[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)

Khotailieu - Kiều My
Khotailieu - Kiều MyTải file tài liệu bạn cần, liên hệ Zalo: 0798568848

Đề tài thực hiện Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm tour du lịch trăng mật của VPTOUR trên thị trường Hà Nội năm 2021, Phần phân tích kết quả kinh doanh tour du lịch trăng mật của VPTOUR, Phần phân tích môi trường kinh doanh, Phần phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, phần chiến lược Marketing cho tour trăng mật, Phần các chiến lược Marketing hỗn hợp, phân tích kết quả kinh doanh tour du lịch trăng mật của công ty cổ phần Dịch vụ và du lịch việt phong (vptour), Hoạt động kiểm tra là việc rà soát, đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch Marketing qua mỗi giai đoạn, từ đó phát hiện ra các điểm vướng mắc nếu có để xử lý kịp thời. Đồng thời, qua kiểm tra đánh giá thực tế sẽ biết được kế hoạch Marketing đang thực hiện là có phù hợp hay không để quyết định tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoặc thay đổi phương án dự phòng. Đối với kế hoạch Marketing tour du lịch trăng mật của Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Việt Phong (VPTOUR) đã trình bày ở trên, việc kiểm tra đánh giá kế hoạch Marketing trong năm 2021 được thực hiện như sau:

Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
1
PHẦN 1: TỔ CHỨC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
NHÓM 3
Đề tài thực hiện: “Lập kếhoạch Marketing cho sản phẩm tour du lịch trăng mật
của VPTOUR trên thị trường Hà Nội năm 2021”
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
1. Mai Vân Hà
2. Nguyễn Thu Hà
3. Đặng Thái Hà
4. Trần Thị Thu Hằng
5. Phan Thị Hiên
6. Chu Duy Hiển
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Giai đoạn 1: Lựa chọn đề tài
- Họp nhóm, bầu nhóm trưởng
- Mỗi thành viên đưa ra ý tưởng về đề tài thực hiện, thảo luận đề tài và sản
phẩm lựa chọn.
- Lựa chọn đề tài, nộp danh sách nhóm và đề tài
Giai đoạn 2: Thảo luận đề cương chi tiết và phân công nhiệm vụ
- Dựa trên hướng dẫn của giảng viên, nhóm trưởng lập bản đề cương sơ bộ
- Họp nhóm, thảo luận nội dung chi tiết của các phần
- Ngày 26/11/1010 hoàn thành bản đề cương chi tiết
- Ngày 26/11/2010 phân công công việc chi tiết theo bảng sau:
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
2
Nội dung công việc Người thực hiện Thời hạn Ghi chú
Phần 3: Phân tích kết quả kinh
doanh tour du lịch trăng mật
của VPTOUR
Phan Thị Hiên
(công tác tại
VPTOUR)
30/11
Phần 4.1: Phân tích môi trường
bên ngoài tác động đến kinh
doanh tour du lịch trăng mật
Mai Vân Hà 30/11
Phần 4.2: Phân tích môi trường
ngành du lịch
Đặng Thái Hà 30/11
Phần 4.3: Phân tích nội bộ
doanh nghiệp – lập ma trận
SWOT
Phan Thị Hiên 3/12
Ma trận SWOT
tổng hợp dựa trên
kết quả phần 4.1
và 4.2
Phần 5: Phân đoạn thị trường
và lựa chọn thị trường mục tiêu
Nguyễn Thu Hà 30/11
Phần 6: Chiến lược cho tour
trăng mật VP – Tour
Nguyễn Thu Hà 6/12
Dựa trên nội dung
các phần từ 3 – 5
Phần 7: Marketing mix Trần Thị Thu Hằng 6/12
Dựa trên nội dung
các phần từ 3 – 5
Phần 8: Kế hoạch tổ chức và
thực hiện
Chu Duy Hiển 10/12
Dựa trên nội dung
các phần từ 6 – 7
Phần 9: Phân tích tài chính Mai Vân Hà 12/12
Dựa trên nội dung
các phần từ 6 – 8
Phần 10: Cơ chế kiểm tra Nguyễn Thu Hà 12/12
Tồng hợp và hoàn thiện
Nguyễn Thu Hà
Trần Thị Thu Hằng
14/12
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
3
Giai đoạn 3: Triển khai làm các phần theo tiến độ
- Các thành viên hoàn thành phần được giao theo đúng thời hạn
- Các phần đã làm xong gửi cho các thành viên khác
- Thảo luận nhóm sau khi hoàn thành từ phần 3 – 5 để trao đổi nội dung các
phần tiếp theo
Giai đoạn 4: Tổng hợp và hoàn tất
- Họp nhóm và chỉnh sửa lần cuối
- Tổng hợp và hoàn thiện bài tập nhóm thành bản hoàn chỉnh.
