Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Kvartalspresentasjon Q3 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen(20)

Publicidad

Más de SpareBank 1 Gruppen AS(20)

Kvartalspresentasjon Q3 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

 1. 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra S f SpareBank 1 Gruppen B k G Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. kt b 28 oktober 2010
 2. Hovedpunkter • God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal • SpareBank 1 Skadeforsikring hadde i 3. kvartal den laveste kvartalsvise skadeprosenten på fire år • Argo Securities etablerer, i samarbeid med alliansebankene, SpareBank 1 Markets. Formålet er å styrke SpareBank 1s slagkraft innen markets-området • Strategisk satsing innenfor fordringsforvaltning – Kjøp av inkassoselskapet Conecto AS ble gjennomført i 3. kvartal – Ny struktur i SpareBank 1 Gruppen Finans med fokus på vekst, kontroll og effektivisering y p pp p , g g • Lønnsomhetsprosjektet Delta leverer foran plan, og bidrar med en netto resultatforbedring p MNOK 77 hittil i år g på 2
 3. God resultatutvikling hittil i år for SpareBank 1 Gruppen Resultat før skatt konsern, kvartalsvis • Resultat før skatt per 3. kvartal ble MNOK 643 (818). Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 347 (358) 3 (358)* 450 400 374 • Resultat etter skatt per 3. kvartal ble MNOK 508 (567). 358 347 Resultat etter skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 259 350 (330) 300 MNOK 250 • Annualisert EK-avkastning hittil i år ble på 15,8 % (19,1 200 163 164 %) og 24,4 % (35,0 %) i 3. kvartal isolert 150 131 100 87 • Forvaltningskapitalen var per 30.09.10 NOK 39,8 mrd., 68 50 24 opp NOK 3,3 mrd. fra 31.12.09 0 2008 2009 2010 • Kjerne- og kapitaldekning utgjorde 11,5 % og 16,7 % per 30.09.10**, mot 15,0 % og 20,9 % ved årsskiftet Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat før skatt 3. kv • Det ble i 3. kvartal inntektsført MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift, i en 10 år gammel skattesak, som SpareBank 1 Gruppen AS tidligere har dekket på vegne * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern. av First Securities Inklusiv Bank 1 Oslo konsern ville resultat før skatt per 3. kvartal 2009 vært MNOK 974 ** Resultat hittil i år er ikke inkludert i beregningen av kapitaldekningen 3
 4. Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering av lønnsomhetseffekter og har hatt en netto regnskapsmessig effekt hittil i år på MNOK 77 REALISERTE EFFEKTER PER 30. SEPTEMBER 2010* RESULTATEFFEKT AV LØNNSOMHETSPROSJEKT DELTA (eksklusive Bank 1 Oslo) PER 30. SEPTEMBER 2010 (MNOK) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) 132 Plan 361 Øvrige selskap 2 77 77 Hittil realisert 321 34 306 SB1 Skade 34 34 286 55 55 55 262 96 SB1 Liv 96 96 148 77 77 77 79 16 21 Varig lønnsomhetsforbedring Engangs implementerings- Netto regnskapsmessig i regnskapet per 30.09.10 kostnader per 30.09.10** effekt per 30.09.10 1H 2009 2H 2009 1H 2010 3Q 2010 2H 2010 *Et gjennomført tiltak kvalifiserer til fullårseffekt. Metoden **Kostnader på MNOK 55 stammer hovedsakelig fra IT-utvikling sikrer fokus på gjennomføring og konsulentbruk. MNOK 20 ble kostnadsført i 3. kvartal 2010 4
 5. SpareBank 1 Livsforsikring Li f ik i Godt risikoresultat og solide buffere 5
