Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ความสำเร็จที่เกิดจาก Kpi

2.561 visualizaciones

Publicado el

ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพนั้นนอกเหนือจากการตั้งเป้า มีกระบวนการ และยังต้องมีผลลัพธ์เกิดขึ้นด้วย นั่นคือเราต้องมีการกำหนด KPI เพื่อใช้เป็นตัววัดว่าเราได้พัฒนาแล้วบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ และพัฒนาต่อไป

Publicado en: Desarrollo personal
 • Inicia sesión para ver los comentarios

ความสำเร็จที่เกิดจาก Kpi

 1. 1. คววาามสสํำาเเรร็็จทÉÉีีเเกกิิดจจาาก KPI นนาายสสุุรเเดดช ศรรีีออัังกกููร wwwwww..FFaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 2. 2. กกาารเเฝฝ้้าารระะววััง ตติิดตตาามแแลละะปรระะเเมมิินผล กกาารถถ่่าายทอด กกาารปฏฏิิบบััตติิ ตัวชีÊวัดองค์กร ตัวชีÊวัดฝ่าย/ หน่วยงาน แแนนวคคิิดกกาารถถ่่าายทอด/ปฏฏิิบบััตติิววิิสสััยททััศนน์์ พพัันธธะะกกิิจ เเปป้้าาปรระะสงคค์์ องค์กร ฝ่าย/ หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ วิสัยทัศน์/พันธะกิจ/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติ การองค์กร กลยุทธ์ แผนปฏิบัติ การฝ่าย/หน่วยงาน กลยุทธ์ แผนปฏิบัติ ตัวชีÊวัดบุคคล การบุคคล wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 3. 3. KK :: KKeeyy (สÉÉิิงทÉÉีีสสํำาคคััญทÉÉีีสสุุดใในนเเปป้้าาหมมาายทÉÉีีตตัังÊÊไไวว้้) PP :: PPeerrffoorrmmaannccee (เเรราาททํำาไไดด้้ดดีีเเพพีียงใใดดบรรลลุุแแคค่่ไไหหน) II :: IInnddiiccaattoorr ( คคุุณคค่่าาของสÉÉิิงใใดดสÉÉิิงหนÉÉึึง) wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 4. 4. KPI คคืือออะะไไรร KPI คคืือ เเคครÉÉืืองมมืือชนนิิดหนÉÉึึงทÉÉีีใใชช้้ววััดผลกกาารดดํำาเเนนิินงงาานหรรืือ ปรระะเเมมิินผลกกาารดดํำาเเนนิินงงาานใในนดด้้าานตต่่าางๆๆ ขององคค์์กร ซÉÉึึงสสาามมาารถ แแสสดงผลของกกาารววััดหรรืือกกาารปรระะเเมมิินใในนรรููปของตตััวเเลลขเเพพÉÉืือ สสะะทท้้อนปรระะสสิิทธธิิภภาาพ ปรระะสสิิทธธิิผลใในนกกาารปฏฏิิบบััตติิงงาานขององคค์์กร หรรืือหนน่่วยงงาานภภาายใในนองคค์์กร ตตััวชชีีÊÊววััดคววาามสสํำาเเรร็็จทÉÉีีสสํำาคคััญ wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 5. 5. ปรระะเเภภทของตตััวชชีีÊÊววััด ตัวชีÊวัดเชิงปริมาณ : เป็นตัวชีÊวัดทÉีกำหนดขึÊนเพÉือวัดสÉิงทÉีนับ ได้ เช่น ร้อยละ เวลา จำนวน เหมาะกับสÉิงทÉีจับต้องได้ ตัวชีÊวัดเชิงปริมาณทÉีวัดสÉิงทÉีเป็นนามธรรม : เช่น ความพึง พอใจ พฤติกรรมการบริการ ตัวชีÊวัดเชิงคุณภาพ : เป็นตัวชีÊวัดทÉีอิงกับค่าเป้าหมายเชิง พรรณนา จึงเปรียบเสมือนเกณฑ์หรือกรอบกำกับการใช้ วิจารณญาณของผู้ประเมิน เช่น ระดับความสำเร็จ การผ่าน เกณฑ์ ส่วนใหญ่ใช้ในการวัดการดำเนินงานทÉีเป็นขันÊตอน wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 6. 6. รระะดดัับของตตััวชชีีÊÊววััด ตัวชีÊวัดระดับองค์กร ตัวชีÊวัดระดับฝ่าย/หน่วยงาน ตัวชีÊวัดระดับบุคคล ตัวชีÊวัดระดับทีม เช่น RM,IC,ENV wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 7. 