Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ก้าวทันคุณภาพ Ha

4.648 visualizaciones

Publicado el

ก้าวทันคุณภาพ HA คือเอกสารที่ผมได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานีที่ผ่านมา เอกสารชุดนี้เป็นการสรุปกระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพที่พอจะให้เห็นความเป็นไปของการพัฒนาจากอดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้เราได้เห็นว่างานพัฒนาคุณภาพนั้นมีชีวิต มีพลวัตรของการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเสน่ห์ของงานคุณภาพจึงอยู่ตรงนี้คือความมีการปรับปรุง มีการพัฒนา และมีชีวิตครับ

Publicado en: Desarrollo personal

ก้าวทันคุณภาพ Ha

 1. 1. ก้าวทันคุณภาพก้าวทันคุณภาพ HAHA นายนายสุรสุรเดช ศรีอังกูรเดช ศรีอังกูร เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่าฉาง นําเสนอทีโรงพยาบาลพุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 7 กันยายน 2557
 2. 2. ใครทําให้เกิดคําว่าใครทําให้เกิดคําว่า คุณภาพคุณภาพ//ความปลอดภัยความปลอดภัย ตัวเราเองตัวเราเอง ตนเอง หน่วยงาน องค์กร
 3. 3. พืนฐานคุณภาพพืนฐานคุณภาพ//ความปลอดภัยความปลอดภัย ความสุข ความสัม พันธ์ ผลงาน
 4. 4. คุณค่าคุณค่า……ของการพัฒนาคุณภาพของการพัฒนาคุณภาพ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ องค์กรยังยืน และเข้มแข็งองค์กรยังยืน และเข้มแข็ง ความงาม ความดี คุณค่าในการให้บริการความงาม ความดี คุณค่าในการให้บริการ ผู้ป่วยผู้ป่วย//ญาติพึงพอใจในการให้บริการญาติพึงพอใจในการให้บริการ และอืนๆและอืนๆ ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน และและ หน่วยงานหน่วยงาน หน้าทีขององค์กรคือหน้าทีขององค์กรคือ :: สร้างคนเก่ง คนดี และมีความสุขสร้างคนเก่ง คนดี และมีความสุข เพือให้ผู้ปฏิบัติได้ทํางานเพือสร้างคุณค่าเหล่านีเพือให้ผู้ปฏิบัติได้ทํางานเพือสร้างคุณค่าเหล่านี
 5. 5. สิงทีทําให้เกิดคุณค่าสิงทีทําให้เกิดคุณค่า เราต้องคิดเป็น คิดดี และคิดบวก มีจิตใจทีเปิ ดกว้าง และเห็นคุณค่าในทุกสิงทีเกิดขึน เห็นคุณค่าและความหมายของการเชือมโยงทังจากการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ เพือนร่วมงาน และชีวิตของตนเอง เป็นผู้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยอมรับความท้าทาย และเห็นคุณค่าของงานทีท้าทาย ยึดมันในความถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทีจะทําในสิงทีถูกต้อง นายแพทย์นายแพทย์อนุวัฒน์อนุวัฒน์ ศุภศุภชุติกุลชุติกุล
 6. 6. พยายามอย่ามองสิงเหล่านีพยายามอย่ามองสิงเหล่านี พออะไรไม่ได้ดังใจ โกรธจนความดันขึน ครําเคร่งกับงานจนโรคกระเพาะถามหา ทะเลาะกับเพือนร่วมงานไม่เว้นวัน น้อยเนือตําใจทีหัวหน้าไม่เห็นคุณค่า เห็นอะไรก็ผิดหูผิดตา ไม่ได้ดังใจตนเอง รู้สึกอิจฉานิดๆ ทีเพือนได้ดีกว่าเรา ไปทีไหนก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือ รับเละอยู่คนเดียว ทําไมเป็นแบบนี เหตุการณ์นีเกิดจากใคร
 7. 7. สิงทีเราควรพิจารณา ทํางานตนเองให้เต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง และด้วยความปรารถนาดี Momma test : พิจารณาว่าถ้าผู้ป่วยเป็นมารดา เป็นญาติพีน้อง ของเรา เราจะทําอย่างไร เหตุเพราะ  เพราะผู้ป่วยเป็นมนุษย์ รวมทังเป็นครูของเรา  เหตุเพราะเราได้รับสิทธิพิเศษในการรุกลําร่างการผู้ป่วย  เราได้รับสิทธิพิเศษทีเราได้รับการดูแลจากเพือนวิชาชีพ เดียวกัน
 8. 8. คุณภาพอยู่ในทุกลมหายใจของเราคุณภาพอยู่ในทุกลมหายใจของเรา คุณภาพโดยรวม : ผู้ป่วยทุกราย ทุก กระบวนการ ทุกขันตอน ทุกเวลาของการดูแล และ ทุกลมหายใจในการให้บริการ ความน่าไว้วางใจ : มีคุณภาพ และมีความ ปลอดภัย
 9. 9. ดังนันดังนัน
 10. 10. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 10 วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategies) บริการสุขภาพทีได้มาตรฐาน เป็นทีไว้วางใจของสังคม สรพ.ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลือน การพัฒนาคุณภาพ กลไก HA คือการส่งเสริมให้ รพ.มีกระจกส่องตนเอง แล้วปรับปรุงตัว HA ช่วยเข้าไปดูคุณภาพของกระจก และดูการใช้กระจกให้เป็นประโยชน์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
 11. 11. ฉันสวยฉันสวย……?……? เราเรา คือผู้พัฒนาคุณภาพให้งดงามคือผู้พัฒนาคุณภาพให้งดงาม ด้วยตนเอง ตามบริบทของเราด้วยตนเอง ตามบริบทของเรา สรพสรพ.. คือผู้มาดูว่าคือผู้มาดูว่า เรางดงามจริงหรือไม่เรางดงามจริงหรือไม่
 12. 12. กระบวนการ การเรียนรู้ การประเมินตนเอง การพัฒนาตนเอง การประเมินจาก หน่วยงานภายนอก การได้รับการรับรอง ไม่ใช่การตรวจสอบแต่ เป็ นการซ้อมรบกับศัตรู ในองค์กร ความปลอดภัยและคุณภาพในการดูแลผู้ป่ วย Hospital Accreditation (HA) คือกลไกประเมิน เพือกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทังองค์กร ทําให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง แล้วอะไรคือความสวยแล้วอะไรคือความสวย……??????