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN
- Chủ động hoàn thành phần nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn
- Chủ động trao đổigiữa các thành viên có nhiệm vụ liên quan về nội dung
bài tập
- Hợp tác với các thành viên viết các phần sau, trao đổi bài và triển khai nội dung
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
4
PHẦN 2: TÓM LƯỢC NỘI DUNG
Thị trường du lịch Việt Nam đang cất cánh trong những năm gần đây, lượng
du khách tới Việt Nam cũng ngày càng nhiều. Trong khi đó, ở thị trường du lịch
trong nước, sự tăng trưởng về kinh tế mạnh mẽ đã tạo ra một bộ phận dân cư có thu
nhập cao. Khi điều kiện vật chất đã được đảm bảo thì người ta bắt đầu hướng tới
việc thỏa mãn các nhu cầu về tinh thần. Vì vậy mà các tour du lịch ngày càng phát
triển và được mở rộng ra nhiều địa điểm với nhiều hình thức khác nhau nhằm đáp
ứng được mong muốn của nhiều đối tượng khách hàng.
Một trong những hình thức du lịch hoàn toàn mới mẻ là du lịch trăng mật.
Đây là kì nghỉ dành cho các cặp vợ chồng mới, được diễn ra ngay sau lễ cưới.
Phong tục này vốn là một tục lệ của phương Tây, cùng với sự phát triển của kinh tế,
các phương tiện thông tin đại chúng và sự giao thoa văn hóa, du lịch trăng mật đã và
đang trở thành một xu hướng mới đối với một bộ phận dân cư. Nắm bắt được xu thế
này, các tour du lịch trăng mật đã được các công ty lữ hành đưa vào khai thác và
đem lại những thành tích nhất định. Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Việt Phong
cũng không nằm ngoài sự vận động đó.
Sau 3 năm đưa tour du lịch trăng mật vào kinh doanh, Công ty cổ phần dịch
vụ và du lịch Việt Phong gọi tắt là VPTOUR đã đạt được những thành tựu kinh
doanh nhất định. Với mục tiêu đưa du lịch trăng mật thành thế mạnh của doanh
nghiệp, chúng tôi đã xây dựng bản kế hoạch marketing cho sản phẩm “tour du lịch
trăng mật của VPTOUR trên thị trường Hà Nội” năm 2021. Bản kế hoạch được xây
dựng dựa trên quá trình phân tích toàn diện các yếu tố liên quan đến du lịch, du lịch
trăng mật, có xem xét đến nguồn lực mà VPTOUR có thể đáp ứng để thực hiện các
chiến lược Marketing.
Bản chiến lược bao gồm các nội dung chính sau đây:
- Phần phân tích kết quả kinh doanh tour du lịch trăng mật của
VPTOUR (phần 3): Đánh giá tình hình kinh doanh tour du lịch trăng mật
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
5
của công ty từ khi đưa tour vào kinh doanh, kết quả kinh doanh nói chung
từ đó thấy được những việc VPTOUR đã và chưa làm được
- Phần phân tích môi trường kinh doanh (Phần 4): Phần này gồm 3 nội
dung chính: Phân tích môi trường vĩ mô, môi trường ngành và phân tích
nội bộ doanh nghiệp. Mục tiêu của phần này là tìm ra cơ hội, nguy cơ,
điểm mạnh, điểm yếu và thiết lập ma trận SWOT
- Phần phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu (phần 5):
Nhằm chia thị trường theo các nhóm có nhu cầu, mong muốn giống nhau
và lựa chọn đoạn thị trường thích hợp nhất với công ty
- Phần chiến lược Marketing cho tour trăng mật (phần 6): Đưa ra một số
chiến lược cơ bản định hướng cho sự phát triển của VPTOUR đối với sản
phẩm tour du lịch
- Phần các chiến lược Marketing hỗn hợp (phần 7): Nêu các chiến lược cụ
thể đối với tour du lịch trăng mật trong năm 2021
- Phần kế hoạch tổ chức và thực hiện (phần 8): Là phần đưa ra kế hoạch
hoạt động cụ thể trong thời gian cụ thể và bộ phận sẽ chịu trách nhiệm
thực hiện
- Phần phân tích tài chính (phần 9): Dự kiến ngân sách, đánh giá hiệu quả
dự kiến, phân tích điểm hòa vốn và lợi nhuận có thể có
- Phần cơ chế kiểm tra (phần 10): Đưa ra cơ chế kiểm tra, điều chỉnh và kế
hoạch dự phòng
Các nội dung cụ thể sẽ được trình bày lần lượt trong bản kế hoạch. Việc thiết
lập một kế hoạch Marketing cụ thể cho sản phẩm tour du lịch trăng mật sẽ giúp
VPTOUR tập trung đúng nguồn lực, đầu tư đúng chỗ, đúng thời điểm và đúng cách
thức để đạt hiệu quả kinh doanh tour trăng mật tốt nhất hỗ trợ cho việc thực hiện
mục tiêu của toàn công ty.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
6
PHẦN 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TOUR
DU LỊCH TRĂNG MẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VIỆT PHONG (VPTOUR)
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty CPDV&DL Việt Phong là một doanh nghiệp cổ phần, thành lập ngày
24 tháng 11 năm 2005, hoạt động kinh doanh chủ yếu là: dịch vụ du lịch, tổ chức
hội nghị, hội thảo và bán vé máy bay.
