Publicidad
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Publicidad
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Publicidad
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Publicidad
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Publicidad
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Publicidad
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Próximo SlideShare
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Cargando en ... 3
1 de 29
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Similar a Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS(20)

Más de SpareBank 1 Gruppen AS(20)

Publicidad

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS

 1. SpareBank 1 Gruppen Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013
 2. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 20132 Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS - August 2013 - Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 - Telefaks 21 02 50 51 - E-post: post@sparebank1.no - www.sparebank1.no Innhold 3 Resultat SpareBank 1 Gruppen 4 SpareBank 1 Forsikring AS 6 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 7 ODIN Forvaltning AS 7 SpareBank 1 Markets AS 8 Fordringsadministrasjon 9 SpareBank 1 Medlemskort AS 9 SpareBank 1 Gruppen AS (morselskap) 9 Risikoforhold 10 Utsiktene for resten av året 12 Resultatregnskap 14 Utvidet Resultatregnskap 15 Balansen 16 Egenkapital 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter til regnskapet 28 Vedlegg
 3. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 20133 Resultatutvikling for 2. kvartal og 1. halvår 2013 Betydelig resultatfremgang sammenlignet med 1. halvår 2012 „„ Konsernresultat før skatt per 1. halvår ble 530,5 (296,4) mill. kroner. I 2. kvartal isolert var resultat før skatt 170,2 (122,9) mill. kroner. Annualisert egenkapitalavkastning ble 15,6 (10,5) % hittil i år. „„ SpareBank 1 Forsikring AS hadde et resultat før skatt på 284,4 (235,8) mill. kroner i 1. halvår. Bedringen skyldes god utvikling i alle resultatelementene, hovedsakelig risiko- og renteresultatet. „„ SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat før skatt på 438,4 (235,9) mill. kroner i 1. halvår. Økningen skyldes hovedsakelig lavere erstatningskostnader og avviklingsgevinster utløst av prosessforbedringsprosjekter i selskapet. „„ I ODIN Forvaltning AS har kostnadsreduksjoner ført til en bedring i resultat før skatt på 18,2 mill. kroner i 1. halvår 2013 sammenlignet med samme periode i fjor. Forvaltningskapitalen utgjorde 27,3 mrd. kroner per 30. juni 2013. „„ Det er foretatt en nedskriving av verdien av aksjene i SpareBank 1 Markets AS med 122,0 mill. kroner som følge av et forestående salg til eierbanker og LO. „„ SpareBank 1 Gruppen AS har kjøpt aksjene i Conecto AS fra det heleide datterselskapet SpareBank Gruppen Finans AS, med virkning fra 30. juni 2013. Resultat SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen oppnådde et resultat før skatt per 1. halvår 2013 på 530,5 mill. kroner, som er 234,2 mill. kroner bedre enn per 1. halvår i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde 170,2 mill. kroner, mot 122,9 i 2. kvartal 2012. Resultatbidraget fra datterselskapene utgjorde hittil i år 717,4 mill. kroner, som er 327,0 mill. kroner bedre enn ved utgangen av juni 2012. Det har vært god utvikling i alle sentrale forretningsområder. For å legge forholdene enda bedre til rette for en helhetlig BM- og kapitalmarkedsstrategi for SpareBank 1-bankene, vil eierbankene, med unntak av SpareBank 1 SR-bank, og LO bli direkte eiere i SpareBank 1 Markets AS. Det forestående salget av SpareBank 1 Markets medfører at SpareBank 1 Gruppen har foretatt en nedskrivning av aksjene i SpareBank 1 Markets med 122,0 mill. kroner per 30. juni 2013. Utvikling i konsernresultat før skatt siste tre år: 145 123 170 308 296 531 2011 2012 2013 Mill.kroner Resultat før skatt i 2. kvartal Resultat før skatt i 1. halvår Konsernet hadde en skattekostnad på 128,4 mill. kroner hittil i 2013 sammenlignet med 33,1 mill. kroner i samme periode i fjor. Dette ga en effektiv skattesats på 24,2 %. Skattekostnaden for 2. kvartal utgjorde 83,1 mill. kroner, sammenlignet med 59,5 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Resultat etter skatt for SpareBank 1 Gruppen konsern ble 402,1 mill. kroner per 1. halvår, mot 263,3 mill. kroner på samme tid i 2012. Dette ga en annualisert egenkapitalavkastning etter skatt på 15,6 % mot 10,5 % ved utgangen av 1. halvår 2012. I 2. kvartal isolert utgjorde resultatet etter skatt 87,1 mill. kroner, mot 63,4 mill. kroner i 2. kvartal 2012. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 6,6 %, opp fra 5,0 % i 2. kvartal 2012.
 4. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 20134 Samlet forvaltningskapital i konsernet var 49,5 mrd. kroner per 30. juni 2013, en økning på 3,2 mrd. kroner fra årsskiftet. Kapital- og kjernekapitaldekningen var henholdsvis 14,6 % og 13,1 % per 30. juni 2013, uendret fra årsskiftet. Resultatet hittil i år er ikke tatt med ved beregningen av kapitaldekningen. Per 30. juni 2013 var det i SpareBank 1 Gruppen i alt 1.232 faste årsverk. Siden 31. desember 2012 er antall årsverk redusert med 65. Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder per juni var 3,4 (3,6) %. Sykefraværet i 1. halvår var 3,0 (4,1) % og legemeldt sykefravær var 2,1 (3,3) %. Resultat per forretningsområde: 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2013 2012 2013 2012 2012 Resultat fra datterselskapene før skatt SpareBank 1 Forsikring AS 137,0 141,8 284,4 235,8 479,4 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 173,6 70,4 438,4 235,9 618,9 ODIN Forvaltning AS 7,7 -1,5 16,2 -2,0 -20,4 SpareBank 1 Markets AS -10,0 -44,9 -34,8 -89,7 -168,5 SpareBank 1 Medlemskort AS 1,9 2,4 5,7 5,2 10,4 SpareBank 1 Gruppen Finans AS 5,0 0,5 8,7 2,6 8,4 Conecto AS -5,1 7,0 -5,7 11,6 16,7 Konsernjusteringer 4,6 -9,0 4,6 -9,0 -8,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 314,7 166,6 717,4 390,5 936,4 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS har satsingsområdene sine innenfor innskuddspensjon, gruppelivsforsikring og individuelle risikoforsikringer. Selskapets produkter distribueres hovedsakelig gjennom bankene i SpareBank 1-alliansen og LO. Liv- og skadeforsikringsområdene styres nå som ett forretningsområde med felles administrerende direktør og som en matriseorganisasjon. Resultatutvikling: 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2013 2012 2013 2012 2012 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 104,3 92,6 185,0 122,0 291,5 Administrasjonsresultat -10,9 -19,0 -11,2 -26,4 -56,2 Renteresultat 38,1 47,0 204,5 120,2 268,8 Oppreservering -10,2 -10,3 -87,2 -41,6 -145,3 Vederlag for rentegaranti 4,5 6,1 8,6 12,4 25,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 125,9 116,6 299,8 186,6 384,7 Ufordelt resultat til kunder -9,7 -27,7 -72,9 -42,9 -86,8 Avkastning