Publicidad

SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012

Communications Manager at SpareBank 1 Østfold Akershus en SpareBank 1 Østfold Akershus
22 de Aug de 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
Publicidad
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
Publicidad
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
Publicidad
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
Publicidad
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
Publicidad
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
Próximo SlideShare
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Cargando en ... 3
1 de 27
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012(18)

Publicidad

SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012

 1. SpareBank 1 Østfold Akershus Kvartalsrapport 2012 2. kvartal
 2. Bank. Forsikring. Og deg. 2. kvartal 2012 2
 3. Alle tall gjelder konsernet med mindre annet er spesifisert. GOD UTVIKLING I UNDERLIGGENDE DRIFT OG GODT KVARTALSRESULTAT Hittil i år: Andre kvartal: (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2011) RESULTAT Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank fusjonerte Som følge av de forhold som er omtalt ovenfor er flere med virkning fra 1. november 2011. Rygge-Vaaler sammenligningstall i det offisielle kvartalsregnskapet Sparebank ble definert som overtakende part i fusjonen, lite informativt. Leseren anbefales dermed å benytte og den fusjonerte banken endret samtidig navn til proforma kvartalsregnskapet for å få fullt utbytte av disse SpareBank 1 Østfold Akershus. Regnskapet hittil i år og sammenligningstallene. for 2. kvartal 2012 utgjør SpareBank 1 Østfold Akershus. Til sammenligning inneholder sammenligningstallene Andre kvartal fra 2011 kun regnskapstall for tidligere Rygge-Vaaler Resultat før skatt for kvartalet ble på 58,0 mill kr (28,2 Sparebank. mill kr). Resultatet fra den ordinære virksomheten utgjorde 43,9 mill kr (26,7 mill kr). Resultatet er preget I tillegg til den offisielle kvartalsrapporten er det av økning i rentenetto og vekst i provisjonsinntektene utarbeidet proforma kvartalsregnskap som viser sammenlignet med første kvartal 2012. resultat- og balansetall som om de to bankene var fusjonert med virkning fra 1. januar 2010. Proforma Egenkapitalavkastningen for resultat etter skatt ble på kvartalsregnskapet offentliggjøres samtidig med det 13,57 % (8,77 %). offisielle kvartalsregnskapet. 2. kvartal 2012 3
 4. Hittil i år Økningen fra fjoråret er i hovedsak sammensatt av høyere Resultat før skatt ble på 104,8 mill kr (40,8 mill kr). inntekter fra betalingsformidling på 8,3 mill kr, høyere Resultatet er preget av bedring i underliggende drift inntekter fra forsikring på 5,1 mill kr, høyere provisjoner gjennom reduksjon i fundingkostnadene, økning i provi- fra SpareBank 1 Boligkreditt AS på 9,5 mill kr og høyere sjonsinntektene, god avkastning fra finansielle instrumenter inntekter fra Eiendomsmeglervirksomheten på 2,9 mill kr. og positiv resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen. Resultat av ordinær drift var 68,2 mill kr ved utgangen av Netto avkastning på finansielle instrumenter, inklusive resultat- 2. kvartal 2012 (47,3 mill kr). andel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, utgjorde pr 2. kvartal en gevinst på 51,8 mill kr (4,7 mill kr). Egenkapitalavkastningen for resultat etter skatt var 11,36 % (6,23 %). Bankens aksje- og obligasjonsportefølje har hittil i år netto kursgevinster på 5,5 mill kr. SpareBank 1 Østfold Morbankens resultat før skatt ble på 115,3 mill kr. Resultat Akershus har en meget konservativ investeringsfilosofi. etter skatt ble på 75,8 mill og er spesielt påvirket av to Aksjeporteføljen er meget liten og obligasjonsporteføljen forhold som til sammen gir en høy skattebelastning. består utelukkende av høykvalitetsobligasjoner fra solide Tidligere nedskrivning knyttet til selskap i Fasett Eiendom utsteder med lav markedsvolatilitet. konsernet er inntektsført med 52,3 mill kr. Nedskrivningen har tidligere gått til fradrag i skattepliktig inntekt, Nettogevinsten fra bankens fastrenteutlån utgjør denne inntekten er dermed tilsvarende skattepliktig og til sammen 11,9 mill kr, netto gevinst fra bankens påvirker skattekostnaden i sin helhet. Videre er aksjene i fastrentegjeld som følge av Fair Value Option vurdering Fasett Eiendom AS nedskrevet med 48,0 mill kr. Denne utgjør 13,4 mill kr, mens utbytte og inntekter fra valuta nedskrivningen er ikke skattemessig fradragsberettiget og utgjør hhv. på 4,3 mill kr og 2,4 mill kr. påvirker dermed ikke skattekostnaden. Regnskapsmessig sitter dermed morbanken med samme nedskrivning Konsernets andel av resultatet fra felleskontrollerte virksom- av Fasett konsernet som tidligere, men nå ligger heter utgjorde ved utgangen av 2. kvartal 2012 til sammen nedskrivningen på aksjer mens den tidligere lå på utlån. 