 6. SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat og solide buffere g Resultat før skatt, kvartalsvis 300 206 • Resultat før skatt ble MNOK 278 (311) per 3. kvartal. 200 Resultat før skatt i 3. kvartal utgjør MNOK 86 (81) R lt t f k tt 3 k t l t j 81 92 100 86 100 44 24 MNOK 0 -100 -52 • Netto risikoresultatet ble MNOK 260 (277) hittil i år. -200 Netto risikores ltatet i 3 k artal ble MNOK 72 (87) risikoresultatet 3. kvartal -300 -400 -335 2008 2009 2010 • Renteresultatet ble MNOK 269 (432) per 3. kvartal Renteresultat var MNOK 71 (132) i 3. kvartal 3 Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat før skatt 3. kv Utvikling i netto risikoresultat • Avsetninger for økt levealder utgjorde MNOK 36 per 400 352 3. 3 kvartal og MNOK 12 i 3 kvartal 3. 350 MNOK 300 277 260 250 • Forvaltningskapitalen per 30.09.10 var NOK 25,6 200 210 mrd., mrd opp NOK 1,3 mrd. fra årsskiftet 1 3 mrd 150 130 100 50 0 2008 2009 2010 Per 3. kvartal Året 6
 7. SpareBank 1 Livsforsikring Solid bufferkapital • Kapital- og kjernekapitaldekning var beregnet til 20,1 % og 18,3 % per 30.09.10, mot 19,0 % og Utvikling i bufferkapital 16,1 % per 31.12.09 18 % 16,1 16 1 % • Bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år, 16 % 15,4 % 13,7 % utgjorde NOK 2,5 mrd. per 3. kvartal, tilsvarende 14 % 13,0 % 12 % 11,7 % 11,7 % 16,1 % (13,7 %) av de forsikringsmessige sent 10 % avsetningene Pros 8% 6,0 % 6% • Estimert solvensmargin ved utgangen av 3. 4% kvartal ble 306 % (242 %) 2% 0% 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv • Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 274, mot 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 MNOK 289 ved u ga ge a 2009 O 89 ed utgangen av 009 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 410, mot MNOK 327 ved årsskiftet 7
 8. SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i å år (ekskl. verdiendring anlegg) 2. kv 3. kv* 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 5 4,6 4,1 4,0 4 3,7 3 Prosent 2,1 2 1,6 16 1,5 15 1,4 1 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea * Bokført avkastning per 3. kvartal ble 4,0 % Kilde: selskapspresentasjoner 8
 9. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sk d f ik i k Positiv utvikling i forsikringsresultatet hittil i år 9
 10. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Positiv utvikling i forsikringsresultatet hittil i år g g Resultat før skatt, kvartalsvis • Resultat før skatt hittil i år ble MNOK 334 (506). Resultat før skatt i 3. kvartal ble MNOK 254 (251), inklusiv resultat før skatt fra Unison Forsikring på MNOK -9 fra oppkjøpstidspunktet, hvorav MNOK 7 var engangskostnader knyttet til oppkjøpet 300 251 254 • Forsikringsresultat per 3 k F ik i lt t 3. kvartal bl MNOK 144 (118) t l ble 250 2 0 Forsikringsresultat i 3. kvartal utgjorde MNOK 121 (96) 207 200 NOK • Combined ratio f.e.r. ble 96,8 % (95,1 %) per 30.09.10 og 89,8 % 150 MN (90,9 (90 9 %) i 3 kvartal isolert 3. 125 – Kostnadsprosent f.e.r. var 20,0 % (21,7 %) per 3. kvartal og 22,7 100 54 58 48 % (21,8 %) i 3. kvartal isolert 36 43 50 – Skadeprosent f.e.r. utgjorde 76,7 % (73,4 %) per 3. kvartal. Skadeprosent f.e.r i 3. kvartal var 67,1 % (69,2 %) 0 2008 2009 2010 • Netto finansinntekter hittil i år ble MNOK 232 (405). Finansavkastningen per 3. kvartal ble 2,7 % (5,2 %) Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat før skatt 3. kv • Positiv bestandsvekst innen både PM og BM per 30.09.10. Total bestandsvekst på MNOK 255 (196) fra årsskiftet, tilsvarende 6,3 % (5,1 %) 10
