Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

เพียงหวังและกำลังใจไปให้ถึง Sha Fa

2.234 visualizaciones

Publicado el

คุณภาพ และความปลอดภัยที่เราจะพัฒนาหาใช่อื่นใดคือความดีที่อยู่ในตัวของเรา อยู่ในจิตใจของเรานั่นเอง

Publicado en: Desarrollo personal
 • Inicia sesión para ver los comentarios

เพียงหวังและกำลังใจไปให้ถึง Sha Fa

 1. 1. เพียงหวังและกําลังใจ ไปให้ถึง “SHA FA” นายสุรเดช ศรีอังกูร เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่าฉาง นําเสนอทีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 26 พฤษภาคม 2558
 2. 2. กระบวนการ การเรียนรู้ การประเมินตนเอง การพัฒนาตนเอง การประเมินจาก หน่วยงานภายนอก การได้รับการรับรอง ไม่ใช่การตรวจสอบแต่ เป็ นการซ้อมรบกับศัตรู ในองค์กร ความปลอดภัยและคุณภาพในการดูแลผู้ป่ วย Hospital Accreditation (HA) คือกลไกประเมิน เพือกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทังองค์กร ทําให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง คุณภาพ HA
 3. 3. ปรัชญาของกระบวนการ HA 1) HA คือ กระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ 2) การเรียนรู้สําคัญเกิดจากการประเมินและพัฒนาตนเองในโรงพยาบาล 3) เป้ าหมายของ HA คือ การส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกิดการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนือง เพือให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในการ ดูแลผู้ป่วย 4) ผู้เยียมสํารวจเป็นผู้แทนของ สรพ. เป็นแขกรับเชิญของโรงพยาบาล เป็นกัลยาณมิตร มิใช่ผู้พิพากษา มิใช่ผู้ตรวจสอบ 5) การเยียมสํารวจคือ การยืนยันผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล และการกระตุ้นให้เห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองทีกว้างขึน 6) ความสําเร็จของการเยียมสํารวจคือ ความสุขของผู้ได้รับการเยียม สํารวจ แม้ว่ายังมีสิงทีจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนือง 7) การรับรองคือ การให้กําลังในการทําความดีและส่งเสริมให้ทําดีขึน อย่างต่อเนือง มิใช่การตัดสินว่าได้หรือตก
 4. 4. การพัฒนาคุณภาพให้เข้าสู่ประจํา… ? ฉัน งาน…มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีความสุข องค์กร ทีม ? เป้ าหมาย ? หลักคิด/ค่านิยม ? คุณค่า ? กระบวนการ/มาตรฐาน ลงสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติ
 5. 5. ความสุข ผลงานความสัมพันธ์ นันคือให้ความสุขเป็นพืนฐานของความยังยืน
 6. 6. SHA Facilitator คือบุคคล กลุ่มบุคคล คณะบุคคล ทีมีจุดมุ่งหมายทีจะขับเคลือนการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยด้วยเป้ าหมายทีองค์กรได้ตังไว้ เพือให้ บุคลากร/ตัวเรามีความสุขในการทํางาน องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข
