Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ความคิดสร้างสรรค์

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 76 Anuncio

ความคิดสร้างสรรค์

Descargar para leer sin conexión

การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สำหรับครู กทม.
19-20 ธันวาคม 2555
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สำหรับครู กทม.
19-20 ธันวาคม 2555
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a ความคิดสร้างสรรค์ (20)

Anuncio

Más de Surapon Boonlue (20)

ความคิดสร้างสรรค์

 1. 1. ความคิด สร้า งสรรค์ กับ การสรรค์ส ร้า งสิ่ง ประดิ ษฐ Asst.Prof.Dr:Surapon Boonlue Ect : Fiet :KMUTT หากต้องการเอกสารนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.slideshare.net suraponboomlue
 2. 2. เชื่อได้ หรือไม่
 3. 3. สิ่ง ที่น ่า คิด 1. คนที่เ ดิน ตามเขา ไม่ม ีโ อกาสที่จ ะรู้เ ห็น ก่อ นหรือ ไปไกลกว่า เขาคนนั้น 2. หากรู้จ ุด หมายว่า คนทั้ง หลายเขาไป ไหน เราก็อ าจลัด เลาะหาทางสะดวกเราก็ จะถึง จุด หมายก่อ นเขาได้
 4. 4. คือ การผนวกส่ว นของความคิด ลึก ๆ ภายในใจ ประยุก ต์ใ ช้แ ก้ป ัญ หา แก้ไ ขโจทย์แ ละเงื่อ นไขต่า ง ๆ ที่ม ีอ ยู่โ ดยมีร ูป แบบค่อ นข้า งใหม่ไ ม่ซ ำ้า กับ สิ่ง ที่ม ีอ ยู่ แล้ว และมีค ุณ ค่า เด็กอายุ 2-3 ขวบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สูงถึง 98% เมือถึงวัยทำางาน คนเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพียง 2% เท่านั้น
 5. 5. ทอร์แรนซ์ กล่าวว่า “ ความคิด สร้า งสรรค์ หมายถึง กระบวนการที่บ ุค คลไว ต่อ ปัญ หา ข้อ บกพร่อ ง ช่อ งว่า งในด้า นความรู้ สิ่ง ที่ข าดหาย ไป หรือ สิ่ง ที่ไ ม่ป ระสานกัน และไวต่อ การแยกแยะ สิ่ง ต่า งๆ ไวต่อ การค้น หาวิธ ีก ารแก้ไ ขปัญ หา ไวต่อ การเดาหรือ การตั้ง สมมติฐ านเกี่ย วกับ ข้อ บกพร่อ ง ทดสอบและทดสอบอีก ครั้ง เกี่ย วกับ สมมติฐ านจนในที่ส ด สามารถนำา เอาผลที่ไ ด้ไ ปแสดง ุ ให้ป รากฎแก่ผ อ ื่น ได้” ู้
 6. 6. กิลฟอร์ด กล่าวว่า “ความคิด สร้า งสรรค์เ ป็น ความสามารถทางสมองในการ คิด หลายทิศ ทาง ซึ่ง มีอ งค์ป ระกอบความสามารถในการริเ ริ่ม ความคล่อ งในการคิด ความยืด หยุ่น ในการคิด และความ สามารถในการแต่ง เติม และให้ค ำา อธิบ ายใหม่ท ี่เ ป็น การ ติด ตามหลัก เหตุผ ลเพือ หาคำา ตอบที่ถ ก ต้อ งเพีย งคำา ตอบเดีย ว ่ ู แต่อ งค์ป ระกอบที่ส ำา คัญ ที่ส ุด ของความคิด สร้า งสรรค์ค ือ ความ คิด ริเ ริ่ม นอกจากนี้ก ิล ฟอร์ด เชื่อ ว่า ความคิด สร้า งสรรค์ไ ม่ใ ช่ พรสวรรค์ท ี่บ ุค คลมีแ ต่เ ป็น คุณ สมบัต ิท ี่ม ีอ ยูใ นตัว ่ บุค คลซึ่ง มีม ากน้อ ยไม่เ ท่า กัน และบุค คลแสดงออกมาใน ระดับ ต่า งกัน ”
 7. 7. ลักษณะพื้นฐานของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 5 ประการ ดังนี้ 1. ความรู้ส ึก ไวต่อ ปัญ หา บุค คลจะไม่ส ามารถแก้ป ัญ หาจนกว่า เขา จะได้ร ู้ว ่า ปัญ หานั้น คือ อะไร หรือ อย่า งน้อ ยเขาจะต้อ งรู้ว ่า เขากำา ลัง ประสบปัญ หาอยู่ 2. ความคล่อ งในการคิด หมายถึง มีค วามสามารถในการผลิต แนวความคิด จำา นวนมากในเวลาอัน รวดเร็ว แล้ว เลือ กแนว ความคิด ที่ด ีท ี่ส ุด มาใช้แ ก้ป ัญ หา 3. ความคิด ริเ ริ่ม หมายถึง แนวทางใหม่ๆ หรือ วิธ ีก ารแปลงๆแตก ต่า งกัน ออกไปมาใช้ใ นการแก้ป ัญ หา 4. ความยืด หยุน ในการคิด หาวิธ ีก ารหลายๆวิธ ีม าแก้ไ ขปัญ หา ่ แทนที่จ ะใช้ว ิธ ก ารใดวิธ ีก ารหนึ่ง เพีย งวิธ ีเ ดีย ว ี 5. แรงจูง ใจ หมายถึง แรงจูง ใจนี้ส ามารถทำา ให้บ ุค คล กล้า แสดง ความพิเ ศษที่ไ ม่เ หมือ นใครออกมาอย่า งเต็ม ที่ กิลฟอร์ด (Guilford, 1959 : 145 – 151, อ้างจาก กรรณิการ์  สุขุม , 2533
