Publicidad

Delårsrapport 3. kvartal 2010

SpareBank 1 Telemark
26 de Oct de 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Próximo SlideShare
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Cargando en ... 3
1 de 10
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Delårsrapport 3. kvartal 2010(19)

Publicidad

Delårsrapport 3. kvartal 2010

 1. Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2010
 2. Kvartalsrapport pr 3. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport pr 3. kvartal 2010 Hovedtall pr 3. kvartal • Driftsresultat før tap og skatt: 121,6 mkr (118,4 mkr) • Netto renteinntekter: 172,3 mkr (174,4 mkr) • Netto provisjons – og andre inntekter: 57,6 mkr (51,4 mkr) • Netto avkastning på finansielle investeringer: 17,8 mkr (27,7 mkr) • Utlånsvekst (inkl. lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS) siste 12 mnd: 7,9 %. • Innskuddsdekning: 68,8 % (70,2 %) • Kapitaldekning (konsolidert): 15,2 % (14,1 %) • Kapitaldekning (ukonsolidert): 15,9 % (14,8 %) Sammenlignbare tall for 2009 i parentes. Resultatutvikling, inntekter og kostnader Sparebanken Telemark hadde pr. 3. kvartal 2010 et resultat før tap og skatt på 121,6 mkr (118,4 mkr), som tilsvarer 1,23 % (1,26 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultat før skatt ble 116,3 mkr (92,3 mkr). Resultatet hittil i år påvirkes positivt av gevinsten knyttet til fusjonen mellom betalingsfor- midlingsselskapene Nordito AS og danske PBS Holding (8,9 mkr) samt tilbakeføring av kostnader knyt- tet til avtalefestet pensjon (6,5 mkr) og utbytte fra SamSpar AS (9,8 mkr). Netto renteinntekter Netto renteinntekter utgjorde 3. kvartal 172,3 mkr (174,4 mkr). Netto renteinntekter i prosent av gjen- nomsnittlig forvaltningskapital (rentenetto) var 1,75 % pr 3. kvartal mot 1,85 % i fjor. Reduksjonen i rentenettoen skyldes reduserte rentemarginer. Ved utgangen av 3. kvartal har banken overført boliglån for 2.140,5 mkr (1.501,3 mkr) til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Inntjeningen fra denne låneporteføljen fremkommer under netto provisjonsinntekter og utgjorde for 3. kvartal 7,6 mkr (5,0 mkr). Netto provisjonsinntekter og andre inntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde 57,6 mkr (51,4 mkr). Hovedårsaken til økningen skyldes økte inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS og økte provisjonsinntekter fra forsikring. Øvri- ge bidragsytere er inntekter fra betalingsformidling og spare-/ plasseringsområdet. Netto avkastning på finansielle investeringer Netto avkastning på finansielle investeringer utgjorde 17,8 mkr (27,7 mkr). Banken har hittil i 2010 mottatt utbytte på til sammen 14,9 mkr mot 8,4 mkr i 2009. Banken har i 3. kvartal en positiv verdiend- ring på finansielle instrumenter på 0,5 mkr mot positiv verdiendring i 2009 på 17,8 mkr. Sum inntekter utgjør 247,6 mkr (253,5 mkr). Driftskostnader Totale driftskostnader pr 3. kvartal utgjorde 126,0 mkr (135,1 mkr), en reduksjon på 9,1 mkr (6,7 %). Hovedårsaken til nedgangen er tilbakeføring av kostnader knyttet til avtalefestet pensjon (6,5 mkr). Kor- rigert for denne posten er driftskostnadene 2,6 mkr lavere enn tilsvarende periode i 2009. Driftskostna- der i prosent av totale driftsinntekter eksl verdiendring på verdipapirer utgjorde pr 3. kvartal 51,0 % (57,3 %). Tap og mislighold Tap på utlån viser en kostnad på 14,3 mkr pr. 3. kvartal mot 26,1 mkr i fjor. Konstaterte tap i 2010 er på 1,9 mkr, mens tilbakeføring på tidligere konstaterte tap er på 0,3 mkr.
