Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ἡ Διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Βρεσθένης Ματθαίου Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως

10.470 visualizaciones

Publicado el

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ , ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΓΟΧ, ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ http://genuineorthodoxchurch.net .

http://neataksi.blogspot.gr

Publicado en: Meditación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Ἡ Διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Βρεσθένης Ματθαίου Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως

  1. 1. itbv peruwafivta, yzvémvq 1p'£p; p.at‘! ¢‘, vii; A '1 tho, Ozvzofpoug mi. pa‘). firm ‘xpécqr j. ‘$310 vi dvayzvtéarg évtimrov 1:05‘ Hvsnpuwxafi ‘ ifi Irjdpovfiaig xzppiav éqiazpttazv tau, unit but vat pfiv ‘ - "'flvéup. atu¢bv zreprazétepov tofi fiéowoc, rré &lt'fo}. o- ' " ’! va: p€p13 brtofiéaszg Eévaz; 1tp6; tbv uxonbv tot! mi- . ~. ::. At Bésta 1'06 6:06 Evtolai 52; ? ¢ve7t'i: i5§up. ev ei- ' . . ‘Wang, 6231:; dvvcp. -£591; Beufloycg. 5:’ ct’; 6 866; 5t5i- j‘, lvcélletat fjpiv ti npéner vii npaittmpav mi t-fvuw iizpzp- wfvi fircocpabywjzsv. Iva: 5:5: ti]; ei; Oebv Hiatew; mi 513‘: tot) tpaptdvezv. mi bra‘: raw 3:-{a0Gw Epywv. ei’izpeoto: 'r/ ts; tlnpovoprijompev §w1‘; v airiwiov mi pmcacpiav. At’ '0‘ léyet gm‘ ‘ int) xazxoo mi rtorfrjcrov &ya96v' xari 1r&1rv' Gmrtep ca is-su dpxfjg vexpév éarz. ofirm ml 1‘, rriom; iveu Epywv va- filictz. fliateéerc 8?; 11‘! 9€6v : 5s7.Eov tijv rtiotzv 65'. ) Sm‘: ttiw A "" , us! ydp uni! tciz Ezzjrévta rtrots-Scum. S-5, 6) xpiatiavé, téts A ' 63; {pm and Mm). Grow tnpwjz ti; évto). a‘z; i; got évste£7tz- 15%", V59 tat (lei ml. at; to-D; salami; tiiw uiibvmv. ’A; i~fjv. -v-$1-at - ' rrEPi eEiAz METAAHWEQZ . ".¢. - ‘CIVIL 5UV1I6V, p.55 ift’/ xpfVEOf'lE, ‘Mi pztglapfivmpg-4; pj gin; Vi Tévubilev &}/ tor Bra‘: vs‘: sipswsv 56210:, xaifiilig md 5 Beta; ii‘ Yfidntqmg :1; tfiv leitoup-{Z22 tau éwpwvsi «Ti 5/711 :7}; a'zyio: ;» 1'- , “ W939‘ fl? -3°? “ V5‘ Yé"'6i 3Zi’i'«; ; Aév fjpzcpettzt ; lczrtév elvau ‘E. “Mali 9EZaL l‘pacpaf ; «Kant ivfipsg dyrot Easalié [. L'aL)> (: r:). ¢'E*. 'd) E ' «fill; 3101391" (5)- 151$: 6 H26; Em‘: ipig. Hate; fjixrtopti ; "U- L j xafizpiazte tév éaiutév 32; ind mitts érpzptiav awp. z- k ' Jtflti; Ia! uuuuatixfiv, mi 213%‘); ~{: 'va3He éiyioi. Aév ad; to léyu) i '~ 1.513 81.4! :00 ’A1r9o: c'). on i Heég. «KizFla: p£aaua obv §7.'J‘ i = : , ‘kiwi, tub mzvtt); iiduojias sxpxég mi nvebgaatog. é: ;-.2- ' év cpéicp H29’-»= (Y) Ma‘i. slvau Eibouolcv Eév pm Biv that tom; 2-33: téoov béoxokav. Eacv :2 ate- Mén to. I O -I'| ""' r ‘ l', N fig; # NH. 6 xoolvfil Q’. X“. ;» 1'
