SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
Descargar para leer sin conexión
1
Rapport
SpareBank 1 Gruppen
1. halvår og 2. kvartal 2010
2                                                    SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
  Innhold
  03     Resultatutvikling
  12     Resultatregnskap
  13     Balanse
  15     Kontantstrømoppstilling
  19     Noter til regnskapet
  Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – August 2010 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
  Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no


  Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
3
Resultatutvikling
per 1. halvår og i 2. kvartal 2010
GODT RESULTAT FOR 1. HALVÅR TROSS VOLATILE              KONSERN
FINANSMARKEDER OG HØY SKADEFREKVENS.                 SpareBank 1 Gruppen hadde i 1. halvår et resultat før skatt
NYE SELSKAPSOPPKJØP I PERIODEN.                    på 295,2 mill. kroner, mot 460,6 mill. kroner for tilsvarende
• Konsernresultat før skatt ble 295,2 mill. kroner i 1.        periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 163,9 mill.
  halvår, mot 460,6 mill. kroner for tilsvarende periode       kroner, sammenlignet med 373,8 mill. kroner for samme
  i fjor. Konsernresultat før skatt i 2. kvartal ble 163,9      periode i fjor. Resultatnedgangen skyldtes i hovedsak lavere
  mill. kroner, mot 373,8 mill. kroner i 2. kvartal i fjor      finansresultat i SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det ble i
• Godt risikoresultat og solid bufferkapital i SpareBank 1      1. halvår inntektsført 45,8 mill. kroner som følge av
  Livsforsikring AS                         avviklingen av barne- og ektefellepensjon og 46,4 mill.
• Lavere resultat før skatt i SpareBank 1 Skadeforsikring       kroner som følge av opphør av gammel AFP ordning,
  AS på grunn av lavere finansresultat og høy frekvens        hvorav 15,0 mill. kroner ble inntektsført i 1. kvartal. Det er
  på vann- og frostskader                      i tillegg avsatt for kostnader tilsvarende 7,9 mill. kroner i
• Sterk resultatfremgang i ODIN Forvaltning AS            forbindelse med ny AFP ordning.
• Engangseffekter vedrørende pensjon som følge av
  avvikling av barne- og ektefellepensjon, samt opphør        Konsernresultat før skatt*, kvartalsvis:
  av gammel AFP ordning utgjorde henholdsvis 45,8                 500
                                                               461
  mill. kroner og 38,5 mill. kroner før skatt for konsernet
                                          400      374
• SpareBank 1 Skadeforsikring AS har inngått avtale
                                   Mill. kroner
  om kjøp av Unison Forsikring ASA. SpareBank 1                                              295
                                          300
  Gruppen Finans Holding AS har inngått avtale om                                 231
  kjøp av inkassoselskapet Conecto AS                       200
                                             163       164


Resultat SpareBank 1 Gruppen:                            100


              2. kvartal   Per 1. halvår   Året           0
                                             2. kv  2. kv  2. kv  per 2.kv  per 2. kv  per 2. kv
Mill. kroner       2010   2009  2010   2009   2009             2008  2009  2010   2008    2009    2010

Sum resultat datter-
selskaper før skatt*   185,1  355,4  343,3  467,6 1 046,0   * Konsernresultat før skatt vises er eksklusiv Bank 1 Oslo Konsern
Driftskostnader
- holdingselskapet    -11,9  -12,1  -31,9  -25,4  -54,1
Netto finans                             Resultat etter skatt i 1. halvår ble 248,4 mill. kroner, som var
- holdingselskapet     -9,3  -7,0  -16,2  -24,3  -36,3  11,7 mill. kroner bedre enn for tilsvarende periode i fjor.
Gevinst salg verdipapirer   -  29,2    -   29,2   29,2
Andel tilknyttede selskap   -   8,4    -   13,5   10,8  Resultat etter skatt i 2. kvartal var 155,6 mill. kroner, mot
Resultat før merverdi-
                                   242,4 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Konsernets skattekostnad
avskrivninger       163,9  373,8  295,2  460,6  995,5
Merverdiavskrivninger     -    -    -    -    -  i fjor var i stor grad påvirket av skattekostnaden i SpareBank 1
Resultat før skatt    163,9  373,8  295,2  460,6  995,5
                                   Livsforsikring AS. Årsaken til den høye skattekostnaden i
Skattekostnad       -8,3  -131,4  -46,8  -223,9  -260,5
Resultat etter skatt   155,6  242,4  248,4  236,7  735,1  1. halvår i fjor, tilsvarende en skattesats på 48,6 %, var
Majoritetens andel
av resultat etter skatt  156,1  244,6  249,4  241,2  743,9   effektene av fritaksmodellen for aksjerelaterte investeringer.
Minoritetens andel
 av resultat etter skatt  -0,4   -2,1  -1,0   -4,5   -8,8
                                   Resultatet i 1. halvår ga en annualisert egenkapitalavkastning
*) Bank 1 Oslo konsern ble skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen AS fra  hittil i år på 11,6% (12,5%) før merverdiavskrivninger, og
1. januar 2010. Konserntallene for 2009 er omarbeidet for å vise
sammenlignbare tall.                         etter skatt. Isolert for 2. kvartal ga resultatet en annualisert
                                   egenkapitalavkastning på 14,2% (25,3%).
4                                              SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
  Samlet forvaltningskapital i konsernet var 37,7 mrd. kroner      Delta – realiserte effekter, per halvår:
  ved utgangen av 1. halvår, som var en økning på 1,2 mrd.        Realisering av lønnsomhetseffekter over tid
  kroner siden årsskiftet.                        (Millioner kroner, akkumulert årstakt)


  Ved utgangen av 1. halvår 2010 var kapital- og kjernekapital-                             286
  dekningen henholdsvis 17,8% og 12,7%, mot 20,9% og
  15,0% ved årsskiftet. Reduksjonen i kapital- og kjernekapital-
  dekningen skyldtes hovedsakelig at estimatavviket på
  pensjon var belastet egenkapitalen per 1. halvår. Den
                                                    151
  planlagte emisjonen på 150 mill. kroner i Unison Forsikring
  ASA er også trukket fra med 50% både i kjerne- og tilleggs-
  kapital. Halvårsresultatet er ikke tatt med ved beregning av
  kapitaldekningen.                               21

  I 2009 startet SpareBank 1 Gruppen et større omstillings-         1H 2009       2H 2009      1H 2010
  prosjekt som skal sluttføres innen 31. desember 2010.
  Lønnsomhetsprosjektet Delta har som mål å gjennomføre
  tiltak som skal skape varig og forbedret lønnsomhet i         Realisering av bemanningskonsekvenser over tid
  SpareBank 1 Gruppen. Målet er en årlig lønnsomhets-          (Årsverk, akkumulert)
  forbedring på 360 mill. kroner. Per 30. juni 2010 var
  resultateffekten av varige lønnsomhetsforbedringer anslått                              105
  til å være 76 mill. kroner. Resultateffekten etter engangs-                     92
  implementeringskostnader var beregnet til 41 mill. kroner
  i 1. halvår 2010. Per 30. juni 2010 var det gjennomført tiltak
  som tilsvarte en fullårseffekt på 286 mill. kroner. På samme
  tidspunkt var det realisert netto bemanningsreduksjoner i
  programmet tilsvarende 105 årsverk.
                                          29

  Regnskapsmessig effekt av Delta i 1. halvår 2010 (MNOK):


                                        1H 2009       2H 2009      1H 2010
   Øvrige
        76          35
  selskap   3   Skade   21                             Siden oppstarten av lønnsomhetsprosjektet Delta har

                               41      SpareBank 1 Gruppen utvidet deler av virksomheten, blant
    Liv   52                             annet gjennom oppkjøp og organisk vekst. Denne veksten
                                      har medført en bemanningsøkning i konsernet. Ved utgangen
                                      av 1. halvår var det i SpareBank 1 Gruppen i alt 1.053 faste
                                      årsverk. Siden 31. desember 2009 er antall årsverk redusert
                                      med 1. Antall årsverk ved utgangen av 2009 og 1. halvår 2010
                                      er eksklusiv Bank 1 Oslo konsern.
     Varig lønnsomhets-     Engangs        Netto
    forbedring i regnskapet implementerings-    regnskapsmessig
      per 30.06.10   kostnader per 30.06.10 effekt per 30.06.10
                                      Sykefraværet er fortsatt lavt. Legemeldt sykefravær var
                                      rekordlave 2,8 % (3,7 %) i 1. halvår. Sykefraværet er godt
                                      under gjennomsnittstall for bransjen.
5
RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER                     før skatt i 1. halvår 2009 var påvirket av en spesiell regn-
Resultat datterselskaper før skatt:                     skapseffekt som førte til et godt renteresultat i fjor.

                2. kvartal   Per 1. halvår   Året
Mill. kroner         2010   2009  2010   2009   2009   Risikoresultat etter tekniske avsetninger ble 188,5 mill.

SpareBank 1                                 kroner i 1. halvår, mot 190,1 mill. kroner i 1. halvår 2009.
Livsforsikring AS   100,3     205,6  192,2   230,0   392,2   Administrasjonsresultat ble -80,6 mill. kroner i 1. halvår,
- Bruk av
tilleggsavsetninger    -      -42,0    -     -     -  som var en bedring på 11,1 mill. kroner fra samme periode
SpareBank 1                                 i fjor. Netto renteresultat i forhold til kundene (finans-
Skadeforsikring AS   43,4     184,9   79,7   233,0   621,1
ODIN Forvaltning AS   16,7      9,6   31,1    2,2   42,1   inntekter i kundeporteføljene redusert med garantert
Argo Securities AS   -1,9     -11,9   -4,6   -24,8   -48,9
                                       avkastning) ble 197,8 mill. kroner i 1. halvår, mot 300,7 mill.
SpareBank 1
Medlemskort AS      3,3       4,1   6,6   9,7   12,1   kroner for tilsvarende periode i fjor. Innen individuell
SpareBank 1 Gruppen
Finans Holding konsern* 7,0      11,0   6,9   16,3   22,5
                                       renteforsikring ble 24,0 mill. kroner benyttet til å styrke
Konsernjusteringer**  16,3      -6,0   31,3    1,4    4,8   premiereserven grunnet økt levealder. Vederlaget for
Sum resultat datter-
selskaper før skatt  185,1     355,4  343,3   467,6 1 046,0    rentegarantien utgjorde 14,9 mill. kroner, mot 7,2 mill.
                                       kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes høyere pris
*  Resultat før skatt for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med
   2. kvartal 2009                             for rentegarantien.
**  26,1 mill. kroner er knyttet til andre resultatkomponenter i 2. kvar-
   tal 2010, hvorav estimatavvik på 25,3 mill. kroner er kostnadsført i
   SB1 Livsforsikrings regnskap og inntektsført i konsernet        Samlet utgjorde bufferkapitalen inkludert resultat hittil i år
                                       2,3 mrd. kroner ved utgangen av 2. kvartal, tilsvarende
Resultat før skatt fra datterselskapene ble i 1. halvår 343,3        15,4 % av de forsikringsmessige avsetningene. Tilleggs-
mill. kroner, mot 467,6 mill. kroner for samme periode            avsetningene var 276,1 mill. kroner per 30. juni 2010.
året før. I 2. kvartal ble resultat før skatt 185,1 mill. kroner,      Kursreguleringsfondet utgjorde 220,7 mill. kroner ved
mot 355,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat-       utgangen av juni, mot 327,1 mill. kroner ved årsskiftet.
nedgangen var preget av den negative utviklingen i
finansmarkedet i 2. kvartal som svekket finansresultatet i          Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis1:
SpareBank 1 Skadeforsikring AS.                               6,0%    11,7%  13,7%  11,7%   13,0%    15,4%
                                            16
                                            14
SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS                             12

Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS:                        10
                                       Prosent
                                            8
                2. kvartal   Per 1. halvår   Året
Mill. kroner         2010   2009  2010   2009   2009         6

Risikoresultat etter
                                            4
tekniske avsetninger      96,7  103,2  188,5   190,1   352,3        2
Administrasjonsresultat    -39,8  -50,8  -80,6   -91,7  -193,1
Renteresultat         128,5  351,5  197,8   300,7   557,4        0
Oppreservering        -12,0    -  -24,0     -   -74,5          1. kv    2. kv  3. kv   4. kv   1. kv   2. kv
Vederlag for rentegaranti    9,7   3,6   14,9    7,2   14,6          2009    2009  2009   2009    2010    2010
Samlet resultat før
tilleggsavsetninger      183,1  407,4  296,6   406,3   656,7        Kjernekap. utover minstekrav      Tilleggsavsetninger
Avsetning til
                                            Delårsresultat             Kursreguleringsfond
tilleggsavsetninger        -  -68,2    -  -68,2  -127,9
Resultat til kunder      -79,3  -145,4  -121,5  -154,3  -209,5
Avkastning på
                                       Selskapets kapitaldekning var 22,1 % ved utgangen av 1.
selskapets midler       -3,5  11,7   17,0   46,2   73,0   halvår. Av dette utgjorde kjernekapitalen 19,2%. Kapital-
Resultat til eier før skatt  100,3  205,6  192,2   230,0   392,2
Skattekostnad         -17,8    -  -17,8     -     -   dekningen per 31. desember 2009 var 19,0 %. Estimert
Resultat etter skatt      82,5  205,6  174,3   230,0   392,2   solvensmargin ved utgangen av 1. halvår var 322%, mot
                                       279% ved årsskiftet.
SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før
skatt på 192,2 mill. kroner i 1. halvår, mot 230,0 mill. kroner       Forvaltningskapitalen utgjorde 25,1 mrd. kroner ved
for samme periode i fjor. I 2. kvartal ble resultatet 100,3 mill.      utgangen av 1. halvår. Dette var 778 mill. kroner høyere enn
kroner, mot 205,6 mill. kroner for 2. kvartal i fjor. Resultat        ved utgangen av 2009. Økningen tilsvarte 3,2%.


                                       1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
6                                                  SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
  Aktivaallokering per portefølje per 30. juni 2010:

     Kollektivporteføljen                 Selskapsporteføljen                   Investeringsvalgporteføljen

                 Sum: 15,5 mrd. kroner
                                             Sum: 2,9 mrd. kroner


                    Obligasjoner 38,2%                    Obligasjoner 57,9%

                                                                            Sum: 5,9 mrd. kroner
                    Hold til forfall 23,3%                  Hold til forfall 11,5%


                    Eiendom 20,3%                      Eiendom 13,6%                        Obligasjoner 35,6%


                    Annet 4,5 %                       Annet 16,9%                         Annet 6,4%


                    Aksjer 13,6 %                      Aksjer 0,1%                         Aksjer 58,1%
  SpareBank 1 Livsforsikring AS plasserer forvaltnings-            valg utgjorde 5,9 mrd. kroner per 30. juni 2010, mot 5,6
  kapitalen i aksjer, verdipapirfond, rentebærende papirer og         mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på
  eiendommer, og benytter i begrenset grad andre finansielle         5,5%. Midlene fordelte seg med 58,1% i aksjefond, 25,0 %
  instrumenter. Selskapets finansielle eiendeler er delt inn i        i obligasjonsfond, 10,5% i pengemarkedsfond og 6,4 % i
  fem porteføljer. Selskapets kapital forvaltes i en egen           bankinnskudd.
  selskapsportefølje. Kundenes midler innenfor forsikringer
  med kontraktsfastsatte forpliktelser forvaltes i tre kollektiv-       Selskapet tilbyr ulike investeringsprofiler. Innen bedrifts-
  porteføljer. Forvaltningen av kundemidlene knyttet til           markedet hadde fondsporteføljen «100 % aksjer» en avkastning
  individuelle spareforsikringer solgt før 1. januar 2008           på 0,6 % ved utgangen av juni. Dette var 1,7 prosentpoeng
  gjøres i en egen separat portefølje adskilt fra forvaltningen        bedre enn porteføljens referanseindeks. Innen privatmarkedet
  av midlene knyttet til den øvrige bestanden. Med virkning          oppnådde fondsporteføljen med «100 % aksjer» en avkastning
  fra 1. januar 2010 er midlene knyttet til kollektiv pensjons-        på -0,4 %. Dette var 0,6 prosentpoeng bedre enn referanse-
  forsikring også skilt ut i en egen forvaltningsportefølje. En        indeksen.
  betydelig andel av plasseringene i kollektivporteføljene er
  i fast eiendom og obligasjoner som skal holdes til forfall.         De samlede forsikringsmessige avsetningene for livs-
  Den femte porteføljen er eiendelene knyttet til livsforsikring       forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 15,6
  med investeringsvalg.                            mrd. kroner ved utgangen av 1. halvår, mot 15,5 mrd.
                                        kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 0,2 %. De
  I kollektivporteføljene samlet har selskapet en aksjeandel         forsikringsmessige avsetningene for livsforsikringer med
  på 13,6 %, mot 14,5 % ved årsskiftet. Endringen skyldes           særskilt investeringsportefølje utgjorde 6,0 mrd. kroner ved
  hovedsakelig at aksjeandelen i porteføljen knyttet til           utgangen av 1. halvår, mot 5,7 mrd. kroner ved årsskiftet.
  kollektiv pensjonsforsikring er redusert til ca. 10 %.           Dette tilsvarte en økning på 5,5 %.


