Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Środkowoeuropejskie Studia PolityczneŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne

W artykule poddano analizie zjawisko dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, tak w formie inicjatyw podejmowanych w latach 1989–2016, jak i przyjętej 1 kwietnia 2016 roku ustawy – pierwszego aktu prawnego całościowo traktującego o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOI 10.14746/ssp.2018.2.10
Joanna Kałużna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce
– zarys problematyki
Streszczenie: W artykule poddano analizie zjawisko dekomunizacji przestrzeni pu-
blicznej w Polsce, tak w formie inicjatyw podejmowanych w latach 1989–2016, jak
i przyjętej 1 kwietnia 2016 roku ustawy – pierwszego aktu prawnego całościowo trak-
tującego o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
Słowa kluczowe: pamięć społeczna, upamiętnienia w przestrzeni publicznej, polityka
historyczna, dekomunizacja
Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce, choć według niektó-
rych niedoskonała, bez wątpienia rozpoczęła się już w 1989 roku1
.
Powołując się na kompleksowe badania Elżbiety Hałas, należy wskazać,
że w latach 1989–1998 zmienione zostały nazwy 2098 ulic (Hałas, 2004,
s. 132). Przypuszczać należy, że większość modyfikacji podyktowana
była ich lokalizacją (centrum miasta), osobą patrona (postać oceniana na
poziomie wiedzy powszechnej w sposób negatywny) czy lokalnym resen-
tymentem (chęć przywrócenia przedwojennej nazwy ulicy). Niemniej ko-
jarzone z bezpośrednim, potransformacyjnym okresem są spektakularne
demontaże pomników lub ich zniszczenie – przywołać można chociażby
pomnik Feliksa Dzierżyńskiego na placu Bankowym w Warszawie, Iwa-
na Koniewa na osiedlu Widok w Krakowie czy Włodzimierza Lenina na
Placu Centralnym w Nowej Hucie (Kraków). Po upływie mniej więcej
10 lat dekomunizacja przestrzeni publicznej ustała, co nie oznacza, że
została dokonana. Można stwierdzić, że proces ten w naturalny sposób
1
  Nadmienić jednak należy, że redefiniowanie przestrzeni publicznej jest proce-
sem ciągłym – jego etapy miały miejsce także w okresie PRL, choć ówczesne zmiany
nazw ulic oraz patronów poszczególnych obiektów czy demontaż pomników, stano-
wiły element szeroko rozumianej destalinizacji.
158	 Joanna Kałużna	 ŚSP 2 ’18
wygasł, a pomimo pozostawienia licznych obiektów (w tym nazw ulic)
o konotacji komunistycznej, lokalne społeczności zaprzestały dążyć do
ich usunięcia.
Status quo – obojętności, rozsądku czy niewiedzy?
W niezdekomunizowanej przestrzeni publicznej w Polsce można od-
naleźć następujące dominanty (klasyfikacja własna): pomniki braterstwa
broni (rzadziej – czynu rewolucyjnego), w tym w formie czołgów, armat
i innych obiektów militarnych; pomniki upamiętniające postaci lub wy-
darzenia związane z historią rozwoju ruchu komunistycznego; elementy
zdobnicze prezentujące sowiecką symbolikę w obrębie cmentarzy wojen-
nych lub miejsc pamięci; nazwy ulic, którym patronują działacze ruchu
komunistycznego lub które nawiązują do rozwoju tego ruchu, jednak na
poziomie wiedzy powszechnej nie wpływają na uruchomienie procesu
negatywnej konotacji. Oszacowanie liczby tych wszystkich obiektów jest
de facto niemożliwe, bowiem po 1989 roku nigdy ustawodawca nie wpro-
wadził obowiązku ich ewidencjonowania, a dotychczasowe próby miały
charakter naukowy i tym samym stanowią jedynie materiał szacunkowy.
I tak, na przykład Dominika Czarnecka dokonała katalogizacji „pomni-
ków wdzięczności Armii Czerwonej”, jednak z wyłączeniem tablic pa-
miątkowych, popiersi, symbolicznych mogił, kamieni – czego efektem
było objęcie badaniem 476 pomników (Czarnecka, 2013, s. 94–95). Od-
nosząc się do danych przedstawionych przez IPN, a dotyczących nazw
ulic – jest ich 943, a innych obiektów, z wyłączeniem województwa ma-
zowieckiego, 469 (Dekomunizacja). Tym samym, chociażby pomiędzy
danymi przedstawionymi przez Czarnecką a Instytut Pamięci Narodowej,
widać już wyraźne rozbieżności.
Problematyka dekomunizacji przestrzeni publicznej nie dotyczy
tylko i wyłącznie Polski, ale wszystkich państw europejskich – o róż-
nicach stanowi jedynie status tych państw przed upadkiem ZSRR, bli-
skość kulturowa, geograficzna lub zależność polityczna, a także współ-
cześnie – charakter umów międzynarodowych zawartych przez dane
państwo i Federację Rosyjską, a odnoszących się do ochrony miejsc
pamięci.
Tym samym, dążenia do dekomunizacji przestrzeni publicznej w po-
szczególnych państwach europejskich przybierały różnorakie formy. Dla
przykładu, w Polsce nigdy nie podjęto inicjatywy stworzenia miejsca,
ŚSP 2 ’18	 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce...	 159
w  którym umieszczone zostałyby „niechciane” pomniki2
. Odmiennie
postąpiono w Budapeszcie, gdzie od 1993 roku funkcjonuje Szoborpark
– Park Pamięci (Mementopark), niedaleko Druskiennik, gdzie w 2001 r.
otwarto Park Grūtas (Grūto parkas) oraz w Sofii – gdzie w tym samym
roku zainaugurowano działalność Muzeum Sztuki Socjalistycznej, pier-
wotnie mające nosić nazwę Muzeum Sztuki Totalitaryzmu (Vukov). We
wszystkich tych miejscach zgromadzone zostały pomniki wzniesione na
terytorium Węgier, Litwy czy Bułgarii w okresie powojennym, prezen-
tujące zarówno przywódców radzieckich, jak i lokalnych działaczy ko-
munistycznych. Wszystkie parki mają charakter edukacyjny, choć należy
nadmienić, że na ich terenie prowadzona jest również sprzedaż komercyj-
nych pamiątek, w tym noszących znamiona popkulturowej estetyki.
Nigdy w Polsce także pomniki przyjaźni polsko-radzieckiej, bra-
terstwa broni, zwycięstwa nad faszyzmem czy wyzwolenia – w formie
czołgów, armat lub innych obiektów militarnych, nie były przedmiotem
instalacji artystycznych3
. Inaczej stało się w Pradze, czego efektem jest
słynny Różowy Czołg – na stałe umieszczony w Muzeum Sztuki Woj-
skowej w Lešanach, ale okazjonalnie transportowany do czeskiej stolicy,
na przykład w 20. rocznicę opuszczenia przez wojska radzieckie Cze-
chosłowacji (Pink). Jedynym przykładem podobnych działań w Polsce,
lecz – co należy podkreślić – nawiązujących do nieobecnego już wtedy
w przestrzeni publicznej obiektu, było ustawienie zminiaturyzowanej ko-
pii pomnika Lenina w Nowej Hucie w formie „Fontanny przyszłości”, to
jest neonowego przywódcy rewolucji oddającego mocz, który ma „odde-
monizować Nową Hutę” (Rosyjskie).
Jako ostatni przykład działań w obszarze przestrzeni publicznej, który
również nie jest tożsamy z polskimi rozwiązaniami, należy przywołać
Pomnik Żołnierzy Radzieckich Berlin-Tiergarten, znajdujący się zaled-
wie 200 metrów od symbolu tego miasta – Bramy Brandenburskiej. Nie
tylko obejmuje on znaczny obszar, ale pozostał niezmieniony od 1945
roku, co oznacza, że oprócz prezentowania tam dwóch haubicoarmat oraz
dwóch czołgów T-34, odnaleźć można także godło Związku Radzieckie-
go czy monumentalny pomnik żołnierza Armii Czerwonej. W 2014 roku
2
  Inicjatywę taką zapowiada się obecnie (luty, 2018 roku) – ma dotyczyć przenie-
sienia części usuniętych z przestrzeni publicznej obiektów do Muzeum Zimnej Wojny
w Podborsku.
3
  Niemniej wielokrotnie bywały one obiektem działań wandali, co jednak trud-
no uznać za konceptualną i noszącą artystyczny wyraz przemiany symbolicznej,
aktywność.
160	 Joanna Kałużna	 ŚSP 2 ’18
kompleks stał się obiektem szeroko zakrojonej, negatywnej kampanii
dziennika „Bild” – redaktorzy wzywali wówczas niemiecki parlament do
usunięcia obiektów oraz umieścili specjalny formularz petycji, którą do-
datkowo czytelnicy mogli przesyłać do władz. Inicjatywa spotkała się ze
zdecydowaną reakcją przedstawicieli niemieckiej klasy politycznej, tak-
że na szczeblu dyplomatycznym i odrzuceniem żądania (German).
Dotychczas w Polsce nie miały miejsca także tak zaognione spory, jak
ten dotyczący usunięcia pomnika sowieckiego żołnierza w Tallinie, gdzie
w 2007 roku podczas demontażu monumentu 1 osoba zginęła, ponad 40
zostało rannych, a około 300 aresztowanych (Estonia).
Z drugiej jednak strony, w wielu krajach Europy Zachodniej (na przy-
kład Belgii, Francji, Republice Niemieckiej), znajdującym się w centrach
miast arteriach patronują Karol Marks, Fryderyk Engels czy Obrońcy
Stalingradu. To również niewyobrażalne w ramach polskiej polityki hi-
storycznej.
„Działanie niewychowawcze, pochwała zbrodniczych ideologii”
Próby dekomunizacji przestrzeni publicznej podejmowano wielokrot-
nie, a ich inicjatorem – w formule zinstytucjonalizowanej – był przede
wszystkim IPN. Już bowiem w 2007 roku, ówczesny prezes Instytutu Ja-
nusz Kurtyka, skierował do 138 gmin oficjalne pisma, w których wskazy-
wał nazwy ulic „będące formą okazywania czci i szacunku dla ideologii
nazistowskiej i  komunistycznej” (Komunikat IPN). Dokument spotkał
się z powszechnym oburzeniem władz gmin, a w lokalnej prasie prze-
drukowywano przede wszystkim następujący fragment: „utrzymywanie
tego rodzaju nazw w niepodległej Polsce powinno być traktowane jako
działanie niewychowawcze, pochwała zbrodniczych ideologii i  zdrady
Ojczyzny oraz faktyczna zachęta do podejmowania działań niezgodnych
z Konstytucją RP” (Instytut). Jak zostało wykazane w artykule mojego
autorstwa w 2010 roku tylko 37 gmin, co stanowi niecałe 30% adresatów,
na owe komunikaty w ogóle odpowiedziało, w tym pozytywnie do tre-
ści pisma ustosunkowało się 6 gmin, 10 zapowiedziało przeprowadzenie
konsultacji społecznych, 21 odniosło się do inicjatywy IPN negatywnie.