 13. 13. คุณภาพและความปลอดภัยคุณภาพและความปลอดภัย ทีผู้ป่วยทีผู้ป่วย//ญาติญาติ ตัวเรา หน่วยงาน ทีมตัวเรา หน่วยงาน ทีม องค์กร ชุมชนได้รับองค์กร ชุมชนได้รับ คือสิงทีเราสร้างเองคือสิงทีเราสร้างเอง ตามตาม บริบท ตามเป้ าหมายบริบท ตามเป้ าหมาย ทีวางไว้ทีวางไว้
 14. 14. บริบทบริบท//เป้ าหมายเป้ าหมาย คือจุดเริมต้นของการพัฒนาคุณภาพคือจุดเริมต้นของการพัฒนาคุณภาพ ทีจะทําให้เราไม่หลงทิศ หลงทางทีจะทําให้เราไม่หลงทิศ หลงทาง เป้ าหมายชัดเป้ าหมายชัด วัดผลได้วัดผลได้ มากคุณค่ามากคุณค่า ไม่ยึดติดไม่ยึดติด
 15. 15. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) บันได 3 ขัน ลงทุนน้อยให้ได้มาก ตรงประเด็น เป็นขันตอน บริการบริการ กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วย ระบบงานระบบงาน องค์กรองค์กร พืนทีการพัฒนา 4 วง เพือความครอบคลุม Plan/Design Do Study/Learning Act/Improve บริบท มาตรฐาน เป้ าหมาย/ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย/ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด ประเด็นสําคัญ ความเสียงสําคัญ ความต้องการสําคัญ หลักคิดสําคัญ (Core Values & Concepts) หลักคิดสําคัญ (Core Values & Concepts) 3C PDSA รู้คิด รู้ทํา เพือความลุ่มลึก ตรงประเด็น ต่อเนือง เส้นทางคุณภาพ และความปลอดภัยเส้นทางคุณภาพ และความปลอดภัย
 16. 16. สบายๆ ตามบันไดสามขันสบายๆ ตามบันไดสามขัน • ขันแรก ไฟลุกตรงไหน ตามไปดูตรงนัน กันอย่าให้เกิดซํา • ขันสอง มองงานของตนเอง หาเป้ า เฝ้าดู ทําให้บรรลุเป้ า • ขันสาม มองมาตรฐาน เชือมโยง ประเมินผล เรียนรู้ ยกระดับ ก้าวแรกทีเข้าใจ ก้าวต่อไปก็ไม่ใช่เรืองยากก้าวแรกทีเข้าใจ ก้าวต่อไปก็ไม่ใช่เรืองยาก
 17. 17. ขันทีขันที 11 สํารวจและป้ องกันสํารวจและป้ องกันความเสียงความเสียง • นําปัญหามาทบทวน เพือแก้ไขป้ องกัน • ปฏิบัติตามแนวทางป้ องกันปัญหา • ครอบคลุมปัญหาทีเคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง ขันทีขันที 22 ประกันและพัฒนาคุณภาพประกันและพัฒนาคุณภาพ • เริมด้วยการวิเคราะห์เป้ าหมายและกระบวนการ • ประกันและพัฒนาคุณภาพทีสอดคล้องกับเป้ าหมายของหน่วย ครอบคลุมกระบวนการสําคัญทังหมด • ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนทีไม่ยากเกินไป ขันทีขันที 33 วัฒนธรรมคุณภาพวัฒนธรรมคุณภาพ • เริมด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA • พัฒนาอย่างเชือมโยง เป็ นองค์กรเรียนรู้ • ผลลัพธ์คุณภาพทีดีขึน • ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน บันไดสามขันสู่การพัฒนาบันไดสามขันสู่การพัฒนา
 18. 18. พืนทีพัฒนาพืนทีพัฒนา 44 วงวง 44 พืนทีพืนที บริการบริการ กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วย ระบบงานระบบงาน องค์กรองค์กร เราเชือมโยงข้อมูลเราเชือมโยงข้อมูล กันมากน้อยกันมากน้อย เพียงใดในองค์กรเพียงใดในองค์กร ““ หนึงเหตุการณ์สู่การวางระบบหนึงเหตุการณ์สู่การวางระบบ ””
 19. 19. 33C PDSAC PDSA คือกรอบในการพัฒนาคือกรอบในการพัฒนา Plan/Design Do Study/Learning Act/Improve บริบท มาตรฐาน เป้ าหมาย/ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย/ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด ประเด็นสําคัญ ความเสียงสําคัญ ความต้องการสําคัญ หลักคิดสําคัญ (Core Values & Concepts) หลักคิดสําคัญ (Core Values & Concepts) P :P : อะไรคือเป้ าหมายทีต้องการอะไรคือเป้ าหมายทีต้องการ//แผนการแผนการ//กระบวนการกระบวนการ D :D : ลงมือทําตามแนวทางลงมือทําตามแนวทาง//กระบวนการทีวางไว้กระบวนการทีวางไว้ S :S : เราได้เรียนรู้อะไรจากสิงทีทํา ผลเป็นอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรจากสิงทีทํา ผลเป็นอย่างไร A :A : นํามาปรับปรุงแนวทางนํามาปรับปรุงแนวทาง//กระบวนการให้เกิดผลลัพธ์ทีดีขึนกระบวนการให้เกิดผลลัพธ์ทีดีขึน
 20. 20. มาตรฐานสู่การปฏิบัติมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ความเสียง ความปลอดภัย คุณภาพ การกํากับดูแลวิชาชีพ สิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้ องกันการติดเชือ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทํางานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนือง ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านระบบและกระบวนการสําคัญ ด้านการนํา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การนํา การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ผลการ ดําเนินงาน ตอนที III กระบวนการดูแลผู้ป่วย ตอนที II ระบบงานสําคัญของ รพ. ตอนที IV ผลการดําเนินงาน ตอนที I ภาพรวมของการบริหารองค์กร ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน และและ หน่วยงานหน่วยงาน