14,4 mill kr, fordelt på 9,5 mill kr (3,5 mill kr) fra Denne problemstillingen er eliminert på konsern. Samarbeidende Sparebanker AS, 2 mill kr (2,5 mill kr) fra Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS og 2,9 mill kr Netto renteinntekter (0,7 mill kr) fra Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS. Rentenetto ved utgangen av 2. kvartal 2012 ble på 132,8 mill kr (98,8 mill). Rentenettoen utgjorde 1,55 % (1,45 %) Sum inntekter ved utgangen av 2. kvartal var 277,8 mill kr av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Utviklingen i netto (165,1 mill kr). renteinntekter påvirkes av overføring av lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Økningen i rentenetto fra 1. kvartal Driftskostnader kan i hovedsak tilskrives reduserte fundingkostnader Kostnadene var ved utgangen av 2. kvartal 2012 på som oppstår som følge av at banken har valgt å øke 157,9 mill kr (113,1 mill kr) som var 1,84 % (1,66 %) overføringen av utlån til SpareBank 1 Boligkreditt AS av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økningen i fremfor å hente inn ny ekstern funding. Den eksterne driftskostnadene fra samme periode i fjor skyldes i fundingen i perioden er derfor redusert. hovedsak en større organisasjon etter fusjonen. Det generelle markedsrentenivået er redusert, men kredittpåslaget i markedet er fortsatt høyt og kostnadene Ved utgangen av 2. kvartal 2012 hadde konsernet netto for langsiktig finansiering økte i kvartalet. Bankens tap på 15,2 mill kr (11,2 mill kr). Dette utgjorde 0,18 % finansieringskostnad i pengemarkedet øker derfor fortsatt (0,17 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap i gjennom refinansiering av pengemarkedsfinansiering. prosent av brutto utlån utgjorde 0,23 % (0,20 %) ved utgangen av 2. kvartal 2012. Hittil i år er utlånene i balansen redusert med 972,2 mill kr. Ved utgangen av 2 kvartal var saldo på lån overført til Individuelle nedskrivninger utgjorde ved utgangen SpareBank 1 Boligkreditt AS på 5 292,5 mill kr (3 238,2 av 2. kvartal 2012 66,5 mill kr (76 mill kr). Gruppe- mill kr). Inntjeningen på denne lånemassen fremkommer nedskrivningene var 25,9 mill kr (18,4 mill kr). Til sammen under netto provisjonsinntekter, og utgjorde 19,9 mill kr utgjør nedskrivningene 0,68 % (0,84 %) av brutto utlån. (10,4 mill kr) pr 2. kvartal 2012. Resultat av virksomhet holdt for salg utgjorde en gevinst Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde 93,2 på 0,6 mill kr etter skatt og relaterer seg i sin helhet til mill kr (61,6 mill kr) ved utgangen av 2. kvartal 2012. Fasett Eiendom AS. 2. kvartal 2012 4
 5. BALANSEN fortsatt krevende utsikter for europeisk økonomi kan raskt Forvaltningskapitalen inklusive SpareBank 1 Boligkreditt påvirke finansieringsmulighetene for norske banker. Av AS, utgjorde 22 338,8 mill kr ved utgangen av 2. kvartal, en den grunn vil styret og administrasjonen gi området mye økning på 832,2 mill kr siden årsskiftet. Forvaltnings- oppmerksomhet også i tiden fremover. kapitalen etter overførsel var 17 296,2 mill kr, og utgjorde en reduksjon på 387,5 mill kr siden årsskiftet. Samlet reduksjon Utlån skyldes i hovedsak en reduksjon i utlån. Det er foretatt store Brutto utlån inklusive overføring til SpareBank 1 overførsler til SpareBank 1 Boligkreditt AS i 2012. Boligkreditt AS utgjorde 18 863,8 mill kr ved utgangen av 2. kvartal 2012. Dette tilsvarer en 12 måneders utlånsvekst Kapitalanskaffelse på 31,11 % (3,0 %), en hittil i år vekst på 1,33 % og en I 2. kvartal har krisen i Europa vært altoverskyggende utlånsvekst siste kvartal på 1,42 %. Etter en periode for utviklingen i de fleste markeder. Usikkerheten har preget av internt fokus på grunn av fusjon er nå konsernet vært stor igjennom hele perioden, og risikobildet økte rigget for å utnytte sitt spennende markedspotensiale. ytterligere i juni. Siste kvartal er en positiv bekreftelse på dette. Etter overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS utgjorde brutto Likviditeten i det norske finansieringsmarkedet har utlån 13 571,3 mill kr som tilsvarer en økning på 21,7 % imidlertid vært god, men krisen i Europa har medført noe (- 2,74 %) siste 12 måneder. Hittil i år er utlån eksklusiv lavere emisjonsaktivitet også i Norge samtidig som prisen SpareBank 1 Boligkreditt AS redusert med 972,2 mill kr. har økt. Innskudd SpareBank 1 Østfold Akershus har i hele perioden hatt Konsernets innskudd fra kunder har økt med 38,20 % god tilgang til finansiering i markedet og emitterte et (8,74 %) de siste 12 måneder til 10 572,4 mill kr (7 650,2 obligasjonslån pålydende 300 mill kr med forfall i 2015 i mill kr). Innskuddsdekningen var på 77,9 % (68,61 %) slutten av kvartalet. I tillegg har konsernet valgt å benytte ved utgangen av 2 kvartal 2012. Hittil i år er innskudd fra SpareBank 1 Boligkreditt AS