Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
Rapport
SpareBank 1 Gruppen
1. halvår og 2. kvartal 2010
2                                                    SpareBank 1 Gruppe...
3
Resultatutvikling
per 1. halvår og i 2. kvartal 2010
GODT RESULTAT FOR 1. HALVÅR TROSS VOLATILE           ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen (20)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

 1. 1. 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010
 2. 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – August 2010 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
 3. 3. 3 Resultatutvikling per 1. halvår og i 2. kvartal 2010 GODT RESULTAT FOR 1. HALVÅR TROSS VOLATILE KONSERN FINANSMARKEDER OG HØY SKADEFREKVENS. SpareBank 1 Gruppen hadde i 1. halvår et resultat før skatt NYE SELSKAPSOPPKJØP I PERIODEN. på 295,2 mill. kroner, mot 460,6 mill. kroner for tilsvarende • Konsernresultat før skatt ble 295,2 mill. kroner i 1. periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 163,9 mill. halvår, mot 460,6 mill. kroner for tilsvarende periode kroner, sammenlignet med 373,8 mill. kroner for samme i fjor. Konsernresultat før skatt i 2. kvartal ble 163,9 periode i fjor. Resultatnedgangen skyldtes i hovedsak lavere mill. kroner, mot 373,8 mill. kroner i 2. kvartal i fjor finansresultat i SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det ble i • Godt risikoresultat og solid bufferkapital i SpareBank 1 1. halvår inntektsført 45,8 mill. kroner som følge av Livsforsikring AS avviklingen av barne- og ektefellepensjon og 46,4 mill. • Lavere resultat før skatt i SpareBank 1 Skadeforsikring kroner som følge av opphør av gammel AFP ordning, AS på grunn av lavere finansresultat og høy frekvens hvorav 15,0 mill. kroner ble inntektsført i 1. kvartal. Det er på vann- og frostskader i tillegg avsatt for kostnader tilsvarende 7,9 mill. kroner i • Sterk resultatfremgang i ODIN Forvaltning AS forbindelse med ny AFP ordning. • Engangseffekter vedrørende pensjon som følge av avvikling av barne- og ektefellepensjon, samt opphør Konsernresultat før skatt*, kvartalsvis: av gammel AFP ordning utgjorde henholdsvis 45,8 500 461 mill. kroner og 38,5 mill. kroner før skatt for konsernet 400 374 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS har inngått avtale Mill. kroner om kjøp av Unison Forsikring ASA. SpareBank 1 295 300 Gruppen Finans Holding AS har inngått avtale om 231 kjøp av inkassoselskapet Conecto AS 200 163 164 Resultat SpareBank 1 Gruppen: 100 2. kvartal Per 1. halvår Året 0 2. kv 2. kv 2. kv per 2.kv per 2. kv per 2. kv Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Sum resultat datter- selskaper før skatt* 185,1 355,4 343,3 467,6 1 046,0 * Konsernresultat før skatt vises er eksklusiv Bank 1 Oslo Konsern Driftskostnader - holdingselskapet -11,9 -12,1 -31,9 -25,4 -54,1 Netto finans Resultat etter skatt i 1. halvår ble 248,4 mill. kroner, som var - holdingselskapet -9,3 -7,0 -16,2 -24,3 -36,3 11,7 mill. kroner bedre enn for tilsvarende periode i fjor. Gevinst salg verdipapirer - 29,2 - 29,2 29,2 Andel tilknyttede selskap - 8,4 - 13,5 10,8 Resultat etter skatt i 2. kvartal var 155,6 mill. kroner, mot Resultat før merverdi- 242,4 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Konsernets skattekostnad avskrivninger 163,9 373,8 295,2 460,6 995,5 Merverdiavskrivninger - - - - - i fjor var i stor grad påvirket av skattekostnaden i SpareBank 1 Resultat før skatt 163,9 373,8 295,2 460,6 995,5 Livsforsikring AS. Årsaken til den høye skattekostnaden i Skattekostnad -8,3 -131,4 -46,8 -223,9 -260,5 Resultat etter skatt 155,6 242,4 248,4 236,7 735,1 1. halvår i fjor, tilsvarende en skattesats på 48,6 %, var Majoritetens andel av resultat etter skatt 156,1 244,6 249,4 241,2 743,9 effektene av fritaksmodellen for aksjerelaterte investeringer. Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,4 -2,1 -1,0 -4,5 -8,8 Resultatet i 1. halvår ga en annualisert egenkapitalavkastning *) Bank 1 Oslo konsern ble skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen AS fra hittil i år på 11,6% (12,5%) før merverdiavskrivninger, og 1. januar 2010. Konserntallene for 2009 er omarbeidet for å vise sammenlignbare tall. etter skatt. Isolert for 2. kvartal ga resultatet en annualisert egenkapitalavkastning på 14,2% (25,3%).
 4. 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Samlet forvaltningskapital i konsernet var 37,7 mrd. kroner Delta – realiserte effekter, per halvår: ved utgangen av 1. halvår, som var en økning på 1,2 mrd. Realisering av lønnsomhetseffekter over tid kroner siden årsskiftet. (Millioner kroner, akkumulert årstakt) Ved utgangen av 1. halvår 2010 var kapital- og kjernekapital- 286 dekningen henholdsvis 17,8% og 12,7%, mot 20,9% og 15,0% ved årsskiftet. Reduksjonen i kapital- og kjernekapital- dekningen skyldtes hovedsakelig at estimatavviket på pensjon var belastet egenkapitalen per 1. halvår. Den 151 planlagte emisjonen på 150 mill. kroner i Unison Forsikring ASA er også trukket fra med 50% både i kjerne- og tilleggs- kapital. Halvårsresultatet er ikke tatt med ved beregning av kapitaldekningen. 21 I 2009 startet SpareBank 1 Gruppen et større omstillings- 1H 2009 2H 2009 1H 2010 prosjekt som skal sluttføres innen 31. desember 2010. Lønnsomhetsprosjektet Delta har som mål å gjennomføre tiltak som skal skape varig og forbedret lønnsomhet i Realisering av bemanningskonsekvenser over tid SpareBank 1 Gruppen. Målet er en årlig lønnsomhets- (Årsverk, akkumulert) forbedring på 360 mill. kroner. Per 30. juni 2010 var resultateffekten av varige lønnsomhetsforbedringer anslått 105 til å være 76 mill. kroner. Resultateffekten etter engangs- 92 implementeringskostnader var beregnet til 41 mill. kroner i 1. halvår 2010. Per 30. juni 2010 var det gjennomført tiltak som tilsvarte en fullårseffekt på 286 mill. kroner. På samme tidspunkt var det realisert netto bemanningsreduksjoner i programmet tilsvarende 105 årsverk. 29 Regnskapsmessig effekt av Delta i 1. halvår 2010 (MNOK): 1H 2009 2H 2009 1H 2010 Øvrige 76 35 selskap 3 Skade 21 Siden oppstarten av lønnsomhetsprosjektet Delta har 41 SpareBank 1 Gruppen utvidet deler av virksomheten, blant Liv 52 annet gjennom oppkjøp og organisk vekst. Denne veksten har medført en bemanningsøkning i konsernet. Ved utgangen av 1. halvår var det i SpareBank 1 Gruppen i alt 1.053 faste årsverk. Siden 31. desember 2009 er antall årsverk redusert med 1. Antall årsverk ved utgangen av 2009 og 1. halvår 2010 er eksklusiv Bank 1 Oslo konsern. Varig lønnsomhets- Engangs Netto forbedring i regnskapet implementerings- regnskapsmessig per 30.06.10 kostnader per 30.06.10 effekt per 30.06.10 Sykefraværet er fortsatt lavt. Legemeldt sykefravær var rekordlave 2,8 % (3,7 %) i 1. halvår. Sykefraværet er godt under gjennomsnittstall for bransjen.