Trong những ngày đầu mới thành lập, công ty Cổ phần dịch vụ và Du lịch
Việt Phong mới có 6 nhân viên phụ trách ở các lĩnh vực khác nhau, nhiệm vụ chính
lúc này là phát triển thị trường du lịch trong nước, khách hàng mục tiêu là khách
Việt Nam đi du lịch tại Việt Nam. Thị trường khách hàng mục tiêu lúc này là các
khách hàng quen biết, họ hàng,…và chỉ tổ chức các đoàn có số lượng lớn. Lúc này,
các dịch vụ khác như Tổ chức hội nghị, hội thảo và vé máy bay vẫn chưa phát triển.
Sau một chặng đường phát triển, trong những năm qua cùng với xu hướng
phát triển ngày càng cao nhu cầu đi du lịch của khách hàng, VPTOUR ngày càng
mở rộng thị trường mục tiêu đồng thời mở rộng nguồn lực với đội ngũ nhân viên
năng động, kinh nghiệm.
Hiện tại Công ty đã có số lượng nhân viên khá lớn, gồm 22 nhân viên phân
bổ ở các phòng ban khác nhau. Hơn nữa Công ty CPDV&DL Việt Phong đã tổ chức
thành công nhiều đoàn khách đi hội thảo, du lịch trong nước và ngoài nước cũng
như phục vụ nhiều đoàn khách quốc tế vào khảo sát và du lịch Việt Nam, để lại ấn
tượng trong lòng du khách sau mỗi chuyến đi. Sở dĩ Khách hàng của Công ty ngày
càng đông lên ở chỗ người đi du lịch cảm nhận được các dịch vụ mà VPTOUR cung
cấp, sau đó những khách hàng này đi giới thiệu quảng bá về dịch vụ và những người
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
7
thân, bạn bè khách hàng lại tìm đến Công ty, hoặc bản thân khách hàng giới thiệu
các phòng ban và VPTOUR liên hệ và khai thác thông tin phục vụ khách.
Dựa trên phương châm: “Gửi trọn niềm vui”, cùng với cơ sở vật chất, mối
quan hệ lâu dài với các đối tác, khách hàng,… VPTOUR đang không ngừng nỗ lực
cung cấp các dịch vụ tốt nhất, chất lượng hoàn hảo và giá cả cạnh tranh,… đem đến
cho khách hàng nhiều lựa chọn mới.
Nhận thức được rằng là một doanh nghiệp hoạt động trong lịch vực dịch vụ,
nên ở bất cứ đâu, đối với bất cứ khách hàng nào, VPTOUR đều cố gắng phục vụ với
cái Tâm và sự nhiệt tình, luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.
Cùng phong cách làm việc trẻ trung, năng động VPTOUR sẽ đem đến cho Quý
khách hàng sự hài lòng cao nhất.
Hiện nay Công ty CPDV&DL Việt Phong là nhà cung cấp dịch vụ chính của
các khách hàng lớn trong nước như: Khoa quản trị kinh doanh-Đại học quốc gia Hà
nội, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, công ty CPCavico Hạ Tầng, Học Viện Giáo
Dục…; là một trong những đối tác cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cho các hãng lữ
hành trên thế giới như Asia Holiday ở Thailand, Club Med ở Pháp, Donatello ở
Italia.. Ngoài ra Công ty CPDV&DL Việt Phong còn là một trong những đai lý bán
vé máy bay của nhiều hãng hàng không lớn như Thai airways, Singapore airlines,
China air, American airlines, United airlines, Korean air, Janpan airlines, Air
France, Lufthansa.
Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, tìm hiểu tình hình thị trường kinh doanh
Du lịch vào năm 2008 VPTOUR chính thức đi vào nghiên cứu sâu vào lĩnh vực
kinh doanh du lịch cho những đôi vợ chồng mới cưới, những chuyến đi lãng mạn…
đó là kinh doanh du lịch tuần trăng mật.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
Công ty CPDV&DL Việt Phong gồm các phòng:
- Phòng điều hành tour nội địa
- Phòng điều hành tour Quốc tế
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
8
- Phòng điều hành vé máy bay
- Phòng tài chính
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Việt Phong
3.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
- Tổ chức các tour Du lịch trong nước và ngoài nước.
- Tổ chức các tour hành hương.
- Tổ chức các tour Du lịch Trăng mật.
- Tổ chức các cuộc hội thảo.