  Avkastningen i selskapsporteføljen var 2,3 % i 1. halvår.          Selskapets salgsvolumer i personmarkedet for spareprodukter
  Verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær         viste etter 1. halvår 2010 en nedgang på 10,3 % i forhold til
  bestand, kollektiv pensjonsforsikring og gammel individual         samme periode forrige år. Innenfor risikoforsikringer i person-
  bestand var henholdsvis 1,8 %, 2,3 % og 2,3 %. Bokført           markedet var det en økning på 1,9 % av premievolumet i
  avkastning ble henholdsvis 2,3 %, 3,4 % og 2,9 %. Eiendoms-         forhold til samme periode forrige år. Salget av risiko-
  verdiene ble oppregulert med 52,5 mill. kroner ved utløpet         forsikringer er påvirket av utlånsaktiviteten i bankene.
  av 2. kvartal 2010.                             Samlet nysalg i tjenestepensjon innen bedriftsmarkedet var
                                        bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Salget økte med 5,0 %.
  Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings-
7
Utvikling i premieinntekter:                     Wassum AS ble sluttført i løpet av 1. kvartal 2010. Gabler
                                   Pensjonsforsikring AS har en opsjon på å kjøpe porteføljen
               2. kvartal   Per 1. halvår  Året
Mill. kroner        2010   2009  2010   2009  2009  innen utgangen av 2010.

Individuelle rente-/
pensjonsforsikringer    83,1  65,3  158,3  128,1  269,6
Individuelle                             SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS
kapitalforsikringer    128,9  120,3  255,9  239,5  486,7
Kollektive                              Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring AS:
pensjonsforsikringer    72,1  94,1  324,1  367,5  564,1
Ulykkesforsikringer     45,4  42,3   89,9  84,1  171,0                  2. kvartal   Per 1. halvår   Året
Gruppelivsforsikringer   125,8  116,1  335,6  328,2  575,0  Mill. kroner         2010   2009  2010   2009   2009
Unit Link -
Renteforsikringer      10,8  10,8   24,5  22,6  47,9  Forfalt brutto premie   1 171,9 1 084,2 2 497,1 2 322,1 4 271,2
Unit Link -                             Opptjente premier f.e.r.  1 007,0  941,1 1 972,4 1 860,3 3 814,3
Kapitalforsikringer     55,4  76,4  114,3  120,9  258,3  Påløpne
Innskudds-                              erstatninger f.e.r.    -764,0  -675,2 -1 616,6 -1 405,7 -2 813,1
tjenestepensjon      216,6  193,0  416,6  383,8  753,7  Forsikringsrelaterte
Sum brutto forfalte                         driftskostnader f.e.r   -171,8  -208,7  -366,9  -402,9  -858,0
premieinntekter      737,9  718,3 1 719,3 1 674,8 3 126,4   Andre forsikrings-
Overførte premiereserver                       relaterte inntekter/
fra andre selskaper     80,5  83,8  161,3  149,5  285,4  kostnader           -0,5   4,2   -0,8   1,4   0,8
Avgitt gjenforsikrings-                       Andre tekniske
premie           -42,0  -40,0  -85,5  -79,7  -157,7  avsetninger          4,6  -22,5   34,5  -30,3  -27,5
Premieinntekter                           Forsikringsresultat      75,3  38,9   22,5   22,8  116,6
for egen regning      776,4  762,1 1 795,0 1 744,6 3 254,1   Netto finansinntekter    -15,0  174,6   82,6  244,2  532,6
                                   Andre kostnader        -1,0  -2,3   -2,0   -3,6   -5,8
                                   Driftsresultat        59,4  211,2  103,1  263,4  643,3
Brutto forfalte premieinntekter har økt fra 1.674,8 mill.      Endring av
                                   sikkerhetsavsetning     -15,9  -4,1   -23,4  -8,3   -22,2
kroner til 1.719,3 mill. kroner i 1. halvår 2010. Brutto       Resultat før skatt      43,4  207,1   79,7  255,2   621,1
utbetalte erstatninger ble 937 mill. kroner ved utgangen av     Skattekostnad        -12,2  -52,7   -6,8  -66,1  -118,1
                                   Resultat etter skatt     31,2  154,4   73,0  189,0   503,0
juni, en nedgang på 2 mill. kroner i forhold til samme
tidspunkt i fjor.
                                   Resultat før skatt utgjorde 79,7 mill. kroner i 1. halvår,
Driftskostnadene eksklusive provisjoner utgjorde 275,7        mot 255,2 mill. kroner for samme periode i fjor. I 2. kvartal
mill. kroner i 1. halvår, mot 272,0 mill. kroner for samme      ble resultat før skatt 43,4 mill. kroner, mot 207,1 mill. kroner
periode i fjor. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene for     for tilsvarende periode i fjor. Denne resultatnedgangen
selskapets ansatte per 30. juni 2010 ble forpliktelsene       skyldes i hovedsak et svakere finansresultat som følge av
redusert med 16,4 mill. kroner som følge av endringer i AFP     utfordrende finansmarkeder, samt høyt antall vinterrelaterte
ordningen og at selskapets pensjonsordning ikke lenger        skader.
omfatter ektefelle- og barnepensjon. Estimatavviket på
pensjon utgjorde 25,3 mill. kroner hovedsakelig som følge      Finansinntektene ble 82,6 mill. kroner ved utgangen av 1.
av at diskonteringsrenten ble redusert fra 4,4 % til 3,5 %.     halvår. Dette var en reduksjon på 161,6 mill. kroner
                                   sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Finans-
Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009        inntektene i 2. kvartal var -15,0 mill. kroner, en reduksjon
siden verdien av utsatt skattefordel ikke ble innregnet i      på 189,6 mill. kroner i forhold til 2. kvartal i fjor. Svekkelsen
henhold til regnskapsstandarden IAS 12. Etter tilførsel av      skyldes lavere avkastning på omløpsobligasjoner sammen-
konsernbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS i 2. kvartal        lignet med fjoråret, samt negativ avkastning på aksje-
2010 fikk selskapet netto utsatt skattegjeld med 10,8 mill.     porteføljen. Finansavkastningen utgjorde 1,0 % ved utgangen
kroner. Skattekostnaden i 1. halvår utgjorde 17,8 mill.       av 1. halvår, mot 3,2 % for samme periode året før.
kroner slik at netto utsatt skattegjeld per 30. juni 2010 ble
28,6 mill. kroner.                          Kapitaldekningen eksklusiv resultat per 30. juni 2010 ble
                                   27,6%, mot 27,9 % ved årsskiftet. Dette tilsvarer en over-
SpareBank 1 Livsforsikring AS har inngått avtale med         dekning av ansvarlig kapital på 859 mill. kroner i forhold
Gabler Wassum AS om drift og administrasjon av sin          til myndighetenes minimumskrav.
portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon på cirka 4 mrd.
kroner. Konverteringen av YTP-porteføljen til Gabler         Skadeprosenten for egen regning utgjorde 82,0% per 30.
8                                             SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
  juni 2010, som var 6,4 prosentpoeng høyere enn for til-       andel av det norske markedet for behandlingsforsikring. Det
  svarende periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt      forventes en solid vekst i personforsikringsmarkedet i
  antall vann- og frostskader som følge av ekstreme vinter-      årene fremover, spesielt innenfor helse- og behandlings-
  forhold sammenlignet med fjoråret. På bruttobasis ble skade-    forsikring. SpareBank 1 Skadeforsikring AS har gjennom
  prosenten 84,2% i 1. halvår, mot 78,0% ved utgangen av       oppkjøpet sikret seg et godt utgangspunkt for vekst i dette
  1. halvår i fjor.                          markedet. Endelig overtakelse forutsetter at transaksjonen
                                    godkjennes av norske og svenske myndigheter.
  Kostnadsandelen for egen regning utgjorde 18,6 % ved
  utgangen av 1. halvår, som var 3,1 prosentpoeng lavere enn     I juni 2010 inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS avtale
  tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes at kostnads-     om kjøp av Unison Forsikring ASA. Unison Forsikring
  nivået har vært stabilt samtidig som premieinntektene har      ASA skreddersyr forsikringsordninger for organisasjoner (og
  økt. I tillegg har det vært en nettoresultatføring på totalt 42,0  deres medlemmer), andre distributører samt private personer
  mill. kroner som følge av endringer i AFP ordningen og at      og bedrifter i Norge. Oppkjøpet er en del av den strategiske
  selskapets pensjonsordning ikke lenger omfatter ektefelle-     satsingen for å utvikle nye distribusjonskanaler som skal
  og barnepensjon.                          bidra til videre vekst. SpareBank 1 Skadeforsikring AS er en
                                    langsiktig eier som vil utvikle Unison Forsikring ASA
  Combined ratio for egen regning utgjorde 100,6 % ved        industrielt, og vil tilføre selskapet tilstrekkelig kapital
  utgangen av 1. halvår, som var en økning på 3,4 prosent-      gjennom en rettet emisjon mot SpareBank 1 Skadeforsikring
  poeng sammenlignet med samme periode i fjor.            AS på 150 mill. kroner. SpareBank 1 Skadeforsikring AS har
                                    overtatt 96,2 % av aksjene i Unison Forsikring ASA per 31.
  Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis:
                                    juli 2010.
          100,6%  93,9%  90,9%  99,6%  108,6%  92,9%
       120
                                    ODIN FORVALTNING AS
       100
                                    Resultat ODIN Forvaltning AS:
        80
                                                 2. kvartal   Per 1. halvår  Året
  Prosent
        60                            Mill. kroner      2010   2009  2010   2009  2009

        40                            Forvaltningshonorar   79,6   57,0  157,8  103,3  244,8
                                    Tegnings- og inn-
                                    løsningshonorar      -   6,7    -  13,0  25,9
        20
                                    Sum driftsinntekter   79,6   63,8  157,8  116,3  270,7
                                    Lønnskostnad      24,1   18,5   49,8  37,7  88,1
        0                            Avskrivninger      3,7   3,9   7,5   8,0  16,0
          1. kv  2. kv  3. kv   4. kv  1. kv  2. kv  Andre driftskostnader  35,8   30,9   70,4  62,6  124,2
          2009   2009  2009   2009  2010   2010  Sum driftskostnader   63,6   53,4  127,7  108,4  228,3
                                    Driftsresultat     16,0   10,4   30,1   7,9  42,4
           Skadeprosent      Kostnadsprosent      Netto finansinntekter  0,7   -0,8   1,0  -5,8  -0,3
                                    Resultat før skatt   16,7   9,6   31,1   2,2  42,1
                                    Skattekostnad      4,6   0,4   8,5   0,6  13,5
  Pliktige resultatdisposisjoner i 1. halvår utgjorde 54,8 mill.   Resultat etter skatt  12,1   9,2   22,6   1,5  28,6

  kroner, mot 37,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor.
                                    ODIN Forvaltning AS oppnådde i 1. halvår et resultat før
  Premieinntekt for egen regning utgjorde 1.972,4 mill. kroner    skatt på 31,1 mill. kroner, mot 2,2 mill. kroner for samme
  i 1. halvår, som var en økning på 112,1 mill. kroner        periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 16,7 mill.
  sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har        kroner, sammenlignet med 9,6 mill. kroner i 2. kvartal i fjor.
  hatt en positiv bestandsutvikling innen både bedrifts- og      Resultatøkningen skyldes høyere forvaltningskapital i 1.
  privatmarkedet hittil i år, med en total bestandsøkning på     halvår 2010 i forhold til samme periode i fjor. Forvaltnings-
  174,4 mill. kroner, sammenlignet med en økning på 121,0       kapitalen hittil i år var 4,6 mrd. kroner høyere enn per 1.
  mill. kroner for tilsvarende periode i fjor.            halvår 2009.


  Ved årsskiftet inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS        Siden årsskiftet har forvaltningskapitalen falt med 1,1 mrd.
  avtale om kjøp av Skandia Lifeline Norge, som har en betydelig   kroner og den utgjorde 26,9 mrd. kroner per 30. juni 2010.
9
                                   SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS HOLDING
Det var en netto innløsning på snaut 300 mill. kroner i
                                   KONSERN
aksjefond i 1. halvår, mens det var netto nytegning på
drøyt 100 mill. kroner i rentefond i samme periode.         Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern:
Markedsandelen for aksjefond var 11,5 % ved utgangen
                                                 2. kvartal    Per 1. halvår   Året
av juni 2010 sammenlignet med 11,6 % ved årsskiftet.         Mill. kroner       2010   2009   2010   2009   2009

                                   Actor Fordrings-
                                   forvaltning AS       5,5   9,4    8,7   16,0   25,8
ARGO SECURITIES AS                          Actor Portefølje AS      -   -0,4    1,0   -0,8   -2,1
                                   Actor Verdi-
Resultat Argo Securities AS:                     gjenvinning AS       0,4     -   0,7   0,2   -1,2
                                   SpareBank 1
             2. kvartal   Per 1. halvår    Året  Factoring AS*        5,3   3,5    3,7   3,5    6,6
Mill. kroner      2010   2009  2010   2009    2009  Sum resultat produkt-
                                   selskaper før skatt    11,2   12,5   14,1   18,9   29,0
Sum driftsinntekter   24,5   9,6   46,8    15,3  46,3  Sum driftskostnader
Andre inntekter     1,1    -   2,4     -   0,7  holding          -3,0   -0,2   -4,5   -0,2   -1,5
Lønn, bonus og andre                         Netto finans holding    0,1    -     -   0,2   0,3
personalkostnader    -15,1  -15,4  -30,1    -29,3  -66,5  Merverdiavskrivninger   -1,3   -1,3   -2,6   -2,6   -5,3
Avskrivninger      -1,5   -1,2  -3,2    -2,3  -9,2  Resultat før skatt     7,0   11,0    6,9   16,3   22,5
Andre driftskostnader  -10,4   -5,8  -19,6    -10,5  -27,2  Skattekostnad       -2,3   -3,4   -2,7   -5,3   -6,7
Driftsresultat      -1,4  -12,7  -3,7    -26,9  -55,9  Resultat          4,7   7,5    4,2   11,0   15,9
Netto finansinntekter  -0,5   0,8  -0,9     2,1   7,0
Resultat før skatt    -1,9  -11,9  -4,6    -24,8  -48,9  *) Resultat før skatt for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med
Skattekostnad       0,5   3,3   1,3     6,9  13,5  2. kvartal 2009
Resultat         -1,4   -8,6  -3,3    -17,9  -35,4
                                   SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern er et under-
                                   konsern av SpareBank 1 Gruppen og utgjør en verdikjede
SpareBank 1 Gruppen eier 76,5% av Argo Securities AS,        innen fordringsforvaltning. Resultat før skatt i konsernet var
som ble etablert i oktober 2008. Resultatet i 1. halvår var     6,9 mill. kroner i 1. halvår 2010, mot 16,3 mill. kroner for
-4,6 mill. kroner, som var en resultatfremgang på 20,2 mill.     samme periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 7,0 mill.
kroner sammenlignet med 1. halvår 2009. Resultat før skatt      kroner, sammenlignet med 11,0 mill. kroner i 2. kvartal i fjor.
i 2. kvartal ble på -1,9 mill. kroner, som var en bedring på     SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS signerte i juni
10,0 mill. kroner i forhold til 2. kvartal i fjor.          kjøps- og salgsavtale med Conecto AS. Formålet med
                                   kjøpet er å skape en aktør som tar plass blant de tre største
Kurtasjeinntekter fra tradisjonell aksjemegling utgjorde       selskapene i inkassomarkedet i Norge. Kjøpet vil gi klare
19,9 mill. kroner i 1. halvår, som var en økning på 8,9 mill.    markedssynergier da Actor Fordringsforvaltning AS, Actor
kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Fremmed-        Portefølje AS, Actor Verdigjenning AS og Conecto AS har
kapitalinntekter ble 8,5 mill. kroner i 1. halvår, som var 5,7    utfyllende og komplementære produkter og tjenester.
mill. kroner høyere enn i 1. halvår i fjor. Corporate Finance    Overtakelse av selskapet er planlagt i september og Actor-
inntekter ble 14,9 mill. kroner i 1. halvår, som var en       selskapene og Conecto AS vil bli slått sammen til ett
økning på 14,5 mill. kroner fra samme tidspunkt i fjor.       integrert selskap innen 1. januar 2011.