 5. 5. 5 RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER før skatt i 1. halvår 2009 var påvirket av en spesiell regn- Resultat datterselskaper før skatt: skapseffekt som førte til et godt renteresultat i fjor. 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Risikoresultat etter tekniske avsetninger ble 188,5 mill. SpareBank 1 kroner i 1. halvår, mot 190,1 mill. kroner i 1. halvår 2009. Livsforsikring AS 100,3 205,6 192,2 230,0 392,2 Administrasjonsresultat ble -80,6 mill. kroner i 1. halvår, - Bruk av tilleggsavsetninger - -42,0 - - - som var en bedring på 11,1 mill. kroner fra samme periode SpareBank 1 i fjor. Netto renteresultat i forhold til kundene (finans- Skadeforsikring AS 43,4 184,9 79,7 233,0 621,1 ODIN Forvaltning AS 16,7 9,6 31,1 2,2 42,1 inntekter i kundeporteføljene redusert med garantert Argo Securities AS -1,9 -11,9 -4,6 -24,8 -48,9 avkastning) ble 197,8 mill. kroner i 1. halvår, mot 300,7 mill. SpareBank 1 Medlemskort AS 3,3 4,1 6,6 9,7 12,1 kroner for tilsvarende periode i fjor. Innen individuell SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern* 7,0 11,0 6,9 16,3 22,5 renteforsikring ble 24,0 mill. kroner benyttet til å styrke Konsernjusteringer** 16,3 -6,0 31,3 1,4 4,8 premiereserven grunnet økt levealder. Vederlaget for Sum resultat datter- selskaper før skatt 185,1 355,4 343,3 467,6 1 046,0 rentegarantien utgjorde 14,9 mill. kroner, mot 7,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes høyere pris * Resultat før skatt for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med 2. kvartal 2009 for rentegarantien. ** 26,1 mill. kroner er knyttet til andre resultatkomponenter i 2. kvar- tal 2010, hvorav estimatavvik på 25,3 mill. kroner er kostnadsført i SB1 Livsforsikrings regnskap og inntektsført i konsernet Samlet utgjorde bufferkapitalen inkludert resultat hittil i år 2,3 mrd. kroner ved utgangen av 2. kvartal, tilsvarende Resultat før skatt fra datterselskapene ble i 1. halvår 343,3 15,4 % av de forsikringsmessige avsetningene. Tilleggs- mill. kroner, mot 467,6 mill. kroner for samme periode avsetningene var 276,1 mill. kroner per 30. juni 2010. året før. I 2. kvartal ble resultat før skatt 185,1 mill. kroner, Kursreguleringsfondet utgjorde 220,7 mill. kroner ved mot 355,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat- utgangen av juni, mot 327,1 mill. kroner ved årsskiftet. nedgangen var preget av den negative utviklingen i finansmarkedet i 2. kvartal som svekket finansresultatet i Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis1: SpareBank 1 Skadeforsikring AS. 6,0% 11,7% 13,7% 11,7% 13,0% 15,4% 16 14 SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS 12 Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS: 10 Prosent 8 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 6 Risikoresultat etter 4 tekniske avsetninger 96,7 103,2 188,5 190,1 352,3 2 Administrasjonsresultat -39,8 -50,8 -80,6 -91,7 -193,1 Renteresultat 128,5 351,5 197,8 300,7 557,4 0 Oppreservering -12,0 - -24,0 - -74,5 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Vederlag for rentegaranti 9,7 3,6 14,9 7,2 14,6 2009 2009 2009 2009 2010 2010 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 183,1 407,4 296,6 406,3 656,7 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Avsetning til Delårsresultat Kursreguleringsfond tilleggsavsetninger - -68,2 - -68,2 -127,9 Resultat til kunder -79,3 -145,4 -121,5 -154,3 -209,5 Avkastning på Selskapets kapitaldekning var 22,1 % ved utgangen av 1. selskapets midler -3,5 11,7 17,0 46,2 73,0 halvår. Av dette utgjorde kjernekapitalen 19,2%. Kapital- Resultat til eier før skatt 100,3 205,6 192,2 230,0 392,2 Skattekostnad -17,8 - -17,8 - - dekningen per 31. desember 2009 var 19,0 %. Estimert Resultat etter skatt 82,5 205,6 174,3 230,0 392,2 solvensmargin ved utgangen av 1. halvår var 322%, mot 279% ved årsskiftet. SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 192,2 mill. kroner i 1. halvår, mot 230,0 mill. kroner Forvaltningskapitalen utgjorde 25,1 mrd. kroner ved for samme periode i fjor. I 2. kvartal ble resultatet 100,3 mill. utgangen av 1. halvår. Dette var 778 mill. kroner høyere enn kroner, mot 205,6 mill. kroner for 2. kvartal i fjor. Resultat ved utgangen av 2009. Økningen tilsvarte 3,2%. 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
 6. 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aktivaallokering per portefølje per 30. juni 2010: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,5 mrd. kroner Sum: 2,9 mrd. kroner Obligasjoner 38,2% Obligasjoner 57,9% Sum: 5,9 mrd. kroner Hold til forfall 23,3% Hold til forfall 11,5% Eiendom 20,3% Eiendom 13,6% Obligasjoner 35,6% Annet 4,5 % Annet 16,9% Annet 6,4% Aksjer 13,6 % Aksjer 0,1% Aksjer 58,1% SpareBank 1 Livsforsikring AS plasserer forvaltnings- valg utgjorde 5,9 mrd. kroner per 30. juni 2010, mot 5,6 kapitalen i aksjer, verdipapirfond, rentebærende papirer og mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på eiendommer, og benytter i begrenset grad andre finansielle 5,5%. Midlene fordelte seg med 58,1% i aksjefond, 25,0 % instrumenter. Selskapets finansielle eiendeler er delt inn i i obligasjonsfond, 10,5% i pengemarkedsfond og 6,4 % i fem porteføljer. Selskapets kapital forvaltes i en egen bankinnskudd. selskapsportefølje. Kundenes midler innenfor forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser forvaltes i tre kollektiv- Selskapet tilbyr ulike investeringsprofiler. Innen bedrifts- porteføljer. Forvaltningen av kundemidlene knyttet til markedet hadde fondsporteføljen «100 % aksjer» en avkastning individuelle spareforsikringer solgt før 1. januar 2008 på 0,6 % ved utgangen av juni. Dette var 1,7 prosentpoeng gjøres i en egen separat portefølje adskilt fra forvaltningen bedre enn porteføljens referanseindeks. Innen privatmarkedet av midlene knyttet til den øvrige bestanden. Med virkning oppnådde fondsporteføljen med «100 % aksjer» en avkastning fra 1. januar 2010 er midlene knyttet til kollektiv pensjons- på -0,4 %. Dette var 0,6 prosentpoeng bedre enn referanse- forsikring også skilt ut i en egen forvaltningsportefølje. En indeksen. betydelig andel av plasseringene i kollektivporteføljene er i fast eiendom og obligasjoner som skal holdes