Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen

Descargar para leer sin conexión

Her kan du laste ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen - 12. august 2015. Presentasjonen ble holdt av konstituert adm. direktør Turid Grotmoll.

Her kan du laste ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen - 12. august 2015. Presentasjonen ble holdt av konstituert adm. direktør Turid Grotmoll.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen (20)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (19)

Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015 Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015
 2. 2. Godt resultat for konsernet hittil i år 2 386 687 1 009 845 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 168 302 671 467 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) 10,5 15,6 25,7 17,6 2012 2013 2014 2015 Egenkapitalavkastning per 2. kvartal (%) 15,9 14,6 17,8 21,0 2012 2013 2014 2015 Kapitaldekning per 2. kvartal (%)
 3. 3. Solid underliggende drift i samtlige datterselskap 3 325 665 42 25 304 634 53 32 Livsforsikrings- virksomhet Skadeforsikrings- virksomhet ODIN Forvaltning Fordrings- administrasjon Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 2014 2015
 4. 4. Forretningsområde Forsikring
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) God underliggende drift Hovedtall per 2. kv 2015 (2. kv 2014) i MNOK  Brutto premieinntekter: 2 323 (2 121)  Risikoresultat: 162 (185)  Administrasjonsresultat: 4 (-5)  Renteresultat: 188 (328)  Resultat før skatt: 304 (325)  Egenkapitalavkastning : 14,7 % (17,3 %) 5 172 141 39 125 179 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 238 236 284 325 304 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
 6. 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Vekst i bufferkapital 6 • Bufferkapital har økt med 1,9 pp siden årsskiftet, fra 20,3 % til 22,2 %. • Kursreguleringsfondet utgjorde 1 612 mill. kroner per 2. kvartal og har økt med 95 mill. kroner i år. 14,8 15,5 19,4 22,2 2012 2013 2014 2015 Utvikling i bufferkapital per 2. kvartal (%) Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav
 7. 7. Hovedtall per 2. kv 2015 (2. kv 2014) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader  Brutto premieinntekter: 2 678 (2 661)  Forsikringsresultat: 415 (483)  Brutto avviklingsgevinster 251 (245)  Netto finansresultat: 143 (284)  Resultat før skatt: 634 (665)  Egenkapitalavkastning : 21,5 % (25,4 %) 7 472 632 532 251 383 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 107 236 438 665 634 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
 8. 8. 53,2 55,6 50,3 19,5 22,2 19,8 72,7 77,7 70,1 2. kv 2014 2. kv 2015 Året 2014 Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%) Skadeprosent Kostnadsprosent Forsikringsresultatet er preget av • Betydelige naturskadeerstatninger fra stormene «Nina» og «Ole» på 111 (28) mill. kroner. • Nedgang i øvrige erstatninger sammenlignet med fjoråret og få storskader. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 251 (245) mill. kroner per 2. kvartal. Utvikling i combined ratio • CR for egen regning: 77,7 % (72,7 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Solid underliggende forsikringsdrift 8 415 483 286265 2014 2015 Forsikringsresultat Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling Forsikringsresultat per 2. kvartal (MNOK)
 9. 9. ODIN Forvaltning AS
 10. 10. Hovedtall per 2. kv 2015 (2. kv 2014) i MNOK ODIN Forvaltning Økning i forvaltningskapital og resultatforbedring 10  Driftsinntekter: 175 (161)  Resultat før skatt: 53 (42)  Forvaltningskapital: 37 468 (34 380)  Egenkapitalavkastning : 45,7 % (40,0 %) 24 25 22 22 31 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 24 -2 16 42 53 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
 11. 11. Fordringsadministrasjon