  2. 2. -108- "Eva: Epécpog *7, ii; mi eivazi Eva; nokuapdptntog yépwv écp’ ab‘ 5517,; dmb n‘, v xo). up61’;6pa¢v 8év elvau ciiétog vd p. etoc7La'L6-Q 1:6: Beta puotfiptu ; Nazi‘ mi note; 'r’; p.1:opeE at tofito vd &p. rpL5a'rl~g ; Tb Gairtticpoc elven loutpév Géiov. elven xaiflapaig épaptztbv. elvau dwa- yévvrjrm; 1rveup. ar1:n¢°r'j' pécac sir, tijv xo7«up6v'j6pacv Bairrtcjxev tcbv ms- lactbv divflpumov 1:-fjg a'cp. :zpria: ;. ml €v6uvo'pie0z tbv véov. ’I°qaoi7iv ¢Xprotév' ¢“'OooL yaip eig Xpiotbv éfiauttioflvjte. Xpiotbv évebécap otie» (an). léve: éxaivog. érrofi &vé6vj Em; tpitov ofiporvév. "9318. iv fjtov Euvatbv vdc 1to).7koi1t7tawta'r§uipev tb puotfjpiov tot) érriau 6¢1ttiO| J.a‘C6g, Oélm ya‘: eimb, aiv ho Euvattév var 6auttiCd>p. eBaz 1:205 cpopaiv 61:00 Be). -ijaaiiev, 161:5 rdéov 5év 63‘: eixete xappixv a’ci1;oiSo- liav, mi); ifiiuig p. etac7toqi6a': vop. ev tb p. uct'/ jpiov ‘:71; ebxmpiotiacg 15 : ;pixtév. .oL1t¢v 52v cot; 5nto5ei§u) éycb. miig, X9285 goopiv értafi Oe- ). -fjoste. sive Euvor-rév vs‘: §p.51i‘/ Eta eig tijv xa)iuji6r'j6pacv mi vdr 6:z~ rrti§eo6e. 161: nléov va cpifiyste 6‘ev -r’jp.1i: ope7.1:e' rrpénei vs‘: mm- -rcz-zioflfjte ‘t6tE, mi); e7vou 5UV: x‘C’. 1V va‘c ‘(éVu)[J. E‘/ oifiioi Sta‘: :94 puctfi- pnov ti); patalfjilaewg. K2‘: 5é: v elvzi 1'; perivota, 928513005 p. OU. 556- 1291] uo}. up.6*fj9pac, 52; ttjv éwtoiav Buvatév eivazi Va‘: E'pL€wp. ev xcifls tpapdev 67:0-Ci Bah’, -oops‘; xx! écczig gac-p: t.Ig Belfjocus‘/ , xx‘: X, a‘, Jé, I:zt; v-2‘: poi; ép. r:o5io'gj 522v fjjrnopei; .. z‘-: v eivai fj jretiwoioc pix xo)t-. ip. ‘3v'; - 901 iooflivapog pé 197v xo7tup.6'r'jflpoiv too civiou 61'l'tttOp.9L‘lZO; ; «Kai fiaixpuov o*r&Eo: v,Zao5uvapi-:1 up 1outp<f)»' vac’. tr) 53': -icpuov, érrétaiv atifirj irtb tor‘); 5:p9az). p.oL'-; piacg Eta‘: mtg écpaptiatg jug. Exet Itjv 5i'ivazp. iv Ffircou Ex: -:r tr‘: cicyiov 6a2rtticp.2' «ml otevawiiég éri: -'Ip. ox9~o; énavaiyet tijv xaipiv rtpb; 5). i~{ov &V1‘/ .u)p‘f}’5109LV>‘»' Eva; ate‘/ aypb; Ex xazpbiarg icvafiazivei Em; tév ofipw/6*/ , mi. xotte6a'LLfer tijv )ra'zpiv €- ueivvjv, émfi éxdoapav 5:5: 1‘. rrlijllog ‘tG)‘l écjmzptutiv. .‘sv elim- €5tvt'I'j you 7‘, YVLi)lJ. ‘f), 50.19‘: eivxt ti]; N'3covj; l‘p'qYopiou Va‘. ttiw ‘F191.- mbv 5i5a: om':7Lwv 17;; ’Exx). v,3£a: ;. litlénsts tdipa. sic T’. otéuet €- xefvo, 61:00 dig écpxivetov i€7i~/ xtov -/ .1’. Suoxohbtatov; e2; five: 5&- xpuov, ell; Evaiv Jzvxotevaz-(jtér «Karl Batupuov otoiixv iaofiuvapst up loutpq) mi atevarypb; éTt': }10‘/ ‘llog értxvdvri-: i tvjv )(7'c; "/ npb; 61(- yov dcvaxmpfiaaraarva (6). (a) Ilgbg Fair. xatp. y’. 27. (| “.) . i3; lieoi w3mvoi’n. ;.
