Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
Delårsrapport
SpareBank 1 Gruppen
3. kvartal 2011
2                                                             ...
3
Resultatutvikling
for 3. kvartal 2011
SVEKKET RESULTAT HITTIL I ÅR SOM FØLGE AV                  K...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen (20)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen

 1. 1. 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
 2. 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling 16 Kapitaldekning 17 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – November 2011 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
 3. 3. 3 Resultatutvikling for 3. kvartal 2011 SVEKKET RESULTAT HITTIL I ÅR SOM FØLGE AV KONSERN SVAKE AKSJEMARKEDER OG HØY SKADEPROSENT SpareBank 1 Gruppen oppnådde ved utgangen av 3. kvartal • Konsernresultat før skatt hittil i år ble 247,7 (642,6) 2011 et resultat før skatt på 247,7 mill. kroner, som er en mill. kroner. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde svekkelse på 395,0 mill. kroner fra samme periode i fjor. -60,1 (347,4) mill. kroner. Resultat etter skatt ble 244,8 Resultat før skatt i 3. kvartal isolert ble et underskudd på 60,1 (507,5) mill. kroner hittil i år og -4,3 (259,1) mill. kroner mill. kroner, sammenlignet med et overskudd på 347,4 mill. i 3. kvartal. Annualisert egenkapitalavkastning ble 6,7 kroner i samme kvartal i fjor. Resultatnedgangen skyldes i (15,8) % hittil i år. hovedsak den negative markedsutviklingen i 3. kvartal. • Gode buffere i SpareBank 1 Livsforsikring bidro til at selskapet i mindre grad ble påvirket av markedsuroen Konsernresultat før skatt*: i 3. kvartal. 1000 • Negativ aksjeavkastning kombinert med høyt innslag 800 818 av storskader, medførte svekket resultat hittil i år i SpareBank 1 Skadeforsikring konsern. God bestands- 600 643 MNOK vekst i skadekonsernet, med en premiebestand per 30. 400 september på ca. 5,1 mrd. kroner, som tilsvarer en 358 347 200 248 økning på 8,7%. • Svake aksjemarkeder bidro til et fall på 9,8 mrd. kroner 0 -60 i forvaltningskapitalen hittil i år i ODIN Forvaltning. -200 • Svekket resultat i SpareBank 1 Markets som følge av 2009 2010 2011 store investeringer knyttet til oppbygging av et Resultat før skatt i Resultat før skatt 3. kvartal - per 3. kvartal ledende kapitalmarkedsmiljø, samt svært vanskelige markedsforhold i 3. kvartal. * Konsernresultat før skatt for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo Konsern Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern: Konsernets skatteprosent var 1,2% per 3. kvartal, som er en reduksjon på 19,9 prosentpoeng fra samme tidspunkt i fjor. 3. kvartal Per 3. kvartal Året Den lave skatteprosenten skyldes både beregnet effekt av Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 fritaksmetoden og effekten av at avsetningen til kurs- Sum resultat datter- selskaper før skatt -26,1 318,1 347,0 661,4 1 036,0 reguleringsfond i livselskapet, etter godkjenning fra Driftskostnader skattemyndighetene, kommer inn under skattelovens morselskap -16,0 40,7 -59,2 8,8 -7,6 Netto finans bestemmelse om fradragsrett for forsikringsmessige morselskap -18,0 -11,4 -40,1 -27,6 -43,2 avsetninger. Resultat etter skatt ble 244,8 mill. kroner, mot Resultat før skatt -60,1 347,4 247,7 642,6 985,1 Skattekostnad 55,8 -88,4 -2,8 -135,1 -153,6 507,5 mill. kroner per 3. kvartal i fjor. Dette ga en annualisert Resultat etter skatt -4,3 259,1 244,8 507,5 831,6 egenkapitalavkastning hittil i år på 6,7%, mot 15,8% for Kontrollerende interesses andel -3,1 263,9 247,3 513,1 841,0 samme periode i fjor. Konsernets resultat etter skatt i Ikke-kontrollerende 3. kvartal isolert ble et underskudd på 4,3 mill. kroner, interesses andel -1,1 -4,8 -2,4 -5,6 -9,5 sammenlignet med et overskudd på 259,1 mill. kroner i 3. kvartal 2010.
 4. 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS Samlet forvaltningskapital i konsernet var 41,3 mrd. kroner ved utgangen av september, som var en økning på 0,6 mrd. Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS: kroner siden årsskiftet. 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Kapitaldekningen per 3. kvartal var 16,3 %, mot 16,1 % Risikoresultat etter ved årsskiftet. Kjernekapitaldekningen utgjorde 14,0%, opp tekniske avsetninger 63,5 71,6 203,0 260,1 325,4 Administrasjonsresultat -19,8 -44,6 -62,7 -125,2 -186,9 1,4 prosentpoeng fra årsskiftet. Renteresultat 51,6 70,8 365,4 268,6 317,3 Oppreservering 0,0 -12,0 -33,0 -36,0 -45,3 Vederlag for Ved utgangen av 3. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen rentegaranti 5,7 7,5 17,0 22,4 29,9 Samlet resultat før i alt 1.220 faste årsverk. Siden 31. desember 2010 er antall tilleggsavsetninger 101,0 93,2 489,6 389,9 440,4 årsverk økt med 59. Det var en økning på 24 årsverk i Ufordelt resultat til kunder -44,7 -39,6 -223,6 -161,0 -161,7 SpareBank 1 Skadeforsikring AS og 18 i SpareBank 1 Avkastning på Markets AS. selskapets midler 21,4 32,1 50,0 49,1 71,6 Resultat til eier før skatt 77,7 85,8 316,1 277,9 350,4 Skattekostnad 36,9 -24,9 2,1 -42,7 -60,2 Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder per september Resultat til eier etter skatt 114,6 60,9 318,2 235,2 290,2 var 3,4%. Sykefraværet i 3. kvartal isolert var 2,4% og lege- meldt sykefravær var 1,9%. SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 316,1 mill. kroner per 3. kvartal, opp 38,1 mill. RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER kroner fra samme periode i fjor. Resultat før skatt utgjorde Resultat datterselskaper før skatt: 77,7 mill. kroner i 3. kvartal isolert, mot 85,8 mill. kroner for samme kvartal i 2010. 