til forfall. De samlede forsikringsmessige avsetningene for livs- Den femte porteføljen er eiendelene knyttet til livsforsikring forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 15,6 med investeringsvalg. mrd. kroner ved utgangen av 1. halvår, mot 15,5 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 0,2 %. De I kollektivporteføljene samlet har selskapet en aksjeandel forsikringsmessige avsetningene for livsforsikringer med på 13,6 %, mot 14,5 % ved årsskiftet. Endringen skyldes særskilt investeringsportefølje utgjorde 6,0 mrd. kroner ved hovedsakelig at aksjeandelen i porteføljen knyttet til utgangen av 1. halvår, mot 5,7 mrd. kroner ved årsskiftet. kollektiv pensjonsforsikring er redusert til ca. 10 %. Dette tilsvarte en økning på 5,5 %. Avkastningen i selskapsporteføljen var 2,3 % i 1. halvår. Selskapets salgsvolumer i personmarkedet for spareprodukter Verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær viste etter 1. halvår 2010 en nedgang på 10,3 % i forhold til bestand, kollektiv pensjonsforsikring og gammel individual samme periode forrige år. Innenfor risikoforsikringer i person- bestand var henholdsvis 1,8 %, 2,3 % og 2,3 %. Bokført markedet var det en økning på 1,9 % av premievolumet i avkastning ble henholdsvis 2,3 %, 3,4 % og 2,9 %. Eiendoms- forhold til samme periode forrige år. Salget av risiko- verdiene ble oppregulert med 52,5 mill. kroner ved utløpet forsikringer er påvirket av utlånsaktiviteten i bankene. av 2. kvartal 2010. Samlet nysalg i tjenestepensjon innen bedriftsmarkedet var bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Salget økte med 5,0 %. Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings-
 7. 7. 7 Utvikling i premieinntekter: Wassum AS ble sluttført i løpet av 1. kvartal 2010. Gabler Pensjonsforsikring AS har en opsjon på å kjøpe porteføljen 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 innen utgangen av 2010. Individuelle rente-/ pensjonsforsikringer 83,1 65,3 158,3 128,1 269,6 Individuelle SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS kapitalforsikringer 128,9 120,3 255,9 239,5 486,7 Kollektive Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring AS: pensjonsforsikringer 72,1 94,1 324,1 367,5 564,1 Ulykkesforsikringer 45,4 42,3 89,9 84,1 171,0 2. kvartal Per 1. halvår Året Gruppelivsforsikringer 125,8 116,1 335,6 328,2 575,0 Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Unit Link - Renteforsikringer 10,8 10,8 24,5 22,6 47,9 Forfalt brutto premie 1 171,9 1 084,2 2 497,1 2 322,1 4 271,2 Unit Link - Opptjente premier f.e.r. 1 007,0 941,1 1 972,4 1 860,3 3 814,3 Kapitalforsikringer 55,4 76,4 114,3 120,9 258,3 Påløpne Innskudds- erstatninger f.e.r. -764,0 -675,2 -1 616,6 -1 405,7 -2 813,1 tjenestepensjon 216,6 193,0 416,6 383,8 753,7 Forsikringsrelaterte Sum brutto forfalte driftskostnader f.e.r -171,8 -208,7 -366,9 -402,9 -858,0 premieinntekter 737,9 718,3 1 719,3 1 674,8 3 126,4 Andre forsikrings- Overførte premiereserver relaterte inntekter/ fra andre selskaper 80,5 83,8 161,3 149,5 285,4 kostnader -0,5 4,2 -0,8 1,4 0,8 Avgitt gjenforsikrings- Andre tekniske premie -42,0 -40,0 -85,5 -79,7 -157,7 avsetninger 4,6 -22,5 34,5 -30,3 -27,5 Premieinntekter Forsikringsresultat 75,3 38,9 22,5 22,8 116,6 for egen regning 776,4 762,1 1 795,0 1 744,6 3 254,1 Netto finansinntekter -15,0 174,6 82,6 244,2 532,6 Andre kostnader -1,0 -2,3 -2,0 -3,6 -5,8 Driftsresultat 59,4 211,2 103,1 263,4 643,3 Brutto forfalte premieinntekter har økt fra 1.674,8 mill. Endring av sikkerhetsavsetning -15,9 -4,1 -23,4 -8,3 -22,2 kroner til 1.719,3 mill. kroner i 1. halvår 2010. Brutto Resultat før skatt 43,4 207,1 79,7 255,2 621,1 utbetalte erstatninger ble 937 mill. kroner ved utgangen av Skattekostnad -12,2 -52,7 -6,8 -66,1 -118,1 Resultat etter skatt 31,2 154,4 73,0 189,0 503,0 juni, en nedgang på 2 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Resultat før skatt utgjorde 79,7 mill. kroner i 1. halvår, Driftskostnadene eksklusive provisjoner utgjorde 275,7 mot 255,2 mill. kroner for samme periode i fjor. I 2. kvartal mill. kroner i 1. halvår, mot 272,0 mill. kroner for samme ble resultat før skatt 43,4 mill. kroner, mot 207,1 mill. kroner periode i fjor. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene for for tilsvarende periode i fjor. Denne resultatnedgangen selskapets ansatte per 30. juni 2010 ble forpliktelsene skyldes i hovedsak et svakere finansresultat som følge av redusert med 16,4 mill. kroner som følge av endringer i AFP utfordrende finansmarkeder, samt høyt antall vinterrelaterte ordningen og at selskapets pensjonsordning ikke lenger skader. omfatter ektefelle- og barnepensjon. Estimatavviket på pensjon utgjorde 25,3 mill. kroner hovedsakelig som følge Finansinntektene ble 82,6 mill. kroner ved utgangen av 1. av at diskonteringsrenten ble redusert fra 4,4 % til 3,5 %. halvår. Dette var en reduksjon på 161,6 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Finans- Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 inntektene i 2. kvartal var -15,0 mill. kroner, en reduksjon siden verdien av utsatt skattefordel ikke ble innregnet i på 189,6 mill. kroner i forhold til 2. kvartal i fjor. Svekkelsen henhold til regnskapsstandarden IAS 12. Etter tilførsel av skyldes lavere avkastning på omløpsobligasjoner sammen- konsernbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS i 2. kvartal lignet med fjoråret, samt negativ avkastning på aksje- 2010 fikk selskapet netto utsatt skattegjeld med 10,8 mill. porteføljen. Finansavkastningen utgjorde 1,0 % ved utgangen kroner. Skattekostnaden i 1. halvår utgjorde 17,8 mill. av 1. halvår, mot 3,2 % for samme periode året før. kroner slik at netto utsatt skattegjeld per 30. juni 2010 ble 28,6 mill. kroner. Kapitaldekningen eksklusiv resultat per 30. juni 2010 ble 27,6%, mot 27,9 % ved årsskiftet. Dette tilsvarer en over- SpareBank 1 Livsforsikring AS har inngått avtale med dekning av ansvarlig kapital på 859 mill. kroner i forhold Gabler Wassum AS om drift og administrasjon av sin til myndighetenes minimumskrav. portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon på cirka 4 mrd. kroner. Konverteringen av YTP-porteføljen til Gabler Skadeprosenten for egen regning utgjorde 82,0% per 30.