 7. 7. ให้งานบํารุงหัวใจของเรา ทํางานอย่างปล่อยวาง ความสําเร็จคือจุดเริมต้นของความล้มเหลว สุขใจได้แม้ไม่สําเร็จ การคิดบวก บุคลากร/ตัวเรามีความสุขในการทํางาน
 8. 8. ให้งานบํารุงหัวใจของเรา คุณค่าของงานทีเราทําคุณค่าของงานทีเราทํา เราเห็นคุณค่าในงานเราเห็นคุณค่าในงาน//หน้าทีทีเราทําหรือไม่หน้าทีทีเราทําหรือไม่
 9. 9. “ เพราะการทํางานคือการปฏิบัติธรรม ” “ เพราะคุณภาพคืองานประจํา ”  พืนฐานทีเรียบง่าย  ทํางานประจําให้ดี  มีอะไรให้คุยกัน  ขยันทบทวน  มุ่งเป้ า  เป้ าหมายชัด  วัดผลได้  ให้คุณค่า  อย่ายึดติด  นํามาตรฐานมาอยู่ในตัวเรา
 10. 10. มองให้เห็น มองให้พบ ว่าอะไรคือ “คุณค่า” ของสิงทีเราลงมือทํา เมือเราพบ ต่อให้เหนือย ต่อให้ยากแค่ไหน เราก็จะทําด้วยใจทีเป็นสุข และเรียนรู้
 11. 11. “ ทําทุกอย่างด้วยความว่าง ยกประโยชน์ให้ความว่าง ” ทํางานอย่างปล่อยวาง
 12. 12. กล้าทีจะรับคําติ คําชม และโอกาสในการพัฒนาทีเกิดขึน เพราะงานคุณภาพนันมิใช่ของเราคนเดียว แต่เป็นของ ทุกคนในองค์กรทีช่วยกันพัฒนา ไม่ว่าจะสําเร็จหรือ ล้มเหลวก็ตาม ความสําเร็จของการพัฒนามิได้อยู่เพียงแค่ผ่านหรือไม่ ผ่าน แต่เป็นเส้นทางของการสร้างคุณภาพและความ ปลอดภัยให้ผู้ป่วยของเรา และโอกาสพัฒนาทีเกิดขึน คือสิงลําค่าทีจะทําให้ผู้ป่วย ตัวเรา หน่วยงาน องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพและความ ปลอดภัยทีดีขึน
 13. 13. 1. การทําเอกสารคุณภาพ  หมันพูดคุยกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ยากหรือง่าย ใครมีวิธีเฉียบ& โดน  รับรู้ระดับการปฏิบัติทีเป็นไปได้ เขียนให้คลุมทุกวิธีทียอมรับ ตังเป้ ายกระดับ 2. การทํา CPG  คุยกันว่าประเด็นใดยังต้องพัฒนา ประเด็นใดสําคัญ ประเด็นใดเป็นปัญหา  คุยกันเล่น (ทําไม่ได้เพราะอะไร), เห็นของจริง (ตามไปดู ไปรับรู้)  ออกแบบระบบอย่างสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดในสิงทีเป็นอยู่ 3. การทบทวนอุบัติการณ์  พูดคุยกัน เปิ ดใจ เปิ ดโอกาสจนเห็นโอกาสอุดช่องโหว่อย่างสร้างสรรค์ 4. การทํา HA  มีความสุขทีได้ส่องกระจกเห็นตัวเอง และพร้อมทีจะพัฒนาตนเอง ตัวอย่างกระบวนการพัฒนาทีเป็นความว่าง
 14. 14. ทุกอย่างคือโอกาสในการพัฒนา อย่ายึดติดทังความคิด การกระทํา กระบวนการ แม้แต่คนรอบข้างและตนเอง นันคือ “ การไม่ยึดติด/ความว่าง ” เพือพร้อมรับสิงใหม่ๆ และเพือการพัฒนาทีดีขึน
 15. 15. “ เพราะความสําเร็จกับความล้มเหลว นันแยกจากกันไม่ออก จะเรียกว่า ความสําเร็จคือจุดเริมต้นของความ ล้มเหลวก็ได้ ทังนีเพราะใน ความสําเร็จมีเชือแห่งความล้มเหลว ซุกซ่อนอยู่ซึงพร้อมจะเติบโตในวัน หน้า หาไม่ก็เปิ ดช่องให้ปัจจัยแห่ง ความล้มเหลวแฝงตัวเข้ามา ” ความสําเร็จคือจุดเริมต้นของความล้มเหลว