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Resultat datter- Netto risikoresultat ble 203,0 mill. kroner, en nedgang på selskaper før skatt 57,2 mill. kroner fra 3. kvartal i fjor. Svekkelsen skyldes SpareBank 1 Livsforsikring AS 77,7 85,8 316,1 277,9 350,4 hovedsakelig høyere kostnader i forbindelse med meldte SpareBank 1 Skade- uføreerstatninger. forsikring konsern* -88,8 253,9 17,7 333,6 641,1 ODIN Forvaltning AS 6,3 17,0 30,4 48,2 64,6 SpareBank 1 Netto administrasjonsresultat ble minus 62,7 mill. kroner Markets AS -51,8 -29,0 -77,3 -33,6 -57,6 SpareBank 1 ved utgangen av september, som var 62,5 mill. kroner bedre Medlemskort AS 2,0 2,7 7,6 9,3 11,1 SpareBank 1 Gruppen enn på samme tidspunkt i fjor. Korrigert for inntektsføringen Finans konsern** 12,2 -4,9 22,0 2,0 8,6 på 16,0 mill. kroner knyttet til endringen i AFP-ordningen Konsernjusteringer 16,4 -7,4 30,6 23,9 17,6 Sum resultat datter- i 2010, er den underliggende bedringen i administrasjons- selskaper før skatt -26,1 318,1 347,0 661,4 1 036,0 resultatet på 78,5 mill. kroner. Driftskostnadene eksklusive *) Unison Forsikring AS ble konsolidert inn i SB1 Skadeforsikring provisjoner utgjorde 396,3 mill. kroner etter 3. kvartal fra og med 1. juli 2010. 2011, mot 422,6 mill. kroner på samme tid i fjor. **) Conecto AS ble 100 % eid av SB1 Gruppen Finans med regnskapsmessig virkning fra og med 10. september 2010. Resultat før dette er ført direkte mot egenkapitalen. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene for selskapets ansatte per 30.09.2011 framkom det et estimatavvik på Resultatbidraget fra datterselskapene ble 347,0 mill. kroner, 30,1 mill. kroner hittil i år, som er belastet resultatet. som var 314,4 mill. kroner lavere enn i fjor. Konsernets Tilsvarende belastning ved utgangen av 3. kvartal 2010 delårsresultat påvirkes av den negative utviklingen i aksje- var 19,0 mill. kroner. markedene, som har medført både redusert forvaltningskapital i ODIN Forvaltning og negativ avkastning i aksjeporteføljen Renteresultat i forhold til kundene (finansinntekter i kunde- i SpareBank 1 Skadeforsikring. Livsforsikringsselskapet har porteføljene redusert med garantert avkastning) ble 365,4 bygget gode buffere, og resultatet har derfor i mindre grad blitt mill. kroner, som var 96,8 mill. kroner bedre enn per 3. påvirket av markedsuroen i 3. kvartal. kvartal i fjor. Innen individuell renteforsikring ble 33,0 mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven grunnet økt
 5. 5. 5 levealder. Denne avsetningen ansees nå å være tilstrekkelig. Forvaltningskapitalen utgjorde 25,7 mrd. kroner per 30. Vederlaget for rentegarantien utgjorde 17,0 mill. kroner, mot september. Dette var 0,8 mrd. kroner lavere enn ved utgangen 22,4 mill. kroner i samme periode i fjor. av 2010. Nedgangen skyldtes i hovedsak innfrielsen av det ansvarlige lånet, samt markedsutviklingen. SpareBank 1 Gruppen AS vedtok i løpet av 3. kvartal 2011 av skattemessige grunner å overføre 223,0 mill. kroner til Avkastningen i selskapsporteføljen var 3,2 % per 30. selskapet som konsernbidrag. september 2011. Verdijustert avkastning i de tre kollektiv- porteføljene for ordinær bestand, kollektiv pensjons- Selskapets kapitaldekning var 18,5% ved utgangen av 3. forsikring og gammel individuell bestand var henholdsvis kvartal 2011, mot 19,3% ved årsskiftet. Et tidsbegrenset 0,4%, 1,4% og 0,4%. Bokført avkastning ble henholdsvis ansvarlig lån pålydende 200 mill. kroner med forfall 15. juni 4,4%, 4,8% og 4,6%. Eiendomsverdiene ble nedregulert 2016 ble, med Finanstilsynets godkjennelse, innfridd (call med 43,9 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, noe som opsjon) 15. juni 2011. Hele den ansvarlige kapitalen består tilsvarte 1,1 % av bokført verdi. Selskapets to direkte-eide nå av kjernekapital. Estimert solvensmargin ved utgangen eiendommer ble i juni utskilt og lagt til egne datterselskaper. av september var 286%, mot 290% ved årsskiftet. Salg av en eiendom i 3. kvartal medførte et tap på 4,2 mill. kroner. Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år, 2.124 mill. kroner. Dette tilsvarte 14,1% av de forsikrings- Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings- messige avsetningene. Bufferkapitalen ved årsskiftet utgjorde valg utgjorde 6,5 mrd. kroner per 30. september 2011, mot 14,6%. 6,7 mrd. kroner ved årsskiftet. Midlene fordelte seg med 53,8% i aksjefond, 26,5% i obligasjonsfond og 19,7% i Kursreguleringsfondet utgjorde 13,0 mill. kroner ved pengemarkedsfond. utgangen av september, mot 616,9 mill. kroner ved årsskiftet. Utvikling i premieinntekter: 1 Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis : 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 20 16,1 % Individuelle rente-/ 15,4 % 15,2 % pensjonsforsikringer 68,7 68,6 212,8 226,9 306,7 14,6 % 14,1 % 15 14,0 % Individuelle kapital- forsikringer 143,3 129,5 422,9 385,4 519,1 Prosent Kollektive pensjons- 10 forsikringer 73,3 105,4 371,1 429,5 549,5 Ulykkesforsikringer 50,0 46,1 147,0 136,0 183,1 Gruppelivsforsikringer 130,5 130,1 479,5 465,7 587,7 5 Unit Link - Renteforsikringer 8,3 10,4 28,4 34,9 46,6 Unit Link 0 - Kapitalforsikringer 38,4 53,9 136,6 168,2 237,0 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv Innskudds- 2010 2010 2010 2011 2011 2011 tjenestepensjon 256,6 224,6 728,4 641,2 864,2 Sum brutto forfalte Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger premieinntekter 769,0 768,6 2 526,8 2 487,9 3 293,8 Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav Overførte premiereserver fra andre selskaper 189,1 64,8 444,6 226,1 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -42,9 -34,2 -123,9 -119,7 -152,0 Premieinntekter for egen regning 915,2 799,2 2 847,4 2 594,2 3 494,2 Aktivaallokering per portefølje per 30.09.2011: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,5 mrd. kroner Sum: 2,5 mrd. kroner Sum: 6,5mrd. kroner Obligasjoner Obligasjoner markedsverdi 35,1% markedsverdi 61,2% Obligasjoner Obligasjoner amortisert kost 28,4% amortisert kost 28,0% Eiendom 21,2% Eiendom 21,1% Obligasjoner 45,8% Annet 2,2% Annet -10,3% Annet 1,1% Aksjer 13,1% Aksjer 0,0% Aksjer 53,2% 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
