Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
Rapport
SpareBank 1 Gruppen
1. kvartal 2011
2                                                             ...
3
Resultatutvikling
per 1. kvartal 2011
RESULTATFREMGANG DREVET AV ET GODT RENTE-              Konsernre...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen (20)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen

 1. 1. 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011
 2. 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Kapitaldekning 16 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – Mai 2011 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
 3. 3. 3 Resultatutvikling per 1. kvartal 2011 RESULTATFREMGANG DREVET AV ET GODT RENTE- Konsernresultat før skatt*, kvartalsvis: RESULTAT OG FÆRRE VINTERRELATERTE SKADER 200 • Konsernresultat før skatt ble 162,4 (131,3) mill. kroner i 1. kvartal 2011. Annualisert egenkapitalavkastning 150 162 ble 12,4 (8,8)% • Betydelig resultatfremgang i SpareBank 1 Livsforsikring 131 100 som følge av et sterkt renteresultat 87 • Færre vinterrelaterte skader i SpareBank 1 68 50 Skadeforsikring konsern hittil i år bidro til et bedre forsikringsresultat • Forvaltningskapitalen i ODIN Forvaltning økte med 0 1. kv 2008 1. kv 2009 1. kv 2010 1. kv 2011 1,1 mrd. kroner fra årsskiftet, til 33,4 mrd. kroner • Positiv resultatutvikling i samtlige forretningsområder i * Konsernresultat før skatt for 1. kvartal 2008 og 2009 vises SpareBank 1 Gruppen Finans konsern. eksklusive Bank 1 Oslo AS Konsernets skatteprosent var 6,5% i 1. kvartal, som var en Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern: reduksjon på 22,8 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. Resultat etter skatt per 1. kvartal ble 151,9 mill. kroner, Per 1. kvartal Året som var 59,0 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode Mill. kroner 2011 2010 2010 i fjor. Resultatet ga en annualisert egenkapitalavkastning Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 158,2 1 036,0 Driftskostnader morselskap -27,7 -20,0 -7,6 hittil i år på 12,4%, mot 8,8% for samme periode i fjor. Netto finans morselskap -7,1 -6,9 -43,2 Resultat før skatt 162,4 131,3 985,1 Skattekostnad -10,5 -38,5 -153,6 Samlet forvaltningskapital i konsernet var 41,3 mrd. kroner Resultat etter skatt 151,9 92,8 831,6 ved utgangen av 1. kvartal, som var en økning på 0,6 mrd. Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 93,3 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5 -0,5 -9,5 kroner siden årsskiftet. Kapitaldekningen i 1. kvartal var 16,1%, og var på samme KONSERN nivå som ved årskiftet. Kjernekapitaldekningen utgjorde SpareBank 1 Gruppen oppnådde i 1. kvartal 2011 et resultat 12,6%, mot 12,5% ved årsskiftet. Resultatet hittil i år ikke før skatt på 162,4 mill. kroner, mot 131,3 mill. kroner i er tatt med ved beregning av kapitaldekningen. 1. kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig et godt renteresultat og bedret administrasjonsresultat i Ved utgangen av 1. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Livsforsikring AS. SpareBank 1 Skadeforsikring i alt 1.180 faste årsverk. Siden 31. desember 2010 er antall konsern hadde også god resultatutvikling i 1. kvartal i årsverk økt med 19. Antall årsverk ved utgangen av forhold til samme kvartal i fjor, i stor grad drevet av en lavere henholdsvis 2010 og 1. kvartal 2011 er inklusiv Unison skadeprosent som følge av færre vinterrelaterte skader. Forsikring AS og Conecto AS. Det var en økning på fem årsverk i både SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Antall årsverk i Argo Securities økte med fire fra årsskiftet.
 4. 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Sykefraværet ved utgangen av mars var 4,3%. Det er god Netto administrasjonsresultat ble minus 18,7 mill. kroner oppfølging og kontroll på sykefraværet. Gjennomsnittlig per 1, kvartal, mot minus 40,8 mill. kroner forrige år. Drifts- sykefravær de siste 12 måneder per mars var 3,8%. kostnadene eksklusive provisjoner utgjorde 129,7 mill. kroner per 1. kvartal, mot 131,2 mill. kroner for samme periode i fjor. RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER Resultat datterselskaper før skatt: Renteresultat i forhold til kundene (finansinntekter i kunde- Per 1. kvartal Året porteføljene redusert med garantert avkastning) ble Mill. kroner 2011 2010 2010 205,8 mill. kroner per 1. kvartal, mot 69,3 mill. kroner for SpareBank 1 Livsforsikring AS 129,4 91,9 350,4 tilsvarende periode i fjor. Innen individuell renteforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring konsern* 50,3 36,3 641,1 ble 33,0 mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven ODIN Forvaltning AS 11,9 14,4 64,6 Argo Securities AS -3,4 -2,7 -57,6 grunnet økt levealder. Denne avsetningen ansees nå å være SpareBank 1 Medlemskort AS 3,1 3,4 11,1 tilstrekkelige. Vederlaget for rentegarantien utgjorde 5,4 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern** 6,8 -0,1 8,6 Konsernjusteringer -0,9 15,1 17,6 mill. kroner, mot 5,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 158,2 1 036,0 *) Unison Forsikring AS ble konsolidert inn i SB1 Skadeforsikring Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat per 1. fra og med 1. juli 2010. **) Conecto AS ble 100% eid av SB1 Gruppen Finans med regn- kvartal, 2.277 mill. kroner ved utgangen av mars. Dette skapsmessig virkning fra og med 10. september 2010. Resultat tilsvarte 14,8 % av de forsikringsmessige avsetningene. før dette er ført direkte mot egenkapitalen. De samlede forsikringsmessige avsetningene for livs- Resultat før skatt fra datterselskapene per 1. kvartal ble forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 15.776 197,1 mill. kroner, mot 158,2 mill. kroner for samme kvartal mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2011, mot 16.127 året før. SpareBank 1 Livsforsikring AS hadde en resultat- mill. kroner ved årsskiftet. forbedring på 37,5 mill. kroner, mens SpareBank 1 Skade- forsikring konsern oppnådde et resultat som var 14 mill. Kursreguleringsfondet utgjorde 448,2 mill. kroner ved kroner bedre enn i 1. kvartal 2010. utgangen av mars, mot 616,9 mill. kroner ved årsskiftet. Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis1: SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS 20 Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS: 16,1 15,4 14,6 14,8 Per 1. kvartal Året 15 Mill. kroner 2011 2010 2010 13,0 11,7 Prosent Risikoresultat etter tekniske avsetninger 69,4 91,8 325,4 10 Administrasjonsresultat -18,7 -40,8 -186,9 Renteresultat 205,8 69,3 317,3 Oppreservering -33,0 -12,0 -45,3 5 Vederlag for rentegaranti 5,4 5,2 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 228,8 113,6 440,4 Ufordelt resultat til kunder -118,9 -42,2 -161,7 Avkastning på selskapets midler 19,5 20,5 71,6 0 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv Resultat til eier før skatt 129,4 91,9 350,4 2009 2010 2010 2011 2010 2011 Skattekostnad 0,5 - -60,2 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Resultat til eier etter skatt 129,9 91,9 290,2 Delårsresultat Kursreguleringsfond SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før Selskapets kapitaldekning var 19,2 % ved utgangen av skatt på 129,4 mill. kroner per 1. kvartal, mot 91,9 mill. 1. kvartal. Av dette utgjorde kjernekapitalen 17,6 prosent- kroner for samme periode i fjor. poeng. Tilleggskapitalen bestod av et tidsbegrenset ansvarlig lån pålydende 200 mill. kroner med forfall 15. juni 2016. Risikoresultat etter tekniske avsetninger ble 69,4 mill. Finanstilsynet har gitt samtykke for innfrielsen og lånet vil kroner per 1. kvartal 2011, mot 91,8 mill. kroner per 1. innfris (call opsjon) 15. juni 2011. Kapitaldekningen per kvartal i fjor. Svekkelsen skyldes hovedsakelig økte 31. desember 2010 var 19,3%. Estimert solvensmargin ved erstatningskostnader i forbindelse med uførhet. utgangen av 1. kvartal var 295%, mot 290% ved årsskiftet. 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
 5. 5. 5 Aktivaallokering per portefølje per 31. mars 2011: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,6 mrd. kroner Sum: 3 mrd. kroner Sum: 6,8 mrd. kroner Obligasjoner Obligasjoner markedsverdi 34,7% markedsverdi 49,5% Obligasjoner Obligasjoner amortisert kost 28,9% amortisert kost 28,4% Eiendom 22,2% Eiendom 21,3% Obligasjoner 40,2% Annet -0,4% Annet 0,7% Annet 0% Aksjer 14,6% Aksjer 0,1% Aksjer 59,8% Forvaltningskapitalen utgjorde 26,2 mrd. kroner per til samme tidspunkt i fjor. Erstatningsavsetningene økte med 31. mars. Dette var 0,3 mrd. kroner lavere enn ved utgangen 52,6 mill. kroner, mot 41,7 mill. kroner forrige år. Det var av 2010. Reduksjonen tilsvarte 1,0%. erstatningskostnader i forbindelse med uførhet som medførte den største økningen. I kollektivporteføljene samlet har selskapet en aksjeandel på 14,6%, mot 14,8% ved årsskiftet. Selskapets skattekostnad ved utløpet av 1. kvartal 2011 var en inntekt på 0,5 mill. kroner. Årsaken til den lave skatte- Avkastningen i selskapsporteføljen var 0,8% per 31. mars. kostnaden sammenlignet med en normal skattesats på 28% Verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær var beregnet effekt av fritaksmetoden for aksjerelaterte bestand, kollektiv pensjonsforsikring og gammel individual investeringer. Selskapets regnskap etter 1. kvartal 2010 bestand var henholdsvis 1,1 %, 1,0 % og 1,1 %. Bokført viste ikke skattekostnaden, siden verdien av utsatt skattefordel avkastning ble henholdsvis 2,0%, 2,5% og 2,2%. ikke ble innregnet i henhold til regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad ville per 31. mars 2010 ha vært Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings- 25,6 mill. kroner. valg utgjorde 6,8 mrd. kroner per 31. mars 2011, mot 6,7 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på Det forventes et forbedret administrasjonsresultat i 1,3%. Midlene fordelte seg med 59,8% i aksjefond, 24,4% SpareBank 1 Livsforsikring i 2011. Dette vil bli drevet av de i obligasjonsfond og 15,7% i pengemarkedsfond. lønnsomhetsforbedrende tiltakene som ble gjennomført i løpet av 2010 og som bidro til å gi selskapet en framtids- Utvikling i premieinntekter: rettet og kostnadseffektiv organisasjon. Per 1. kvartal Året Økt fokus på trygghet og pensjon tilsier langsiktig vekst i Mill. kroner 2011 2010 2010 markedet for sparing. SpareBank 1 Livsforsikrings produkt- Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 73,1 75,2 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 138,5 126,9 519,1 bredde, kombinert med samarbeidet med LO og SpareBank 1- Kollektive pensjonsforsikringer 242,7 252,1 549,5 bankenes distribusjonsnett, gir et godt utgangspunkt for økt Ulykkesforsikringer 48,0 44,5 183,1 Gruppelivsforsikringer 217,5 209,8 587,7 forretningsvolum. Unit Link - Renteforsikringer 10,7 13,7 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 51,6 59,0 237,0 Innskuddstjenestepensjon 236,2 200,0 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 018,2 981,3 3 293,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 142,0 80,8 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -40,2 -43,5 -152,0 Premieinntekter for egen regning 1 120,0 1 018,6 3 494,2 Brutto premieinntekter eksklusive tilflyttet kapital ble 1.018 mill. kroner per 31. mars 2011, mot 981 mill. kroner for samme periode i fjor. Dette tilsvarte en økning på 3,8%. Brutto utbetalte erstatninger ble 449,8 mill. kroner ved utgang- en av mars, som er en reduksjon på 31,4 mill. kroner i forhold