 21. 21. ภาพของการพัฒนาคุณภาพทีเราทุกคนอยากเห็นภาพของการพัฒนาคุณภาพทีเราทุกคนอยากเห็น ปัจจุบันปัจจุบัน อนาคตอนาคต
 22. 22. คุณภาพ ความปลอดภัยคุณภาพ ความปลอดภัย มิใช่หน้าทีของผู้หนึงผู้ใดมิใช่หน้าทีของผู้หนึงผู้ใด หน่วยงานใดหน่วยงานหนึงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง เพราะผลลัพธ์ทีเกิดขึนเพราะผลลัพธ์ทีเกิดขึน ไม่ว่าเป็นเช่นใดไม่ว่าเป็นเช่นใด ย่อมส่งผลต่อย่อมส่งผลต่อ ตนเอง หน่วยงาน ทีมตนเอง หน่วยงาน ทีม ผู้ป่ วยผู้ป่ วย//ญาติ องค์กรญาติ องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชุมชน สังคม ประเทศ คุณภาพ ความปลอดภัยคุณภาพ ความปลอดภัย
 23. 23. ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติ//หน่วยงานหน่วยงาน
 24. 24. การพัฒนาของหน่วยงานเพือคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยังยืนการพัฒนาของหน่วยงานเพือคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยังยืน ตอบสนองเป้ าหมายขององค์กร : วิสัยทัศน์, พันธะกิจ, Core value, Core competency, เข็มมุ่งขององค์กร ตอบสนองต่อเป้ าหมายของหน่วยงานเอง ตอบสนองต่อมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานการพัฒนา คุณภาพ ตอบสนองต่อปัญหา หรือบริบททีเกิดขึน
 25. 25. การพัฒนาของหน่วยงานเพือคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยังยืนการพัฒนาของหน่วยงานเพือคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยังยืน จัดกระบวนการการทํางานให้ตอบสนองต่อเป้ าหมาย/บริบทนัน ทบทวนกระบวนการทํางานด้วยหัวหน้าพาทําคุณภาพและ 12 กิจกรรมทบทวน และเครืองมืออืนๆทีนํามาสู่การเรียนรู้ พัฒนา เรียนรู้ ประเมินผลกระบวนการการทํางาน และปรับปรุงอย่าง ต่อเนือง และมีผลลัพธ์ทีดีขึน ส่งเสริม พัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขในการ ทํางาน
 26. 26. หัวหน้าพาทําคุณภาพหัวหน้าพาทําคุณภาพ ทบทวนความสําเร็จและความจําเป็นทีต้องเปลียนแปลง เชือมโยงความสําเร็จและสร้างบรรยากาศทีดี คุณภาพเริมทีแต่ละคน คุณภาพคือการทําให้งานของเราง่ายขึน คุณภาพคือการพึงพิงกันและกัน คุณภาพคือการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ คุณภาพคือการทําหน้าทีตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์ สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพในระดับหน่วยงาน
 27. 27. 1212 กิจกรรมทบทวนกิจกรรมทบทวน 1. การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย 2. การทบทวนความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 3. การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา 4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ชํานาญกว่า 5. การค้นหาและป้ องกันความเสียง 6. การป้ องกันและเฝ้าระวังการติดเชือในโรงพยาบาล
 28. 28. 1212 กิจกรรมทบทวนกิจกรรมทบทวน ((ต่อต่อ)) 7. การป้ องกันการเฝ้าระวังการคลาดเคลือนทางยา 8. การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สําคัญ 9. การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 10. การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ 11. การทบทวนการใช้ทรัพยากร 12. การติดตามเครืองชีวัดทีสําคัญ
 29. 29. อะไรคืออะไรคือ…… 1212 กิจกรรมทบทวนกิจกรรมทบทวน • 12 กิจกรรมทบทวน คือเครืองมือตัวหนึงทีเราใช้ในการทบทวน กระบวนการการทํางานเพือดักจับอุบัติการณ์หรือความเสียงทีแฝงตัวอยู่ โดยอาศัย การทบทวนตนเอง ซึงเป็นเครืองมือพืนฐานในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิงในบันไดขันที 1 ของการพัฒนาคุณภาพ HA และเป็นก้าว แรกของการพัฒนา แต่เมือเราผ่านบันไดขันที 1 มาแล้ว 12 กิจกรรม ทบทวน ก็ยังคงเป็นเครืองมือทีเรายังต้องใช้อยู่ ไม่ว่าอยู่ในขัน2 ขัน 3 หรือ จะ Re-Accredit กีครัง บันไดขันที 1 เราก็ยังต้องยําก่อนทีเราจะขึนไปสู่ขันที สูงกว่าต่อไปเสมอ เพราะการทํา 12 กิจกรรมนีคือการทบทวนสิงทีเกิดขึน ในชีวิตประจําวันของการทํางานทังใน หน่วยงานทีดูแลผู้ป่วย และ ส่วนสนับสนุน (Back Office)