 8. 8. ลองคิดดูกนน่ะ ั มีกี่วิธีในการตัดเค้ก 3 ครั้ง ให้ได้ 8 ชิ้น
 9. 9. ทฤษฎีค วามคิด สร้า งสรรค์ข องทอร์แ รนซ์ 1. การค้น หาข้อ เท็จ จริง (Fact  Finding) เริ่ม จากการความรู้ส ึก กัง วล สับ สนวุ่น วาย แต่ย ง ไม่ส ามารถหาปัญ หาได้ว ่า เกิด จากอะไร ต้อ งคิด ั ว่า สิ่ง ที่ท ำา ให้เ กิด ความเครีย ดคือ อะไร 2. การค้น พบปัญ หา (Problem – Finding) เมื่อ คิด จนเข้า ใจจะสามารถ บอกได้ว ่า ปัญ หาต้น ตอคือ อะไร 3. กล้า ค้น พบความคิด (Ideal – Finding) คิด และตั้ง สมมติฐ าน ตลอดจน รวบรวมข้อ มูล ต่า งๆ เพื่อ ทดสอบความคิด 4. การค้น พบคำา ตอบ (Solution – Finding) ทดสอบสมมติฐ านจนพบคำา ตอบ 5. การยอมรับ จากการค้น พบ (Acceptance – Finding) ยอมรับ คำา ตอบที่ ค้น พบและคิด ต่อ ว่า การค้น พบจะนำา ไปสู่ห นทางที่จ ะทำา ให้เ กิด แนว ความคิด ใหม่ต ่อ ไปที่เ รีย กว่า การท้า ทายในทิศ ทางใหม่ (New Challenge)
 10. 10. เรื่อ งน่า คิด (ต่อ1) 1.ไทยสมัย รัช กาลที๕ เจริญ กว่า ญี่ป ุ่น ่ ๑ ก้า ว ปัจ จุบ ัน เพราะเหตุใ ดญี่ป ุ่น ก้า วหน้า กว่า ไทยมาก ? 2. เกาหลีใ ต้ล ้า หลัง กว่า ไทยมาก เริ่ม พัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี สมัย นายพลปัก ชุง ฮี เป็น ผู้น ำา ตรง กับ สมัย จอมพลถนอม กิต ติข จร นายกรัฐ มนตรีข องไทย ปัจ จุบ ัน ก้า วหน้า กว่า ไทยเพีย งไร ? 3. เกาหลีใ ต้ป ระกาศ จะพัฒ นา ภาพยนตร์ส ่ง ออก หลัง จากนั้น เพีย ง ๓ปี คนทั่ว โลกก็ร ู้จ ัก และชม ภาพยนตร์เ กาหลีใ ต้ เพราะเหตุใ ด ? *** คำา ตอบคือ คนเกาหลีใ ต้ค ิด เป็น คิด สร้า งสรรค์ไ ด้ !!??
 11. 11. ความหมายของความคิด สร้า งสรรค์ สิ่ง ทีจ ะเป็น ความคิด สร้า งสรรค์ไ ด้ ต้อ งมี ่ คุณ ลัก ษณะดัง ต่อ ไปนี้ 1. ใหม่ : ใหม่ด ้ว ยกระบวนการ , วิธ ีก าร, ผลิต ภัณ ฑ์, ทฤษฎี, เป็น ต้น 2. ก้า วหน้า : ดีก ว่า เดิม , ไม่เ หมือ นเดิม , คุณ ค่า ประโยชน์ม ากกว่า เป็น ต้น 3. สะดวก: เสีย เวลาน้อ ยกว่า , ง่า ยกว่า , ประสิท ธิภ าพสูง กว่า , เป็น ต้น 4. ประหยัด : ทุน , วัส ดุ, แรงงาน, เวลา, เป็น ต้น *****ถ้า ไม่ม ีค ุณ สมบัต ิด ัง กล่า ว ไม่เ รีย กว่า ความคิด สร้า งสรรค์ ****
 12. 12. ความจริง ที่ค น พบแล้ว จากงานวิจ ัย ้ 1. คนทีม ี Intelligence/I.Q. สูง มัก มี ่ Creativity ตำ่า 2. คนทีม ี Creativity สูง มัก มี ่ Intelligence/I.Q. ตำ่า *นัก ศึก ษาเก่า ทีจ บจากมหาวิท ยาลัย ่ มจธ.ผูท ี่ไ ด้ค ะแนนตำ่า ประสบผลสำา เร็จ ้ ในชีว ิต มากกว่า !!* 3. Creativity พัฒ นาได้, สอนได้ แต่ Intelligence/I.Q. พัฒ นาไม่ไ ด้ 4. ***ศาสตร์ท างพุท ธศาสนา แห่ง ศีล , สมาธิ, ปัญ ญา ทีเ รีย กว่า “ไตรสิก ขา” ่ พัฒ นาได้ ทั้ง Intelligence/I.Q. และ Creativity ไทยพัฒ นาประชาชนมาแต่ โบราณกาล แต่ป ัจ จุบ ัน จางไป
 13. 13. การพัฒ นา Creativity เป็น การพัฒ นาสมอง ซีก ขวา