 6. 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Brutto premieinntekter eksklusive tilflyttet kapital ble SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING KONSERN 2.527 mill. kroner etter 3. kvartal, mot 2.488 mill. kroner for Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring konsern: samme periode i fjor. Dette tilsvarte en økning på 1,6%. 3. kvartal Per 3. kvartal Året Brutto utbetalte erstatninger ble 1.326 mill. kroner ved Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 utgangen av september, som er en reduksjon på 110 mill. Forfalt brutto premie 1 142,9 1 059,1 4 076,8 3 556,2 4 731,8 kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Erstatnings- Opptjente premier f.e.r. 1 230,6 1 077,0 3 469,1 3 049,4 4 184,4 avsetningene økte med 105 mill. kroner hittil i år, mot en Påløpne erstatninger f.e.r. -1 042,8 -722,7 -2 867,3 -2 339,3 -3 208,5 økning på 135 mill. kroner på samme tid i fjor. Erstatnings- Forsikringsrelaterte kostnader i forbindelse med uførhet forklarer store deler av driftskostnader f.e.r -258,7 -244,1 -755,0 -611,0 -880,6 Andre forsikringsrelaterte økningen. inntekter/kostnader 17,6 17,4 30,3 16,6 132,0 Andre tekniske avsetninger 53,8 -6,3 101,6 28,2 39,6 Selskapets salgsvolumer etter 3. kvartal 2011 viste en vekst Forsikringsresultat 0,5 121,3 -21,2 143,9 266,9 Netto finansinntekter -62,3 149,0 99,5 231,6 432,7 på 7,3% i forhold til samme periode forrige år. Veksten var Andre kostnader 0,0 -0,7 0,0 -2,7 -2,7 hovedsakelig innen pensjonsforsikringer i bedriftsmarkedet. Driftsresultat -61,8 269,7 78,3 372,8 696,9 Endring av sikkerhetsavsetning -27,0 -15,8 -60,5 -39,2 -55,8 Selskapet hadde en skatteinntekt på 2,1 mill. kroner ved Resultat før skatt -88,8 253,9 17,7 333,6 641,1 Skattekostnad 7,6 -54,0 -17,3 -60,8 -60,1 utløpet av 3. kvartal, mot en skattekostnad på 42,7 mill. Resultat etter skatt -81,2 199,9 0,4 272,8 581,1 kroner på samme tidspunkt i fjor. Årsaken til den lave skattekostnaden sammenlignet med en normalskattesats på Resultat før skatt for konsernet ble 17,7 mill. kroner ved 28% er både beregnet effekt av fritaksmetoden for aksje- utgangen av 3. kvartal, mot 333,6 mill. kroner for samme relaterte investeringer og den positive effekten av at den periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal isolert utgjorde skattemessige fradragsretten for avsetninger til kursregulerings- et underskudd på 88,8 mill. kroner, sammenlignet med et fond er avklart. overskudd på 253,9 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Resultatsvekkelsen skyldes både kursfall på børsene og I selvangivelsene for 2009 og 2010 ble det krevet fradrag for økt skadeprosent. avsetning til kursreguleringsfond med til sammen 669 mill. kroner. Ved beregning av skattekostnaden forrige år var Finansinntektene per 3. kvartal ble 99,5 mill. kroner, rettstilstanden uavklart, og det ble derfor gjort en korreksjon sammenlignet med 231,6 mill. kroner samme periode i for usikkerheten knyttet til om skattemyndighetene ville fjor. I 3. kvartal var netto finansinntekter minus 62,3 mill. godkjenne fradraget. Det er nå avklart at avsetningen kommer kroner, mot 149,0 mill. kroner i samme kvartal i fjor. inn under skattelovens bestemmelse om fradragsrett for Finansavkastningen ble 1,1% hittil i år, mot 2,7% per 3. forsikringsmessige avsetninger. Tilbakeføringen av korreksjonen kvartal 2010. Markedsutviklingen i 3. kvartal medførte reduserte skattekostnaden med 169,5 mill. kroner. Kursfallet negativ avkastning i aksjeporteføljen. Avkastningen for på aksjer så langt i år har medført en oppløsning av kurs- eiendom og i obligasjonsporteføljen har vært positiv. reguleringsfondet, som nå blir skattbar inntekt. Følgelig, har dette gitt en økning i skattekostnaden på 117,1 mill. kroner. Forsikringsresultatet ble minus 21,2 mill. kroner per 3. Fradragsretten for avsetninger til kursreguleringsfond vil på kvartal, noe som er en nedgang på 165,1 mill. kroner grunn av fritaksmetoden medføre større svingninger i skatte- sammenlignet med tilsvarende periode i 2010. Forsikrings- kostnaden framover. resultatet utgjorde 0,5 mill. kroner i 3. kvartal isolert, mot 121,3 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet hittil i år er påvirket av et svekket naturskaderesultat som følge av flomskader og et høyt innslag av storskader i forhold til samme periode i fjor. I tillegg inneholdt 2010-resultatet en inntektsføring av engangseffekter knyttet til pensjon som følge av avvikling av barne- og ektefellepensjon, samt opphør av gammel AFP ordning på til sammen 42 mill. kroner. Skadeprosenten for egen regning ble 82,7% per 3. kvartal