 11. SpareBank 1 Skadeforsikring Lav skadeprosent i 3. kvartal 3 Combined ratio f C bi d ti f.e.r - akkumulert kk l t Combined ratio f.e.r - kvartalsvis 108,5 % 100,6 100 6 % 120,0 120 0 % 20,2 % 95,1 % 100,6 % 108,6 % 100 % 97,2 % 96,2% 96,8 % 18,6 % 100,6 % 21,1 % 99,6 % 20,2 % 20,0 % 21,7 % 22,5 % 21,7 % 100,0 % 93,9 % 92,9 % 90,9 % 21,1 % 89,8 % 24,8 % 17,1 % 22,2 % 80 % 21 % 22, % 80,0 % 1,8 ,7 1 2 60 % 60,0 % 88,3 % 82,0 % 79,5 % 88,3 % 76,7 % 75,6 % 73,8 % 73,4 % 79,5 % 75 % 74 % 40 % 71, % 69,2 % 67,1 % 40,0 % 5,9 4,8 ,7 2 1 7 7 7 7 20 % 20,0 % 0% 0,0 % Per 1. P 1 Per 2. P 2 Per 3. P 3 Per 4. P 4 Per 1. P 1 Per 2 P 2. Per 3. P 3 1. 1 kv 2009 2 kv 2009 3 kv 2009 4 kv 2009 1 kv 2010 2 kv 2010 3 kv 2010 2. 3. 4. 1. 2. 3. kv 2009 kv 2009 kv 2009 kv 2009 kv 2010 kv 2010 kv 2010 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 11
 12. ODIN F Forvaltning lt i Stigende forvaltningskapital 12
 13. ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital Resultat før skatt, kvartalsvis • Resultat før skatt ble MNOK 48 (18) hittil i å år Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 17 (16) 35 30 29 30 26 • Forvaltningskapitalen har økt med NOK 1,0 mrd. fra 25 årsskiftet og utgjorde NOK 29,0 mrd. per 30.09.10 20 16 17 17 14 15 10 • ODIN inngikk i september avtale om kjøp av i ikk t b t l kj 10 SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning AS og vil fra tidlig 5 2011 utvide fondstilbudet med kombinasjonsfond MNOK 0 -5 M • ODIN lanserte i oktober en massemarkedsversjon -10 -7 av ODIN Eiendom, et nordisk bransjefond som 2008 2009 2010 investerer i aksjer i eiendomsselskaper og eiendomsrelatert virksomhet og som har g 17 % g gitt Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat f skatt 3 k R lt t før k tt 3. kv årlig avkastning siden etableringen for over 10 år siden 13
 14. Argo Securities A S iti Økt slagkraft gjennom ”SpareBank 1 Markets Markets” samarbeidet 14
 15. Argo Securities Økt slagkraft gjennom ”SpareBank 1 Markets” samarbeidet SpareBank Markets Resultat før skatt, kvartalsvis • Resultat før skatt hittil i år ble MNOK -34 (-39) Resultat før 2009 2010 skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK -29 (-15) 29 ( 15) 0,0 – Det var i 3. kvartal foretatt en avsetning for bonus til ansatte -5,0 -2,7 -1,9 -10,0 -15,0 -12,9 -11,9 • Positiv omsetningsutvikling hittil i år sammenlignet med -20,0 -14,6 14 6 samme periode i fj i d fjor -25,0 – Kurtasjeinntekter ble MNOK 27 (17) -30,0 -29,0 – Fremmedkapitalinntekter ble MNOK 12 (5) -35,0 – Corporate Finance inntekter utgjorde MNOK 17 (1) Resultat f skatt 1 k R lt t før k tt 1. kv Resultat f skatt 2 k R lt t før k tt 2. kv Resultat før skatt 3. kv • SpareBank 1 Nord-Norge Markets, SpareBank 1 SMN Plassering Oslo Børs’ meglerstatistikk Markets, SpareBank 1 SR-Bank Markets og Argo Securities etablerer ”SpareBank 1 Markets” p 8 15 14 – Finansavisen 26.10.10: ”Bankeide meglerhus som kan stille garanti for emisjoner er blitt foretrukket som tilretteleggere i 26 det turbulente markedet de siste to år” 32 – SpareBank 1 Markets er et formalisert samarbeid for å styrke markets-området, blant annet med en felles bok på NOK 2,4 mrd. som skal benyttes for å garantere transaksjoner innenfor egen- og fremmedkapital 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2009 2009 2010 2010 2010 15
 16. SpareBank 1 Gruppen Finans k Fi konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon 16