 14. 14. บุค คลสำา คัญ ด้า นปัญ ญาสร้า ง สรรค์ 1. Albert Einstein (March 14, 1879- April 18, 1955 :aged 76) General relativity Special relativity Brownian motion Photoelectric effect Mass-energy equivalence Einstein field equations Unified Field Theory
 15. 15. บุค คลสำา คัญ ด้า นปัญ ญาสร้า ง สรรค์ โทมัส อัล วา เอดิส น ั : Thomas Alva Edison ค.ศ. 1847 - ค.ศ. 1912 อัจ ฉริย ะในความคิด ของผม ประกอบด้ว ยพรสวรรค์เ พีย ง 1% ส่ว นอีก 99% มาจากความพยายาม นิต ยสารไลฟ์ (Life) ได้ย กย่อ งให้เ อดิส ัน เป็น หนึ่ง ใน "100 คนที่ส ำา คัญ ที่ส ุด ในช่ว ง 1,000 ปีท ี่ผ ่า นมา"
 16. 16. Edward de Bono: May 13,1934 1. Lateral Thinking 4. The Six Thinking Hats 2. Critical Thinking 5. The CoRT Thinking Prog. 3. Creative Thinking “Creative Thinking can be trained and
 17. 17. Michael E. Porter, 1947 นัก เศรษฐศาสตร์พ ัฒ นา 1. Competitive Strategy 2. Competitive Advantage: Creating and Sustaining and Superior Performance 3. Competitive Advantage of Nation: The New CEO- Dynamic Diamond
 18. 18. Bill Gates, Oct., 28,1955 1. ประธานบริษ ัท Microsoft 2. ประธานร่ว มมูล นิธ ิ Bill & Melinda Gates Foundation 3. ทรัพ ย์ส น มูล ค่า รวม: US$ 58 ิ billions/2008
 19. 19. Steve jobs 1955-2011 แอปเปิล ได้ส ูญ เสีย อัจ ฉริย บุค คลผู้ม ีว ิส ัย ทัศ น์ และมีค วามคิด สร้า งสรรค์ โลกสูญ เสีย บุค คลอัน น่า ทึ่ง ความหลัก แหลม กระตือ รือ ร้น และพลัง งานของสตีฟ เป็น ที่ม าของนวัต กรรมนับ ไม่ถ ้ว น ซึ่ง เพิ่ม คุณ ค่า และพัฒ นาชีว ิต ของพวกเราให้ด ีข ึ้น โลกดีข น อย่า งสุด ประมาณเพราะสตีฟ ึ้ คณะกรรมการบริหารของแอปเปิลระบุในแถลงการณ์
 20. 20. I.Q vs. CREATIVITY Intelligence Quotient Creativity 1. ความจำา ดี/เร็ว 1. ไม่ด ี/ช้า 2. ความคิด ฉับ ไว 2. ช้า 3. ร่า เริง แจ่ม ใส 3. สงบมีอ ารมณ์ข ัน 4. คิด Critical ได้ด ี 4. คิด ได้ท ง ั้ Creative และCritical 5. เข้า สัง คมได้ด ี 5. ชอบอยูค นเดีย ว ่ และสุข ที่จ ะคิด 6. เรีย นรู้ไ ด้เ ร็ว 6. เรีย นรู้ไ ด้ช ้า *โลกต้อ งการคนทัง ๒ ประเภท เพือ ทำา หน้า ที่ ้ ่ ต่า งกัน ในสัง คม
 21. 21. คุณ ลัก ษณะของคนมีป ัญ ญา /ความคิด สร้า งสรรค์ 1. มีค วามสัน โดษ มีค วามสุข อยู่ก ับ การ คิด 2. คิด อย่า งมีจ ุด หมาย ไม่ฟ ุ้ง ซ่า น คิด ที ละประเด็น /ทีล ะเรื่อ ง ทีเ รีย กว่า มี โยนิโ ส(Serious Thinking) คือ คิด ละเอีย ดลึก ซึ่ง ไม่ก ลุ้ม มี มนสิก าร(mind focusing) น้อ มใจ คิด ไม่ส นใจสิง อืน ที่ร บกวน ่ ่ 3. มีอ ารมณ์ข น บางครั้ง คล้า ยคนฟั่น ั เฟือ น ก็ม ี 4. ค้น หาสิง ที่ด ีม ป ระโยชน์ ซึง มี ่ ี ่ มากกว่า ที่ม อ ยู่ใ นปัจ จุบ น ี ั
 22. 22. The Structure of Intellect by J.P. Guilford โครงสร้า งปัญ ญา Convent/Divergent เป็น ปัญ ญาส ร้า งสรรค์
 23. 23. การศึก ษาปัจ จุบ น มุ่ง พัฒ นาคนมี I.Q.? ั 1. การศึก ษามุ่ง พัฒ นาคนที่ม ีค วามถนัด .ใช้ข ้อ สอบที่เ รีย กว่า Scholastic Aptitude Test: SAT 2. การศึก ษามุ่ง พัฒ นาคนที่จ ำา เนื้อ หาวิช า ได้ม ากๆ มีค วามฉับ ไว ในการคิด แก้ ปัญ หาเฉพาะหน้า เรีย กว่า เป็น คนมี I.Q.สูง 3. *แต่โ ลกทีพ ัฒ นาก้า วหน้า มากถึง ่ ปัจ จุบ ัน นี้ จากคนทีม ี Creativity ทัง สิ้น ่ ้ หากคนทีม ี Creativity ได้ร ับ การ ่ พัฒ นา โลกจะก้า วหน้า ขึ้น เพีย งไร ???