7. ตัวชีÊวัดระดับองค์กร : เป็นตัวชีÊวัดทÉีวัดผลการดำเนินงาน ขององค์กรทีÉตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ Core competency เข็มมุ่ง ขององค์กร ตัวชีÊวัดระดับฝ่าย/หน่วยงาน : เป็นตัวชีÊวัดทÉีวัดผลการ ดำเนินงานของฝ่าย/หน่วยงาน ตามภารกิจหรือหน้าทีÉทีÉ รับผิดชอบอยู่ ตัวชีÊวัดระดับบุคคล : เป็นตัวชีÊวัดทÉีวัดผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าทÉีตามบทบาทหน้าทÉี หรือความรับผิดชอบทÉีได้รับ มอบหมายจากหัวหน้างาน ตัวชีÊวัดระดับทีม : เป็นตัวชีÊวัดทÉีวัดผลการดำเนินงานของทีม/ คณะกรรมการตามบทบาทหน้าทีÉ/เป้าหมาย และมาตรฐานทีÉ กำหนดไว้ wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 8. 8. ตตััวชชีีÊÊววััดทÉÉีีดดีี มมีีคคุุณภภาาพ ตัวชีÊวัดนันÊมีข้อมูลเพียงพอทÉีจะรองรับในการพัฒนาตัวชีÊวัดนันÊ ข้อมูลในตัวชีÊวัดนันÊมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย ตัวชีÊวัดนันÊมีต้นทุนในการเก็บข้อมูล และจัดหาทÉีเหมาะสม และมี คุณค่าต่อการพัฒนาองค์กร ตัวชีÊวัดนันÊมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจทÉีตังÊไว้ ตัวชีÊวัดมีความชัดเจน และทุกฝ่าย ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย ตัวชีÊวัดนัÊนสามารถสะท้อนเห็นผลการดำเนินงานทีÉแท้จริง ตัวชีÊวัดนีÊสามารถนำไปเปรียบเทียบกับหน่วยงาน หรือองค์กรอืÉนได้ ตัวชีÊวัดนันÊมีความสัมพันธ์กับตัวชีÊวัดอÉืน ไม่ได้ตังÊขึนÊมาลอยๆ wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 9. 9. กกาารกกํำาหนดตตััวชชีีÊÊววััด กำหนดสÉิงทÉีเราต้องการวัด โดยสอดคล้องเป้าหมายทÉีเราตังÊไว้ ค้นหาปัจจัยวิกฤติ (Key success factor , Critical success factor เพÉือนำมาสู่การออกแบบตัวชีÊวัด ปัจจัยวิกฤติในทÉีนีÊอาจจะเป็น มิติ คุณภาพ,มาตรฐาน, บริบท, ความเสีÉยงสำคัญ และความต้องการของ ผู้ทÉีมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น กำหนดตัวชีÊวัดทÉีสามารถวัดได้ และเป็นไปได้ (Performance Indicator : PIs) เลือก/ค้นหาตัวชีÊวัดหลักทีÉเราจะใช้ในการติดตาม (Key Performance Indicator: KPI) กำหนดผู้ทÉีจะรับผิดชอบตัวชีÊวัดแต่ละตัว กำหนดนิยาม,ความหมาย,วิธีการเก็บ,การวัดผล นันÉคือกำหนด KPI Dictionary wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 10. 10. มมิิตติิคคุุณภภาาพเเพพÉÉืือคววาามลลุุ่่มลลึึกของ KPI การเข้าถึงผู้รับบริการ การยอมรับของผู้รับบริการ ความเหมาะสมในการให้บริการ สมรรถนะของผู้ให้บริการ ความต่อเนืÉองในการให้บริการ ความครอบคลุมในการให้บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการ ประสิทธิผลในการให้บริการ ความเท่าเทียมกันในการให้บริการ การดูแลด้วยหัวใจ/องค์รวม การตอบสนอง ความปลอดภัยในการให้บริการ ความทันการต่อการให้บริการ wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 11. 11. สรรุุปภภาาพกกาารกกํำาหนดตตััวชชีีÊÊววััด เเรราาจจะะววััดออะะไไรร KKSSFF,,CCSSFF SSttaakkeehhoollddeerr PIs KPI Owner KPI Dictionary wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 12. 