Argo Securities AS er et meglerhus i vekst og tar markeds-      Actor Fordringsforvaltning AS
andeler på flere områder. På Oslo Børs’ meglerstatistikk lå     Actor Fordringsforvaltning AS driver innen inkasso-
Argo Securities AS på 14. plass ved utgangen av 1. halvår      virksomhet og formidler tjenester innenfor fordrings-
2010, som var opp fra 26. plass ved årsskiftet.           forvaltning, prosessuell gjeldsforfølging og juridisk
                                   rådgivning. Resultat før skatt hittil i år ble 8,7 mill. kroner,
                                   mot 16,0 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor.
                                   Resultat før skatt i 2. kvartal ble 5,5 mill. kroner, sammen-
                                   lignet med 9,4 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Nedgangen i
                                   resultat før skatt skyldes i hovedsak redusert omsetning som
                                   følge av reduserte salærsatser, lavere tilfang på nye saker,
                                   samt at deler av overvåksporteføljen er solgt. I tillegg er det
                                   høyere lønnskostnader som følge av økning i antall ansatte
                                   fra 44 til 56.
10                                             SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
   Actor Portefølje AS                         sammenlignet med 3,9 mill. kroner i 2. kvartal i fjor.
   Actor Portefølje AS driver med oppkjøp og innfordring av      Nedgangen i resultatet skyldtes økte kostnader i forbindelse
   porteføljer av pengekrav og refinansiering av misligholdte     med en betydelig satsing på LOfavør i 2010.
   pengekrav. Resultatet før skatt i 1. halvår var 1,0 mill. kroner,
   mot -0,8 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Inntekts-
                                     SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP)
   strømmen har vært stabil og noe økende. Selskapet hadde
   per 30. juni 2010 et samlet porteføljevolum på 470 mill.      Driftskostnadene i morselskapet ble i 1. halvår 31,9 mill.
   kroner til forvaltning.                       kroner, mot 25,4 mill. kroner i samme periode i fjor. Drifts-
                                     kostnadene i 2. kvartal ble 11,9 mill. kroner, sammenlignet
   Actor Verdigjenvinning AS                      med 12,1 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Kostnadsøkningen
   Actor Verdigjenvinning AS driver med innfordring av         i 1. halvår skyldes blant annet økte systemkostnader,
   pengekrav og inkasso. Resultat før skatt i 1. halvår 2010 var    engangskostnader knyttet til konsulenttjenester vedrørende
   0,7 mill. kroner, som var en økning på 0,5 mill. kroner fra     det pågående lønnsomhetsprosjektet og engangskostnader
   1. halvår 2009. Resultat før skatt i 2. kvartal var 0,4 mill.    knyttet til ombygging av SpareBank 1 Gruppens kontorlokaler.
   kroner, mot null for 2. kvartal i fjor.
                                     Netto finanskostnader utgjorde 16,2 mill. kroner i 1. halvår,
   SpareBank 1 Factoring AS                      mot 24,3 mill. kroner i 1. halvår 2009. Dette var en for-
   SpareBank 1 Factoring AS er et finansieringsselskap innen      bedring på 8,2 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor.
   områdene factoring og garantistillelse. Resultat før skatt ble   Forbedringen i finanskostnader skyldes blant annet et
   regnskapsført i SpareBank 1 Gruppen fra og med 2. kvartal      lavere rentenivå i 1. halvår 2010 enn i 1. halvår 2009.
   2009, som var tidspunktet for innvilget konsesjon. Resultat
   før skatt i 1. halvår 2010 var 3,7 mill. kroner, mot 3,5 mill.
   kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 2.   RISIKOFORHOLD
   kvartal ble 5,3 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner i 2. kvartal   En omfattende gjennomgang av de risikoer som
   i fjor. I forbindelse med et konkursengasjement var det       SpareBank 1 Gruppen står ovenfor er gjengitt i selskapets
   per 1. kvartal 2010 avsatt for påregnelig tap med 5,0 mill.     årsberetning for 2009, årsregnskapets note 3 om finansiell
   kroner. Klientomsetning per 1. halvår var 19,2 % høyere enn     risikostyring, samt den særskilt utarbeidede Pilar 3-rapporten
   på samme tidspunkt i fjor.                     («Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapital-
                                     kravsforskriften»).

   SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS
                                     Resultatutviklingen i SpareBank 1 Gruppen så langt i 2010
   Resultat SpareBank 1 Gruppen Medlemskort AS:            er preget av volatile finansmarkeder, spesielt i 2. kvartal,

                2. kvartal   Per 1. halvår  Året
                                     effekter av en vinter med høy frekvens av vann- og frost-
   Mill. kroner      2010   2009  2010   2009  2009   skader, samt inntektsføring som følge av endring i AFP

   Driftsrinntekter     16,5  14,3   31,4   29,1   59,4  ordningen og opphøret av barne- og ektefellepensjon.
   Lønnskostnad        0,9  1,6   2,7   3,2   7,0
   Annen driftskostnad    12,6  9,0   22,4   16,3   41,2
   Driftsresultat       3,0  3,7   6,2   9,5   11,2  De viktigste risikofaktorene i selskapene er:
   Netto finans        0,2  0,2   0,4   0,6   0,9  • SpareBank 1 Skadeforsikring AS og spesielt SpareBank 1
   Resultat før skatt     3,3  3,9   6,6   10,1   12,1
   Skattekostnad       0,9  1,1   1,9   2,8   3,5    Livsforsikring AS har betydelige porteføljer av
   Resultat          2,3  2,8   4,8   7,3   8,6
                                      finansielle eiendeler. Disse gir opphav til prisrisiko
                                      som følge av verdiendringer i markedet. Når det gjelder
   SpareBank 1 Medlemskort AS samarbeider tett med LO og         aksjer og renter har det vært høy volatilitet i de seneste
   fagforbundene og er driftsleverandør av fordelskonseptet,       perioder, med svakt negativ avkastning på aksjer hittil
   LOfavør, til medlemmene på vegne av forbundene og LO.         i år, og svakt positiv avkastning på renter. SpareBank 1
   Selskapet samarbeider også med de øvrige selskapene i         Livsforsikring AS er ved inngangen til 2. halvår godt
   SpareBank 1-alliansen. Resultat før skatt i 1. halvår var 6,6     kapitalisert, med betydelige kursreserver. Selskapet er
   mill. kroner, mot 10,1 mill. kroner for tilsvarende periode      derfor fortsatt robust til å tåle kursfall på 10–15 % uten
   i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 3,3 mill. kroner,     at dette får vesentlig resultatmessige konsekvenser. For
11
  SpareBank 1 Skadeforsikring AS vil endringer i finans-      Forsikringsresultatet i SpareBank 1 Skadeforsikring AS i 1.
  markedet i større grad slå direkte ut i resultatet.       halvår er preget av høy skadefrekvens som følge av en
                                  kald vinter. Det forventes imidlertid et normalisert resultat
• Som konsekvens av utskillelsen av Bank 1 Oslo konsern       for resten av året. Finansresultatet i selskapet hittil i år er
  har kredittrisiko som andel av den totale risikoeksponering   preget av lavere avkastning på omløpsobligasjoner og aksjer.
  falt fra 9,2% til 1,7 % siden årsskiftet.            Selskapet har gjort strategiske grep for å sikre lønnsomhet
                                  og vekst fremover.
• Markedsrisiko som andel av den totale risiko-
  eksponeringen i SpareBank 1 Gruppen AS har økt som        Resultatet i ODIN Forvaltning AS avhenger av utviklingen
  følge av utskillelsen. De relative resultatendringene i     i forvaltningskapitalen. Selskapet tror på positiv netto
  SpareBank 1 Gruppen som følge av svingninger i de        nytegning i 2. halvår.
  finansielle markedene har derfor økt i forbindelse med
  utskillelsen. For en ytterligere beskrivelse av effektene    Den underliggende driften i SpareBank 1 Gruppens
  av utskillelsen av Bank 1 Oslo konsern vises det til       virksomhet forventes bedret gjennom det pågående
  Pilar 3-rapporten for SpareBank 1 Gruppen.            lønnsomhetsprosjektet Delta. Gjennomføringen av de
                                  lønnsomhetsforbedrende tiltakene som er identifisert
• Erverv av nye selskaper innenfor inkassovirksomhet og       gjennom Delta prosjektet, vil bidra til å gi selskapet en
  forsikringsvirksomhet innebærer en implementerings-       framtidsrettet og kostnadseffektiv organisasjon. I Spare-
  risiko i forhold til å få de verdiskapingseffekter som      Bank 1 Livsforsikring AS vil implementeringen av tiltakene
  ble lagt til grunn ved oppkjøpet.                medføre kostnadsbelastninger gjennom 2010, men
                                  selskapet vil deretter oppnå et vesentlig forbedret
                                  administrasjonsresultat. Implementering av tiltakene i
UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET
                                  SpareBank 1 Skadeforsikring vil bidra til ytterligere
Gjennom oppkjøp inneværende år har SpareBank 1 Gruppen       forbedring i selskapets kostnadsprosent, og derigjennom økt
og dens eiere vist både vilje og evne til å satse offensivt, også  lønnsomhet.
i en situasjon med turbulente finansmarkeder. SpareBank 1
Gruppen har i løpet av det siste halvannet året totalt sett     Finansmarkedene er fortsatt preget av en viss usikkerhet.
styrket sin økonomiske situasjon og finansielle handle-       Imidlertid er det styrets vurdering at SpareBank 1 Gruppen
frihet.                               er finansielt godt rustet til å tåle eventuelle svekkelser i
                                  kreditt- og aksjemarkedene. Styret mener at utviklingen
SpareBank 1 Livsforsikring AS er gjennom sin kapital-        hittil i år gir grunnlag for et godt resultat i SpareBank 1
forvaltningsstrategi godt posisjonert for å utnytte de vekst-    Gruppen i 2010.
muligheter som markedet gir grunnlag for og samtidig gi
kundene en konkurransedyktig avkastning. Økt oppmerk-
                                  REVISJON
somhet rundt pensjon vil antageligvis gi vekst i pensjons-
sparingen fremover. Selskapets produktbredde kombinert       Regnskapet per 1. halvår er ikke revidert.
med bankenes distribusjonsnett og markedsposisjon, gir et
godt utgangspunkt for økt salg.


Selskapet arbeider løpende med vurdering av konsekvensene      Oslo, 11. august 2010
av og tilpasning til det kommende Solvency II-regelverket.     Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
12                                                SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
   RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN

            Morselskapet                                    Konsernet
                                                      Proforma*

      31.12.09    30.06.10   Mill. kroner                    30.06.10  30.06.09    31.12.09  31.12.09

          -       -   Brutto premieinntekter forsikring           4 037    3 846      7 557   7 557
          -       -   - avgitt reassuranse                  270     242       488    488
          -       -   Netto premieinntekter forsikring           3 767    3 605      7 068   7 068
         31       9   Renteinntekter                      40     21       804   1 066
         63       27   Rentekostnader                      38     54       842    798
         -32      -18   Netto renteinntekter                   2     -33       -38    268
          -       -   Provisjonsinntekter                   356     275       600    855
          -       -   Provisjonskostnader                   415     369       792    752
          -       -   Netto provisjonsinntekter                -59     -93      -191    103
          -       -1   Netto inntekter fra finansielle eiendeler
                    til virkelig verdi                    33     904      2 210   2 444
                    Netto inntekter fra finansielle eiendeler
         18        -   tilgjengelig for salg                  15     47       43     48
                    Netto inntekter fra obligasjoner
          -       -   til amortisert kost                   57     66        3     3
                    Netto inntekter fra obligasjoner
         -       -   holde-til-forfall                    130     92       272    272
         -       -   Netto inntekter investeringseiendommer         228     130       300    307
        203      610   Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper
         -       -   Andre inntekter                     137     135       323    325
        190      590   Sum inntekter                     4 311    4 853      9 989   10 838

         -       -   Forsikringsytelser og erstatninger          3 377    3 511      7 014   7 014
         -       -   Reassurandørens andel av erstatninger         -187    -156      -331    -331
         -       -   Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring     -106     54       327    327
         -       -   Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring    107     133       171    171
         -       -   Avsetning til tilleggsavsetninger             -     68       128    128
         -       -   Tap på utlån, garantier mv                5      -            123
         22       16   Driftskostnader                     744     738      1 552   2 077
         32       16   Avskrivninger og nedskrivninger             47     38       119    124
         3       -   Andre kostnader                     29      7       11     11
         57       32   Sum kostnader                     4 016    4 392      8 991   9 644
        133      558   Driftsresultat                     295     461       998   1 194
                    Andel av resultat fra tilknyttede selskaper
                    og felleskontrollert virksomhet regnskapsført
          -       -   etter egenkapitalmetoden                  -      -       -3     -
                    Resultat av ordinær virksomhet
        133      558   før skattekostnad                    295     461       996   1 194
        116      110   Skattekostnad                      47     224       260    294
         17      449   Delårsresultat etter skatt               248     237       735    900

          -       -   Delårsresultatet tilordnes:
          -       -   Kontrollerende interesses andel             249     241       745    909
          -       -   Ikke kontrollerende interesses andel           -1     -4       -9     -9

          -       -   Resultat per aksje i hele kroner            139     136       412    505
          -       -   Utvannet resultat per aksje i hele kroner        140     138       418    510   * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo Konsern
13
BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN

      Morselskapet                                       Konsernet
                                                  Proforma*

   31.12.09    30.06.10   Mill. kroner                   30.06.10  30.06.09    31.12.09  31.12.09

                  EIENDELER
      102        99  Eiendel ved utsatt skatt                -     -        -     -
       -        -  Goodwill                       744    733       739    760
       -        -  Andre immaterielle eiendeler              51    101       59     64
     5 043      4 305  Investering i datterselskaper              -     -        -     -
                  Investering i tilknyttet selskap og
      18       10   felleskontrollert selskap                9     20       17    121
      77       82   Eiendom, anlegg og utstyr               512    530       524    527
       -        -   Fordring på reassurandør              1 216   1 168      1 151   1 151
       -        -   Fordring på forsikringstaker            1 388   1 236      1 108   1 108
      194       95   Andre eiendeler                    458    784       423    483
       -        -   Investeringseiendommer               4 369   4 555      4 583   4 691
       -        -   Obligasjoner holdt til forfall           4 863   4 858      5 020   5 020
       -        -   Obligasjoner til amortisert kost           860    666       765    765
      15       18   Verdipapirer – tilgjengelig for salg          26     8       24     43
                  Utlån til kunder og fordringer på
      250       303  kredittinstitusjoner                 494    344       458   21 281
       -        -  Verdipapirer til virkelig verdi          20 657   18 786     20 531   23 938
       -        1  Finansielle derivater                  2     4       24    221
      101       163  Bankinnskudd og kontanter              2 094    984      1 051   1 295
     5 800      5 075  SUM EIENDELER                   37 746   34 776     36 477   61 467