- Kinh doanh cung cấp vé máy bay.
- Khảo sát Du lịch.
3.3 KẾT QUẢ KINH DOANH
3.3.1 Doanh thu
Chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao thì nhu cầu đi Du lịch ngày càng
nhiều. Chính vì vậy để đáp ứng những mong muốn của du khách, hàng loạt các
công ty du lịch đã mọc lên nhằm giữ cho mình một chỗ đứng trên thị trường. Và
BAN
GIÁM ĐỐC
PĐH
TOUR
NỘI
ĐỊA
Phòng
Tài
chính,
Ktoán
PĐH
TOUR
QUỐC
TẾ
PĐH
VÉ
MÁY
BAY
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
9
cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường Du lịch đã khiến cho khách hàng có nhiều sự
lựa chọn cho mình . Nhưng với các chính sách đúng đắn, vận hành linh hoạt, và tận
dụng hết các lợi thế cạnh tranh, Công ty CPDV&DL Việt Phong đã cơ bản hoàn
thành các mục tiêu của năm 2008, 2009 và 2010 thể hiện qua Bảng Kết quả kinh
doanh của Công ty dưới đây:
Bảng 3.1: Báo cáo doanh thu qua các năm
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008
I. Doanh thu Kinh doanh du lịch 10,95 7,096 7,414
1. Kinh doanh Tour inbound 4,970 3,020 3,520
2. Kinh doanh Tour Outbount 3,854 2,276 2,862
3. Kinh doanh Tour Hành Hương 1,615 1,523 0,980
4. Kinh doanh Tour Tuần Trăng Mật 0,513 0,277 0,052
4.1. Tour Tuần Trăng Mật nội địa 0,203 0,142 0,052
4.2. Tour Tuần Trăng Mật nước ngoài 0,310 0,135 0
II. Kinh doanh dịch vụ vé máy bay 2,719 2,056 1,143
III. Kinh doanh phục vụ hội nghị, hội thảo 1,032 0,954 0,798
IV. Dịch vụ khác( đặt phòng ksạn, đặt xe,…) 0,570 0,450 0,436
Tổng Cộng 15,273 10,556 9,791
Nguồn:Báocáo tài chính VPTOUR
Dựa vào Bảng Báo cáo doanh thu qua những năm 2008, 2009, 2010 của
VPTOUR, ta thấy rằng mặc dù môi trường ngành Du lịch cạnh tranh gay gắt nhưng
doanh thu hàng năm của VPTOUR vẫn ngày càng tăng và kinh doanh Du lịch vẫn là
chủ đạo của VPTOUR, chiếm được thị phần nho nhỏ trên thị trường. Thể hiện: năm
2008, Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Du lịch là 7,414 tỷ đồng nhưng đến năm
2010 con số này đã là 10,95 tỷ đồng tăng đáng kể so với năm 2008.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
10
Không những vậy, Kinh doanh tour Tuần Trăng Mật cũng ngày càng phát
triển, thể hiện 52 triệu đồng năm 2008 và 277 triệu đồng năm 2010 tăng gấp gần 6
lần so với năm 2008. Số liệu trên được phân bổ trong biểu đồ tỷ trọng dưới đây:
Biểu đồ3.1:Phân bốtỷtrọng doanhthu của Côngty CPDV&DL Việt Phong 2010
Nhìn vào Biểu đồ trên, ta thấy kinh doanh tour inbount chiếm tỷ trọng lớn
nhất là 32,54% và tỷ trọng nhỏ nhất là kinh doanh tour Trăng Mật 3,36%, con số
này bằng 1/10 kinh doanh tour inbound. Như vậy cần phải tập trung hơn nữa vào
khai thác thị trường khách, mở rộng thêm thị trường khách, tăng cường công tác
marketing hơn nữa để thu hút khách hàng đến với VPTOUR nhiều hơn.
3.3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh du lịch
Để đáp ứng sự phát triển của ngành Du lịch và xây dựng lớn mạnh công ty,
Công ty CPDV&DL Việt Phong đã phát triển hệ thống các dịch vụ, chỉ đạo và kiểm
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
11
tra các bước thực hiện dịch vụ (làm chương trình, hợp đồng phương tiện đi lại, chẩn
bị địa điểm, trang thiết bị, công tác điều hành tour) đảm bảo luôn đưa những dịch vụ
tốt nhất để phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo nhất.
Kinh doanh dịch vụ Du lịch: Năm 2005 Công ty CPDV&DL Việt Phong kinh
doanh dịch vụ du lịch bước đầu để thử nghiệm và khảo sát, đánh giá thị trường.
Năm 2006, 2007 mạng lưới dịch vụ du lịch của Công ty CPDV&DL Việt Phong đã
lan tỏa khắp 63 tỉnh, thành và một số nước trên thế giới với tất cả các lĩnh vực tổ
chức các tour du lịch, tour hành hương, tổ chức các hội nghị cho các tập đoàn, cung
cấp dịch vụ vé máy bay….