 6. 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING KONSERN Utvikling i combined ratio for egen regning, per kvartal: Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring konsern: 120 108,5 105,5 99,6 92,9 100,3 Per 1. kvartal Året 100 20,2 89,8 21,9 Mill. kroner 2011 2010 2010 24,8 17,1 23,8 80 88,3 83,6 Forfalt brutto premie 1 553,3 1 325,2 4 731,8 22,7 74,8 75,9 76,6 Prosent Opptjente premier f.e.r. 1 100,8 965,4 4 184,4 67,1 60 Påløpne erstatninger f.e.r. -920,7 -852,5 -3 208,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -241,1 -195,1 -880,6 Andre forsikringsrelaterte 40 inntekter/kostnader 4,5 -0,4 132,0 Andre tekniske avsetninger 26,5 29,9 39,6 20 Forsikringsresultat -29,9 -52,8 266,9 Netto finansinntekter 95,1 97,6 432,7 0 Andre kostnader - -1,0 -2,7 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2009 2010 2010 2010 2010 2011 Driftsresultat 65,1 43,8 696,9 Endring av sikkerhetsavsetning -14,8 -7,5 -55,8 Kostnadsprosent Skadeprosent Resultat før skatt 50,3 36,3 641,1 Skattekostnad -10,5 5,4 -60,1 Resultat etter skatt 39,8 41,7 581,1 Finansinntektene per 1. kvartal ble 95,1 mill. kroner. Dette Resultat før skatt for konsernet utgjorde 50,3 mill. kroner var en reduksjon på 2,5 mill. kroner sammenlignet med per 1. kvartal, mot 36,3 mill. kroner for samme periode i fjor. tilsvarende periode i fjor. Målt mot 2010 er avkastningen fra Forsikringsresultatet ble minus 29,9 mill. kroner per 1. aksjeporteføljen redusert, men dette veies opp av økt kvartal, mot minus 52,8 mill. kroner for tilsvarende periode avkastning på obligasjoner som følge av et høyere rentenivå. i fjor. Forbedringen skyldes hovedsakelig en lavere skade- Finansavkastningen utgjorde 1,1 % ved utgangen av prosent hittil i 2011 på grunn av færre vinterrelaterte 1. kvartal mot 1,2% for samme periode året før. skader. Opptjent premie skjer jevnt over året, og høye skadeprosenter, gjør at forsikringsresultatet i 1. kvartal Selskapets kapital er styrket i 1. kvartal 2011 gjennom vanligvis er svakt. opparbeidet resultat. Kapitaldekningen per 31. mars 2011 ble 30,3 %, mot 32,5% ved årsskiftet. Dette tilsvarer en Skadeprosenten for egen regning ble 83,6% i 1. kvartal overdekning av ansvarlig kapital på 1.133 mill. kroner i 2011, som er 4,7 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende forhold til myndighetenes minimumskrav. Resultat hittil i periode i fjor. Hovedårsaken til lavere skadeprosent er år er ikke inkludert i beregningen av kapitaldekningen. redusert omfang av frost og vannskader på grunn av en mildere vinter i 2011. På bruttobasis ble skadeprosenten Premieinntekt for egen regning var 1.101 mill. kroner i 86,9% per 1. kvartal 2011, sammenlignet med 91,6% ved 1. kvartal, noe som utgjorde en økning på 136 mill. kroner utgangen av 1. kvartal 2010. sammenlignet med samme periode i fjor. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern har hatt en positiv bestands- Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 21,9 % ved utvikling innen både bedrifts- og privatmarkedet. Total er utgangen av 1. kvartal, som er 1,7 prosentpoeng høyere enn bestandsøkningen på 116 mill. kroner hittil i år, sammen- tilsvarende periode i fjor. Den økte kostnadsprosenten lignet med en økning på 80,4 mill. kroner for tilsvarende skyldes at resultatet for 1. kvartal 2011 inkluderer resultat periode i fjor. Av bestandsøkningen hittil i år kom 79 mill. fra det heleide dattereselskapet Unison Forsikring AS. kroner fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS og 37 mill. Selskapet hadde i 1. kvartal et resultat før skatt på minus kroner fra Unison Forsikring AS. 4,1, mot minus 16,6 mill. kroner for samme periode i fjor. Selskapet har en høyere kostnadsprosent enn morselskapet, Unison Forsikring AS inngikk i januar 2011 en 5-års avtale SpareBank 1 Skadeforsikring AS. I tillegg var det i perioden med NAF (Norges Automobil Forbund). Salgs- og service- økte driftskostnader som følge av integreringen av virksom- funksjoner utføres av NAF, mens Unison Forsikring er heten fra Skandia Lifeline i skadeselskapets drift. risikobærer og ansvarlig for produkter og tariffer. De første forsikringene knyttet til avtalen er solgt. Combined ratio for egen regning utgjorde 105,5 % ved utgangen av 1. kvartal, som var en reduksjon på 3,0 prosent- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern vil fortsette satsingen poeng sammenlignet med samme periode i fjor. for å oppnå lønnsom bestandsvekst fremover. De nye salgs-
 7. 7. 7 ARGO SECURITIES AS kanalene etablert i løpet av 2010 forventes å bidra til dette. Det vil fremover være fokus på å forbedre lønnsomheten i Resultat Argo Securities AS: forsikringsporteføljen. Det er forventet at det nylige avsluttede Per 1. kvartal Året effektiviseringsprosjektet og tiltak for å ta ut synergieffekter Mill. kroner 2011 2010 2010 etter oppkjøpet av Unison Forsikring, vil gi økt lønnsomhet Sum driftsinntekter 32,4 22,3 77,9 gjennom 2011. Andre inntekter 2,4 1,2 5,3 Lønn, bonus og andre personalkostnader -21,2 -15,1 -89,7 Avskrivninger -1,9 -1,6 -6,9 Andre driftskostnader -13,8 -9,2 -43,2 ODIN FORVALTNING AS Driftsresultat -2,1 -2,3 -56,5 Netto finansinntekter -1,2 -0,4 -1,0 Resultat ODIN Forvaltning AS: Resultat før skatt -3,4 -2,7 -57,6 Skattekostnad 0,9 0,8 16,8 Resultat etter skatt -2,4 -1,9 -40,8 Per 1. kvartal Året Mill. kroner 2011 2010 2010 Argo Securities hadde et kvartalsresultat før skatt på minus Forvaltningshonorar 86,8 78,3 317,9 Sum driftsinntekter 86,8 78,3 317,9 3,4 mill. kroner, mot minus 2,7 mill. kroner i 1. kvartal 2010. Lønnskostnad -29,2 -25,6 -104,2 Avskrivninger -3,9 -3,9 -14,8 Andre driftskostnader -42,5 -34,6 -137,8 Kurtasjeinntektene fra tradisjonell aksje- og derivatmegling Sum driftskostnader -75,6 -64,1 -256,8 utgjorde 12,1 mill. kroner, som er 1,1 mill. kroner bedre enn Driftsresultat 11,2 14,2 61,1 Netto finansinntekter 0,7 0,3 3,6 i samme kvartal i fjor. Corporate Finance inntekter ble Resultat før skatt 11,9 14,4 64,6 10,9 mill. kroner hittil i år, som er en økning på 7,0 mill. Skattekostnad -3,3 -3,9 -19,3 Resultat etter skatt 8,6 10,5 45,3 kroner fra samme kvartal i fjor. I 1. kvartal er det bokført en netto inntekt på 3,5 mill. kroner på trading/market ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt i making i aksjer og derivater. 