 16. 16. ไม่พอใจสิงทีเป็นอยู่ เพียรหาโอกาสในการพัฒนา คุณภาพเสมอ ไม่ทะนงตนว่าฉันเก่ง ฉันแน่ เรายังคงต้องเรียนรู้ และ พัฒนาต่อไป เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถในการพัฒนา ได้อย่างเต็มที และเท่าเทียมกัน ในทุกความสําเร็จ หรือผลการพัฒนาทีดีขึนคือหินรอง ก้าวทีจะก้าวไปสู่การพัฒนาทีดีต่อไป
 17. 17. Evidence & Professional Standards Safety Waste ถามผู้ป่วย ถามตํารา/ผู้รู้ ถามตัวเอง ถามทุกคน ทุกแหล่ง Need & Experience of Patients ตัวอย่างการหาโอกาสในการพัฒนา NEWS
 18. 18. “ ความสําเร็จเป็นสิงสําคัญก็จริงอยู่ แต่มิใช่สิงสําคัญทีสุดของชีวิต สิง สําคัญกว่านันคือการทีเราได้ทําสิง ทีดีงาม ถูกต้อง และเสียสละ หาก ได้ทําความดีและความงามอย่าง เต็มที แม้ไม่สําเร็จหรือประสบชัย ชนะ ก็ได้ชือว่าทําสิงทีควร ภาคภูมิใจ ซึงให้ความสุขทียังยืน กว่าความสําเร็จทัวไป ” สุขใจได้แม้ไม่สําเร็จ
 19. 19. Purpose Process Performance 3P ในงานประจําวัน 3P ในโครงการพัฒนาคุณภาพ 3P ในระดับหน่วยงาน (service profile) 3P กับการพัฒนาระบบงาน 3P กับการดูแลผู้ป่วย (clinical tracer) 3P กับการบริหารองค์กร (strategic management) ตัวอย่างการเรียนรู้ผ่าน 3P เพือการพัฒนาอย่างต่อเนือง และยังยืน เป้ าหมายเป้ าหมาย กระบวนการกระบวนการ ผลลัพธ์ผลลัพธ์ เรียนรู้ และพัฒนาเรียนรู้ และพัฒนา
 20. 20. “ ทุกความผิดพลาด ” คือบทเรียนทีให้เราเรียนรู้ เป็นครูของเรา เพือไม่ให้ความผิดพลาด เกิดขึนซําอีก แต่มันไม่ใช่สิงทีจะมาซําเติม ให้เราไม่มีแรงก้าวต่อไป
 21. 21. เวลาเจอ งานหนัก ให้บอกตัวเองว่า... นีคือโอกาสในการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ เวลาเจอ ปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า... นีคือบทเรียนทีจะได้สร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ เวลาเจอ ความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า... นีคือแบบฝึกหัดทีจะช่วยให้เกิดทักษะในการดําเนินชีวิต เวลาเจอ จอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า... นีคือการฝึกตนให้เป็นคนทีสมบูรณ์แบบ การคิดบวก
 22. 22. เวลาเจอ คําตําหนิ ให้บอกตัวเองว่า... นีคือการชีขุมทรัพย์มหาสมบัติ เวลาเจอ คํานินทา ให้บอกตัวเองว่า... นีคือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนทีมีความหมาย เวลาเจอ ความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า... นีคือวิธีทีธรรมชาติกําลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต เวลาเจอ วิกฤติ ให้บอกตัวเองว่า... นีคือบทพิสูจน์สัจธรรม "ในวิกฤติ ย่อมมีโอกาส“ ท่าน ว วชิรเมธี