på selskapets midler 20,8 52,9 57,6 92,1 181,5 Resultat til eier før skatt 137,0 141,8 284,4 235,8 479,4 Skattekostnad -43,6 -52,6 -54,7 -20,9 -290,2 Resultat til eier etter skatt 93,4 89,1 229,8 214,9 189,2 Resultat før skatt per 1. halvår 2013 ble 284,4 mill. kroner, opp 48,6 mill. kroner fra samme periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde 137,0 mill. kroner, ned 4,8 mill. kroner fra 2. kvartal 2012. Selskapet hadde en skattekostnad på 54,7 mill. kroner hittil i år, mot 20,9 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor. Økningen i skattekostnaden sammenlignet med forrige år er en følge av endringen i skatteloven som begrenset fritaksmetoden for aksjeinvesteringer som inngår i kollektiv- og investeringsvalgporteføljene. Risikoresultat Netto risikoresultat før oppreservering for økt levealder utgjorde 185,0 mill. kroner etter 1. halvår 2013, mot 122,0 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor. Fjorårets lave risikoresultat skyldtes hovedsakelig en uvanlig økning i antall utbetalinger ved dødsfall innen risikoforsikringer i løpet av 1. kvartal 2012 samt avsetninger i forbindelse med uføreerstatninger. Av årets risikoresultat ble 17,8 mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven innen kollektiv ytelsespensjon og fripoliser på grunn av økt levealder. Administrasjonsresultat Netto administrasjonsresultat ble forbedret med 15,2 mill. kroner, og utgjorde minus 11,2 mill. kroner i 1. halvår 2013, mot minus 26,4 mill. kroner i 1. halvår 2012. Administrasjonsresultatet i 2. kvartal utgjorde minus 10,9 mill. kroner, en bedring på 8,1 mill. kroner fra 2. kvartal 2012. Renteresultat Renteresultatet hittil i år ble 204,5 mill. kroner, mot 120,2 mill. kroner på samme tid i fjor. Bedringen skyldes realisering av kursgevinster. Av renteresultatet ble 69,3 mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven innen kollektiv ytelsespensjon og fripoliser på grunn av økt levealder. Vederlaget for rentegarantien utgjorde 8,6 mill. kroner, mot 12,4 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor. Renteresultatet i 2. kvartal isolert
 5. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 20135 var påvirket av netto realisert kurstap, og ble 38,1 mill. kroner. Dette var 8,9 mill. kroner lavere enn i 2. kvartal 2012. Aktivaallokering per portefølje per 30.06.2013: 13,2 % 0,3 % 18,7 % 26,1 % 41,8 % Kollektivporteføljen Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-Amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 0,0 % 0,1 % 18,2 % 14,2 % 67,4 % Selskapsporteføljen Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-Amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 53,8 % 0,5 % 45,7 % Investeringsvalgporteføljen Aksjer Annet Obligasjoner Verdijustert avkastning i de tre kollektivporteføljene for ordinær bestand, fripoliser og gammel individual bestand var henholdsvis 3,4 %, 3,1 % og 3,6 %. Den bokførte avkastningen i disse porteføljene ble henholdsvis 2,4 %, 2,4 % og 3,0 %. Avkastningen i selskapsporteføljen var 1,9 % per 30. juni 2013. Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investeringsvalg utgjorde 9,3 mrd. kroner per 30. juni 2013, mot 8,2 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 13,3 %. Midlene fordelte seg med 53,8 % i aksjefond, 28,8 % i obligasjonsfond og 17,4 % i pengemarkedsfond. Premieinntekter og erstatninger 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2013 2012 2013 2012 2012 Individuelle rente-/ pensjonsforsikringer 81,4 72,3 161,2 144,6 325,3 Individuelle kapitalforsikringer 159,8 150,2 315,4 298,1 607,7 Kollektive pensjonsforsikringer 73,7 74,4 368,7 318,7 528,9 Ulykkesforsikringer 59,7 55,1 117,3 108,9 223,0 Gruppelivsforsikringer 151,0 132,2 416,7 371,3 632,5 Unit Link - Renteforsikringer 3,0 8,5 11,6 17,9 34,4 Unit Link - Kapitalforsikringer 16,8 35,2 50,0 71,9 134,7 Innskuddstjenestepensjon 301,9 273,1 597,8 538,2 1 123,8 Sum brutto forfalte premieinntekter 847,3 801,1 2 038,6 1 869,6 3 610,2 Overførte premiereserver fra andre selskaper 202,4 194,7 301,1 297,0 575,2 Avgitt gjenforsikringspremie -46,0 -41,2 -93,5 -69,8 -154,5 Premieinntekter for egen regning 1 003,7 954,5 2 246,3 2 096,8 4 030,8 Brutto premieinntekter, eksklusive tilflyttet kapital, ble 2.039 mill. kroner per 1. halvår 2013, mot 1.870 mill. kroner etter 1. halvår i fjor, en økning på 9,0 %. Brutto utbetalte erstatninger ble 980,9 mill. kroner, som er en nedgang på 4,7 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Erstatningsavsetningene ble styrket med 177,1 mill. kroner, mot 107,7 mill. kroner samme periode i fjor. Dette var hovedsakelig avsetninger for forventet økning i uføreerstatninger. Selskapets salgsvolum for risikoprodukter i personmarkedet viste en økning på 8,1 % per 1. halvår. For pensjonsforsikringer i bedriftsmarkedet var det en nedgang i salgsvolum på 4,6 % i forhold til 1. halvår 2012. Soliditet og kapitalforhold Selskapets forvaltningskapital var 31,2 mrd. kroner per 30. juni 2013. Dette var 2,2 mrd. kroner høyere enn ved årsskiftet. Endringen skyldtes hovedsakelig økning i forsikringsforpliktelsene og kursutvikling på finansielle eiendeler. Selskapets kapitaldekning var 17,6 % ved utgangen av 1. halvår 2013, mot 18,5 % per 31. desember 2012. Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital. Estimert solvensmargin ved utgangen av 1. halvår 2013 var 298 %, mot 309 % ved årsskiftet. Bufferkapitalen,inklusivresultathittiliår,utgjorde2.677mill. kroner ved utgangen av 1. halvår 2013. Dette tilsvarte 15,5 % av de forsikringsmessige avsetningene. Bufferkapitalen ved årsskiftet utgjorde 13,6 %. Endringen skyldes hovedsakelig delårsresultatet og økningen i kursreguleringsfondet fra 590,0 mill. kroner ved årsskiftet til 718,5 mill. kroner per 30. juni 2013. Av kursreguleringsfondet tilhører 359,3 mill.
 6. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 20136 kroner den ordinære kollektivporteføljen, 153,7 mill. kroner tilhører porteføljen til fripoliser og 205,5 mill. kroner tilhører porteføljen til gamle individuelle spareforsikringer. Utvikling i bufferkapital, per kvartal1 : 15,2 14,0 14,1 11,0 12,8 14,8 16,3 13,6 14,8 15,5 1. kv 2011 2. kv 2011 3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Prosent Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond SpareBank 1 Skadeforsikring konsern SpareBank 1 Skadeforsikring er det ledende norske selskapet på salg av forsikring gjennom bank, men har også direkte distribusjon til privatkunder, samt salg via meglerkanalen til bedriftsmarkedskunder. Resultatutvikling: 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2013 2012 2013 2012 2012 Forfalt brutto premie 1 370,8 1 431,1 2 983,7 3 144,2 5 600,4 Opptjente premier f.e.r. 1 174,0 1 257,3 2 367,2 2 491,8 5 073,1 Påløpne erstatninger f.e.r. -862,0 -982,7 -1 737,0 -2 026,4 -3 968,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -221,4 -230,0 -440,0 -441,0 -1 015,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 6,7 1,7 11,9 2,9 14,3 Andre tekniske avsetninger 0,7 -15,1 -12,2 -15,6 -41,2 Forsikringsresultat 98,1 31,1 189,9 11,6 62,4 Netto finansinntekter 70,7 51,0 240,7 244,9 537,6 Driftsresultat 168,8 82,1 430,6 256,6 599,9 Endring av sikkerhetsavsetning 4,8 -11,7 7,8 -20,7 19,0 Resultat før skatt 173,6 70,4 438,4 235,9 618,9 Skattekostnad -57,7 -28,2 -103,1 -54,2 -142,7 Resultat etter skatt 115,9 42,2 335,3 181,7 476,1 Resultat før skatt per 1. halvår 2013 ble 438,4 mill. kroner, som er 202,5 mill. kroner bedre enn per 1. halvår i fjor. Unison påvirket resultatet negativt med 39,5 mill. kroner. For 2. kvartal isolert utgjorde resultat før skatt 173,6 mill. kroner for konsernet, en økning på 103,2 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2012. Resultatet fra forsikringsvirksomheten hittil i år ble 189,9 mill. kroner, som er en bedring på 178,3 mill. kroner fra utgangen av 1. halvår 2012. 