1. kvartal 2011 på 11,9 mill. kroner, mot 14,4 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatsvekkelsen skyldes hoved- Fremmedkapitalinntekter ble 5,8 mill. kroner i 1. kvartal, noe sakelig høye engangskostnader knyttet til blant annet under- som var 0,5 mill. kroner bedre enn på samme tidspunkt i fjor. skudd i SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning, som ODIN Forvaltning overtok 2. februar 2011. Det har i tillegg vært Driftskostnader i 1. kvartal 2011 ble 37,0 mill. kroner, mot kostnader knyttet til overtakelsen av forvaltningen av 25,9 mill. kroner i 1. kvartal 2010. Økningen i driftskostnader kombinasjonsfondet og en tung lansering av ODIN er hovedsakelig knyttet til nyansettelser. Arbeidet med å Forvaltnings nye markedsføringsuttrykk. bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø fortsetter i 2011. Forvaltningskapitalen har økt med 1,1 mrd. kroner siden SpareBank 1 Gruppen AS eide 93,4% av aksjene i Argo årsskiftet, og utgjorde 33,4 mrd. kroner per 31. mars 2011. Securities AS ved utgangen av mars 2011, etter en rettet Det var netto nytegning i aksjefond på 250 mill. kroner, emisjon på 90 mill. kroner i 1. kvartal. hovedsakelig fra utenlandske kunder. Markedsandelen for aksjefond var 10,6 % ved utgangen av mars. Det ble netto nytegning i kombinasjonsfond på 60 mill. kroner i 1. kvartal 2011. Markedsandelen for kombinasjonsfond var 3,2 % ved utgangen av mars.
 8. 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS KONSERN er å tilby reskontrooppfølging, innsigelsesbehandling, Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans konsern: fordringsadministrasjon, samt utenomrettslig og rettslig inkasso. Hittil i år hadde Conecto AS et resultat før skatt på Per 1. kvartal Året Mill. kroner 2010 2009 2009 7,1 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner for samme kvartal i fjor. SpareBank 1 Gruppen Finans AS 1,9 -2,2 -5,7 Ledelse -2,0 -1,6 -9,3 Forretningsområdet Factoring 2,8 -1,6 2,0 Forretningsområdet Portefølje 1,1 1,0 1,7 SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT Conecto AS* 7,1 3,5 19,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 9,0 1,3 13,9 Resultat SpareBank 1 Gruppen Medlemskort AS: Merverdiavskrivninger -2,2 -1,3 -5,3 Resultat før skatt 6,8 -0,1 8,6 Skattekostnad -2,3 -0,4 -4,3 Per 1. kvartal Året Resultat etter skatt 4,5 -0,4 4,3 Mill. kroner 2011 2010 2010 *) Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning AS ble fusjonert per 1. Driftsrinntekter 14,4 14,9 62,2 januar 2011. Conecto AS ble kjøpt med regnskapsmessig virkning Lønnskostnader -2,0 -1,8 -6,1 fra og med 10. september slik at resultat før skatt i 1. kvartal 2010 Andre driftskostnader -9,5 -9,9 -45,7 gjelder de tidligere selskapene Actor Fordringsforvaltning og Verdi- Driftsresultat 2,8 3,2 10,4 gjenvinning Netto finans 0,2 0,2 0,8 Resultat før skatt 3,1 3,4 11,1 Skattekostnad -0,9 -0,9 -3,3 SpareBank 1 Gruppen Finans oppnådde et resultat før Resultat etter skatt 2,2 2,4 7,8 skatt i 1. kvartal på 6,8 mill. kroner, mot minus 0,1 mill. kroner i 1. kvartal i fjor. Resultatøkningen skyldes bedret resultat i forretningsområdene Factoring og Portefølje samt SpareBank 1 Medlemskort AS drifter LO-forbundenes inkassoselskapet Conecto AS. felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse. Selskapet krever inn forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt drifter og administrerer fordelsprogrammet SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS LOfavør for omlag 870.000 medlemmer. Selskapet Forretningsområdet Factoring samarbeider tett med LO og forbundene, i tillegg til de Forretningsområdet Factoring driver med finansiering øvrige selskapene i SpareBank 1-alliansen. Resultat før innen områdene factoring og garantistillelse. Resultat før skatt i 1. kvartal 2011 ble 3,1 mill. kroner, mot 3,4 mill. skatt i 1. kvartal 2011 ble 2,8 mill. kroner, mot minus 1,6 kroner for tilsvarende kvartal i fjor. Inntektene utgjorde mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. 14,4 mill. kroner hittil i år, som er en nedgang på 0,5 mill. kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Nedgangen i drifts- Klientomsetningen ved utgangen av mars var 3,2 mrd. inntektene skyldes hovedsakelig at inntekter på LOfavør var kroner, som er en økning på 41,4 % sammenlignet med 0,5 mill. kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor. Inntekter på samme periode i fjor. LOfavør utgjorde 8,4 mill. kroner hittil i år. Forretningsområdet Portefølje SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) Forretningsområde Portefølje driver med oppkjøp av porteføljer av pengekrav som innfordres i konsernets Driftskostnadene i morselskapet ble 27,7 mill. kroner inkassoselskaper. hittil i år, mot 20,1 mill. kroner per mars i fjor. Dette er en økning på 7,6 mill. kroner, hvorav økning i konsulent- Resultatet før skatt per 1. kvartal ble 1,1 mill. kroner, mot kostnader utgjorde 3,5 mill. kroner. 1,0 mill. kroner for samme kvartal i fjor. Forretningsområdet hadde ved utgangen av mars et samlet porteføljevolum på Netto finanskostnader i morselskapet ble 7,1 mill. kroner 970 mill. kroner, mot 620 mill. kroner ved årsskiftet. hittil i år, mot 6,9 mill. kroner per mars i fjor. Netto finans- kostnader hittil i år inkluderer et utbytte fra Eiendomsverdi på 2,9 mill. kroner. CONECTO AS Conecto AS ble fra og med 1. januar 2011 fusjonert med Actor Fordringsforvaltning AS. Selskapets næringsvirksomhet