 24. 24. ให้ลากเส้นตรงสี่เส้น ให้ผ่านจุดทั้งหมด โดยไม่ยกปากกา
 25. 25. Bloom’s Taxonomy
 26. 26. Bloom’s Taxonomy Evaluation Evaluation Create Create Synthesis Synthesis Evaluate Evaluate Analysis Analysis Analyze Analyze Application Application Apply Apply Comprehension Comprehension Understand Understand Knowledge Knowledge Remember Remember 1956 - Original 2001 - Revised
 27. 27. "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
 28. 28. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4C 3R
 29. 29. 5 อัน ดับ แรกของคุณ ลัก ษณะของลูก จ้า งที่น ายจ้า งต้อ งการ Source: 21 centuryedt
 30. 30. ความต้อ งการที่จ ะนำา Creativity มาปฏิบ ัต ิ 1. ลดค่า ใช้ใ ช้จ ่า ย cost-cutting 2. ปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพการบริห าร managing improvement 3. การปรับ ปรุง คุณ ภาพ quality improvement 4. การบริห ารเวลา time management 5. การแข่ง ขัน competition 6. เปลี่ย นวิก ฤติเ ป็น โอกาส changing the critical event to be the benefit opportunity 7. พัฒ นา !!!???
 31. 31. ลัก ษณะกระบวนการคิด สร้า งสรรค์ 1. ในปัญ หาหนึง ๆ มีค ำา ตอบหรือ วิธ ีก ารแก้ ่ ปัญ หา มากมายหลายวิธ ี แล้ว เลือ กสรรวิธ ีท ี่ ดีท ี่ส ด เหมาะสมกับ สถานการณ์ เป็น ุ ประโยชน์ส ง สุด เท่า นั้น ฯลฯ ู 2. สัง เคราะห์ว ิธ ก ารแก้ป ญ หา ในบางครั้ง ไม่ ี ั สามารถใช้ว ิธ ก ารเดีย ว ต้อ งประยุก ต์ห ลาย ี สาขาวิช า (Multi Disciplinary) จึง แก้ไ ด้ 3. ไม่ต ิด อยู่ใ นระบบวิธ ก ารเก่า ๆ ไม่ม ส ง ใดมา ี ี ิ่ เป็น กรอบจำา กัด ความคิด ที่พ ูด กัน ได้ว ่า คิด นอกกรอบ เพราะเน้น ประโยชน์ข องการแก้ ปัญ หาเป็น สำา คัญ .
 32. 32. กับ ดัก /อุป สรรคของความคิด สร้า งสรรค์ 1. ระเบีย บประเพณี และความเชื่อ 2. เหตุผ ลหรือ ทีเ รีย กว่า ตรรกศาสตร์ เป็น ่ อุป สรรค เพราะความคิด สร้า งสรรค์ เกิด จากความไม่ม เ หตุผ ล แต่ส ามารถอธิบ าย ี ได้ด ้ว ยเหตุผ ล! 3. ความเคยชิน จนเป็น นิส ย เป็น อุป สรรค ั 4. ความกลัว เช่น กลัว ความล้ม เหลว , กลัว คำา วิจ ารณ์ เสีย ดสีฯ ลฯ 5. ความไม่เ ชื่อ มัน ตนเอง (without Self- ่ confidence) 6. ความพึง พอใจทีเ ป็น อยู่ใ นขณะนัน ่ ้
 33. 33. กับ ดัก /อุป สรรคของความคิด สร้า งสรรค์(ต่อ ) 7. ภาระหน้า ทีจ ำา กัด เป็น อุป สรรค ่ 8. เจตคติไ ม่เ หมาะสม ความเห็น ที่ไ ม่ถ ูก ขี้ เกีย จ ฯลฯ 9. มอบตัว มอบใจให้ผ ู้อ น โดยตนเองเป็น ผู้ ื่ ตามเท่า นั้น 10. ความเพ้อ ฝัน ความฟุง ซ่า น ซึง ไม่ม ีม ี ้ ่ โอกาสเป็น จริง 11. สิ่ง แวดล้อ มไม่เ อือ อำา นวยให้ค ิด ้ 12. ความต้อ งการพืน ฐาน ยัง ไม่ไ ด้ร ับ การ ้ ตอบสนอง **ทำา อย่า งไรกับ “กับ ดัก ”???