1 For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av resultat Resultatfremgangen skyldes i hovedsak en reduksjon i årets erstatningskostnader for sentrale produktgrupper og betydelige avviklingsgevinster for korthalede bransjer. Gjennomførte prosessforbedringsprosjekter og en forbedret risikosammensetning i porteføljene har gitt grunnlag for en reduksjon i erstatningsavsetningene. SpareBank 1 Skadeforsikring konsernet har derfor inntektsført avviklingsgevinster på totalt 227,3 mill. kroner i 1. halvår 2013, hvorav 112,6 mill. kroner i 2. kvartal. For 2. kvartal utgjorde resultatet fra forsikringsvirksomhet 98,1 mill. kroner, mot 31,1 mill. kroner for samme periode i 2012. Skadeutvikling Brutto skadeprosent i konsernet utgjorde 71,3 % per 1. halvår 2013. Dette er 10,9 prosentpoeng bedre enn for tilsvarende periode i fjor. Forbedringen skyldes i hovedsak positiv lønnsomhetsutvikling for hovedproduktene både innen privatmarkedet og bedriftsmarkedet, og inntektsføring av betydelige avviklingsgevinster som er en konsekvens av at gjennomførte forbedringstiltak har gitt grunnlag for en reduksjon i erstatningsavsetningene. Resultatregnskapet i 1. halvår 2013 er belastet med 79,8 mill. kroner i erstatningskostnader fra naturskader, hovedsakelig i forbindelse med flom og skred i mai 2013. Dette har gitt et netto naturskaderesultat på minus 47,0 mill. kroner. Til sammenligning var naturskaderesultatet på minus 20,0 mill. kroner for tilsvarende periode i 2012. Driftskostnader Brutto kostnadsprosent var 18,5 % ved utgangen av 1. halvår 2013. Dette er 0,9 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak utbetaling av lønnsomhetsprovisjon til distributørene. Øvrige driftskostnader har blitt redusert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
 7. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 20137 Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis (%): 83,4 88,5 78,5 84,9 78,0 81,4 69,1 73,3 73,4 18,4 17,3 22,2 16,7 18,5 20,2 24,4 18,3 18,6 101,9 105,8 100,7 101,6 96,5 101,5 93,4 91,7 92,0 2. kv 2011 3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Skadeprosent Kostnadsprosent Premieutvikling Premieinntekt for egen regning ble 2.367 mill. kroner per 1. halvår 2013, som er en reduksjon på 125 mill. kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Konsernet har hatt en negativ bestandsutvikling på 139,0 mill. kroner i 1. halvår 2013. Morselskapet, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, har hatt en positiv bestandsutvikling på 96,0 mill. kroner, mens Unison Forsikring har hatt en bestandsnedgang på 235 mill. kroner i 1. halvår. Bestandsnedgangen i Unison Forsikring er et resultat av en planlagt nedskalering. Unison Forsikring vil bli fusjonert med SpareBank 1 Skadeforsikring AS i løpet av 2. halvår 2013. Total bestandspremie utgjorde ca 5,3 mrd. kroner per utgangen av 2. kvartal 2013. Kapitalforvaltning og soliditet SpareBank 1 Skadeforsikring konsern hadde netto finansinntekter på 240,7 mill. kroner i 1. halvår 2013, som er 4,2 mill. kroner mindre enn på samme tid i 2012. Nedgangen skyldes redusert avkastning på obligasjoner. Den totale porteføljen hadde en finansavkastning på 2,2 %. Finansinntekter for 2. kvartal isolert utgjorde 70,7 mill. kroner, mot 51,0 mill. kroner i 2. kvartal 2012. Kapitaldekningen, eksklusiv resultatet hittil i år, ble 36,7 %, tilsvarende en overdekning av ansvarlig kapital på 1.794 mill. kroner. Kapitaldekningen ved årsskiftet var 37,1 %. Selskapet anses godt kapitalisert i forhold til forventede Solvens II-krav. ODIN Forvaltning AS ODIN Forvaltning AS er et verdipapirfondsforetak med konsesjon til forvaltning av verdipapirfond og aktiv forvaltning. Resultatutvikling: 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2013 2012 2013 2012 2012 Driftsinntekter 69,2 63,4 135,9 130,6 257,1 Lønnskostnader -29,2 -25,9 -52,9 -50,5 -110,1 Avskrivninger -6,3 -6,8 -12,7 -13,3 -26,0 Andre driftskostnader -26,3 -32,5 -54,7 -69,4 -130,5 Sum driftskostnader -61,8 -65,2 -120,3 -133,2 -266,6 Driftsresultat 7,4 -1,8 15,5 -2,6 -9,6 Finanskostnader 0,4 0,4 0,6 0,7 -10,8 Resultat før skatt 7,7 -1,5 16,2 -2,0 -20,4 Skattekostnad -2,1 0,5 -4,4 0,6 1,9 Resultat etter skatt 5,6 -1,0 11,8 -1,3 -18,5 ODIN Forvaltning oppnådde et resultat før skatt på 16,2 mill. kroner for 1. halvår 2013, mot et underskudd på 2,0 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig lavere kostnader enn i tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene i 1. halvår er redusert til 120,3 mill. kroner fra 133,2 mill. kroner etter 1. halvår 2012. I 2. kvartal isolert utgjorde resultatet før skatt 7,7 mill. kroner, opp fra et underskudd på 1,5 mill. kroner for 2. kvartal 2012. Driftskostnadene for 2. kvartal 2013 isolert ble redusert med 3,4 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2012. Forvaltningshonorarer for 1. halvår 2013 har økt med 5,3 mill. kroner sammenlignet med samme tid hittil i fjor, og utgjorde 135,9 mill. kroner. Forvaltningskapitalen økte med 2,5 mrd. kroner i løpet av 1. halvår 2013 og utgjorde 27,3 mrd. kroner per 30. juni 2013. Det ble netto innløst for 332,0 mill. kroner i aksjefond i 1. halvår 2013. Markedsandelen for aksjefond var 8,2 % ved utgangen av juni, som er uforandret fra årsskiftet. Det ble netto tegnet for 292,0 mill. kroner og 105,0 mill. kroner i henholdsvis kombinasjons- og rentefond i 1. halvår. ODIN Forvaltning hadde en markedsandel for kombinasjonsfond på 5,0 % per 30. juni 2013, mot 4,4 % ved årsskiftet. Fire av elleve av ODIN Forvaltnings aksjefond hadde bedre avkastning enn referanseindeksene per 30. juni 2013, målt etter avkastning hittil i år. SpareBank 1 Markets AS SpareBank 1 Markets AS er et analysebasert fullskala verdipapirforetak. Selskapet er bygget opp til å bli et ledende norsk kapitalmarkedsmiljø som i samarbeid med SpareBank 1-alliansen kan levere hele kapitalstrukturen, fra banklån til obligasjoner og egenkapital. SpareBank 1 Gruppen AS eide 97,8 % av aksjene i selskapet ved utgangen av 2. kvartal 2013.