 30. 30. AE Turning Point Cognitive Walkthrough Human Factor Engineering Prevention Build-in Quality 12 กิจกรรม ทบทวน การายงานความเสียง Trigger tool Trace/R2R KA/SA Knowledge Asset Self Assessment การทบทวนสู่การปรับปรุงการทบทวนสู่การปรับปรุง การปฏิบัติสู่ความยังยืนการปฏิบัติสู่ความยังยืน คิดบวกคิดบวก •• คิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างสร้างสรรค์ •• หาสาเหตุทีแท้จริงหาสาเหตุทีแท้จริง •• การใช้หลักฐานทางวิชาการการใช้หลักฐานทางวิชาการ
 31. 31. ทบทวนอย่างไม่มีอคติทบทวนอย่างไม่มีอคติ เมือมองในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน ขณะนันมีข้อจํากัดอะไร เมือมองย้อนหลัง เรา เห็นจุดอ่อนหรือโอกาส พัฒนาอะไร เมือมองในมุมมองของการพัฒนา จะลดข ้อจํากัดทีเกิดขึนกับ ผู้ปฏิบัติงาน เพือให ้เกิดการกระทําทีพึงจะเกิดขึนได ้อย่างไร
 32. 32. หัวใจสําคัญของการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย เพิมความไวในการค้นหาปัญหาของผู้ป่วย ตอบสนอง/แก้ปัญหาของผู้ป่วยในทันที เรียนรู้จากสิงทีผู้ป่วยแต่ละคนหยิบยืนให้ เรียนรู้จากมุมมองของวิชาชีพอืน เพือเห็นประเด็นทีจะนําไปปรับปรุงระบบงาน การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย
 33. 33. สูตรเด็ดสูตรเด็ด CC33THERTHER Care เราดูแลอย่างเต็มที เต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง • มีโอกาสเกิดความเสียงอะไรกับ ผู้ป่ วยรายนี • เราได้ป้ องกันความเสียงเหล่านัน อย่างดีแล้วหรือไม่ • เราได้ประเมินผู้ป่ วยอย่างรอบ ด้านแล้วหรือไม่ • เรานําข้อมูลจากการประเมินมา วางแผนแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน หรือไม่ • เราเฝ้ าระวังการเปลียนแปลง ของผู้ป่ วยอย่างใกล้ชิด และ ตอบสนองอย่างเหมาะสมหรือไม่
 34. 34. สูตรเด็ดสูตรเด็ด CC33THERTHER ((ต่อต่อ)) Communication การสือสารข้อมูลที จําเป็ น • (ถามทีม) มีข้อมูลอะไรทีผู้ป่ วย และครอบครัวควรจะรับรู้ใน ขณะนี (เช่น ความเข้าใจในโรค ทีตนเองเป็ นอยู่ ทางเลือกใน การดูแลรักษา วิธีการปฏิบัติ ตัวทีเราคาดหวัง) • (ถามผู้ป่ วยและครอบครัว) ได้รับข้อมูลอะไรบ้าง มีข้อมูล อะไรทีต้องการทราบเพิมเติม • (ถามทีม) มีความแตกต่าง ระหว่างสิงทีทีมคาดหวังกับสิง ทีผู้ป่ วยได้รับหรือไม่ ถ้ามีจะ ปรับปรุงอย่างไร
 35. 35. สูตรเด็ดสูตรเด็ด CC33THERTHER ((ต่อต่อ)) Continuity ความต่อเนืองของ การดูแลรักษาทังใน รพ.และเมือกลับไป บ้าน • ปัญหาสําคัญทีอาจจะ เกิดขึนในช่วงกลางคืนมี อะไรบ้าง ทีมงานมีการส่ง ต่อปัญหาระหว่างให้แก่เวร ต่อไปอย่างไร • ปัญหาสําคัญทีผู้ป่ วยและ ครอบครัวต้องเผชิญเมือ กลับไปอยู่บ้านคืออะไร เรา ได้เตรียมผู้ป่ วยและ ครอบครัวให้พร้อมทีจะ จัดการกับปัญหาเหล่านัน อย่างไร
 36. 36. สูตรเด็ดสูตรเด็ด CC33THERTHER ((ต่อต่อ)) Team ความร่วมมือ ระหว่างวิชาชีพ • ถ้าจะดูแลผู้ป่ วยรายนีให้ดี ทีสุด มีวิชาชีพใดบ้างทีควร เข้ามาร่วมให้การดูแล นอกเหนือจากแพทย์และ พยาบาล (เช่น นัก กายภาพบําบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นัก โภชนาการ) • เราได้เชิญวิชาชีพเหล่านัน เข้ามาร่วมดูแลผู้ป่ วยรายนี แล้วหรือยัง
 37. 37. สูตรเด็ดสูตรเด็ด CC33THERTHER ((ต่อต่อ)) Human Resource Development ความรู้และทักษะ ของทีมงานที เพียงพอ • ความรู้และทักษะ ของทีมงานของเรา เพียงพอสําหรับ ดูแลผู้ป่ วยรายนี อย่างมีคุณภาพ หรือไม่ ยังขาดเรือง อะไรอยู่ • ทําอย่างไรจะให้เกิด ความรู้และทักษะ เหล่านันขึนได้เร็ว ทีสุด
 38. 38. สูตรเด็ดสูตรเด็ด CC33THERTHER ((ต่อต่อ)) Environment & Equipment สิงแวดล้อมและ เครืองมือทีดีและ พอเพียง • ผู้ป่ วยอยู่ในสิงแวดล้อมที สะดวก สบาย ปลอดภัย หรือไม่ • มีเครืองมืออะไรทีจําเป็ นสําหรับ การดูแลผู้ป่ วยรายนี เครืองมือ เหล่านันเพียงพอและพร้อมทีจะ ใช้หรือไม่ Record ความสมบูรณ์ ของการบันทึก • เวชระเบียนของผู้ป่ วยรายนีได้รับ การบันทึกอย่างสมบูรณ์เพียง พอทีจะให้ผู้อืนมาดูแลอย่างต่อเนือง, เข้าใจเหตุผลของการตัดสินใจ, ประเมินคุณภาพของการดูแล, และใช้ เป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้หรือไม่