 34. 34. ทำา ไมคนจึง ต่อ ต้า นความคิด ใหม่/การ เปลี่ย นแปลง? 1. กลัว ในสิ่ง ทีต นไม่ร ู้ ่ 8. ขาด อำา นาจพืน ฐาน ้ 2. ขาดข้อ มูล ตามความเป็น จริง 9. ความไม่ ศรัท ธาในบรรยากาศองค์ 3. 3. มี ข้อ สนเทศทีผ ิด ่ 10. กลัว ความล้ม เหลว 4. ประวัต ิภ ม ห ลัง ู ิ 11. กลัว คนเขาว่า “โง่” 5. ขาดความรู้แ ละความสามารถ 12. ความรีร อ ทีจ ะลองดู ่ 6. สถานภาพจำา กัด ฯลฯ 7. ไม่ไ ด้ป ระโยชน์
 35. 35. ช่วยถามหน่อย "มีผ ู้ช ายหลายคน พยายามพัง ประตูห อศิล ป์แ ห่ง หนึ่ง มีค นเห็น หลายคนแต่ไ ม่ม ีใ ครห้า ม หรือ ใครจับ กุม ไว้ ถามว่า สถานการณ์น ี้เ กิด ได้อ ย่า งไร ?” ถามได้ ตอบได้เ พีย งว่า ใช่ หรือ ไม่เ ท่า นั้น 10 คำา ถาม คำา ตอบคือ หอศิลป์ นั้นกำาลังถูกไฟไหม้อยู่ นันเอง ่
 36. 36. ขั้น ตอนการพัฒ นาความคิด สร้า งสรรค์ แก่น ัก เรีย น *****พึง ตระหนัก ว่า อุป นิส ย และทัก ษะการคิด ั จะพัฒ นาได้อ ย่า งค่อ ยเป็น ค่อ ยไป (gradually) ดัง นั้น จึง ต้อ งพัฒ นา บ่ม เพาะ แต่เ ยาว์ว ัย คือ ตั้ง แต่อ นุบ าลถึง มัธ ยมศึก ษา กล่า วคือ จัด เป็น กิจ กรรมการคิด ทุก สัป ดาห์ ครั้ง ละ 15-20 นาที พัฒ นาเจตคติแ ละเห็น คุณ ค่า ของการคิด 1. เลือ กเนื้อ หาที่น ่า สนใจของเด็ก 2. เลือ กเครื่อ งมือ คิด ที่เ หมาะสม 3. ดำา เนิน กิจ กรรมรวดเร็ว ฉับ ไว เพือ ไม่ใ ห้เ บื่อ ่ ที่จ ะคิด จะเรีย นรู้ 4. สร้า งอารมณ์ใ ห้ร ่า เริง และสนุก ที่จ ะคิด จน สิน สุด กิจ กรรม ้ 5. ดูแ นวทางการเตรีย มบทเรีย น เพือ นำา ไปคิด ่ พัฒ นาให้เ จ๋ง ยิ่ง ขึ้น !!??
 37. 37. Assignment Design Product 5 min. ให้ ลองคิด สิ่ง ของทีไ ม่เ คยมีอ ยูใ นอดีต และ ่ ่ ปัจ จุบ ัน
 38. 38. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 39. 39. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 40. 40. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 41. 41. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 42. 42. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 43. 43. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 44. 44. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 45. 45. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 46. 46. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 47. 47. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 48. 48. ก้า นไม้ข ีด จำา นวน   24  ก้า น   ให้ห ยิบ ออก   4  ก้า น   เพื่อ ทำา ให้เ กิด รูป สี่เ หลี่ย มจัต ุร ัส   2  3  4   5   6   7   8   9   10  และมากกว่า 10  รูป มีข ้อ สงสัย ในเกม ต้อ งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (081) 936-7548  ด้ว ยความปารถนาดี สวัส ดีป ีใ หม่จ าก ........  อาจารย์ ดร. ทนง ทองเต็ม    
 49. 49. นอกจากนี้ค วามคิด สร้า งสรรค์ย ัง พอจะแบ่ง เป็น เกณฑ์ร ะดับ ได้ด ัง นี้
 50. 50. คุณ ลัก ษณะของบุค คลที่ม ค วามคิด ริเ ริ่ม ี สร้า งสรรค์ 7 ประการ เวสเลอร์
 51. 51. แบบสำา รวจตนเองเพื่อ ประเมิน ว่า ท่า นเป็น นัก คิด สร้า งสรรค์ห รือ ไม่
 52. 52. แบบประเมิน : นัก สร้า งสรรค์ คำา ชี้แ จง : เพือ ทีจ ะประเมิน ว่า ท่า นเป็น นัก สร้า งสรรค์ห รือ ไม่ ่ ่ โปรดตอบคำา ถาม ถูก -ผิด เกี่ย วกับ ตัว ท่า นเอง อย่า งตรงไปตรงมา โดยกาเครื่อ งหมาย (  ) หรือ ( × ) หน้า ข้อ ความแต่ล ะข้อ ต่อ ไป นี้ 1. ข้า พเจ้า จะวางแผนของข้า พเจ้า อย่า ง ระมัด ระวัง และเป็น ระเบีย บ 2. ข้า พเจ้า ต้อ งการความมีร ะเบีย บเรีย บร้อ ย เช่น ข้า วของของ ข้า พเจ้า จะต้อ งอยูใ นทีข องมัน อย่า ง ่ ่ เรีย บร้อ ย 3. ข้า พเจ้า จะหัว เสีย และหงุด หงิด ขนาดหนัก ถ้า เกิด มีค วามยุง ยากที่ ่ คาดไม่ถ ึง เกิด ขึ้น กับ งานประจำา วัน ของ
 53. 53. 5. เมื่อ ข้า พเจ้า ตัด สิน ใจแล้ว ข้า พเจ้า มัก ไม่เ ปลีย นแปลง ่ 6. ข้า พเจ้า จะไม่ย อมรับ งานใด ๆ หาก ข้า พเจ้า ยัง ไม่ เข้า ใจว่า มัน จะออกมารูป ใด 7. ข้า พเจ้า รู้ส ก รำา คาญอาจารย์ห รือ ผู้ ึ บรรยายบางคนที่ ไม่บ อกให้ช ด เจนว่า เขาเชือ อย่า งไร ั ่ 8. ข้า พเจ้า รู้ส ก อัด อัด ใจกับ คนบางคนที่ ึ ไม่ม ีค วาม แน่ใ จหรือ มั่น ใจในเรื่อ งใด ๆ เลย 9. ข้า พเจ้า จะทำา ทุก อย่า งให้ม ีค วามพอดี ไม่ม ากไปและ ไม่น อ ยไป ้