12. สสููตรเเดด็็ดตตััวชชีีÊÊววััดทÉÉีีสรร้้าางคววาามสสํำาเเรร็็จ SSPPEECCIIFFIICC :: มมีีคววาามเเจจาาะะจง วว่่าาตต้้องกกาารววััดออะะไไรร ผลลลััพธธ์์คอออะะไไรร MMEEAASSUURREE :: ววััดผลลลััพธธ์์ไไดด้้ ไไมม่่เเปป็็นภภาารระะ ไไมม่่มมาากเเกกิินไไปป ไไมม่่นน้้อย เเกกิินไไปป AAggrreeeedd UUppoonn :: เเหห็็นชอบรร่่วมกกัันททัังÊÊผผูู้้นนํำา หหััวหนน้้าางงาาน แแลละะผผูู้้ปฏฏิิบบััตติิ RReeaalliissttiicc :: เเปป็็นจรริิงไไดด้้ มมีีคววาามทท้้าาททาาย แแลละะมมีีโโออกกาาสสสํำาเเรร็็จ TTiimmee bboouunndd :: มมีีกรอบเเววลลาาชชััดเเจจน ททัังÊÊกกาารตติิดตตาามแแลละะ ปรระะเเมมิินผล ไไมม่่สสัันÊÊ ไไมม่่ยยาาวเเกกิินไไปป wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 13. 13. กรอบกกาารพพััฒนนาาแแลละะกกาารปรระะเเมมิินทÉÉีีสสํำาคคััญ การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ความเสÉียง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สÉิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชืÊอ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านระบบและกระบวนการสำคัญ ด้านการนำ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนืÉอง การนำ การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การจัดการ กระบวนการ ผลการ ดำเนินงาน ตอนทีÉ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย ตอนทÉี II ระบบงานสำคัญของ รพ. ตอนทีÉ IV ผลการดำเนินงาน ตอนทีÉ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 14. 14. ตตััวอยย่่าางตตััวชชีีÊÊววััดชนนิิดตต่่าางๆๆ (รระะดดัับองคค์์กร)ตตาามมมาาตรฐฐาาน ตอน IIVV มมาาตรฐฐาานโโรรงพยยาาบบาาลแแลละะบรริิกกาารสสุุขภภาาพ IV-11 ผลดด้้าานกกาารดดููแแลลผผูู้้ปป่่วย :: ตตััวชชีีÊÊววััดสสํำาคคััญใในนกกาารดดููแแลลผผูู้้ปป่่วย กลลุุ่่มโโรรคสสํำาคคััญ  อัตราการกลับมารักษาซาÊํภายใน 28 วัน  อัตราการติดเชืÊอในโรงพยาบาล  อัตราผู้ป่วยเบาหวานทÉีมีระดับ HbA1c < 7%  ร้อยละความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด  ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทÉีเกิดภาวะแทรกซ้อน เฉียบพลัน  อัตราการเกิดภาวการณ์ตกเลือดหลังคลอด  อัตราทารกแรกเกิดนÊำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 15. 15. IV-22 ผลดด้้าานกกาารมมุุ่่งเเนน้้นผผูู้้ปป่่วย แแลละะผผูู้้รรัับผลงงาานอÉÉืืน :: ตตััวชชีีÊÊววััดสสํำาคคััญทÉÉีี แแสสดงใใหห้้เเหห็็นถถึึงคววาามพพึึงพอใใจจ ไไมม่่พพึึงพอใใจจ คคุุณคค่่าาทÉÉีีผผูู้้ปป่่วยแแลละะผผูู้้รรัับ ผลงงาานอÉÉืืนรรัับรรูู้้,กกาารคงอยยูู่่,กกาารเเพพÉÉิิมขขึึÊÊน หรรืือกกาารสสููญเเสสีียผผูู้้รรัับบรริิกกาาร แแลละะกกาารสรร้้าางคววาามสสััมพพัันธธ์์กกัับผผูู้้รรัับผลงงาาน  อัตราความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยนอก  อัตราความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยใน  ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนทÉีได้รับการตอบสนองภายใน 30 วัน IV-33 ผลดด้้าานกกาารเเงงิิน : ตตััวชชีีÊÊววััดสสํำาคคััญดด้้าานกกาารเเงงิิน เเชช่่นรราายไไดด้้ กกํำาไไรร กกาารใใชช้้ทรรััพยย์์สสิิน สภภาาพคลล่่อง เเปป็็นตต้้น  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick ratio)  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)  อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(cash ratio) wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 16. 