 7. 7. 7 2011, som er 5,9 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende ODIN FORVALTNING AS periode i fjor. Brutto skadeprosent ble 82,9%, mot 77,7% Resultat ODIN Forvaltning AS: forrige år. Påløpte erstatninger for egen regning hittil i år har 3. kvartal Per 3. kvartal Året økt med 528,1 mill. kroner sammenlignet med i fjor. Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Det har påløpt skader for til sammen 44 mill. kroner i Forvaltningshonorar 69,4 78,0 241,7 235,9 317,9 forbindelse med terroranslaget 22. juli 2011. Sum driftsinntekter 69,4 78,0 241,7 235,9 317,9 Lønnskostnader -26,4 -27,1 -83,0 -76,9 -104,2 Avskrivninger -5,1 -3,6 -13,4 -11,2 -14,8 Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 21,8 % ved Andre driftskostnader -32,5 -31,1 -116,3 -101,5 -137,8 utgangen av september, som er 1,8 prosentpoeng høyere enn Sum driftskostnader -64,0 -61,9 -212,7 -189,6 -256,8 Driftsresultat 5,4 16,2 29,0 46,3 61,1 på tilsvarende tidspunkt i fjor. Brutto kostnadsprosent ble Netto finansinntekter 0,9 0,9 1,4 1,8 3,6 Resultat før skatt 6,3 17,0 30,4 48,2 64,6 21,5%, mot 19,8% i fjor. Skattekostnad -2,0 -4,7 -8,6 -13,2 -19,3 Resultat etter skatt 4,3 12,3 21,8 34,9 45,3 Combined ratio for egen regning utgjorde 104,4 % per 3. kvartal, som var en økning på 7,7 prosentpoeng sammen- ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt per 3. lignet med samme periode i fjor. kvartal 2011 på 30,4 mill. kroner, mot 48,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal isolert Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis: utgjorde 6,3 mill. kroner, som var 10,8 mill. kroner lavere 120 enn i samme kvartal i fjor. 105,5 105,8 100,3 101,9 100 92,9 89,8 Fortsatt svake aksjemarkeder i 3. kvartal medførte et fall i 21,9 21,0 23,8 22,4 80 17,1 forvaltningskapitalen på 9,8 mrd. kroner hittil i år, slik at 22,7 83,6 84,7 76,6 79,4 75,9 Prosent forvaltningskapitalen var 22,5 mrd. kroner per 30. september 60 67,1 2011. Det ble netto innløst ca. 1,6 mrd. kroner i aksjefond, 40 mens verdifallet utgjorde 8,2 mrd. kroner per 3. kvartal. Markedsandelen for aksjefond var 8,8% ved utgangen av 20 september, mot 10,7% ved årsskiftet. Fallet i markedsandel i 0 aksjefond skyldes en kombinasjon av svak absolutt avkastning 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2010 2010 2010 2011 2011 2011 i de nordiske aksjemarkedene, hvor ODIN Forvaltning har Kostnadsprosent Skadeprosent en større del av sin forvaltningskapital, enn det norske fondsmarkedet, svakere relativ avkastning og høyere netto Premieinntekt for egen regning var 3.469 mill. kroner ved innløsning enn markedet for øvrig. Det var netto nytegning utgangen av september, som er en økning på 419,8 mill. på 200 mill. kroner i kombinasjonsfond. Markedsandelen kroner, eller 13,8 %, sammenlignet med samme periode i fjor. for kombinasjonsfond, som ODIN Forvaltning startet med Veksten skyldes blant annet at inntektene fra Unison For- i februar 2011, var 3,8% ved utgangen av september. sikring AS er konsolidert inn. SPAREBANK 1 MARKETS AS Konsernet har hatt en positiv utvikling i premiebestand. Den totale bestandsøkningen har vært på 409 mill. kroner Resultat SpareBank 1 Markets AS: hittil i år, til 5,1 mrd. kroner, hvorav morselskapet står for en 3. kvartal Per 3. kvartal Året bestandsøkning på 249 mill. kroner og Unison Forsikring AS Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 for 160 mill. kroner. Sum driftsinntekter 10,6 14,4 63,9 61,1 77,9 Andre inntekter 2,0 1,4 7,0 3,7 5,3 Kapitaldekningen, eksklusiv resultatet hittil i år, var 27,6 % Lønn, bonus og andre personalkostnader -42,5 -31,7 -90,6 -61,8 -89,7 ved utgangen av september, sammenlignet med 32,5 % ved Avskrivninger -1,9 -1,8 -5,9 -5,0 -6,9 årsskiftet. Andre driftskostnader -19,9 -10,8 -50,0 -30,4 -43,2 Driftsresultat -51,7 -28,6 -75,6 -32,3 -56,5 Netto finansinntekter -0,1 -0,4 -1,7 -1,2 -1,0 Resultat før skatt -51,8 -29,0 -77,3 -33,6 -57,6 Skattekostnad 14,5 8,1 21,7 9,4 16,8 Resultat etter skatt -37,3 -20,9 -55,7 -24,2 -40,8
 8. 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 SpareBank 1 Markets AS hadde et resultat før skatt på SpareBank 1 Gruppen Finans konsern oppnådde et resultat minus 77,3 mill. kroner per 3. kvartal, mot minus 33,6 før skatt per 3. kvartal på 22,0 mill. kroner, som var 20,0 mill. mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kroner bedre enn per 3. kvartal i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal isolert utgjorde minus 51,8 mill. kroner, som var kvartal isolert utgjorde 12,2 mill. kroner, mot et underskudd svekkelse på 22,8 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. på 4,9 mill. kroner i samme kvartal 2010. SpareBank 1 Resultatet i 3. kvartal er preget av en fortsatt negativ Gruppen Finans har i 3. kvartal 2011 jobbet med samordning markedsutvikling, samt en stigende kostnadsbase som på markedssiden mellom de ulike forretningsområdene. I følge av rekruttering og høye engangskostnader i forbindelse tillegg har det vært fokus på konsolidering og kontinuerlig med reetableringen av selskapet. forbedring i virksomhetsområdene. Selskapet kan vise til en god, men noe avtagende, vekst i både factoring- og portefølje- Kurtasjeinntektene fra tradisjonell aksje- og derivatmegling virksomheten siste år. Delkonsernet har økt sine utgjorde 27,7 mill. kroner, som er 1,2 mill. kroner bedre enn merverdiavskrivninger med 2,8 mill. kroner som følge av ved utgangen av september i fjor. Markedet har i perioden oppkjøpet av Conecto AS. vært preget av at aktørene er avventende til den videre økonomisk utvikling, noe som gir begrenset omsetning. SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS Corporate finance inntekter ble 27,4 mill. kroner hittil i år, som er en økning på 10,1 mill. kroner fra samme periode Forretningsområdet Factoring i fjor. Det har vært en nedgang i øvrige inntekter på til Resultat før skatt per 3. kvartal ble 11,0 mill. kroner, som sammen 8,4 mill. kroner hittil i år i forhold til samme er en økning på 11,5 mill. kroner fra samme periode i fjor. periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal ble 6,1 mill. kroner, mot et underskudd på 4,2 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Driftskostnader