  3. 3. _ __. b? ..s: -.- -—109—- Mg 15; _, :2; 1:6 ~7jEei’sp: o' tar‘); xe: v6ve: ; tot’: ofipetvogostvtopog Bx- aildou. tot‘); rtpéi; 'A:1:p: )i6x: ov, pat’) tpépete r-:2; 1:6 pésov. Em‘: v6: “,5 gvavtcwfifjte. Keii Eév 5:opi§ei aig tor‘); xs: va've: ; too 6 ct’)ps: vo- gpévtrnp Bzailetog, p.56 Xéyets. 5t: , Ens? ‘/oi; 67:00 sdlézlset. va‘: '. l'9}V' "anus-a xpévoug 2 éxsivog 6rcr.6 cpovaéoei y_po'vcu; 20' éxetvos 61:00 p. oixeiSoe: . xpévou; 5exe:1tévts' mi oiitm xe:9.= .§'i}g' 6:’ 51:: to‘: aemaptyjpata oy_e56v 5:opi§s: no)t? ioi‘i; Xpévoug va‘: fi1'Cé‘/ ‘!up. EV e‘:1t6- mv Pgggfil-qqaiv. Kai ti oup. rteps: ivsts: : e‘:1i:6 e: i’sto'; crujsxepcdvate, “,3; 5:’-: v elvs: : Euvatév vs‘: ye'vmp. ev 015:0: vs‘: p. ete: ).e':6u. iyiev ; ‘F, mi); ,7 P, g1;a': vo: e: Sév Ext: tifjv a-btfjv r3i3v: :p. :v 6ri: oO Exe: t6 i31,TttlG'. l1 ; emu ml to‘: 5:56 oujsrtepsicrjisite: o; os: leps': . Elva: ozpsclsps‘: 5:s: t‘i 61:6 i. :i‘)toL‘rg tar); 55501;; -i: s:vo'/2:; too s': *{iou B2:-szlaiou 0-spttspsdvetstr 1:6); gz-15:: 5uv. s:t6v ve‘: yivtupiev 565:0: 5:3‘: tijv pets': lYy. p:v' 5i6t: 0' fits P g. 5 ('5; mi); ihtsps: s‘: rt6 tésouc ~ I P 5 _ rfivoug, izvecléywg mcts‘: t6 e’: ;:e’: p- mp, ‘ ya‘: pat: :7ts':6:op. ev' (bets 6 ‘: '5:o; 6 o: ‘ips: vs', os’: vtwp léysi. ruiig elveu Euvectbv vs‘: ~{évu>p. av e'iE: o:. ' mi); fj petiveisc was 6 EC Tti3T. 'EUE vszi xsci 6 Bs: :ri7.e: c.; . i'us: p.o; eiveu p. ‘s t6 liirttrqpx. xx‘. mi); mp. - s‘: ‘v eiva: 6:‘/ s‘: 550: 5'3; 176 ‘$s':1tt: o 2: m: ‘: at; ti"v P‘ i i’- i Ferd! /g[aV‘ mcps‘: 67:00 1} j: sts': vo: o: 逻s: }tef-psi. pévov ts‘: s': jis: p:'r‘, ;is: ts: npoaipetzusi, t6 l3s':1tt: oj: s: i5.§e: ).e: "ps: xx‘: to rtpsrtsctopt‘/ .r5/' us‘: é7:s'. - 5'fi sf; 560! tau s‘: xp:6é3ts: to; vjto xsri. téleiog, 'i'jHeX3 p. ets': vo: s:v lis- Sxiezv xa‘: 6:7n'j9:v-fjv‘ ml értezfitj fifieupe. mi); 6 ivllpiiino; rt57t7.s‘: smoke‘; elven vs‘: X15‘/ ‘Q ei; t-ijv xo: x£s: v, p. s':7k: :rts: o‘: -.; ~’ ob Esrti-Eon p. is: v tpopatv, 8:0‘: tofits a5uup: os tau; ‘/ _pévou; 5:5: vs‘: 1tAvjpotpopfi- ' “ r ’: ‘ K x p ’ ‘ -mi 6 1:£9e évag, mi fjpst, OL bio: vs: E/ _mp. i-u rtlrjpopcipiscv. 