3.4. GIỚI THIỆU VỀ DU LỊCH TRĂNG MẬT VPTOUR
Với sự bùng nổ của phát triển kinh tế, cuộc sống
ngày một nâng cao và ngày một hoàn thiện hơn, sự kết hợp
hài hòa công việc – giải trí đã thúc đẩy ngành Du lịch ngày
càng phát triển. Tùy vào từng thời điểm khác nhau ngành
Du lịch có những lĩnh vực kinh doanh khác nhau bao gồm:
Kinh doanh du lịch lễ hội (vào tháng một, tháng hai, tháng
ba dương lịch), kinh doanh du lịch hè (vào tháng sáu, tháng
bảy, tháng tám), kinh doanh hội nghị, hội thảo, kinh doanh du lịch Tuần trăng mật
(mùa cưới vào khoảng tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai),….. kinh
doanh du lịch trăng mật đang được phát triển rất nhanh.
3.4.1. Du lịch trăng mật - Xu hướng phát triển tất yếu
Du lịch trăng mật không thể thiếu được đối với các bạn trẻ sau khi kết hôn vì:
Du lịch Tuần trăng mật là những chuyến đi giành cho đôi vợ chồng mới cưới, bỏ lại
những lo toan, vất vả của đám cưới, đôi vợ chồng trẻ có những khoảnh khắc riêng
tư, thư giãn, quan trọng hơn là được tận hưởng những giây phút lãng mạn và thăng
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
12
hoa cùng nhau. Một chuyến du lịch lãng mạn và nồng nàn sẽ là một sự lựa chọn
tuyệt vời cho các cặp vợ chồng mới cưới.
Tuần trăng mật là kỳ nghỉ sau ngày cưới, là khoảng thời gian hai vợ chồng
chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới. Vì vậy tuần trăng mật là tiền đề, có ý nghĩa
rất quan trọng cho hạnh phúc lâu dài về sau của các cặp vợ chồng. Ngày nay, các
bạn trẻ đều nhận thức rõ tầm quan trọng của kỳ nghỉ này, và họ đều muốn tới những
nơi giúp tình yêu thăng hoa, hạnh phúc được trào dâng….. Để bước vào một cuộc
sống mới. Nắm bắt được nhu cầu rất lớn về kỳ nghỉ trăng mật, mà Du Lịch Việt
Nam đã quyết định lựa chọn phát triển ngành Du lịch mới – Du lịch Trăng Mật,
mang tới những kỳ nghỉ không thể quên cho những đôi vợ chồng mới cưới.
Như vậy, cuộc sống càng đầy đủ thì nhu cầu càng cao hơn và đòi hỏi phải bắt
nhịp với cuộc sống, chính vì vậy mà ngành du lịch ngày càng có xu hướng phát
triển nhanh mạnh. Cùng với sự phát triển đó du lịch Tuần Trăng Mật cũng ra đời –
đó là xu hướng phát triển tất yếu.
3.4.2. Một số dịch vụ tour trăng mật
3.4.2.1. Tour trăng mật cổ điển lãng mạn
Tour Hà Nội - Hạ Long
Hạ Long từ lâu đã nổi tiếng với rừng núi đá
vôi huyền bí mọc trên một vịnh biển rộng với làn
nước xanh màu lục ngọc. Chính nhờ địa hình và
phong cảnh có một không hai như vậy, Hạ Long là
nơi đầu tiên ở Việt Nam được UNESCO công nhận
là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới. Dựa trên những vẻ đẹp đó VPTOUR xây
dựng tour Hà Nội – Hạ Long mang đến được khám phá thiên nhiên kỳ bí và tận
hưởng giây phút không thể nào quên khi cùng bên nhau trong chuyến đi này.
Tour Hà Nội - Sapa
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
13
Sapa, thị trấn trong sương, nơi mà bạn có thể
cảm nhận được sự thay đổi của bốn mùa trong một
ngày. Tại đây bạn có thể tận hưởng khí hậu ôn đới cùng
với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và những người dân
vùng cao vô cùng mến khách. Tuần trăng mật của bạn ở
Sapa sẽ là một sự kết hợp thú vị giữa khám phá và nghỉ ngơi thư giãn, tạo cho bạn
những kỷ niệm không thể nào quên khi bắt đầu cuộc sống lứa đôi của mình.
Tour Sài Gòn - Phú Quốc
Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với
những bãi biển hoang sơ cùng với cát trắng tinh khôi.
Du lịch dường như mới bắt đầu phát triển trên hòn đảo
nổi tiếng này. Đến Phú Quốc, bạn sẽ cảm nhận sự mộc
mạc rất đáng yêu của con người và thiên nhiên ở đây.