 23. 23. คิดว่ากระบวนการการพัฒนาคือ ง่าย มัน ดี มีสุข มีจิตใจเปิ ดกว้าง สามารถเชือมโยงกับสิงทีมีคุณค่าทุก เรืองไม่ว่าดีหรือร้าย เชือมโยงความหมายและคุณค่าของชีวิต กับ งาน เข้า ด้วยกันได้ ย่อมนําไปสู่ “งานได้ผล คนเป็นสุข” มีอุปนิสัยในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา พร้อมรับ ความท้าทายและเห็นความหมายในงานทีท้าทายนัน ยึดมันในความถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทีจะทําในสิง ทีถูกต้องเสมอเพือการพัฒนาเสมอ
 24. 24. Mindset Mindfulness Culture ความน่าไว้วางใจ ฐานคิดฐานคิด ตืนรู้ตืนรู้ ปฏิบัติโดยอัตโนมัติปฏิบัติโดยอัตโนมัติ Design Production Product Procurement Customer Database of Failure Design Production Product Procurement Customer Database of Failure ระบบคุณภาพและความปลอดภัยระบบคุณภาพและความปลอดภัย ผสมผสาน mindset & culture เข้ากับการพัฒนาระบบงาน 27
 25. 25. Mindset “ ความคิด ทัศนคติทีฝังอยู่ในตัวของเรา ทีคอย กําหนดพฤติกรรม การกระทําและการตัดสินใจ ของตัวเรา ”
 26. 26. Mindset
 27. 27. Fixed Mindset Growth Mindset เธอแน่ใจหรือว่าทําได้ เธออาจจะไม่มี ปัญญาทําก็ได้นะ ฉันไม่แน่ใจว่าจะทําได้ในตอนนีหรือไม่ แต่ ฉันคิดว่าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยความ พยายาม และลงมือทํา ถ้าเราทําไม่สําเร็จ เราจะเป็นผู้แพ้ ฉันคิดว่าคนทีประสบความสําเร็จย่อม ล้มลุกคลุกคลานกว่าทีจะประสบ ความสําเร็จ ดังนันฉันจะไม่ยอมแพ้ ไม่ใช่ความผิดของฉัน ต้องเป็นของใครสัก คน ถ้าฉันไม่แสดงความรับผิดชอบ ฉันก็ไม่ สามารถแก้ไข ปรับปรุงตัวฉันได้ ขอให้ฉัน ดูก่อนว่าทําอะไรได้บ้าง ความเสียงนีใครเป็นคนทํา ความผิดพลาด ของใคร ระบบหรือวิธีปฏิบัติงานมีจุดอ่อนซ่อนอยู่ ตรงไหน ขันตอน กระบวนการการทํางานก็ดีอยู่แล้ว ไม่เห็นต้องเปลียนเลย ขันตอน กระบวนการทีเราทําอยู่นี ยังมี อะไรทีจะเป็นโอกาสในการพัฒนาได้อีก
 28. 28. การสร้าง Growth Mindset 1. จงรับรู้ และรับฟังเสียงของ Fixed Mindset ทีเกิดขึน 2. เราต้องคิดเสมอว่าชีวิตของเรามีทางเลือก ทีจะเลือกคิดแบบ Growth Mindset 3. คุยหรือสะท้อนกลับด้วยความคิดแบบ Growth Mindset เพือ ระงับความคิดแบบ Fixed Mindset 4. นํา Growth Mindset ทีเกิดขึน นํามาปฏิบัติให้เห็นผล นีคือความคิดเชิงบวกทีจะนําพาให้เราดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย เพราะเราจะไม่ติดอยู่ในความคิดเชิงลบทีจะทําให้เราไม่ลงมือทํา
 29. 29. Mindfulness (การตืนรู้ :มีสติ) การใคร่ครวญ พินิจ พิเคราะห์ (ตืนรู้ (ตืนรู้ทางความคิด) การคาดการณ์ (ตืนรู้ในใจ) การเตรียมพร้อม (ตืนรู้ทางกาย) ตาดู (ตืนรู้ทางตา) หูฟัง (ตืนรู้ทางหู)
 30. 30. วัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture) เส้นทางสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย • คุยกันวันละนิด จิตแจ่มใส • การจัดการกับอุบัติการณ์ทีเกิดขึน • การรายงานและการรับรู้เมือเกิดอุบัติการณ์ • สร้างสภาพแวดล้อมของความปลอดภัย