for å erstatte bankens kunder økt med 346,9 mill kr (3,39%) og i siste kvartal låneforfall. I 2. kvartal er utlån på ytterligere 619 mill. har innskuddene økt med 467,4 mill kr (4,63%). kroner overført boligkredittselskapet. Per 30. juni 2012 var utlån på til sammen 5 292 mill. kr. (3 238 mill.) overført Kapitaldekning til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Kjernekapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 13,75 % (13,10 %) og kapitaldekningen var 14,24 % Konsernets gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer var (14,54 %). Ren kjernekapitaldekning utgjorde 11,61 % ved utgangen av 2. kvartal på 3 961 mill kr (4 255,8 mill kr). (11,28 %) ved utgangen av 2. kvartal 2012. Styret anser kapitaldekningen og soliditeten som tilfredsstillende. Konsernet har i tillegg ansvarlig lån på til sammen 255,7 mill kr og fondsobligasjoner på til sammen 204,9 mill kr. Banken har ikke emittert ny ansvarlig lånekapital siste Konsernet Sparebank1 Østfold Akershus består av morbanken kvartal (note 10). og de heleide datterselskapene Nekor Gårdselskap AS, EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS, EiendomsMegler 1 Prisnivået for innlån i det norske markedet har steget i Sarpsborg AS, EiendomsMegler 1 Østfold, samt Uden Holding dette kvartalet og kredittpåslaget er i dag betydelig høyere Ltd. I tillegg er heleide Fasett Eiendom AS konsolidert under enn hva kredittpåslaget tradisjonelt har vært for norske virksomhet og anleggsmidler klassifisert for salg. banker. Dette innebærer at refinansiering av bankens pengemarkedsfinansiering medfører økt innlånskostnad. Nekor Gårdselskap AS hadde ved utgangen av 2. kvartal 2012 et resultat etter skatt på 1,1 mill kr (0,8 Bankens likviditetsrisiko er redusert gjennom spredning mill kr). EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS av innlånene på ulike markeder, innlånskilder, oppnådde et resultat etter skatt på 0,8 mill kr (0,6 mill instrumenter og løpetider. Konsernet vil videre tilpasse kr), EiendomsMegler 1 Sarpsborg AS 0,6 mill kr og seg til de nye likviditets- og kapitalkrav som ventes EiendomsMegler 1 Østfold AS 0,5 mill kr. innført i løpet av de nærmeste årene, blant annet gjennom å øke andelen lån med lang løpetid. Resultat før skatt for datterselskapene var henholdsvis 1,5 mill kr, 1,1 mill kr, 0,8 mill kr og 0,7 mill kr. Bankens styre har vedtatt en likviditetsstrategi som blant annet inneholder beredskapsplaner og stressanalyser. VESENTLIGE TRANSAKSJONER MED Innskuddsdekningen har utviklet seg meget positivt og er I 4. kvartal 2011 overtok SpareBank 1 Østfold Akershus ved utgangen av kvartalet på 77,9 % (68,61 %) aksjene i Fasett Eiendom AS. Disse aksjene er ikke solgt, Styret vurderer likviditetssituasjonen som god, men men det er iverksatt tiltak for å sikre hensiktsmessig 2. kvartal 2012 5
 6. realisasjon i tiden fremover. I konsernregnskapet er et kontinuerlig internt fokus på risikohåndtering fører overtakelsen klassifisert som eiendeler holdt for salg og til at den gode kredittkvaliteten i konsernets portefølje utgjør 94,7 mill kr. opprettholdes. Det meste av porteføljen er sikret med pant i fast eiendom. Sikkerhetsdekningen er god, noe som Alle datterselskapene har sine ordinære bankforhold tilsier begrenset tapspotensial så lenge sikkerhetsverdiene med Sparebank1 Østfold Akershus. Av vesentlige ikke forringes vesentlig. transaksjoner kan nevnes at Nekor Gårdselskap AS har lån i Sparebank1 Østfold Akershus på 31,6 mill kr, mens Likeledes er kvaliteten i bedriftsmarkedsporteføljen god. døtre av Fasett Eiendom AS har lån på 115,0 mill kr. Utviklingen er positiv og porteføljens risikoprofil er Videre har SpareBank 1 Østfold Akershus et garantiansvar bedret siden årsskiftet. Porteføljens gjennomsnittlige på 60,5 mill kr for EiendomsMegler 1 Sarpsborg AS og misligholdssannsynlighet har en positiv utvikling, EiendomsMegler 1 Østfold AS. spesielt andelen høyt risikoutsatte engasjement. Forventede tap er stabilt, og en vesentlig andel er sikret i fast eiendom. Konsernets lave andel av Hensyntatt bankens egenkapitalutvikling og soliditet, bedriftsmarkedsportefølje på 22 % (inkl. Boligkreditt) tar banken sikte på at opp til 50 % av årets overskudd gjør også at risikoprofilen totalt sett er lav. Konsernets kan benyttes til utbyttemidler (kontantutbytte og gaver største konsentrasjon er i bransjen ”omsetning og drift av til allmennyttige formål). Det er en målsetting for eiendom”. banken å likebehandle bankens to eiergrupperinger i tråd med intensjonene i gjeldende lovgivning. Dette Likviditetsrisiko medfører at banken vil søke å unngå uønskede inn- og Likviditetsrisiko defineres som risiko for at konsernet utvanningseffekter som følge av ulik behandling av de to ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere eiergrupperingene. økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger. RISIKOSTYRING