116). , -Q jretsivois’: pa; eive liaészis: xsci. s': ).~rjHivv'j. "Lists 61:05, 5‘: v 1‘, pets’: - voie: st‘/ at tel: -:ie: xx‘: 5:). 'rjH: vT'j. t‘: strtopévsi. trite ; to'te dzrtejtéver t6 Elev El; tijv upioiv tot) E: op6:-iteo t1]; vi)-iy_'ij. ; pa; xeci 1:veup. s:t: xo5 W; 31196;, xe:9:‘o; 6 55:0; obpxgoivtmp Bxolleiog el; t6v Beifitspov inb tot); uezvéveig too 1:6 5tO_Dl; Et goavepsi, mi pd; nhjpocpopei, mi); jié 6100; tot‘); o‘il7iou; rrsctépxg cup. -pi_oveZ' «‘Opi§e: v Eé p: ?j Xm- Vq, _ amt; zpfirtip rijv tfl; p. st1vo: a:; lleps:1teie: v». Ke: ‘: E500 mi); :00- ‘ I _ A ‘r = V-« figyjpel vjp. ets': voie: |.1é‘t5i31TI‘Ct’J]. L.: ml xxta: ‘IMV Be: o.). .:ov. s: v afiqyfiaate tijv '(v: iip. rjv tau oplir mi 360:‘) 1:6); Bev SXEIE rrleev gappiav 3:. -réxptoiv ei; p. £e: v ecmjfleizv tsoov '91‘/ Eprl‘/ . 3.
  4. 4. —110—— Eirtcué you tcbpoc. xpzctuxvoi p. ou. per’ éliyac fillépag :6 I191. 3y_x 75*/ atom‘ ti xi‘/ are : naoxdfiete ; Falctov épdarrma. Nani aging 3:2; épumb‘ Ttoto‘/ 9'£; EtE. xacfltbg éxouot xpéog 610: of ‘/ ‘ptotlowoi ; ‘Av nxoxigwpev ; mi vjpeig 'o'). oL p. é técnv npoflupiav flpoopévg- I5 Hioxaz. ‘Aymara 6 Kfipnog Y pm‘: éyio cpoéo-Dp. aL fin 6)i‘{oL ‘floc- lla'coy_c<, (I) Xpmtzav/ oi, Eév 2?. ”/cu éxeilo ércafi léyeml :5‘/32:515. T6 mo xpéato; mi ‘IIGJV 7.oL1tGw ; oacy-qn, -aw 1:15;/ _ac uocvfng. 1’; xactalluczg 25:6 Zéyetau *,3pG)oz; , )é‘{E't1l tpocp-r'; ‘ I6 Hicxoc about -i) pet:2).7', v,1;~. ; raw pucstnpiuw, oubtb eivou :6 Haioxoc, X196); :6 sins 1:00 IIu)i3g-71 5 956;‘ ~= I1o'c: x~/ _oc éoti Kupiou». Na‘: fgfieépste lomo'v, Econ Eév 8é- lete ~/ do petacblfiets étooto 1:6 puouxfiv 115:0‘/ ‘ac. En x9tp. p.irx. ‘/ 5mg’. '/ .pr. r3:v Eév fixete, mp. pvfocv 11:, cé', cxow 5'3‘; eépidxete. 