 12. 12. Factoring • Stort press på rente- og factoringmarginer. • Utlånsvekst og økt klientomsetning Portefølje • God innfordring har gitt resultatfremgang. • Porteføljevolumet var 2.648 (2.200) mill. kroner per 2. kvartal. Inkasso (Conecto) • Moderat bedring i resultat, som hovedsakelig skyldes reduksjon i driftskostnader. Fordringsadministrasjon Positiv resultatutvikling på alle forretningsområder 12 13 6 4 24 16 9 4 30 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 2014 2015
 13. 13. Provisjoner fra produktselskapene per 2. kvartal (Tall i MNOK) 13 2015 560 105 298 405 2013 274 2012 513 76 214 90 425 2014 69 210 126 148 135 157 ODIN Forvaltning SB1 SkadeforsikringSB1 Forsikring
 14. 14. Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter * Tall pr. 31.12. Egenkapitalavkastning etter skatt 14 Per 2. kv 2015 Gjennomsnitt tre siste år * Gjennomsnitt fem siste år * SpareBank 1 Gruppen 17,6 % 19,0 % 17,4 % Tryg 21,9 % 22,2 % 17,3 % Eika Gruppen 13.aug 20,3 % 13,8 % Gjensidige 18,3 % 16,4 % 14,8 % Sampo 16,3 % 13,5 % 12,8 % DNB 14,1 % 12,9 % 12,7 % Storebrand 5,9 % 10,1 % 9,4 %
 15. 15. Appendiks
 16. 16. SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: BN Bank* Bank 1 Oslo Akershus* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp SpareBank 1 Gruppen AS* Conecto inkasso * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Forsikring 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
 17. 17. Resultat per 2. kvartal 2015 18 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 471,6 633,7 664,9 1 829,0 - ODIN Forvaltning 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2 - SpareBank 1 Medlemskort 1,8 1,5 4,2 4,2 4,7 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 14,2 9,9 27,9 20,7 46,1 - Conecto AS -0,2 1,2 4,2 4,1 4,1 - Konsernjusteringer -130,9 21,5 -132,7 24,4 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 702,1 893,8 1 086,1 2 567,8 Driftskostnader morselskap -7,2 -15,5 -30,5 -41,3 -89,2 Netto finans morselskap -2,8 -14,3 -18,4 -34,4 -68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -1,8 -1,8 -3,7 RESULTAT FØR SKATT 467,0 671,4 844,7 1 008,6 2 406,2 Skattekostnad -117,2 -135,4 -191,8 -224,0 -556,0 RESULTAT ETTER SKATT 349,8 536,0 652,8 784,5 1 850,1
 18. 18. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 19 2. Kv 2015 1. Kv 2015 4. Kv 2014 3. Kv 2014 2. Kv 2014 1. Kv 2014 4. Kv 2013 3. Kv 2013 2. Kv 2013 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87,1 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 106,8 104,3 Administrasjonsresultat brutto (MNOK) -8,0 1,8 -8,0 -4,4 -7,1 -0,7 -77,7 9,1 -10,9 Renteresultat (MNOK) 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 Resultat etter skatt (MNOK) 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984 923 719 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 Netto finansinntekter (MNOK) 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 Resultat etter skatt (MNOK) 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 Skadeprosent f.e.r (%) 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % Combined ratio f.e.r (%) 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % Bestandspremie (MNOK) 5259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283 5 308 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 Resultat etter skatt (MNOK) 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416 27 318 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 10,2 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9 -24,5 2,9 -0,7 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 3,3 3,3 0,2 -0,2 0,9 2,1 -29,1 -3,0 -3,6 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 19. 19. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 20 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv Beløp i mill. kroner 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 - Bruk av tilleggsavsetninger - - - - - - - - - - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 - ODIN Forvaltning AS 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 - SpareBank 1 Medlemskort AS 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 - Fordringsadministrasjon 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4 4,0 -1,0 - Konsernjusteringer -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2 -23,1 5,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 Driftskostnader morselskap -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3 -22,6 -5,1 Netto finans morselskap -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5 -23,9 -15,5 Gevinst ved salg av verdipapirer - - - - - - -2,7 - - Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet - 1,6 - - - - - - - Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5 -0,9 -1,8 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 Skattekostnad fra videreført virksomhet -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8 -107,0 -85,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7 216,3 Resultat fra avviklet virksomhet - - - - - - - -3,6 -129,3 RESULTAT ETTER SKATT 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2 87,1
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 2. kvartal 2015 21 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Risikoinntekter 496,4 451,4 987,9 901,1 1 855,8 Risikokostnader -408,1 -356,8 -822,8 -724,9 -1 480,4 Risikoresultat brutto 88,3 94,7 165,1 176,2 375,3 Reassuranse og sikkerhetsavsetning 4,5 -3,8 -3,0 9,1 0,7 Risikoresultat netto 92,8 90,9 162,1 185,3 376,0 Oppreservering fra risikoresultat -0,1 -4,7 -0,1 -13,9 -28,8 Risikoresultat netto etter oppreservering 92,7 86,2 162,0 171,4 347,3 Gebyrer 227,9 210,2 450,0 418,4 854,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -155,7 -142,6 -299,0 -278,0 -573,7 Provisjoner -80,3 -74,8 -157,2 -148,2 -301,4 Administrasjonsresultat brutto -8,0 -7,1 -6,2 -7,8 -20,2 Reassuransens effekt på admin. resultat 5,8 5,2 10,2 3,1 12,2 Administrasjonsresultat netto -2,2 -1,9 4,1 -4,7 -8,0 Netto finansinntekter 173,5 320,8 416,3 561,0 750,4 Garantert rente -115,0 -118,1 -228,2 -233,3 -464,8 Renteresultat 58,5 202,7 188,1 327,7 285,6 Oppreservering fra renteresultat -0,4 -42,8 -0,5 -75,0 28,3 Renteresultat etter oppreservering 58,2 160,0 187,5 252,6 313,8 Eiers bidrag til oppreservering -0,5 -2,5 -0,9 -5,0 -16,8 Vederlag for rentegaranti 7,9 9,5 16,4 14,1 26,8 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 156,1 251,2 369,1 428,4 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger -19,3 -100,9 -113,0 -158,8 -241,0 Resultat til kunder -31,3 -28,0 -53,8 -44,9 -75,9 Avkastning på finansielle eiendeler selskapsporteføljen 24,9 58,3 53,9 108,9 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet 48,7 -8,5 47,4 -8,4 -39,9 Resultat til eier før skatt 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5 Skattekostnad -40,6 -24,6 -63,4 -65,6 -70,3 Resultat til eier etter skatt 138,4 147,5 240,3 259,8 435,2
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 2. kvartal 2015 22 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 173,8 -1,3 -0,1 0,0 172,4 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 5,1 -7,4 -3,9 -0,1 -6,2 Renteresultat 75,8 105,9 5,2 1,1 188,1 Oppreservering -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 Eiers bidrag til oppreservering -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 Vederlag for rentegaranti 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4 Resultat til kunde -69,5 -97,2 0,0 0,0 -166,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 101,4 101,4 Sum 200,1 0,0 1,2 102,5 303,8
 22. 22. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 23 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 100,3 90,6 198,5 179,4 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 179,4 170,0 356,7 337,7 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 68,7 57,1 380,7 323,5 498,9 Ulykkesforsikringer 69,4 64,3 137,6 127,3 259,5 Gruppelivsforsikringer 170,7 153,8 407,6 423,5 724,8 Unit Link - Renteforsikringer 4,9 7,2 11,0 14,3 29,3 Unit Link - Kapitalforsikringer 43,9 34,5 90,7 73,3 148,6 Innskuddstjenestepensjon 364,2 327,8 739,9 641,7 1 322,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 001,5 905,3 2 322,6 2 120,7 4 038,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 141,9 152,6 283,3 262,0 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie -47,8 -48,2 -96,7 -96,6 -186,9 Premieinntekter for egen regning 1 095,6 1 009,8 2 509,3 2 286,2 4 347,6