Bạn cũng sẽ có cơ hội cùng nhau khám phá những khu vực đầy hấp dấn chưa từng
bị ảnh hưởng của du lịch hoặc đơn giản là chỉ ở bên nhau tận hưởng những không
gian yên bình có thể tìm thấy bất cứ ở đâu trên hòn đảo này.
Tour Hà Nội - Sapa - Hạ Long
Bạn sẽ có cơ hội khám phá và tận hưởng thiên
nhiên tuyệt đẹp của Sapa và Hạ Long - hai địa danh có
phong cảnh đẹp nhất tại miền Bắc Việt Nam. Hai bạn
sẽ cùng trải nghiệm cảm giác mạo hiểm khi ngắm nhìn
phong cảnh hùng vĩ của dãy núi Hoàng Liên Sơn cũng
với những thác nước, mây trắng, ruộng bậc thang và những suối nước trong veo
cùng với những người dân tộc dễ mến, thư thái trong không gian yên tĩnh lãng mạn
tại Ecolodge Resort, hòa mình vào thiên nhiên huyền bí trên vịnh Hạ Long, khám
phá một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới trên tầu Hạ Long Ginger hay
bằng thuyền Kayak, chia sẻ những giây phút riêng tư lãng mạn, thậm chí có thể nấu
cho nhau một bữa trưa cho hai người trên một hòn đảo riêng biệt.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
14
Tour Sài Gòn - Nha Trang - Mũi Né
Nếu bạn là một người yêu biển thì tuần trăng mật
tại Nha Trang và Mũi Né sẽ là sự lựa chọn lý tưởng với
những sắc thái khác nhau: từ nghỉ ngơi thư giãn tại
Whale Island Resort, khu nghỉ mát với những bãi biển
tuyệt đẹp nằm trên đảo Hòn Ông đến khám phá Nha
Trang - thành phố biển đầy năng động cùng với khu vui chơi giải trí Vinpearl cũng
như tận hưởng phong cảnh thiên nhiên với những đồi cát nổi tiếng tại Mũi Né.
3.4.2.2. Tour trăng mật cao cấp - luxury honeymoon and spa
Tour Hà Nội (Sài Gòn) - Hội An
Hội An là một trong những điểm đến lý tưởng
của du lịch trăng mật tại Việt Nam. Tại đây bạn vừa
có thể nghỉ ngơi trên những bãi biển tuyệt đẹp hay
khám phá những nét văn hóa truyền thống của đô thị
cổ Hội An. Tuần trăng mật của bạn sẽ trở nên lý
tưởng khi hai bạn có cơ hội nghỉ ngơi tại Nam Hải
Resort – khu nghỉ mát sang trọng bậc nhất tại Việt
Nam và đã được website về du lịch Globorati bình chọn là một trong 10 khách sạn
lãng mạn hàng đầu dành cho đôi uyên ương trên thế giới.
Tour Hà Nội (Sài Gòn) - Nha Trang
Nha Trang là một trong 28 vịnh biển đẹp nhất trên
thế giới, nơi mà bạn có thể tận hưởng được tối đa những
vẻ đẹp của biển, từ bãi cát trắng mịn chạy dài tưởng
chừng như vô tận, nước biển xanh trong ẩn chứa những
rặng san hô tuyệt đẹp và hệ sinh vật kỳ thú. Một trong
những cách tốt nhất để hai bạn cảm nhận được thiên nhiên tuyệt vời của Nha Trang
là cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật của mình tại Six Senses Hideaway Ninh Van
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
15
Bay Resort, nơi vẫn được gọi là thiên đường hạ giới. Với sự quản lý của Six Senses
Spa, khu nghỉ mát được xây dựng hết sức sang trọng nhưng cũng rất thân thiện và
gần gũi với thiên nhiên chắc chắn sẽ là một nơi lý tưởng cho tuần trăng mật của bạn
Tour Hà Nội (Sài Gòn) - Đà Lạt
Đà Lạt - thành phố ngàn hoa đã từ lâu là một điểm đến hết sức hấp dẩn của
các đôi uyên ương trong ngày trăng mật. Khí hậu mát mẻ cùng với những rừng
thông xanh rì rào quanh năm, Đà Lạt còn lưu giữ rất nhiều ảnh hưởng của kiến trúc
Pháp khiến bạn có cảm giác như đang ở một thành phố châu Âu nào đó trong tuần
trăng mật của mình. Kỳ nghỉ của bạn tại thành phố tình yêu sẽ còn tuyệt vời và ý
nghĩa hơn nữa khi hai bạn cùng chia sẻ những thời gian ngọt ngào bên nhau tại
Evasion Ana Mandara Villa Dalat, khu biệt thự nguyên bản của Pháp hết sức sang
trọng mới được phục chế và quản lý bởi tập đoàn Six Senses Spa nổi tiếng.