Na podstawie tych danych widać skalę niechęci, czy też ignorancji wobec
inicjatywy Instytutu. Co więcej, wyniki konsultacji społecznych – jeżeli
takowe w ogóle zostały przeprowadzone – również nie przyniosły ocze-
kiwanych przez prezesa Kurtykę rezultatów (Kałużna, 2010). Niemniej,
ŚSP 2 ’18	 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce...	 161
należy podkreślić, że mieszkańcy odnosząc się negatywnie do zmian,
podnosili przede wszystkim argumenty dotyczące konieczności poniesie-
nia określonych kosztów – tak przez gminy, jak i osoby fizyczne oraz
prawne.
„Wybór patronów […] wskazuje na wartości”
Zgoła odmiennie podejście zaprezentowane zostało w 2008 roku
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie – we
współpracy z samorządem województwa małopolskiego zorganizowało
ono bowiem regionalny konkurs „Patroni naszych ulic, placów, osiedli”
(Informator), na którym niewątpliwie wzorowany jest jeden z dziewię-
ciu ogólnopolskich projektów edukacyjnych IPN. Zyskał on uproszczoną
nazwę „Patroni naszych ulic” i prowadzony jest w formule ciągłej. Jego
głównym założeniem jest aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej, w tym
harcerzy – to przede wszystkim bowiem te grupy dostarczają specjalne
publikacje IPN, prezentujące sylwetki postaci historycznych. Adresatami
publikacji są „gospodarstwa domowe, każde firmy”, które znajdują się
przy danej ulicy (Patroni). Projekt więc nie ma za zadanie nakłonić do
zmiany nazwy ulicy, ale utwierdzić mieszkańców o słuszności nadanego
patronatu i uświadomić ich, że „Wybór patronów przestrzeni, w której
żyjemy, świadczy nie tylko o naszej wrażliwości historycznej, lecz także
wskazuje na wartości, do których chcemy się odwoływać” (Patroni). Do-
tychczas wydano następujące publikacje: Generał August Emil Fieldorf
„Nil”, Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, Rotmistrz Witold Pi-
lecki, Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Generał Kazimierz Sosn-
kowski, Marszałek Józef Piłsudski, Pułkownik Łukasz Ciepliński, Mece-
nas Władysław Siła-Nowicki, Stefan Rowecki „Grot”, Profesor Tomasz
Strzembosz, Generał Władysław Anders, Generał brygady Stanisław
Sosabowski, Danuta Siedzikówna „Inka”, Irena Sendlerowa, Obrońcy
Poczty Polskiej w Gdańsku, Generał broni Stanisław Maczek, Obroń-
cy Poczty Polskiej w Gdańsku, Ryszard Kaczorowski, Wincenty Witos,
Anna Walentynowicz, Stefan Korboński, Roman Dmowski, Jan Paweł
II, Kazimierz Bartel, Jan Rodowicz „Anoda”, Generał brygady Antoni
Chruściel, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia, Janusz Kor-
czak, Generał brygady Elżbieta Zawacka „Zo”, Stefan Starzyński, Ma-
rian Rejewski, Karolina Lanckorońska, Kardynał Adam Stefan Sapieha,
Powstańcy warszawscy, Jan Karski (Patroni). Dodatkowo, w Bibliotece
162	 Joanna Kałużna	 ŚSP 2 ’18
Cyfrowej IPN można odnaleźć także następujące tytuły, nieuwzględnio-
ne przy aktualizacji strony projektu edukacyjnego: Dziewięciu z Wujka,
Ksiądz Roman Kotlarz, Jerzy Giedroyc, Major Hieronim Dekutowski
„Zapora”, Stanisław Sojczyński „Warszyc” (Patroni naszych).
1 kwietnia 2016 – żarty się skończyły
Przyjęta 1 kwietnia 2016 roku głosami 438 posłów ustawa (1 poseł
wstrzymał się od głosu, 21 było nieobecnych) jest pierwszym aktem praw-
nym całościowo traktującym o  zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (Głosowanie). Zasadnicze założenia tej ustawy
dotyczą nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmi-
ny, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg,
ulic, mostów i placów – nadawanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego – które nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub
dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w jakikol-
wiek sposób takiego ustroju propagować (art. 1). Co istotne, za takowe
uznaje się też wszystkie nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wy-
darzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny
system władzy w Polsce w latach 1944–1989 (art. 2). Kluczowym założe-
niem ustawy jest umożliwienie dokonania zmian w powyższym obszarze
nawet bez aprobaty społeczności lokalnej, w tym braku zgody organów
władzy jednostek samorządu terytorialnego, bowiem dokument ten gwa-
rantuje wojewodzie – na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego – możliwość
stwierdzenia nieważności uchwały nadającej określoną nazwę, a stoją-
cej w sprzeczności z treścią ustawy. Rozstrzygnięcie zostaje podjęte przy
uwzględnieniu opinii IPN (art. 3), a z kolei w następstwie braku wydania
nowej uchwały – nadającej skorygowaną nazwę, ustawa umożliwia woje-
wodzie wydanie zarządzenia zastępczego i zmianę nazwy ulicy (art. 3.1.)
(Ustawa).
W pierwszym etapie realizacji ustawy debata publiczna zogniskowa-
na została wokół trzech wątków: arbitralnych rozstrzygnięć wojewodów
i ich ingerencji w decyzje organów jednostek samorządu terytorialnego,
omnipotencji i niekonsekwencji IPN w zakresie opiniowania charakteru
danej nazwy lub obiektu oraz proponowanych, nowych nazw ulic.
Będące podstawowym założeniem transformacji ustrojowej upodmio-
towienie społeczności lokalnych poprzez decentralizację procesu zarzą-
ŚSP 2 ’18	 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce...	 163
dzania państwem oraz rozpowszechnienie idei samorządności, w świetle
rozstrzygnięć ustawy, wydaje się być ograniczane. Jest to szczególnie
zauważalne w kontekście wcześniej podejmowanych przez IPN starań,
mających na celu zachęcić organy władzy jednostek samorządu teryto-
rialnego do dekomunizacji przestrzeni publicznej. Wobec braku ocze-
kiwanych efektów, założenia te realizuje się obecnie poprzez arbitralne
rozstrzygnięcia.
Decyzje poszczególnych wojewodów wzbudziły w latach 2016–2017
liczne protesty. Niemniej, wydaje się, że należy wyróżnić dwie odręb-
ne, choć nierozłączne, kategorie tych sprzeciwów. Osią pierwszej jest
konflikt o charakterze politycznym pomiędzy wojewodami powołanymi
przez rząd Beaty Szydło (Prawo i Sprawiedliwość) a przedstawicielami
szeroko rozumianych partii opozycyjnych, pełniących funkcje wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast czy tych wchodzących w skład organów
stanowiących. W zdecydowanej większości nie podejmowali oni decyzji
o zmianie wskazanych nazw ulic, mając pełną świadomość, że ich bier-
ność przyczyni się do wydania przez wojewodę zarządzenia zastępcze-
go. Tym samym, polityczna pragmatyka4
– chęć bycia niepostrzeganym
przez wyborców jako dokonujący zmiany nazw ulic, doprowadziła do
eskalacji konfliktów. Zrezygnowano tym samym chociażby z możliwości
nadania „neutralnej” nazwy – neutralnej, gdyż wielokrotnie władze jed-
nostek samorządu terytorialnego podkreślały, że te nadane przez danego
wojewodę są nacechowane ideologiczne5
.
Specyfika zmian była diametralnie różna w zależności od wojewódz-
twa. Forma artykułu uniemożliwia szczegółową analizę danych pocho-
dzących ze wszystkich 16 województw, jednak dla ogólnego zobrazowa-
nia, koniecznym wydaje się wskazanie kilku tendencji. W Wielkopolsce
zmieniono 51 nazw ulic, z czego aż 69% było nazwami upamiętniają-
cymi zakończenie okupacji niemieckiej, co wśród wielu mieszkańców
4
  Co jednak istotne, a w przekazach medialnych całkowicie pomijane, należy raz
jeszcze podkreślić, że ustawa została przyjęta w Sejmie bez głosu sprzeciwu, a wręcz
przy niespotykanej zgodności wszystkich partii parlamentarnych.
5
  Ideologiczne nacechowanie należy utożsamiać w tym przypadku z perspektywą
konserwatystów, w okresie najistotniejszych publicznych debat dotyczących polity-
ki historycznej reprezentowaną przez osoby związane z krakowskim Towarzystwem
Edukacyjno-Naukowym „Ośrodek Myśli Politycznej” oraz współpracowników Lecha
Kaczyńskiego w okresie jego prezydentury: Marka A. Cichockiego, Antoniego Dud-
ka, Dariusza Gawina, Dariusza Karłowicza, Leona Kieresa, Roberta Kostro, Zdzi-
sława Krasnodębskiego, Ryszarda Legutko, Pawła Machcewicza, Tomasza Mertę,
Andrzeja Nowaka, Wojciecha Roszkowskiego czy Kazimierza M. Ujazdowskiego.
164	 Joanna Kałużna	 ŚSP 2 ’18
spotkało się z niezrozumieniem6
. Wojewodowie popełniali również błę-
dy, najczęściej łamiąc zapisy prawa miejscowego. Takie wskazali radni
miejscy z Olsztyna – w dwóch przypadkach upłynął zbyt krótki czas od
śmierci nowych patronów ulic, w trzecim nazwa ulicy jest zbyt długa.
Drugie z  wspomnianych zagadnień jest wyjątkowo interesującym. Bo
choć w przypadku „ul. Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”
wojewoda warmińsko-mazurski sam dokonał korekty na „ul. 5 Wileń-
skiej Brygady AK” (Olsztyn), to podobne zastrzeżenia mogłyby się po-
jawić w przypadku zmian dokonywanych przez innych wojewodów. Bo
nawet jeżeli długość nazwy nie narusza przepisów ustalonych w prawie
miejscowym, to jednak ze względu na swoją złożoność może być pro-
blematyczna dla mieszkańców, na przykład: Mjr. Tadeusza Furgalskiego
„Wyrwy”, Mjr. Adolfa Pilcha „Doliny”, Ppłk. Macieja Kalenkiewicza
„Kotwicza”, Andrzeja Romockiego „Morro” (Dekomunizacja ulic). Zda-
rzały się również sytuacje dublowania nazw ulic, dla przykładu wojewoda
wielkopolski ulicy 9 Maja nadał nazwę Kazimierza Spornego, choć taka
kilka miesięcy wcześniej – z inicjatywy rady miasta – zastąpiła nazwę
ulicy Armii Ludowej (Wojewoda).
Drugą kategorię protestów charakteryzuje po prostu niezgoda na zmia-
ny nazw ulic lub obiektów, które są istotne symbolicznie dla społeczno-
ści lokalnej, a ich konotacje są odmienne od ustaleń pracowników IPN.