 8. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 20138 Resultatutvikling: 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2013 2012 2013 2012 2012 Sum inntekter 61,3 40,0 107,2 72,9 149,6 Lønn og lønnsrelaterte kostnader -52,5 -61,5 -104,0 -117,3 -203,5 Andre driftskostnader -16,7 -20,9 -33,3 -40,2 -104,7 Avskrivninger -1,8 -1,5 -3,7 -3,1 -6,5 Sum driftskostnader -71,1 -84,0 -141,0 -160,6 -314,6 Driftsresultat -9,8 -44,0 -33,8 -87,7 -165,0 Netto finanskostnader -0,3 -0,9 -1,0 -1,9 -3,5 Resultat før skatt -10,0 -44,9 -34,8 -89,7 -168,5 Skattekostnad 2,8 12,4 9,7 24,6 44,1 Resultat etter skatt -7,2 -32,6 -25,1 -65,1 -124,4 SpareBank 1 Markets hadde i 1. halvår 2013 et underskudd på 34,8 mill. kroner, som tilsvarer en resultatforbedring på 54,9 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I 2. kvartal isolert hadde selskapet et resultat før skatt på minus 10,0 mill. kroner, sammenlignet med minus 44,9 mill. kroner i 2. kvartal 2012. Samlet omsetning hittil i år var på 107,2 mill. kroner, opp fra 72,9 mill. kroner på tilsvarende tidspunkt i fjor. Inntekter fra egenkapitalområdet og markedet for high yield rentepapirer utgjorde 37,6 mill. kroner, mot 24,2 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Inntektene fordeler seg på kurtasjeinntekter fra annenhåndsmarkedet, inntekter fra emisjoner/plasseringer og netto gevinst fra egenhandel/kundefasilitering. Selskapets andel av markedet for annenhåndsomsetning av aksjer er stigende, men samlet omsetningsvolum i dette markedet er vesentlig lavere enn det var noen år tilbake. På fremmedkapitalområdet ble det bokført inntekter på 25,0 mill. kroner i 1. halvår, som er 11,2 mill. kroner høyere enn for samme periode i fjor. Selskapet har i betydelig grad styrket sin posisjon i markedet for obligasjonsemisjoner gjennom det siste året, i hovedsak som følge av samarbeidet med SpareBank 1 SMN, som gir tilgang til ratet balanse. Det har vært underliggende høy aktivitet også på corporateområdet i årets 1. halvår. Inntektene fra dette området ble 40,0 mill. kroner, mot 31,5 mill. kroner for samme periode i fjor. Aktiviteten er høyest i markedet for refinansiering/ utlegging av nye obligasjonslån. I tillegg kommer inntekter fra strategisk/finansiell rådgivning blant annet i forbindelse med selskapsoverdragelser. Ordinære driftskostnader var 103,7 mill. kroner i 1. halvår, mot 110,2 mill. kroner for samme periode i 2012. I 2. kvartal isolert ble ordinære driftskostnader 52,7 mill. kroner, mot 58,1 for samme periode i fjor. Selskapet hadde 102 ansatte per 30. juni 2013, mot 108 ved årsskiftet. Fordringsadministrasjon SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen henholdsvis factoring og kjøp og forvaltning av misligholdte porteføljer. Resultatutvikling: 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2013 2012 2013 2012 2012 Ledelse -2,7 -2,5 -4,9 -3,7 -7,1 Forretningsområdet Factoring 5,9 2,7 9,7 4,4 12,8 Forretningsområdet Portefølje 0,9 1,2 3,9 3,8 6,4 Resultat før skatt 4,0 1,4 8,7 4,4 12,1 Skattekostnad -1,1 -0,4 -2,4 -1,2 -3,4 Resultat etter skatt 2,9 1,0 6,2 3,2 8,7 SpareBank 1 Gruppen Finans AS oppnådde et resultat før skatt på 8,7 mill. kroner, mot 4,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt for 2. kvartal utgjorde 4,0 mill. kroner, en økning på 2,6 mill. kroner fra 2. kvartal 2012. Forretningsområdet Factoring Resultat før skatt hittil i år ble 9,7 mill. kroner, mot 4,4 mill. kroner per 1. halvår i fjor. Resultatfremgangen i 1. halvår kommer hovedsakelig som følge av bedring i netto renteinntekt, som økte med 3,5 mill. kroner, og reduserte tap på utlån med 0,3 mill. kroner. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde 5,9 mill. kroner, som var en økning på 3,2 mill. kroner fra 2. kvartal 2012. Klientomsetningen per 30. juni 2013 var 8.826 mill. kroner, som var en økning på 17,2 % fra samme periode i fjor. Forretningsområdet Portefølje Resultat før skatt hittil i år ble 3,9 mill. kroner, som var 0,1 mill. kroner bedre enn for samme periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes økte renteinntekter som følge av et høyere porteføljevolum og jevn innfordring. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde 0,9 mill. kroner, som var en nedgang på 0,3 mill. kroner fra 2. kvartal 2012. Forretningsområdet hadde per 30. juni 2013 et samlet porteføljevolum på 1.835 mill. kroner, mot 1.504 mill. kroner ved årsskiftet. Den bokførte verdien på porteføljene var 174,9 mill. kroner per 30. juni 2013. Conecto AS Conecto AS har sin virksomhet innen inndrivelse av fakturakrav samt innen fordringsforvaltning, prosessuell gjeldsforfølging og juridisk rådgivning som i hovedsak retter seg mot banker og finansieringsselskaper. Conecto AS ble kjøpt av SpareBank 1 Gruppen AS fra SpareBank 1 Gruppen Finans AS med virkning fra 30. juni 2013.
 9. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 20139 Resultatutvikling: 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2013 2012 2013 2012 2012 Driftsinntekter 38,7 42,6 74,4 82,5 153,6 Driftskostnader -43,9 -35,7 -80,4 -71,2 -137,9 Driftsresultat -5,2 6,9 -6,0 11,2 15,7 Netto finansinntekter 0,1 0,1 0,3 0,4 1,1 Resultat før skatt -5,1 7,0 -5,7 11,6 16,7 Skattekostnad 1,4 -2,0 1,6 -3,3 -4,7 Resultat etter skatt -3,6 5,0 -4,1 8,4 12,0 Resultat før skatt hittil i år ble minus 5,7 mill. kroner, som var 17,3 mill. kroner lavere enn på samme tid i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak en ekstraordinær inntektsføring på 6,3 mill. kroner i 2012 i forbindelse med salg av en portefølje, kundebortfall og lavere snittinntekt per sak. Antall nye oppdrag har økt i forhold til 2012. Resultat før skatt før 2. kvartal utgjorde minus 5,1, tilsvarende en nedgang på 12,1 mill. kroner fra 2. kvartal 2012. Driftskostnadene hittil i år ble 80,4 mill. kroner, mot 71,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i selskapet og i 1. halvår har det påløpt kostnader knyttet til det pågående omstillingsprogrammet i selskapet. SpareBank 1 Medlemskort AS SpareBank 1 Medlemskort AS driver virksomhet innenfor tre forretningsområder: 1. Medlemskortadministrasjon: Selskapet drifter LO-forbundenes felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse. 2. LOfavør fordelskonsept: Selskapet drifter og administrerer fordelsprogrammet LOfavør for omlag 880.000 medlemmer. 3. System- og reskontrodrift: Selskapet krever inn forsikringspremie for kollektiv forsikring på vegne av SpareBank 1 Forsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring. SpareBank 1 Medlemskort AS samarbeider tett med LO og LO-forbundene, i tillegg til de øvrige selskapene i SpareBank 1-alliansen. Resultatutvikling: 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2013 2012 2013 2012 2012 Driftsinntekter 12,8 12,9 27,3 27,3 55,2 Driftskostnader -11,0 -10,8 -22,0 -22,6 -45,7 Driftsresultat 1,8 2,1 5,3 4,7 9,5 Netto finansinntekter 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 Resultat før skatt 1,9 2,4 5,7 5,2 10,4 Skattekostnad -0,5 -0,7 -1,6 -1,4 -3,2 Resultat etter skatt 1,4 1,7 4,1 3,7 7,2 Resultat før skatt per 1. halvår 2013 ble 5,7 mill. kroner, mot 5,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Selskapet hadde totale inntekter på 27,3 mill. kroner, som var på nivå med samme periode i fjor. Samlede driftskostnader ble 22,0 mill. kroner. SpareBank 1 Gruppen AS (morselskap) Driftskostnadene i SpareBank 1 Gruppen AS ble 28,1 mill. kroner per 1. halvår 2013, mot 59,6 mill. kroner i samme periode i fjor. Fjorårets driftskostnader inkluderer 19,1 mill. kroner i forbindelse med prosjekt for etablering av eget kortselskap som i 3. kvartal 2012 ble overdratt fra SpareBank 1 Gruppen AS til SpareBank 1 Kredittkort AS. Selskapet hadde netto finanskostnader på 34,9 mill. kroner, som er 0,4 mill. kroner høyere enn ved utgangen av juni i fjor. Risikoforhold En omfattende gjennomgang av de risikoer som SpareBank 1 Gruppen står overfor er gjengitt i selskapets årsberetning for 2012, årsregnskapets note 6 om finansiell risikostyring, samt den særskilt utarbeidede Pilar 3-rapporten (”Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften”). De viktigste risikofaktorene for SpareBank 1 Gruppen på konsernnivå er: „„ Markedsrisikoknyttettilaksje-,rente-ogeiendomsmarkedet utgjør den største risikoen (53 % av brutto risiko) for resultatsvingninger for SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Skadeforsikring, men også SpareBank 1 Forsikring AS har betydelige porteføljer av finansielle eiendeler. Disse gir opphav til prisrisiko som følge av verdiendringer i markedet. I SpareBank 1 Forsikring AS er det bygget opp kursreguleringsfond per 30.06.2013 med 718,0 mill. kroner som er med på å redusere risikoen for resultatsvingninger. „„ Som et forsikringsdominert finanskonsern utgjør forsikringsrisiko den nest største risikoen for SpareBank 1 Gruppen (32 % av brutto risiko). Det er tett oppfølging av forsikringsmessige avsetninger, og det vurderes at konsernet har god kontroll på denne risikoen. Ekstreme