per 3. kvartal 2011 ble 146,6 mill. kroner, Resultatfremgangen hittil i år skyldes reduserte tap og mot 97,2 mill. kroner per 3. kvartal 2010. Kostnadsnivået tapsavsetninger i forhold til forrige år. Det har per 3. kvartal er som forventet stigende som følge av nyansettelser og 2011 ikke vært tap, mens det i 3. kvartal i fjor ble det rekrutteringskostnader. Selskapet hadde 93 ansatte ved avsatt 10,0 mill. kroner. utgangen av september. Klientomsetningen ved utgangen av september var 10,0 SpareBank 1 Gruppen AS eide 97,2% av aksjene i SpareBank 1 mrd. kroner, som er en økning på 36,5% sammenlignet med Markets AS ved utgangen av september 2011. samme periode i fjor. Forretningsområdet Portefølje SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS KONSERN Resultat før skatt per 3. kvartal ble 2,5 mill. kroner, opp 1,1 Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans konsern: mill. kroner fra samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde 0,9 mill. kroner, mot 0,4 mill. kroner 3. kvartal Per 3. kvartal Året forrige år. Forretningsområdet hadde ved utgangen av Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 september et samlet porteføljevolum på 1,0 mrd. kroner, SpareBank 1 Gruppen Finans AS 5,2 -6,8 7,2 -6,6 -5,7 mot 620 mill. kroner ved årsskiftet. Bokført verdi på porte- Ledelse -1,8 -2,9 -6,2 -7,5 -9,3 føljene utgjorde 67,7 mill. kroner. Forretningsområdet Factoring 6,1 -4,2 11,0 -0,5 2,0 Forretningsområdet Portefølje 0,9 0,4 2,5 1,4 1,7 CONECTO AS Conecto AS* 9,3 3,2 21,5 12,6 19,5 Sum resultat datter- Resultat før skatt hittil i år ble 21,5 mill. kroner, som var 8,9 selskaper før skatt 14,5 -3,6 28,7 6,0 13,9 Merverdiavskrivninger -2,2 -1,3 -6,7 -3,9 -5,3 mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor. Resultat før Resultat før skatt 12,2 -4,9 22,0 2,0 8,6 skatt i 3. kvartal utgjorde 9,3 mill. kroner, mot 3,2 mill. Skattekostnad -3,8 1,1 -7,3 -1,5 -4,3 Resultat etter skatt 8,4 -3,7 14,7 0,5 4,3 kroner i 3. kvartal 2010. Høyere inntekter og lavere kostnads- *) Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning AS ble fusjonert per 1. nivå hittil i 2011 enn på samme tid i fjor, har bidratt til januar 2011. Conecto AS ble kjøpt med regnskapsmessig virkning resultatfremgangen. fra og med 10. september 2010
 9. 9. 9 SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET Resultat SpareBank 1 Medlemskort AS: SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS samt LO og LO forbund. Eierbankene er også konsernets primære distribusjons- Driftsinntekter 14,2 16,0 43,9 47,4 62,2 Lønnskostnader -1,6 -1,9 -5,6 -4,6 -6,1 kanal. Konsernets eierbanker er meget godt kapitalisert og Driftskostnader viser god drifts- og markedsutvikling. Dette gir SpareBank 1 Medlemskort -1,9 0,0 -2,9 -0,7 -2,8 Driftskostnader LOfavør -7,9 -10,1 -24,3 -28,8 -36,4 Gruppen AS et godt grunnlag for videre vekst samt for å møte Driftskostnader Reskontro -1,0 -1,6 -4,2 -4,6 -6,5 finansmarkedenes utfordringer. Sum driftskostnader -12,4 -13,6 -37,0 -38,7 -51,8 Driftsresultat 1,8 2,5 6,9 8,7 10,4 Netto finansinntekter 0,2 0,2 0,7 0,6 0,8 Innenfor livsforikringsvirksomheten forventes en betydelig Resultat før skatt 2,0 2,7 7,6 9,3 11,1 Skattekostnad -0,6 -0,7 -2,1 -2,6 -3,1 bedring i administrasjonsresultatet for 2011 i forhold til Resultat etter skatt 1,5 1,9 5,5 6,7 8,0 fjoråret. Selskapet har god bufferkapital til å møte usikker- heten i finansmarkedene. SpareBank 1 Medlemskort AS drifter LO-forbundenes felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse. Selskapet Hittil i år har skadeselskapet hatt en krevende utvikling krever inn forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt knyttet til forsikringsteknisk lønnsomhet. Det vil bli drifter og administrerer fordelsprogrammet LOfavør for gjennomført tiltak som forventes å gi vesentlig reduksjon av omlag 870.000 medlemmer. Selskapet samarbeider tett skadekostnadene i konsernet med begynnende effekt i med LO og forbundene, i tillegg til de øvrige selskapene i siste kvartal inneværende år. SpareBank 1-alliansen. Sunn vekst og sterk kostnadskontroll forventes å sikre en Resultat før skatt per 3. kvartal 2011 ble 7,6 mill. kroner, fortsatt god resultatutviking innen forretningsområdene mot 9,3 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultat før factoring og inkasso. skatt i 3. kvartal isolert utgjorde 2,0 mill. kroner, som er 0,7 mill. kroner lavere enn i 3. kvartal 2010. Inntektene utgjorde SpareBank 1 Markets vil i resten av inneværende år fortsette 43,9 mill. kroner hittil i år, sammenlignet med 47,4 mill. arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø. kroner i fjor. Omsetningssvekkelsen skyldes lavere inntekter Det forventes ikke måloppfyllende lønnsomhet i 2011, på LOfavør, hovedsakelig på provisjoner fra EnterCard. men styret mener det i løpet av dette året vil være etablert Driftskostnader hittil i år utgjorde 37,0 mill. kroner, som var en god plattform for fremtidig markedsvekst og lønnsomhets- 1,7 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i 2010. utvikling. Den urolige økonomiske situasjonen internasjonalt har gitt SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) betydelig økt volatilitet i finansmarkedene. Foreløpig har Driftskostnadene i morselskapet ble 59,2 mill. kroner hittil i denne uroen i begrenset grad påvirket den realøkonomiske år, mot en inntektsføring på 8,8 mill. kroner i samme periode situasjonen i Norge. Men fortsatt uro i finansmarkedene vil i fjor. Korrigert for blant annet inntektsføringer av engangs- påvirke SpareBank 1 Gruppens samlede resultat ettersom karakter gjort per 3. kvartal i fjor, er driftskostnadene finansresultatene utgjør en betydelig del av konsernets hittil i år omtrent på nivå med fjoråret. Driftskostnader i 3. samlede inntjening. kvartal isolert utgjorde 16,0 mill. kroner, mot en inntekts- føring på 40,7 mill. kroner for samme kvartal i fjor. Regnskapet per 3. kvartal 2011 er ikke revidert. Morselskapet hadde netto finanskostnader på 40,1 mill. kroner, som er 12,5 mill. kroner høyere enn ved utgangen av september i fjor. Dette skyldes hovedsakelig høyere Oslo, 28. oktober 2011 netto rentebærende gjeld hittil i år i forhold til samme Styret i SpareBank 1 Gruppen AS periode i fjor.