Przykładem może być ul. 23 lutego lub ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu.
Pierwsza, w opinii Instytutu upamiętnia wkroczenie Armii Czerwonej
i powtórne zniewolenie, jednak w świadomości poznaniaków to data nie
tylko zakończenia okupacji niemieckiej, ale także dzień, w którym w wal-
kach o Cytadelę – ostatni punkt oporu Niemców – licznie polegli cywile.
Z kolei druga z ulic, ze względu na zlokalizowane przy niej ośrodki re-
kreacyjno-sportowe i miejsce wypoczynku wielu mieszkańców, nazywa-
na była po prostu zdrobniale „Chwiałką”. Pełnej nazwy praktycznie nie
stosowano, a tym samym nie kojarzono z komunistycznym patronem.
6
  Nazwy zawierające daty upamiętniające zakończenie okupacji niemieckiej są
szczególnie problematyczne. W powszechnej świadomości mogą się bowiem odnosić
do wspomnianego „zakończenia okupacji” lub „wyzwolenie spod okupacji”, a nawet
występować w formie jednoczesnego skojarzenia. W następstwie pojawiają się nastę-
pujące kwestie, poddawane rozlicznym dyskusjom: po pierwsze, czy działanie takie
miało w ogóle charakter wyzwoleńczy czy jednak stanowiło początek nowego znie-
wolenia. Po drugie, kto owych działań dokonywał – wyłącznie Armia Czerwona czy
także jednostki I lub II Armii Wojska Polskiego (tu ponownie – pojawia się pytania
o charakter tej organizacji wojskowej) lub nastąpiło to przy współudziale (ochotni-
czym czy na skutek przymuszenia) osób cywilnych, mieszkańców miejscowości.
ŚSP 2 ’18	 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce...	 165
Niekonsekwencja opinii IPN
Istotnej krytyce został poddany także brak spójności w opiniach wy-
dawanych przez IPN. Dla potrzeb realizacji nałożonej przez ustawodaw-
cę funkcji, Instytut stworzył między innymi ogólnodostępne katalogi:
nazwy do zmiany, postaci zasłużone błędnie wiązane z normami ustawy,
nazwy kontrowersyjne i błędnie wiązane z normami ustawy oraz nazwy
wymagające nowych uchwał wraz z uzasadnieniem. Katalogi te znacznie
różnią się od siebie objętościowo. Pierwszy z nich – nazwy do zmiany,
ma charakter otwarty i liczy około 150 pozycji (Nazwy do zmiany). Z ra-
cji pełnienia przez IPN także funkcji edukacyjnej (każde hasło zostało
szczegółowo opisane) wydaje się, że katalog nie powinien mieć formy
otwartej, a uwzględniać wszystkie postaci i wydarzenia historyczne, któ-
re zostały wskazane jako konieczne do zmiany. Być może jednak ogra-
niczona objętość tych treści wynika z faktu, że im większa liczby nazw,
tym szersze, ogólnopolskie kontrowersje. Obecnie, występują one przede
wszystkim „miejscowo” i nabierają cech konfliktu lokalnego.
Wśród postaci i wydarzeń zawartych w katalogu wiele z pewnością
nie budzi – na poziomie wiedzy powszechnej – jakichkolwiek skojarzeń7
.
Inne, co już wcześniej w artykule wspomniano, w krajach Europy Za-
chodniej są powszechne. Dla przykładu, w opinii IPN radzieckie zwycię-
stwo nad armią III Rzeszy pod Stalingradem „bezpośrednio przełożyło się
na intensyfikację działań Kremla przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
ukierunkowanych na zerwanie stosunków międzypaństwowych i przy-
gotowania do budowy alternatywnych struktur państwowych – w pełni
zależnych od Moskwy” (Obrońców). W krajach zachodniej Europy bi-
twa ta jest z kolei utożsamiana z uzyskaniem znaczącej przewagi nad ar-
mią niemiecką oraz finalnym zwycięstwie sił koalicji antyfaszystowskiej
w 1945 roku.
Drugi katalog – postaci zasłużone błędnie wiązane z normami usta-
wy liczy tylko dwie pozycje (Bolesław Limanowski oraz Stefan Okrzeja)
i są one podane jako przykładowe (Postaci). Znów, wydaje się że funkcja
edukacyjna IPN powinna być realizowana szerzej. Niemniej jednak, nale-
ży dodać, że w każdym innym, zgłoszonym do IPN przypadku – Instytut
odpowie władzom danej gminy bezpośrednio i orzeknie, czy nazwa ulicy
nie stoi w sprzeczności z założeniami ustawy dekomunizacyjnej.
7
  Na przykład, uwzględniając kolejność alfabetyczną spisu: Józef Balcerzak,
Stanisław Baran, Sylwester Bartosik, Franciszek Bartoszka, Tekla Borowiak, Józef
Ciszewski, Tomasz Dąbala, Paweł Dylong, Stanisław Działek, Emil Dziedzic.
166	 Joanna Kałużna	 ŚSP 2 ’18
Trzeci katalog – podobnie, nie jest obszerny. Zawiera jedynie sześć
pozycji, określonych jako „kontrowersyjne”, a więc rekomendowane do
zmiany. To ulice 1 Maja, Mieczysława Brauna, Jurija Gagarina, Marci-
na Kasprzaka, Komuny Paryskiej i Ludwika Waryńskiego (Nazwy). Spis
jest otwarty, a decyzja o pozostawieniu bądź zmianie tych nazw należy do
samorządu.
I ostatni z katalogów – wydaje się wzbudzający największe emocje
– zawiera definicje nazw wymagających nowych uchwał wraz z uzasad-
nieniem. Pierwszym typem nazwy jest taka, która niesie pozytywne treści,
będące w okresie komunizmu fałszywie interpretowanymi (np. Obrońców
Pokoju), a druga – jest nazwą wieloznaczną (np. Pionierów). I tak, aby
w danej miejscowości zachować ulicę Obrońców Pokoju należy w uchwale
nadmienić, że nie odnosi się ona do Światowego Kongresu Intelektualistów
w Obronie Pokoju zorganizowanego w 1948 roku, ale wskazać „rzeczywi-
stych obrońców prawdziwego pokoju, których nazwa ulicy będzie upamięt-
niać. Nowa uchwała może przywołać np. zabiegi władz Rzeczypospolitej
Polskiej o zachowanie pokoju w roku 1939” (ul. Obrońców). W praktyce
jednak takie nowe uzasadnienia dla nazw konkretnych ulic nie zawsze są
pozytywnie oceniane przez IPN, co więcej, wydaje się że w zbliżonych
przypadkach oceny te są zgoła odmienne.
Dla przykładu, ul. 10 Marca – dotychczas upamiętniająca w gminie
Lichnowa rok 1945 i wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, pozostała
ulicą 10 Marca, ale od tej pory „upamiętniać będzie wyzwolenia Lisewa
spod 173-letniego germańskiego panowania” (Dekomunizacyjna zmia-
na). Fortel z kolei nie udał się z datą 22 lipca w gminie Kruklanki, gdzie
radni próbowali przekonać IPN, iż w tym dniu papież Franciszek ustano-
wił Święto św. Marii Magdaleny (Uchwała gminy). Ich porażka była tym
bardziej dotkliwa, że w Ostrołęce – w 2009 roku – z sukcesem zmieniono
uzasadnienie uchwały dotyczące ulicy 22 Lipca, która obecnie upamięt-
nia nadanie w 1807 roku konstytucji Księstwu Warszawskiemu. W tym
wypadku zaważył jednak termin przyjęcia uchwały (Ulica 22. lipca).
Jak przekonać nieprzekonanych, czyli „to nic nie kosztuje”
Zasadniczą różnicą pomiędzy wcześniej podejmowanymi inicjatywa-
mi a rozpoczętą w kwietniu 2016 roku dekomunizacją przestrzeni publicz-
nej jest nie tylko jej powszechny i obligatoryjny charakter, ale również po
raz pierwszy uregulowano – przynajmniej w części – kwestie dotyczące
ŚSP 2 ’18	 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce...	 167
wynikających z tego procesu kosztów. Ustawa gwarantuje bowiem, że
zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierają-
cych nazwę dotychczasową, a pisma oraz postępowania sądowe i admi-
nistracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych
nowej nazwy – są wolne od opłat (art. 5.1. oraz 5.2.). W praktyce jednak
takich kosztów jest o wiele więcej. W przypadku przedsiębiorców, ale
także wszystkich jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji czy
urzędów to oczywiście konieczność modyfikacji elementów tworzących
identyfikację wizualną (ulotki, broszury, informatory, strony internetowe
i profile komunikacji elektronicznej) oraz tych będących podstawą polityki
informacyjnej (szyldy, wizytówki, papier korespondencyjny i inne). Kwe-
stią albo znacznie obciążającą budżet spółdzielni czy wspólnoty mieszka-
niowej albo wpływającą niekorzystnie na aspekty wizualne, jest zmiana
nazw umieszczonych na wcześniej już poddanych termomodernizacji
obiektach. Często konieczna jest wymiana części zmodernizowanej po-
wierzchni, a w przypadku braku środków – jej ewentualne przekształcenie,
co stwarza widoczną różnicę w kolorze oraz strukturze. Wspomnieć należy
także o kosztach dla komunikacji miejskiej czy gminnej – zmianach nazw
przystanków, korektach rozkładów jazdy. Zmiany te ze względu na specy-
fikę przetargów publicznych oraz charakter przepisów dotyczących zamó-
wień publicznych, mogą się znacznie wydłużyć w czasie oraz doprowadzić
do chaosu lub też obniżenia estetyki.
„Walka trwa” – samorządy wnoszą odwołania do WSA
W momencie ogłoszenia8
przez wojewodów nie tylko list ulic, których
nazwy ulegną zmianie, ale przede wszystkim wskazania nowych patronów,
część władz samorządowych zgłosiła wyraźny sprzeciw, w niektórych
miastach zorganizowano nawet obywatelskie protesty. Najwięcej emocji
wzbudziły nazwy nadające ulicom, alejom czy placom imię Lecha Kaczyń-
skiego (lub Lecha i Marii Kaczyńskich). Lokalne konflikty wybuchły wów-
czas w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Warszawie (Wojewoda
zmieni). W wielu innych przypadkach, sprzeciwu nie budził nowy patro-
8
  Zadecydowano, że ogłoszenie nowych patronów ulic będzie miało miejsce
13 grudnia, co miało nadać rocznicy wprowadzenia stanu wojennego inny wymiar
symboliczny oraz podkreślić istotę dokonującego się przełomu, wyjście z dotychcza-
sowego impasu braku powszechnej dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce.
168	 Joanna Kałużna	 ŚSP 2 ’18
nat, ale usunięcie wcześniej obowiązującej nazwy. Władze samorządowe
zareagowały w dwójnasób – albo organy stanowiące dokonały ponowne-
go nadania nazwy ulicy albo zaskarżyły decyzję wojewody do WSA. Tak
zdecydowane działania oraz niewątpliwy opór w stosunku do wdrażanych
zmian, doprowadziły jednak do szybkiej nowelizacji ustawy.