 54. 54. แบบสำา รวจตนเองเพื่อ ประเมิน ว่า ท่า นเป็น นัก คิด สร้า งสรรค์ห รือ ไม่ เฉลย จากการวิจ ัย พบว่า ผูม อ ัจ ฉิร ยะใน ้ ี ทางสร้า งสรรค์จ ะตอบคำา ถามส่ว นใหญ่ เป็น “ผิด ” ไปหมด เพราะบุค คลที่ม ีค วาม สามารถในการสร้า งสรรค์จ ะสามารถทน ต่อ ความไม่เ ป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ยได้
 55. 55. ความหมายของความคิด สร้า งสรรค์ กิล ฟอร์ด (Guilford) ได้อ ธิบ ายว่า ความคิด สร้า งสรรค์เ ป็น ความสามารถทาง สมองที่ค ด ได้ก ว้า งไกลหลายทิศ ทาง หรือ ิ เรีย กว่า ลัก ษณะการคิด อเนกนัย หรือ การคิด แบบกระจาย ประกอบด้ว ย
 56. 56. องค์ป ระกอบที่ก ่อ ให้เ กิด ความคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์  ทัศ นะ ทอร์แ รนซ์ กล่า วว่า ความคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ ของบุค คล ประกอบด้ว ย
 57. 57. ภาพแสดงองค์ป ระกอบที่ก ่อ ให้เ กิด ความคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์
 58. 58. พัฒ นาการความคิด สร้า งสรรค์ ลัก ษณะพัฒ นาการความคิด สร้า งสรรค์ ในวัย เด็ก จะมีพ ัฒ นาการสูง กว่า วัย ผูใ หญ่ ้ เด็ก มีค วามคล่อ งตัว กล้า คิด กล้า เสีย ง ่ และกล้า แสดงออก ความคิด สร้า งสรรค์ ของเด็ก เจริญ สูง สุด ในช่ว งแรกของชีว ิต คือ เมื่อ ตอนอายุ 4 ½ ปี และจะเริ่ม ลดลด เมือ เข้า โรงเรีย นอนุบ าล หลัง จากนัน เด็ก ่ ้ จะปรับ ตัว และค่อ ย ๆ พัฒ นาความคิด สร้า งสรรค์ข ึ้น
 59. 59. ความฉลาดคิด สร้า งสรรค์ (Creativity Quotient : CQ) ความคิด สร้า งสรรค์ ได้ม ผ ศ ึก ษาเกี่ย วกับ ี ู้ ความคิด สร้า งสรรค์ไ ว้ม ากมาย เช่น เกล ได้ส รุป ว่า ความคิด สร้า งสรรค์เ ป็น คุณ ลัก ษณะที่ม ีอ ยูใ นตัว คนทุก คน และ ่ สามารถส่ง เสริม และพัฒ นาให้ส ง ขึ้น ได้ ู ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สตอร์ม ที่ว ่า ทุก คนมี ศัก ยภาพทางความคิด สร้า งสรรค์แ ต่ต ่า ง กัน ในเรื่อ งของความมากน้อ ย ส่ว นทอ แรนซ์ บอกว่า ความคิด สร้า งสรรค์ สามารถพัฒ นาได้ด ้ว ยการสอน การฝึก ฝน และยัง ควรส่ง เสริม ตั้ง แต่เ ยาว์ว ัย หรือ 6
 60. 60. สรุป ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด ให้ไ ด้ข อง แปลกๆ ใหม่ๆ ที่ม ค ณ ค่า (ทางกายและ ี ุ ใจ) ไม่ซ ำ้า แบบเดิม และมีก ารพัฒ นาอยู่ เสมอ
 61. 61. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์  ทอแรนซ์ ได้ก ำา หนดเกณฑ์ใ นการ พิจ ารณาความคิด สร้า งสรรค์ ดัง นี้ (อย่า งใดอย่า งหนึง ) ่ 1. เป็นผลงานที่แสดงถึงความคิดอย่างมี อิสระ 2. เป็นผลงานที่คดค้นใหม่ ไม่ซำ้ากับใคร ิ 3. เป็นผลงานที่ต้องอาศัยทักษะ 4. เป็นผลงานที่ได้จากคิดเชิงนามธรรม เช่น ค้นพบทฤษฎีใหม่
 62. 62. ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์  ทอแรนซ์ไ ด้ส รุป ดัง นี้ 1. มีพฤติกรรมน่าขบขัน ไม่จริงจัง ขี้เล่น 2. ชอบทำาสิงยากๆ ่ 3. มีช่วงความสนใจยาวนาน มีสมาธิดี 4. ช่างฝัน ชอบแสดงความคิดนอกเหนือจาก ประเพณีที่เคยปฏิบติ ั 5. มีความรู้สกไว ชอบอิสระ ึ 6. ไม่ผูกมัดตัวเองอยู่กับความคิดกลุ่ม -> 7. มีความคิดแบบ บ้าๆ บอๆ
 63. 63. ความคิดคล่องแคล่ว  คิด ได้เ ร็ว และได้ม าก มีว ิธ อ ะไรบ้า งที่ ี จะทำา ให้ก ระดาษลอยอยู่ไ ด้น านที่ส ด ุ
 64. 64. ความคิดยืดหยุ่น ห้ามเลี้ยวตรงมุมฉาก
 65. 65. ความคิดริเริ่ม ชอล์กมีประโยชน์อะไรบ้าง
 66. 66. ชอล์กมีประโยชน์อะไรบ้าง  คำา ตอบของ  คำา ตอบของ ด.ช. ข ด.ช. ก 1. ใช้ท ำา ล้อ รถเล็ก ๆ 1. ใช้ว าดวงกลม 2. ใช้ว าดการ์ต น ู 2. ใช้ว าดภาพ 3. ใช้ค าบแทนบุห รี่เ วลา 3. ใช้ข ีด เส้น ทำา แสดงละคร สนาม 4. ใช้เ ป็น อุป กรณ์ก าร 4. ใช้ข ีด เส้น สอนเรื่อ งการนับ แสดงความสูง 5. ใช้แ กะสลัก 5. เขีย นข้อ ความ 
 67. 67. ความคิดละเอียดลออ ให้ต่อเติมภาพให้สมบูููรณ์
 68. 68. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์  Wallach กล่า วว่า จะเกิด ความคิด สร้า งสรรค์ไ ด้น น จะต้อ งผ่า นขั้น ตอน ั้ ต่อ ไปนี้ 1. ขั้นเตรียม – หาข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้อง 2. ขั้นฝักตัว – ยังคิดไม่ออก 3. ขั้นคิดออก – คิดหาคำาตอบได้แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจ 4. ขั้นพิสูจน์ - ทดลองซำ้า
 69. 69. การสรุปความคิด  Mind Map  กลั่น กรองความคิด