5t9L‘/ rtccpcxgm. Hfite §p. TtpO39EV E2; tip xpionx ‘COD gooriepoo 9500. Kai Bzxti aty éxxtafiexfifixets (§*/ _eL vol 002; sin] 1615 6 Gad‘/ Bpwnog), Etacv éyfio oi; §Y. p0L§1 <<§)9‘. -'.1.'E cpoiyets tév épbv o’ip1:ov, mi 1-tiers oivov, av zexépomy. Dpiv»; Btacti 1697;‘! xactoccppo'vr, oLv eig épé. értof) éyg, 16:: -qv 5c*{: Z‘rt‘q‘/ ’s'5eLEac aig éoaig ; Z5éte étoiitov tbv Otxupé‘/ ' tag-:5 étobtazg tact; 1t)cq~{acE; ' Eta‘: tfqv 6c~{a’crcnv oocg ti fnv$1xeLva: . K69“; Eév efpeofiev défitot. A1317} Fa"/ _ete Va‘: 1200 dnoxpzfifpre : xx’. 5‘sv y’7§a6- pate val mflozpzofifgte pé rhv patdcvozozv. Va‘: n). uHf, 'te pi ti aixpuq‘ vs‘: ). ouo9-fire pfa tfiv éiopokéynctv ; Mo‘: fltov 5'33v. o)ov vi cit-, c7']g(, ,. psv tcfiv alpocptixv. "Qote énpotzpfioate fa‘: 7:2'cH-q 01;, mt’. tat; écgaptiaug 52;. cirtb épé tbv ‘L'5Lov, értetfifi lozrcév ~/ _u»p:3l, Lé'/0L £185. 7.v'; o1te vdc eiote. Jcnzb épé Efitow é’§oL'non: e 26; 19,‘: -(u‘‘ ~/ _u3p; oP. gm ind too Myou poo Ttpéfliel wit eiote mi eZ; tév o-391‘/ év ‘AM éosig ral1£r: u)poL mi Euotuxeig, Float slots 1'E)»‘: "‘f(, t; l:‘: ‘/O! o’cItb to‘; m'cH-q 01;, md ‘(epoitoz o’cr: rJ txig dcmfixpoiazg tdw -Tgxxpttrby ca“ ". ~‘/ ‘. Kbpté poo, 1tpG)‘CO§ eipou éyd), mi ti Ext. ) vgl; {gym V516 5!; téoou; éléyypu; goo6epoL': ; ; mci ti 5‘/ _ete vi: yéu : , aqm gum; aiota pé épé ; xacllitepov fltov vi pxhv 51'-/ _1pLev ~ . - / ;y‘v(T1~, D_ '1‘O'5., w xactoc'; pr5v'r, oLv sf; tr) al; .L:2 pou. I6-mv Xxt1': p~'p6‘/1“ ~ 55; -:5 05,"; 1 ‘/ ‘$0.7; oou pzazpoc xotl pi é; ;~€). eL; v. -xi. pl: o‘¢gn; ~,'j{. .» _. ~,-‘ , ;,35W ,3 = [,A5_ ‘ % 7) '1wx*'1°ou you ; axe: vi gou)‘/925“ éxpztflg. Ai xetpé; 09., 9., ._ :51; m_ ~Eé9U_ J. ' U ‘ ‘ ‘’ ~ s r u r . 3”“; “'11 P5 SPENSE? » ‘W P5 9' '17W#i= €§. m35.- lauaaiot ; In‘: N a . ." . ‘*7 5 , ‘ ' _ 99¢‘: . q Mtpbloz oou ocxoifiaptog ~, <7.: pé. epetxkxl. .