 9. 9. 9 UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET Resultatet for SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal var tilfredsstillende. Solid resultatfremgang i de største produkt- selskaper har bidratt til en god egenkapitalavkastning i konsernet. Styret forventer at de lønnsomhetsforbedrende tiltakene som er iverksatt i konsernet , vil gi økt lønnsomhet gjennom 2011. Argo Securties vil etter planen ikke oppnå lønnsom drift i 2011 som følge av investeringer for å bygge opp selskapets markedskraft. Gunstige makroøkonomiske rammebetingelser og antatt god utvikling i verdipapirmarkedet vil gi SpareBank 1 Gruppen grunnlag for fortsatt vekst. Styret forventer derfor et godt resultat i 2011. REVISJON Regnskapet per 1. kvartal er ikke revidert. Oslo, 28. april 2011 Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
 10. 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 31.03.11 31.03.10 31.12.10 Mill. kroner 31.03.11 31.03.10 31.12.10 - - - Brutto premieinntekter forsikring 2 380 2 097 8 214 - - - - avgitt reassuranse -159 -113 -535 - - - Netto premieinntekter forsikring 2 221 1 984 7 679 11 4 16 Renteinntekter 31 11 98 -22 -13 -61 Rentekostnader -28 -18 -85 -10 -8 -46 Netto renteinntekter 3 -7 13 - - - Provisjonsinntekter 201 175 716 - - - Provisjonskostnader -226 -204 -846 - - - Netto provisjonsinntekter -25 -29 -131 - - -1 Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi 122 544 1 547 - - 4 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg -4 2 31 Netto inntekter fra obligasjoner til - - - amortisert kost 13 15 75 Netto inntekter fra obligasjoner - - - holde-til-forfall 62 64 259 - - - Netto inntekter investeringseiendommer 77 79 399 3 37 606 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 3 - - - - - Andre inntekter 91 85 384 -7 28 563 Sum inntekter 2 563 2 737 10 257 - - - Forsikringsytelser og erstatninger 2 089 2 124 7 497 - - - Reassurandørens andel av erstatninger -121 -86 -488 - - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring -169 127 290 Midler tilført forsikringskunder - - - i livsforsikring 98 29 142 - - - Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - - - Tap på utlån, garantier mv - - 10 -22 12 -26 Driftskostnader 468 391 1 674 -6 8 33 Avskrivninger og nedskrivninger 20 19 91 - - - Andre kostnader 16 1 55 -28 20 8 Sum kostnader 2 400 2 605 9 272 -35 8 555 Driftsresultat 162 131 985 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - Resultat av ordinær virksomhet -35 8 555 før skattekostnad 162 131 985 10 - 109 Skattekostnad 11 38 154 -24 7 446 Resultat etter skatt 152 93 832 Delårsresultatet tilordnes: Kontrollerende interesses andel 152 93 841 Ikke kontrollerende interesses andel - -1 -9 Resultat per aksje i hele kroner 85 52 467 Utvannet resultat per aksje i hele kroner 85 52 472
 11. 11. 11 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer. Konsernet Mill. kroner 31.03.11 31.03.10 31.12.10 Resultat fra resultatregnskapet 152 93 832 Estimatavvik på pensjonsforpliktelser - -1 -76 Revaluering eiendom - - -13 Justering av forsikringsforpliktelser - - 3 Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - -1 Skatt - - 24 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 152 92 769 Andel kontrollerende interesse 152 94 779 Andel ikke kontrollerende interesse - -2 -9 Morselskapet Mill. kroner 31.03.11 31.03.10 31.12.10 Resultat fra resultatregnskapet -24 8 446 Estimatavvik på pensjonsforpliktelser - - -1 Skatt - 2 - Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer -24 6 446
 12. 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 31.03.11 31.03.10 31.12.10 Mill. kroner 31.03.11 31.03.10 31.12.10 EIENDELER 104 100 94 Eiendel ved utsatt skatt - - - - - - Goodwill 852 744 851 - - - Andre immaterielle eiendeler 153 56 143 4 575 4 043 4 470 Investering i datterselskaper - - - Investering i tilknyttet selskap 10 10 10 og felleskontrollert selskap 9 9 9 97 77 128 Eiendom, anlegg og utstyr 1 311 599 1 340 - - - Fordring på reassurandør 1 495 1 218 1 494 - - - Fordring på forsikringstaker 1 544 1 240 1 394 96 95 243 Andre eiendeler 703 400 616 - - - Investeringseiendommer 4 152 4 512 4 095 - - - Obligasjoner holdt til forfall 4 601 4 912 4 679 - - - Obligasjoner til amortisert kost 1 351 632 1 249 18 15 18 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 20 24 20 Utlån til kunder og fordringer 163 274 123 på kredittinstitusjoner 721 359 658 - - - Verdipapirer til virkelig verdi 23 126 21 412 23 024 - - 1 Finansielle derivater 91 5 131 347 220 94 Bankinnskudd og kontanter 1 153 1 401 985 5 409 4 834 5 179 SUM EIENDELER 41 282 37 524 40 690 EGENKAPITAL OG GJELD 2 030 2 030 2 030 Innskutt egenkapital 2 030 2 030 2 030 704 408 728 Opptjent egenkapital 2 882 2 126 2 692 - - - Verdireguleringsfond 71 65 71 - - - Minoritetsinteresser 6 30 15 2 734 2 439 2 758 Sum egenkapital 4 990 4 251 4 809 439 687 434 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 854 1 102 849 - - - Kursreguleringsfond 448 454 617 Forsikringsmessige avsetninger - - - i livsforsikring 22 222 21 441 22 316 Premie og erstatningsavsetninger - - - i skadeforsikring 8 514 7 237 8 067 65 102 75 Netto pensjonsforpliktelser 304 362 325 - - - Forpliktelse ved utsatt skatt 249 80 253 - - - Betalbar skatt 27 243 85 1 722 949 1 377 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 722 949 1 377 - - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 58 113 78 - - - Finansielle derivater 173 161 160 449 508 535 Andre forpliktelser 1 134 835 1 130 Innskudd fra og gjeld til kunder og - 150 - kredittinstitusjoner 586 296 624 5 409 4 834 5 179 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 282 37 524 40 690