 10. 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 3. kv 2011 3. kv 2010 31.12.10 Brutto premieinntekter forsikring 6 770 6 061 2 272 2 023 8 214 - avgitt reassuranse -453 417 -126 147 -535 Netto premieinntekter forsikring 6 317 5 644 2 146 1 876 7 679 Renteinntekter 109 75 42 36 98 Rentekostnader -83 61 -27 23 -85 Netto renteinntekter 26 14 15 12 13 Provisjonsinntekter 565 526 167 170 716 Provisjonskostnader -671 625 -217 210 -846 Netto provisjonsinntekter -106 -99 -50 -40 -131 Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi -877 669 -914 636 1 547 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 1 16 - 1 31 Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 25 65 - 8 75 Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall 187 194 60 64 259 Netto inntekter investeringseiendommer 185 299 86 71 399 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 3 - - - - Andre inntekter 250 202 78 65 384 Sum inntekter 6 013 7 005 1 420 2 694 10 257 Forsikringsytelser og erstatninger 4 861 5 210 1 245 1 833 7 497 Reassurandørens andel av erstatninger -236 -335 -9 -147 -488 Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring -604 83 -313 189 290 Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring 194 135 37 29 142 Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - - Tap på utlån, garantier mv - 11 - 6 10 Driftskostnader 1 445 1 141 482 397 1 674 Avskrivninger og nedskrivninger 63 69 23 22 91 Andre kostnader 42 48 16 19 55 Sum kostnader 5 765 6 362 1 480 2 346 9 272 Driftsresultat 248 643 -60 347 985 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 248 643 -60 347 985 Skattekostnad 3 135 -56 88 154 Resultat etter skatt 245 507 -4 259 832 Delårsresultatet tilordnes: Kontrollerende interesses andel 247 513 -3 264 841 Ikke kontrollerende interesses andel -3 -6 -1 -5 -9 Resultat per aksje i hele kroner 137 285 -2 145 467 Utvannet resultat per aksje i hele kroner 139 288 -2 148 472
 11. 11. 11 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.) Morselskapet Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 3. kv 2011 3. kv 2010 31.12.10 Brutto premieinntekter forsikring - - - - - - avgitt reassuranse - - - - - Netto premieinntekter forsikring - - - - - Renteinntekter 20 13 3 4 16 Rentekostnader -64 44 -22 17 -61 Netto renteinntekter -44 -31 -18 -12 -46 Provisjonsinntekter - - - - - Provisjonskostnader - - - - - Netto provisjonsinntekter - - - - - Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi 1 3 - 5 -1 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - - - - 4 Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost - - - - - Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall - - - - - Netto inntekter investeringseiendommer - - - - - Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 606 606 32 -4 606 Andre inntekter - - - - - Sum inntekter 563 579 14 -11 563 Forsikringsytelser og erstatninger - - - - - Reassurandørens andel av erstatninger - - - - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring - - - - - Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring - - - - - Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - - Tap på utlån, garantier mv - - - - - Driftskostnader 41 -33 9 -49 -26 Avskrivninger og nedskrivninger 18 24 7 9 33 Andre kostnader - - - - - Sum kostnader 59 -9 16 -41 8 Driftsresultat 504 588 30 29 555 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 504 588 30 29 555 Skattekostnad 59 118 - 8 109 Resultat etter skatt 445 470 30 21 446
 12. 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer. Konsernet Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 3. kv 2011 3. kv 2010 31.12.10 Resultat fra resultatregnskapet 245 507 -4 259 832 Estimatavvik i pensjonsavtalen -109 -89 -83 23 -76 Revaluering eiendom -3 -15 - - -13 Justering av forsikringsforpliktelser - 6 - - 3 Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - - -1 Skatt 31 27 23 -6 24 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 164 438 -64 276 769 Andel kontrollerende interesse 167 443 -63 280 779 Andel ikke kontrollerende interesse -3 -6 -1 -5 -9 Morselskapet Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 3. kv 2011 3. kv 2010 31.12.10 Resultat fra resultatregnskapet 445 470 -1 21 446 Estimatavvik i pensjonsavtalen -35 -16 -28 7 -1 Skatt 10 5 8 -2 - Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 420 458 -22 26 446