                  EGENKAPITAL OG GJELD
     2 609      2 030  Innskutt egenkapital                2 030   2 568      2 268   2 609
      823       714  Opptjent egenkapital                2 066    994      1 799   2 588
       -        -  Verdireguleringsfond                  70     67       65     65
       -        -  Minoritetsinteresser                  29     35       30     30
     3 432      2 744  Sum egenkapital                   4 195   3 664      4 163   5 293

      684       684   Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner     1 099   1 118      1 118   1 770
       -        -   Kursreguleringsfond                  221     54       327    327
       -        -   Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring  21 300   19 899     20 843   20 843
                  Premie og erstatningsavsetninger
       -        -   i skadeforsikring                  7 375   6 941      6 822   6 822
      103       121   Netto pensjonsforpliktelser              414    377       359    460
       -        -   Forpliktelse ved utsatt skatt             301    107       155    156
       -        -   Betalbar skatt                     5     6       139    138
      501       659   Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer     659    500       500   6 880
       -        -   Gjeld vedrørende gjenforsikring            78     64       95     95
       -        -   Finansielle derivater                 230    145       165    219
      578       439   Andre forpliktelser                  867   1 107       870   1 004
                  Innskudd fra og gjeld til kunder og
      502       428  kredittinstitusjoner                1 003    795       918   17 459
     5 800      5 075  SUM EGENKAPITAL OG GJELD              37 746   34 776     36 477   61 467
* Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo Konsern
14                                         SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
   Erklæring fra styret og administrerende direktør
   i henhold til verdipapirhandelslovens § 5-6

    Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2010 er utarbeidet
      i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av
   SpareBank 1 Gruppen AS og konsernet SpareBank 1 Gruppens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som
    helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige
    begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- og
              usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode.
                          Oslo, 11. august 2010
       Hans Olav Karde               Bjørn Engaas              Richard Heiberg
         STYRETS LEDER
        Terje Vareberg              Finn Haugan              Bente N. Halvorsen
       Knut Bekkevold              Venche Johnsen              Kirsten Idebøen
                                                  ADM. DIREKTØR
15
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

      Morselskapet                                              Konsernet

                                                         Proforma*
    30.06.10    31.12.09   Mill. kroner                           30.06.10   30.06.10  31.12.09

                  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

      449       17   Årsresultat etter skatt                        248     248    900
                  Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert
       -        -   virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden            -      -      -
      16       32   Avskrivninger og nedskrivninger                     47      47     124
       -        -   Verdiregulering investeringseiendommer                 56      56     18
       -        -   Tap på utlån/garantier                          5      5     123
       -        -   Økning fordring på reassurandør                    -65     -65     -51
      -53       -50   Økning av utlån til kunder                        -     -41   -1 154
       -       100   Reduksjon av utlån til kunder                    20 782      -      -
       -        -   Endring i forsikringstekniske avsetninger               903     903    2 562
      693       -69   Endring i andre tidsavgrensningsposter                -471     -373     286
                  Økning/(reduksjon) fra innskudd og gjeld til
      -74       -9   kunder og kredittsinstitusjoner                   -16 456     84    455
     1 031       21   Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter           5 050     866   3 264

                  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

                  Økning av verdipapirer til virkelig verdi og
       -1       -   justering for verdiendring                        -    -105   -4 871
                  Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi og
       -       -   justering for verdiendring                      3 499      -      -
       -       -   Økning av verdipapirer som holdes til forfall              -      -      -
       -       -   Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall            62      62     148
       -       -   Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg               -      -2     -13
      256      203   Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg             17      -      -
      -258      -219   Utbetaling av konsernbidrag                       -      -      -
       -       -   Tilgang investeringseiendommer                      -      -     -48
       -       -   Avgang investeringseiendommer                     265     158      -
       -       -   Gevinst investeringseiendommer                     35      35      -
       -5      -33   Økning/(reduksjon) av egne eiendom anlegg og utstyr           15      11     -67
       -8      -48   Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter            3 892     158   -4 851

                  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

       -       -   Innbetalinger av ansvarlig lånekapital                  -      -    535
       -       -   Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital      -671     -19    -100
       -      176   Innbetalinger av ny egenkapital                      -      -    176
     -1 000       -   Nedsettelse av egenkapital ved uttreden av Bank 1 Oslo konsern    -1 130      -     -
      -120      -800   Utbetaling av eksternt utbytte                     -120    -120    -800
      158       -   Økning/(reduksjon) av gjeld stiftet ved
                  utstedelse av verdipapirer                      -6 222     159    919
      -962      -624   Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter          -8 143     19    730

      61      -651   Netto kontantstrøm for perioden                    800    1 043    -857

      101       752   Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01.        1 295    1 051   2 152

      163       101   Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.        2 094    2 094   1 295

* Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern
16                          SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
   KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN

                                      Konsernet

   Mill. kroner                           30.06.10     2009

   Kjernekapital
   Egenkapital ekskl.naturskadefond                   3 231     3 171
   Utbytte                                 -      -120
   Fondsobligasjon                            200      200
   Fratrukket halvårsresultat                      -248       -
   Fratrukket estimatavviket ført direkte mot EK             -81       -
   Goodwill                               -744      -743
   Andre immaterielle eiendeler                      -51      -59
   Verdiregulering eindommer konsern                   -70      -65
   Minstekrav til reassuranse                       -36      -34
   Investering i andre finansinstitusjoner                -74       -
   Sum netto kjernekapital                       2 126     2 349

   Tilleggskapital
   Evigvarende lån                            283      283
   Tidsbegrenset ansvarlig lån                      616      629
   Ikke tellende ansvarlig kapital                    -8       -2
   45% av urealisert gevinst på eiendom                  32       29
   Investering i andre finansinstitusjoner                -74       -
   Sum tillegskapital                          849      939

   Sum netto ansvarlig kapital                     2 975     3 289

   Risikovektet balanse                        16 697     15 666

   Kjernekapitaldekningsgrad                     12,7 %     15,0 %
   Kapitaldekningsgrad                        17,8 %     21,0 %
17
BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL

Morselskapet

                                             Aksje-  Overkurs-   Opptjent      Sum
Mill. kroner                                       kapital    fond  egenkapital  egenkapital

Egenkapital 31.12.08                                   1 747     986     1 376     4 109

Årsresultat                                          -      -      17      17
Estimatavvik pensjon                                     -      -      -9      -9
Utbetalt utbytte                                       -      -     -800     -800
Kapitalforhøyelse                                      35     141       -      176
Kapitalnedsettelse                                      -     -300      300       -
Andre føringer direkte mot egenkapital                            -      -      -61      -61
Egenkapital per 31.12.09                                 1 782     827      823     3 432

Delårsresultat                                        -      -      449      449
Estimatavvik pensjon                                     -      -      -17      -17
Utbetalt utbytte                                       -      -     -120      -120
Kapitalforhøyelse                                       -      -       -       -
Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo                         -     -579     -421     -1 000
Andre føringer direkte mot egenkapital                            -      -       -       -
Egenkapital per 30.06.10                                 1 782     248      714     2 744
Konsernet

                                                            Ikke
                                Aksje-  Overkurs-   Opptjent  Verdireg. kontrollerende     Sum
Mill. kroner                          kapital    fond  egenkapital    fond    interesse  egenkapital

Egenkapital 31.12.08                      1 747     986    2 212      66       43    5 054

Årsresultat                             -      -     909      -       -9     900
Estimatavvik pensjon                        -      -      -7      -       -      -7
Revaluering eiendom etter IAS 16                  -      -      -      -1       -      -1
Utbetalt utbytte                          -      -     -800      -       -     -800
Kapitalforhøyelse                         35     141      -      -       -     176
Kapitalnedsettelse                         -     -300     300      -       -      -
Avgang minoritetsaksjonær                      -      -      -      -       -3      -3
Andre føringer direkte mot egenkapital               -      -     -26      -       -     -26
Egenkapital 31.12.09                      1 782     827    2 588      65       30    5 293

Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo konsern 01.01.10         -579     -551                  -1 130
Egenkapital uten Bank 1 Oslo konsern 01.01.10          1 782     248    2 038      65       30     4 163

Delårsresultat                           -      -     249      -       -1     248
Estimatavvik pensjon                        -      -     -81      -       -     -81
Revaluering eiendom etter IAS 16                  -      -      -     -10       -     -10
Utbetalt utbytte                          -      -     -120      -       -     -120
Kapitalforhøyelse                          -      -      -      -       -      -
Avgang minoritetsaksjonær                      -      -      -      -       -1      -1
Korrigeringer tidligere år                     -      -     -15      15       -      0
Andre føringer direkte mot egenkapital               -      -      -4      -       -      -4
Egenkapital 30.06.10                      1 782     248    2 066      70       29    4 195
18                                             SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
   UTVIDET RESULTATREGNSKAP FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN

   Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer

   Konsernet
                                                    Proforma

   Mill. kroner                                  30.06.10   30.06.09   31.12.09  31.12.09

   Resultat fra resultatregnskapet                            248    236     735    900
   Estimatavvik i pensjonsavtalen                            -112    -17      -7     -9
   Revaluering eiendom                                  -15     -      -     2
   Justering av forsikringsforpliktelser                          6     -      -     -1
   Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg                        -     -      -     -1
   Skatt                                         34     5      2     2
   Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer             162    224     730    893

   Andel kontrollerende interesse                            163     228     739    902
   Andel ikke kontrollerende interesse                          -1     -4      -9     -9
   Morselskapet

   Mill. kroner                                               30.06.10  31.12.09

   Resultat fra resultatregnskapet                                        449     17
   Estimatavvik i pensjonsavtalen                                        -23     -13
   Skatt                                                      7      4
   Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer                         432      8
19
NOTER                                     avsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatnings-
                                        avsetninger og andre tekniske avsetninger.

REGNSKAPSPRINSIPPER
                                        FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER SKADEFORSIKRING
Regnskapet per 2. kvartal 2010 er utarbeidet i henhold til IAS 34
Interim Financial Statements. En mer utførlig beskrivelse av de        Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. De forsikringstekniske
regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av       avsetningene er ment å dekke inntrufne skader på eksisterende
regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for 2009. Konsernets          forsikringsavtaler.
regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det alt vesentlige
uendret i forhold til årsrapporten for 2009. Revisjonen av IAS 1 har hatt   Naturskadeavsetning, administrasjonsavsetning, avsetning til skade-
betydning for regnskapet til SpareBank 1 Gruppen fra 1. januar 2009.      forsikringsselskapers garantiordning og reassuranseavsetning klassifiseres
                                        som egenkapital.
IAS 1 (revidert) tillater ikke presentasjon av inntekts- og kostnadsposter
(dvs. endring i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne) i oppstilling  Øvrige forsikringstekniske avsetninger er gjort med bakgrunn i minste-
av endringer i egenkapitalen. I stedet krever standarden at endringer i    kravene utformet av Finanstilsynet gjennom forskrifter. Dette gjelder
egenkapitalen som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra   avsetning til ikke-opptjent premie, erstatningsavsetning og sikkerhets-
transaksjoner med eierne i utvidet resultatregnskap. Konsernet presenterer   avsetning. Minstekravene innenfor premie- og erstatningsavsetningen
alle endringer i egenkapitalen til eierne i egenkapitaloppstillingen, og    er også oppfylt per bransje, og for sikkerhetsavsetningen per bransje-
alle endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne presenteres   gruppe.
i det utvidede resultatregnskapet. Sammenligningsinformasjon har blitt
                                        AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG LIGNENDE
omklassifisert slik at den er i overensstemmelse med revidert standard.
Endringen i regnskapsprinsipp påvirker kun presentasjonen og har        Konsernet har finansielle eiendeler i handelsporteføljen, utlån og
ingen påvirkning på resultat per aksje.                    fordringer, holde til forfall investeringer og verdipapirer tilgjengelig
                                        for salg.

PENSJONER
                                        Handelsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi over resultatet.
Konsernet legger til grunn IAS 19 for føring av pensjon. Estimatavvik     Dette samsvarer med hvordan investeringene følges opp. Enkelte
som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige         investeringer i obligasjoner/sertifikater plasseres likevel inn i kategoriene
forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over   utlån og fordringer eller holde til forfall. Dette gjøres i tilknytning til
utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår.              transaksjonen.

                                        I SpareBank1 Livsforsikring AS er verdiendringer knyttet til den
GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER
                                        kollektive investeringsporteføljen vurdert til virkelig verdi på eiendels-
Ved oppkjøp av selskaper identifiseres immaterielle eiendeler som blir     siden, og resultatet reguleres med endringer i kursreguleringsfondet.
innregnet med virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I den grad de       Verdiendringer på øvrige investeringer i handelsporteføljen eller frivillig
identifiserte immaterielle eiendelene har begrenset økonomisk levetid,     kategorisert til virkelig verdi over resultatet innregnes til virkelig verdi
avskrives verdiene lineært over denne. Dersom det er indikasjoner på      over resultatet
verdifall, blir de immaterielle eiendelene testet for verdifall.
                                        Konsernet har aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig for salg.
Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med  Disse er ikke vurdert som tilknyttede selskaper, men er strategiske
fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke.      investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse.
                                        Aksjenes verdi vurderes løpende med verdiendringer i utvidet resultat-
Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en    regnskap.
identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir
balanseført som immateriell eiendel når de oppfyller kravene som
                                        FINANSIELLE DERIVATER
følger av IAS 36. Balanseført egenutviklet programvare avskrives
lineært over forventet utnyttbar levetid fra det tidspunkt programvaren    Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi med verdien-
tas i bruk.                                  dringer over resultatregnskapet. Enkelte derivater er utpekt som sik-
                                        ringsinstrumenter og innregnes i samsvar med sikringsreglene i IAS 39.
                                        Konsernet har ikke utstrakt bruk av finansielle derivater.
FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER LIVSFORSIKRING

I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som
                                        INVESTERINGSEIENDOMMER OG EGNE EIENDOMMER
forsikringskontrakter.
Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. Forsikringsmessige        Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi etter IAS 40. Dette
avsetninger vurderes å være tilstrekkelige til å dekke forsikringsrisikoen.  innebærer at endringer i virkelig verdi føres over resultatregnskapet.

De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer      Egne eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med
forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggs-     IAS 16 med verdiregulering over utvidet resultatregnskap.
20                                                          SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
   SEGMENTINFORMASJON

   Resultat per 30.06.10 fordelt på de ulike primærsegmenter

                Livs-         Skade-         Fonds-      Inkasso og
               forsikrings-      forsikrings-     forvaltning- og    factoring-       Øvrig        Konsern-
               virksomhet       virksomhet      meglervirksomhet   virksomhet      virksomhet      posteringer        Sum
   Mill. kroner   2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009

   Sum inntekter 1)   2 110    2 690    1 903     1 935   209    123    73      53   622    231    -606   -180    4 311   4 853
   Nedskrivninger      7      -      -       -    -     -    -      -    -     -      -     -      7     -
   Andel av
   resultat fra TS      -      -      -      -     -     -    -      -    -     -      -     -      -      -
   Segmentresultat     218     233     80     233    27    -23    7      16   565    183    -601   -181     295     461
   Resultat etter skatt  193     62     57     168    19    -16    4      11   453    137    -479   -124     248     237
   Minoritetens
   andel av resultat     -      -      -      -    -1    -4    -      -    -     -     -     -     -1     -4
   Eiendeler
   pr. segment     25 063   22 931   10 806   10 018     639    423   661    542   5 121   5 878   -4 545   -5 016    37 746   34 776
   Sum forpliktelser 22 916     21 153    7 923   7 783     338    136   426    304   2 366   2 259    -418    -524    33 551   31 112

   1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert.
   I tallene for 30.06.09 er Bank 1 Konsernet tatt ut.

   SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering.
   FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON

   SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen:

                                              30.06.10              30.06.09                 31.12.09

   Diskonteringsrente                                   3,50 %               4,00 %                 4,40 %
   G-regulering                                      4,25 %               3,75 %                 4,25 %
   Lønnsregulering                                     4,50 %               4,00 %                 4,50 %
   Avkastning                                       5,80 %               5,80 %                 5,80 %
   AFP uttak                                         40 %                40 %                  40 %
   Pensjonsregulering                                   2,50 %               1,50 %                 2,50 %
   Dødelighet                                        K2005                K2005                  K2005
   Uførhet                                         IR2003               IR2003                 IR2003

   Avgang                                    4% under 50 år og        4% under 50 år og            4% under 50 år og
                                           2 % over 50 år          2 % over 50 år              2 % over 50 år

   SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen.
   Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen.
   SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.
21
NØKKELTALL

Nøkkeltall per segment for periode 2. kvartal 2008 - 2. kvartal 2010.
Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt.


Mill. kroner            2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 2. kv. 2009 1. kv. 2009 4. kv. 2008 3. kv. 2008 2. kv. 2008

Konsern*

Kapitaldekning             17,8 %   20,3 %   20,9 %   16,1 %   16,8 %   16,7 %    12,6 %   12,0 %   13,0 %
Kjernekapitaldekning          12,7 %   14,6 %   15,0 %   10,7 %   11,3 %   11,2 %    9,4 %   9,0 %    9,0 %
Resultat e.skatt akk.          248,4     92,8   735,1   567,2    236,7     -5,7    -857,7   221,5    211,1
EK-avkastning p.a.           11,6 %    8,8 %   16,6 %   19,1 %   12,5 %   -0,3 %   -16,1 %   5,8 %    7,9 %

Livsforsikring

Brutto forfalt premie          737,9    981,3    720,5   731,1    718,3    956,5    704,7    697,2    721,0
 Privat                 323,5    661,9    330,5   307,9    315,2    280,1    285,5    267,5    283,1
 Bedrift                 414,4    319,4    390,0   423,2    403,1    676,4    419,2    429,7    437,9
Forvaltningskapital           25 072   25 218   24 294   23 783   22 934   21 237   21 217   22 287   23 059
Kapitaldekning             22,1 %   18,4 %   19,0 %   18,3 %   18,7 %   15,1 %   14,3 %   14,8 %   14,8 %

Skadeforsikring

Opptjente premie f.e.r         1 007,0    965,4    983,1   971,8    940,2    919,2    935,0    931,5    908,5
 Privat                 876,1    846,1    857,2   847,3    821,8    804,2    822,8    815,5    798,7
 Bedrift                107,6     96,0    100,2    99,3    93,7    91,0    89,9    90,5    85,0
 div. reass. og pooler          23,3     23,2    25,7    25,3    24,7    24,0    22,3    25,5    24,7
Netto finansinntekter          -15,0     97,6    126,3   160,3    174,6    70,1    -74,7    10,5    92,0
Finansavkastning            1,01 %    1,20 %   6,80 %   5,17 %   3,20 %   0,70 %   0,50 %   1,57 %   1,44 %
Skadeprosent f.e.r           75,9 %    88,3 %   74,8 %   69,2 %   71,7 %   79,5 %   69,7 %   74,1 %   70,3 %
Kostnadsprosent f.e.r         17,1 %    20,2 %   24,8 %   21,8 %   22,2 %   21,1 %   23,3 %   20,9 %   23,5 %

ODIN

Forvaltningskapital           26 845   30 354   27 981   25 388   22 347   17 431   19 163   23 581   30 508
Markedsandel aksjefond         11,5 %   11,8 %   11,6 %   12,4 %   12,8 %   13,1 %   13,8 %   13,7 %   14,6 %

*) Nøkkeltall for konsernet for 2009 og 2010 er eksklusiv Bank 1 Oslo AS
22  SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenSpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASDelårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenSpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenSpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012
SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012
SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkSpareBank 1 Telemark
 
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenSpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASRapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkSpareBank 1 Telemark
 
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkSpareBank 1 Telemark
 

La actualidad más candente (20)

Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
 
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASDelårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
 
Årsrapport 2008 SpareBank1 Gruppen
Årsrapport 2008 SpareBank1 GruppenÅrsrapport 2008 SpareBank1 Gruppen
Årsrapport 2008 SpareBank1 Gruppen
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
 
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012
SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012
SpareBank 1 Gruppen presentasjon - Q1-2012
 
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
 
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASRapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
 
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
 
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
 

Similar a Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012SpareBank 1 Østfold Akershus
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 TelemarkSpareBank 1 Telemark
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009Gunvor Austheim
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Gunvor Austheim
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010SpareBank 1 Nordvest
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenSpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Silje Linnerud Næss
 
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010SpareBank 1 Nordvest
 
Årsrapport 2009 - SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2009 - SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2009 - SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2009 - SpareBank 1 Skadeforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 

Similar a Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen (20)

SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
 
1kvartal2010
1kvartal20101kvartal2010
1kvartal2010
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
 
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 3. kvartal 2010
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
 
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010
 
Årsrapport 2009 - SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2009 - SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2009 - SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2009 - SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 

Más de SpareBank 1 Gruppen AS

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenSpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceSpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenSpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 

Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

 • 1. 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
 • 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – August 2010 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
 • 3. 3 Resultatutvikling per 1. halvår og i 2. kvartal 2010 GODT RESULTAT FOR 1. HALVÅR TROSS VOLATILE KONSERN FINANSMARKEDER OG HØY SKADEFREKVENS. SpareBank 1 Gruppen hadde i 1. halvår et resultat før skatt NYE SELSKAPSOPPKJØP I PERIODEN. på 295,2 mill. kroner, mot 460,6 mill. kroner for tilsvarende • Konsernresultat før skatt ble 295,2 mill. kroner i 1. periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 163,9 mill. halvår, mot 460,6 mill. kroner for tilsvarende periode kroner, sammenlignet med 373,8 mill. kroner for samme i fjor. Konsernresultat før skatt i 2. kvartal ble 163,9 periode i fjor. Resultatnedgangen skyldtes i hovedsak lavere mill. kroner, mot 373,8 mill. kroner i 2. kvartal i fjor finansresultat i SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det ble i • Godt risikoresultat og solid bufferkapital i SpareBank 1 1. halvår inntektsført 45,8 mill. kroner som følge av Livsforsikring AS avviklingen av barne- og ektefellepensjon og 46,4 mill. • Lavere resultat før skatt i SpareBank 1 Skadeforsikring kroner som følge av opphør av gammel AFP ordning, AS på grunn av lavere finansresultat og høy frekvens hvorav 15,0 mill. kroner ble inntektsført i 1. kvartal. Det er på vann- og frostskader i tillegg avsatt for kostnader tilsvarende 7,9 mill. kroner i • Sterk resultatfremgang i ODIN Forvaltning AS forbindelse med ny AFP ordning. • Engangseffekter vedrørende pensjon som følge av avvikling av barne- og ektefellepensjon, samt opphør Konsernresultat før skatt*, kvartalsvis: av gammel AFP ordning utgjorde henholdsvis 45,8 500 461 mill. kroner og 38,5 mill. kroner før skatt for konsernet 400 374 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS har inngått avtale Mill. kroner om kjøp av Unison Forsikring ASA. SpareBank 1 295 300 Gruppen Finans Holding AS har inngått avtale om 231 kjøp av inkassoselskapet Conecto AS 200 163 164 Resultat SpareBank 1 Gruppen: 100 2. kvartal Per 1. halvår Året 0 2. kv 2. kv 2. kv per 2.kv per 2. kv per 2. kv Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Sum resultat datter- selskaper før skatt* 185,1 355,4 343,3 467,6 1 046,0 * Konsernresultat før skatt vises er eksklusiv Bank 1 Oslo Konsern Driftskostnader - holdingselskapet -11,9 -12,1 -31,9 -25,4 -54,1 Netto finans Resultat etter skatt i 1. halvår ble 248,4 mill. kroner, som var - holdingselskapet -9,3 -7,0 -16,2 -24,3 -36,3 11,7 mill. kroner bedre enn for tilsvarende periode i fjor. Gevinst salg verdipapirer - 29,2 - 29,2 29,2 Andel tilknyttede selskap - 8,4 - 13,5 10,8 Resultat etter skatt i 2. kvartal var 155,6 mill. kroner, mot Resultat før merverdi- 242,4 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Konsernets skattekostnad avskrivninger 163,9 373,8 295,2 460,6 995,5 Merverdiavskrivninger - - - - - i fjor var i stor grad påvirket av skattekostnaden i SpareBank 1 Resultat før skatt 163,9 373,8 295,2 460,6 995,5 Livsforsikring AS. Årsaken til den høye skattekostnaden i Skattekostnad -8,3 -131,4 -46,8 -223,9 -260,5 Resultat etter skatt 155,6 242,4 248,4 236,7 735,1 1. halvår i fjor, tilsvarende en skattesats på 48,6 %, var Majoritetens andel av resultat etter skatt 156,1 244,6 249,4 241,2 743,9 effektene av fritaksmodellen for aksjerelaterte investeringer. Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,4 -2,1 -1,0 -4,5 -8,8 Resultatet i 1. halvår ga en annualisert egenkapitalavkastning *) Bank 1 Oslo konsern ble skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen AS fra hittil i år på 11,6% (12,5%) før merverdiavskrivninger, og 1. januar 2010. Konserntallene for 2009 er omarbeidet for å vise sammenlignbare tall. etter skatt. Isolert for 2. kvartal ga resultatet en annualisert egenkapitalavkastning på 14,2% (25,3%).
 • 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Samlet forvaltningskapital i konsernet var 37,7 mrd. kroner Delta – realiserte effekter, per halvår: ved utgangen av 1. halvår, som var en økning på 1,2 mrd. Realisering av lønnsomhetseffekter over tid kroner siden årsskiftet. (Millioner kroner, akkumulert årstakt) Ved utgangen av 1. halvår 2010 var kapital- og kjernekapital- 286 dekningen henholdsvis 17,8% og 12,7%, mot 20,9% og 15,0% ved årsskiftet. Reduksjonen i kapital- og kjernekapital- dekningen skyldtes hovedsakelig at estimatavviket på pensjon var belastet egenkapitalen per 1. halvår. Den 151 planlagte emisjonen på 150 mill. kroner i Unison Forsikring ASA er også trukket fra med 50% både i kjerne- og tilleggs- kapital. Halvårsresultatet er ikke tatt med ved beregning av kapitaldekningen. 21 I 2009 startet SpareBank 1 Gruppen et større omstillings- 1H 2009 2H 2009 1H 2010 prosjekt som skal sluttføres innen 31. desember 2010. Lønnsomhetsprosjektet Delta har som mål å gjennomføre tiltak som skal skape varig og forbedret lønnsomhet i Realisering av bemanningskonsekvenser over tid SpareBank 1 Gruppen. Målet er en årlig lønnsomhets- (Årsverk, akkumulert) forbedring på 360 mill. kroner. Per 30. juni 2010 var resultateffekten av varige lønnsomhetsforbedringer anslått 105 til å være 76 mill. kroner. Resultateffekten etter engangs- 92 implementeringskostnader var beregnet til 41 mill. kroner i 1. halvår 2010. Per 30. juni 2010 var det gjennomført tiltak som tilsvarte en fullårseffekt på 286 mill. kroner. På samme tidspunkt var det realisert netto bemanningsreduksjoner i programmet tilsvarende 105 årsverk. 29 Regnskapsmessig effekt av Delta i 1. halvår 2010 (MNOK): 1H 2009 2H 2009 1H 2010 Øvrige 76 35 selskap 3 Skade 21 Siden oppstarten av lønnsomhetsprosjektet Delta har 41 SpareBank 1 Gruppen utvidet deler av virksomheten, blant Liv 52 annet gjennom oppkjøp og organisk vekst. Denne veksten har medført en bemanningsøkning i konsernet. Ved utgangen av 1. halvår var det i SpareBank 1 Gruppen i alt 1.053 faste årsverk. Siden 31. desember 2009 er antall årsverk redusert med 1. Antall årsverk ved utgangen av 2009 og 1. halvår 2010 er eksklusiv Bank 1 Oslo konsern. Varig lønnsomhets- Engangs Netto forbedring i regnskapet implementerings- regnskapsmessig per 30.06.10 kostnader per 30.06.10 effekt per 30.06.10 Sykefraværet er fortsatt lavt. Legemeldt sykefravær var rekordlave 2,8 % (3,7 %) i 1. halvår. Sykefraværet er godt under gjennomsnittstall for bransjen.
 • 5. 5 RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER før skatt i 1. halvår 2009 var påvirket av en spesiell regn- Resultat datterselskaper før skatt: skapseffekt som førte til et godt renteresultat i fjor. 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Risikoresultat etter tekniske avsetninger ble 188,5 mill. SpareBank 1 kroner i 1. halvår, mot 190,1 mill. kroner i 1. halvår 2009. Livsforsikring AS 100,3 205,6 192,2 230,0 392,2 Administrasjonsresultat ble -80,6 mill. kroner i 1. halvår, - Bruk av tilleggsavsetninger - -42,0 - - - som var en bedring på 11,1 mill. kroner fra samme periode SpareBank 1 i fjor. Netto renteresultat i forhold til kundene (finans- Skadeforsikring AS 43,4 184,9 79,7 233,0 621,1 ODIN Forvaltning AS 16,7 9,6 31,1 2,2 42,1 inntekter i kundeporteføljene redusert med garantert Argo Securities AS -1,9 -11,9 -4,6 -24,8 -48,9 avkastning) ble 197,8 mill. kroner i 1. halvår, mot 300,7 mill. SpareBank 1 Medlemskort AS 3,3 4,1 6,6 9,7 12,1 kroner for tilsvarende periode i fjor. Innen individuell SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern* 7,0 11,0 6,9 16,3 22,5 renteforsikring ble 24,0 mill. kroner benyttet til å styrke Konsernjusteringer** 16,3 -6,0 31,3 1,4 4,8 premiereserven grunnet økt levealder. Vederlaget for Sum resultat datter- selskaper før skatt 185,1 355,4 343,3 467,6 1 046,0 rentegarantien utgjorde 14,9 mill. kroner, mot 7,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes høyere pris * Resultat før skatt for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med 2. kvartal 2009 for rentegarantien. ** 26,1 mill. kroner er knyttet til andre resultatkomponenter i 2. kvar- tal 2010, hvorav estimatavvik på 25,3 mill. kroner er kostnadsført i SB1 Livsforsikrings regnskap og inntektsført i konsernet Samlet utgjorde bufferkapitalen inkludert resultat hittil i år 2,3 mrd. kroner ved utgangen av 2. kvartal, tilsvarende Resultat før skatt fra datterselskapene ble i 1. halvår 343,3 15,4 % av de forsikringsmessige avsetningene. Tilleggs- mill. kroner, mot 467,6 mill. kroner for samme periode avsetningene var 276,1 mill. kroner per 30. juni 2010. året før. I 2. kvartal ble resultat før skatt 185,1 mill. kroner, Kursreguleringsfondet utgjorde 220,7 mill. kroner ved mot 355,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat- utgangen av juni, mot 327,1 mill. kroner ved årsskiftet. nedgangen var preget av den negative utviklingen i finansmarkedet i 2. kvartal som svekket finansresultatet i Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis1: SpareBank 1 Skadeforsikring AS. 6,0% 11,7% 13,7% 11,7% 13,0% 15,4% 16 14 SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS 12 Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS: 10 Prosent 8 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 6 Risikoresultat etter 4 tekniske avsetninger 96,7 103,2 188,5 190,1 352,3 2 Administrasjonsresultat -39,8 -50,8 -80,6 -91,7 -193,1 Renteresultat 128,5 351,5 197,8 300,7 557,4 0 Oppreservering -12,0 - -24,0 - -74,5 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Vederlag for rentegaranti 9,7 3,6 14,9 7,2 14,6 2009 2009 2009 2009 2010 2010 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 183,1 407,4 296,6 406,3 656,7 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Avsetning til Delårsresultat Kursreguleringsfond tilleggsavsetninger - -68,2 - -68,2 -127,9 Resultat til kunder -79,3 -145,4 -121,5 -154,3 -209,5 Avkastning på Selskapets kapitaldekning var 22,1 % ved utgangen av 1. selskapets midler -3,5 11,7 17,0 46,2 73,0 halvår. Av dette utgjorde kjernekapitalen 19,2%. Kapital- Resultat til eier før skatt 100,3 205,6 192,2 230,0 392,2 Skattekostnad -17,8 - -17,8 - - dekningen per 31. desember 2009 var 19,0 %. Estimert Resultat etter skatt 82,5 205,6 174,3 230,0 392,2 solvensmargin ved utgangen av 1. halvår var 322%, mot 279% ved årsskiftet. SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 192,2 mill. kroner i 1. halvår, mot 230,0 mill. kroner Forvaltningskapitalen utgjorde 25,1 mrd. kroner ved for samme periode i fjor. I 2. kvartal ble resultatet 100,3 mill. utgangen av 1. halvår. Dette var 778 mill. kroner høyere enn kroner, mot 205,6 mill. kroner for 2. kvartal i fjor. Resultat ved utgangen av 2009. Økningen tilsvarte 3,2%. 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
 • 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aktivaallokering per portefølje per 30. juni 2010: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,5 mrd. kroner Sum: 2,9 mrd. kroner Obligasjoner 38,2% Obligasjoner 57,9% Sum: 5,9 mrd. kroner Hold til forfall 23,3% Hold til forfall 11,5% Eiendom 20,3% Eiendom 13,6% Obligasjoner 35,6% Annet 4,5 % Annet 16,9% Annet 6,4% Aksjer 13,6 % Aksjer 0,1% Aksjer 58,1% SpareBank 1 Livsforsikring AS plasserer forvaltnings- valg utgjorde 5,9 mrd. kroner per 30. juni 2010, mot 5,6 kapitalen i aksjer, verdipapirfond, rentebærende papirer og mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på eiendommer, og benytter i begrenset grad andre finansielle 5,5%. Midlene fordelte seg med 58,1% i aksjefond, 25,0 % instrumenter. Selskapets finansielle eiendeler er delt inn i i obligasjonsfond, 10,5% i pengemarkedsfond og 6,4 % i fem porteføljer. Selskapets kapital forvaltes i en egen bankinnskudd. selskapsportefølje. Kundenes midler innenfor forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser forvaltes i tre kollektiv- Selskapet tilbyr ulike investeringsprofiler. Innen bedrifts- porteføljer. Forvaltningen av kundemidlene knyttet til markedet hadde fondsporteføljen «100 % aksjer» en avkastning individuelle spareforsikringer solgt før 1. januar 2008 på 0,6 % ved utgangen av juni. Dette var 1,7 prosentpoeng gjøres i en egen separat portefølje adskilt fra forvaltningen bedre enn porteføljens referanseindeks. Innen privatmarkedet av midlene knyttet til den øvrige bestanden. Med virkning oppnådde fondsporteføljen med «100 % aksjer» en avkastning fra 1. januar 2010 er midlene knyttet til kollektiv pensjons- på -0,4 %. Dette var 0,6 prosentpoeng bedre enn referanse- forsikring også skilt ut i en egen forvaltningsportefølje. En indeksen. betydelig andel av plasseringene i kollektivporteføljene er i fast eiendom og obligasjoner som skal holdes til forfall. De samlede forsikringsmessige avsetningene for livs- Den femte porteføljen er eiendelene knyttet til livsforsikring forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 15,6 med investeringsvalg. mrd. kroner ved utgangen av 1. halvår, mot 15,5 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 0,2 %. De I kollektivporteføljene samlet har selskapet en aksjeandel forsikringsmessige avsetningene for livsforsikringer med på 13,6 %, mot 14,5 % ved årsskiftet. Endringen skyldes særskilt investeringsportefølje utgjorde 6,0 mrd. kroner ved hovedsakelig at aksjeandelen i porteføljen knyttet til utgangen av 1. halvår, mot 5,7 mrd. kroner ved årsskiftet. kollektiv pensjonsforsikring er redusert til ca. 10 %. Dette tilsvarte en økning på 5,5 %. Avkastningen i selskapsporteføljen var 2,3 % i 1. halvår. Selskapets salgsvolumer i personmarkedet for spareprodukter Verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær viste etter 1. halvår 2010 en nedgang på 10,3 % i forhold til bestand, kollektiv pensjonsforsikring og gammel individual samme periode forrige år. Innenfor risikoforsikringer i person- bestand var henholdsvis 1,8 %, 2,3 % og 2,3 %. Bokført markedet var det en økning på 1,9 % av premievolumet i avkastning ble henholdsvis 2,3 %, 3,4 % og 2,9 %. Eiendoms- forhold til samme periode forrige år. Salget av risiko- verdiene ble oppregulert med 52,5 mill. kroner ved utløpet forsikringer er påvirket av utlånsaktiviteten i bankene. av 2. kvartal 2010. Samlet nysalg i tjenestepensjon innen bedriftsmarkedet var bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Salget økte med 5,0 %. Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings-
 • 7. 7 Utvikling i premieinntekter: Wassum AS ble sluttført i løpet av 1. kvartal 2010. Gabler Pensjonsforsikring AS har en opsjon på å kjøpe porteføljen 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 innen utgangen av 2010. Individuelle rente-/ pensjonsforsikringer 83,1 65,3 158,3 128,1 269,6 Individuelle SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS kapitalforsikringer 128,9 120,3 255,9 239,5 486,7 Kollektive Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring AS: pensjonsforsikringer 72,1 94,1 324,1 367,5 564,1 Ulykkesforsikringer 45,4 42,3 89,9 84,1 171,0 2. kvartal Per 1. halvår Året Gruppelivsforsikringer 125,8 116,1 335,6 328,2 575,0 Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Unit Link - Renteforsikringer 10,8 10,8 24,5 22,6 47,9 Forfalt brutto premie 1 171,9 1 084,2 2 497,1 2 322,1 4 271,2 Unit Link - Opptjente premier f.e.r. 1 007,0 941,1 1 972,4 1 860,3 3 814,3 Kapitalforsikringer 55,4 76,4 114,3 120,9 258,3 Påløpne Innskudds- erstatninger f.e.r. -764,0 -675,2 -1 616,6 -1 405,7 -2 813,1 tjenestepensjon 216,6 193,0 416,6 383,8 753,7 Forsikringsrelaterte Sum brutto forfalte driftskostnader f.e.r -171,8 -208,7 -366,9 -402,9 -858,0 premieinntekter 737,9 718,3 1 719,3 1 674,8 3 126,4 Andre forsikrings- Overførte premiereserver relaterte inntekter/ fra andre selskaper 80,5 83,8 161,3 149,5 285,4 kostnader -0,5 4,2 -0,8 1,4 0,8 Avgitt gjenforsikrings- Andre tekniske premie -42,0 -40,0 -85,5 -79,7 -157,7 avsetninger 4,6 -22,5 34,5 -30,3 -27,5 Premieinntekter Forsikringsresultat 75,3 38,9 22,5 22,8 116,6 for egen regning 776,4 762,1 1 795,0 1 744,6 3 254,1 Netto finansinntekter -15,0 174,6 82,6 244,2 532,6 Andre kostnader -1,0 -2,3 -2,0 -3,6 -5,8 Driftsresultat 59,4 211,2 103,1 263,4 643,3 Brutto forfalte premieinntekter har økt fra 1.674,8 mill. Endring av sikkerhetsavsetning -15,9 -4,1 -23,4 -8,3 -22,2 kroner til 1.719,3 mill. kroner i 1. halvår 2010. Brutto Resultat før skatt 43,4 207,1 79,7 255,2 621,1 utbetalte erstatninger ble 937 mill. kroner ved utgangen av Skattekostnad -12,2 -52,7 -6,8 -66,1 -118,1 Resultat etter skatt 31,2 154,4 73,0 189,0 503,0 juni, en nedgang på 2 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Resultat før skatt utgjorde 79,7 mill. kroner i 1. halvår, Driftskostnadene eksklusive provisjoner utgjorde 275,7 mot 255,2 mill. kroner for samme periode i fjor. I 2. kvartal mill. kroner i 1. halvår, mot 272,0 mill. kroner for samme ble resultat før skatt 43,4 mill. kroner, mot 207,1 mill. kroner periode i fjor. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene for for tilsvarende periode i fjor. Denne resultatnedgangen selskapets ansatte per 30. juni 2010 ble forpliktelsene skyldes i hovedsak et svakere finansresultat som følge av redusert med 16,4 mill. kroner som følge av endringer i AFP utfordrende finansmarkeder, samt høyt antall vinterrelaterte ordningen og at selskapets pensjonsordning ikke lenger skader. omfatter ektefelle- og barnepensjon. Estimatavviket på pensjon utgjorde 25,3 mill. kroner hovedsakelig som følge Finansinntektene ble 82,6 mill. kroner ved utgangen av 1. av at diskonteringsrenten ble redusert fra 4,4 % til 3,5 %. halvår. Dette var en reduksjon på 161,6 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Finans- Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 inntektene i 2. kvartal var -15,0 mill. kroner, en reduksjon siden verdien av utsatt skattefordel ikke ble innregnet i på 189,6 mill. kroner i forhold til 2. kvartal i fjor. Svekkelsen henhold til regnskapsstandarden IAS 12. Etter tilførsel av skyldes lavere avkastning på omløpsobligasjoner sammen- konsernbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS i 2. kvartal lignet med fjoråret, samt negativ avkastning på aksje- 2010 fikk selskapet netto utsatt skattegjeld med 10,8 mill. porteføljen. Finansavkastningen utgjorde 1,0 % ved utgangen kroner. Skattekostnaden i 1. halvår utgjorde 17,8 mill. av 1. halvår, mot 3,2 % for samme periode året før. kroner slik at netto utsatt skattegjeld per 30. juni 2010 ble 28,6 mill. kroner. Kapitaldekningen eksklusiv resultat per 30. juni 2010 ble 27,6%, mot 27,9 % ved årsskiftet. Dette tilsvarer en over- SpareBank 1 Livsforsikring AS har inngått avtale med dekning av ansvarlig kapital på 859 mill. kroner i forhold Gabler Wassum AS om drift og administrasjon av sin til myndighetenes minimumskrav. portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon på cirka 4 mrd. kroner. Konverteringen av YTP-porteføljen til Gabler Skadeprosenten for egen regning utgjorde 82,0% per 30.