Styret har vedtatt en strategi for likviditetsstyring. Den blir gjennomgått minimum en gang i året. Strategien Konsernet arbeider for en helhetlig risikostyring. inneholder konkrete rammer og styringsparametere, Risikostyringsprosessen skal reflektere måten ledelsen retningslinjer for diversifisering og retningslinjer for styrer virksomheten på. Hver risikokategori rapportering. Inkludert er også en beredskapsplan for /forretningsområde er tildelt ansvarlig leder som har likviditet. Det foretas kvartalsvise stresstestanalyser for ansvaret for at risikostyringen gjennomføres i henhold likviditetsrisikoen. til konsernets policy. Bankens organisasjonsstruktur underbygger policy for risikostyring, og gir rammene for Konsernet reduserer sin likviditetsrisiko gjennom planlegging, utførelse, kontroll og overvåking av strategier, spredning av innlånene på ulike markeder, innlånskilder mål og aktiviteter. Klart definerte ansvarsområder og og forfallstidspunkter. Fremdeles er usikkerheten i hensiktsmessige rapporteringslinjer vektlegges. Det er finansmarkedene åpenbare og medfører at banken også etablert effektive rutiner for å sikre god styring, kontroll fremover vil sitte med høy likviditetsreserve. og etterlevelse. Markedsrisiko For å kunne nå konsernets strategiske målsetting og Markedsrisiko er risiko for tap som følge av endringer forventet utvikling, arbeider styret og ledelsen aktivt med i markedspriser som renter, valutakurser og konsernets risikobilde og vedtatte rammer, slik at det kan verdipapirkurser. velges målrettede tiltak for å styre risikoen. Kvaliteten på risikohåndteringen følges opp med kontinuerlig Markedsrisiko oppstår i konsernet hovedsakelig fra rapportering til ledelsen og styret. konsernets investeringer i obligasjoner, sertifikater og aksjer, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte Kredittrisiko på utlånsporteføljen er bankens største bankdriften, som funding og rente- og valutahandel. risikoområde. Risikobildet på utlånsporteføljen følges derfor tett opp med hjelp av modeller som overvåker og Styringen av markedsrisiko skjer gjennom detaljerte beregner eventuelle svingninger. rammer for blant annet investeringer i aksjer, obligasjoner og posisjoner i rente og valutamarkedene. Rammene blir Konsernets moderate risikoprofil er uendret også etter gjennomgått og vedtatt av styret minimum en gang årlig. fusjonen. Porteføljenes risikoprofil i Rygge-Vaaler Risikostørrelsen overvåkes løpende og følges opp gjennom Sparebank og Halden Sparebank var tilnærmet identiske. periodevise rapporter til styret. Et vedvarende lavt rentenivå bidrar til stabilitet. Banken benytter et markedsledende verdipapirsystem for Kvaliteten i personmarkedsporteføljen er meget god, og å styre og kontrollere bankens markedsrisiko. 2. kvartal 2012 6
 7. Renterisiko oppstår hovedsakelig fra fastrenteutlån og kaos i Hellas og stor usikkerhet omkring spanske bankers funding i fastrentepapirer. kapitalisering. Som et ledd i den løpende likviditetsstyringen har Til tross for noen avklaringer forventer SpareBank 1 SpareBank 1 Østfold Akershus behov for å disponere Østfold Akershus at det vil ta lang tid før situasjonen en beholdning av verdipapirer som kan benyttes på i finansmarkedene normaliseres og det forventes nye flere måter for å regulere konsernets behov for likviditet perioder med stor usikkerhet. Hellas har et svært og som grunnlag for sikkerhetsstillelse i Norges Bank. krevende program som skal gjennomføres, et program de Banken har kun rammer for å eie høykvalitetsobligasjoner. trolig vil ha store problemer med å leve opp til i praksis. Beholdningen av verdipapirer var på 1 415,5 mill kr (1 Bankkrisen i Spania vil trolig komme i bølger, og det kan 215,8 mill kr) ved utgangen av 2. kvartal og blir bokført til i tillegg oppstå politisk usikkerhet når valget i Italia om et virkelig verdi over resultatet. år nærmer seg. Valutavirksomheten er i all hovedsak knyttet til kunde- Den økonomiske situasjonen i Norge, der Sparebank 1 handler. Dette innebærer at det skal holdes begrensede Østfold Akershus har all sin virksomhet, er imidlertid god valutaposisjoner. Konsernet er i liten grad involvert og utsiktene fremover er gode og stabile. i valutarelaterte instrumenter og bankens aggregerte valutaposisjoner er betydelig under maksimalrammene. En viktig målsetting for styret og administrasjonen i etterkant av fusjonen var å bedre kundeorienteringen i konsernet. Dette kvartalet har gitt oss mange bekreftelser Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for tap som på at vi er på rett vei i form av nye attraktive kunder som følge av: har ønsket å inngå et langsiktig samarbeid med SpareBank 1 Østfold Akershus. Underliggende utvikling i bankdriften gir et godt grunnlag for optimistisk fremtidstro. Banken er godt rustet for å styrke sin