordringer og Skadeforsikring 931,5 908,5 890,7 872,7 853,4 877,5 875,8 gjenforsikringsandeler av forsikringstekniske Opptjente premie f.e.r 902,6 900,0 Privat 815,5 798,7 791,2 791,0 787,4 771,6 755,3 777,3 2252,5 Bedrift 90,5 85 87,6 88,0 85,7 -1444,4 1 608,8 81,2 230,4 bruttoavsetninger div. reass. og pooler 25,5 24,7 23,8 20,0 17,6 1545,5 -1510,7 19,0 -1607,1 Netto finansinntekter 10,6 93,5 10,7 102,0 85,2 119,8 70,7 159,9 39,6 4) Kapital til forvaltning akk 7 312,1 7 214,9 7 422,0 7 222,0 6 981,4 6 689,3 6 493,2 6 052,9 5 963,7 Finansavkastning 0,14 % 1,30 % 0,14 % 1,41 % 1,22 % 1,79 % 1,09 % 2,64 % 0,66 % Skadeprosent f.e.r 74,1 % 70,3 % 74,2 % 74,0 % 72,4 % 74,6 % 76,7 % 69,3 % 71,3 % Kostnadsprosent f.e.r 20,9 % 23,5 % 19,7 % 21,8 % 19,5 % 20,7 % 21,2 % 20,6 % 20,4 % Bank 1 Oslo Netto renteinntekter 105,3 95,9 96,7 97,0 90,4 83,0 77,5 83,5 85,7 Tap på utlån 31,8 -13,2 -3,8 -3,0 -3,0 -2,6 -1,4 -2,1 6,7 Utlån akk 20 721 19 597 18 757 18 013 17 044 16 422 15 614 15 282 15 755 Privat 14 551 13 690 12 872 12 417 11 981 11 602 11 121 10 764 11 239 Bedrift 6 170 5 907 5 885 5 596 5 063 4 820 4 493 4 518 4 516 Innskudd akk 14 122 14 681 13 578 13 378 13 550 13 325 13 055 11 617 11 824 Kapitaldekning akk 9,3 % 9,9 % 10,3 % 10,0 % 9,8 % 9,8 % 10,6 % 11,0 % 10,4 % Rentenetto/Gj.sn forv.kap 1,82 % 1,81 % 1,86 % 1,92 % 1,85 % 1,78 % 1,76 % 1,95 % 1,94 % EK-avkastning morbank akk 6,7 % 10,1 % 9,5 % 10,6 % 10,2 % 9,5 % 8,0 % 16,3 % 18,9 % EK-avkastning konsern akk 5,5 % 9,0 % 8,3 % ODIN Forvaltningskapital akk 23 581 30 508 31 400 37 800 45 600 51 100 46 900 43 600 35 900 Markedsandel aksjefond akk 13,7 % 14,6 % 15,6 % 15,9 % 18,9 % 20,6 % 21,0 % 20,4 % 20,5 % Antall spareavtaler akk 225 732 236 182 236 681 239 605 233 539 232 563 223 790 198 677 180 705 42 42
 43. 43. Forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen • SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdien av pensjonsforpliktelsen i Diskonteringsrente 30.09.2008 4,80 % 30.09.2007 5,00 % 31.12.2007 4,80 % balansen G-regulering 4,25 % 4,25 % 4,25 % • Estimatavvik føres kvartalsvis Lønnsregulering Avkastning 4,25 % 5,80 % 4,25 % 6,00 % 4,25 % 5,80 % direkte mot egenkapitalen AFP uttak 40 % 40 % 40 % • SpareBank 1 Livsforsikring Pensjonsregulering 2,30 % 2,50 % 2,30 % fører i sitt selskapsregnskap Dødelighet K2005 K1963 K2005 estimatavvik over resultatet Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 kvartalsvis 4% under 50 år og 2,5% til fylte 50 år, 0% fom 4% under 50 år og Avgang • SpareBank 1 Gruppen benytter 2 % over 50 år 50 år 40% ved 62 år 2 % over 50 år ny tariff K2005 fra og med 4. kvartal 43 43

×