 8. 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 juni 2010, som var 6,4 prosentpoeng høyere enn for til- andel av det norske markedet for behandlingsforsikring. Det svarende periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt forventes en solid vekst i personforsikringsmarkedet i antall vann- og frostskader som følge av ekstreme vinter- årene fremover, spesielt innenfor helse- og behandlings- forhold sammenlignet med fjoråret. På bruttobasis ble skade- forsikring. SpareBank 1 Skadeforsikring AS har gjennom prosenten 84,2% i 1. halvår, mot 78,0% ved utgangen av oppkjøpet sikret seg et godt utgangspunkt for vekst i dette 1. halvår i fjor. markedet. Endelig overtakelse forutsetter at transaksjonen godkjennes av norske og svenske myndigheter. Kostnadsandelen for egen regning utgjorde 18,6 % ved utgangen av 1. halvår, som var 3,1 prosentpoeng lavere enn I juni 2010 inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS avtale tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes at kostnads- om kjøp av Unison Forsikring ASA. Unison Forsikring nivået har vært stabilt samtidig som premieinntektene har ASA skreddersyr forsikringsordninger for organisasjoner (og økt. I tillegg har det vært en nettoresultatføring på totalt 42,0 deres medlemmer), andre distributører samt private personer mill. kroner som følge av endringer i AFP ordningen og at og bedrifter i Norge. Oppkjøpet er en del av den strategiske selskapets pensjonsordning ikke lenger omfatter ektefelle- satsingen for å utvikle nye distribusjonskanaler som skal og barnepensjon. bidra til videre vekst. SpareBank 1 Skadeforsikring AS er en langsiktig eier som vil utvikle Unison Forsikring ASA Combined ratio for egen regning utgjorde 100,6 % ved industrielt, og vil tilføre selskapet tilstrekkelig kapital utgangen av 1. halvår, som var en økning på 3,4 prosent- gjennom en rettet emisjon mot SpareBank 1 Skadeforsikring poeng sammenlignet med samme periode i fjor. AS på 150 mill. kroner. SpareBank 1 Skadeforsikring AS har overtatt 96,2 % av aksjene i Unison Forsikring ASA per 31. Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis: juli 2010. 100,6% 93,9% 90,9% 99,6% 108,6% 92,9% 120 ODIN FORVALTNING AS 100 Resultat ODIN Forvaltning AS: 80 2. kvartal Per 1. halvår Året Prosent 60 Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 40 Forvaltningshonorar 79,6 57,0 157,8 103,3 244,8 Tegnings- og inn- løsningshonorar - 6,7 - 13,0 25,9 20 Sum driftsinntekter 79,6 63,8 157,8 116,3 270,7 Lønnskostnad 24,1 18,5 49,8 37,7 88,1 0 Avskrivninger 3,7 3,9 7,5 8,0 16,0 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Andre driftskostnader 35,8 30,9 70,4 62,6 124,2 2009 2009 2009 2009 2010 2010 Sum driftskostnader 63,6 53,4 127,7 108,4 228,3 Driftsresultat 16,0 10,4 30,1 7,9 42,4 Skadeprosent Kostnadsprosent Netto finansinntekter 0,7 -0,8 1,0 -5,8 -0,3 Resultat før skatt 16,7 9,6 31,1 2,2 42,1 Skattekostnad 4,6 0,4 8,5 0,6 13,5 Pliktige resultatdisposisjoner i 1. halvår utgjorde 54,8 mill. Resultat etter skatt 12,1 9,2 22,6 1,5 28,6 kroner, mot 37,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. ODIN Forvaltning AS oppnådde i 1. halvår et resultat før Premieinntekt for egen regning utgjorde 1.972,4 mill. kroner skatt på 31,1 mill. kroner, mot 2,2 mill. kroner for samme i 1. halvår, som var en økning på 112,1 mill. kroner periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 16,7 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har kroner, sammenlignet med 9,6 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. hatt en positiv bestandsutvikling innen både bedrifts- og Resultatøkningen skyldes høyere forvaltningskapital i 1. privatmarkedet hittil i år, med en total bestandsøkning på halvår 2010 i forhold til samme periode i fjor. Forvaltnings- 174,4 mill. kroner, sammenlignet med en økning på 121,0 kapitalen hittil i år var 4,6 mrd. kroner høyere enn per 1. mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. halvår 2009. Ved årsskiftet inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS Siden årsskiftet har forvaltningskapitalen falt med 1,1 mrd. avtale om kjøp av Skandia Lifeline Norge, som har en betydelig kroner og den utgjorde 26,9 mrd. kroner per 30. juni 2010.
 9. 9. 9 SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS HOLDING Det var en netto innløsning på snaut 300 mill. kroner i KONSERN aksjefond i 1. halvår, mens det var netto nytegning på drøyt 100 mill. kroner i rentefond i samme periode. Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern: Markedsandelen for aksjefond var 11,5 % ved utgangen 2. kvartal Per 1. halvår Året av juni 2010 sammenlignet med 11,6 % ved årsskiftet. Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Actor Fordrings- forvaltning AS 5,5 9,4 8,7 16,0 25,8 ARGO SECURITIES AS Actor Portefølje AS - -0,4 1,0 -0,8 -2,1 Actor Verdi- Resultat Argo Securities AS: gjenvinning AS 0,4 - 0,7 0,2 -1,2 SpareBank 1 2. kvartal Per 1. halvår Året Factoring AS* 5,3 3,5 3,7 3,5 6,6 Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Sum resultat produkt- selskaper før skatt 11,2 12,5 14,1 18,9 29,0 Sum driftsinntekter 24,5 9,6 46,8 15,3 46,3 Sum driftskostnader Andre inntekter 1,1 - 2,4 - 0,7 holding -3,0 -0,2 -4,5 -0,2 -1,5 Lønn, bonus og andre Netto finans holding 0,1 - - 0,2 0,3 personalkostnader -15,1 -15,4 -30,1 -29,3 -66,5 Merverdiavskrivninger -1,3 -1,3 -2,6 -2,6 -5,3 Avskrivninger -1,5 -1,2 -3,2 -2,3 -9,2 Resultat før skatt 7,0 11,0 6,9 16,3 22,5 Andre driftskostnader -10,4 -5,8 -19,6 -10,5 -27,2 Skattekostnad -2,3 -3,4 -2,7 -5,3 -6,7 Driftsresultat -1,4 -12,7 -3,7 -26,9 -55,9 Resultat 4,7 7,5 4,2 11,0 15,9 Netto finansinntekter -0,5 0,8 -0,9 2,1 7,0 Resultat før skatt -1,9 -11,9 -4,6 -24,8 -48,9 *) Resultat før skatt for SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med Skattekostnad 0,5 3,3 1,3 6,9 13,5 2. kvartal 2009 Resultat -1,4 -8,6 -3,3 -17,9 -35,4 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern er et under- konsern av SpareBank 1 Gruppen og utgjør en verdikjede SpareBank 1 Gruppen eier 76,5% av Argo Securities AS, innen fordringsforvaltning. Resultat før skatt i konsernet var som ble etablert i oktober 2008. Resultatet i 1. halvår var 6,9 mill. kroner i 1. halvår 2010, mot 16,3 mill. kroner for -4,6 mill. kroner, som var en resultatfremgang på 20,2 mill. samme periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 7,0 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår 2009. Resultat før skatt kroner, sammenlignet med 11,0 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. i 2. kvartal ble på -1,9 mill. kroner, som var en bedring på SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS signerte i juni 10,0 mill. kroner i forhold til 2. kvartal i fjor. kjøps- og salgsavtale med Conecto AS. Formålet med kjøpet er å skape en aktør som tar plass blant de tre største Kurtasjeinntekter fra tradisjonell aksjemegling utgjorde selskapene i inkassomarkedet i Norge. Kjøpet vil gi klare 19,9 mill. kroner i 1. halvår, som var en økning på 8,9 mill. markedssynergier da Actor Fordringsforvaltning AS, Actor kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Fremmed- Portefølje AS, Actor Verdigjenning AS og Conecto AS har kapitalinntekter ble 8,5 mill. kroner i 1. halvår, som var 5,7 utfyllende og komplementære produkter og tjenester. mill. kroner høyere enn i 1. halvår i fjor. Corporate Finance Overtakelse av selskapet er planlagt i september og Actor- inntekter ble 14,9 mill. kroner i 1. halvår, som var en selskapene og Conecto AS vil bli slått sammen til ett økning på 14,5 mill. kroner fra samme tidspunkt i fjor. integrert selskap innen 1. januar 2011. Argo Securities AS er et meglerhus i vekst og tar markeds- Actor Fordringsforvaltning AS andeler på flere områder. På Oslo Børs’ meglerstatistikk lå Actor Fordringsforvaltning AS driver innen inkasso- Argo Securities AS på 14. plass ved utgangen av 1. halvår virksomhet og formidler tjenester innenfor fordrings- 2010, som var opp fra 26. plass ved årsskiftet. forvaltning, prosessuell gjeldsforfølging og juridisk rådgivning. Resultat før skatt hittil i år ble 8,7 mill. kroner, mot 16,0 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal ble 5,5 mill. kroner, sammen- lignet med 9,4 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Nedgangen i resultat før skatt skyldes i hovedsak redusert omsetning som følge av reduserte salærsatser, lavere tilfang på nye saker, samt at deler av overvåksporteføljen er solgt. I tillegg er det høyere lønnskostnader som følge av økning i antall ansatte fra 44 til 56.