 10. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201310 enkelthendelser kan imidlertid påvirke avsetningene i enkelte perioder. „„ SpareBank 1 Gruppen har de siste årene foretatt flere oppkjøp av mindre selskaper. Det er risiko knyttet til slike oppkjøp både i forhold til den prisen som betales for selskapet og risiko knyttet til implementering av virksomheten i SpareBank 1 Gruppen. I løpet av 2013 skjer det endringer for noen av selskapene som er forbundet med størst risiko. Unison Forsikring har bygget ned sin forsikringsvirksomhet betydelig og vil i 2. halvår 2013 blir fusjonert med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. SpareBank 1 Gruppen AS fremstår som godt kapitalisert og vurderes å ha god risikobærende evne i forhold til risikoeksponeringen som er knyttet til selskapets drift. Det vurderes også at selskapet er godt posisjonert i forhold til å møte forventede kapitalkrav under Solvens II-regelverket når dette trer i kraft, sannsynligvis fra 01.01.2016. Deler av regelverket forventes imidlertid å få effekt allerede fra 2014. Ny styringsstruktur I juni 2013 ble det besluttet å gjennomføre en tettere integrasjon av virksomheten i SpareBank 1 Gruppen konsernet og alliansesamarbeidet for å få en enhetlig styring av den samlede virksomheten. Dette skal bidra til at SpareBank 1 vil kunne møte kunde- og markedsutfordringene raskere og mer effektivt – koordinert og med stor konkurransekraft. Det vil bli etablert ett felles styre – Alliansestyret, og én styringslinje fra eierne via Alliansestyret og administrerende direktør og til en integrert organisasjon av SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet. Dette innebærer også at dagens konsernledelse og allianseledelse slås sammen til én felles ledelse, Allianseledelse, med virkning fra 1. juli 2013. Utsiktene for resten av året Resultatet for SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår var godt. Resultatfremgang i de største produktselskapene har bidratt til en god egenkapitalavkastning i konsernet. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern har i 1. halvår gjennomført forbedringstiltak som har gitt en reduksjon i erstatningskostnadene og forbedret den forsikringstekniske lønnsomheten. Det er forventet at denne utviklingen vil fortsette gjennom 2. halvår 2013 og bidra til et tilfredsstillende forsikringsresultat for året som helhet. SpareBank 1 Forsikring AS anses å være godt posisjonert i forhold til det framtidige pensjonsmarkedet der økte kapitalkrav, også i forhold til Solvens II-kravene, og ytterligere fokus på lønnsomhet blir sentralt. Styret har besluttet å selge SpareBank 1 Markets AS slik at eierbanker og LO vil bli direkte eiere i selskapet. Salget, som forutsetter godkjennelse fra Finanstilsynet, vil bli gjennomført i løpet av 3. kvartal. Styret forventer et godt resultat for 2013. Regnskapene per 2. kvartal og 1. halvår 2013 er ikke revidert. Oslo, 14. august 2013 Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
 11. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201311 Erklæring fra styret og administrerende direktør i henhold til verdipapirhandelslovens § 5-6 Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2013 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av SpareBank 1 Gruppen AS og konsernet SpareBank 1 Gruppens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 14. august 2013 Per Halvorsen Styrets leder Richard Heiberg Jan-Frode Janson Arne Austreid Knut Bekkevold Finn Haugan Tor-Arne Solbakken Sally-Lund Andersen Kirsten Idebøen Adm. Dir.
 12. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201312 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2. kv 2012 31.12.12 Brutto premieinntekter forsikring 5 055 4 898 2 401 2 374 9 735 - avgitt reassuranse -441 -309 -224 -162 -631 Netto premieinntekter forsikring 4 613 4 589 2 178 2 212 9 104 Renteinntekter 74 68 39 34 140 Rentekostnader -63 -61 -33 -31 -127 Netto renteinntekter 11 7 6 3 13 Provisjonsinntekter 366 320 181 150 628 Provisjonskostnader -508 -446 -259 -224 -939 Netto provisjonsinntekter -142 -126 -77 -74 -311 Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi 1 320 813 325 -177 1 873 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - - - - - Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 36 31 14 17 67 Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall 116 119 62 59 237 Netto inntekter investeringseiendommer 183 165 102 84 289 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 5 3 5 - 3 Andre inntekter 215 178 127 96 377 Sum inntekter 6 357 5 779 2 742 2 220 11 653 Forsikringsytelser og erstatninger 4 785 4 397 2 035 1 740 8 693 Reassurandørens andel av erstatninger -238 -266 -115 -141 -413 Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring 128 205 17 -76 405 Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring 6 9 2 1 5 Avsetning til tilleggsavsetninger 45 - 4 - 44 Tap på utlån, garantier mv - - 0 - 1 Driftskostnader 897 1 056 455 534 1 955 Avskrivninger og nedskrivninger 179 54 172 27 134 Andre kostnader 24 29 3 12 42 Sum kostnader 5 826 5 483 2 572 2 097 10 866 Driftsresultat 531 296 170 123 787 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - - - Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 531 296 170 123 787 Skattekostnad 128 33 83 59 343 Resultat etter skatt 402 263 87 63 443 Delårsresultatet tilordnes: Kontrollerende interesses andel 403 265 87 64 446 Ikke-kontrollerende interesses andel -1 -2 - -1 -3
 13. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201313 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.) Morselskapet Mill.kroner 30.06.13 30.06.12 2. kv 2013 2. kv 2012 31/12/12 Brutto premieinntekter forsikring - - - - - - avgitt reassuranse - - - - - Netto premieinntekter forsikring - - - - - Renteinntekter 9 12 5 8 19 Rentekostnader -48 -46 -26 -24 -98 Netto renteinntekter -39 -34 -20 -15 -80 Provisjonsinntekter - - - - - Provisjonskostnader - - - - - Netto provisjonsinntekter - - - - - Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi -1 -3 - -2 2 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - - - - - Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost - - - - - Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall - - - - - Netto inntekter investeringseiendommer - - - - - Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 1 013 1 372 1 013 1 368 1 056 Andre inntekter - - - - - Sum inntekter 973 1 335 993 1 351 978 Forsikringsytelser og erstatninger - - - - - Reassurandørens andel av erstatninger - - - - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring - - - - - Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring - - - - - Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - - Tap på utlån, garantier mv - - - - - Driftskostnader 6 41 -6 17 36 Avskrivninger og nedskrivninger 464 19 453 9 38 Andre kostnader - 1 1 1 1 Sum kostnader 471 61 448 27 75 Driftsresultat 503 1 274 545 1 324 902 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - - - Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 503 1 274 545 1 324 902 Skattekostnad 190 240 201 255 215 Resultat etter skatt 313 1 034 344 1 069 687
 14. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201314 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Konsernet Mill. kroner 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2. kv 2012 31.12.2012 Resultat fra resultatregnskapet 402 263 87 63 443 OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatavvik i pensjonsavtalen -15 8 -15 8 13 Revaluering eiendom - - - - - Skatt 4 -2 4 -2 -2 Sum -11 7 -11 7 10 Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - - - Omregningsdifferanse - 1 - 1 -1 Skatt - - - - - Sum - 1 - 1 -1 Andre inntekter og kostnader (etter skatt) -11 8 -11 8 10 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 391 271 76 71 453 Andel kontrollerende interesse 392 272 76 72 456 Andel ikke-kontrollerende interesse -1 -2 - -1 -3 Morselskapet Mill. kroner 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2. kv 2012 31.12.2012 Resultat fra resultatregnskapet 313 1 034 344 1 069 687 OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatavvik i pensjonsavtalen -16 3 -16 3 7 Skatt 5 -1 5 -1 -2 Andre inntekter og kostnader etter skatt -12 2 -12 2 5 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 302 1 035 332 1 071 692