 70. 70. Mind Mapแผนที่ความคิด
 71. 71. การกลั่นกรองความคิด
 72. 72. สภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ ่
 73. 73. การคิดงานโฆษณา คิด ครั้ง ที่ 1 ลูก โป่ง ,ลูก อ๊อ ด,ลูก ชิ้น คิด ครั้ง ที่ 2 ลูก โป่ง สวรรค์,ลูก อ๊อ ดตอน เคารพธงชาติ,ลูก ชิ้น
 74. 74. ตัวอย่างงานโฆษณา
 75. 75. เอกสารอ้างอิง อารีย ์ พัน ธ์ม ณี. จิต วิท ยา สร้า งสรรค์ก ารเรีย นการสอน , กรุง เทพฯ: สำา นัก พิม พ์ ใยไหม, 2546. อารีย ์ พัน ธ์ม ณี. ความคิด สร้า งสรรค์ส ค วามเป็น เลิศ , กรุง เทพฯ: ู่ ธนชัย การ พิม พ์จ ำา กัด , 2543. กัง วล เทีย นกัน เทศน์ เอกสารประกอบ การบรรยายความคิด สร้า งสรรค์ มจธ. 2554 หากต้องการเอกสารนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.slideshare.net suraponboomlue

Notas del editor

 • 1. คนที่เดินตามเขา ไม่มีโอกาสที่จะรู้เห็นก่อนหรือไปไกลกว่าเขาคนนั้น 2. หากรู้จุดหมายว่าคนทั้งหลายเขาไปไหน เราก็อาจลัดเลาะหาทางสะดวกเราก็จะถึงจุดหมายก่อนเขาได้
 • หมายถึงบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถใน การจดจำปัญหาต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงหรือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เข้าใจผิด สิ่งที่ขาดข้อเท็จจริง สิ่งที่เป็นมโนทัศน์ที่ผิดหรืออุปสรรคต่างๆ ที่ยังมืดมนอยู่ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ความรู้สึกไวต่อปัญหาของบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะบุคคลจะไม่สามารถแก้ปัญหาจนกว่าเขา จะได้รู้ว่าปัญหานั้นคืออะไร หรืออย่างน้อยเขาจะต้องรู้ว่าเขากำลังประสบปัญหาอยู่             2. ความคล่องในการคิด หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการ ผลิตแนวความคิดจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว แล้วเลือกแนวความคิดที่ดีที่สุดมาใช้แก้ปัญหา สิ่งที่แสดงลักษณะพิเศษของความคล่องในการคิดนอกจากการผลิตแนวความคิดที่มากมายและ รวดเร็วแล้ว แนวความคิดที่ผลิตขึ้นมาใหม่นั้นควรจะเป็นแนวความคิดที่แปลงใหม่ และดีกว่า แนวความคิดที่อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้น บุคคลที่ได้ชื่อว่ามีความคล่องในการคิด จะต้องมี ความสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางในการคิดได้เป็นอย่างดี             3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถ ในการค้นหาแนว ทางใหม่ๆหรือวิธีการแปลงๆแตกต่างกันออกไปมาใช้ในการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มเป็นสิ่งที่ จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหา ที่เปลี่ยนแปรไป นอกจากจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ แล้ว ยังจำเป็นจะต้องปรับปรุงแนวทางใหม่ๆ เหล่านี้มาช่วยแก้ไขปัญหาที่คิดขึ้นในสภาพการณ์ใหม่ๆ ดังนั้น นักบริหารจำเป็นจะต้องสร้าง “ ความคิดริเริ่ม ” ให้เกิดขึ้น ที่กล่าวว่าความคิดริเริ่มเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักบริหารในวงการธุรกิจ ก็เนื่องมาจากว่าการประกอบธุรกิจนั้นมีการแข่งขั้นกันมาก โดยเฉพาะในด้านการผลิตสินค้า ให้เป็นที่ต้องการของตลาดให้มีความแปลกใหม่คุณภาพดีและราคาถูก ซึ่งความคิดริเริ่ม จะช่วย แก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้มาก             4. ความยืดหยุ่นในการคิด หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะมีความสามารถในการ หาวิธีการหลายๆวิธีมาแก้ไขปัญหาแทนที่จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียว บุคคลที่มีความ ยืดหยุ่นในการคิดจะจดจำวิธีแก้ปัญหาที่เคยใช้ไม่ได้ผลทั้งนี้ เพื่อที่จะไม่นำมาใช้ซ้ำอีก แล้วพยายาม เลือกหาวิธีการใหม่ที่คิดว่าแก้ปัญหาได้มาแทนซึ่งความยืดหยุ่นในการคิดจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความคล่องในการคิดนั่นคือ ความยืดหยุ่นในการคิดและความคล่องในการคิด จะเป็นความ สามารถของบุคคลในการหาวิธีการคิดหลายๆ วิธีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เป็นความจริงที่ว่า บุคคลสร้างแนวความคิดหรือวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 20 – 30 วิธี เพื่อใช้ในการแก้ ปัญหาซึ่งจะได้ผล ดีกว่าบุคคลที่หาวิธีการแก้ไขปัญหาเพียง 2 – 3 วิธีและใช้ไม่ได้ผล ดังนั้นถ้าบุคคล