Nowelizacja ustawy
Na mocy znowelizowanych zapisów ustawy jakikolwiek sprzeciw
władz samorządowych wobec zmiany nazwy ulic staje się de facto bez-
celowy. Bowiem, jeżeli po prostu nie podejmie działań mających na celu
wykonanie treści zarządzenia wojewody, wówczas działania te zosta-
ną zrealizowane przez administrację wojewódzką, a ich koszty zostaną
przedłożone władzom samorządowym, celem pokrycia. Z kolei, wniesie-
nie skargi do sądu administracyjnego na zarządzenie zastępcze wojewody,
możliwe jest tylko i wyłącznie, jeżeli jednostka samorządu terytorialne-
go „z przyczyn niezależnych” nie może dokonać zmiany nazwy. Z racji,
że żadne postępowanie w tej materii jeszcze nie zostało zakończone, nie
można stwierdzić czym są takowe przyczyny.
Co jednak najbardziej istotne – nowelizacja ustawy wyklucza możli-
wość nadania danej ulicy, której nazwa została zmieniona przez wojewo-
dę, nowego patronatu bez zgody właśnie wojewody oraz pozytywnej opi-
nii IPN. Trudno zatem przypuszczać, aby wojewoda nadający określoną
nazwę, zgodził się następnie na jej usunięcie i zastąpienie tą, wskazaną
przez władze samorządowe.
Dodatkowo, nowelizacja znacznie – bo aż o ponad pół roku – skraca
możliwy czas drugiego etapu dekomunizacji, to jest usunięcia pomników,
które zostały określone jako upamiętniające osoby, organizacje, wydarze-
nia lub zawierają daty symbolizujące komunizm, względnie inny ustrój
totalitarny lub go propagują. Ostateczny termin na dokonanie tych zmian
upłynie 31 marca 2018 roku.
Podsumowanie
Zważywszy na fakt, że dopiero część założeń ustawy dekomuniza-
cyjnej została zrealizowana, należy mieć świadomość, że proces ten po-
trwa, a co więcej wejdzie w fazę o wiele gorętszą. Usuwanie pomników
ŚSP 2 ’18	 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce...	 169
z przestrzeni publicznej z pewnością zrodzi wiele konfliktów, w tym tych
wynikających z utraty przez lokalną społeczność źródeł dochodu z ob-
szaru turystyki. Co więcej, jak już część władz samorządowych zapowie-
działa, będą one czynić starania by poszczególne monumenty przekształ-
cić w sposób wyłączający konieczność ich usunięcia (np. czołg-pomnik
zostanie formalnie określony jako zabytek techniki). Na chwilę obecną
nie można ocenić, czy takie zabiegi okażą się skuteczne, zwłaszcza jeże-
li ustawa zostanie ponownie znowelizowana. Warto też zwrócić uwagę
na wspomniane już skrócenie terminu, w którym należy pomniki usu-
nąć. Wcześniejsze zapisy, wskazujące na dzień 21 października 2018
roku, zostały zmienione. Być może wynikało to z faktu, że termin ten
jest jednym z prawdopodobnych (poza 28 października oraz 4 listopa-
da), w którym zostaną przeprowadzone wybory samorządowe. Jeżeli tak,
świadczyć to może jedynie o skali konfliktów lokalnych, które nie tylko
powstały w wyniku zmian nazw ulic, ale eskalować mogą w przypadku
dekomunizacji innych obiektów znajdujących się w przestrzeni publicz-
nej, a będących dla mieszkańców danego obszaru obiektami martwymi
i niefunkcjonalnymi w rozumieniu teorii pamięci społecznej – przynaj-
mniej w odniesieniu do założeń ich twórców. Taki charakter pamięci nie
wyłącza bowiem możliwości zaistnienia innych relacji, opartych na sen-
tymencie wolnym od historycznej refleksji czy lokalnego patriotyzmu.
Bibliografia
Czarnecka D. (2013), Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej
i w III Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze”, R. XLV, nr 4.
Dekomunizacja ulic i pomników – działania IPN, https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci
/41273,Dekomunizacja-ulic-i-pomnikow-dzialania-IPN.html.
Dekomunizacja ulic w województwie mazowieckim, https://www.mazowieckie.pl/
pl/aktualnosci/aktualnosci/35054,Dekomunizacja-ulic-w-wojewodztwie-
mazowieckim.html.
Dekomunizacyjna zmiana na... taką samą nazwę ulic, https://plus.dziennikbaltycki.pl/
magazyn/a/dekomunizacyjna-zmiana-na-taka-sama-nazwe-ulic,12217313.
Estonia removes Soviet memorial, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6598269.stm.
German Tabloid Campaigns For Removal Of Russian Tank Memorial, Radio Free
Europe Radio Liberty, https://www.rferl.org/a/russia-german-bild-tank-me-
morial/25334566.html.
Głosowanie nr 136 na 15. posiedzeniu Sejmu, pkt 4. porządku dziennego (sprawozda-
nie Komisji o senackim projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu
170	 Joanna Kałużna	 ŚSP 2 ’18
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, głosowanie nad przyjęciem w całości projektu usta-
wy w brzmieniu z druku nr 351), http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.
xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=15&nrglosowa-
nia=136.
Grūto parkas, http://grutoparkas.lt.
Hałas E. (2004), Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazwy ulic po ko-
munizmie, w: Zmiana czy stagnacja?, red. M. Marody, Wydawnictwo Nauko-
we Scholar, Warszawa.
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2008–31 grudnia 2008 r.
(2009), Warszawa.
Instytut Pamięci Narodowej interweniuje w Śliwicach (2008), „Tygodnik Tucholski”,
nr 3, http://www.archiwum.tygodnik.pl/?o=art&n=3010.
Kałużna J. (2010), Pamięć społeczna po transformacji systemowej – „symbole ko-
munizmu”, „relikty peerelowskiej przeszłości” i uchwały zmieniające ul.
XXX-lecia PRL na ul. ks. kanonika Alfonsa Czwojdy, czyli katolicyzm i an-
tykomunizm jako treści ją konstytuujące, w: Politologia jako nauka? Teoria
a praktyka analizy politologicznej, red. M. Krzysztofik, D. Gauza, Wydawnic-
two MAjUS s.c., Zielona Góra.
Komunikat IPN w sprawie nazw ulic, placów oraz patronów i imion instytucji publicz-
nych, będących formą okazywania czci i szacunku dla ideologii nazistowskiej
i komunistycznej.
Memento Park Budapest, http://www.mementopark.hu/.
Nazwy kontrowersyjne i błędnie wiązane z normami ustawy, https://ipn.gov.pl/pl/upa-
mietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/nazwy-kontrower-
syjne-i/38021,Nazwy-kontrowersyjne-i-blednie-wiazane-z-normami-ustawy.
html.
Nazwy do zmiany, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-
ulic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany.
Olsztyn skarży zarządzenia wojewody o zmianie nazw ulic, http://www.portalsamorza-
dowy.pl/prawo-i-finanse/olsztyn-skarzy-zarzadzenia-wojewody-o-zmianie-
nazw-ulic,102424.html.
Patroni naszych ulic, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic.
Patroni naszych ulic – projekt edukacyjny, http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-
edukacyjne/ogolnopolskie/patroni-naszych-ulic/12930,Patroni-naszych-ulic-
projekt-edukacyjny.html.
Pink tank unveiled in Prague to celebrate liberation anniversary, http://www.tele-
graph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8588177/Pink-tank-unveiled-in-
Prague-to-celebrate-liberation-anniversary.html.
Postaci zasłużone błędnie wiązane z normami ustawy, https://ipn.gov.pl/pl/upamiet-
nianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/postaci-zasluzone-bled-
n/36810,Niepodlegajace-ustawie.html.
ŚSP 2 ’18	 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce...	 171
Rosyjskie media oburzone, ukraińskie zachwycone sikającym Leninem z Nowej Huty,
https://www.tvn24.pl/krakow,50/rosyjskie-media-oburzone-ukrainskie-za-
chwycone-sikajacym-leninem-z-nowej-huty,439930.html.
Uchwała gminy Kruklanki ws. ul. 22 lipca cofnięta przez wojewodę, https://olsztyn.
tvp.pl/29602669/uchwala-gminy-kruklanki-ws-ul-22-lipca-cofnieta-przez-
wojewode.
Ulica 22. lipca? Tak, ale nie tego, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly
/157884,ulica-22-lipca-tak-ale-nie-tego.html.
ul. Obrońców Stalingradu, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmia-
ny-nazw-ulic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany/40388,ul-Obroncow-Stalin-
gradu.html.
ul. Obrońców Pokoju, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-
nazw-ulic/nazwy-ulic/lista/38513,ul-Obroncow-Pokoju.html.
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek po-
mocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
pomniki, Dz. U. 2016, poz. 744.
Wojewoda Zbigniew Hoffmann się pomylił. Po dekomunizacji dwie takie same ulice na mapie
Poznania, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22787806,wojewoda-
sie-pomylil-dwie-takie-same-ulice-na-mapie-poznania.html.
Wojewoda zmieni nazwę ulicy na Kaczyńskiego? To raczej nieodwołalne. Dopóki rzą-
dzi PiS, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,22888694,wojewoda-zmieni-
nazwe-ulicy-na-kaczynskiego-to-raczej-nieodwolalne.html.
Vukov N., The Museum of Socialist Art in Sofia and the Politics of Avoidance, http://
www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=361.
Decommunization of the public space in Poland – an outline of the issue
Summary
The analysis presented in the paper examines the process of decommunization of
the public space in Poland. The initiatives taken between 1989 and 2016 have been
described as well as the act adopted on April 1, 2016, which was the first legislative
act banning the propagation of communism and other totalitarian regimes by naming
buildings, objects and public utilities as a whole.
Key words: social memory, collective memory in public sphere, historical policy,
decommunization
Data przekazania tekstu: 13.04.2018; data zaakceptowania tekstu: 27.04.2018.
Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki

Más contenido relacionado

Similar a Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki

Renesans kulturaRenesans kultura
Renesans kulturajunki322
560 vistas15 diapositivas
Renesans kulturaRenesans kultura
Renesans kulturajunki322
504 vistas15 diapositivas
Renesans kulturaRenesans kultura
Renesans kulturajunki322
710 vistas15 diapositivas
Renesans kulturaRenesans kultura
Renesans kulturajunki322
423 vistas15 diapositivas

Similar a Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki(20)

Renesans kulturaRenesans kultura
Renesans kultura
junki322560 vistas
Renesans kulturaRenesans kultura
Renesans kultura
junki322504 vistas
Renesans kulturaRenesans kultura
Renesans kultura
junki322710 vistas
Renesans kulturaRenesans kultura
Renesans kultura
junki322423 vistas
Muzeum plakatu prezentacjaMuzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacja
Angelika Wróblewska415 vistas
Powojenne osiedla Pragi.pdfPowojenne osiedla Pragi.pdf
Powojenne osiedla Pragi.pdf
PorozumieniedlaPragi38 vistas
Samu Szemerey - Tożsamości blokowiskaSamu Szemerey - Tożsamości blokowiska
Samu Szemerey - Tożsamości blokowiska
Małopolski Instytut Kultury1.5K vistas
Stalowa Wola - diagram władzy Stalowa Wola - diagram władzy
Stalowa Wola - diagram władzy
Małopolski Instytut Kultury3.2K vistas
Piotr Korduba, Skazani na dwórPiotr Korduba, Skazani na dwór
Piotr Korduba, Skazani na dwór
Małopolski Instytut Kultury1.2K vistas
Miastograf: Warsztat Badacza ŁodziMiastograf: Warsztat Badacza Łodzi
Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi
Miastograf1.1K vistas
Media 1989Media 1989
Media 1989
52zbigi3.9K vistas
Korzenie kulturoznawstwa.pdfKorzenie kulturoznawstwa.pdf
Korzenie kulturoznawstwa.pdf
FundacjaCorDei14 vistas
Korzenie kulturoznawstwa.pdfKorzenie kulturoznawstwa.pdf
Korzenie kulturoznawstwa.pdf
MiloszRajczakowski4 vistas
Agnieszka Wołodźko, "Niechciana spuścizna", BlokowiskaAgnieszka Wołodźko, "Niechciana spuścizna", Blokowiska
Agnieszka Wołodźko, "Niechciana spuścizna", Blokowiska
Małopolski Instytut Kultury623 vistas

Más de Środkowoeuropejskie Studia Polityczne(20)

Impact of Brexit on the status of the English language in the European UnionImpact of Brexit on the status of the English language in the European Union
Impact of Brexit on the status of the English language in the European Union
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne277 vistas
Non-military dimension of the hybrid war in UkraineNon-military dimension of the hybrid war in Ukraine
Non-military dimension of the hybrid war in Ukraine
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne521 vistas
Promotion of regional and traditional productsPromotion of regional and traditional products
Promotion of regional and traditional products
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne93 vistas
Education and information in consumer policy in the Republic of PolandEducation and information in consumer policy in the Republic of Poland
Education and information in consumer policy in the Republic of Poland
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne49 vistas
Trauma transformacji w Europie Środkowo-WschodniejTrauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej
Trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne120 vistas
Ustrój samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Ewolucja i stan obecnyUstrój samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Ewolucja i stan obecny
Ustrój samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Ewolucja i stan obecny
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne25 vistas

Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki

 • 1. DOI 10.14746/ssp.2018.2.10 Joanna Kałużna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki Streszczenie: W artykule poddano analizie zjawisko dekomunizacji przestrzeni pu- blicznej w Polsce, tak w formie inicjatyw podejmowanych w latach 1989–2016, jak i przyjętej 1 kwietnia 2016 roku ustawy – pierwszego aktu prawnego całościowo trak- tującego o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej. Słowa kluczowe: pamięć społeczna, upamiętnienia w przestrzeni publicznej, polityka historyczna, dekomunizacja Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce, choć według niektó- rych niedoskonała, bez wątpienia rozpoczęła się już w 1989 roku1 . Powołując się na kompleksowe badania Elżbiety Hałas, należy wskazać, że w latach 1989–1998 zmienione zostały nazwy 2098 ulic (Hałas, 2004, s. 132). Przypuszczać należy, że większość modyfikacji podyktowana była ich lokalizacją (centrum miasta), osobą patrona (postać oceniana na poziomie wiedzy powszechnej w sposób negatywny) czy lokalnym resen- tymentem (chęć przywrócenia przedwojennej nazwy ulicy). Niemniej ko- jarzone z bezpośrednim, potransformacyjnym okresem są spektakularne demontaże pomników lub ich zniszczenie – przywołać można chociażby pomnik Feliksa Dzierżyńskiego na placu Bankowym w Warszawie, Iwa- na Koniewa na osiedlu Widok w Krakowie czy Włodzimierza Lenina na Placu Centralnym w Nowej Hucie (Kraków). Po upływie mniej więcej 10 lat dekomunizacja przestrzeni publicznej ustała, co nie oznacza, że została dokonana. Można stwierdzić, że proces ten w naturalny sposób 1   Nadmienić jednak należy, że redefiniowanie przestrzeni publicznej jest proce- sem ciągłym – jego etapy miały miejsce także w okresie PRL, choć ówczesne zmiany nazw ulic oraz patronów poszczególnych obiektów czy demontaż pomników, stano- wiły element szeroko rozumianej destalinizacji.
 • 2. 158 Joanna Kałużna ŚSP 2 ’18 wygasł, a pomimo pozostawienia licznych obiektów (w tym nazw ulic) o konotacji komunistycznej, lokalne społeczności zaprzestały dążyć do ich usunięcia. Status quo – obojętności, rozsądku czy niewiedzy? W niezdekomunizowanej przestrzeni publicznej w Polsce można od- naleźć następujące dominanty (klasyfikacja własna): pomniki braterstwa broni (rzadziej – czynu rewolucyjnego), w tym w formie czołgów, armat i innych obiektów militarnych; pomniki upamiętniające postaci lub wy- darzenia związane z historią rozwoju ruchu komunistycznego; elementy zdobnicze prezentujące sowiecką symbolikę w obrębie cmentarzy wojen- nych lub miejsc pamięci; nazwy ulic, którym patronują działacze ruchu komunistycznego lub które nawiązują do rozwoju tego ruchu, jednak na poziomie wiedzy powszechnej nie wpływają na uruchomienie procesu negatywnej konotacji. Oszacowanie liczby tych wszystkich obiektów jest de facto niemożliwe, bowiem po 1989 roku nigdy ustawodawca nie wpro- wadził obowiązku ich ewidencjonowania, a dotychczasowe próby miały charakter naukowy i tym samym stanowią jedynie materiał szacunkowy. I tak, na przykład Dominika Czarnecka dokonała katalogizacji „pomni- ków wdzięczności Armii Czerwonej”, jednak z wyłączeniem tablic pa- miątkowych, popiersi, symbolicznych mogił, kamieni – czego efektem było objęcie badaniem 476 pomników (Czarnecka, 2013, s. 94–95). Od- nosząc się do danych przedstawionych przez IPN, a dotyczących nazw ulic – jest ich 943, a innych obiektów, z wyłączeniem województwa ma- zowieckiego, 469 (Dekomunizacja). Tym samym, chociażby pomiędzy danymi przedstawionymi przez Czarnecką a Instytut Pamięci Narodowej, widać już wyraźne rozbieżności. Problematyka dekomunizacji przestrzeni publicznej nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, ale wszystkich państw europejskich – o róż- nicach stanowi jedynie status tych państw przed upadkiem ZSRR, bli- skość kulturowa, geograficzna lub zależność polityczna, a także współ- cześnie – charakter umów międzynarodowych zawartych przez dane państwo i Federację Rosyjską, a odnoszących się do ochrony miejsc pamięci. Tym samym, dążenia do dekomunizacji przestrzeni publicznej w po- szczególnych państwach europejskich przybierały różnorakie formy. Dla przykładu, w Polsce nigdy nie podjęto inicjatywy stworzenia miejsca,
 • 3. ŚSP 2 ’18 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce... 159 w  którym umieszczone zostałyby „niechciane” pomniki2 . Odmiennie postąpiono w Budapeszcie, gdzie od 1993 roku funkcjonuje Szoborpark – Park Pamięci (Mementopark), niedaleko Druskiennik, gdzie w 2001 r. otwarto Park Grūtas (Grūto parkas) oraz w Sofii – gdzie w tym samym roku zainaugurowano działalność Muzeum Sztuki Socjalistycznej, pier- wotnie mające nosić nazwę Muzeum Sztuki Totalitaryzmu (Vukov). We wszystkich tych miejscach zgromadzone zostały pomniki wzniesione na terytorium Węgier, Litwy czy Bułgarii w okresie powojennym, prezen- tujące zarówno przywódców radzieckich, jak i lokalnych działaczy ko- munistycznych. Wszystkie parki mają charakter edukacyjny, choć należy nadmienić, że na ich terenie prowadzona jest również sprzedaż komercyj- nych pamiątek, w tym noszących znamiona popkulturowej estetyki. Nigdy w Polsce także pomniki przyjaźni polsko-radzieckiej, bra- terstwa broni, zwycięstwa nad faszyzmem czy wyzwolenia – w formie czołgów, armat lub innych obiektów militarnych, nie były przedmiotem instalacji artystycznych3 . Inaczej stało się w Pradze, czego efektem jest słynny Różowy Czołg – na stałe umieszczony w Muzeum Sztuki Woj- skowej w Lešanach, ale okazjonalnie transportowany do czeskiej stolicy, na przykład w 20. rocznicę opuszczenia przez wojska radzieckie Cze- chosłowacji (Pink). Jedynym przykładem podobnych działań w Polsce, lecz – co należy podkreślić – nawiązujących do nieobecnego już wtedy w przestrzeni publicznej obiektu, było ustawienie zminiaturyzowanej ko- pii pomnika Lenina w Nowej Hucie w formie „Fontanny przyszłości”, to jest neonowego przywódcy rewolucji oddającego mocz, który ma „odde- monizować Nową Hutę” (Rosyjskie). Jako ostatni przykład działań w obszarze przestrzeni publicznej, który również nie jest tożsamy z polskimi rozwiązaniami, należy przywołać Pomnik Żołnierzy Radzieckich Berlin-Tiergarten, znajdujący się zaled- wie 200 metrów od symbolu tego miasta – Bramy Brandenburskiej. Nie tylko obejmuje on znaczny obszar, ale pozostał niezmieniony od 1945 roku, co oznacza, że oprócz prezentowania tam dwóch haubicoarmat oraz dwóch czołgów T-34, odnaleźć można także godło Związku Radzieckie- go czy monumentalny pomnik żołnierza Armii Czerwonej. W 2014 roku 2   Inicjatywę taką zapowiada się obecnie (luty, 2018 roku) – ma dotyczyć przenie- sienia części usuniętych z przestrzeni publicznej obiektów do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. 3   Niemniej wielokrotnie bywały one obiektem działań wandali, co jednak trud- no uznać za konceptualną i noszącą artystyczny wyraz przemiany symbolicznej, aktywność.