 • 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 juni 2010, som var 6,4 prosentpoeng høyere enn for til- andel av det norske markedet for behandlingsforsikring. Det svarende periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt forventes en solid vekst i personforsikringsmarkedet i antall vann- og frostskader som følge av ekstreme vinter- årene fremover, spesielt innenfor helse- og behandlings- forhold sammenlignet med fjoråret. På bruttobasis ble skade- forsikring. SpareBank 1 Skadeforsikring AS har gjennom prosenten 84,2% i 1. halvår, mot 78,0% ved utgangen av oppkjøpet sikret seg et godt utgangspunkt for vekst i dette 1. halvår i fjor. markedet. Endelig overtakelse forutsetter at transaksjonen godkjennes av norske og svenske myndigheter. Kostnadsandelen for egen regning utgjorde 18,6 % ved utgangen av 1. halvår, som var 3,1 prosentpoeng lavere enn I juni 2010 inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS avtale tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes at kostnads- om kjøp av Unison Forsikring ASA. Unison Forsikring nivået har vært stabilt samtidig som premieinntektene har ASA skreddersyr forsikringsordninger for organisasjoner (og økt. I tillegg har det vært en nettoresultatføring på totalt 42,0 deres medlemmer), andre distributører samt private personer mill. kroner som følge av endringer i AFP ordningen og at og bedrifter i Norge. Oppkjøpet er en del av den strategiske selskapets pensjonsordning ikke lenger omfatter ektefelle- satsingen for å utvikle nye distribusjonskanaler som skal og barnepensjon. bidra til videre vekst. SpareBank 1 Skadeforsikring AS er en langsiktig eier som vil utvikle Unison Forsikring ASA Combined ratio for egen regning utgjorde 100,6 % ved industrielt, og vil tilføre selskapet tilstrekkelig kapital utgangen av 1. halvår, som var en økning på 3,4 prosent- gjennom en rettet emisjon mot SpareBank 1 Skadeforsikring poeng sammenlignet med samme periode i fjor. AS på 150 mill. kroner. SpareBank 1 Skadeforsikring AS har overtatt 96,2 % av aksjene i Unison Forsikring ASA per 31. Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis: juli 2010. 100,6% 93,9% 90,9% 99,6% 108,6% 92,9% 120 ODIN FORVALTNING AS 100 Resultat ODIN Forvaltning AS: 80 2. kvartal Per 1. halvår Året Prosent 60 Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 40 Forvaltningshonorar 79,6 57,0 157,8 103,3 244,8 Tegnings- og inn- løsningshonorar - 6,7 - 13,0 25,9 20 Sum driftsinntekter 79,6 63,8 157,8 116,3 270,7 Lønnskostnad 24,1 18,5 49,8 37,7 88,1 0 Avskrivninger 3,7 3,9 7,5 8,0 16,0 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Andre driftskostnader 35,8 30,9 70,4 62,6 124,2 2009 2009 2009 2009 2010 2010 Sum driftskostnader 63,6 53,4 127,7 108,4 228,3 Driftsresultat 16,0 10,4 30,1 7,9 42,4 Skadeprosent Kostnadsprosent Netto finansinntekter 0,7 -0,8 1,0 -5,8 -0,3 Resultat før skatt 16,7 9,6 31,1 2,2 42,1 Skattekostnad 4,6 0,4 8,5 0,6 13,5 Pliktige resultatdisposisjoner i 1. halvår utgjorde 54,8 mill. Resultat etter skatt 12,1 9,2 22,6 1,5 28,6 kroner, mot 37,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. ODIN Forvaltning AS oppnådde i 1. halvår et resultat før Premieinntekt for egen regning utgjorde 1.972,4 mill. kroner skatt på 31,1 mill. kroner, mot 2,2 mill. kroner for samme i 1. halvår, som var en økning på 112,1 mill. kroner periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 16,7 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har kroner, sammenlignet med 9,6 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. hatt en positiv bestandsutvikling innen både bedrifts- og Resultatøkningen skyldes høyere forvaltningskapital i 1. privatmarkedet hittil i år, med en total bestandsøkning på halvår 2010 i forhold til samme periode i fjor. Forvaltnings- 174,4 mill. kroner, sammenlignet med en økning på 121,0 kapitalen hittil i år var 4,6 mrd. kroner høyere enn per 1. mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. halvår 2009. Ved årsskiftet inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS Siden årsskiftet har forvaltningskapitalen falt med 1,1 mrd. avtale om kjøp av Skandia Lifeline Norge, som har en betydelig kroner og den utgjorde 26,9 mrd. kroner per 30. juni 2010.
 • 9. 9 SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS HOLDING Det var en netto innløsning på snaut 300 mill. kroner i KONSERN aksjefond i 1. halvår, mens det var netto nytegning på drøyt 100 mill. kroner i rentefond i samme periode. Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern: Markedsandelen for aksjefond var 11,5 % ved utgangen 2. kvartal Per 1. halvår Året av juni 2010 sammenlignet med 11,6 % ved årsskiftet. Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Actor Fordrings- forvaltning AS 5,5 9,4 8,7 16,0 25,8 ARGO SECURITIES AS Actor Portefølje AS - -0,4 1,0 -0,8 -2,1 Actor Verdi- Resultat Argo Securities AS: gjenvinning AS 0,4 - 0,7 0,2 -1,2 SpareBank 1 2. kvartal Per 1. halvår Året Factoring AS* 5,3 3,5 3,7 3,5 6,6 Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Sum resultat produkt- selskaper før skatt 11,2 12,5 14,1 18,9 29,0 Sum driftsinntekter 24,5 9,6 46,8 15,3 46,3 Sum driftskostnader Andre inntekter 1,1 - 2,4 - 0,7 holding -3,0 -0,2 -4,5 -0,2 -1,5 Lønn, bonus og andre Netto finans holding 0,1 - - 0,2 0,3 personalkostnader -15,1 -15,4 -30,1 -29,3 -66,5 Merverdiavskrivninger -1,3 -1,3 -2,6 -2,6 -5,3 Avskrivninger -1,5 -1,2 -3,2 -2,3 -9,2 Resultat før skatt 7,0 11,0 6,9 16,3 22,5 Andre driftskostnader -10,4 -5,8 -19,6 -10,5 -27,2 Skattekostnad -2,3 -3,4 -2,7 -5,3 -6,7 Driftsresultat -1,4 -12,7 -3,7 -26,9 -55,9 Resultat 4,7 7,5 4,2 11,0 15,9 Netto finansinntekter -0,5 0,8 -0,9 2,1 7,0 Resultat før skatt -1,9 -11,9 -4,6 -24,8 -48,9 *) Resultat før skatt for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med Skattekostnad 0,5 3,3 1,3 6,9 13,5 2. kvartal 2009 Resultat -1,4 -8,6 -3,3 -17,9 -35,4 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern er et under- konsern av SpareBank 1 Gruppen og utgjør en verdikjede SpareBank 1 Gruppen eier 76,5% av Argo Securities AS, innen fordringsforvaltning. Resultat før skatt i konsernet var som ble etablert i oktober 2008. Resultatet i 1. halvår var 6,9 mill. kroner i 1. halvår 2010, mot 16,3 mill. kroner for -4,6 mill. kroner, som var en resultatfremgang på 20,2 mill. samme periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 7,0 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår 2009. Resultat før skatt kroner, sammenlignet med 11,0 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. i 2. kvartal ble på -1,9 mill. kroner, som var en bedring på SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS signerte i juni 10,0 mill. kroner i forhold til 2. kvartal i fjor. kjøps- og salgsavtale med Conecto AS. Formålet med kjøpet er å skape en aktør som tar plass blant de tre største Kurtasjeinntekter fra tradisjonell aksjemegling utgjorde selskapene i inkassomarkedet i Norge. Kjøpet vil gi klare 19,9 mill. kroner i 1. halvår, som var en økning på 8,9 mill. markedssynergier da Actor Fordringsforvaltning AS, Actor kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Fremmed- Portefølje AS, Actor Verdigjenning AS og Conecto AS har kapitalinntekter ble 8,5 mill. kroner i 1. halvår, som var 5,7 utfyllende og komplementære produkter og tjenester. mill. kroner høyere enn i 1. halvår i fjor. Corporate Finance Overtakelse av selskapet er planlagt i september og Actor- inntekter ble 14,9 mill. kroner i 1. halvår, som var en selskapene og Conecto AS vil bli slått sammen til ett økning på 14,5 mill. kroner fra samme tidspunkt i fjor. integrert selskap innen 1. januar 2011. Argo Securities AS er et meglerhus i vekst og tar markeds- Actor Fordringsforvaltning AS andeler på flere områder. På Oslo Børs’ meglerstatistikk lå Actor Fordringsforvaltning AS driver innen inkasso- Argo Securities AS på 14. plass ved utgangen av 1. halvår virksomhet og formidler tjenester innenfor fordrings- 2010, som var opp fra 26. plass ved årsskiftet. forvaltning, prosessuell gjeldsforfølging og juridisk rådgivning. Resultat før skatt hittil i år ble 8,7 mill. kroner, mot 16,0 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal ble 5,5 mill. kroner, sammen- lignet med 9,4 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Nedgangen i resultat før skatt skyldes i hovedsak redusert omsetning som følge av reduserte salærsatser, lavere tilfang på nye saker, samt at deler av overvåksporteføljen er solgt. I tillegg er det høyere lønnskostnader som følge av økning i antall ansatte fra 44 til 56.
 • 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Actor Portefølje AS sammenlignet med 3,9 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Actor Portefølje AS driver med oppkjøp og innfordring av Nedgangen i resultatet skyldtes økte kostnader i forbindelse porteføljer av pengekrav og refinansiering av misligholdte med en betydelig satsing på LOfavør i 2010. pengekrav. Resultatet før skatt i 1. halvår var 1,0 mill. kroner, mot -0,8 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Inntekts- SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) strømmen har vært stabil og noe økende. Selskapet hadde per 30. juni 2010 et samlet porteføljevolum på 470 mill. Driftskostnadene i morselskapet ble i 1. halvår 31,9 mill. kroner til forvaltning. kroner, mot 25,4 mill. kroner i samme periode i fjor. Drifts- kostnadene i 2. kvartal ble 11,9 mill. kroner, sammenlignet Actor Verdigjenvinning AS med 12,1 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Kostnadsøkningen Actor Verdigjenvinning AS driver med innfordring av i 1. halvår skyldes blant annet økte systemkostnader, pengekrav og inkasso. Resultat før skatt i 1. halvår 2010 var engangskostnader knyttet til konsulenttjenester vedrørende 0,7 mill. kroner, som var en økning på 0,5 mill. kroner fra det pågående lønnsomhetsprosjektet og engangskostnader 1. halvår 2009. Resultat før skatt i 2. kvartal var 0,4 mill. knyttet til ombygging av SpareBank 1 Gruppens kontorlokaler. kroner, mot null for 2. kvartal i fjor. Netto finanskostnader utgjorde 16,2 mill. kroner i 1. halvår, SpareBank 1 Factoring AS mot 24,3 mill. kroner i 1. halvår 2009. Dette var en for- SpareBank 1 Factoring AS er et finansieringsselskap innen bedring på 8,2 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. områdene factoring og garantistillelse. Resultat før skatt ble Forbedringen i finanskostnader skyldes blant annet et regnskapsført i SpareBank 1 Gruppen fra og med 2. kvartal lavere rentenivå i 1. halvår 2010 enn i 1. halvår 2009. 2009, som var tidspunktet for innvilget konsesjon. Resultat før skatt i 1. halvår 2010 var 3,7 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 2. RISIKOFORHOLD kvartal ble 5,3 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner i 2. kvartal En omfattende gjennomgang av de risikoer som i fjor. I forbindelse med et konkursengasjement var det SpareBank 1 Gruppen står ovenfor er gjengitt i selskapets per 1. kvartal 2010 avsatt for påregnelig tap med 5,0 mill. årsberetning for 2009, årsregnskapets note 3 om finansiell kroner. Klientomsetning per 1. halvår var 19,2 % høyere enn risikostyring, samt den særskilt utarbeidede Pilar 3-rapporten på samme tidspunkt i fjor. («Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapital- kravsforskriften»). SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS Resultatutviklingen i SpareBank 1 Gruppen så langt i 2010 Resultat SpareBank 1 Gruppen Medlemskort AS: er preget av volatile finansmarkeder, spesielt i 2. kvartal, 2. kvartal Per 1. halvår Året effekter av en vinter med høy frekvens av vann- og frost- Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 skader, samt inntektsføring som følge av endring i AFP Driftsrinntekter 16,5 14,3 31,4 29,1 59,4 ordningen og opphøret av barne- og ektefellepensjon. Lønnskostnad 0,9 1,6 2,7 3,2 7,0 Annen driftskostnad 12,6 9,0 22,4 16,3 41,2 Driftsresultat 3,0 3,7 6,2 9,5 11,2 De viktigste risikofaktorene i selskapene er: Netto finans 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS og spesielt SpareBank 1 Resultat før skatt 3,3 3,9 6,6 10,1 12,1 Skattekostnad 0,9 1,1 1,9 2,8 3,5 Livsforsikring AS har betydelige porteføljer av Resultat 2,3 2,8 4,8 7,3 8,6 finansielle eiendeler. Disse gir opphav til prisrisiko som følge av verdiendringer i markedet. Når det gjelder SpareBank 1 Medlemskort AS samarbeider tett med LO og aksjer og renter har det vært høy volatilitet i de seneste fagforbundene og er driftsleverandør av fordelskonseptet, perioder, med svakt negativ avkastning på aksjer hittil LOfavør, til medlemmene på vegne av forbundene og LO. i år, og svakt positiv avkastning på renter. SpareBank 1 Selskapet samarbeider også med de øvrige selskapene i Livsforsikring AS er ved inngangen til 2. halvår godt SpareBank 1-alliansen. Resultat før skatt i 1. halvår var 6,6 kapitalisert, med betydelige kursreserver. Selskapet er mill. kroner, mot 10,1 mill. kroner for tilsvarende periode derfor fortsatt robust til å tåle kursfall på 10–15 % uten i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 3,3 mill. kroner, at dette får vesentlig resultatmessige konsekvenser. For
 • 11. 11 SpareBank 1 Skadeforsikring AS vil endringer i finans- Forsikringsresultatet i SpareBank 1 Skadeforsikring AS i 1. markedet i større grad slå direkte ut i resultatet. halvår er preget av høy skadefrekvens som følge av en kald vinter. Det forventes imidlertid et normalisert resultat • Som konsekvens av utskillelsen av Bank 1 Oslo konsern for resten av året. Finansresultatet i selskapet hittil i år er har kredittrisiko som andel av den totale risikoeksponering preget av lavere avkastning på omløpsobligasjoner og aksjer. falt fra 9,2% til 1,7 % siden årsskiftet. Selskapet har gjort strategiske grep for å sikre lønnsomhet og vekst fremover. • Markedsrisiko som andel av den totale risiko- eksponeringen i SpareBank 1 Gruppen AS har økt som Resultatet i ODIN Forvaltning AS avhenger av utviklingen følge av utskillelsen. De relative resultatendringene i i forvaltningskapitalen. Selskapet tror på positiv netto SpareBank 1 Gruppen som følge av svingninger i de nytegning i 2. halvår. finansielle markedene har derfor økt i forbindelse med utskillelsen. For en ytterligere beskrivelse av effektene Den underliggende driften i SpareBank 1 Gruppens av utskillelsen av Bank 1 Oslo konsern vises det til virksomhet forventes bedret gjennom det pågående Pilar 3-rapporten for SpareBank 1 Gruppen. lønnsomhetsprosjektet Delta. Gjennomføringen av de lønnsomhetsforbedrende tiltakene som er identifisert • Erverv av nye selskaper innenfor inkassovirksomhet og gjennom Delta prosjektet, vil bidra til å gi selskapet en forsikringsvirksomhet innebærer en implementerings- framtidsrettet og kostnadseffektiv organisasjon. I Spare- risiko i forhold til å få de verdiskapingseffekter som Bank 1 Livsforsikring AS vil implementeringen av tiltakene ble lagt til grunn ved oppkjøpet. medføre kostnadsbelastninger gjennom 2010, men selskapet vil deretter oppnå et vesentlig forbedret administrasjonsresultat. Implementering av tiltakene i UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET SpareBank 1 Skadeforsikring vil bidra til ytterligere Gjennom oppkjøp inneværende år har SpareBank 1 Gruppen forbedring i selskapets kostnadsprosent, og derigjennom økt og dens eiere vist både vilje og evne til å satse offensivt, også lønnsomhet. i en situasjon med turbulente finansmarkeder. SpareBank 1 Gruppen har i løpet av det siste halvannet året totalt sett Finansmarkedene er fortsatt preget av en viss usikkerhet. styrket sin økonomiske situasjon og finansielle handle- Imidlertid er det styrets vurdering at SpareBank 1 Gruppen frihet. er finansielt godt rustet til å tåle eventuelle svekkelser i kreditt- og aksjemarkedene. Styret mener at utviklingen SpareBank 1 Livsforsikring AS er gjennom sin kapital- hittil i år gir grunnlag for et godt resultat i SpareBank 1 forvaltningsstrategi godt posisjonert for å utnytte de vekst- Gruppen i 2010. muligheter som markedet gir grunnlag for og samtidig gi kundene en konkurransedyktig avkastning. Økt oppmerk- REVISJON somhet rundt pensjon vil antageligvis gi vekst i pensjons- sparingen fremover. Selskapets produktbredde kombinert Regnskapet per 1. halvår er ikke revidert. med bankenes distribusjonsnett og markedsposisjon, gir et godt utgangspunkt for økt salg. Selskapet arbeider løpende med vurdering av konsekvensene Oslo, 11. august 2010 av og tilpasning til det kommende Solvency II-regelverket. Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
 • 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Proforma* 31.12.09 30.06.10 Mill. kroner 30.06.10 30.06.09 31.12.09 31.12.09 - - Brutto premieinntekter forsikring 4 037 3 846 7 557 7 557 - - - avgitt reassuranse 270 242 488 488 - - Netto premieinntekter forsikring 3 767 3 605 7 068 7 068 31 9 Renteinntekter 40 21 804 1 066 63 27 Rentekostnader 38 54 842 798 -32 -18 Netto renteinntekter 2 -33 -38 268 - - Provisjonsinntekter 356 275 600 855 - - Provisjonskostnader 415 369 792 752 - - Netto provisjonsinntekter -59 -93 -191 103 - -1 Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi 33 904 2 210 2 444 Netto inntekter fra finansielle eiendeler 18 - tilgjengelig for salg 15 47 43 48 Netto inntekter fra obligasjoner - - til amortisert kost 57 66 3 3 Netto inntekter fra obligasjoner - - holde-til-forfall 130 92 272 272 - - Netto inntekter investeringseiendommer 228 130 300 307 203 610 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper - - Andre inntekter 137 135 323 325 190 590 Sum inntekter 4 311 4 853 9 989 10 838 - - Forsikringsytelser og erstatninger 3 377 3 511 7 014 7 014 - - Reassurandørens andel av erstatninger -187 -156 -331 -331 - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring -106 54 327 327 - - Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring 107 133 171 171 - - Avsetning til tilleggsavsetninger - 68 128 128 - - Tap på utlån, garantier mv 5 - 123 22 16 Driftskostnader 744 738 1 552 2 077 32 16 Avskrivninger og nedskrivninger 47 38 119 124 3 - Andre kostnader 29 7 11 11 57 32 Sum kostnader 4 016 4 392 8 991 9 644 133 558 Driftsresultat 295 461 998 1 194 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført - - etter egenkapitalmetoden - - -3 - Resultat av ordinær virksomhet 133 558 før skattekostnad 295 461 996 1 194 116 110 Skattekostnad 47 224 260 294 17 449 Delårsresultat etter skatt 248 237 735 900 - - Delårsresultatet tilordnes: - - Kontrollerende interesses andel 249 241 745 909 - - Ikke kontrollerende interesses andel -1 -4 -9 -9 - - Resultat per aksje i hele kroner 139 136 412 505 - - Utvannet resultat per aksje i hele kroner 140 138 418 510 * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo Konsern