16. IIVV-44 ผลดด้้าานทรรััพยยาากรบบุุคคล : ตตััวชชีีÊÊววััดสสํำาคคััญทÉÉีีเเกกÉÉีียวกกัับ PPeerrffoorrmmaannccee แแลละะปรระะสสิิทธธิิผลของรระะบบงงาาน,กกาารเเรรีียนรรูู้้ แแลละะกกาาร พพััฒนนาาของบบุุคลลาากร,, คววาามผผาาสสุุก คววาามพพึึงพอใใจจของบบุุคลลาากร  ความพึงพอใจ/ความสุขในงานของบุคลากร  บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพ  ความผูกพันของบุคลากร (คงอยู่,ลาออก) IIVV-55 ผลดด้้าานรระะบบงงาาน แแลละะกรระะบวนกกาารสสํำาคคััญ : ตตััวชชีีÊÊววััดสสํำาคคััญของ กรระะบวนกกาาร เเชช่่น PPrroodduuccttiivviittyy,, รอบเเววลลาา,ปรระะสสิิทธธิิภภาาพ,ปรระะสสิิทธธิิผล ,กกาารเเขข้้าาถถึึง,คววาามเเหหมมาาะะสม,คววาามตต่่อเเนนÉÉืือง,คววาามครอบคลลุุม ซซึึÊÊงออาาจ เเปป็็นกรระะบวนกกาารรร่่วมใในนองคค์์กร หรรืือจจาากกรระะบวนกกาารงงาานหลลัักของ หนน่่วยงงาานตต่่าาง (ววิิเเคครราาะะหห์์จจาาก SSeerrvviiccee PPrrooffiillee)) แแลละะตตััวชชีีÊÊววััดทÉÉีีเเปป็็น OOuuttccoommee ของททีีมตต่่าางๆๆ ((RRMM,,IICC,,PPTTCC))  ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล  อัตรา ADE (อัตราการเกิดแพ้ยาซาÊํ) wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 17. 17. IIVV-66 ผลดด้้าานกกาารนนํำา : ตตััวชชีีÊÊววััดสสํำาคคััญทÉÉีีเเกกÉÉีียวกกัับกกาารบรรลลุุแแผผนกลยยุุทธธ์์ แแลละะแแผผนปฏฏิิบบััตติิกกาาร,รราายงงาานกกาารตรวจสอบแแลละะทบทวนดด้้าาน จรริิยธรรม,รราายงงาานกกาารตรวจสอบททาางดด้้าานกกาารเเงงิิน ขข้้อแแนนะะนนํำาจจาากผผูู้้ ตรวจสอบ กกาารตอบสนองตต่่อผผูู้้บรริิหหาาร,กกาารปฏฏิิบบััตติิตตาามกฎหมมาาย รระะเเบบีียบ ,คววาามรรัับผผิิดชอบตต่่อสสัังคมแแลละะชชุุมชน เเชช่่น  ร้อยละการบรรลุผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ IIVV-77 ผลดด้้าานกกาารสรร้้าางเเสสรริิมสสุุขภภาาพ : ตตััวชชีีÊÊววััดทÉÉีีสสํำาคคััญทÉÉีีเเกกÉÉีียวกกัับ พฤตติิกรรมสสุุขภภาาพแแลละะผลลลััพธธ์์สสุุขภภาาพของ บบุุคลลาากร ผผูู้้รรัับบรริิกกาารทÉÉีี สสํำาคคััญ ปรระะชชาากรใในนชชุุมชน เเชช่่น  ร้อยละของบุคลากรทÉีมีค่า BMI ≤ 25 หลักจากมีการปรับเปลÉียน พฤติกรรม  อัตราการเกิด DM รายใหม่ในกลุ่ม Pre- DM ในระดับภาคีเครือข่าย ลดลง  ร้อยละของหมู่บ้านปรับเปลÉียนพฤติกรรมสุขภาพ wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 18. 18. หมมาายเเหหตตุุ : กกาารกกํำาหนดตตััวชชีีÊÊววััดของ องคค์์กรตต้้องกกํำาหนดตตาามบรริิบท เเปป้้าาหมมาาย ปปััญหหาาทÉÉีีสสํำาคคััญ กลลุุ่่มโโรรคทÉÉีีสสํำาคคััญ ภภาารกกิิจ ขององคค์์กรนนัันÊÊ wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 19. 