markedsposisjon i et attraktivt geografisk område i vekst. Operasjonell risiko representerer både på kort og lang sikt en trussel som kan medføre en vesentlig kostnad. Konkurransesituasjonen og utviklingen i fundingmarkedet Konsernet skal derfor til en hver tid ha en effektiv vil fortsatt være viktige parametre for bankens risikostyring, og overvåke slik at enkelthendelser resultatutvikling. forårsaket av operasjonell risiko ikke skal kunne skade konsernets stilling i alvorlig grad. Konsernet har en Samlet sett venter SpareBank 1 Østfold Akershus at moderat risikoprofil for operasjonell risiko, og arbeider utviklingen i konsernet blir positiv fremover. kontinuerlig med risikoreduserende tiltak. Styrets oppfatning er at banken er godt rustet til å møte UTSIKTENE FREMOVER volatile markeder fremover. Krisen i Europa utviklet seg negativt i 2. kvartal og hovedårsaken var økt frykt for politisk og økonomisk Moss, den 14. august 2012 I styret for SpareBank 1 Østfold Akershus: Jan A. Sannem Jørgen Cato Broch Styrets leder Tom Grip Randi Sæter Tormod Melnæs Trond Anstensrud Tove Mangård Janne-Gerd Kanebog Ansattes repr. Ivar Listerud Adm. dir. 2. kvartal 2012 7
 8. Styret og administrerende direktør har i dag behandlet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og og fastsatt halvårsberetningen og det sammendratte opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapsregnskapet og det konsoliderte halvårsregnskapet selskapet og konsernets eiendeler, gjeld og finansielle for Sparebank 1 Østfold Akershus pr 30. juni 2012 stilling og resultat som helhet pr. 30. juni 2012 og 30. juni inklusive sammendratte sammenligningstall pr 30. juni 2011. 2011. Halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres 34 Delårsrapportering som fastsatt av EU samt norske innflytelse på halvårsregnskapet. Beskrivelsen av de mest tilleggskrav i verdipapirhandelloven. sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av Etter styrets og administrerende direktørs beste nærståendes vesentlige transaksjoner, gir en rettvisende overbevisning er halvårsregnskapet 2012 utarbeidet oversikt. Moss, den 14. august 2012 I styret for SpareBank 1 Østfold Akershus: Jan A. Sannem Jørgen Cato Broch Styrets leder Tom Grip Randi Sæter Tormod Melnæs Trond Anstensrud Tove Mangård Janne-Gerd Kanebog Ansattes repr. Ivar Listerud Adm. dir. 2. kvartal 2012 8
 9. Innholdsfortegnelse for kvartalsregnskapet HOVEDTALL KONSERN ................................................................................................. 10 ................................................................................................... 11 BALANSE ..................................................................................................................... ............................................................................................. ............................................................................................. ..................................................................................... ................................................. Note 1 Regnskapsprinsipper............................................................................................ .................................................................................. ..................................................................... 20 ................................................................. 20 ........................................................................................... 21 ............................................................................................................ 22 .................................................................................................... .................................................................................................. ...................................................................... ................................................................ Note 11 Verdipapirer ...................................................................................................... ..................................... 2. kvartal 2012 9
 10. Hovedtall konsern RESULTATSAMMENDRAG 1/1-30/6-2012 1/1-30/6-2011 Året 2011 % % % Netto renteinntekter Sum inntekter 277 812 3,24 165 142 2,43 411 142 2,90 Sum driftskostnader 157 855 1,84 113 132 1,66 252 313 1,78 Driftsresultat før tap 119 956 1,40 52 010 0,77 158 829 1,12 Tap på utlån og garantier Resultat før skatt 104 771 1,22 40 775 0,60 129 104 0,91 Skattekostnad 12 021 Resultat fra videreført virksomhet 79 631 0,93 Periodens resultat 80 232 0,94 31 565 0,46 108 820 0,77 HOVEDTALL 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning Kostnadsprosent Balansetall Brutto utlån til kunder Br. utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder Innskuddsdekning Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Forvaltningskapital Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Tap og mislighold Tapsprosent utlån Soliditet Kapitaldekningsprosent Netto ansvarlig kapital Kontor og bemanning Antall kontor 11 Antall årsverk 2011 2010 202 2. kvartal 2012 10