 10. 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Actor Portefølje AS sammenlignet med 3,9 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Actor Portefølje AS driver med oppkjøp og innfordring av Nedgangen i resultatet skyldtes økte kostnader i forbindelse porteføljer av pengekrav og refinansiering av misligholdte med en betydelig satsing på LOfavør i 2010. pengekrav. Resultatet før skatt i 1. halvår var 1,0 mill. kroner, mot -0,8 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Inntekts- SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) strømmen har vært stabil og noe økende. Selskapet hadde per 30. juni 2010 et samlet porteføljevolum på 470 mill. Driftskostnadene i morselskapet ble i 1. halvår 31,9 mill. kroner til forvaltning. kroner, mot 25,4 mill. kroner i samme periode i fjor. Drifts- kostnadene i 2. kvartal ble 11,9 mill. kroner, sammenlignet Actor Verdigjenvinning AS med 12,1 mill. kroner i 2. kvartal i fjor. Kostnadsøkningen Actor Verdigjenvinning AS driver med innfordring av i 1. halvår skyldes blant annet økte systemkostnader, pengekrav og inkasso. Resultat før skatt i 1. halvår 2010 var engangskostnader knyttet til konsulenttjenester vedrørende 0,7 mill. kroner, som var en økning på 0,5 mill. kroner fra det pågående lønnsomhetsprosjektet og engangskostnader 1. halvår 2009. Resultat før skatt i 2. kvartal var 0,4 mill. knyttet til ombygging av SpareBank 1 Gruppens kontorlokaler. kroner, mot null for 2. kvartal i fjor. Netto finanskostnader utgjorde 16,2 mill. kroner i 1. halvår, SpareBank 1 Factoring AS mot 24,3 mill. kroner i 1. halvår 2009. Dette var en for- SpareBank 1 Factoring AS er et finansieringsselskap innen bedring på 8,2 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. områdene factoring og garantistillelse. Resultat før skatt ble Forbedringen i finanskostnader skyldes blant annet et regnskapsført i SpareBank 1 Gruppen fra og med 2. kvartal lavere rentenivå i 1. halvår 2010 enn i 1. halvår 2009. 2009, som var tidspunktet for innvilget konsesjon. Resultat før skatt i 1. halvår 2010 var 3,7 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 2. RISIKOFORHOLD kvartal ble 5,3 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner i 2. kvartal En omfattende gjennomgang av de risikoer som i fjor. I forbindelse med et konkursengasjement var det SpareBank 1 Gruppen står ovenfor er gjengitt i selskapets per 1. kvartal 2010 avsatt for påregnelig tap med 5,0 mill. årsberetning for 2009, årsregnskapets note 3 om finansiell kroner. Klientomsetning per 1. halvår var 19,2 % høyere enn risikostyring, samt den særskilt utarbeidede Pilar 3-rapporten på samme tidspunkt i fjor. («Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapital- kravsforskriften»). SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS Resultatutviklingen i SpareBank 1 Gruppen så langt i 2010 Resultat SpareBank 1 Gruppen Medlemskort AS: er preget av volatile finansmarkeder, spesielt i 2. kvartal, 2. kvartal Per 1. halvår Året effekter av en vinter med høy frekvens av vann- og frost- Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 skader, samt inntektsføring som følge av endring i AFP Driftsrinntekter 16,5 14,3 31,4 29,1 59,4 ordningen og opphøret av barne- og ektefellepensjon. Lønnskostnad 0,9 1,6 2,7 3,2 7,0 Annen driftskostnad 12,6 9,0 22,4 16,3 41,2 Driftsresultat 3,0 3,7 6,2 9,5 11,2 De viktigste risikofaktorene i selskapene er: Netto finans 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS og spesielt SpareBank 1 Resultat før skatt 3,3 3,9 6,6 10,1 12,1 Skattekostnad 0,9 1,1 1,9 2,8 3,5 Livsforsikring AS har betydelige porteføljer av Resultat 2,3 2,8 4,8 7,3 8,6 finansielle eiendeler. Disse gir opphav til prisrisiko som følge av verdiendringer i markedet. Når det gjelder SpareBank 1 Medlemskort AS samarbeider tett med LO og aksjer og renter har det vært høy volatilitet i de seneste fagforbundene og er driftsleverandør av fordelskonseptet, perioder, med svakt negativ avkastning på aksjer hittil LOfavør, til medlemmene på vegne av forbundene og LO. i år, og svakt positiv avkastning på renter. SpareBank 1 Selskapet samarbeider også med de øvrige selskapene i Livsforsikring AS er ved inngangen til 2. halvår godt SpareBank 1-alliansen. Resultat før skatt i 1. halvår var 6,6 kapitalisert, med betydelige kursreserver. Selskapet er mill. kroner, mot 10,1 mill. kroner for tilsvarende periode derfor fortsatt robust til å tåle kursfall på 10–15 % uten i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal var 3,3 mill. kroner, at dette får vesentlig resultatmessige konsekvenser. For
 11. 11. 11 SpareBank 1 Skadeforsikring AS vil endringer i finans- Forsikringsresultatet i SpareBank 1 Skadeforsikring AS i 1. markedet i større grad slå direkte ut i resultatet. halvår er preget av høy skadefrekvens som følge av en kald vinter. Det forventes imidlertid et normalisert resultat • Som konsekvens av utskillelsen av Bank 1 Oslo konsern for resten av året. Finansresultatet i selskapet hittil i år er har kredittrisiko som andel av den totale risikoeksponering preget av lavere avkastning på omløpsobligasjoner og aksjer. falt fra 9,2% til 1,7 % siden årsskiftet. Selskapet har gjort strategiske grep for å sikre lønnsomhet og vekst fremover. • Markedsrisiko som andel av den totale risiko- eksponeringen i SpareBank 1 Gruppen AS har økt som Resultatet i ODIN Forvaltning AS avhenger av utviklingen følge av utskillelsen. De relative resultatendringene i i forvaltningskapitalen. Selskapet tror på positiv netto SpareBank 1 Gruppen som følge av svingninger i de nytegning i 2. halvår. finansielle markedene har derfor økt i forbindelse med utskillelsen. For en ytterligere beskrivelse av effektene Den underliggende driften i SpareBank 1 Gruppens av utskillelsen av Bank 1 Oslo konsern vises det til virksomhet forventes bedret gjennom det pågående Pilar 3-rapporten for SpareBank 1 Gruppen. lønnsomhetsprosjektet Delta. Gjennomføringen av de lønnsomhetsforbedrende tiltakene som er identifisert • Erverv av nye selskaper innenfor inkassovirksomhet og gjennom Delta prosjektet, vil bidra til å gi selskapet en forsikringsvirksomhet innebærer en implementerings- framtidsrettet og kostnadseffektiv organisasjon. I Spare- risiko i forhold til å få de verdiskapingseffekter som Bank 1 Livsforsikring AS vil implementeringen av tiltakene ble lagt til grunn ved oppkjøpet. medføre kostnadsbelastninger gjennom 2010, men selskapet vil deretter oppnå et vesentlig forbedret administrasjonsresultat. Implementering av tiltakene i UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET SpareBank 1 Skadeforsikring vil bidra til ytterligere Gjennom oppkjøp inneværende år har SpareBank 1 Gruppen forbedring i selskapets kostnadsprosent, og derigjennom økt og dens eiere vist både vilje og evne til å satse offensivt, også lønnsomhet. i en situasjon med turbulente finansmarkeder. SpareBank 1 Gruppen har i løpet av det siste halvannet året totalt sett Finansmarkedene er fortsatt preget av en viss usikkerhet. styrket sin økonomiske situasjon og finansielle handle- Imidlertid er det styrets vurdering at SpareBank 1 Gruppen frihet. er finansielt godt rustet til å tåle eventuelle svekkelser i kreditt- og aksjemarkedene. Styret mener at utviklingen SpareBank 1 Livsforsikring AS er gjennom sin kapital- hittil i år gir grunnlag for et godt resultat i SpareBank 1 forvaltningsstrategi godt posisjonert for å utnytte de vekst- Gruppen i 2010. muligheter som markedet gir grunnlag for og samtidig gi kundene en konkurransedyktig avkastning. Økt oppmerk- REVISJON somhet rundt pensjon vil antageligvis gi vekst i pensjons- sparingen fremover. Selskapets produktbredde kombinert Regnskapet per 1. halvår er ikke revidert. med bankenes distribusjonsnett og markedsposisjon, gir et godt utgangspunkt for økt salg. Selskapet arbeider løpende med vurdering av konsekvensene Oslo, 11. august 2010 av og tilpasning til det kommende Solvency II-regelverket. Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