 15. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201315 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 30.06.13 31.12.12 Mill. kroner 30.06.13 31.12.12 EIENDELER 89 125 Eiendel ved utsatt skatt - - - - Goodwill 796 839 - - Andre immaterielle eiendeler 324 297 6 269 6 013 Investering i datterselskaper - - 10 10 Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap 10 11 162 165 Eiendom, anlegg og utstyr 1 068 1 061 - - Fordring på reassurandør 1 845 1 516 154 162 Andre eiendeler 396 425 - - Investeringseiendommer 4 130 4 148 - - Obligasjoner holdt til forfall 4 216 4 478 - - Obligasjoner til amortisert kost 2 184 1 825 27 21 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 30 25 779 802 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner 2 018 1 231 - - Verdipapirer til virkelig verdi 29 888 27 969 1 3 Finansielle derivater 6 112 - - Fordring på forsikringstaker 1 752 1 612 - 269 Bankinnskudd og kontanter 825 755 7 491 7 571 SUM EIENDELER 49 489 46 303 EGENKAPITAL OG GJELD 2 400 2 400 Innskutt egenkapital 2 400 2 400 1 075 1 460 Opptjent egenkapital 2 610 2 906 - - Annen egenkapital - ikke resultatført - - - - Ikke kontrollerende eierinteresser -2 -3 3 475 3 861 Sum egenkapital 5 009 5 304 283 284 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 483 484 - - Kursreguleringsfond 718 590 - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 26 376 24 710 - - Premie- og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 10 065 9 693 96 89 Netto pensjonsforpliktelser 316 343 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 566 561 - - Betalbar skatt 107 1 808 834 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 808 834 - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 397 207 - - Finansielle derivater 372 177 177 202 Andre forpliktelser 1 015 1 116 2 652 2 301 Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 3 257 2 285 7 491 7 571 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 49 489 46 303
 16. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201316 BEVEGELSE I EGENKAPITAL Konsernet Mill. kroner Aksjekapital Overkursfond Opptjent Egenkapital Verdireg. fond Ikke kontrollerende interesser Sum Egenkapital Egenkapital per 01.01.12 1 870 100 2 974 - -2 4 942 Årets resultat - - 265 - -2 263 Årets utvidede resultat - - 8 - - 8 Årets totalresultat - - 272 - -2 271 Kapitalforhøyelse 86 344 - - - 430 Utbetalt utbytte - - -434 - - -434 Transaksjoner med ikke kontrollerende interesser - - -5 - 3 -2 Sum transaksjoner med aksjeeiere 86 344 -439 - 3 -6 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -16 - - -16 Korrigering tidligere år - - -7 - - -7 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -22 - - -22 - - - - - - Egenkapital per 30.06.12 1 956 444 2 786 - -1 5 185 Egenkapital per 01.01.13 1 956 444 2 906 - -3 5 304 Årets resultat - - 403 - -1 402 Årets utvidede resultat - - -11 - - -11 Årets totalresultat - - 392 - -1 391 Kapitalforhøyelse - - - - - - Utbetalt utbytte - - -687 - - -687 Transaksjoner med ikke kontrollerende interesser - - -5 - - -5 Sum transaksjoner med aksjeeiere - - -692 - - -692 Andre føringer mot egenkapital - - -3 - 2 -2 Korrigering tidligere år - - 8 - - 8 Andre føringer direkte mot egenkapital - - 4 - 2 6 Egenkapital per 30.06.13 1 956 444 2 610 - -2 5 009
 17. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201317 BEVEGELSE I EGENKAPITAL Morselskapet Mill. kroner Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per 01.01.12 1 870 100 1 202 3 172 Årsresultat - - 1 034 1 034 Årets utvidede resultat - - 2 2 Årets totalresultat - - 1 035 1 035 Kapitalforhøyelse 86 344 - 430 Utbetalt utbytte - - -434 -434 Sum transaksjoner med aksjeeiere 86 344 -434 -4 Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Korrigeringer tidligere år - - - - Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - - - - - Egenkapital per 30.06.12 1 956 444 1 803 4 203 Egenkapital per 01.01.13 1 956 444 1 460 3 861 Årsresultat - - 313 313 Årets utvidede resultat - - -12 -12 Årets totalresultat - - 302 302 Kapitalforhøyelse - - - - Utbetalt utbytte - - -687 -687 Sum transaksjoner med aksjeeiere - - -687 -687 Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Korrigeringer tidligere år - - - - Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Egenkapital per 30.06.13 1 956 444 1 075 3 475
 18. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201318 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2013Mill. kroner 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2013 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 313 1 034 687 Årsresultat etter skatt 402 263 443 -1 013 -1 372 -1 056 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper -5 -3 -3 - - - Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert - - - - - - virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - 464 19 38 Avskrivninger og nedskrivninger 179 54 134 - - - Verdiregulering investeringseiendommer 6 1 55 - - - Tap på utlån/garantier - - 1 -10 -5 -3 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- og utbetalinger i pensjonsordninger -35 -20 -38 - - - Økning fordring på reassurandør -329 - -105 - - - Reduksjon fordring på reassurandør - - - - -85 -649 Økning av utlån til kunder -786 -406 -338 23 - - Reduksjon av utlån til kunder - - - - - - Endring i forsikringstekniske avsetninger 2 166 1 869 3 067 -420 -301 -287 Endring i andre tidsavgrensningsposter 203 -611 -433 351 1 2 300 Økning innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 972 177 1 519 - - - Reduksjon innskudd fra og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner - - - - - - Økning av verdipapirer til virkelig verdi -1 813 -1 271 -3 074 2 - - Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi - - - - - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall -97 -172 -408 - - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall - - - -290 -709 1 031 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 864 -119 821 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -5 - -4 Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg -5 - -5 - - - Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg - - - -404 -1 233 -1 233 Utbetaling av konsernbidrag - - - 1 013 1 365 1 389 Mottatt utbytte og konsernbidrag 5 3 3 148 -16 -16 Tilgang investering i datterselskap - - - - - - Avgang investering i datterselskap - - - - - - Tilgang av immaterielle eiendeler -53 -44 -114 - - - Vederlag immaterielle eiendeler - - - - - - Reduksjon/(økning) av investeringseiendom 12 14 -49 -18 -14 -42 Reduksjon/(økning) av egne eiendom anlegg og utstyr -39 -43 -107 734 103 95 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -81 -69 -272 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - - - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - - - - - - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital - - - - 430 430 Innbetalinger av ny egenkapital - 430 430 -687 -434 -434 Utbetaling av utbytte -687 -434 -434 - 470 - Økning av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 470 - -26 - -1 066 Reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -26 - -1 066 -713 466 -1 070 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -713 466 -1 070 -269 -140 55 Netto kontantstrøm for perioden 70 277 -521 269 214 214 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01. 755 1 276 1 276 - 74 269 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per utgangen av perioden 825 1 554 755
 19. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201319 Noter til regnskapet NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapene for 2. kvartal og 1. halvår 2013 for konsernet inkluderer SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapene er satt opp i overensstemmelse med IAS 34 «Delårsrapportering». Delårsregnskapene inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i 2013 utover det som fremkommer av avsnittene under. En beskrivelse av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2012. Års- og delårsregnskapene er utarbeidet i samsvar med IFRS godkjent av EU. IAS 1 «Presentasjon av finansregnskap» er endret og medfører at poster i utvidet resultat deles inn i to grupper for regnskapet for 2. kvartal og 1. halvår 2013, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster som skal inkluderes i utvidet resultat. IFRS 13 «Måling av virkelig verdi» definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi, men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet anvender IFRS 13 for regnskap for 2. kvartal og 1. halvår 2013. Endrede regler i IAS 19 «Ansatteytelser» er anvendt fra og med 1. januar 2013. Se nærmere omtale under note 9 under. NOTE 2: ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/ forutsetninger knyttet til fremtiden. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses rimelig under nåværende omstendigheter. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/ forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld er drøftet i note 3 i årsrapporten for 2012 og note 6 i denne kvartalsrapporten.