 17. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon Resultat før skatt per 3. kvartal 2010 Per 3 kv P 3. k 2009 Per 3 kv P 3. k 2010 • SpareBank 1 Gruppen Finans konsern fikk et resultat før skatt på MNOK 2 (20) hittil i år − Forretningsområdet Factoring hadde et resultat 20,4 20 20,2 før skatt på MNOK -0,5 (5), preget av tapsavsetning p MNOK 10,5 knyttet til et p g på , y konkursengasjement, hvorav MNOK 5,5 ble MNOK 16 avsatt i 3. kvartal 12 11,4 − Klientomsetningen per 3. kvartal på NOK 7 mrd. økte med 23,1 % sammenlignet med samme periode i 2009 8 5,0 − SpareBank 1 Factoring vokser sterkest i markedet og har nå en markedsandel på 11 % (4. plass) 4 1,4 1,2 2,0 0 0,0 , 0,0 , − Resultat før skatt i Actor Fordringsforvaltning på -0,5 -1,2 MNOK 11 (20) var påvirket av lovpålagt reduksjon i salærsatser og økte SB1G Finans valtning -4 drings- onecto rtefølje ctoring bemanningskostnader onsern -8 G Ford Co -7,5 75 forv ko Fac Por Ledelse * *Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10 september 2010. Conecto 10. 2010 Resultat frem til overtagelsestidspunkt er ført mot egenkapitalen 17
 18. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Forenklet juridisk struktur gjennomført i 3. kvartal Gammel struktur Ny struktur y SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen Gruppen SpareBank 1 Gruppen Finans SpareBank 1 Holding Gruppen Finans (100%) (100%) SpareBank 1 Actor Actor Portefølje Actor Fordrings- Factoring Fordringsforvaltning Conecto (100%) forvaltning (100%) (100%) (100%) (100%) Actor Verdigjenvinning (100%) 18
 19. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Kjøp av fakturainkassoselskapet Conecto AS, i 3. kvartal, styrker SpareBank 1 Gruppens motsykliske virksomhet • SpareBank 1-eide Actor Fordringsforvaltning Plassering Omsetning 31.12.2009 Selskap i mill. kroner og Conecto ligger samlet på 3. plass i størrelse 1 Lindorff 870 av inkassoselskaper i Norge 2 Kredinor 370 3 Conecto/Actor Fordringsforvaltning 157* 4 Aktiv Kapital 102 5 Gothia AS 100 6 Intrum Justitia 78 • Actor Fordringsforvaltning og Conecto vil 7 Sergel 70 fusjoneres per 1. januar 2011. Fusjonen vil 8 Creno 60 bidra til: − Inntektsmessig diversifisering Selskap Omsetnig i mill. kroner Antall ansatte − Økt tilgang til kompetanse og systemer Conecto 78 86 Actor Fordringsforvaltning** 79 59 − Forbedret kvalitet, konkurransedyktighet og forretningsmodeller * Viser samlet omsetning for Conecto og Actor Fordringsforvaltning ** Omsetning for Actor Fordringsforvaltning per 31.12.2009 inkluderer Actor Verdigjenvinning 19
 20. Konkurransedyktig egenkapitalavkastning mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 3. kvartal 2010* Året 2009** SpareBank 1 Gruppen S B k G 15,8 15 8 % 17,1 17 1 % Handelsbanken 12,8 % 12,6 % DnB NOR 12,4 % , 10,6 % , Nordea 11,0 % 11,3 % Storebrand 6,3 % 8,2 % Gjensidige N/A 15,2 % Danske Bank N/A 1,7 % * Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 2010 20 ** Kilde: Selskapenes årsrapporter for 2009
 21. Hele Norges sparebank 21 21
 22. Appendiks A dik 22
 23. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS Argo SpareBank 1 ODIN Securities Livsforsikring Forvaltning (76,75%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring Bredt samarbeid (100%) (100%) (100%) - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis Actor Fordrings- UNISON - Innkjøp Conecto forvaltning (100%) (100%) (100%) Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim (Bankeid virksomhet) - Kreditt: Stavanger -L i Læring: TTromsø SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus 23