 13. 13. 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 30.09.11 31.12.10 Mill. kroner 30.09.11 31.12.10 EIENDELER 107 94 Eiendel ved utsatt skatt - - - - Goodwill 852 851 - - Andre immaterielle eiendeler 199 143 4 986 4 470 Investering i datterselskaper - - 10 10 Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap 9 9 152 128 Eiendom, anlegg og utstyr 983 1 340 - - Fordring på reassurandør 1 441 1 494 - - Fordring på forsikringstaker 1 580 1 394 101 243 Andre eiendeler 1 009 616 - - Investeringseiendommer 4 235 4 095 - - Obligasjoner holdt til forfall 4 501 4 679 - - Obligasjoner til amortisert kost 1 366 1 249 18 18 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 19 20 123 123 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner 712 658 - - Verdipapirer til virkelig verdi 22 844 23 024 1 1 Finansielle derivater 6 131 242 94 Bankinnskudd og kontanter 1 570 985 5 739 5 179 SUM EIENDELER 41 326 40 690 EGENKAPITAL OG GJELD 1 970 2 030 Innskutt egenkapital 1 970 2 030 1 208 728 Opptjent egenkapital 3 036 2 692 - - Verdireguleringsfond - 71 - - Minoritetsinteresser -1 15 3 178 2 758 Sum egenkapital 5 005 4 809 438 434 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 638 849 - - Kursreguleringsfond 13 617 - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 22 024 22 316 - - Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 8 823 8 067 104 75 Netto pensjonsforpliktelser 391 325 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 159 253 - - Betalbar skatt 47 85 1 713 1 377 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 713 1 377 - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 70 78 - - Finansielle derivater 262 160 306 535 Andre forpliktelser 1 506 1 130 - - Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 675 624 5 739 5 179 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 326 40 690
 14. 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL Konsernet Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital 01.01.10 1 782 248 2 038 65 30 4 163 Delårsresultat - - 513 - -6 507 Estimatavvik pensjon - - -64 - - -64 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -10 - -10 Utbetalt utbytte - - -120 - - -120 Avgang minoritetsaksjonær - - - - -5 -5 Korrigeringer tidligere år - - -15 15 - - Egenkapital 30.09.10 1 782 248 2 352 70 19 4 471 Egenkapital 01.01.11 1 782 248 2 692 71 15 4 809 Delårsresultat - - 247 - -3 245 Estimatavvik pensjon - - -78 - - -78 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -3 - -3 Utbetalt utbytte - - -440 - - -440 Kapitalforhøyelse 88 352 - - - 440 Ikke registert kapitalnedsettelse - -500 500 - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -14 -14 Korrigeringer tidligere år - - -8 - - -8 Andre føringer direkte mot egenkapital - - 123 -69 - 54 Egenkapital 30.09.11 1 870 100 3 036 - -1 5 005 Morselskapet Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital per 01.01.10 1 782 827 823 3 432 Delårsresultat - - 470 470 Estimatavvik pensjon - - -12 -12 Utbetalt utbytte - - -120 -120 Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo - -579 -421 -1 000 Egenkapital per 30.09.10 1 782 248 740 2 770 Egenkapital per 01.01.11 1 782 248 728 2 758 Delårsresultat - - 445 445 Estimatavvik pensjon - - -25 -25 Utbetalt utbytte - - -440 -440 Kapitalforhøyelse 88 352 - 440 Ikke registert kapitalnedsettelse - -500 500 - Egenkapital per 30.09.11 1 870 100 1 208 3 178
 15. 15. 15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet** 30.09.11 30.09.10 31.12.10 Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 31.12.10 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 445 470 446 Årsresultat etter skatt 245 507 832 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet - - - regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - 18 24 33 Avskrivninger og nedskrivninger 63 69 91 - - - Verdiregulering investeringseiendommer 48 57 -148 - - - Tap på utlån/garantier - 11 10 - - - Økning fordring på reassurandør - -406 -343 - - - Reduksjon fordring på reassurandør 53 - - - - Økning av utlån til kunder -53 - - - 147 127 Reduksjon av utlån til kunder - 20 558 20 612 - - - Endring i forsikringstekniske avsetninger -140 2 210 3 007 -86 -53 -153 Endring i andre tidsavgrensningsposter -281 -595 -651 Økning innskudd fra og gjeld til - 10 - kunder og kredittinstitusjoner 51 - - Reduksjon innskudd fra og gjeld til - - -502 kunder og kredittsinstitusjoner - -16 349 -16 835 377 598 -47 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -15 6 062 6 575 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -1 -2 -1 Økning av verdipapirer til virkelig verdi - - - - - - Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi 306 1 929 1 004 - - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall - - -143 - - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall 61 164 - - -2 -2 Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg - - - - - - Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg 1 17 23 -526 -413 -413 Utbetaling av konsernbidrag *) - - - - - - Reduksjon/(økning) av investeringseiendommer -188 -173 -94 -42 -36 -51 Økning av egne eiendom anlegg og utstyr - - - - - - Reduksjon av egne eiendom anlegg og utstyr 295 - - -569 -453 -467 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 475 1 937 790 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 4 - - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av - - -250 ansvarlig lånekapital -211 -666 -921 440 - - Innbetalinger av ny egenkapital 440 - - Likviditetseffekt som følge av - - - utskilling av Bank 1 Oslo AS - -1 130 -1 130 -440 -120 -120 Utbetaling av utbytte -440 -120 -120 Økning av gjeld stiftet ved 336 191 876 utstedelse av verdipapirer 336 - - Reduksjon av gjeld stiftet ved - - - utstedelse av verdipapirer - -6 189 -5 504 340 71 506 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 125 -8 105 -7 674 148 216 -8 Netto kontantstrøm for perioden 585 -105 -309 Beholdning av kontanter og 94 101 101 kontantekvivalenter per 01.01. 985 1 295 1 295 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 242 318 94 per utgangen av perioden 1 570 1 189 985 *) Gjelder utbetaling av konsernbidrag, som er ført som en økning av investering i datterselskap. Mottatt konsernbidrag i SpareBank 1 Gruppen AS er ført over resultatet. **) Proforma kontantstrømmen justert for utskillelsen av Bank 1 Oslo AS per 31.12.2010 er vist i note 54 i årsregnskapet for 2010.