 3. Kvartalsrapport pr 3. kvartal 2010 2 Bankens samlede avsetninger for tap på utlån er på 132,3 mkr (118,7 mkr). Dette utgjør 1,17 % (1,09 %) av brutto utlån. Gruppenedskrivninger utgjør 27,8 mkr (38,0 mkr), mens individuelle ned- skrivninger er på 104,5 mkr (80,7 mkr). Styret har lagt vekt på at banken skal ha en moderat risikoprofil samtidig som det skal avsettes tilstrek- kelig til eventuelle og potensielle tap. Historisk har banken hatt svært lave tap på utlån og garantier, og det arbeides systematisk med å finne gode løsninger slik at avsetningene ikke skal bli reelle tap. Balanseutvikling Samlet pr. 30.09 utgjorde forvaltningskapitalen 13.405 mkr som tilsvarer en 12 måneders vekst på 477 mkr, eller 3,7 %. Veksten skyldes i all hovedsak vekst på utlån. Utlån- og innskuddsutvikling Brutto utlån (inklusive overført til Boligkreditt) utgjør 13.409 mkr pr 30.09. De siste 12 måneder har det vært en økning på 985 mkr, tilsvarende 7,9 %. Brutto utlån etter overføring til boligkreditt er på 11.268 mkr en økning på 3,2 % siste 12 måneder. Pr. 30.09 hadde banken et innskuddsvolum på 7.758 mkr. som tilsvarer en årsvekst på 85 mkr, eller 1,1 %. Banken hadde en innskuddsdekning pr. 30.09 i år på 68,8 %, mot 70,2 % på samme tidspunkt i fjor. Likviditet - Funding Det norske finansmarkedet har hittil i 2010 vært volatilt grunnet blant annet urolighetene i Europa og varsling om nye myndighetskrav knyttet til likviditet og funding. Kredittpåslagene på lang funding har økt betydelig. Ekstern funding pr. 30.09.2010 var på 4.010 mkr herav, obligasjonslån 2.835 mkr, sertifikater 200 mkr, F-lån på 600 mkr andre bilaterale lån 375 mkr. I tillegg har banken en fondsobligasjon på 75 mkr og kommiterte trekkfasiliteter på til sammen 500 mkr. Banken hadde ved utgangen av 3. kvartal overført utlån til SpareBank 1 Boligkreditt AS på 2.140 mkr som er en økning på 656 mkr fra 31.12.2009. Bankens plasseringer i verdipapirer var 1.213 mkr, mot 1.128 mkr pr 31.12.09. Gjennomsnittlig løpetid på bankens obligasjonsportefølje inkl sertifikater var pr. 30.09.2010 på 2,6 år. Egenkapital Bankens egenkapital utgjør pr. 3. kvartal 1.290 mkr. Bankens konsoliderte kjernekapital utgjør 1.241 mkr. Fondsobligasjoner på til sammen 75 mkr inngår i sin helhet i bankens kjernekapital. Dette gir en konsolidert kapitaldekning på 15,2 % (14,1 %). Ukonsolidert kapitaldekning er beregnet til 15,9 % (14,8 %) Avkastningen på egenkapitalen etter skattekostnad er 9,0 % mot 7,6 % i fjor.
 4. Kvartalsrapport pr 3. kvartal 2010 3 Eierandel i felleskontrollert virksomhet Banken har eierandeler i Samarbeidende Sparebanker AS (6,7 %)og Samarbeidende Sparebanker Ban- kinvest AS (11,85 %). Da investeringene vurderes til kostpris i bankens regnskap, er resultatandelen fra disse selskapene ikke konsolidert inn i bankens regnskap. Datterselskap/Konsern Sparebanken Telemark har 2 datterselskaper; Tufte Eiendom AS og Trygg Eiendomsmegling Grenland AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap fordi datterselskapene ikke anses for å ha betydning for å bedømme bankens stilling og resultat ref RL § 3-8 (2). Organisatoriske forhold Banken hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 161 ansatte, disse utgjør 151,1 årsverk. Ved utgangen av 3. kvartal 2009 hadde banken 160 ansatte, disse utgjorde 149,3 årsverk. Risikoforhold og utsiktene fremover Kredittrisiko knyttet til utlånsporteføljen er bankens største risikoområde. Det har hittil i år vært lave tap på utlån og banken følger aktivt opp løpende engasjementer. Alle kreditter besluttes i henhold til ban- kens bevilgningsreglement. Overvåkning av kredittrisikoen skjer gjennom risikoklassifiseringssystem utviklet i samarbeid med SpareBank1 Gruppen hvor de enkelte kunder klassifiseres på bakgrunn av be- talingsevne, soliditet og sikkerhet. Tapsutviklingen vil være avhengig av den generelle økonomiske utviklingen i Norge og i Telemark sær- skilt. Sett i lys av tidligere lave tap, kan det forventes en mulig økning i tap gjennom kommende perio- der. Banken er både inntjenings- og soliditetsmessig forberedt på dette og vurderer kredittkvaliteten som generelt stabil og god. Norges Bank valgte i september å ikke endre styringsrente. Det er usikkerhet knyttet til pengemarkeds- renten og det generelle rentenivået i 4. kvartal og det kommende året. Det forventes fortsatt press på bankens rentenetto gjennom økte fundingkostnader og dette kombinert med et fall i kundemarginen vil medføre svekket inntjening. Foreslåtte nye krav til kapital og likviditet for norske og europeiske banker, kombinert med skjerpede retningslinjer for sikkerhet for lån i Norges Bank, vil også kunne medføre høyere kostnader. Styret mener at bankens finansielle stilling og gode markedsposisjon gjør at resultatene fremover for- ventes å være tilfredsstillende. Delårsregnskapet er ikke revidert.