 24. Resultatutvikling per selskap hittil i år Resultat før skatt i datterselskaper 550 506 500 • Solide buffere i SpareBank 1 Livsforsikring 450 400 • Positiv utvikling i forsikringsresultatet i 350 311 334 SpareBank 1 Skadeforsikring. Unison MNOK 300 278 Forsikring er nå et heleid datterselskap av 250 SpareBank 1 Skadeforsikring 200 50 48 18 • Stigende forvaltningskapital i ODIN Forvaltning g g p g 6 2 0 usteringer Skadefors. Livsfors. Øvrige/ SB1 ODIN SB1 ju Resultat før skatt per 3. kv 2009 Resultat før skatt per 3. kv 2010 24
 25. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 3 kvartal 2010 3. Per 3. kvartal Året Beløp i m ill. kroner 2010 2009 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 277,9 311,2 392,2 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 333,6 505,8 621,1 - ODIN Forvaltning 48,2 18,1 42,1 - Argo Securities -33,6 -39,4 -48,9 - SpareBank 1 Medlemskort S B k M dl k t 9,3 93 11,4 11 4 12,1 12 1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 2,0 20,2 22,5 - Konsernjusteringer *23,9 13,4 4,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 661,4 840,7 1 046,0 Driftskostnader morselskap ** 8,8 -38,6 -54,1 Netto finans morselskap -27 6 27,6 -26 5 26,5 -36 3 36,3 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 29,2 29,2 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 13,5 10,8 Resultat før avskrivninger m erv erdier 642,6 818,4 995,5 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 642,6 818,4 995,5 Skattekostnad -135,1 -251,2 -260,5 Resultat etter skatt 507,5 567,2 735,1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 513,3 574,3 743,9 Minoritetens andel av resultat etter skatt -5,8 -7,1 -8,8 Per 3. kvartal Året Nøkkeltall 2010 2009 2009 Egenkapitalavkastning 15,8 % 19,1 % 17,1 % * Består hovedsakelig av estimatavvik på pensjon, verdiregulering eiendom og justering av forsikringsforpliktelser ** I 3. kvartal 2010 ble det gjort en inntektsføring på MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift som SpareBank 1 Gruppen AS tidligere har dekket på vegne av First 3 Securities AS i forbindelse med en 10 år gammel rettssak. 25
 26. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i m ill. kroner 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,0 42,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 184,9 48,1 - ODIN Forvaltning 17,0 17 0 16,7 16 7 14,4 14 4 24,0 24 0 16,0 16 0 9,6 96 -7,5 75 - Argo Securities -29,0 -1,9 -2,7 -9,5 -14,6 -11,9 -12,9 - SpareBank 1 Medlemskort 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern -4,9 7,0 -0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 - Konsernjusteringer -7,4 16,3 15,1 -8,6 12,0 -6,0 7,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 318,1 318 1 185,1 185 1 158,2 158 2 205,2 205 2 373,1 373 1 355,4 355 4 112,3 112 3 Driftskostnader holding 40,7 -11,9 -20,0 -15,5 -13,2 -12,1 -13,3 Netto finans holding -11,4 -9,3 -6,9 -9,8 -2,1 -7,0 -17,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 8,4 5,1 Resultat før av skriv ninger m erv erdier 347,4 347 4 163,9 163 9 131,3 131 3 177,2 177 2 357,7 357 7 373,8 373 8 86,8 86 8 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8 Skattekostnad -88,4 -8,3 -38,5 -9,3 -27,3 -131,4 -92,5 Resultat etter skatt 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4 - 5,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 263,9 156,1 93,3 169,6 333,1 244,6 -3,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -4,9 -0,4 -0,5 -1,7 -2,6 -2,1 -2,3 26