 20. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201320 NOTE3:SEGMENTINFORMASJON Livsforsikrings- virksomhet Skadeforsikrings- virksomhetFondsforvaltningMeglervirksomhet Inkassoog factoringvirksomhetØvrigvirksomhetKonsernposteringerSum Mill.kroner30.06.201330.06.201230.06.201330.06.201230.06.201330.06.201230.06.201330.06.201230.06.201330.06.201230.06.201330.06.201230.06.201330.06.201230.06.201330.06.2012 Suminntekter1)3 5762 9032 4202 569134127108731251131 0011 363-1 008-1 3686 3575 779 Segmentresultat28922743823616-2-35-903149511 279-1 010-1 368653296 Resultatetterskatt23320333518212-1-25-652107601 037-915-1 103402263 Minoritetensandel avresultat-------1-2-------1-2 Eiendelerpr. segment31 22327 58914 91514 2132152081 1321 2321 2751 3417 9767 109-7 205-6 44249 53145 249 Sumforpliktelser28 50625 00910 92610 45374679011 0067839254 0472 899-842-29544 39540 064 1)Kostnaderrelatertdirektetilinntektenerinkludert. SpareBank1Gruppenkonsernharingensekundærsegmentrapportering. Livsforsikrings- virksomhet Skadeforsikrings- virksomhetFondsforvaltningMeglervirksomhet Inkassoog factoringvirksomhetØvrigvirksomhetKonsernposteringerSum Mill.kroner2.kv20132.kv20122.kv20132.kv20122.kv20132.kv20122.kv20132.kv20122.kv20132.kv20122.kv20132.kv20122.kv20132.kv20122.kv20132.kv2012 Suminntekter1)1 3848451 1491 2196862624069571 0061 365-1 008-1 3682 7302 220 Segmentresultat142133174708-1-10-45-079901 326-1 010-1 368292123 Resultatetterskatt9778116426-1-7-33-057881 071-912-1 1008763 Minoritetensandel avresultat----------------1 Eiendelerpr. segment586-110-58132518-4586-73-1182393771 328288-9561 156748 Sumforpliktelser68171-7098054504-185-1822362902711 0482271 638704
 21. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201321 NOTE 4: KAPITALDEKNING Konsernet Mill. kroner 30.06.2013 31.12.2012 Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond/garantifond eksl. delårsresultat 4 095 4 763 Fondsobligasjoner 200 200 - 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - - Minstekrav til reassuransedekning -42 -40 - Fradrag for foreslått utbytte - -687 - Fradrag urealiserte gevinster investeringseiendommer/varige driftsmidler/aksjer -125 -125 -Urealisert kursendring tilordnet selskapsporteføljen -14 -23 - Goodwill -796 -839 - Andre immaterielle eiendeler -324 -297 Sum kjernekapital 2 992 2 952 Tilleggskapital Evigvarende ansvarlig lån 283 283 Tidsbegrenset ansvarlig lån - - Ikke tellende ansvarlig kapital - - 45 % av urealisert gevinst på eiendom/aksjer 56 56 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - Sum tilleggskapital 339 339 Sum netto ansvarlig kapital 3 332 3 291 Risikovektet balanse 22 865 22 593 Kjernekapitaldekningsgrad 13,1 % 13,1 % Kapitaldekningsgrad 14,6 % 14,6 %
 22. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201322 NOTE 5: FINANSIELLE DERIVATER Generell beskrivelse Valutaterminforretninger: Avtaler om å kjøpe eller selge et bestemt valutabeløp på et fremtidig tidspunkt til en avtalt vekslingskurs mot en annen valuta. Rentebytteavtaler: Avtaler om å bytte rentebetingelser over en på forhånd avtalt periode og til et avtalt beløp. Opsjoner: Avtale hvor selger gir kjøper rett, men ikke plikt til enten å selge eller kjøpe et finansielt instrument eller valuta før eller på et bestemt tidspunkt og til en forhåndsavtalt pris. Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. Konsernet 1. halvår 2013 NOK 1 000 Kontraktsum Virkeling verdi eiendeler Virkelig verdi forpliktelser AKSJEINSTRUMENTER Derivatdel CDO 370 000 - 174 200 Opsjoner 185 157 - 10 375 Sum aksjeinstrumenter 555 157 - 184 575 VALUTAINSTRUMENTER Valutaterminer (forwards) 4 050 875 - 187 342 Sum valutainstrumenter 4 050 875 - 187 342 RENTEINSTRUMENTER Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 570 100 5 999 - Andre rentekontrakter - - - Sum renteinstrumenter 570 100 5 999 - Sum finansielle derivater 5 176 132 5 999 371 917 Konsernet 2012 NOK 1 000 Kontraktsum Virkelig verdi eiendeler Virkelig verdi forpliktelser AKSJEINSTRUMENTER Derivatdel CDO 370 000 - 174 200 Opsjoner 182 523 567 - Sum aksjeinstrumenter 552 523 567 174 200 VALUTAINSTRUMENTER Valutaterminer (forwards) 3 358 733 89 620 1 787 Sum valutainstrumenter 3 358 733 89 620 1 787 RENTEINSTRUMENTER Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 3 342 411 21 830 1 114 Andre rentekontrakter - - - Sum renteinstrumenter 3 342 411 21 830 1 114 Sum finansielle derivater 7 253 667 112 017 177 101
 23. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201323 NOTE 6: VERDSETTELSESHIERARKI Konsernet 1. halvår 2013 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NOK 1 000 Kvoterte priser i aktive markeder Verdsettelsesteknikk basert på observerbare markedsdata Verdsettelsesteknikk basert på ikke observerbare markedsdata Sum Verdipapirer – tilgjengelig for salg - 6 382 23 331 29 713 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - Verdipapirer – holdt for handelsformål 2 321 672 3 190 22 393 2 347 255 Herav aksjer og andeler 1 802 502 -5 430 - 1 797 072 Herav obligasjoner og sertifikater 519 170 5 100 - 524 270 Herav andre verdipapirer - 3 520 22 393 25 913 Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultat 26 753 080 787 469 - 27 540 549 Herav aksjer og andeler 6 482 660 90 889 - 6 573 549 Herav obligasjoner og sertifikater 20 270 420 696 580 - 20 967 000 Herav andre verdipapirer - - - - Finansielle derivater - 5 999 - 5 999 Herav aksjeinstrumenter - - - - Herav valutainstrumenter - - - - Herav renteinstrumenter - 5 999 - 5 999 Sum eiendeler 29 074 752 803 040 45 724 29 923 517 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 58 937 - 58 937 Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - Finansielle derivater - 371 917 - 371 917 Herav aksjeinstrumenter - 10 375 - 10 375 Herav valutainstrumenter - 265 980 - 265 980 Herav renteinstrumenter - 95 562 - 95 562 Sum forpliktelser - 430 854 - 430 854 Avstemming av nivå 3 Finansielle instrumenter til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer Inngående balanse 18 857 22 693 826 Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter resultatført - -300 - Netto verdiendring ført over utvidet resultat mot egenkapitalen (se endring i egenkapital) - - - Tilgang/kjøp 4 548 - - Avhending -900 - - Overført fra nivå 1 eller 2 - - - Overført til nivå 1 eller 2 - - - Utgående balanse 22 506 22 393 826
 24. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201324 Overføring mellom nivå 1 og 2 Finansielle instrumenter til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer Overført fra nivå 1 til nivå 2 91 533 5 100 - Overført til nivå 1 fra nivå 2 - - - Obligasjoner med bokført verdi 5.100 TNOK er flyttet fra nivå 1 til nivå 2, da de ikke lenger er notert til kvoterte priser. Aksjefond med bokført verdi på 91.533 TNOK er flyttet fra nivå 1 til nivå 2 da fondet ikke er notert i et aktivt marked med kvoterte priser, men vurdert i fohold til fastsatte kurser for fondet. Konsernet 2012 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NOK 1 000 Kvoterte priser i aktive markeder Verdsettelsesteknikk basert på observerbare markedsdata Verdsettelsesteknikk basert på ikke observerbare markedsdata Sum Verdipapirer – tilgjengelig for salg - 4 855 19 683 24 538 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - Verdipapirer – holdt for handelsformål 2 435 472 19 086 22 693 2 477 250 Herav aksjer og andeler 1 905 459 10 726 - 1 916 185 Herav obligasjoner og sertifikater 533 317 - - 533 317 Herav andre verdipapirer -3 304 8 360 22 693 27 749 Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultat 25 069 749 422 246 - 25 491 995 Herav aksjer og andeler 5 638 263 - - 5 638 263 Herav obligasjoner og sertifikater 19 431 486 422 246 - 19 853 732 Herav andre verdipapirer - - - - Finansielle derivater - 112 017 - 112 017 Herav aksjeinstrumenter - 14 741 - 14 741 Herav valutainstrumenter - 75 446 - 75 446 Herav renteinstrumenter - 21 830 - 21 830 Sum eiendeler 27 505 220 558 204 42 376 28 105 800 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 60 801 - 60 801 Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - Finansielle derivater - 177 101 - 177 101 Herav aksjeinstrumenter - 174 200 - 174 200 Herav valutainstrumenter - 1 787 - 1 787 Herav renteinstrumenter - 1 114 - 1 114 Sum forpliktelser - 237 902 - 237 902