 12. 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Proforma* 31.12.09 30.06.10 Mill. kroner 30.06.10 30.06.09 31.12.09 31.12.09 - - Brutto premieinntekter forsikring 4 037 3 846 7 557 7 557 - - - avgitt reassuranse 270 242 488 488 - - Netto premieinntekter forsikring 3 767 3 605 7 068 7 068 31 9 Renteinntekter 40 21 804 1 066 63 27 Rentekostnader 38 54 842 798 -32 -18 Netto renteinntekter 2 -33 -38 268 - - Provisjonsinntekter 356 275 600 855 - - Provisjonskostnader 415 369 792 752 - - Netto provisjonsinntekter -59 -93 -191 103 - -1 Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi 33 904 2 210 2 444 Netto inntekter fra finansielle eiendeler 18 - tilgjengelig for salg 15 47 43 48 Netto inntekter fra obligasjoner - - til amortisert kost 57 66 3 3 Netto inntekter fra obligasjoner - - holde-til-forfall 130 92 272 272 - - Netto inntekter investeringseiendommer 228 130 300 307 203 610 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper - - Andre inntekter 137 135 323 325 190 590 Sum inntekter 4 311 4 853 9 989 10 838 - - Forsikringsytelser og erstatninger 3 377 3 511 7 014 7 014 - - Reassurandørens andel av erstatninger -187 -156 -331 -331 - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring -106 54 327 327 - - Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring 107 133 171 171 - - Avsetning til tilleggsavsetninger - 68 128 128 - - Tap på utlån, garantier mv 5 - 123 22 16 Driftskostnader 744 738 1 552 2 077 32 16 Avskrivninger og nedskrivninger 47 38 119 124 3 - Andre kostnader 29 7 11 11 57 32 Sum kostnader 4 016 4 392 8 991 9 644 133 558 Driftsresultat 295 461 998 1 194 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført - - etter egenkapitalmetoden - - -3 - Resultat av ordinær virksomhet 133 558 før skattekostnad 295 461 996 1 194 116 110 Skattekostnad 47 224 260 294 17 449 Delårsresultat etter skatt 248 237 735 900 - - Delårsresultatet tilordnes: - - Kontrollerende interesses andel 249 241 745 909 - - Ikke kontrollerende interesses andel -1 -4 -9 -9 - - Resultat per aksje i hele kroner 139 136 412 505 - - Utvannet resultat per aksje i hele kroner 140 138 418 510 * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo Konsern
 13. 13. 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Proforma* 31.12.09 30.06.10 Mill. kroner 30.06.10 30.06.09 31.12.09 31.12.09 EIENDELER 102 99 Eiendel ved utsatt skatt - - - - - - Goodwill 744 733 739 760 - - Andre immaterielle eiendeler 51 101 59 64 5 043 4 305 Investering i datterselskaper - - - - Investering i tilknyttet selskap og 18 10 felleskontrollert selskap 9 20 17 121 77 82 Eiendom, anlegg og utstyr 512 530 524 527 - - Fordring på reassurandør 1 216 1 168 1 151 1 151 - - Fordring på forsikringstaker 1 388 1 236 1 108 1 108 194 95 Andre eiendeler 458 784 423 483 - - Investeringseiendommer 4 369 4 555 4 583 4 691 - - Obligasjoner holdt til forfall 4 863 4 858 5 020 5 020 - - Obligasjoner til amortisert kost 860 666 765 765 15 18 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 26 8 24 43 Utlån til kunder og fordringer på 250 303 kredittinstitusjoner 494 344 458 21 281 - - Verdipapirer til virkelig verdi 20 657 18 786 20 531 23 938 - 1 Finansielle derivater 2 4 24 221 101 163 Bankinnskudd og kontanter 2 094 984 1 051 1 295 5 800 5 075 SUM EIENDELER 37 746 34 776 36 477 61 467 EGENKAPITAL OG GJELD 2 609 2 030 Innskutt egenkapital 2 030 2 568 2 268 2 609 823 714 Opptjent egenkapital 2 066 994 1 799 2 588 - - Verdireguleringsfond 70 67 65 65 - - Minoritetsinteresser 29 35 30 30 3 432 2 744 Sum egenkapital 4 195 3 664 4 163 5 293 684 684 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 1 099 1 118 1 118 1 770 - - Kursreguleringsfond 221 54 327 327 - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 21 300 19 899 20 843 20 843 Premie og erstatningsavsetninger - - i skadeforsikring 7 375 6 941 6 822 6 822 103 121 Netto pensjonsforpliktelser 414 377 359 460 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 301 107 155 156 - - Betalbar skatt 5 6 139 138 501 659 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 659 500 500 6 880 - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 78 64 95 95 - - Finansielle derivater 230 145 165 219 578 439 Andre forpliktelser 867 1 107 870 1 004 Innskudd fra og gjeld til kunder og 502 428 kredittinstitusjoner 1 003 795 918 17 459 5 800 5 075 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 37 746 34 776 36 477 61 467 * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo Konsern
 14. 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Erklæring fra styret og administrerende direktør i henhold til verdipapirhandelslovens § 5-6 Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2010 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av SpareBank 1 Gruppen AS og konsernet SpareBank 1 Gruppens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 11. august 2010 Hans Olav Karde Bjørn Engaas Richard Heiberg STYRETS LEDER Terje Vareberg Finn Haugan Bente N. Halvorsen Knut Bekkevold Venche Johnsen Kirsten Idebøen ADM. DIREKTØR