 27. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 3. kvartal 2010 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Risikoinntekter 327,3 321,7 315,3 303,9 964,3 919,0 1 220,6 Risikokostnader -250,1 -213,4 -209,3 -208,0 -672,8 -610,5 -829,4 Risikoresultat 77,1 77 1 108,3 108 3 106,0 106 0 95,9 95 9 291,5 291 5 308,5 308 5 391,2 391 2 Tekniske avsetninger -5,5 -11,6 -14,2 -8,5 -31,3 -31,1 -38,9 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 71,6 96,7 91,8 87,4 260,1 277,4 352,3 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 161,1 164,1 146,3 148,2 471,4 423,1 563,2 Driftskostnader ekskl. provisjoner -147,0 -144,5 -131,2 -132,7 -422,6 -404,7 -554,7 Provisjoner -58,7 -59,4 -55,9 -49,7 -174,0 -144,3 -201,6 Administrasjonsresultat -44,6 -39,8 -40,8 -34,2 -125,2 -125,9 -193,1 Netto finansinntekter 177,0 234,0 176,3 241,8 587,4 765,5 1 002,4 Garantert rente -106,3 -105,5 -107,0 -110,3 -318,8 -333,3 -445,0 Renteresultat 70,8 128,5 69,3 131,5 268,6 432,2 557,4 Oppreservering -12,0 12,0 -12,0 12,0 -12,0 12,0 0,0 -36,0 36,0 0,0 -74,5 74,5 Renteresultat etter oppreservering 58,8 116,5 57,3 131,5 232,6 432,2 482,9 Vederlag for rentegaranti 7,5 9,7 5,2 3,7 22,4 10,9 14,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 93,2 183,1 113,6 188,3 389,9 594,6 656,7 Avsetning til tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 -88,6 0,0 -156,8 -127,9 Resultat til kunder -39,6 -79,3 -42,2 -5,1 -161,0 -159,4 -209,5 Avkastning på selskapets midler A k t i å l k t idl 32,1 32 1 -3,5 35 20,5 20 5 -13,4 13 4 49,1 49 1 32,7 32 7 73,0 73 0 * Resultat til eier før skatt 85,8 100,3 91,9 81,2 277,9 311,2 392,2 Skattekostnad -24,9 -17,8 0,0 0,0 -42,7 0,0 0,0 Resultat til eier 60,9 82,5 91,9 81,2 235,2 311,2 392,2 Nøkkeltall 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Kapitaldekning 20,1 % 18,3 % 19,0 % Bufferkapital i % inkl. resultat hittil i år 16,1 % 13,7 % 11,7 % Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht regnskapsstandarden IAS 12 Konsernbidraget i iht. 12. 2. kvartal 2010 medførte at selskapet fikk netto utsatt skattegjeld med MNOK 10,8. Selskapets skattekostnad hittil i år utgjorde MNOK 42,7 27
 28. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 3 kvartal 2010 3. Kollektiv Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Investeringsvalgs Selskaps Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 252,2 7,5 0,4 0,0 260,1 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 25,2 -42,7 -107,8 0,0 -125,2 Renteresultat 188,6 188 6 78,0 78 0 0,5 05 1,5 15 268,6 268 6 Oppreservering -0,2 -35,8 0,0 0,0 -36,0 Vederlag for rentegaranti 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4 Resultat til kunde -155,5 -4,6 -1,0 0,0 -161,0 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 49,1 49,1 Sum 332,8 332 8 2,5 25 -107,9 107 9 50,6 50 6 277,9 277 9 28
 29. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Individuelle I di id ll rente-/pensjonsforsikringer / j f ik i 68,6 68 6 83,1 83 1 75,2 75 2 64,1 64 1 226,9 226 9 192,2 192 2 269,6 269 6 Individuelle kapitalforsikringer 129,5 128,9 126,9 121,7 385,4 361,2 486,7 Kollektive pensjonsforsikringer 105,4 72,1 252,1 109,4 429,5 476,9 564,1 Ulykkesforsikringer 46,1 45,4 44,5 43,1 136,0 127,1 171,0 Gruppelivsforsikringer 130,1 125,8 209,8 128,7 465,7 456,9 575,0 Unit Link - Renteforsikringer 10,4 10,8 13,7 11,2 34,9 33,9 47,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 53,9 55,4 59,0 67,8 168,2 188,8 258,3 Innskuddstjenestepensjon 224,6 216,6 200,0 185,2 641,2 569,0 753,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 768,6 737,9 981,3 731,1 2 487,9 2 405,9 3 126,4 Overførte premiereserver fra andre selskaper p p 64,8 , 80,5 , 80,8 , 90,9 , 226,1 , 240,4 , 285,4 , Avgitt gjenforsikringspremie -34,2 -42,0 -43,5 -39,0 -119,7 -118,7 -157,7 Premieinntekter for egen regning 799,2 776,4 1 018,6 783,0 2 594,2 2 527,5 3 254,1 29