19. กกาารถถ่่าายทอดตตััวชชีีÊÊววััด ระดับ องค์กร เป้าประสงค์/ตัวชีÊวัดองค์กร ผลงานทีÉตอบสนองต่อ เป้าหมายขององค์กร ผลงานตามภารกิจอืÉนๆ เป้าประสงค์/ตัวชีÊระดับฝ่าย/หน่วยงาน ระดับ ฝ่าย/หน่วยงาน ผลงานทีÉตอบสนองต่อ เป้าหมายของหัวหน้า ผลงานทีÉตอบสนองต่อ บทบาทหน้าทÉีทÉีรับผิดชอบ ผลงานทีÉตอบสนองต่อ ภารกิจอืÉนๆ เป้าประสงค์/ตัวชีÊระดับบุคคล ระดับ บุคคล wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 20. 20. กกาารถถ่่าายทอดแแบบบ PPyyrraammiidd องค์กร ฝ่าย/หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ตัวชีÊวัดหลัก Outcome ตัวชีÊวัดรอง Output กระบวนการ กิจกรรม wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 21. 21. กกาารถถ่่าายทอดตตััวชชีีÊÊววััดแแบบบตต่่าางๆๆ ถ่ายทอดลงมาโดยตรง (ตัวชีÊวัด/เป้าหมายไม่เปลÉียนแปลง) องค์กร ฝ่าย/หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ กกาารอบรม 1100 ววััน/คน/ปปีี กกาารอบรม 1100 ววััน/คน/ปปีี กกาารอบรม 1100 ววััน/คน/ปปีี wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 22. 22. แบ่งค่าเป้าหมาย (ตัวชีÊวัดไม่เปลÉียน/เป้าหมายเปลÉียนแปลง) องคค์์กร RReeaaddmmiitt ภภาายใในน 2288 ววััน :: เเปป้้าาหมมาาย 1155 % RReeaaddmmiitt ภภาายใในน 2288 ววััน DDMM : เเปป้้าาหมมาาย 1100 % RReeaaddmmiitt ภภาายใในน 2288 ววััน CCOOPPDD :: เเปป้้าาหมมาาย 2200 % RReeaaddmmiitt ภภาายใในน 2288 ววััน FFeevveerr :: เเปป้้าาหมมาาย 1155 % RReeaaddmmiitt ภภาายใในน 2288 ววััน :: เเปป้้าาหมมาาย 1155 % wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 23. 23. แบ่งเฉพาะด้านทีÉมอบหมาย (ตัวชีÊวัดเปลÉียนแปลง เป้าหมายเปลÉียนแปลง) องค์กร ฝ่าย/หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ออััตรราากกาารตติิดเเชชืืÊÊอใในนโโรรงพยยาาบบาาล ≤≤ 1:1000 ววัันนอน อัตราการติดเชืÊอของสะดือทารกแรกเกิด อายุ < 30วัน << 11 % อัตราการล้างมือถูกต้องตามขันÊตอน 100 % wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 24. 24. สรรุุปแแนนวททาางกกาารถถ่่าายทอดตตััวชชีีÊÊววััด องคค์์กร หนน่่วยงงาาน บบุุคลลาากร กลลุุ่่มงงาาน/ฝฝ่่าาย wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 25. 25. เเคคลล็็ดไไมม่่ลลัับกกาารพพััฒนนาาดด้้วย KKPPII ลักษณะของตัวชีÊวัดทÉีดี ตัวชีÊวัดนันÊสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจขององค์กร ตัวชีÊวัดนันÊควรแสดงให้เห็นสองสÉิงคือ  เป็นตัวชีÊวัดทÉีแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานทÉีสำคัญของ องค์กร ( วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจขององค์กร )  เป็นตัวชีÊวัดทÉีวัดกิจกรรมหรืองานทÉีสำคัญเพราะหากเกิดพลาด อาจส่งผลกระทบทีÉร้ายแรงต่อองค์กรหรือหน่วยงาน ประกอบไปด้วยตัวชีÊวัดทÉีวัดด้านการเงิน และไม่ใช่ด้านการเงิน wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 26. 