 31. 31. ไม่ว่าจะทําอะไร คิดว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ ทุกอย่างมีทางออก ทุกอย่างมีทางพัฒนา ทุกอย่างมีทางแก้ไข นีคือ “การคิดบวก” ของการหาโอกาสในการพัฒนา
 32. 32. เสริมสร้างพลังความดีในองค์กร ปลุกพลังบวกในองค์กร องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข
 33. 33. เปิ ดโอกาส ส่งเสริมบุคลากรให้แบ่งปันเรืองราวความดีทีได้ทํา หรือประสบมา โดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้ป่วย ชืนชมซึงกันและกัน ให้กําลังใจกัน ทํางานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน เปิ ดโอกาสให้มีการบอกเล่าความยากลําบากในการทํางาน พัฒนางานจนประสบความสําเร็จ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้วยมิติด้านจิตใจ สร้างบรรยากาศการทํางานให้สนุก และเกิดการแลกเปลียน เรียนรู้ เสริมสร้างพลังความดีในองค์กร
 34. 34. งานบันดาลใจ
 35. 35. ในบรรดาเรืองราวดีร้าย ทีผ่านเข้ามาในชีวิต เคยสังเกตไหมว่า เรามักจะจดจําเรืองราวร้ายๆ ได้ดีกว่าเรืองราวดีๆ อาจเป็นเพราะ สัญชาติญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ ทําให้เราจดจําเรืองร้ายเพือป้ องกัน ไม่ให้สิงเหล่านันมาเกิดขึนกับเราได้อีก
 36. 36. ลองหลับตา… และย้อนนึกถึงเรืองราวดีๆ ทีเกิดขึนในชีวิต เรืองราวทีทําให้คุณรู้สึกถึง คุณค่าในตัวเอง ลองระลึกถึงคนทีเชิญชวน หล่อเลียงและช่วยเหลือให้คุณ ได้พบเรืองราวเหล่านัน....
 37. 37. แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลัง อํานาจของตนเองชนิดหนึง ทีใช้ในการ ขับเคลือนการคิดและ การกระทําใด ๆ ทีพึง ประสงค์ เพือให้บรรลุผลสําเร็จได้ตาม ต้องการ “ แรงบันดาลใจ…จึงเป็นลมใต้ปีก ส่งให้ทะยานขึนไปสู่ปลายฟ้ า ”
 38. 38. ค้นหาแรงบันดาลใจในตัวเรา การค้นหาแรงบันดาลใจ บุคคลทีเป็นแรงบันดาลใจของเรา สภาพแวดล้อมทีเป็นแรงบันดาลใจให้เรา ความคิดสร้างสรรค์ทีทําให้เกิดแรงบันดาลใจ ผลลัพธ์การทํางานทีมีคุณค่าทีสร้างแรง บันดาลใจ อ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
 39. 39. “ ดังนันทุกขณะทีเราดํารงชีวิต เราสามารถรับรู้ ถึงคุณค่าของในทุกสิงทีเกิดขึน ”
 40. 40. งาน....ทีเป็นแรงบันดาลใจ มนุษย์จะมีความสมบูรณ์ล้วนแล้วเกิดจากงานทีเราทําอยู่ งานทีดี งานทีมีความสุข ทําให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายมาก ขึน แม้มันจะมีความสุขเพียงน้อยนิด แต่ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับ เราได้ งานทีนําพลังแห่งการสร้างสรรค์มาใช้ในการทํางานให้มี ประสิทธิภาพมากขึน ดังนันการทีเรามีแรงบันดาลใจ มีความสุขในการทํางาน เหล่านีก็คือ แรงบันดาลใจ “ จงให้งานนันมาหล่อเลียงเรา แต่อย่ามาให้กลืนกินเรา ”
 41. 41. ดังนัน ให้บุคคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้จาก งานประจําทีทํา ให้องค์กรมีส่วนสร้างบุคลากรให้สมบูรณ์ ให้มี ความสุข และพัฒนาในงานทีทํา ให้เราทุกคนเห็นจุดหมายหรือเป้ าหมายทีวาง ไว้ร่วมกัน