 15. 15. 15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet Proforma* 30.06.10 31.12.09 Mill. kroner 30.06.10 30.06.10 31.12.09 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 449 17 Årsresultat etter skatt 248 248 900 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert - - virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - 16 32 Avskrivninger og nedskrivninger 47 47 124 - - Verdiregulering investeringseiendommer 56 56 18 - - Tap på utlån/garantier 5 5 123 - - Økning fordring på reassurandør -65 -65 -51 -53 -50 Økning av utlån til kunder - -41 -1 154 - 100 Reduksjon av utlån til kunder 20 782 - - - - Endring i forsikringstekniske avsetninger 903 903 2 562 693 -69 Endring i andre tidsavgrensningsposter -471 -373 286 Økning/(reduksjon) fra innskudd og gjeld til -74 -9 kunder og kredittsinstitusjoner -16 456 84 455 1 031 21 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 5 050 866 3 264 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Økning av verdipapirer til virkelig verdi og -1 - justering for verdiendring - -105 -4 871 Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi og - - justering for verdiendring 3 499 - - - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall - - - - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall 62 62 148 - - Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg - -2 -13 256 203 Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg 17 - - -258 -219 Utbetaling av konsernbidrag - - - - - Tilgang investeringseiendommer - - -48 - - Avgang investeringseiendommer 265 158 - - - Gevinst investeringseiendommer 35 35 - -5 -33 Økning/(reduksjon) av egne eiendom anlegg og utstyr 15 11 -67 -8 -48 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 3 892 158 -4 851 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER - - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - - 535 - - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital -671 -19 -100 - 176 Innbetalinger av ny egenkapital - - 176 -1 000 - Nedsettelse av egenkapital ved uttreden av Bank 1 Oslo konsern -1 130 - - -120 -800 Utbetaling av eksternt utbytte -120 -120 -800 158 - Økning/(reduksjon) av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -6 222 159 919 -962 -624 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -8 143 19 730 61 -651 Netto kontantstrøm for perioden 800 1 043 -857 101 752 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 1 295 1 051 2 152 163 101 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 2 094 2 094 1 295 * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern
 16. 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.06.10 2009 Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond 3 231 3 171 Utbytte - -120 Fondsobligasjon 200 200 Fratrukket halvårsresultat -248 - Fratrukket estimatavviket ført direkte mot EK -81 - Goodwill -744 -743 Andre immaterielle eiendeler -51 -59 Verdiregulering eindommer konsern -70 -65 Minstekrav til reassuranse -36 -34 Investering i andre finansinstitusjoner -74 - Sum netto kjernekapital 2 126 2 349 Tilleggskapital Evigvarende lån 283 283 Tidsbegrenset ansvarlig lån 616 629 Ikke tellende ansvarlig kapital -8 -2 45% av urealisert gevinst på eiendom 32 29 Investering i andre finansinstitusjoner -74 - Sum tillegskapital 849 939 Sum netto ansvarlig kapital 2 975 3 289 Risikovektet balanse 16 697 15 666 Kjernekapitaldekningsgrad 12,7 % 15,0 % Kapitaldekningsgrad 17,8 % 21,0 %
 17. 17. 17 BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL Morselskapet Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital 31.12.08 1 747 986 1 376 4 109 Årsresultat - - 17 17 Estimatavvik pensjon - - -9 -9 Utbetalt utbytte - - -800 -800 Kapitalforhøyelse 35 141 - 176 Kapitalnedsettelse - -300 300 - Andre føringer direkte mot egenkapital - - -61 -61 Egenkapital per 31.12.09 1 782 827 823 3 432 Delårsresultat - - 449 449 Estimatavvik pensjon - - -17 -17 Utbetalt utbytte - - -120 -120 Kapitalforhøyelse - - - - Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo - -579 -421 -1 000 Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Egenkapital per 30.06.10 1 782 248 714 2 744 Konsernet Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital 31.12.08 1 747 986 2 212 66 43 5 054 Årsresultat - - 909 - -9 900 Estimatavvik pensjon - - -7 - - -7 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -1 - -1 Utbetalt utbytte - - -800 - - -800 Kapitalforhøyelse 35 141 - - - 176 Kapitalnedsettelse - -300 300 - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -3 -3 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -26 - - -26 Egenkapital 31.12.09 1 782 827 2 588 65 30 5 293 Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo konsern 01.01.10 -579 -551 -1 130 Egenkapital uten Bank 1 Oslo konsern 01.01.10 1 782 248 2 038 65 30 4 163 Delårsresultat - - 249 - -1 248 Estimatavvik pensjon - - -81 - - -81 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -10 - -10 Utbetalt utbytte - - -120 - - -120 Kapitalforhøyelse - - - - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -1 -1 Korrigeringer tidligere år - - -15 15 - 0 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -4 - - -4 Egenkapital 30.06.10 1 782 248 2 066 70 29 4 195
 18. 18. 18 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 UTVIDET RESULTATREGNSKAP FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Konsernet Proforma Mill. kroner 30.06.10 30.06.09 31.12.09 31.12.09 Resultat fra resultatregnskapet 248 236 735 900 Estimatavvik i pensjonsavtalen -112 -17 -7 -9 Revaluering eiendom -15 - - 2 Justering av forsikringsforpliktelser 6 - - -1 Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - -1 Skatt 34 5 2 2 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 162 224 730 893 Andel kontrollerende interesse 163 228 739 902 Andel ikke kontrollerende interesse -1 -4 -9 -9 Morselskapet Mill. kroner 30.06.10 31.12.09 Resultat fra resultatregnskapet 449 17 Estimatavvik i pensjonsavtalen -23 -13 Skatt 7 4 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 432 8
 19. 19. 19 NOTER avsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatnings- avsetninger og andre tekniske avsetninger. REGNSKAPSPRINSIPPER FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER SKADEFORSIKRING Regnskapet per 2. kvartal 2010 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Statements. En mer utførlig beskrivelse av de Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. De forsikringstekniske regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av avsetningene er ment å dekke inntrufne skader på eksisterende regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for 2009. Konsernets forsikringsavtaler. regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det alt vesentlige uendret i forhold til årsrapporten for 2009. Revisjonen av IAS 1 har hatt Naturskadeavsetning, administrasjonsavsetning, avsetning til skade- betydning for regnskapet til SpareBank 1 Gruppen fra 1. januar 2009. forsikringsselskapers garantiordning og reassuranseavsetning klassifiseres som egenkapital. IAS 1 (revidert) tillater ikke presentasjon av inntekts- og kostnadsposter (dvs. endring i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne) i oppstilling Øvrige forsikringstekniske avsetninger er gjort med bakgrunn i minste- av endringer i egenkapitalen. I stedet krever standarden at endringer i kravene utformet av Finanstilsynet gjennom forskrifter. Dette gjelder egenkapitalen som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra avsetning til ikke-opptjent premie, erstatningsavsetning og sikkerhets- transaksjoner med eierne i utvidet resultatregnskap. Konsernet presenterer avsetning. Minstekravene innenfor premie- og erstatningsavsetningen alle endringer i egenkapitalen til eierne i egenkapitaloppstillingen, og er også oppfylt per bransje, og for sikkerhetsavsetningen