 39. 39. หน่วยงานทีทบทวนหน่วยงานทีทบทวน • หน่วยงานทีทําหน้าทีในการดูแลผู้ป่วยทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่าง ยิงผู้ป่วยทีมีความเสียงสูง หรือซับซ้อน เช่น IPD,LR,ER,ANC, ทันตก รรม เป็นต้น ควรทบทวนบ่อยเท่าใด ? •• ทุกคนทุกคน ทีขึนทํางานกับผู้ป่วย ควรฝึกทบทวนในทุกโอกาสทีทําได้ทีขึนทํางานกับผู้ป่วย ควรฝึกทบทวนในทุกโอกาสทีทําได้ ไม่ต้องรอคนอืน สามารถทําได้ทุกวันไม่ต้องรอคนอืน สามารถทําได้ทุกวัน •• การทบทวนร่วมกับการทบทวนร่วมกับทีมสหทีมสหสาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพ ((แพทย์แพทย์,,เภสัชกรเภสัชกร,…),…) ควรควร ทบทวนทุกสัปดาห์ ถ้าเป็นไปได้ทบทวนทุกสัปดาห์ ถ้าเป็นไปได้//ถ้าจําเป็นถ้าจําเป็น •• ในในการตรวจเยียมการตรวจเยียมผู้ป่วยร่วมกันระหว่างแพทย์กับพยาบาล ก็สามารถผู้ป่วยร่วมกันระหว่างแพทย์กับพยาบาล ก็สามารถ ฝึกซ้อมการทบทวนในบางประเด็นทีสังเกตเห็นได้ฝึกซ้อมการทบทวนในบางประเด็นทีสังเกตเห็นได้
 40. 40. การเชือมโยงกับเรืองความเสียงทางคลินิกการเชือมโยงกับเรืองความเสียงทางคลินิก • พิจารณาว่าผู้ป่วยรายนันมีความเสียงต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อนอะไร มีอะไรทีเราละเลยไป คือการค้นหาความ เสียงทางคลินิก • การทีเราตอบสนองต่อความเสียงทีค้นพบ คือการจัดการกับ ความเสียงเพือป้ องกันผลทีไม่พึงประสงค์ • ข้อมูลทีพบเหล่านีจะเป็นประโยชน์อย่างยิงในการป้ องกันความ เสียงสําหรับผู้ป่วยทีมีลักษณะคล้ายกัน เพือนํามาสู่การแก้ไขให้ เป็นระบบมากขึน
 41. 41. ความคาดหวังเมือทบทวนความคาดหวังเมือทบทวน • ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยรายนันทันที • ปรับปรุงระบบงานทีเกียวข้อง • สือสารให้ผู้เกียวข้องเข้าใจเหตุผลของการปรับระบบงาน • จัดระบบทีจะให้มีการเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต • ทุกคนมีความไวมากขึนในการตรวจจับปัญหาทีเกิดขึน จากหนึงเหตุการณ์ สู่การมองและวางระบบ
 42. 42. หัวใจสําคัญของการทบทวนข้อร้องเรียน • ไวต่อการรับรู้และตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการ • การทีผู้รับบริการเห็นว่าโรงพยาบาลยินดีรับข้อคิดเห็น คือภูมิคุ้มกันสําคัญของโรงพยาบาล การทบทวนข้อร้องเรียนการทบทวนข้อร้องเรียน
 43. 43. หลักคิดสําคัญของการทบทวนข้อร้องเรียนหลักคิดสําคัญของการทบทวนข้อร้องเรียน • การทบทวนเนือหาในคําร้องเรียน ควรทําให้บ่อยทีสุด เพือให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เช่น ทันทีที ได้รับคําร้องเรียน • การทบทวนระบบจัดการคําร้องเรียนจะบ่อยเพียงใด ขึนอยู่กับการมองเห็นโอกาสในการพัฒนา • การทบทวนนอกเหนือจากการทบทวนเหตุการณ์ที เกิดขึน ต้องติดตามและทบทวนผลลัพธ์การตอบสนอง ข้อร้องเรียนด้วย
 44. 44. การทบทวนการส่งต่อการทบทวนการส่งต่อ//ขอย้ายขอย้าย//ปฏิเสธการรักษาปฏิเสธการรักษา หัวใจสําคัญของการทบทวนการส่งต่อ / ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา คือการมองหาในสิงทีเราทําไม่ได้ หรือทําได้ไม่ดีเพือคือการมองหาในสิงทีเราทําไม่ได้ หรือทําได้ไม่ดีเพือ นํามาสู่การปรับปรุงศักยภาพของบุคคลนํามาสู่การปรับปรุงศักยภาพของบุคคล//องค์กรและองค์กรและ ระบบงานระบบงาน
 45. 45. ความคาดหวังของผลการทบทวนความคาดหวังของผลการทบทวน • การทบทวนควรนํามาสู่การพัฒนาศักยภาพ มิใช่ทบทวน แล้วได้แต่ข้อสรุปว่า “ผู้ป่วยสมควรได้รับการส่งต่อ” เพียงอย่างเดียว • การรับข้อมูลสะท้อนกลับ จาก รพ.ทีรับผู้ป่วยมี ความสําคัญสูงมากในการพัฒนาศักยภาพของเรา
 46. 46. การทบทวนโดยผู้ชํานาญกว่าการทบทวนโดยผู้ชํานาญกว่า หัวใจสําคัญของการทบทวนโดยผู้ชํานาญกว่า • คือการใช้ศักยภาพของผู้ทีเก่งกว่าในองค์กร มาพัฒนา ศักยภาพของผู้ทีมีประสบการณ์น้อยกว่า • เป็นการเรียนรู้ทีตรงประเด็น เป็นประโยชน์ในการใช้งาน ได้จริง • มีการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว
 47. 47. ผู้ทบทวนผู้ทบทวน//ผู้ได้รับการทบทวนผู้ได้รับการทบทวน • แพทย์ ทบทวนการตรวจรักษาของพยาบาลทีห้อง ER • แพทย์อาวุโส ทบทวนการตรวจรักษาแพทย์รุ่นน้อง • พยาบาลอาวุโส ทบทวนกระบวนการการดูแลผู้ป่วยของ พยาบาลรุ่นน้อง • เภสัชกร ทบทวนการจ่ายยาของพยาบาลและพนักงานผู้ช่วย เภสัชกร • ทันตแพทย์ ทบทวนการตรวจรักษาของทันตภิบาล • นักเทคนิคการแพทย์/รังสีเทคนิค ทบทวนการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานฯ หรือพนักงานทีถูกฝึกมาช่วยตรวจทาง ห้องปฏิบัติการหรือรังสี