 • 4. 160 Joanna Kałużna ŚSP 2 ’18 kompleks stał się obiektem szeroko zakrojonej, negatywnej kampanii dziennika „Bild” – redaktorzy wzywali wówczas niemiecki parlament do usunięcia obiektów oraz umieścili specjalny formularz petycji, którą do- datkowo czytelnicy mogli przesyłać do władz. Inicjatywa spotkała się ze zdecydowaną reakcją przedstawicieli niemieckiej klasy politycznej, tak- że na szczeblu dyplomatycznym i odrzuceniem żądania (German). Dotychczas w Polsce nie miały miejsca także tak zaognione spory, jak ten dotyczący usunięcia pomnika sowieckiego żołnierza w Tallinie, gdzie w 2007 roku podczas demontażu monumentu 1 osoba zginęła, ponad 40 zostało rannych, a około 300 aresztowanych (Estonia). Z drugiej jednak strony, w wielu krajach Europy Zachodniej (na przy- kład Belgii, Francji, Republice Niemieckiej), znajdującym się w centrach miast arteriach patronują Karol Marks, Fryderyk Engels czy Obrońcy Stalingradu. To również niewyobrażalne w ramach polskiej polityki hi- storycznej. „Działanie niewychowawcze, pochwała zbrodniczych ideologii” Próby dekomunizacji przestrzeni publicznej podejmowano wielokrot- nie, a ich inicjatorem – w formule zinstytucjonalizowanej – był przede wszystkim IPN. Już bowiem w 2007 roku, ówczesny prezes Instytutu Ja- nusz Kurtyka, skierował do 138 gmin oficjalne pisma, w których wskazy- wał nazwy ulic „będące formą okazywania czci i szacunku dla ideologii nazistowskiej i  komunistycznej” (Komunikat IPN). Dokument spotkał się z powszechnym oburzeniem władz gmin, a w lokalnej prasie prze- drukowywano przede wszystkim następujący fragment: „utrzymywanie tego rodzaju nazw w niepodległej Polsce powinno być traktowane jako działanie niewychowawcze, pochwała zbrodniczych ideologii i  zdrady Ojczyzny oraz faktyczna zachęta do podejmowania działań niezgodnych z Konstytucją RP” (Instytut). Jak zostało wykazane w artykule mojego autorstwa w 2010 roku tylko 37 gmin, co stanowi niecałe 30% adresatów, na owe komunikaty w ogóle odpowiedziało, w tym pozytywnie do tre- ści pisma ustosunkowało się 6 gmin, 10 zapowiedziało przeprowadzenie konsultacji społecznych, 21 odniosło się do inicjatywy IPN negatywnie. Na podstawie tych danych widać skalę niechęci, czy też ignorancji wobec inicjatywy Instytutu. Co więcej, wyniki konsultacji społecznych – jeżeli takowe w ogóle zostały przeprowadzone – również nie przyniosły ocze- kiwanych przez prezesa Kurtykę rezultatów (Kałużna, 2010). Niemniej,
 • 5. ŚSP 2 ’18 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce... 161 należy podkreślić, że mieszkańcy odnosząc się negatywnie do zmian, podnosili przede wszystkim argumenty dotyczące konieczności poniesie- nia określonych kosztów – tak przez gminy, jak i osoby fizyczne oraz prawne. „Wybór patronów […] wskazuje na wartości” Zgoła odmiennie podejście zaprezentowane zostało w 2008 roku przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie – we współpracy z samorządem województwa małopolskiego zorganizowało ono bowiem regionalny konkurs „Patroni naszych ulic, placów, osiedli” (Informator), na którym niewątpliwie wzorowany jest jeden z dziewię- ciu ogólnopolskich projektów edukacyjnych IPN. Zyskał on uproszczoną nazwę „Patroni naszych ulic” i prowadzony jest w formule ciągłej. Jego głównym założeniem jest aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej, w tym harcerzy – to przede wszystkim bowiem te grupy dostarczają specjalne publikacje IPN, prezentujące sylwetki postaci historycznych. Adresatami publikacji są „gospodarstwa domowe, każde firmy”, które znajdują się przy danej ulicy (Patroni). Projekt więc nie ma za zadanie nakłonić do zmiany nazwy ulicy, ale utwierdzić mieszkańców o słuszności nadanego patronatu i uświadomić ich, że „Wybór patronów przestrzeni, w której żyjemy, świadczy nie tylko o naszej wrażliwości historycznej, lecz także wskazuje na wartości, do których chcemy się odwoływać” (Patroni). Do- tychczas wydano następujące publikacje: Generał August Emil Fieldorf „Nil”, Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, Rotmistrz Witold Pi- lecki, Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Generał Kazimierz Sosn- kowski, Marszałek Józef Piłsudski, Pułkownik Łukasz Ciepliński, Mece- nas Władysław Siła-Nowicki, Stefan Rowecki „Grot”, Profesor Tomasz Strzembosz, Generał Władysław Anders, Generał brygady Stanisław Sosabowski, Danuta Siedzikówna „Inka”, Irena Sendlerowa, Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku, Generał broni Stanisław Maczek, Obroń- cy Poczty Polskiej w Gdańsku, Ryszard Kaczorowski, Wincenty Witos, Anna Walentynowicz, Stefan Korboński, Roman Dmowski, Jan Paweł II, Kazimierz Bartel, Jan Rodowicz „Anoda”, Generał brygady Antoni Chruściel, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia, Janusz Kor- czak, Generał brygady Elżbieta Zawacka „Zo”, Stefan Starzyński, Ma- rian Rejewski, Karolina Lanckorońska, Kardynał Adam Stefan Sapieha, Powstańcy warszawscy, Jan Karski (Patroni). Dodatkowo, w Bibliotece
 • 6. 162 Joanna Kałużna ŚSP 2 ’18 Cyfrowej IPN można odnaleźć także następujące tytuły, nieuwzględnio- ne przy aktualizacji strony projektu edukacyjnego: Dziewięciu z Wujka, Ksiądz Roman Kotlarz, Jerzy Giedroyc, Major Hieronim Dekutowski „Zapora”, Stanisław Sojczyński „Warszyc” (Patroni naszych). 1 kwietnia 2016 – żarty się skończyły Przyjęta 1 kwietnia 2016 roku głosami 438 posłów ustawa (1 poseł wstrzymał się od głosu, 21 było nieobecnych) jest pierwszym aktem praw- nym całościowo traktującym o  zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Głosowanie). Zasadnicze założenia tej ustawy dotyczą nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmi- ny, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów – nadawanych przez jednostki samorządu teryto- rialnego – które nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w jakikol- wiek sposób takiego ustroju propagować (art. 1). Co istotne, za takowe uznaje się też wszystkie nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wy- darzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989 (art. 2). Kluczowym założe- niem ustawy jest umożliwienie dokonania zmian w powyższym obszarze nawet bez aprobaty społeczności lokalnej, w tym braku zgody organów władzy jednostek samorządu terytorialnego, bowiem dokument ten gwa- rantuje wojewodzie – na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego – możliwość stwierdzenia nieważności uchwały nadającej określoną nazwę, a stoją- cej w sprzeczności z treścią ustawy. Rozstrzygnięcie zostaje podjęte przy uwzględnieniu opinii IPN (art. 3), a z kolei w następstwie braku wydania nowej uchwały – nadającej skorygowaną nazwę, ustawa umożliwia woje- wodzie wydanie zarządzenia zastępczego i zmianę nazwy ulicy (art. 3.1.) (Ustawa). W pierwszym etapie realizacji ustawy debata publiczna zogniskowa- na została wokół trzech wątków: arbitralnych rozstrzygnięć wojewodów i ich ingerencji w decyzje organów jednostek samorządu terytorialnego, omnipotencji i niekonsekwencji IPN w zakresie opiniowania charakteru danej nazwy lub obiektu oraz proponowanych, nowych nazw ulic. Będące podstawowym założeniem transformacji ustrojowej upodmio- towienie społeczności lokalnych poprzez decentralizację procesu zarzą-
 • 7. ŚSP 2 ’18 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce... 163 dzania państwem oraz rozpowszechnienie idei samorządności, w świetle rozstrzygnięć ustawy, wydaje się być ograniczane. Jest to szczególnie zauważalne w kontekście wcześniej podejmowanych przez IPN starań, mających na celu zachęcić organy władzy jednostek samorządu teryto- rialnego do dekomunizacji przestrzeni publicznej. Wobec braku ocze- kiwanych efektów, założenia te realizuje się obecnie poprzez arbitralne rozstrzygnięcia. Decyzje poszczególnych wojewodów wzbudziły w latach 2016–2017 liczne protesty. Niemniej, wydaje się, że należy wyróżnić dwie odręb- ne, choć nierozłączne, kategorie tych sprzeciwów. Osią pierwszej jest konflikt o charakterze politycznym pomiędzy wojewodami powołanymi przez rząd Beaty Szydło (Prawo i Sprawiedliwość) a przedstawicielami szeroko rozumianych partii opozycyjnych, pełniących funkcje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast czy tych wchodzących w skład organów stanowiących. W zdecydowanej większości nie podejmowali oni decyzji o zmianie wskazanych nazw ulic, mając pełną świadomość, że ich bier- ność przyczyni się do wydania przez wojewodę zarządzenia zastępcze- go. Tym samym, polityczna pragmatyka4 – chęć bycia niepostrzeganym przez wyborców jako dokonujący zmiany nazw ulic, doprowadziła do eskalacji konfliktów. Zrezygnowano tym samym chociażby z możliwości nadania „neutralnej” nazwy – neutralnej, gdyż wielokrotnie władze jed- nostek samorządu terytorialnego podkreślały, że te nadane przez danego wojewodę są nacechowane ideologiczne5 . Specyfika zmian była diametralnie różna w zależności od wojewódz- twa. Forma artykułu uniemożliwia szczegółową analizę danych pocho- dzących ze wszystkich 16 województw, jednak dla ogólnego zobrazowa- nia, koniecznym wydaje się wskazanie kilku tendencji. W Wielkopolsce zmieniono 51 nazw ulic, z czego aż 69% było nazwami upamiętniają- cymi zakończenie okupacji niemieckiej, co wśród wielu mieszkańców 4   Co jednak istotne, a w przekazach medialnych całkowicie pomijane, należy raz jeszcze podkreślić, że ustawa została przyjęta w Sejmie bez głosu sprzeciwu, a wręcz przy niespotykanej zgodności wszystkich partii parlamentarnych. 5   Ideologiczne nacechowanie należy utożsamiać w tym przypadku z perspektywą konserwatystów, w okresie najistotniejszych publicznych debat dotyczących polity- ki historycznej reprezentowaną przez osoby związane z krakowskim Towarzystwem Edukacyjno-Naukowym „Ośrodek Myśli Politycznej” oraz współpracowników Lecha Kaczyńskiego w okresie jego prezydentury: Marka A. Cichockiego, Antoniego Dud- ka, Dariusza Gawina, Dariusza Karłowicza, Leona Kieresa, Roberta Kostro, Zdzi- sława Krasnodębskiego, Ryszarda Legutko, Pawła Machcewicza, Tomasza Mertę, Andrzeja Nowaka, Wojciecha Roszkowskiego czy Kazimierza M. Ujazdowskiego.