 • 13. 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Proforma* 31.12.09 30.06.10 Mill. kroner 30.06.10 30.06.09 31.12.09 31.12.09 EIENDELER 102 99 Eiendel ved utsatt skatt - - - - - - Goodwill 744 733 739 760 - - Andre immaterielle eiendeler 51 101 59 64 5 043 4 305 Investering i datterselskaper - - - - Investering i tilknyttet selskap og 18 10 felleskontrollert selskap 9 20 17 121 77 82 Eiendom, anlegg og utstyr 512 530 524 527 - - Fordring på reassurandør 1 216 1 168 1 151 1 151 - - Fordring på forsikringstaker 1 388 1 236 1 108 1 108 194 95 Andre eiendeler 458 784 423 483 - - Investeringseiendommer 4 369 4 555 4 583 4 691 - - Obligasjoner holdt til forfall 4 863 4 858 5 020 5 020 - - Obligasjoner til amortisert kost 860 666 765 765 15 18 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 26 8 24 43 Utlån til kunder og fordringer på 250 303 kredittinstitusjoner 494 344 458 21 281 - - Verdipapirer til virkelig verdi 20 657 18 786 20 531 23 938 - 1 Finansielle derivater 2 4 24 221 101 163 Bankinnskudd og kontanter 2 094 984 1 051 1 295 5 800 5 075 SUM EIENDELER 37 746 34 776 36 477 61 467 EGENKAPITAL OG GJELD 2 609 2 030 Innskutt egenkapital 2 030 2 568 2 268 2 609 823 714 Opptjent egenkapital 2 066 994 1 799 2 588 - - Verdireguleringsfond 70 67 65 65 - - Minoritetsinteresser 29 35 30 30 3 432 2 744 Sum egenkapital 4 195 3 664 4 163 5 293 684 684 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 1 099 1 118 1 118 1 770 - - Kursreguleringsfond 221 54 327 327 - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 21 300 19 899 20 843 20 843 Premie og erstatningsavsetninger - - i skadeforsikring 7 375 6 941 6 822 6 822 103 121 Netto pensjonsforpliktelser 414 377 359 460 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 301 107 155 156 - - Betalbar skatt 5 6 139 138 501 659 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 659 500 500 6 880 - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 78 64 95 95 - - Finansielle derivater 230 145 165 219 578 439 Andre forpliktelser 867 1 107 870 1 004 Innskudd fra og gjeld til kunder og 502 428 kredittinstitusjoner 1 003 795 918 17 459 5 800 5 075 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 37 746 34 776 36 477 61 467 * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo Konsern
 • 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Erklæring fra styret og administrerende direktør i henhold til verdipapirhandelslovens § 5-6 Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2010 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av SpareBank 1 Gruppen AS og konsernet SpareBank 1 Gruppens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 11. august 2010 Hans Olav Karde Bjørn Engaas Richard Heiberg STYRETS LEDER Terje Vareberg Finn Haugan Bente N. Halvorsen Knut Bekkevold Venche Johnsen Kirsten Idebøen ADM. DIREKTØR
 • 15. 15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet Proforma* 30.06.10 31.12.09 Mill. kroner 30.06.10 30.06.10 31.12.09 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 449 17 Årsresultat etter skatt 248 248 900 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert - - virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - 16 32 Avskrivninger og nedskrivninger 47 47 124 - - Verdiregulering investeringseiendommer 56 56 18 - - Tap på utlån/garantier 5 5 123 - - Økning fordring på reassurandør -65 -65 -51 -53 -50 Økning av utlån til kunder - -41 -1 154 - 100 Reduksjon av utlån til kunder 20 782 - - - - Endring i forsikringstekniske avsetninger 903 903 2 562 693 -69 Endring i andre tidsavgrensningsposter -471 -373 286 Økning/(reduksjon) fra innskudd og gjeld til -74 -9 kunder og kredittsinstitusjoner -16 456 84 455 1 031 21 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 5 050 866 3 264 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Økning av verdipapirer til virkelig verdi og -1 - justering for verdiendring - -105 -4 871 Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi og - - justering for verdiendring 3 499 - - - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall - - - - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall 62 62 148 - - Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg - -2 -13 256 203 Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg 17 - - -258 -219 Utbetaling av konsernbidrag - - - - - Tilgang investeringseiendommer - - -48 - - Avgang investeringseiendommer 265 158 - - - Gevinst investeringseiendommer 35 35 - -5 -33 Økning/(reduksjon) av egne eiendom anlegg og utstyr 15 11 -67 -8 -48 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 3 892 158 -4 851 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER - - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - - 535 - - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital -671 -19 -100 - 176 Innbetalinger av ny egenkapital - - 176 -1 000 - Nedsettelse av egenkapital ved uttreden av Bank 1 Oslo konsern -1 130 - - -120 -800 Utbetaling av eksternt utbytte -120 -120 -800 158 - Økning/(reduksjon) av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -6 222 159 919 -962 -624 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -8 143 19 730 61 -651 Netto kontantstrøm for perioden 800 1 043 -857 101 752 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 1 295 1 051 2 152 163 101 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 2 094 2 094 1 295 * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern
 • 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.06.10 2009 Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond 3 231 3 171 Utbytte - -120 Fondsobligasjon 200 200 Fratrukket halvårsresultat -248 - Fratrukket estimatavviket ført direkte mot EK -81 - Goodwill -744 -743 Andre immaterielle eiendeler -51 -59 Verdiregulering eindommer konsern -70 -65 Minstekrav til reassuranse -36 -34 Investering i andre finansinstitusjoner -74 - Sum netto kjernekapital 2 126 2 349 Tilleggskapital Evigvarende lån 283 283 Tidsbegrenset ansvarlig lån 616 629 Ikke tellende ansvarlig kapital -8 -2 45% av urealisert gevinst på eiendom 32 29 Investering i andre finansinstitusjoner -74 - Sum tillegskapital 849 939 Sum netto ansvarlig kapital 2 975 3 289 Risikovektet balanse 16 697 15 666 Kjernekapitaldekningsgrad 12,7 % 15,0 % Kapitaldekningsgrad 17,8 % 21,0 %
 • 17. 17 BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL Morselskapet Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital 31.12.08 1 747 986 1 376 4 109 Årsresultat - - 17 17 Estimatavvik pensjon - - -9 -9 Utbetalt utbytte - - -800 -800 Kapitalforhøyelse 35 141 - 176 Kapitalnedsettelse - -300 300 - Andre føringer direkte mot egenkapital - - -61 -61 Egenkapital per 31.12.09 1 782 827 823 3 432 Delårsresultat - - 449 449 Estimatavvik pensjon - - -17 -17 Utbetalt utbytte - - -120 -120 Kapitalforhøyelse - - - - Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo - -579 -421 -1 000 Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Egenkapital per 30.06.10 1 782 248 714 2 744 Konsernet Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital 31.12.08 1 747 986 2 212 66 43 5 054 Årsresultat - - 909 - -9 900 Estimatavvik pensjon - - -7 - - -7 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -1 - -1 Utbetalt utbytte - - -800 - - -800 Kapitalforhøyelse 35 141 - - - 176 Kapitalnedsettelse - -300 300 - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -3 -3 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -26 - - -26 Egenkapital 31.12.09 1 782 827 2 588 65 30 5 293 Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo konsern 01.01.10 -579 -551 -1 130 Egenkapital uten Bank 1 Oslo konsern 01.01.10 1 782 248 2 038 65 30 4 163 Delårsresultat - - 249 - -1 248 Estimatavvik pensjon - - -81 - - -81 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -10 - -10 Utbetalt utbytte - - -120 - - -120 Kapitalforhøyelse - - - - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -1 -1 Korrigeringer tidligere år - - -15 15 - 0 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -4 - - -4 Egenkapital 30.06.10 1 782 248 2 066 70 29 4 195
 • 18. 18 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 UTVIDET RESULTATREGNSKAP FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Konsernet Proforma Mill. kroner 30.06.10 30.06.09 31.12.09 31.12.09 Resultat fra resultatregnskapet 248 236 735 900 Estimatavvik i pensjonsavtalen -112 -17 -7 -9 Revaluering eiendom -15 - - 2 Justering av forsikringsforpliktelser 6 - - -1 Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - -1 Skatt 34 5 2 2 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 162 224 730 893 Andel kontrollerende interesse 163 228 739 902 Andel ikke kontrollerende interesse -1 -4 -9 -9 Morselskapet Mill. kroner 30.06.10 31.12.09 Resultat fra resultatregnskapet 449 17 Estimatavvik i pensjonsavtalen -23 -13 Skatt 7 4 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 432 8
 • 19. 19 NOTER avsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatnings- avsetninger og andre tekniske avsetninger. REGNSKAPSPRINSIPPER FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER SKADEFORSIKRING Regnskapet per 2. kvartal 2010 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Statements. En mer utførlig beskrivelse av de Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. De forsikringstekniske regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av avsetningene er ment å dekke inntrufne skader på eksisterende regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for 2009. Konsernets forsikringsavtaler. regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det alt vesentlige uendret i forhold til årsrapporten for 2009. Revisjonen av IAS 1 har hatt Naturskadeavsetning, administrasjonsavsetning, avsetning til skade- betydning for regnskapet til SpareBank 1 Gruppen fra 1. januar 2009. forsikringsselskapers garantiordning og reassuranseavsetning klassifiseres som egenkapital. IAS 1 (revidert) tillater ikke presentasjon av inntekts- og kostnadsposter (dvs. endring i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne) i oppstilling Øvrige forsikringstekniske avsetninger er gjort med bakgrunn i minste- av endringer i egenkapitalen. I stedet krever standarden at endringer i kravene utformet av Finanstilsynet gjennom forskrifter. Dette gjelder egenkapitalen som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra avsetning til ikke-opptjent premie, erstatningsavsetning og sikkerhets- transaksjoner med eierne i utvidet resultatregnskap. Konsernet presenterer avsetning. Minstekravene innenfor premie- og erstatningsavsetningen alle endringer i egenkapitalen til eierne i egenkapitaloppstillingen, og er også oppfylt per bransje, og for sikkerhetsavsetningen per bransje- alle endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne presenteres gruppe. i det utvidede resultatregnskapet. Sammenligningsinformasjon har blitt AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG LIGNENDE omklassifisert slik at den er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen i regnskapsprinsipp påvirker kun presentasjonen og har Konsernet har finansielle eiendeler i handelsporteføljen, utlån og ingen påvirkning på resultat per aksje. fordringer, holde til forfall investeringer og verdipapirer tilgjengelig for salg. PENSJONER Handelsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Konsernet legger til grunn IAS 19 for føring av pensjon. Estimatavvik Dette samsvarer med hvordan investeringene følges opp. Enkelte som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige investeringer i obligasjoner/sertifikater plasseres likevel inn i kategoriene forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over utlån og fordringer eller holde til forfall. Dette gjøres i tilknytning til utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår. transaksjonen. I SpareBank1 Livsforsikring AS er verdiendringer knyttet til den GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER kollektive investeringsporteføljen vurdert til virkelig verdi på eiendels- Ved oppkjøp av selskaper identifiseres immaterielle eiendeler som blir siden, og resultatet reguleres med endringer i kursreguleringsfondet. innregnet med virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I den grad de Verdiendringer på øvrige investeringer i handelsporteføljen eller frivillig identifiserte immaterielle eiendelene har begrenset økonomisk levetid, kategorisert til virkelig verdi over resultatet innregnes til virkelig verdi avskrives verdiene lineært over denne. Dersom det er indikasjoner på over resultatet verdifall, blir de immaterielle eiendelene testet for verdifall. Konsernet har aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig for salg. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med Disse er ikke vurdert som tilknyttede selskaper, men er strategiske fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. Aksjenes verdi vurderes løpende med verdiendringer i utvidet resultat- Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en regnskap. identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel når de oppfyller kravene som FINANSIELLE DERIVATER følger av IAS 36. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid fra det tidspunkt programvaren Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi med verdien- tas i bruk. dringer over resultatregnskapet. Enkelte derivater er utpekt som sik- ringsinstrumenter og innregnes i samsvar med sikringsreglene i IAS 39. Konsernet har ikke utstrakt bruk av finansielle derivater. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER LIVSFORSIKRING I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som INVESTERINGSEIENDOMMER OG EGNE EIENDOMMER forsikringskontrakter. Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. Forsikringsmessige Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi etter IAS 40. Dette avsetninger vurderes å være tilstrekkelige til å dekke forsikringsrisikoen. innebærer at endringer i virkelig verdi føres over resultatregnskapet. De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer Egne eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggs- IAS 16 med verdiregulering over utvidet resultatregnskap.
 • 20. 20 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 SEGMENTINFORMASJON Resultat per 30.06.10 fordelt på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Fonds- Inkasso og forsikrings- forsikrings- forvaltning- og factoring- Øvrig Konsern- virksomhet virksomhet meglervirksomhet virksomhet virksomhet posteringer Sum Mill. kroner 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 Sum inntekter 1) 2 110 2 690 1 903 1 935 209 123 73 53 622 231 -606 -180 4 311 4 853 Nedskrivninger 7 - - - - - - - - - - - 7 - Andel av resultat fra TS - - - - - - - - - - - - - - Segmentresultat 218 233 80 233 27 -23 7 16 565 183 -601 -181 295 461 Resultat etter skatt 193 62 57 168 19 -16 4 11 453 137 -479 -124 248 237 Minoritetens andel av resultat - - - - -1 -4 - - - - - - -1 -4 Eiendeler pr. segment 25 063 22 931 10 806 10 018 639 423 661 542 5 121 5 878 -4 545 -5 016 37 746 34 776 Sum forpliktelser 22 916 21 153 7 923 7 783 338 136 426 304 2 366 2 259 -418 -524 33 551 31 112 1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. I tallene for 30.06.09 er Bank 1 Konsernet tatt ut. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering. FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 30.06.10 30.06.09 31.12.09 Diskonteringsrente 3,50 % 4,00 % 4,40 % G-regulering 4,25 % 3,75 % 4,25 % Lønnsregulering 4,50 % 4,00 % 4,50 % Avkastning 5,80 % 5,80 % 5,80 % AFP uttak 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 2,50 % 1,50 % 2,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.
 • 21. 21 NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 2. kvartal 2008 - 2. kvartal 2010. Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt. Mill. kroner 2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 2. kv. 2009 1. kv. 2009 4. kv. 2008 3. kv. 2008 2. kv. 2008 Konsern* Kapitaldekning 17,8 % 20,3 % 20,9 % 16,1 % 16,8 % 16,7 % 12,6 % 12,0 % 13,0 % Kjernekapitaldekning 12,7 % 14,6 % 15,0 % 10,7 % 11,3 % 11,2 % 9,4 % 9,0 % 9,0 % Resultat e.skatt akk. 248,4 92,8 735,1 567,2 236,7 -5,7 -857,7 221,5 211,1 EK-avkastning p.a. 11,6 % 8,8 % 16,6 % 19,1 % 12,5 % -0,3 % -16,1 % 5,8 % 7,9 % Livsforsikring Brutto forfalt premie 737,9 981,3 720,5 731,1 718,3 956,5 704,7 697,2 721,0 Privat 323,5 661,9 330,5 307,9 315,2 280,1 285,5 267,5 283,1 Bedrift 414,4 319,4 390,0 423,2 403,1 676,4 419,2 429,7 437,9 Forvaltningskapital 25 072 25 218 24 294 23 783 22 934 21 237 21 217 22 287 23 059 Kapitaldekning 22,1 % 18,4 % 19,0 % 18,3 % 18,7 % 15,1 % 14,3 % 14,8 % 14,8 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r 1 007,0 965,4 983,1 971,8 940,2 919,2 935,0 931,5 908,5 Privat 876,1 846,1 857,2 847,3 821,8 804,2 822,8 815,5 798,7 Bedrift 107,6 96,0 100,2 99,3 93,7 91,0 89,9 90,5 85,0 div. reass. og pooler 23,3 23,2 25,7 25,3 24,7 24,0 22,3 25,5 24,7 Netto finansinntekter -15,0 97,6 126,3 160,3 174,6 70,1 -74,7 10,5 92,0 Finansavkastning 1,01 % 1,20 % 6,80 % 5,17 % 3,20 % 0,70 % 0,50 % 1,57 % 1,44 % Skadeprosent f.e.r 75,9 % 88,3 % 74,8 % 69,2 % 71,7 % 79,5 % 69,7 % 74,1 % 70,3 % Kostnadsprosent f.e.r 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,8 % 22,2 % 21,1 % 23,3 % 20,9 % 23,5 % ODIN Forvaltningskapital 26 845 30 354 27 981 25 388 22 347 17 431 19 163 23 581 30 508 Markedsandel aksjefond 11,5 % 11,8 % 11,6 % 12,4 % 12,8 % 13,1 % 13,8 % 13,7 % 14,6 % *) Nøkkeltall for konsernet for 2009 og 2010 er eksklusiv Bank 1 Oslo AS
 • 22. 22 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010