 5. Nøkkeltall til regnskapet pr 3. kvartal 2010 NOK 1000 i % av GFK NOK 1000 i % av GFK NOK 1000 i % av GFK Netto renteinntekter 172.263 1,75 174.381 1,85 233.254 1,83 Andre inntekter 75.357 0,76 79.122 0,84 113.903 0,89 Sum inntekter 247.620 2,51 253.503 2,69 347.157 2,73 Driftskostnader 125.997 1,28 135.072 1,43 184.538 1,45 Driftsresultat før tap 121.623 1,23 118.430 1,26 162.618 1,28 Tap på utlån og garantier 14.270 0,14 26.104 0,28 34.558 0,27 Gevinst/tap (-) på verdipapirer 8.962 0,09 0 0,00 -3.000 0,00 Ordinært resultat før skatt 116.315 1,18 92.326 0,98 125.061 0,98 Skattekostnad 32.317 0,33 28.122 0,30 36.736 0,29 Resultat av ordinær drift etter skatt 83.998 0,85 64.204 0,68 88.324 0,69 NOK mill endring hiå siste 12 mnd NOK mill endring ift 30.09.08 NOK mill endring 2009 Brutto utlån før overføring til Boligkreditt 13.409 5,4 7,9 12.424 10,6 12.726 10,1 Brutto utlån etter overføring til Boligkreditt 11.268 0,2 3,2 10.923 3,4 11.241 5,0 Innskudd fra kunder 7.758 1,3 1,1 7.672 6,4 7.658 0,9 Funding 4.010 5,6 9,1 3.676 25,2 3.796 21,2 Gjennomsnittlig egenkapital 1.247 1.124 1.139 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 13.197 12.612 12.734 NØKKELTALL Innskuddsprosent 68,8 70,2 68,1 Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,17 1,09 1,06 Bokført tap i % av brutto utlån 0,127 0,24 0,31 Egenkapitalavkasting etter skatt 9,0 7,6 7,8 Kostnadsprosent eksl endring i verdipapirer 51,0 57,3 58,0 Kapitaldekning før konsolidering 15,9 14,8 16,5 Kapitaldekning etter konsolidering 15,2 14,1 15,9 R 30.09.10 R 2009 31.12.09 R 30.09.09 R 31.12.09 R 31.12.09 RESULTATREGNSKAP BALANSE R 30.09.09 Hittil i år pr 30.09.2010 R 30.09.10 R 2010 Kvartalsrapport pr 3. kvartal 2010 4
 6. Resultatregnskap pr 3. kvartal 2010 R2010 R2009 R 2010 R 2009 31.12.2009 Renteinntekter og lignende inntekter 140.324 122.760 390.857 423.958 545.408 Rentekostnader og lignende kostnader 79.425 64.167 218.594 249.577 312.154 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 60.899 58.593 172.263 174.381 233.254 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 23.415 24.314 67.356 61.775 87.128 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4.642 5.976 13.144 13.759 18.595 Andre driftsinntekter 1.020 938 3.356 3.382 4.333 Netto provisjons- og andre driftsinntekter 19.793 19.276 57.568 51.398 72.866 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. 863 - 14.931 8.404 8.404 Netto verdiendring og gevinst/tap (-) andre renteb. vp 3.964 13.799 2.858 19.320 32.633 Netto avkastning på finansielle investeringer 4.827 13.799 17.789 27.724 41.037 Sum inntekter 85.519 91.668 247.620 253.503 347.157 Lønnskostnader 22.605 21.040 61.754 69.780 95.145 Administrasjonskostnader 12.967 12.342 39.371 40.760 54.678 Avskrivninger 2.019 1.973 6.049 5.561 7.557 Andre driftskostnader 5.176 5.640 18.823 18.971 27.158 Sum driftskostnader 42.767 40.995 125.997 135.072 184.538 Driftsresultat før tap 42.752 50.673 121.623 118.430 162.619 Tap på utlån, garantier mv 1.891 (6) 14.270 26.104 34.558 Gevinst/tap (-) på verdipapirer - - 8.962 - (3.000) Ordinært resultat før skatt 40.861 50.679 116.315 92.326 125.061 Skattekostnad 12.280 15.625 32.317 28.122 36.736 Resultat av ordinær drift etter skatt 28.581 35.054 83.998 64.204 88.324 Rentenetto 1,84 % 1,80 % 1,75 % 1,85 % 1,83 % Kostnadsprosent eksl endring i vp 51,9 % 52,5 % 51,0 % 57,3 % 58,0 % Resultatregnskap (NOK 1.000) Året3. kvartal Hittil i år pr 30.09 Kvartalsrapport pr 3. kvartal 2010 5