 48. 48. การนําผลการทบทวนมาใช้ประโยชน์การนําผลการทบทวนมาใช้ประโยชน์ • ติดตามผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาเพิมเติม ถ้า จําเป็น • จัดให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในกลุ่มคน ทีต้องทํางานโดยเร็วทีสุด ไม่ควรรอการวางแผน เป็นเดือนๆ
 49. 49. หัวใจสําคัญของการค้นหา/ป้ องกันความเสียง • ค้นหาลูกระเบิด(ความเสียง) ทีซุกซ่อนอยู่ตามทีต่างๆ และรอวันระเบิดจัดการกําจัดลูกระเบิดเหล่านันให้สิน อย่าให้เกิดระเบิดขึนเป็นอันตรายกับผู้รับบริการและผู้ ให้บริการ การค้นหาการค้นหา//ป้ องกันความเสียงป้ องกันความเสียง
 50. 50. หัวใจของการป้ องกันความเสียงหัวใจของการป้ องกันความเสียง • ถ้าเคยมีเหตุการณ์เกิดขึน ต้องเข้าไปศึกษาข้อมูล รายละเอียด ทําความเข้าใจความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน • พยายามออกแบบระบบงานให้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน และ สามารถป้ องกันเหตุไม่พึงประสงค์ได้ (ถามตัวเองว่าทํา อย่างนีแล้วจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ซํามากเพียงใด)
 51. 51. การทบทวนเหตุการณ์สําคัญการทบทวนเหตุการณ์สําคัญ หัวใจสําคัญของการทบทวนเหตุการณ์สําคัญ • การจัดการกับปัญหารุนแรงอย่างเหมาะสม • การเรียนรู้และจัดระบบเพือป้ องกันมิให้เกิดปัญหาซําขึน อีก
 52. 52. เหตุการณ์สําคัญอะไรบ้างทีควรนํามาทบทวนเหตุการณ์สําคัญอะไรบ้างทีควรนํามาทบทวน • ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย ควรได้รับการทบทวน • ผู้ป่วยทีต้องมีการทํา CPR • ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อนทุกราย ควรได้รับการทบทวน • ผู้ป่วยทีญาติแสดงความไม่พอใจสูง มีโอกาสเกิดการ ร้องเรียน ควรได้รับการทบทวน • อุบัติเหตุทีก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที
 53. 53. หลักคิดสําคัญในการทบทวนหลักคิดสําคัญในการทบทวน • รีบทบทวนทันทีเมือทราบเหตุ • เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในสถานทีจริงให้มากทีสุด ทังจากการสัมภาษณ์ และหลักฐานทีเกียวข้อง • มองระบบทีเกียวข้องให้ครบถ้วน • วิเคราะห์ให้ได้ root cause เพือการแก้ไขป้ องกันทียังยืน • การป้ องกันควรเน้นการออกแบบระบบให้คนทํางานง่าย ขึน
 54. 54. หัวใจสําคัญของการเฝ้ าระวังการติดเชือ • การรับรู้จุดเสียงต่อการติดเชือ ซึงจะนําไปสู่การ ป้ องกันเพือให้เกิดความปลอดภัยทังต่อผู้ป่วยและ เจ้าหน้าที การเฝ้ าระวังการติดเชือการเฝ้ าระวังการติดเชือ
 55. 55. กระบวนการการเฝ้ าระวังทีสําคัญกระบวนการการเฝ้ าระวังทีสําคัญ • เน้นการเฝ้ าระวังกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ • OPD เป็นจุดเสียงทีต้องเฝ้ าระวังไม่แพ้ IPD โดยเฉพาะอย่าง ยิง การติดเชือในระบบทางเดินหายใจ • การเฝ้ าระวังต่อเนืองไปในชุมชนมีความสําคัญ
 56. 56. หัวใจสําคัญการทบทวนความคลาดเคลือนทางยา • คือการรับรู้โอกาสเกิดความคลาดเคลือน ซึงจะนําไปสู่ การปรับปรุงเพือป้ องกันอันตรายจากการใช้ยา การทบทวนความคลาดเคลือนทางยาการทบทวนความคลาดเคลือนทางยา
 57. 57. การเฝ้ าระวังความคลาดเคลือนทางยาการเฝ้ าระวังความคลาดเคลือนทางยา • การเฝ้ าระวังคือการวางระบบให้เกิดความตืนตัว ความ รับผิดชอบ และความมันใจว่าการรายงานความผิดพลาด คลาดเคลือนเป็นเรืองปกติทีไม่เกิดผลเสียต่อผู้รายงาน • ควรครอบคลุมทุกขันตอน: การสังยา การจัดยา การให้ ยา • ควรเชือมโยงกับการเกิดผลทีไม่พึงประสงค์ • ตอบสนองต่อผลไม่พึงประสงค์ทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว • ควรครอบคลุมเหตุการณ์เกือบพลาด (near miss)
 58. 58. สิงสําคัญนอกเหนือจากการเฝ้ าระวังสิงสําคัญนอกเหนือจากการเฝ้ าระวัง • การทบทวนการใช้ยาทีมีความเสียงสูง เทียบกับแนว ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ • การทบทวนเมือเกิดผลทีไม่พึงประสงค์จากยา • การระบุยาทีมีความเสียงสูง (high alert drug) วาง แนวทางการใช้ยาและการติดตามผล • การทบทวนคําสังใช้ยาเมือแรกรับ, เมือมีการ เปลียนแปลงจุดให้บริการ, และเมือจําหน่าย • การประเมินความเข้าใจในการใช้ยาบางตัวทีใช้ยาก
 59. 59. การทบทวนเวชระเบียนการทบทวนเวชระเบียน • เพือให้เห็นจุดอ่อนของการบันทึกเวชระเบียนทีเป็นอยู่ • นําไปสู่การปรับปรุงวิธีการบันทึกให้เป็นประโยชน์ต่อการ ดูแลผู้ป่วย และการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมาก ขึน หัวใจสําคัญของการทบทวนเวชระเบียน