จะพัฒนาหรือ ปรับปรุงความยืดหยุ่นในการคิด ก็จะกระทำได้โดยการพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธีและ วิเคราะห์ปัญหาในหลายมุมมอง ซึ่งจะช่วยให้เขาพัฒนาความยืดหยุ่นทางการคิดได้เป็นอย่างดี             5. แรงจูงใจ หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักมีแรงจูงใจสูง เพราะแรงจูงใจ เป็น ลักษณะสำคัญของบุคคลในการที่จะแสงตนว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจนี้สามารถ ทำให้บุคคลกล่าวแสดงความพิเศษที่ไม่เหมือนใครออกมาอย่างเต็มที่ หรืออาจจะมากกว่าคนอื่นๆ บุคคลที่มีแรงจูงใจสูงนี้จะให้ความสนใจในการหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยความกระตือรือล้นและสิ่งที่ ผลักดันให้เกิดความกระตือรือล้น ก็คือ แรงจูงใจเนื่องจากแรงจูงใจเป็นสิ่งที่สำคัญของการตระเตรียม ปัญหา เราพบว่าความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ เทยเลอร์และฮอล์แลนด์ ชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะมีแรงจูงใจสูงในการที่จะทำให้ผลผลิตดีขึ้นด้วย  
 • 1. การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact  Finding) เริ่มจากการความรู้สึกกังวล สับสนวุ่นวาย แต่ยังไม่สามารถหาปัญหาได้ว่าเกิดจากอะไร ต้องคิดว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดคืออะไร การค้นพบปัญหา (Problem – Finding) เมื่อคิดจนเข้าใจจะสามารถบอกได้ว่าปัญหา ต้นตอคืออะไร             3. กล้าค้นพบความคิด (Ideal – Finding) คิดและตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบความคิด             4. การค้นพบคำตอบ (Solution – Finding) ทดสอบสมมติฐานจนพบคำตอบ             5. การยอมรับจากการค้นพบ (Acceptance – Finding) ยอมรับคำตอบที่ค้นพบและคิดต่อว่า การค้นพบจะนำไปสู่หนทางที่จะทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ต่อไปที่เรียกว่า การท้าทายในทิศทางใหม่ (New Challenge)
 • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพ ระดับประเทศ และสำนักงานด้านการศึกษาของรัฐรวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่าย องค์กรความร่วมมือ เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21
 •         หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจำเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21      ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น สามารถสรุปทักษะสำคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ Reading ( การอ่าน ), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์ , Communication- การสื่อสาร Collaboration- การร่วมมือ และ Creativity- ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้าน สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 
 • ผู้เล่นก็มีหน้าที่ถามคำถาม โดยผู้ที่รู้คำตอบ จะตอยได้เพียงว่า ได้ หรือไม่ เท่านั้น เช่น หญิงคนนั้นสติดีใช่หรือไม่ - ใช่ หญิงคนนั้นถูกจับกุมหรือไม่ - ไม่ หญิงคนนั้นเกี่ยวข้องกับเจ้าของหอศิลป์หรือไม่ - ไม่ . หอศิลป์ไฟไหม้หรือไม่ - ใช่ ตอบ หญิงผู้นั้น เป็นพนักงานดับเพลิง ซึ่งกำลังพยายามพังประตูเข้าไปช่วย หอศิลป์ ที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่ นั่นเอง
 • 1. คิดแบบค้นพบ ( Discovery ) 2. คิดเชิงนวัตกรรม ( Innovative ) 3. คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ ( Synthesis ) 4. คิดดัดแปลง ( Mutation )
 • มีความไวในการรับรู้สิ่งรอบตัว มีความยืดหยุ่นทางการคิด มีอิสระในการตัดสินหรือพิจารณาสิ่งต่างๆ มีใจกว้างและอดทนต่อปัญหา มีความสามารถเชิงนามธรรม มีความสามารถในการสังเคราะห์ มีพลังและไม่อยู่นิ่ง
 • 1. ความคิดริเริ่ม ( Originality) 2. ความคิดคล่องตัว ( Fluency) 3. ความคิดยืดหยุ่น ( Flexibility) 4. ความคิดละเอียดลออ ( Elaboration)
 • ทอแรนซ์ได้สรุปดังนี้ มีพฤติกรรมน่าขบขัน ไม่จริงจัง ขี้เล่น ชอบทำสิ่งยากๆ มีช่วงความสนใจยาวนาน มีสมาธิดี ช่างฝัน ชอบแสดงความคิดนอกเหนือจากประเพณีที่เคยปฏิบัติ มีความรู้สึกไว ชอบอิสระ ไม่ผูกมัดตัวเองอยู่กับความคิดกลุ่ม - > มีความคิดแบบ บ้าๆ บอๆ
 • จำนวนทิศทางในการคิด ( ยืดหยุ่น )  ทำอย่างไร เราจะไปถึงจุดหมายในระยะเวลาที่กำหนด

×