Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Умение-за-учене.pptx(20)

Publicidad

Умение-за-учене.pptx

 1. УМЕНИЕ ЗА УЧЕНЕ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Педагогически факултет
 2. • Ученето е процес на усвояване на информация, чрез която се придобиват нови знания, техники или умения. • В този смисъл ученето се състои в придобиване, обработка, разбиране и прилагане на информация, която ни е научена или която сме придобили чрез опит в реални житейски ситуации
 3. УЧЕНЕ • Развитието на умение за учене е ключово за образователния успех на учениците, както и за успеха им в живота като цяло. Гарантирането на придобиването на умения за учене, отговарящи за специфичните нужди на всеки ученик допринася за включващо образование, като позволява на всички ученици да придобият необходимите им инструменти за самостоятелно и осъзнато развитие.
 4. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УМЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ • Уменията за учене се формират у децата още преди раждането, но могат съзнателно да бъдат развивани след третата година. Ключово за формирането на умения за учене е наличието на мотивация за учене, осъзнаването на ученето като процес с отделни, разграничими стъпки и наличието на подкрепящ възрастен, който да обясни процеса и да подпомогне детето с развитието и прилагането на различни стратегии и инструменти.
 5. ЗАЩО СА ВАЖНИ УМЕНИЯТА ЗА УЧЕНЕ Подобряват представянето на учениците по всеки един предмет и помагат за създаването на позитивна обучителна среда. Осигуряват на учениците инструменти за учене през целия живот, които подпомагат за успешното полагане на всякакъв вид изпити и тестове Тези умения са емпирично различни от общата интелигентност и дори могат да компенсират дефицит в общата грамотност и/или предварителни познания по дадена тема при решаване на проблеми
 6. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ •Знания •Умения •Отношения/Нагласи
 7. ЗНАНИЯ Познаване и разбиране на различни методи на учене, силните и слаби страни на дадени уменияи квалификации. • Познаване на наличните възможности за образование и обучение, както и как различните решения, взети по време на курса на обучение, водят до различно кариерно развитие.
 8. УМЕНИЯ Ефективно управление на процеса на учене и кариерата като цяло: способност за посвещаване на времето за учене, самоконтрол, дисциплина, упоритост и обработка на информацията по време на обучение. Способност за концентрация за кратък или продължителен период от време.
 9. ОТНОШЕНИЯ/НАГЛАСИ повишени знания за мотивацията, факторите за мотивация и повишаването на мотивацията за учене; усъвършенствани умения за насърчаване и даване на възможност на учениците да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват мотивация за самостоятелно действие и да получат информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си. развити и усъвършенствани умения за насърчаване усвояването на знания, развиването на умения за учене, формирането на умения и нагласи за успех, за самостоятелен живот, за умения за саморефлексия и др. повишени умения за прилагане на стратегии, методи и техники за формиране на умения за самостоятелно учене у учениците.
 10. СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТТА ЗА УЧЕНЕ Дете със специфичи нарушения на способносите за учене не бъде идентифицирано като такова и не получи специализирана помощ, то е обречено да бъде винаги в ролята на догонващ Проблемите с ученето могат да доведат до различни отклонения във формирането на личността, до определени психически наслоения - ниска самооценка, страх, тревожност или обратното – озлобление, агресивност, склонност към негативни реакции. Терминът специфични нарушения на способностите за учене се наложи в нашата логопедична практика през последните години. Изследванията показват, че това нарушение засяга близо 10% от населението на света
 11. Терапевтичните подходи при деца със СОТ са насочени към: • Отстраняване на нарушения в звукопроизношението и фонематичните процеси; • Работа по обогатяване на речника; • Акцент върху формирането на граматическата страна на речта; • Развитие на аналитични и синтетични дейности; • Задачи, насочени към подобряване на пространственото и слуховото възприятие; • Дейности, които развиват паметта и мисленето; • Развитие на двигателната сфера; • Упражнения за подобряване на свързаната реч; • Писмени упражнения за подсилване на придобитите умения;
 12. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ Четвъртото излишно Открийте разликите
 13. СРАВНЯВАНЕ НА БУКВЕНИЯ СЪСТАВ НА ДУМИТЕ
 14. Откриване на букви сред сходни по оптически облик с други букви Упражнения за слухов синтез
 15. ОТЛИЧАВАНЕ НА БУКВА ОТ ЦИФРА
 16. ОТКРИВАНЕ НА ДУМА ПО СХОДЕН ОПТИЧЕСКИ ОБЛИК С ДРУГИ ДУМИ
 17. ДОПИШИ ИЗРЕЧЕНИЯТА
 18. ПРЕРИСУВАНЕ НА ФИГУРИ
 19. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРОНOЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В СЕРИЯ ОТ КАРТИНКИ
 20. И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ…
 21. Всяко дете може да учи и има право да бъде обучавано. Всяко дете е индивидуалност и възприема нещата около себе си по различен от другите начин. Ние, възрастните трябва да уважим това и да го подпомогнем, като създадем подходящи условия, детето да разгърне себе си и да се развие като личност
Publicidad