 60. 60. การบันทึกเวชระเบียนทีดี • ควรบันทึกในขณะทีความทรงจําปัญหาของผู้ป่วยยังอยู่ ในใจ หรือไปบันทึกอยู่ทีหน้า/ข้างเตียงผู้ป่วย • ควรบันทึกเหตุผลของการกระทําควบคู่กับการกระทํา บันทึกทีมาของแผนการรักษาควบคู่กับแผน/คําสังการ รักษา • ควรเลิกคัดลอกข้อความทีบันทึกตามๆ กันมา
 61. 61. การทบทวนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับการทบทวนเวชระเบียนการทบทวนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับการทบทวนเวชระเบียน • เป็นสิงทีสมควรทําร่วมกันอย่างยิง • จะทําให้มีโอกาสทบทวนได้บ่อยขึน • จะทําให้มีโอกาสปรับปรุงเวชระเบียนให้สมบูรณ์มากขึน • จะทําให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริงของ ผู้ป่วย กับสิงทีบันทึกในเวชระเบียน และทําให้เกิดความ สอดคล้องกันมากขึน
 62. 62. หัวใจสําคัญของการทบทวนความรู้ทางวิชาการ • คือการเพิมคุณค่าให้แก่การดูแลผู้ป่วยด้วยข้อมูลวิชาการ ทีทันสมัย • ทําในสิงทีเกิดประโยชน์ให้มากขึน • ละเว้นการทําในสิงทีไม่เกิดประโยชน์ • ตรวจรักษาโดยมีข้อบ่งชีทีเหมาะสมมากขึน การทบทวนความรู้ทางวิชาการการทบทวนความรู้ทางวิชาการ
 63. 63. การทบทวนและนําไปใช้ประโยชน์การทบทวนและนําไปใช้ประโยชน์ • ทบทวนแล้วต้องถามว่าจะนําไปใช้ในการทํางานอย่างไร • อะไรทีเหมาะจะนํามาใช้ • ทีทําอยู่ทุกวันนีแตกต่างไปจากความรู้ทีทบทวนอย่างไร • ถ้าจะปรับใช้ จะมีเป้ าหมายอย่างไร • จะทําให้เกิดการปรับปรุงเพือบรรลุเป้ าหมายอย่างไร
 64. 64. หัวใจสําคัญการทบทวนการใช้ทรัพยากร • คือการมองหาโอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากร กําหนดข้อตกลงร่วมกัน และพยายามปฏิบัติ ตามข้อตกลงนัน โดยใช้การทบทวนและสะท้อนกลับเป็น เครืองมือช่วย การทบทวนการใช้ทรัพยากรการทบทวนการใช้ทรัพยากร
 65. 65. เราทบทวนทรัพยากรอะไรบ้างเราทบทวนทรัพยากรอะไรบ้าง • การทบทวนเหตุผลของการรับไว้นอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยทีนอน โรงพยาบาลเพียงวันเดียว ซึงผู้ป่วยอาจต้องการเพียงการสังเกต อาการไม่กีชัวโมง หรืออาจจะเป็นเพราะเหตุผลด้านระยะทาง ฯลฯ • การทบทวนข้อบ่งชีในการสังตรวจ investigate ต่างๆ เช่น 1) routine CBC & UA, 2) routine preoperative invetigation,3) การสังตรวจ CBC & blood chemistry ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โดยไม่ได้ใช้ผล การตรวจในคืนนัน, โดยอาจจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการส่ง ตรวจและทบทวนว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพียงใด
 66. 66. เราทบทวนทรัพยากรอะไรบ้างเราทบทวนทรัพยากรอะไรบ้าง ((ต่อต่อ)) • การทบทวนข้อบ่งชีในการใช้ยาและวัคซีน ซึงอาจจะเลือกยา และวัคซีนทีมีการใช้โดยไม่จําเป็นหรือไม่เหมาะสมขึนมา กําหนดข้อบ่งชีในการใช้ทีชัดเจน เช่น การใช้ยาต้านจุลชีพใน URI และ diarrhea, • การทบทวนการใช้วัสดุเครืองใช้อืนๆ เครืองใช้สํานักงาน นําประปา ไฟฟ้ า เป็นต้น
 67. 67. หัวใจสําคัญของการทบทวนเครืองชีวัด • เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ เป้ าหมายของหน่วยงานและการดูแลผู้ป่วย การทบทวนเครืองชีวัดการทบทวนเครืองชีวัด
 68. 68. 69 พันธกิจ ผลลัพธ์ ด้านผู้รับบริการ ผลลัพธ์ ด้านองค์กร ผลลัพธ์ ด้านผู้ให้บริการ เป้ าหมายตาม กลุ่มประชากร เป้ าหมายของ ระบบงาน เป้ าหมายของ กระบวนการ5 เป้ าหมายของ กระบวนการ4 เป้ าหมายของ กระบวนการ3 เป้ าหมายของ กระบวนการ2 เป้ าหมายของ กระบวนการ1 Outcome Process คน ของ ข้อมูล ปลอดภัย การติดเชือ วัยต่างๆ โรคต่างๆ เป้ าหมายของ หน่วยย่อย วัดเป้าหมายในทุกระดับวัดเป้าหมายในทุกระดับ ภาพรวมของเครืองชีวัดภาพรวมของเครืองชีวัด
 69. 69. 70 เลือกตัวชีวัด เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สือสารข้อมูล แปลความหมาย ตัดสินใจ (ใช้ประโยชน์) ควบคุมงานประจํา ปรับปรุง/พัฒนา เชิงกลยุทธ์ ทบทวน การใช้ประโยชน์จากเครืองชีวัดการใช้ประโยชน์จากเครืองชีวัด
 70. 70. ตัวอย่างว่าเราจะทบทวนกันอย่างไรตัวอย่างว่าเราจะทบทวนกันอย่างไร หน่วยงานหน่วยงาน ทีมคร่อมสายงานทีมคร่อมสายงาน องค์กรองค์กร การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย การค้นหาและป้ องกันความ เสียง การทบทวนความคิดเห็นและ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ ปฏิเสธการรักษา การป้ องกันและเฝ้าระวังการ ติดเชือในโรงพยาบาล การทบทวนการใช้ความรู้ทาง วิชาการ การทบทวนการตรวจรักษา โดยผู้ชํานาญกว่า การป้ องกันการเฝ้าระวังการ คลาดเคลือนทางยา การทบทวนการดูแลผู้ป่วย จากเหตุการณ์สําคัญ การทบทวนความสมบูรณ์ของ การบันทึกเวชระเบียน การติดตามเครืองชีวัดที สําคัญ การทบทวนการใช้ทรัพยากร การทบทวนการใช้ความรู้ทาง วิชาการ