 30. SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per 30.09.2010 *) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 0,1 (0,1) 0 1 (0 1) % 37,4 (34,2) % 14,0 (14,5) % ** 46,9 (48,7) % 20,2 (19,4) % 34,7 (31,5) % 5,1 (5,2) % 21,4 (21,7) % 21,6 (17,0) % 22,0 (24,3) % 6,0 (7,1) % 11,2 (14,7) % 59,3 (61,4) % Aksjer Annet Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Eiendom Hold til forfall Obligasjoner Obligasjoner Aksjer Annet Obligasjoner NOK 15 8 (15,5) mrd. 15,8 (15 5) mrd NOK 2 8 (2,5) mrd. 2,8 (2 5) mrd NOK 6 3 (5,6) mrd. 6,3 (5 6) mrd * Tall i parentes er per 31.12.09 **Endringen skyldes at aksjeandelen i porteføljen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring ble redusert til 10 % 30
 31. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær k d A k t i di kundeportefølje med garanti per 30 09 10 t f lj d ti 30.09.10 Prosent Aksjer Norge 1,7 Aksjer utland 3,3 Pengemarked 1,8 Obligasjon Norge 4,6 Obligasjon utland 8,2 82 Hold til forfall 4,1 Eiendom 7,1 0 2 4 6 8 10 31
 32. SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i å år 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 5 4,0 4 3,8 3,2 32 3,1 3 2,8 Prosent 2,1 2 1,6 16 1,6 16 1 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 32 Kilde: selskapspresentasjoner
 33. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 30 09 2010 30.09.2010 Per 3. kvartal Året et Beløp i mill. kroner 2010 2009 2009 Immaterielle eiendeler 28 61 38 Investeringer 2 837 2 013 2 498 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 228 217 221 Fordringer 119 585 90 Andre eiendeler 170 300 241 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 15 978 15 386 15 629 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 6 256 5 221 5 576 SUM EIENDELER 25 616 23 783 24 294 Innskutt egenkapital 1 602 1 243 1 243 Opptjent egenkapital 622 616 397 Ansvarlig lånekapital 400 525 525 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 15 843 15 449 15 513 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 6 348 5 300 5 658 Avsetning for forpliktelser 149 100 88 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 133 127 129 Forpliktelser 443 307 658 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 77 118 83 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 25 616 23 783 24 294 33
 34. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 3 kvartal 2010 3. 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill kroner mill. 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Forfalt brutto premie 1 059,1 1 171,9 1 325,2 944,7 3 556,2 3 266,8 4 271,2 Opptjente premier f.e.r. 1 077,0 1 007,0 965,4 971,0 3 049,4 2 831,3 3 814,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -722,7 -764,0 -852,5 -671,6 -2 339,3 -2 077,3 -2 813,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -244,1 -171,8 -195,1 -211,3 -611,0 -614,2 -858,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 17,4 -0,5 0,5 -0,4 0,4 -1,6 1,6 16,6 -0,1 0,1 0,8 Andre tekniske avsetninger -6,3 4,6 29,9 9,2 28,2 -21,1 -27,5 Forsikringsresultat 121,3 75,3 -52,8 95,6 143,9 118,4 116,6 Netto finansinntekter 149,0 -15,0 97,6 160,3 231,6 404,5 532,6 Andre kostnader -0,7 -1,0 -1,0 -1,1 -2,7 -4,7 -5,8 Resultat før sikkerhetsavsetninger 