3.4.2.3. Tour trăng mật bạn tự thiết kế - Do it yourself honeymoon
Sự kết hợp hoàn hảo những ý tưởng, những mong muốn của hai bạn trẻ với
VPTOUR sẽ cùng nhau thiết kế một chuyến du lịch trăng mật thật hoàn hảo, lãng
mạn và phù hợp với ngân sách và phong cách của các bạn trẻ.
Với những thắng cảnh Việt Nam cùng với nhu cầu Du lịch VPTOUR xây
dựng các chương trình đáp ứng mọi yêu cầu của các đôi. Tùy vào khả năng chi trả
của từng khách để có thể thiết kế những chương trình khác nhau sao cho phù hợp
nhất với khách.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
16
PHẦN 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN DU LỊCH
TRĂNG MẬT
Thành công Marketing dựa vào cả những nhân tố chiến lược marketing và
những nhân tố môi trường marketing. Những nhân tố này tạo nên môi trường
marketing trong lĩnh vực du lịch.
Nhân tố môi trường marketing là những sự kiện hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm
soát của giám đốc marketing. Một vài người gọi sự kiện này là “môi trường bên
ngoài” tạo nên cách hoạt động kinh doanh được tiến hành. Nhóm môi trường vĩ mô
ảnh hưởng đến du lịch mà cụ thể là du lịch trăng mật bao gồm các nhóm yếu tố chủ
yếu sau:
4.1.1. Môi trường xã hội – văn hóa
4.1.1.1. Xã hội
Qui mô, mật độ và sự phân bổ dân cư, các xu hướng thay đổi về độ tuổi, giới
tính, nghề nghiệp v.v… đều có ảnh hưởng lớn tới các quyết định Marketing của các
doanh nghiệp du lịch. Chúng ta hãy xem xét những xu hướng nhân chủng học quan
trọng trên thế giới và ở Việt Nam:
- Bùng nổ dân số
Hiện tại dân số thế giới khoảng 6 tỉ người và với tốc độ tăng 2% hàng năm thì
trong vòng 30 năm tới, dân số sẽ tăng gấp đôi.
Mặt khác, tốc độ tăng nhanh lại diễn ra ở các nước kém phát triển khiến tình
trạng bất công, chênh lệch giàu nghèo càng trầm trọng. dân số tăng nhanh thì sự
khai thác các nguồn tài nguyên càng ráo riết và sẽ không có đủ tài nguyên để duy trì
cuộc sống của quá đông dân cư như thế.
Ở Việt Nam, sau nhiều năm Kế hoạch hóa gia đình, bây giờ lại không hạn chế
sinh đẻ khiến dân số đang có nguy cơ tăng nhanh trở lại, nhất là ở các vùng nông
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
17
thôn, miền núi còn nghèo và lạc hậu, khiến gánh nặng trợ cấp xã hội ngày một nặng
nề.
Xu hướng bùng nổ dân số mang tới cả những tác động tích cực và tiêu cực
cho ngành du lịch Việt Nam, trong đó có du lịch trăng mật:
+ Tích cực: Dân số đông sẽ dẫn tới số lượng khách hàng có nhu cầu du lịch,
vui chơi giải trí ngày càng tăng.
+ Tiêu cực: Dân số bùng nổ khiến cho môi trường bị ảnh hưởng nghiêm
trọng, nhất là môi trường tự nhiên. Những cảnh quan thiên nhiên cho các kì nghỉ
trăng mật không còn giữ được vẻ hoang sơ, quyến rũ và hấp dẫn nữa. Những nhà
kinh doanh du lịch sẽ phải hướng tới khai thác những địa điểm mới hoặc những hoạt
động mới để tour du lịch trăng mật của mình trở nên thú vị hơn.
- Hiện tượng già hóa dân cư ở các nước phát triển và trẻ hóa ở các nước
kém phát triển:
Nhật, Mỹ và các nước châu Âu đang lo ngại về tỉ lệ người già tăng nhanh,
trong khi giới trẻ không chịu sinh đẻ nhiều, họ đang dùng mọi biện pháp ưu đãi cho
những người sinh con, nhưng xu hướng sống tự do, độc lập không thích ràng buộc
khiến giới trẻ thờ ơ với việc sinh con, hoặc nếu có thì chỉ sinh 1 hay 2 con. Mặt
khác, khả năng sinh của họ ngày càng thấp đi do nhiều tác động. Trong khi đó, các
nước đang hay kém phát triển thì tỉ lệ trẻ em và vị thành niên lại chiếm số đông.
Điều này dẫn tới sự chuyển dịch về cơ cấu tiêu dùng: ở các nước phát triển
thì nhu cầu về các dịch vụ và sản phẩm cho người cao tuổi tăng nhanh, trong khi ở
các nước đang và kém phát triển thì các nhu cầu cho giáo dục và giải trí cho giới trẻ
lại tăng cao. Ở Việt Nam: độ tuổi từ 15-35 chiếm gần 60% dân số, cho thấy một thị
trường trẻ và năng động, thích ứng nhanh với các sản phẩm mới.