 71. 71. การทบทวนและเรียนรู้การทบทวนและเรียนรู้
 72. 72. Plan/Design Do Study/Learning Act/Improve บริบท มาตรฐาน เป้ าหมาย/ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย/ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด ประเด็นสําคัญ ความเสียงสําคัญ ความต้องการสําคัญ หลักคิดสําคัญ (Core Values & Concepts) หลักคิดสําคัญ (Core Values & Concepts) การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานการพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน 33CC--PDSAPDSA และประเมินตนเองและประเมินตนเอง ด้วยด้วย Service ProfileService Profile 1212 กิจกรรมทบทวนและการทบทวนอืนกิจกรรมทบทวนและการทบทวนอืน
 73. 73. 74 ความเสียง ความปลอดภัย คุณภาพ การกํากับดูแลวิชาชีพ สิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้ องกันการติดเชือ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทํางานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเชือมโยงระหว่างทีม และหน่วยงานการเชือมโยงระหว่างทีม และหน่วยงาน ระบบงาน หน่วยงาน เชือมโยงกับระบบอืน เชือมโยงกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
 74. 74. ประเด็นการพัฒนา HA ขันที 1 ขันที 2 ขันที 3 ภาพรวม ใช้วิกฤติเป็นโอกาส เชิงรุก เกิดวัฒนธรรม จุดเริม นําปัญหามาทบทวนเพือ แก้ไขป้ องกัน วิเคราะห์เป้ าหมายและ กระบวนการอย่างเป็น ระบบ ประเมินระดับการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน เครืองชีวัดความสําเร็จ ปฏิบัติตามแนวทาง ป้ องกันทีกําหนดไว้ QA/CQI ทีสอดคล้องกับ เป้ าหมายหลักของ หน่วยงาน เครืองชีวัดคุณภาพดีขึน มาตรฐาน HA ยังไม่เน้นมาตรฐาน มาตรฐานทีจําเป็น และ ปฏิบัติได้ไม่ยาก มาตรฐาน HA ครบถ้วน ประเมินตนเอง เพือป้ องกันความเสียง เพือการหาโอกาสพัฒนา เพือสังเคราะห์ความ พยายามในการพัฒนา และผลทีได้รับ ความครอบคลุม ครอบคลุมปัญหาทีเคย เกิดขึน ครอบคลุมกระบวนการ สําคัญทังหมด เชือมโยงกระบวนการและ ระบบงาน หลักคิดประจําใจ ทํางานประจําให้ดี มีอะไร ให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้ าหมายชัด วัดผลได้ มากคุณค่า อย่ายึดติด มีมาตรฐาน ผลลัพธ์ดี มีการเชือมโยง เกิดวัฒนธรรม www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 75. 75. การประเมินตนเองการประเมินตนเอง ขัน 2 ขัน 3 (เริมพัฒนา) ขัน 3 (ประเมิน) Unit Service Profile Risk AE Review & RCA Clinic Clinical CQI SPA in Action&SPA Clinical Tracer Highlight System SPA in Action SPA SAR
 76. 76. เอกสารการประเมินตนเองเอกสารการประเมินตนเอง
 77. 77. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) กรอบพืนฐานในการกรอบพืนฐานในการประเมินและพัฒนาประเมินและพัฒนา • เป้ าหมายของเรืองนีคืออะไร • กระบวนการทีใช้สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ดีเพียงใด • ผลลัพธ์ทีเกิดขึนเป็นอย่างไร ประยุกต์กับทัง 4 พืนทีของการพัฒนาประยุกต์กับทัง 4 พืนทีของการพัฒนา
 78. 78. ก้าวต่อไปของการพัฒนาคุณภาพก้าวต่อไปของการพัฒนาคุณภาพ
 79. 79. Engagement for Patient SafetyEngagement for Patient Safety
 80. 80. Engagement for Patient SafetyEngagement for Patient Safety เป็นโครงการ การพัฒนาเพือความปลอดภัยของ ผู้ป่วย เพือเป้ าหมายให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ในสถานพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม ซึงประเมิน และ วัดผลได้ ซึงเป็นโครงการ 3 ปี คือปีงบประมาณ 2558- 2560
 81. 81. องค์ประกอบของโครงการ 1. ครอบคลุมหน่วยงาน ICU, ER, LR, OR, Anes. 2. ครอบคลุมระบบงานสําคัญ RM, PTC, IC, ENV 3. โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล  ระบบบริหารจัดการความเสียงของสถานพยาบาล ( Healthcare Risk Management System : HRMS)  ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Project : THIP) 4. เครืองมือในการวิเคราะห์ และติดตาม  Emo-meter  Nine Performance management หรือ 9 cells 5. นําประสบการณ์ผู้ป่วยมาร่วมในการพัฒนา ( Patients Experience)
 82. 82. ขอขอบพระคุณทุกๆท่านครับขอขอบพระคุณทุกๆท่านครับ

×