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijusert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): Kilde: selskapspresentasjoner 1,9 1,4 1,3 1,3 2,7 2,4 2,2 2,1 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 1,3 1,4 1,2 0,1 2,2 3,0 2,1 1,9 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 24
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for 2. kvartal 2015 0,4 2,2 3,1 8,6 10,2 Omløpsrenter Hold til forfall Eiendom Aksjer Norge Aksjer utland Prosent 25
 25. 25. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 2. kvartal 26 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 Immaterielle eiendeler 173 206 191 Investeringer 4 264 3 711 4 086 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 342 278 320 Fordringer 124 138 310 Andre eiendeler 152 154 173 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5 Investeringer i kollektivporteføljen 19 895 18 807 19 204 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 14 454 11 636 13 035 SUM EIENDELER 39 403 34 931 37 324 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 285 1 060 1 105 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 895 18 781 19 272 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 14 634 11 779 13 190 Avsetning for forpliktelser 615 471 542 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 215 177 194 Forpliktelser 375 257 563 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 112 133 186 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 403 34 931 37 324
 26. 26. Aktivaallokering per portefølje per 2. kvartal 2015 (2. kvartal 2014) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 14,5 (11,6) mrd. NOK 19,9 (18,8) mrd. NOK 4,3 (3,7) mrd. NOK 10,9 (11,2) mrd. 27 13,0% 17,3% 0,9% 37,2% 31,6% Aksjer Annet Obligasjoner- amortisert kost Obligasjoner- markedsverdi Eiendom Kollektivportefølje 61,2%19,8% 17,1% 1,8% Obligasjoner- markedsverdi Obligasjoner- amortisert kost Aksjer Eiendom Annet Selskapsportefølje 55,3% 44,5% 0,2% Aksjer Annet Obligasjoner Investeringsvalgportefølje 14,4% 11,2% 9,6% 64,8% Obligasjoner- amortisert kost Eiendom Annet Obligasjoner- markedsverdi Aksjer SB1 Skadeforsikring konsern
 27. 27. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 2. kvartal 2015 28 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Forfalt brutto premie 1 335,0 1 376,1 2 907,2 2 921,8 5 393,5 Opptjente premier f.e.r. 1 300,2 1 267,6 2 578,7 2 514,7 5 102,2 Påløpne erstatninger f.e.r. -722,5 -674,3 -1 584,2 -1 528,3 -2 567,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -288,3 -247,6 -565,3 -478,2 -1 010,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,8 4,3 3,0 6,2 11,4 Andre tekniske avsetninger -15,9 -21,9 -17,2 -31,7 -61,2 Forsikringsresultat 275,3 328,2 415,1 482,7 1 474,6 Netto finansinntekter 31,0 180,6 142,9 283,9 428,9 Andre kostnader 76,8 -16,2 75,7 -17,8 -67,5 Resultat før sikkerhetsavsetninger 383,1 492,6 633,7 748,9 1 836,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 -21,0 0,0 -84,0 -7,0 Resultat før skatt 383,1 471,6 633,7 664,9 1 829,0 Skattekostnad -101,0 -104,0 -169,6 -146,0 -452,3 Resultat etter skatt 282,1 367,6 464,1 518,9 1 376,7
 28. 28. ODIN Forvaltning Resultat per 2. kvartal 2015 29 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Driftsinntekter 91,5 81,3 175,4 161,0 322,7 Lønnskostnader -33,7 -30,7 -64,0 -57,9 -113,3 Avskrivninger -3,3 -3,4 -6,7 -6,9 -13,4 Andre driftskostnader -23,9 -23,4 -53,1 -54,8 -108,2 Sum driftskostnader -60,9 -57,6 -123,9 -119,5 -234,9 Driftsresultat 30,5 23,7 51,5 41,4 87,8 Finanskostnader 0,5 0,5 1,3 1,0 1,5 Resultat før skatt 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2 Skattekostnad -8,3 -6,4 -14,1 -11,1 -24,1 Resultat etter skatt 22,7 17,8 38,7 31,4 65,2

×