 42. 42. บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ นายแพทย์ประจินต์ เหล่าเทียงนายแพทย์ประจินต์ เหล่าเทียง หมอผู้ขับเคลือนงานด้วยความเคารพในศักดิศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนหมอผู้ขับเคลือนงานด้วยความเคารพในศักดิศรีความเป็นมนุษย์ทุกคน ““ เขาเป็นคน ฉะนันเขามีศักดิศรีความเป็นคนอยู่ ถ้าเราเคารพตรงนีเขาเป็นคน ฉะนันเขามีศักดิศรีความเป็นคนอยู่ ถ้าเราเคารพตรงนี เราก็ช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันได้ ””
 43. 43. บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ อาจารย์สมคิด เพือนรัมย์อาจารย์สมคิด เพือนรัมย์ นักกายภาพบําบัดผู้ทุ่มเทใช้ความรู้ฟืนฟูชีวิต คนพิการให้กลับมีคุณค่านักกายภาพบําบัดผู้ทุ่มเทใช้ความรู้ฟืนฟูชีวิต คนพิการให้กลับมีคุณค่า ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ ““ชีวิตทีมีคุณค่า ไม่ใช่ชีวิตทีรํารวย อายุยืนหรือมีชือเสียง แต่ชีวิตทีมีคุณค่าชีวิตทีมีคุณค่า ไม่ใช่ชีวิตทีรํารวย อายุยืนหรือมีชือเสียง แต่ชีวิตทีมีคุณค่า คือการทีเราทําตัวเราให้มีคุณค่า และทําให้ชีวิตผู้อืนมีคุณค่าด้วยคือการทีเราทําตัวเราให้มีคุณค่า และทําให้ชีวิตผู้อืนมีคุณค่าด้วย
 44. 44. บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ ครูจิว ทองครูจิว ทองพูลพูล บัวศรีบัวศรี หัวใจนีมีไว้เพือเด็กหัวใจนีมีไว้เพือเด็ก ““ คนเราจะพบความสุขของตัวเอง เมือได้ทํางานทีตนรัก เหมือนเช่นทีได้คนเราจะพบความสุขของตัวเอง เมือได้ทํางานทีตนรัก เหมือนเช่นทีได้ ดูแลเด็กๆ แม้ว่าจะต้องเหนือยหนักแค่ไหน แต่ก็มีความสุขกับมันได้เสมอดูแลเด็กๆ แม้ว่าจะต้องเหนือยหนักแค่ไหน แต่ก็มีความสุขกับมันได้เสมอ เพราะนีคืองานทีรักนันเองเพราะนีคืองานทีรักนันเอง
 45. 45. บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ นายแพทย์นายแพทย์วรวิทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ตันติวัฒนทรัพย์ แพทย์ผู้ทีทําหน้าทีอุทิศตนให้กับเพือนมนุษย์ผู้ห่างไกล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แพทย์ผู้ทีทําหน้าทีอุทิศตนให้กับเพือนมนุษย์ผู้ห่างไกล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ““ ผมเป็นหมอ จะให้ผมทํายังไง เจ้าหน้าทีในโรงพยาบาลก็เป็นเจ้าหน้าทีสาธารณสุขผมเป็นหมอ จะให้ผมทํายังไง เจ้าหน้าทีในโรงพยาบาลก็เป็นเจ้าหน้าทีสาธารณสุข ทังหมด ชาวบ้านเค้าก็เป็นคนเหมือนเรา เจ็บป่วยมา เค้าไม่มีสิทธิ แล้วไม่รักษา คงจะทังหมด ชาวบ้านเค้าก็เป็นคนเหมือนเรา เจ็บป่วยมา เค้าไม่มีสิทธิ แล้วไม่รักษา คงจะ ไม่ได้หรอก เราต้องรักษา ผมต้องช่วยคน อย่าว่าแต่คนเลย หมาคลอดลูกไม่ออก เราไม่ได้หรอก เราต้องรักษา ผมต้องช่วยคน อย่าว่าแต่คนเลย หมาคลอดลูกไม่ออก เรา ก็ผ่าตัดทําคลอดให้ก็ผ่าตัดทําคลอดให้ ””