 11. Resultatregnskap MORBANK KONSERN 30.06.12 30.06.11 2. kv 2. kv Året Resultat (i hele tusen kroner) 30.06.12 30.06.11 2. kv 2. kv Året 2012 2011 2011 2012 2011 2011 Renteinntekter Rentekostnader 136 259 99 162 69 244 49 273 206 125 Netto renteinntekter 132 794 98 814 68 720 49 091 204 409 121 Andre driftsinntekter 67 378 45 648 36 214 23 598 154 889 Netto provisjonsinntekter og 93 242 61 628 51 175 32 255 196 595 andre inntekter Inntekter av eierinteresser verdipapirhandel Netto verdiendring på vurdert til virkelig verdi Netto verdiendring på valuta og virkelig verdi: 10 842 6 087 38 674 11 114 310 Netto avkastning på 51 776 4 700 21 319 7 432 10 137 finansielle instrumenter 214 479 150 897 144 132 83 985 361 324 Sum netto inntekter 277 812 165 142 141 214 88 778 411 142 22 100 Andre driftskostnader 136 460 99 265 64 784 47 375 220 493 Sum driftskostnader 157 855 113 132 75 996 54 646 252 313 78 019 51 632 79 347 36 611 140 831 Driftsresultat før tap 119 956 52 010 65 218 34 132 158 829 Tap på utlån og garantier 115 315 40 397 72 177 30 656 111 107 Resultat før skatt 104 771 40 775 58 047 28 177 129 104 Skattekostnad 12 021 75 758 31 627 57 392 25 144 100 216 Resultat fra videreført 79 631 31 565 43 016 22 403 117 083 virksomhet 75 758 31 627 57 392 25 144 100 216 Periodens resultat 80 232 31 565 48 190 22 403 108 820 2. kvartal 2012 11
 12. Resultatregnskap forts. Utvidet resultatregnskap etter IAS 1 MORBANK KONSERN 30.06.12 30.06.11 2. kv 2. kv Året Resultat (i hele tusen kroner) 30.06.12 30.06.11 2. kv 2. kv Året 2012 2011 2011 2012 2011 2011 Utvidet resultat: Andel av utvidet resultat i Endring i virkelig verdi for salg Skatteeffekt på resultatposter 0 over utvidet resultat - 1 193 - 262 - 1 728 - 283 1 472 Sum øvrige resultatposter - 1 220 - 293 - 1 755 - 283 - 8 191 ført mot egenkapitalen 74 566 31 365 55 664 24 861 101 688 Totalresultat 79 012 31 272 46 436 22 120 100 629 Totalresultat fordeling: Ikke kontrollerende eierinteresser MORBANK KONSERN 30.06.12 30.06.11 2. kv 2. kv Året Resultatregnskap i % av 30.06.12 30.06.11 2. kv 2. kv Året 2012 2011 2011 gj.sn. Forv.kap 2012 2011 2011 Netto renteinntekter inntekter 2,52 2,24 3,42 2,50 2,64 Sum inntekter 3,24 2,43 3,33 2,62 2,98 1,60 1,47 1,54 1,41 1,61 Sum driftskostnader 1,84 1,66 1,79 1,61 1,83 0,91 0,77 1,88 1,09 1,03 Driftsresultat før tap 1,40 0,77 1,54 1,01 1,15 Tap på utlån og garantier 1,35 0,60 1,71 0,91 0,81 Resultat før skatt 1,22 0,60 1,37 0,83 0,93 Skattekostnad 0,89 0,47 1,36 0,75 0,73 Resultat fra videreført 0,93 0,46 1,01 0,66 0,85 virksomhet 0,89 0,47 1,36 0,75 0,73 Periodens resultat 0,92 0,46 0,89 0,66 0,85 2. kvartal 2012 12
 13. Balanse MORBANK KONSERN 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Balanse (i hele tusen kroner) 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Brutto utlån til kunder Netto utlån til kunder virkelig verdi Derivater Investering i eierinteresser Investering i konsernselskaper 0 Utsatt skattefordel Andre eiendeler 17 178 062 13 824 528 17 586 350 Eiendeler 17 296 239 13 940 239 17 683 749 Derivater Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital 15 826 213 12 897 396 16 288 912 Sum gjeld 15 845 081 12 905 540 16 280 280 Overkursfond Grunnfondskapital Gavefond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital 0 0 Ikke kontrollerende eierinteresser 0 1 351 849 927 132 1 297 439 Sum egenkapital 1 451 158 1 034 699 1 403 469 17 178 062 13 824 528 17 586 350 Gjeld og egenkapital 17 296 239 13 940 239 17 683 749 2. kvartal 2012 13
 14. Endring i egenkapital ENDRING I EGENKAPITAL - MORBANK Egne Fond for Egenkapital egenkapital- Overkurs Utjevnings- Grunnfonds urealiserte Annen Avsatt Sum egen bevis bevis fond- fond kapital Gavefond gevinster egenkapital utbytte kapital Egenkapital pr. 31.12.2010 147 260 5 249 20 143 656 845 46 579 7 336 17 035 10 794 911 240 Konvertering av grunnfondskap til EKB kapital 0 0 grunnfondskapital 0 Ervervelse av egne Avsatt til gaver for 2010 fra gavefondet Disponert totalresultat Egenkapital pr. 31.12.2011 928 840 - 2 350 147 575 93 280 100 382 1 578 9 419 139 18 577 1 297 439 0 fra gavefondet Udisponert totalresultat Egenkapital pr. 30.06.12 928 840 - 2 350 147 575 93 280 100 382 8 226 75 897 1 351 849 2. kvartal 2012 14