 7. Balanse pr 3. kvartal 2010 Balanse (NOK 1.000) R 2010 R 2009 31.12.09 Kontanter og fordringer på sentralbanker 340.257 47.955 48.407 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 577.920 716.456 478.589 Brutto utlån og fordringer på kunder 11.268.484 10.922.840 11.241.484 - individuelle nedskrivninger -104.485 -80.691 -90.103 - gruppevise nedskrivninger -27.800 -38.000 -29.200 Netto utlån til og fordringer på kunder 11.136.199 10.804.149 11.122.181 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp 940.099 987.264 907.912 Aksjer, andeler og andre vp. med variabel avkastn. 239.371 198.681 205.093 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 33.989 15.331 15.331 Utsatt skattefordel 24.443 40.334 24.443 Varige driftsmidler 51.315 53.476 56.148 Andre eiendeler 20.478 15.324 19.946 Forskuddsbet. Ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 41.129 49.122 27.392 Sum eiendeler 13.405.198 12.928.092 12.905.442 Gjeld til kredittinstitusjoner 975.000 1.075.000 975.000 Innskudd fra og gjeld til kunder 7.757.617 7.672.214 7.658.317 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.035.110 2.601.042 2.820.739 Annen gjeld 57.216 63.436 63.301 Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 163.473 192.019 48.880 Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 51.843 89.113 58.308 Ansvarlig lånekapital 75.000 74.907 74.956 Sum gjeld 12.115.259 11.767.730 11.699.501 Opptjent egenkapital 1.205.941 1.096.157 1.205.941 Udekket tap / udisponert overskudd 83.998 64.204 0 Sum egenkapital 1.289.939 1.160.362 1.205.941 Sum gjeld og egenkapital 13.405.198 12.928.092 12.905.442 Overført boligkreditt 2.140.500 1.501.319 1.484.231 Poster utenom balansen Garantiansvar 283.878 285.858 305.233 Pantstillelser 735.021 646.472 748.500 Kvartalsrapport pr 3. kvartal 2010 6
 8. Noter til regnskapet pr 3. kvartal 2010 Note 1 Risikoklassifisering Garantier Trekkfasiliteter 30.09.10 30.09.09 30.09.10 30.09.09 30.09.10 30.09.09 Svært lav 46,3 % 51,0 % 63,7 % 22,2 % 52,1 % 52,0 % Lav 16,1 % 15,6 % 5,2 % 33,9 % 14,1 % 13,3 % Middels 28,4 % 24,7 % 23,0 % 33,1 % 26,0 % 25,4 % Høy 2,2 % 3,0 % 1,6 % 4,1 % 1,6 % 1,9 % Svært høy 7,0 % 5,6 % 6,5 % 6,6 % 6,2 % 7,4 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sum utlån, garantier og kreditter 11.268.484 10.922.840 283.878 285.858 2.019.938 2.033.812 Risikoklassifisering Brutto utlån Note 2 Brutto utlån fordelt på segmenter Brutto utlån fordelt på segmenter 30.09.10 30.09.09 31.12.09 Bedriftmarked 2.978.589 2.767.522 2.844.712 Privatmarked 8.289.895 8.155.318 8.396.772 Sum brutto utlån fordelt på segmenter 11.268.484 10.922.840 11.241.484 Note 3 Tap på utlån Tapskostnad 30.09.10 30.09.09 31.12.09 