  5. 5. -—l1l— gygptwlég, xaci ou36a:5£oc§e; ; Kxi ti Va‘: 231:6), ml ti Va‘: iuroxptflay, g, -no fiatspa 5:115 wt‘): éléyxoug 6 : _5Z5'q; p. é X9Lt0Lm'VEL e096; ; Xm- orcxvoi zifielcpoi p. ou, dzxaéoacré ya 00?; 1tacpo: xac7.zI), pé 1:poooy_'r]v' Eév 'r’nmopo'3p. av vs‘: psi»/ opsv Xwpig tfqv peto2ln¢rLv. «’E3‘cv pt}; cps’: - yapev tfqv oipxcz 1:05 uiofi 1:00 olvflpdmau xaci niopev ocbtofi 16 zipx. o-J-4 é'; (op. ev §u>7‘; v év éacutoigr-' Bév flpnopafipsv ‘/5: pstalifiapev a’cvx§L'w; . «'0 76:9 éo9c'uw mi nivuw alvxfiimg, xpipa éxutq» éoflfez -/42 1r£vsL>-' div Eév p. srocla'z5spev, o’cr: e). m:: g.L6;. "Av [1eta). a’:6op. ev a‘mzE: 'w_: . Mélaazg. Hpénez lombv v: '< p. atoc).2'c6op. ev 5c§iu); (:6 énzofsv. 7.1950; oi; €51-: L§oz. slvou Euvactév). 5:2‘: vi x7.npovopfioop. ev tip oz? - dmov §m‘i, v év Xpcotq» ’IY; oc0 up Kupiug ‘f“J. (I)V, Q» 1'] 6653: mi 16 xgirog 5?; 1:66; 136)‘/ ag raw scldwwv ’Ap~r', v. HEP] AFIOY IQANNOY A51-'59 5 X“P‘TU3VUP~°§ W033‘/ ‘/77;. '3 ‘/ wouaofig Réyw ti, » ~{}. .r‘utts«. v ”, -X-(co; Xpusooto 6;, 6 onzoiag, vi); Zéye: 6 "A715; Iwivwq; é E-3,- y_:4'L‘Iwv. 6n éiv Eév éysvvoico 6 "A7. °Ima'cv. 6 X9. IO)dg. (f) eineiv. ,, ‘ I I errperre vac ~{L~/1; 5. é"/ cacpxog o.7.ovog1:'z. V22 -{e~/ vvflfi &i70cr, v ; .L{: <'. r gaapdv 6 K. °I. Xpmtég éni 'n’, _ I‘ ; g. Tocm-zzvoépevog L. -fir; : ‘S2; -fixouoa traps‘: raw Hactépuw, 6'1: xeivog (6 94'1"-.46; xoapur/ .6; i. vfjpu)- mg, mnq) pillov 6 L. [’J‘/7./6;) 7;’-5 ~. : f O (nu ‘EL; 5'5‘: é'y_eL I6 H. 6‘/ opx mo ’Inco0 Xpcatot‘; mi év 1-If, :<. -/.955;/ . §p. TtE'; 'J‘E€'_I[. Lé‘/0‘/ 7.; -;'; zzf, y). <.bt- cg p. e?Let¢I)v o’z5co:7ke: '1ttmg 1:6 I élénoév pa». /9; mi 5:3‘: 1:17,; (tisnc-/ .. 3.5V. 9) K11 é7~é'f2’50‘/ ‘M133; ~45); mi 53; I6‘; ‘cov 233500 oxerttépe‘/ cg‘ 5m6 1:6 n: pu)’L' Eu); 16 éortégocg, 5? 7.1’. E-. mcrr; v c'? r, v n‘}v vfmtx. "II ép‘{1:6p. ev0;, éaflfwv mi 7:5‘/ r«)*/ , "I, TtEp'. TI~xT(DV -mi cu‘/ o;1:ltI)v. i} o'f: v/Efptove épyozoiav nozriw, 0-) léys: I7)» 11. E6y_7jv, ‘{7.U)'. ‘.)‘r; i‘cc'J I1. ‘ml y_ap. °0v6p0ct4_: l". »: -i: ~» uigtrm : ]'r, '5or) Xptotoo. |(tr. to‘c tr‘. ,zi6:ac7ksi1ttu); IIpooa6;(saHs_ L2 T27.‘/ Ii . ~:‘)'/ _fI. pi)'tEit£-Z" ICGIJ ~- ul ’ L Hé). 'qp. a I05 (7)500 Ev flpiv 5» Xrf: ’I‘r“7', ‘;« 5L5a). :pDf. T5 H‘/50111 [11] éfioufleveitou no? ‘/to: Eoxzpigv-.7’, "cc ‘/ .:r). év ~/ .7.té*/ _ete. ‘H ('3:-.9,‘ Til; Elp-hvn; ital tr’); itapacxfigosmz ? ‘,4.v: '~. u’, -‘, —[Liv I’) 503:6 ; ;. Jziv En; .5.‘/ ‘). ‘I"'*~ long ml elg nix/ tag, ml [1-2'2‘ ‘. ,,r. "-w ii-J; ‘Cfi; 3U‘. vC: '.-‘f’ coo : <’u‘)w; ;

×