 • 8. 164 Joanna Kałużna ŚSP 2 ’18 spotkało się z niezrozumieniem6 . Wojewodowie popełniali również błę- dy, najczęściej łamiąc zapisy prawa miejscowego. Takie wskazali radni miejscy z Olsztyna – w dwóch przypadkach upłynął zbyt krótki czas od śmierci nowych patronów ulic, w trzecim nazwa ulicy jest zbyt długa. Drugie z  wspomnianych zagadnień jest wyjątkowo interesującym. Bo choć w przypadku „ul. Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej” wojewoda warmińsko-mazurski sam dokonał korekty na „ul. 5 Wileń- skiej Brygady AK” (Olsztyn), to podobne zastrzeżenia mogłyby się po- jawić w przypadku zmian dokonywanych przez innych wojewodów. Bo nawet jeżeli długość nazwy nie narusza przepisów ustalonych w prawie miejscowym, to jednak ze względu na swoją złożoność może być pro- blematyczna dla mieszkańców, na przykład: Mjr. Tadeusza Furgalskiego „Wyrwy”, Mjr. Adolfa Pilcha „Doliny”, Ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, Andrzeja Romockiego „Morro” (Dekomunizacja ulic). Zda- rzały się również sytuacje dublowania nazw ulic, dla przykładu wojewoda wielkopolski ulicy 9 Maja nadał nazwę Kazimierza Spornego, choć taka kilka miesięcy wcześniej – z inicjatywy rady miasta – zastąpiła nazwę ulicy Armii Ludowej (Wojewoda). Drugą kategorię protestów charakteryzuje po prostu niezgoda na zmia- ny nazw ulic lub obiektów, które są istotne symbolicznie dla społeczno- ści lokalnej, a ich konotacje są odmienne od ustaleń pracowników IPN. Przykładem może być ul. 23 lutego lub ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu. Pierwsza, w opinii Instytutu upamiętnia wkroczenie Armii Czerwonej i powtórne zniewolenie, jednak w świadomości poznaniaków to data nie tylko zakończenia okupacji niemieckiej, ale także dzień, w którym w wal- kach o Cytadelę – ostatni punkt oporu Niemców – licznie polegli cywile. Z kolei druga z ulic, ze względu na zlokalizowane przy niej ośrodki re- kreacyjno-sportowe i miejsce wypoczynku wielu mieszkańców, nazywa- na była po prostu zdrobniale „Chwiałką”. Pełnej nazwy praktycznie nie stosowano, a tym samym nie kojarzono z komunistycznym patronem. 6   Nazwy zawierające daty upamiętniające zakończenie okupacji niemieckiej są szczególnie problematyczne. W powszechnej świadomości mogą się bowiem odnosić do wspomnianego „zakończenia okupacji” lub „wyzwolenie spod okupacji”, a nawet występować w formie jednoczesnego skojarzenia. W następstwie pojawiają się nastę- pujące kwestie, poddawane rozlicznym dyskusjom: po pierwsze, czy działanie takie miało w ogóle charakter wyzwoleńczy czy jednak stanowiło początek nowego znie- wolenia. Po drugie, kto owych działań dokonywał – wyłącznie Armia Czerwona czy także jednostki I lub II Armii Wojska Polskiego (tu ponownie – pojawia się pytania o charakter tej organizacji wojskowej) lub nastąpiło to przy współudziale (ochotni- czym czy na skutek przymuszenia) osób cywilnych, mieszkańców miejscowości.
 • 9. ŚSP 2 ’18 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce... 165 Niekonsekwencja opinii IPN Istotnej krytyce został poddany także brak spójności w opiniach wy- dawanych przez IPN. Dla potrzeb realizacji nałożonej przez ustawodaw- cę funkcji, Instytut stworzył między innymi ogólnodostępne katalogi: nazwy do zmiany, postaci zasłużone błędnie wiązane z normami ustawy, nazwy kontrowersyjne i błędnie wiązane z normami ustawy oraz nazwy wymagające nowych uchwał wraz z uzasadnieniem. Katalogi te znacznie różnią się od siebie objętościowo. Pierwszy z nich – nazwy do zmiany, ma charakter otwarty i liczy około 150 pozycji (Nazwy do zmiany). Z ra- cji pełnienia przez IPN także funkcji edukacyjnej (każde hasło zostało szczegółowo opisane) wydaje się, że katalog nie powinien mieć formy otwartej, a uwzględniać wszystkie postaci i wydarzenia historyczne, któ- re zostały wskazane jako konieczne do zmiany. Być może jednak ogra- niczona objętość tych treści wynika z faktu, że im większa liczby nazw, tym szersze, ogólnopolskie kontrowersje. Obecnie, występują one przede wszystkim „miejscowo” i nabierają cech konfliktu lokalnego. Wśród postaci i wydarzeń zawartych w katalogu wiele z pewnością nie budzi – na poziomie wiedzy powszechnej – jakichkolwiek skojarzeń7 . Inne, co już wcześniej w artykule wspomniano, w krajach Europy Za- chodniej są powszechne. Dla przykładu, w opinii IPN radzieckie zwycię- stwo nad armią III Rzeszy pod Stalingradem „bezpośrednio przełożyło się na intensyfikację działań Kremla przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, ukierunkowanych na zerwanie stosunków międzypaństwowych i przy- gotowania do budowy alternatywnych struktur państwowych – w pełni zależnych od Moskwy” (Obrońców). W krajach zachodniej Europy bi- twa ta jest z kolei utożsamiana z uzyskaniem znaczącej przewagi nad ar- mią niemiecką oraz finalnym zwycięstwie sił koalicji antyfaszystowskiej w 1945 roku. Drugi katalog – postaci zasłużone błędnie wiązane z normami usta- wy liczy tylko dwie pozycje (Bolesław Limanowski oraz Stefan Okrzeja) i są one podane jako przykładowe (Postaci). Znów, wydaje się że funkcja edukacyjna IPN powinna być realizowana szerzej. Niemniej jednak, nale- ży dodać, że w każdym innym, zgłoszonym do IPN przypadku – Instytut odpowie władzom danej gminy bezpośrednio i orzeknie, czy nazwa ulicy nie stoi w sprzeczności z założeniami ustawy dekomunizacyjnej. 7   Na przykład, uwzględniając kolejność alfabetyczną spisu: Józef Balcerzak, Stanisław Baran, Sylwester Bartosik, Franciszek Bartoszka, Tekla Borowiak, Józef Ciszewski, Tomasz Dąbala, Paweł Dylong, Stanisław Działek, Emil Dziedzic.
 • 10. 166 Joanna Kałużna ŚSP 2 ’18 Trzeci katalog – podobnie, nie jest obszerny. Zawiera jedynie sześć pozycji, określonych jako „kontrowersyjne”, a więc rekomendowane do zmiany. To ulice 1 Maja, Mieczysława Brauna, Jurija Gagarina, Marci- na Kasprzaka, Komuny Paryskiej i Ludwika Waryńskiego (Nazwy). Spis jest otwarty, a decyzja o pozostawieniu bądź zmianie tych nazw należy do samorządu. I ostatni z katalogów – wydaje się wzbudzający największe emocje – zawiera definicje nazw wymagających nowych uchwał wraz z uzasad- nieniem. Pierwszym typem nazwy jest taka, która niesie pozytywne treści, będące w okresie komunizmu fałszywie interpretowanymi (np. Obrońców Pokoju), a druga – jest nazwą wieloznaczną (np. Pionierów). I tak, aby w danej miejscowości zachować ulicę Obrońców Pokoju należy w uchwale nadmienić, że nie odnosi się ona do Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju zorganizowanego w 1948 roku, ale wskazać „rzeczywi- stych obrońców prawdziwego pokoju, których nazwa ulicy będzie upamięt- niać. Nowa uchwała może przywołać np. zabiegi władz Rzeczypospolitej Polskiej o zachowanie pokoju w roku 1939” (ul. Obrońców). W praktyce jednak takie nowe uzasadnienia dla nazw konkretnych ulic nie zawsze są pozytywnie oceniane przez IPN, co więcej, wydaje się że w zbliżonych przypadkach oceny te są zgoła odmienne. Dla przykładu, ul. 10 Marca – dotychczas upamiętniająca w gminie Lichnowa rok 1945 i wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, pozostała ulicą 10 Marca, ale od tej pory „upamiętniać będzie wyzwolenia Lisewa spod 173-letniego germańskiego panowania” (Dekomunizacyjna zmia- na). Fortel z kolei nie udał się z datą 22 lipca w gminie Kruklanki, gdzie radni próbowali przekonać IPN, iż w tym dniu papież Franciszek ustano- wił Święto św. Marii Magdaleny (Uchwała gminy). Ich porażka była tym bardziej dotkliwa, że w Ostrołęce – w 2009 roku – z sukcesem zmieniono uzasadnienie uchwały dotyczące ulicy 22 Lipca, która obecnie upamięt- nia nadanie w 1807 roku konstytucji Księstwu Warszawskiemu. W tym wypadku zaważył jednak termin przyjęcia uchwały (Ulica 22. lipca). Jak przekonać nieprzekonanych, czyli „to nic nie kosztuje” Zasadniczą różnicą pomiędzy wcześniej podejmowanymi inicjatywa- mi a rozpoczętą w kwietniu 2016 roku dekomunizacją przestrzeni publicz- nej jest nie tylko jej powszechny i obligatoryjny charakter, ale również po raz pierwszy uregulowano – przynajmniej w części – kwestie dotyczące
 • 11. ŚSP 2 ’18 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce... 167 wynikających z tego procesu kosztów. Ustawa gwarantuje bowiem, że zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierają- cych nazwę dotychczasową, a pisma oraz postępowania sądowe i admi- nistracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych nowej nazwy – są wolne od opłat (art. 5.1. oraz 5.2.). W praktyce jednak takich kosztów jest o wiele więcej. W przypadku przedsiębiorców, ale także wszystkich jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji czy urzędów to oczywiście konieczność modyfikacji elementów tworzących identyfikację wizualną (ulotki, broszury, informatory, strony internetowe i profile komunikacji elektronicznej) oraz tych będących podstawą polityki informacyjnej (szyldy, wizytówki, papier korespondencyjny i inne). Kwe- stią albo znacznie obciążającą budżet spółdzielni czy wspólnoty mieszka- niowej albo wpływającą niekorzystnie na aspekty wizualne, jest zmiana nazw umieszczonych na wcześniej już poddanych termomodernizacji obiektach. Często konieczna jest wymiana części zmodernizowanej po- wierzchni, a w przypadku braku środków – jej ewentualne przekształcenie, co stwarza widoczną różnicę w kolorze oraz strukturze. Wspomnieć należy także o kosztach dla komunikacji miejskiej czy gminnej – zmianach nazw przystanków, korektach rozkładów jazdy. Zmiany te ze względu na specy- fikę przetargów publicznych oraz charakter przepisów dotyczących zamó- wień publicznych, mogą się znacznie wydłużyć w czasie oraz doprowadzić do chaosu lub też obniżenia estetyki. „Walka trwa” – samorządy wnoszą odwołania do WSA W momencie ogłoszenia8 przez wojewodów nie tylko list ulic, których nazwy ulegną zmianie, ale przede wszystkim wskazania nowych patronów, część władz samorządowych zgłosiła wyraźny sprzeciw, w niektórych miastach zorganizowano nawet obywatelskie protesty. Najwięcej emocji wzbudziły nazwy nadające ulicom, alejom czy placom imię Lecha Kaczyń- skiego (lub Lecha i Marii Kaczyńskich). Lokalne konflikty wybuchły wów- czas w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Warszawie (Wojewoda zmieni). W wielu innych przypadkach, sprzeciwu nie budził nowy patro- 8   Zadecydowano, że ogłoszenie nowych patronów ulic będzie miało miejsce 13 grudnia, co miało nadać rocznicy wprowadzenia stanu wojennego inny wymiar symboliczny oraz podkreślić istotę dokonującego się przełomu, wyjście z dotychcza- sowego impasu braku powszechnej dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce.