 46. 46. บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ ผู้อํานวยการศรีใจ วงศ์คําลือผู้อํานวยการศรีใจ วงศ์คําลือ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่เงา อผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.. สบสบเมยเมย จจ..แม่ฮ่องสอน จนขึนชือว่าแม่ฮ่องสอน จนขึนชือว่า ผู้อํานวยการขีขอผู้อํานวยการขีขอ
 47. 47. บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ นายแพทย์นายแพทย์อนุวัฒน์อนุวัฒน์ ศุภศุภชุติกุลชุติกุล ผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
 48. 48. บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ นายแพทย์รอซาลีนายแพทย์รอซาลี ปัตปัตยะบุตรยะบุตร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลาผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ““ ผมมีหน้าทีเยียวยาคนของผมให้มีผมมีหน้าทีเยียวยาคนของผมให้มี…… พลังพลัง””
 49. 49. เราจึงทําความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมพฤติกรรม ความรู้สึกความรู้สึก ความคิด ทัศนคติความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความเชือค่านิยม ความเชือ ความต้องการ ความคาดหวังความต้องการ ความคาดหวัง
 50. 50. ดังนันเราควรมองให้เห็นถึง ความคาดหวัง ความต้องการ ของผู้ทีเราจะไปประสานงานด้วย มากกว่า พฤติกรรมทีเขาแสดงออกให้เราได้เห็น
 51. 51. กระตุ้น ส่งเสริมการพัฒนาด้วยพลังความคิดบวก ทุกวิกฤติทีเกิดขึน นํามาสู่การเรียนรู้ และสร้างกําลังใจ ให้กันและกัน คิดเสมอว่าทุกคนมีคุณค่า ทุกคนมีพลังแห่งความดีอยู่ ในตนอง จงค้นหา ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชู ส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมกันทําความดี แม้ความดีนัน จะเป็นเพียงเรืองเล็กน้อยก็ตาม ปลุกพลังบวกในองค์กร
 52. 52. เราสามารถดูแลคนไข้ ได้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง และด้วยความปรารถนาดี Momma Test: ถ้าเป็นแม่ของเรา จะทําเช่นนีหรือไม่ คนไข้เป็นทัง “คน” และ “ครู”ของเรา เราได้รับสิทธิพิเศษในการรุกลําร่างกายผู้ป่ วย เราได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลเพือนในวิชาชีพกันเอง ให้พลังบวกอยู่คุณภาพและความปลอดภัย
 53. 53. จิตวิญญาณ – กระบวนการคุณภาพ – ความรู้/การเรียนรู้ สู่การพัฒนาแบบ 3 ขา
 54. 54. ดังนัน ผู้ประสานงานคุณภาพ ขอให้ทําตนดังนําไม่เต็มแก้ว เพือเรียนรู้ในสิงต่างๆทีเกิดขึน ทํางานด้วยจิตว่าง ยกทุกสิงไม่ว่าสําเร็จหรือล้มเหลวให้ความว่าง คืองานทีเราทํา มิใช่ตัวเรา และคิดบวกอยู่เสมอเพือหาโอกาสพัฒนา เมือนันการพัฒนาคุณภาพก็จะสนุก และมีความสุขครับ ด้วยจิตคารวะ
 55. 55. ขอบพระคุณทุกๆท่านครับ www.facebook.com/Suradet Sriangkoon suradetsri@gmail.com

×