 13. 13. 13 BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL Morselskapet Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital per 31.12.09 1 782 827 823 3 432 Årsresultat - - 446 446 Estimatavvik på pensjonsforpliktelser - - -1 -1 Utbetalt utbytte - - -120 -120 Kapitalforhøyelse - - - 0 Kapitalnedsettelse - -579 -421 -1 000 Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Egenkapital per 31.12.10 1 782 248 728 2 758 Delårsresultat - - -24 -24 Estimatavvik på pensjonsforpliktelser - - - - Utbetalt utbytte - - - - Kapitalforhøyelse - - - - Kapitalnedsettelse - - - - Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Egenkapital per 31.03.11 1 782 248 704 2 734 Konsernet Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital per 31.12.08 1 747 986 2 212 66 43 5 054 Årsresultat - - 909 - -9 900 Estimatavvik på pensjonsforpliktelser - - -7 - - -7 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -1 - -1 Utbetalt utbytte - - -800 - - -800 Kapitalforhøyelse 35 141 - - - 176 Kapitalnedsettelse - -300 300 - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -3 -3 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -26 - - -26 Egenkapital per 31.12.09 1 782 827 2 588 65 30 5 293 Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo per 01.01.10 - -579 -551 - - -1 130 Egenkapital per 01.01.10 1 782 248 2 038 65 30 4 163 Årsresultat - - 841 - -9 832 Estimatavvik på pensjonsforpliktelser - - -55 - - -55 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -9 - -9 Utbetalt utbytte - - -120 - - -120 Kapitalforhøyelse - - - - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -5 -5 Korrigeringer tidligere år - - -15 15 - - Andre føringer direkte mot egenkapital - - 3 - - 3 Egenkapital per 31.12.10 1 782 248 2 692 71 15 4 809 Delårsresultat - - 152 - - 152 Estimatavvik på pensjonsforpliktelser - - - - - - Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - - - - Utbetalt utbytte - - - - - - Kapitalforhøyelse - - - - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -9 -9 Føringer direkte mot egenkapital - - 39 - - 39 Egenkapital per 31.03.11 1 782 248 2 882 71 6 4 990
 14. 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet 31.03.11 31.12.10 Mill. kroner 31.03.11 31.12.10 -24 446 Årsresultat etter skatt 152 832 - - Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert - - virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - -6 33 Avskrivninger og nedskrivninger 20 91 - - Verdiregulering investeringseiendommer - -148 - - Tap på utlån/garantier - 10 - - Økning fordring på reassurandør - -343 -40 - Økning av utlån til kunder -62 - - 127 Reduksjon av utlån til kunder - 20 612 - - Endring i forsikringstekniske avsetninger 185 3 007 -57 -566 Endring i andre tidsavgrensningsposter -325 -651 - -502 Økning/(reduksjon) fra innskudd og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner -38 -16 835 -128 -461 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -68 6 575 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 -1 Økning av verdipapirer til virkelig verdi og justering for verdiendring -62 - - - Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi og justering for verdiendring - 1 004 - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall - -143 - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall -24 - - - Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg - - 258 256 Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg - 23 -258 -258 Utbetaling av konsernbidrag - - - - Tilgang investeringseiendommer -57 -25 - - Avgang investeringseiendommer - 804 - - Gevinst investeringseiendommer - - 30 -51 Reduksjon/(økning) av egne eiendom anlegg og utstyr 29 -872 31 -53 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -114 790 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 5 - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital 5 - - -250 Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital - -921 - - Innbetalinger av ny egenkapital - - - - Nedsettelse av kapital pga Bank 1 Oslo AS - -1 130 -120 Utbetaling av eksternt utbytte - -120 345 876 Økning/(reduksjon) av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 345 -5 504 350 506 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 350 -7 674 253 -8 Netto kontantstrøm for perioden 168 -309 94 101 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 985 1 295 347 94 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 1 153 985
 15. 15. 15 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 31.03.11 31.03.10 31.12.10 Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond 3 750 3 171 3 701 Utbytte -440 -120 -440 Fondsobligasjon 200 200 200 Goodwill -852 -744 -851 Andre immaterielle eiendeler -153 -56 -143 Verdiregulering eindommer konsern -71 -65 -71 Minstekrav til reassuranse -34 -31 -34 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -5 -5 Sum netto kjernekapital 2 394 2 355 2 357 Tilleggskapital Evigvarende lån 283 283 283 Tidsbegrenset ansvarlig lån 351 619 351 Ikke tellende ansvarlig kapital - -8 - 45 % av urealisert gevinst på eiendom 32 29 32 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -5 - -5 Sum tillegskapital 661 924 661 Sum netto ansvarlig kapital 3 055 3 279 3 018 Risikovektet balanse 18 983 16 135 18 718 Kjernekapitaldekningsgrad 12,6 % 14,6 % 12,6 % Kapitaldekningsgrad 16,1 % 20,3 % 16,1 %