 16. 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.09.11 31.12.10 Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond 3 618 3 701 Fondsobligasjoner 200 200 - 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -5 - Minstekrav til reassuransedekning -37 -34 - Fradrag for foreslått utbytte - -440 - Fradrag urealiserte gevinster investeringseiendommer/varige driftsmidler - -71 - Goodwill -852 -851 - Andre immaterielle eiendeler -199 -143 Sum kjernekapital 2 731 2 357 Tilleggskapital Evigvarende ansvarlig lån 283 283 Tidsbegrenset ansvarlig lån 151 351 45 % av urealisert gevinst på eiendom - 32 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -5 Sum tillegskapital 434 661 Sum netto ansvarlig kapital 3 164 3 018 Risikovektet balanse 19 462 18 718 Kjernekapitaldekningsgrad 14,0 % 12,6 % Kapitaldekningsgrad 16,3 % 16,1 %
 17. 17. 17 Noter NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for 3. kvartal 2011 for konsernet inkluderer SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet for 3. kvartal 2011 er satt opp i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapet for 3. kvartal 2011 inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i 2011. En beskrivelse av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2010. Års- og delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS godkjent av EU. NOTE 2: ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses rimelig under nåværende omstendigheter. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld er drøftes i note 4 og 21 i årsrapporten for 2010. NOTE 3: NÆRSTÅENDE PARTER Det overordnede prinsipp for transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og nærstående parter er at disse skal være i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår. For tjenester ytet direkte til konsernselskaper, samt for fellestjenester som SpareBank 1 Gruppen AS utfører for datterselskaper og Alliansen gjennom Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA benyttes kostnadsdelingsprinsippet uten fortjenestepåslag. For øvrige transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og konsernselskaper benyttes påslag og markedsmessige vurderinger for å fastsette prisen på transaksjoner. NOTE 4: SEGMENTINFORMASJON Resultat per 30.09.11 fordelt på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Fonds- Inkasso og forsikrings- forsikrings- forvaltning Megler- factoring- Øvrige Konsern- virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet posteringer Sum Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 Sum inntekter 1) 2 178 3 512 3 352 3 062 235 227 71 76 174 110 608 627 -606 -610 6 013 7 005 Nedskrivninger - - 3 - - - - - - - - - - - 3 - Andel av resultat fra TS - - - - - - - - - - - - - - - - Segmentresultat 346 298 18 334 30 48 -77 -34 22 2 512 597 -603 -602 248 643 Resultat etter skatt 340 249 - 273 22 35 -56 -24 15 - 451 476 -527 -502 245 507 Minoritetens andel av resultat - - - - - - 3 -6 - - - - - - 3 -6 Eiendeler pr. segment 25 693 25 616 12 758 11 648 254 274 949 679 1 024 824 5 784 5 248 -5 085 -4 515 41 376 39 774 Sum forpliktelser 23 252 23 408 9 394 8 573 78 87 745 572 629 427 2 595 2 478 -321 -213 36 371 35 333 1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering.
 18. 18. 18 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 NOTE 5: FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 30.09.11 31.12.10 30.09.10 Diskonteringsrente 2,60 % 3,50 % 3,50 % G-regulering 3,75 % 3,75 % 3,75 % Fremtidig lønnsutvikling 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet avkastning på midlene 4,10 % 4,60 % 5,80 % Forventet AFP-uttak fra 62 år 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 0,80 % 1,30 % 2,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005. NOTE 6: NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 3. kvartal 2009 - 3. kvartal 2011. Dersom ikke annet er angitt, gjelder alle tall kvartalene isolert 3. kv. 2011 2. kv. 2011 1. kv. 2011 4. kv. 2010 3. kv. 2010 2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 Konsern* Kapitaldekning per kvartal (%) 16,3 % 16,2 % 16,1 % 16,1 % 16,7 % 17,8 % 20,3 % 20,9 % 16,1 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 14,0 % 13,9 % 12,6 % 12,5 % 11,5 % 12,7 % 14,6 % 15,0 % 10,7 % Resultat etter skatt akk. (mill. kroner) 244,8 249,1 151,9 831,6 507,5 248,4 92,8 735,1 567,2 EK-avkastning p.a. (%) 6,7 % 10,1 % 12,4 % 18,7 % 15,8 % 11,9 % 8,8 % 16,6 % 19,1 % Livsforsikring Brutto forfalt premie (mill. kroner) 769,0 739,5 1 018,2 805,9 768,6 737,9 981,3 720,5 731,1 Bedrift 460,4 422,3 696,4 465,0 460,1 414,4 661,9 390,0 423,2 Privat 308,6 317,2 321,9 340,9 308,6 323,5 319,4 330,5 307,9 Forvaltningskapital per kvartal (mill. kroner) 25 693 25 811 26 215 26 483 25 616 25 072 25 218 24 294 23 783 Kapitaldekning per kvartal (%) 18,5 % 17,1 % 19,2 % 19,3 % 20,1 % 22,1 % 18,4 % 19,0 % 18,3 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r (mill. kroner) 1 230,6 1 137,7 1 100,8 1 135,1 1 077,0 1 007,0 965,4 983,1 971,8 Privat 1 023,7 977,7 938,1 951,8 916,3 876,1 846,1 857,2 847,3 Bedrift 185,7 138,7 141,2 158,4 137,3 107,6 96,0 100,2 99,3 div. reass. og pooler 21,2 21,3 21,5 24,9 23,4 23,3 23,2 25,7 25,3 Netto finansinntekter (mill. kroner) -62,3 66,8 95,1 201,1 149,0 -15,0 97,6 126,3 160,3 Finansavkastning h.i.å (%) 1,10 % 1,80 % 1,10 % 4,90 % 2,66 % 1,01 % 1,20 % 6,80 % 5,17 % Skadeprosent f.e.r (%) 84,7 % 79,4 % 83,6 % 76,6 % 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 69,2 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,0 % 22,4 % 21,9 % 23,8 % 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,8 % ODIN Forvaltningskapital per kvartal (mill. kroner) 22 539 30 101 33 348 32 292 29 034 26 845 30 354 27 981 25 388 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,8 % 9,9 % 10,6 % 10,7 % 11,4 % 11,5 % 11,8 % 11,6 % 12,4 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 3,8 % 3,5 % 3,2 % - - - - - - *) Nøkkeltall for konsernet for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo konsern
 19. 19. 19

×