 15. ENDRING I EGENKAPITAL - KONSERN Egne Fond for Egenkapital- egenkapital- Overkurs- Utjevnings- Grunnfonds- urealiserte Annen Avsatt Minoritets- Sum egen bevis bevis fond fond kapital Gavefond gevinster egenkapital utbytte interesser kapital Egenkapital pr. 31.12.2010 147 260 5 249 20 142 656 846 46 578 24 599 106 413 10 794 0 1 017 881 fondskap til EKB kapital 0 0 grunnfondskapital 0 Ervervelse av egne Minoritet - 10 794 Avsatt til gaver for 2010 fra gavefondet Disponert totalresultat Egenkapital pr. 31.12.2011 928 840 -2 350 147 575 93 279 100 382 1 578 27 090 87 173 18 577 1 326 1 403 469 gavefondet erende eierinteresser Udisponert totalresultat 0 0 Egenkapital pr. 30.06.12 928 840 -2 350 147 575 93 279 100 382 0 25 895 157 538 0 0 1 451 158 Morbank - tall i tusen 30.06.12 31.12.11 01.11.11 01.01.11 31.12.10 Overkursfond Andel fond for urealiserte gevinster Andel annen egenkapital A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 1 177 396 1 142 793 1 103 306 174 122 163 323 Grunnfondskapital Gavefond Andre frie fond 11 Andel fond for urealiserte gevinster B. Sum sparebankens fond 101 046 98 381 134 612 725 323 641 506 Egenkapital ekskl. avsatt utbytte 1 278 441 1 241 174 1 237 918 899 446 804 829 Egenkapitalbevisbrøk (A/(A+B)) 92,10 % 92,07 % 89,13 % 19,36 % 20,29 % 2. kvartal 2012 15
 16. MORBANK KONSERN 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Kontantstrømoppstilling (i hele tusen kroner) 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Tap på utlån 85 814 52 409 59 788 Netto kontantstrøm fra driften 142 578 53 277 72 647 Endring netto utlån og overtatte eiendeler Endring innskudd kunder 1 102 033 605 623 760 526 Netto kontantstrøm fra virksomheten 1 191 112 603 040 764 030 - 114 330 - 24 700 228 224 Netto kontantstrøm investeringer - 203 414 - 22 986 224 727 Endring låneopptak verdipapirer - 582 833 - 285 131 - 860 808 Netto kontantstrøm finansiering - 582 833 - 285 131 - 860 807 404 870 348 201 127 942 Netto endring likvider 404 866 348 201 127 950 770 978 683 559 643 036 Likviditetsbeholdning IB 770 985 683 559 643 035 1 175 848 1 031 760 770 978 Likviditetsbeholdning UB 1 175 851 1 031 760 770 985 2. kvartal 2012 16
 17. Resultater fra kvartalsregnskapene konsern 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 RESULTAT Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter 68 720 64 074 56 181 49 414 49 091 49 724 57 826 54 485 2 211 Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter 51 175 42 067 101 539 33 428 32 255 29 373 31 723 32 572 2 2 2 Inntekter av eierinteresser Netto gevinst på verdipapirhandel eiendeler vurdert til virkelig verdi: derivater vurdert til virkelig verdi: Netto avkastning på finansielle instrumenter 21 319 30 457 1 208 4 229 7 432 - 2 732 9 631 5 699 Sum inntekter 141 214 136 598 158 928 87 072 88 778 76 365 99 179 92 755 Andre driftskostnader Sum driftskostnader 75 996 81 859 84 414 54 766 54 646 58 486 74 055 50 756 Driftsresultat før tap 65 218 54 738 74 513 32 305 34 132 17 878 25 125 41 999 Tap på utlån og garantier Resultat før skatt 58 047 46 724 68 008 20 321 28 177 12 598 20 471 41 370 Skattekostnad Resultat fra videreført virksomhet 73 079 56 831 65 172 14 675 22 403 9 163 19 893 28 039 etter skatt Periodens resultat 48 190 32 042 62 580 14 675 22 403 9 163 19 893 28 039 2. kvartal 2012 17
 18. Resultater fra kvartalsregnskapene konsern forts. HOVEDTALL 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning Kostnadsprosent Balansetall Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder Innskuddsdekning Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt kvartalet Forvaltningskapital Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Tap og mislighold Tapsprosent utlån Soliditet Kapitaldekningsprosent Netto ansvarlig kapital Kontor og bemanning Antall kontor 11 11 11 11 11 Antall årsverk Egenkapitalbevis 5) annualisert 2. kvartal 2012 18
 19. Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet og morbankregnskapet for SpareBank De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er 1 Østfold Akershus er utarbeidet etter internasjonale fulgt i kvartalsregnskapet som i siste årsregnskap. regnskapsprinsipper - IFRS. I kvartalsrapporteringen er IAS 34 Interim Financial Reporting lagt til grunn. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Morbank Periodens tapskostnader Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Morbank Individuelle nedskrivninger *) Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Morbank Gruppenedskrivninger Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Morbank Misligholdte engasjement Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Individuelle nedskrivninger Avsetningsgrad Morbank Øvrige tapsutsatte engasjement Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Individuelle nedskrivninger Avsetningsgrad 2. kvartal 2012 19
 20. Morbank Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Offentlig sektor Industri Varehandel Hotell og restaurantdrift Transport 10 012 10 012 Morbank Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Offentlig sektor Industri Varehandel Hotell og restaurantdrift Transport 13 717 860 11 173 159 14 723 203 Sum 13 571 264 11 149 572 14 543 513 2. kvartal 2012 20