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 14.055 23.855 33.120 +/- periodens endring i gruppevise nedskrivninger -1.400 3.000 -5.800 + periodens konstaterte tap som tidligere er avsatt som nedskrivning 1.073 6 8.207 + periodens konstaterte tap som tidl. ikke er avsatt som nedskrivning 802 8 212 - periodens inngang på tidligere perioders kostnadsførte tap -260 765 -1.181 Kostnadsført tap på utlån 14.270 26.104 34.558 Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger pr. 01.01 90.103 58.354 58.354 - periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt ind.nedskrivninger -1.073 0 -8.207 + økte individuelle nedskrivninger i perioden 1.247 0 25.777 + nye individuelle nedskrivninger i perioden inkl amortiseringseffekt 15.313 23.295 15.659 - tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -1.105 958 -1.480 Sum individuelle nedskrivninger pr 30.09 104.485 80.691 90.103 Herav spesifiserte tapsavsetninger garantiansvar 0 0 Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger pr. 01.01 29.200 35.000 35.000 + periodens endringer i gruppevise nedskrivninger -1.400 3.000 -5.800 Sum gruppevise nedskrivninger pr 30.09 27.800 38.000 29.200 Misligholdte engasjement Brutto midlligholdte engasjement 125.057 92.783 80.457 - individuelle nedskrivninger -21.876 8.883 -8.601 Netto misligholdte engasjement 103.181 83.900 71.856 Misligholdprosent 1,11 % 0,85 % 0,72 % Tapsutsatte engasjementer Brutto tapsutsatte engasjement 210.531 214.641 210.402 - individuelle nedskrivninger -82.609 71.808 -81.502 Netto tapsutsatte engasjement 127.922 142.833 128.900 0 Kvartalsrapport pr 3. kvartal 2010 7
 9. Note 4 Kapitaldekning 30.09.10 30.09.09 Ansvarlig kapital Sparebankens fond 1.165.941 1.061.757 1.165.941 Gavefond 40.000 34.400 40.000 Sum balanseført egenkapital 1.205.941 1.096.157 1.205.941 Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -24.443 -40.334 -24.443 50 % fradrag ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon -15.960 -21.468 -14.837 Avsatt kapitaldekningsreserve 0 0 0 Fondsobligasjon 75.000 74.907 74.956 Sum kjernekapital 1.240.538 1.109.262 1.241.617 Tilleggskapital utover kjernekapital Fondsobligasjoner 0 0 0 50 % fradrag ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon 0 0 0 Sum tilleggskapital 0 0 Netto ansvarli 0 g kapital (A) 1.240.538 1.109.262 1.241.617 Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II Kapitalkrav for kreditt og motpartsrisiko 530.765 506.814 507.269 Oppgjørsrisiko 0 0 0 Kapitalkrav for posisjons, valuta og varerisiko 48.593 55.893 50.103 Kapitalkrav for operasjonell risiko 46.499 42.556 46.499 Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -1.277 -1.717 -1.187 Fradrag for nedskrivning på grupper av utlån -2.224 -3.040 -2.336 Eiendeler der det er avsatt kapitaldekningsreserve 0 0 0 Minimumskrav ansvarlig kapital (B) 622.356 600.506 600.348 Minimumskrav til kapitaldekning 8,0 % 8,0 % 8,0 % Kapitaldekning (A/B) * 8% 15,9 % 14,8 % 16,5 % herav kjernekapital 15,9 % 14,8 % 16,5 % herav tilleggskapital 0,0 % 0,0 % 0,0 % før konsolidering 31.12.09Kapitaldekning Kvartalsrapport pr 3. kvartal 2010 8
Publicidad