per bransje- alle endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne presenteres gruppe. i det utvidede resultatregnskapet. Sammenligningsinformasjon har blitt AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG LIGNENDE omklassifisert slik at den er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen i regnskapsprinsipp påvirker kun presentasjonen og har Konsernet har finansielle eiendeler i handelsporteføljen, utlån og ingen påvirkning på resultat per aksje. fordringer, holde til forfall investeringer og verdipapirer tilgjengelig for salg. PENSJONER Handelsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Konsernet legger til grunn IAS 19 for føring av pensjon. Estimatavvik Dette samsvarer med hvordan investeringene følges opp. Enkelte som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige investeringer i obligasjoner/sertifikater plasseres likevel inn i kategoriene forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over utlån og fordringer eller holde til forfall. Dette gjøres i tilknytning til utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår. transaksjonen. I SpareBank1 Livsforsikring AS er verdiendringer knyttet til den GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER kollektive investeringsporteføljen vurdert til virkelig verdi på eiendels- Ved oppkjøp av selskaper identifiseres immaterielle eiendeler som blir siden, og resultatet reguleres med endringer i kursreguleringsfondet. innregnet med virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I den grad de Verdiendringer på øvrige investeringer i handelsporteføljen eller frivillig identifiserte immaterielle eiendelene har begrenset økonomisk levetid, kategorisert til virkelig verdi over resultatet innregnes til virkelig verdi avskrives verdiene lineært over denne. Dersom det er indikasjoner på over resultatet verdifall, blir de immaterielle eiendelene testet for verdifall. Konsernet har aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig for salg. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med Disse er ikke vurdert som tilknyttede selskaper, men er strategiske fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. Aksjenes verdi vurderes løpende med verdiendringer i utvidet resultat- Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en regnskap. identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel når de oppfyller kravene som FINANSIELLE DERIVATER følger av IAS 36. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid fra det tidspunkt programvaren Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi med verdien- tas i bruk. dringer over resultatregnskapet. Enkelte derivater er utpekt som sik- ringsinstrumenter og innregnes i samsvar med sikringsreglene i IAS 39. Konsernet har ikke utstrakt bruk av finansielle derivater. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER LIVSFORSIKRING I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som INVESTERINGSEIENDOMMER OG EGNE EIENDOMMER forsikringskontrakter. Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. Forsikringsmessige Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi etter IAS 40. Dette avsetninger vurderes å være tilstrekkelige til å dekke forsikringsrisikoen. innebærer at endringer i virkelig verdi føres over resultatregnskapet. De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer Egne eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggs- IAS 16 med verdiregulering over utvidet resultatregnskap.
 20. 20. 20 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 SEGMENTINFORMASJON Resultat per 30.06.10 fordelt på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Fonds- Inkasso og forsikrings- forsikrings- forvaltning- og factoring- Øvrig Konsern- virksomhet virksomhet meglervirksomhet virksomhet virksomhet posteringer Sum Mill. kroner 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 2. kv 2010 2. kv 2009 Sum inntekter 1) 2 110 2 690 1 903 1 935 209 123 73 53 622 231 -606 -180 4 311 4 853 Nedskrivninger 7 - - - - - - - - - - - 7 - Andel av resultat fra TS - - - - - - - - - - - - - - Segmentresultat 218 233 80 233 27 -23 7 16 565 183 -601 -181 295 461 Resultat etter skatt 193 62 57 168 19 -16 4 11 453 137 -479 -124 248 237 Minoritetens andel av resultat - - - - -1 -4 - - - - - - -1 -4 Eiendeler pr. segment 25 063 22 931 10 806 10 018 639 423 661 542 5 121 5 878 -4 545 -5 016 37 746 34 776 Sum forpliktelser 22 916 21 153 7 923 7 783 338 136 426 304 2 366 2 259 -418 -524 33 551 31 112 1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. I tallene for 30.06.09 er Bank 1 Konsernet tatt ut. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering. FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 30.06.10 30.06.09 31.12.09 Diskonteringsrente 3,50 % 4,00 % 4,40 % G-regulering 4,25 % 3,75 % 4,25 % Lønnsregulering 4,50 % 4,00 % 4,50 % Avkastning 5,80 % 5,80 % 5,80 % AFP uttak 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 2,50 % 1,50 % 2,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.
 21. 21. 21 NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 2. kvartal 2008 - 2. kvartal 2010. Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt. Mill. kroner 2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 2. kv. 2009 1. kv. 2009 4. kv. 2008 3. kv. 2008 2. kv. 2008 Konsern* Kapitaldekning 17,8 % 20,3 % 20,9 % 16,1 % 16,8 % 16,7 % 12,6 % 12,0 % 13,0 % Kjernekapitaldekning 12,7 % 14,6 % 15,0 % 10,7 % 11,3 % 11,2 % 9,4 % 9,0 % 9,0 % Resultat e.skatt akk. 248,4 92,8 735,1 567,2 236,7 -5,7 -857,7 221,5 211,1 EK-avkastning p.a. 11,6 % 8,8 % 16,6 % 19,1 % 12,5 % -0,3 % -16,1 % 5,8 % 7,9 % Livsforsikring Brutto forfalt premie 737,9 981,3 720,5 731,1 718,3 956,5 704,7 697,2 721,0 Privat 323,5 661,9 330,5 307,9 315,2 280,1 285,5 267,5 283,1 Bedrift 414,4 319,4 390,0 423,2 403,1 676,4 419,2 429,7 437,9 Forvaltningskapital 25 072 25 218 24 294 23 783 22 934 21 237 21 217 22 287 23 059 Kapitaldekning 22,1 % 18,4 % 19,0 % 18,3 % 18,7 % 15,1 % 14,3 % 14,8 % 14,8 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r 1 007,0 965,4 983,1 971,8 940,2 919,2 935,0 931,5 908,5 Privat 876,1 846,1 857,2 847,3 821,8 804,2 822,8 815,5 798,7 Bedrift 107,6 96,0 100,2 99,3 93,7 91,0 89,9 90,5 85,0 div. reass. og pooler 23,3 23,2 25,7 25,3 24,7 24,0 22,3 25,5 24,7 Netto finansinntekter -15,0 97,6 126,3 160,3 174,6 70,1 -74,7 10,5 92,0 Finansavkastning 1,01 % 1,20 % 6,80 % 5,17 % 3,20 % 0,70 % 0,50 % 1,57 % 1,44 % Skadeprosent f.e.r 75,9 % 88,3 % 74,8 % 69,2 % 71,7 % 79,5 % 69,7 % 74,1 % 70,3 % Kostnadsprosent f.e.r 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,8 % 22,2 % 21,1 % 23,3 % 20,9 % 23,5 % ODIN Forvaltningskapital 26 845 30 354 27 981 25 388 22 347 17 431 19 163 23 581 30 508 Markedsandel aksjefond 11,5 % 11,8 % 11,6 % 12,4 % 12,8 % 13,1 % 13,8 % 13,7 % 14,6 % *) Nøkkeltall for konsernet for 2009 og 2010 er eksklusiv Bank 1 Oslo AS
 22. 22. 22 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010

×