26. ลักษณะของตัวชีÊวัดทÉีดี (ต่อ) มีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบต่อตัวชีÊวัดนันÊ ตัวชีÊวัดทÉีสร้างขึÊนนันÊองค์กรหรือหน่วยงานต้องสามารถควบคุม ผลงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นตัวชีÊวัดทÉีเข้าใจได้ง่ายทังÊผู้ปฏิบัติ และบุคคลทัวÉไป ไม่ใช่ เข้าใจเพียงผู้กำหนดเท่านันÊ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติสามารถติดตามความ เปลÉียนแปลงของตัวชีÊวัดนันÊได้ นอกเหนือจากใช้ในการ ประเมินผล ตัวชีÊวัดนันÊต้องไม่สร้างความขัดแย้งในองค์กร wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 27. 27. ปปััจจจััยแแหห่่งคววาามสสํำาเเรร็็จใในนกกาารพพััฒนนาาดด้้วย KKPPII ผู้บริหาร ผู้นำ มีความมุ่งมันÉในการสร้าง และพัฒนาคุณภาพ ด้วยตัวชีÊวัด มีการใช้ฐานข้อมูลขององค์กรเดียวกันมาใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลการดำเนินงาน มีเพียงชืÉอเดียว เป้าหมายเดียว นำตัวชีÊวัดมาใช้ในการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพ เพÉือให้ เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนÉือง นำตัวชีÊวัดมาเชÉือมโยงกับการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในองค์กร wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 28. 28. ปปััจจจััยแแหห่่งคววาามสสํำาเเรร็็จใในนกกาารพพััฒนนาาดด้้วย KKPPII ((ตต่่อ) การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชีÊวัดสามารถนำไปเปรียบเทียบ กับผลงานทÉีเกิดขึÊนได้ ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลตัวชีÊวัดควรมีความเหมาะสม และ สะท้อนภาพผลการพัฒนาได้ว่าจะเป็น 12 เดือน, 6 เดือน, 3 เดือน, 1 เดือน ,15 วัน ซึÊงขึÊนกับตัวชีÊวัดแต่ละตัว ตัวชีÊวัดทÉีจะนำมาใช้การพัฒนาต้องมีทังÊ Outcome Indicator และ Process Indicator เพืÉอให้เกิดความครอบคลุม ไม่มาก เกินไป ไม่น้อยเกินไป wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 29. 29. ปปััจจจััยแแหห่่งคววาามสสํำาเเรร็็จใในนกกาารพพััฒนนาาดด้้วย KKPPII ((ตต่่อ) ตัวชีÊวัดนันÊต้องถ่ายทอดจากบนลงล่าง คือระดับองค์กรสู่ผู้ปฏิบัติ และให้ผู้ปฏิบัติสร้างผลงาน สร้างผลลัพธ์จากระดับหน่วยงานสู่ องค์กร โดยส่งผ่านผลงานตามตัวชีÊวัดจากระดับผู้ปฏิบัติสู่องค์กร มีการติดตาม และเฝ้าระวัง และประเมินตัวชีÊวัดเป็นระยะๆ ตาม ชนิดของตัวชีÊวัด การกำหนดค่าเป้าหมาย และตัวชีÊวัด มีความเทÉียงตรง ไม่ลำเอียง ไม่เข้าข้างตนเอง และสะท้อนภาพการพัฒนาในปัจจุบัน wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii
 30. 30. เเออกสสาารออ้้าางออิิง สถาบันเพÉิมผลผลิตแห่งชาติ . วิธีสร้างดัชนีชีÊวัดทÉีได้ผลจริง . พิมพ์ ครังÊทÉี 1 . กรุงเทพฯ สถาบันเพÉิมผลผลิตแห่งชาติ . วิธีสร้างดัชนีชีÊวัดระดับบุคคลทÉีได้ผล จริง . พิมพ์ครังÊทÉี 1 . กรุงเทพฯ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล . นวัตกรรม ตามรอย และ วัดผลคุณภาพ : เอกสารแนวคิดสำหรับการประชุม HA National Forum ครังÊทÉี 7 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล . มาตรฐานโรงพยาบาลและ บริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ข้อมูลความรู้เรÉืองตัวชีÊวัดจาก Google wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//SSuurraaddeett ssrrii

×