269,7 59,4 43,8 254,8 372,8 518,2 643,3 Endring av sikkerhetsavsetning -15,8 -15,9 -7,5 -4,2 -39,2 -12,4 -22,2 Resultat før skatt 253,9 43,4 36,3 250,6 333,6 505,8 621,1 Skattekostnad -54,0 -12,2 5,4 -58,3 -60,8 -124,5 -118,1 Resultat etter skatt 199,9 31,2 41,7 192,3 272,8 381,3 503,0 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Nøkkeltall 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Skadeprosent f.e.r. 67,1 % 75,9 % 88,3 % 69,2 % 76,7 % 73,4 % 73,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 22,7 % 17,1 % 20,2 % 21,8 % 20,0 % 21,7 % 22,5 % Combined ratio f e r f.e.r. 89,8 89 8 % 92,9 92 9 % 108,5 108 5 % 90,9 90 9 % 96,8 96 8 % 95,1 95 1 % 96,2 96 2 % Kapitaldekning 27,2 % 27,0 % 34,2 % 34
 35. SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per 30 09 2010 30.09.2010 *) 65,3 (64,3) % Omløpsobligasjoner HTF-obligasjoner 11,5 (11,0) % Eiendom Aksjer 14,6 (14,4) % Bank Hedgefond 0,1 (0,3) % 8,4 (7,1) % 0,1 (2,9) % NOK 8,1 (8,2) mrd. * Tall i parentes er per 31.12.09 35
 36. ODIN Forvaltning Resultat per 3 kvartal 2010 3. 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Forvaltningshonorar 78,0 79,6 78,3 66,9 235,9 170,2 244,8 Tegnings- og innløsningshonorar 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 19,1 25,9 Sum driftsinntekter 78,0 79,6 78,3 73,0 235,9 189,3 270,7 Lønnskostnad 27,1 24,1 25,6 23,4 76,9 61,1 88,1 Avskrivninger 3,6 3,7 3,9 4,0 11,2 12,0 16,0 Annen driftskostnad 31,1 35,8 34,6 28,0 101,5 90,6 124,2 Sum driftskostnader 61,9 63,6 64,1 55,4 189,6 163,8 228,3 Driftsresultat 16,2 16,0 14,2 17,6 46,3 25,6 42,4 Finanskostnader 0,9 0,7 0,3 -1,7 1,8 -7,4 -0,3 Resultat før skatt 17,0 16,7 14,4 16,0 48,2 18,1 42,1 Skattekostnad Sk tt k t d 4,7 47 4,6 46 3,9 39 4,4 44 13,2 13 2 5,1 51 13,5 13 5 Resultat 12,3 12,1 10,5 11,5 34,9 13,1 28,6 36
 37. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring RAPPORTDATO 15.10.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) 84 48 48 48 Plan 79 80 Plan Effekt av Effekt av realiserte tiltak realiserte tiltak 57 47 37 31 18 15 15 22 16 10 9 6 7 4 2 2 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 37
 38. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring RAPPORTDATO 15.10.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) 191 101 Plan Plan 94 94 Effekt av 172 Effekt av realiserte tiltak 166 realiserte tiltak 162 150 79 78 78 137 71 68 68 119 50 86 66 25 24 43 20 18 18 13 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 38
 39. Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger noe etter på bemanningsreduksjon. Dette skyldes hovedsakelig prioritering av tiltak som gir best mulig lønnsomhetseffekt, uavhengig om det d t medfører bemanningskonsekvenser eller ikke df b i k k ll ikk REALISERTE EFFEKTER PER 30. SEPTEMBER 2010 (eksklusive Bank 1 Oslo) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan 157 150 Hittil realisert 136 116 105 92 76 29 24 1H 2009 2H 2009 1H 2010 3Q 2010 2H 2010 Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer 39
 40. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT Bank 1 Oslo RAPPORTDATO 15.10.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) (Å k) 89 21 21 21 Plan 84 Plan Effekt av Effekt av 19 19 realiserte tiltak realiserte tiltak 18 71 70 71 61 59 12 46 44 10 9 29 7 7 7 7 25 14 14 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Rapportering fra SB1 Gruppen inkluderer f.o.m. 01.01.2010 ikke Bank 1 Oslo, men banken inngår fortsatt i Delta- prosjektet j kt t 40
Publicidad