 16. 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 NOTER De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggs- REGNSKAPSPRINSIPPER avsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatnings- Regnskapet per 1. kvartal 2011 er utarbeidet i henhold til IAS 34 avsetninger og andre tekniske avsetninger. Interim Financial Statements. En mer utførlig beskrivelse av de FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER SKADEFORSIKRING regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for 2010. Konsernets Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. De forsikringstekniske regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det alt vesentlige avsetningene er ment å dekke inntrufne skader på eksisterende uendret i forhold til årsrapporten for 2010. forsikringsavtaler. IAS 1 (revidert) tillater ikke presentasjon av inntekts- og kostnadsposter Naturskadeavsetning, administrasjonsavsetning, avsetning til skade- (dvs. endring i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne) i oppstilling forsikringsselskapers garantiordning og reassuranseavsetning klassifiseres av endringer i egenkapitalen. I stedet krever standarden at endringer i som egenkapital. egenkapitalen som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra transaksjoner med eierne i utvidet resultatregnskap. Konsernet Øvrige forsikringstekniske avsetninger er gjort med bakgrunn i minste- presenterer alle endringer i egenkapitalen til eierne i egenkapital- kravene utformet av Finanstilsynet gjennom forskrifter. Dette gjelder oppstillingen, og alle endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til avsetning til ikke-opptjent premie, erstatningsavsetning og sikkerhets- eierne presenteres i det utvidede resultatregnskapet. Sammenlignings- avsetning. Minstekravene innenfor premie- og erstatningsavsetningen informasjon har blitt omklassifisert slik at den er i overensstemmelse med er også oppfylt per bransje, og for sikkerhetsavsetningen per bransje- revidert standard. Endringen i regnskapsprinsipp påvirker kun gruppe. presentasjonen og har ingen påvirkning på resultat per aksje. AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG LIGNENDE PENSJONER Konsernet har finansielle eiendeler i handelsporteføljen, utlån og Konsernet legger til grunn IAS 19 for føring av pensjon. Estimatavvik fordringer, holde til forfall investeringer og verdipapirer tilgjengelig som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige for salg. forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår. Handelsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Dette samsvarer med hvordan investeringene følges opp. Enkelte GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER investeringer i obligasjoner/sertifikater plasseres likevel inn i Ved oppkjøp av selskaper identifiseres immaterielle eiendeler som blir kategoriene utlån og fordringer eller holde til forfall. Dette gjøres i innregnet med virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I den grad de tilknytning til transaksjonen. identifiserte immaterielle eiendelene har begrenset økonomisk levetid, avskrives verdiene lineært over denne. Dersom det er indikasjoner på I SpareBank1 Livsforsikring AS er verdiendringer knyttet til den verdifall, blir de immaterielle eiendelene testet for verdifall. kollektive investeringsporteføljen vurdert til virkelig verdi på eiendels- siden, og resultatet reguleres med endringer i kursreguleringsfondet. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med Verdiendringer på øvrige investeringer i handelsporteføljen eller frivillig fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. kategorisert til virkelig verdi over resultatet innregnes til virkelig verdi over resultatet Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir Konsernet har aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig for salg. balanseført som immateriell eiendel når de oppfyller kravene som følger Disse er ikke vurdert som tilknyttede selskaper, men er strategiske av IAS 36. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. forventet utnyttbar levetid fra det tidspunkt programvaren tas i bruk. Aksjenes verdi vurderes løpende med verdiendringer i utvidet resultat- regnskap. OPPKJØP AV SELSKAPER FINANSIELLE DERIVATER Den reviderte standarden IFRS 3 (R) medfører enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av overtakelsesmetoden Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi med verdi- (oppkjøpsmetoden). Forhold som berøres er blant annet goodwill ved endringer over resultatregnskapet. Enkelte derivater er utpekt som trinnvise oppkjøp, minoritetsinteresser og betingede vederlag. sikringsinstrumenter og innregnes i samsvar med sikringsreglene i Overtakelsesutgifter utover emisjons- og låneopptaksutgifter skal IAS 39. Konsernet har ikke utstrakt bruk av finansielle derivater. kostnadsføres etter hvert som de pådras. Den endrede standarden er INVESTERINGSEIENDOMMER OG EGNE EIENDOMMER gjeldende fra første regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere. IFRS 3 (R) får ikke retrospektiv anvendelse. Konsernet anvender IFRS 3 (R) Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi etter IAS 40. Dette fra og med 1. januar 2010. innebærer at endringer i virkelig verdi føres over resultatregnskapet. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER LIVSFORSIKRING Egne eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som IAS 16 med verdiregulering over utvidet resultatregnskap. forsikringskontrakter. Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. Forsikringsmessige avsetninger vurderes å være tilstrekkelige til å dekke forsikringsrisikoen.