 • 12. 168 Joanna Kałużna ŚSP 2 ’18 nat, ale usunięcie wcześniej obowiązującej nazwy. Władze samorządowe zareagowały w dwójnasób – albo organy stanowiące dokonały ponowne- go nadania nazwy ulicy albo zaskarżyły decyzję wojewody do WSA. Tak zdecydowane działania oraz niewątpliwy opór w stosunku do wdrażanych zmian, doprowadziły jednak do szybkiej nowelizacji ustawy. Nowelizacja ustawy Na mocy znowelizowanych zapisów ustawy jakikolwiek sprzeciw władz samorządowych wobec zmiany nazwy ulic staje się de facto bez- celowy. Bowiem, jeżeli po prostu nie podejmie działań mających na celu wykonanie treści zarządzenia wojewody, wówczas działania te zosta- ną zrealizowane przez administrację wojewódzką, a ich koszty zostaną przedłożone władzom samorządowym, celem pokrycia. Z kolei, wniesie- nie skargi do sądu administracyjnego na zarządzenie zastępcze wojewody, możliwe jest tylko i wyłącznie, jeżeli jednostka samorządu terytorialne- go „z przyczyn niezależnych” nie może dokonać zmiany nazwy. Z racji, że żadne postępowanie w tej materii jeszcze nie zostało zakończone, nie można stwierdzić czym są takowe przyczyny. Co jednak najbardziej istotne – nowelizacja ustawy wyklucza możli- wość nadania danej ulicy, której nazwa została zmieniona przez wojewo- dę, nowego patronatu bez zgody właśnie wojewody oraz pozytywnej opi- nii IPN. Trudno zatem przypuszczać, aby wojewoda nadający określoną nazwę, zgodził się następnie na jej usunięcie i zastąpienie tą, wskazaną przez władze samorządowe. Dodatkowo, nowelizacja znacznie – bo aż o ponad pół roku – skraca możliwy czas drugiego etapu dekomunizacji, to jest usunięcia pomników, które zostały określone jako upamiętniające osoby, organizacje, wydarze- nia lub zawierają daty symbolizujące komunizm, względnie inny ustrój totalitarny lub go propagują. Ostateczny termin na dokonanie tych zmian upłynie 31 marca 2018 roku. Podsumowanie Zważywszy na fakt, że dopiero część założeń ustawy dekomuniza- cyjnej została zrealizowana, należy mieć świadomość, że proces ten po- trwa, a co więcej wejdzie w fazę o wiele gorętszą. Usuwanie pomników
 • 13. ŚSP 2 ’18 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce... 169 z przestrzeni publicznej z pewnością zrodzi wiele konfliktów, w tym tych wynikających z utraty przez lokalną społeczność źródeł dochodu z ob- szaru turystyki. Co więcej, jak już część władz samorządowych zapowie- działa, będą one czynić starania by poszczególne monumenty przekształ- cić w sposób wyłączający konieczność ich usunięcia (np. czołg-pomnik zostanie formalnie określony jako zabytek techniki). Na chwilę obecną nie można ocenić, czy takie zabiegi okażą się skuteczne, zwłaszcza jeże- li ustawa zostanie ponownie znowelizowana. Warto też zwrócić uwagę na wspomniane już skrócenie terminu, w którym należy pomniki usu- nąć. Wcześniejsze zapisy, wskazujące na dzień 21 października 2018 roku, zostały zmienione. Być może wynikało to z faktu, że termin ten jest jednym z prawdopodobnych (poza 28 października oraz 4 listopa- da), w którym zostaną przeprowadzone wybory samorządowe. Jeżeli tak, świadczyć to może jedynie o skali konfliktów lokalnych, które nie tylko powstały w wyniku zmian nazw ulic, ale eskalować mogą w przypadku dekomunizacji innych obiektów znajdujących się w przestrzeni publicz- nej, a będących dla mieszkańców danego obszaru obiektami martwymi i niefunkcjonalnymi w rozumieniu teorii pamięci społecznej – przynaj- mniej w odniesieniu do założeń ich twórców. Taki charakter pamięci nie wyłącza bowiem możliwości zaistnienia innych relacji, opartych na sen- tymencie wolnym od historycznej refleksji czy lokalnego patriotyzmu. Bibliografia Czarnecka D. (2013), Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze”, R. XLV, nr 4. Dekomunizacja ulic i pomników – działania IPN, https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci /41273,Dekomunizacja-ulic-i-pomnikow-dzialania-IPN.html. Dekomunizacja ulic w województwie mazowieckim, https://www.mazowieckie.pl/ pl/aktualnosci/aktualnosci/35054,Dekomunizacja-ulic-w-wojewodztwie- mazowieckim.html. Dekomunizacyjna zmiana na... taką samą nazwę ulic, https://plus.dziennikbaltycki.pl/ magazyn/a/dekomunizacyjna-zmiana-na-taka-sama-nazwe-ulic,12217313. Estonia removes Soviet memorial, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6598269.stm. German Tabloid Campaigns For Removal Of Russian Tank Memorial, Radio Free Europe Radio Liberty, https://www.rferl.org/a/russia-german-bild-tank-me- morial/25334566.html. Głosowanie nr 136 na 15. posiedzeniu Sejmu, pkt 4. porządku dziennego (sprawozda- nie Komisji o senackim projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu
 • 14. 170 Joanna Kałużna ŚSP 2 ’18 lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, głosowanie nad przyjęciem w całości projektu usta- wy w brzmieniu z druku nr 351), http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent. xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=15&nrglosowa- nia=136. Grūto parkas, http://grutoparkas.lt. Hałas E. (2004), Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazwy ulic po ko- munizmie, w: Zmiana czy stagnacja?, red. M. Marody, Wydawnictwo Nauko- we Scholar, Warszawa. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2008–31 grudnia 2008 r. (2009), Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej interweniuje w Śliwicach (2008), „Tygodnik Tucholski”, nr 3, http://www.archiwum.tygodnik.pl/?o=art&n=3010. Kałużna J. (2010), Pamięć społeczna po transformacji systemowej – „symbole ko- munizmu”, „relikty peerelowskiej przeszłości” i uchwały zmieniające ul. XXX-lecia PRL na ul. ks. kanonika Alfonsa Czwojdy, czyli katolicyzm i an- tykomunizm jako treści ją konstytuujące, w: Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, red. M. Krzysztofik, D. Gauza, Wydawnic- two MAjUS s.c., Zielona Góra. Komunikat IPN w sprawie nazw ulic, placów oraz patronów i imion instytucji publicz- nych, będących formą okazywania czci i szacunku dla ideologii nazistowskiej i komunistycznej. Memento Park Budapest, http://www.mementopark.hu/. Nazwy kontrowersyjne i błędnie wiązane z normami ustawy, https://ipn.gov.pl/pl/upa- mietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/nazwy-kontrower- syjne-i/38021,Nazwy-kontrowersyjne-i-blednie-wiazane-z-normami-ustawy. html. Nazwy do zmiany, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw- ulic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany. Olsztyn skarży zarządzenia wojewody o zmianie nazw ulic, http://www.portalsamorza- dowy.pl/prawo-i-finanse/olsztyn-skarzy-zarzadzenia-wojewody-o-zmianie- nazw-ulic,102424.html. Patroni naszych ulic, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic. Patroni naszych ulic – projekt edukacyjny, http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty- edukacyjne/ogolnopolskie/patroni-naszych-ulic/12930,Patroni-naszych-ulic- projekt-edukacyjny.html. Pink tank unveiled in Prague to celebrate liberation anniversary, http://www.tele- graph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8588177/Pink-tank-unveiled-in- Prague-to-celebrate-liberation-anniversary.html. Postaci zasłużone błędnie wiązane z normami ustawy, https://ipn.gov.pl/pl/upamiet- nianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/postaci-zasluzone-bled- n/36810,Niepodlegajace-ustawie.html.
 • 15. ŚSP 2 ’18 Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce... 171 Rosyjskie media oburzone, ukraińskie zachwycone sikającym Leninem z Nowej Huty, https://www.tvn24.pl/krakow,50/rosyjskie-media-oburzone-ukrainskie-za- chwycone-sikajacym-leninem-z-nowej-huty,439930.html. Uchwała gminy Kruklanki ws. ul. 22 lipca cofnięta przez wojewodę, https://olsztyn. tvp.pl/29602669/uchwala-gminy-kruklanki-ws-ul-22-lipca-cofnieta-przez- wojewode. Ulica 22. lipca? Tak, ale nie tego, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly /157884,ulica-22-lipca-tak-ale-nie-tego.html. ul. Obrońców Stalingradu, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmia- ny-nazw-ulic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany/40388,ul-Obroncow-Stalin- gradu.html. ul. Obrońców Pokoju, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany- nazw-ulic/nazwy-ulic/lista/38513,ul-Obroncow-Pokoju.html. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek po- mocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, Dz. U. 2016, poz. 744. Wojewoda Zbigniew Hoffmann się pomylił. Po dekomunizacji dwie takie same ulice na mapie Poznania, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22787806,wojewoda- sie-pomylil-dwie-takie-same-ulice-na-mapie-poznania.html. Wojewoda zmieni nazwę ulicy na Kaczyńskiego? To raczej nieodwołalne. Dopóki rzą- dzi PiS, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,22888694,wojewoda-zmieni- nazwe-ulicy-na-kaczynskiego-to-raczej-nieodwolalne.html. Vukov N., The Museum of Socialist Art in Sofia and the Politics of Avoidance, http:// www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=361. Decommunization of the public space in Poland – an outline of the issue Summary The analysis presented in the paper examines the process of decommunization of the public space in Poland. The initiatives taken between 1989 and 2016 have been described as well as the act adopted on April 1, 2016, which was the first legislative act banning the propagation of communism and other totalitarian regimes by naming buildings, objects and public utilities as a whole. Key words: social memory, collective memory in public sphere, historical policy, decommunization Data przekazania tekstu: 13.04.2018; data zaakceptowania tekstu: 27.04.2018.