 21. Segmentinformasjon er definert som virksomhetsområder Nekor Gårdsselskap A/S er et rent forvaltningsselskap, med et eller geografiske markeder. Det vurderes ikke å foreligge overordnet mål å forvalte egne og morbankens eiendommer. vesentlige forskjeller i risiko og avkastning på produkter og Selskapets primære markedsområder er de kommuner som tjenester i markedene som er definert som bankens konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus opererer i. hovedmarkeder. For uten bankdrift har morbanken fem EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS driver med heleide datterselskaper, Nekor Gårdsselskap AS, eiendomsmegling i Vestby, Drøbak, Askim, Moss og EiendomsMegler1 Østfold og Akershus AS, EiendomsMegler1 Fredrikstad. EiendomsMegler1 Sarpsborg AS har kontor i Sarpsborg AS, EiendomsMegler1 Østfold AS og Uden Sarpsborg og EiendomsMelger1 Østfold AS har kontor i Holding Ltd. Halden. Uden Holding Ltd er registrert som eier av bankens leilighet i Spania. Selskapet har hovedkontor på Gibraltar. 30.06.2012 PM BM EM1 3) Nekor Ufordelt Konsern Resultatregnskap Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån og garantier Balanse Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning Andre eiendeler Egenkapital 31.12.11 PM BM EM1 2) Nekor Ufordelt Konsern Resultatregnskap Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån og garantier Balanse Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning Andre eiendeler 10 012 Egenkapital 2. kvartal 2012 21
 22. Morbank og Konsern Til virkelig verdi over resultatet 30.06.12 30.06.11 Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi Valutainstrumenter Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser Sum valutainstrumenter 16 14 259 223 Renteinstrumenter Sum renteinstrumenter 99 053 15 136 90 617 4 766 Renteinstrumenter sikring Nettoeffekt av sikring Sum renteinstrumenter sikring 13 105 482 - 3 109 - 964 Sum valuta- og renteinstrumenter Sum valuta- og renteinstrumenter 112 175 15 632 87 766 4 025 2. kvartal 2012 22
 23. Morbank Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Grunnfondskapital Overkursfond Gavefond Fond for urealiserte gevinster 1 276 092 895 504 1 297 439 Sum balanseført egenkapital 1 370 928 1 003 133 1 403 469 Utsatt skattefordel Urealiserte verdiendringer 1 368 775 962 918 1 395 653 Sum kjernekapital 1 220 349 936 769 1 273 245 Tilleggskapital Fradrag i tilleggskapital 1 535 722 1 094 548 1 591 378 Sum ansvarlig kapital 1 264 026 1 040 038 1 351 832 Beregningsgrunnlag 16,56 % 15,34 % 16,99 % Kapitaldekningsprosent 14,24 % 14,54 % 14,92 % Morbank Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 inntekter Andre eiendeler 60 891 52 714 64 720 Sum 95 095 64 853 80 284 2. kvartal 2012 23
 24. Morbank Konsern 30.06.12 30.06.11 31.12.11 30.06.12 30.06.11 31.12.11 138 565 94 524 140 657 Sum 164 269 104 425 143 647 Verdipapirgjeld 30.06.12 31.12.11 Sum verdipapirgjeld 3 961 605 4 549 246 Endring i verdipapirgjeld 30.06.12 Emittert i 2012 Forfalt/innløst Øvrige endringer 31.12.11 Sum verdipapirgjeld 3 961 606 - 224 550 1 797 4 549 246 Ansvarlig lånekapital 31.03.12 Emittert i 2012 Forfalt/innløst Øvrige endringer 31.12.11 Ordinær ansvarlig lånekapital Sum verdipapirgjeld 460 679 5 176 450 359 2. kvartal 2012 24
 25. Note 11 Verdipapirer Verdipapirer - obligasjoner og sertifikater 30.06.12 30.06.11 31.12.11 Ansvarlig lån Sum verdipapirer 1 415 548 1 222 307 1 404 036 Det var 983 egenkapitalsbeviseiere pr. 30.06.2012. De største var: Antall % av totalt antall egenkapitalbevis 1 2 OVIDIA INVEST AS TERRA UTBYTTE ARGO SECURITIES AS 10 BYGG HJEM OG HOBBY AS 11 OTKRITIE SECURITIES LIMITED 12 WIKBORG TORD GEIR ALLUMGÅRDEN 20 NÆSS JUST BIRGER Sum 20 største 8 471 454 91,20 % Øvrige egenkapitalbeviseiere 816 945 8,80 % Totalt antall egenkapitalbevis 0 (pålydende kr. 100) 9 288 399 100 % 2. kvartal 2012 25
 26. SpareBank 1 Moss SpareBank 1 Soon Kongensgate 21, 1530 Moss Torggt. 12, 1707 Sarpsborg Storgata 22, 1555 Son Telefon: 05700 Telefon: 05700 Telefon: 05700 Telefaks: 69245710 Telefaks: 64 98 20 55 SpareBank 1 Fredrikstad avd. Halmstad K G Meldahlsv 9 Ryggeveien 353, 1580 Rygge Mølleveien 4, 1540 Vestby 1671 Kråkerøy Telefon: 05700 Telefon: 05700 Telefon: 05700 Telefaks: 64 95 45 15 Telefaks: 69310216 avd. Varnaveien SpareBank 1 Våler SpareBank 1 Fredrikstad Midtveien 1, 1526 Moss Vestlia 1, 1592 Våler avd. Seljeveien Telefon: 05700 Telefon: 05700 Seljeveien 3,1661 Fredrikstad Telefaks: 69264725 Telefaks: 69 28 74 05 Telefon: 05700 Telefaks: 69346671 SpareBank 1 Råde Sarpsborgveien 2, 1640 Råde Storgaten 18, 1440 Drøbak SpareBank 1 Halden Telefon: 05700 Telefon: 05700 Wiels Plass 2, 1771 Halden Telefaks: 69282005 Telefon: 05700 Skolegata 6, 1830 Askim Telefon: 05700 2. kvartal 2012 26
 27. Vi er der du er
Publicidad