 17. 17. 17 SEGMENTINFORMASJON Resultat per 31.03.11 fordelt på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Fonds- Inkasso og forsikrings- forsikrings- forvaltning Megler- factoring- Øvrige Konsern- virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet posteringer Sum Mill. kroner 31.03.11 31.03.10 31.03.11 31.03.10 31.03.11 31.03.10 31.03.11 31.03.10 31.03.11 31.03.10 31.03.11 31.03.10 31.03.11 31.03.10 31.03.11 31.03.10 Sum inntekter 1) 1 264 1 603 1 119 990 84 75 34 27 57 37 7 43 -4 -39 2 563 2 737 Nedskrivninger - - - - - - - - - - - - - - - - Andel av resultat fra TS - - - - - - - - - - - - - - - - Segmentresultat 129 92 50 36 12 14 -3 -3 7 - -32 11 -1 -20 162 131 Resultat etter skatt 130 66 40 42 9 11 -2 -2 5 - -22 9 -6 -32 152 93 Minoritetens andel av resultat - - - - - - - -1 - - - - - - - -1 Eiendeler pr. segment 26 214 25 084 12 486 10 806 279 280 591 221 1 086 576 5 466 4 891 -4 920 -4 334 41 202 37 524 Sum forpliktelser 23 821 23 005 9 054 7 792 88 69 414 350 666 352 2 716 2 592 -546 -362 36 212 33 799 1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering. FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 31.03.2011* 31.12.10 31.03.10 Diskonteringsrente 3,50 % 3,50 % 4,40 % G-regulering 3,75 % 3,75 % 4,25 % Fremtidig lønnsutvikling 4,00 % 4,00 % 4,50 % Forventet avkastning på midlene 4,60 % 4,60 % 5,80 % Forventet AFP-uttak fra 62 år 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 1,30 % 1,30 % 2,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år *SpareBank 1 Gruppen har ikke oppdatert pensjonsberegningene per 1. kvartal 2011. Dette vil først gjøres i 1. halvår 2011 SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.
 18. 18. 18 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 1. kvartal 2009 - 1. kvartal 2011. Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt. Mill. kroner 1. kv. 2011 4. kv. 2010 3. kv. 2010 2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 2. kv. 2009 1. kv. 2009 Konsern* Kapitaldekning 16,1 % 16,1 % 16,7 % 17,8 % 20,3 % 20,9 % 16,1 % 16,8 % 16,7 % Kjernekapitaldekning 12,6 % 12,5 % 11,5 % 12,7 % 14,6 % 15,0 % 10,7 % 11,3 % 11,2 % Resultat e.skatt akk. 151,9 831,6 507,5 248,4 92,8 735,1 567,2 236,7 -5,7 EK-avkastning p.a. 12,4 % 18,7 % 15,8 % 11,9 % 8,8 % 16,6 % 19,1 % 12,5 % -0,3 % Livsforsikring Brutto forfalt premie 1 018,2 805,9 768,6 737,9 981,3 720,5 731,1 718,3 956,5 Privat 696,4 465,0 308,6 323,5 661,9 330,5 307,9 315,2 280,1 Bedrift 321,9 340,9 460,1 414,4 319,4 390,0 423,2 403,1 676,4 Forvaltningskapital 26 215 26 483 25 616 25 072 25 218 24 294 23 783 22 934 21 237 Kapitaldekning 19,2 % 19,3 % 20,1 % 22,1 % 18,4 % 19,0 % 18,3 % 18,7 % 15,1 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r 1 100,8 1 135,1 1 077,0 1 007,0 965,4 983,1 971,8 940,2 919,2 Privat 938,1 951,8 916,3 876,1 846,1 857,2 847,3 821,8 804,2 Bedrift 141,2 158,4 137,3 107,6 96,0 100,2 99,3 93,7 91,0 div. reass. og pooler 21,5 24,9 23,4 23,3 23,2 25,7 25,3 24,7 24,0 Netto finansinntekter 95,1 201,1 149,0 -15,0 97,6 126,3 160,3 174,6 70,1 Finansavkastning 1,10 % 4,90 % 2,66 % 1,01 % 1,20 % 6,80 % 5,17 % 3,20 % 0,70 % Skadeprosent f.e.r 83,6 % 76,6 % 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 69,2 % 71,7 % 79,5 % Kostnadsprosent f.e.r 21,9 % 23,8 % 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,8 % 22,2 % 21,1 % ODIN Forvaltningskapital 33 348 32 292 29 034 26 845 30 354 27 981 25 388 22 347 17 431 Markedsandel aksjefond 10,6 % 10,7 % 11,5 % 11,8 % 11,6 % 12,4 % 12,8 % 13,1 % *) Nøkkeltall for konsernet for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo konsern
 19. 19. 19
 20. 20. 20 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011

×