 25. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201325 Avstemming av nivå 3 Finansielle instrumenter til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer Inngående balanse 18 602 22 253 314 Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter resultatført - 440 - Netto verdiendring ført over utvidet resultat mot egenkapitalen (se endring i egenkapital) 256 - - Tilgang/kjøp - - 699 Avhending -1 - -187 Overført fra nivå 1 eller 2 - - - Overført til nivå 1 eller 2 - - - Utgående balanse 18 857 22 693 826 Overføring mellom nivå 1 og 2 Finansielle instrumenter til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer Overført fra nivå 1 til nivå 2 - - - Overført til nivå 1 fra nivå 2 - - - Definisjon av nivåer for måling av virkelig verdi Nivå 1 - Verdsettelse skjer i forhold til kvoterte priser i et aktivt marked for identiske eiendeler/forpliktelser. Et finansielt instrument anses som kvotert i et aktivt marked dersom kurser er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse kursene representerer faktiske og regelmessig forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater. Nivå 2 - Verdsettelse skjer gjennom annen input enn kvoterte priser på nivå 1 som er observerbare for eiendelen/forpliktelsen, enten direkte eller indirekte (utledet priser). I de tilfeller det ikke finnes tilgjengelige markedspriser i et aktivt marked er instrumentene først og fremst forsøkt verdsatt ved hjelp av verdsettelsesmetoder basert på observerbare input/og eller tilnærmet likeartede instrumenter/ produkter. Prising av rentebærende papirer herav fastrenteutlån baseres på rentekurver hentet i aktive markeder. Nivå 3 - Verdsettelse på input som ikke er basert på observerbare markedsdata. Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og nivå 2, benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon. Verdipapirer - tilgjengelig for salg (nivå 2 og 3) Verdipapirer tilgjengelig for salg består av aksjer. Verdsettelsen baserer seg på framtidige inntjening. Verdipapirer - holdt til handelsformål (Trading) (nivå 2 og 3) Består av aksjer og andeler. Verdipapirene er først og fremst forsøkt verdsatt ved hjelp av verdsettelsesmetoder basert på observerbar input og/eller tilnærmet likeartede instrumenter/produkter. Verdipapirer i nivå 3 er andeler hvor verdsettelse baseres på fremtidig inntjening. Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultatet (FVO) (nivå 2) Verdipapirer i nivå 2 er hovedsakelig obligasjoner. Prising av de rentebærende papirer baseres på rentekurver hentet i aktive markeder. Finansielle derivater (nivå 2) Derivatene består i hovedsak av aksjeinstrumenter, valutaterminer og renteswapper. Verdsettelsen er basert på observerbar input og/eller tilnærmet likeartede instrumenter/produkter. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (nivå 2) Verdsettelsen baserer seg på rentekurver hentet i aktive markeder.
 26. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201326 NOTE 7: VERDIPAPIRER TIL VIRKELIG VERDI Konsernet AKSJER OG ANDELER 1. halvår 2013 2012 NOK 1 000 Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Norske aksjer 189 418 216 215 392 965 404 589 Norske aksjefond 1 243 854 1 592 531 1 223 296 1 533 633 Utenlandske aksjer 575 200 662 633 532 451 559 772 Utenlandske aksjefond 4 422 802 5 899 242 4 486 840 5 056 453 Sum aksjer og andeler til virkelig verdi 6 431 274 8 370 621 6 635 551 7 554 448 OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER 1. halvår 2013 2012 NOK 1 000 Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Norske Sum norske obligasjoner og sertifikater 17 975 120 18 406 645 16 797 024 17 049 595 Utenlandske Sum utenlandske obligasjoner og sertifikater 2 940 820 3 084 625 3 192 100 3 337 454 Sum obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi 20 915 940 21 491 270 19 989 123 20 387 049 ANDRE VERDIPAPIRER 1. halvår 2013 2012 NOK 1 000 Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Hedgefond 55 17 55 17 Bankinnskudd og andre fordringer - - - - Eiendomsfond 20 100 22 393 20 100 22 693 Andre finansielle eiendeler 3 748 3 503 5 976 5 039 Sum andre finansielle verdipapirer til virkelig verdi 23 903 25 913 26 131 27 748 Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi 27 371 117 29 887 804 26 650 806 27 969 245 LÅN 1. halvår 2013 2012 NOK 1 000 Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 57 000 58 937 57 000 60 801 Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi 57 000 58 937 57 000 60 801
 27. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201327 NOTE 8: VERDIPAPIRER TILGJENGELIG FOR SALG 1. halvår 2013 Morselskapet Konsernet Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdiNOK 1 000 Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi - -Norsk Pensjon AS 1 600 1 250 16 530 16 530Eiendomsverdi AS 16 530 16 530 10 040 10 040Andre 12 207 11 934 26 569 26 569Sum aksjer tilgjengelig for salg 30 337 29 713 2012 Morselskapet Konsernet Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdiNOK 1 000 Anskaffelses- kost Bokført verdi/ virkelig verdi - -Norsk Pensjon AS 1 600 1 250 16 530 16 530Eiendomsverdi AS 16 530 16 530 4 572 4 572Andre 7 067 6 758 21 102 21 102Sum aksjer tilgjengelig for salg 25 197 24 538 NOTE 9: PENSJONSFORUTSETNINGER SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 Diskonteringsrente 3,80 %* 2,05% 3,80 %* Forventet avkastning på midlene 3,80% 3,55% 3,80% Fremtidig lønnsutvikling 3,50% 3,50% 3,50% G-regulering 3,25% 3,25% 3,25% Pensjonsregulering 2,00% 0,25% 2,00% Arbeidsgiveravgift 14,10% 14,10% 14,10% Frivillig avgang 4% og 2% 4 % og 2 % 4% og 2% DEMOGRAFISKE FORUTSETNINGER Dødelighet Justert K2005** K2005 Justert K2005** Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 SpareBank 1 Gruppen konsern har siden implementeringen av IFRS per 01.01.2005 ført estimatavviket på pensjon rett mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen konsern brukte per 31.12.2012 samme rente på avkastning på pensjonsmidler som diskonteringsrenten. Endrede regler i IAS 19 “Ansatteytelser” er anvendt fra og med 1. januar 2013. Endringene har effekt på behandling av konsernets ytelsesplaner. Alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler er erstattet med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Dersom konsernet hadde brukt ny standard 1. halvår 2012 ville pensjonskostnaden ikke vært vesentlig forskjellig fra tidligere rapportering og man har derfor valgt å ikke omarbeide tall for 1. halvår 2012 * Diskonteringsrenten som er benyttet er OMF-renten ** K2005 er styrket med 10 % for å være mer i tråd med forventet levealder på dagens lukkede bestand
 28. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 201328 NOTE 10: NÆRSTÅENDE PARTER Det overordnede prinsipp for transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og nærstående parter er at disse skal være i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår. For tjenester ytet direkte til konsernselskaper, samt for fellestjenester som SpareBank 1 Gruppen AS utfører for datterselskaper og Alliansen gjennom Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA benyttes kostnadsdelingsprinsippet uten fortjenestepåslag. For øvrige transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og konsernselskaper benyttes påslag og markedsmessige vurderinger for å fastsette prisen på transaksjoner. VEDLEGG: NØKKELTALL 2. kv 2013 1. kv 2013 4.kv 2012 3. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2012 Året 2012 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 443,4 Annualisert egenkapitalavkastning (%) 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % 10,5 % 15,9 % 8,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 13,1 % SB1 Forsikring Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 104,3 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 291,5 Administrasjonsresultat (MNOK) -10,9 -0,2 -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 -56,2 Renteresultat (MNOK) 38,1 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 268,8 Resultat etter skatt (MNOK) 93,4 136,4 -154,4 128,7 89,1 125,8 189,2 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 13,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0 SB1 Skadeforsikring konsern Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 98,1 91,7 25,8 24,9 31,1 -19,5 62,4 Netto finansinntekter (MNOK) 70,7 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 537,6 Resultat etter skatt (MNOK) 115,9 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 476,1 Skadeprosent f.e.r (%) 73,4 % 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 20,0 % Combined ratio f.e.r (%) 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 98,2 % Bestandspremie (MNOK) 5 308 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1 Resultat etter skatt (MNOK) 5,6 6,1 -18,4 1,4 -1,0 -0,3 -18,5 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 27 318 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 24 803 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,2 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,4 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 61,3 45,9 50,1 26,6 40,0 32,9 149,6 Resultat etter skatt (MNOK) -7,2 -17,8 -12,7 -46,6 -32,6 -32,5 -124,4 Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 2,6 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 21,0 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
Publicidad