Sự trẻ hóa dân cư ở nước đang phát triển như Việt Nam là một thuận lợi rất
lớn cho VPTOUR khi khai thác các tour du lịch trăng mật. Một tỉ lệ rất lớn dân số
nằm trong độ tuổi kết hôn sẽ tạo nên thị trường khách hàng đầy tiềm năng.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
18
Biểu đồ 4.1: Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2009 theo giới tính
Nguồn:Báocáo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 01/04/200,TCTK
- Sự thay đổi phân bổ dân cư
Xu hướng đô thị hóa và làn sóng nhập cư từ nông thôn lên thành thị diễn ra ở
hầu hết các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, quá trình đô thị hóa và làn sóng nhập
cư cũng gây ra nhiều ảnh hưởng cho thị trường tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Rất
nhiều người dân nông thôn ngày nay có thể tiếp cận và mua sắm các mặt hàng hiện
đại qua người thân của họ di cư lên thành phố và mang về không chỉ hàng hóa mà
lối sống thị dân.
Xu hướng đô thị hóa cũng mang đến xu thế tiêu dùng mới. Sản phẩm tour du
lịch trăng mật cũng theo đó mà du nhập từ phương Tây vào đời sống của những
người dân có thu nhập cao, lối sống hiện đại.
Qua biểu đồ dưới đây chúng ta có thể thấy rõ sự tăng lên của dân cư thành thị
không ngừng, và tỉ lệ dân thành thị nước ta hiện nay đã chiếm gần 30% tổng dân số.
Đây là thị trường chính của sản phẩm mang tính đặc trưng như tour du lịch trăng
mật.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
19
Biểu đồ 4.2: Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2009 theo vùng
Đơn vị tính: Người
Nguồn:Báocáo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/04/2009, TCTK
Chọn thị trường Hà Nội (thành thị) để hướng tới, VPTOUR đã xác định đúng
đắn thị trường mục tiêu của mình. Giới trẻ Hà Nội trong độ tuổi kết hôn có xu
hướng tìm kiếm các kì nghỉ trăng mật ngày càng nhiều. Họ coi đó như một “xu thế
thời thượng” theo lối sống phương Tây.
4.1.1.2. Văn hóa
Môi trường văn hóa cũng có hai mặt.
Thứ nhất, một công ty cũng phải tính đến việc khách hàng sẽ phản ứng với
các hoạt động marketing dựa trên những chuẩn mực văn hóa xã hội. Ví dụ: Chiếu
những bộ phim “tươi mát” trong chương trình phim trên chuyến bay là bình thường.
Nhưng nó lại chưa được chấp nhận trong xã hội. Món thịt chó dù thông dụng ở Việt
Nam nhưng lại bị các nước phương Tây phản đối. Ngoài ra, các đại lí lữ hành cần
thay đổi quan điểm cũ của họ về vai trò của mình trong xã hội khi bắt đầu tính phí
dịch vụ cho khách hàng.
Thứ hai, bản thân khách hàng cũng bị tác động với nền văn hóa. Sức ép kinh
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
20
tế và thay đổi xã hội cũng tác động sâu sắc tới việc ngày càng nhiều phụ nữ đi làm.
Những chuyến nghỉ mang ý nghĩa hưởng lạc ngày càng phổ biến. Thêm vào đó,
ngày càng nhiều người muốn học được những kĩ năng có ích trong thời gian đi nghỉ,
kể cả nghỉ trăng mật.
4.1.2. Môi trường chính trị - pháp luật
Bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải hoạt động trong một thể chế chính trị nhất
định và tuân thủ theo các hệ thống pháp luật, tuân thủ các cơ quan nhà nước và các
nhóm gây ảnh hưởng ( hiệp hội…), các ảnh hưởng cộng đồng dân tộc, khu vực, và
quốc tế.
Hệ thống luật của một quốc gia bao gồm:
- Hiến pháp, các bộ luật (dân sự, hình sự, thương mại, thuế, lao động,…)
- Các chính sách và sự điều khiển, can thiệp của nhà nước tới doanh nghiệp
Tại Việt Nam, có ưu điểm là tính ổn định về chính trị cao, không xảy ra đảo
chính, bạo loạn nên thu hút được nhiều khách du lịch. Khách hàng đi nghỉ tuần
trăng mật có thể yên tâm tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào ở nơi có cảnh quan lãng
mạn, kì thú mà không phải quá lo lắng đến sự bất ổn, bạo loạn, biểu tình. Thái Lan
là điểm đến hấp dẫn đối với du khách không chỉ bởi thắng cảnh mà còn do mức giá
hấp dẫn, nhiều khuyến mãi. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị sau Tết Canh Dần tại
đất nước này đang gây lo ngại cho nhiều du khách. Nhiều công ty du lịch tại TP.
HCM cho rằng biểu tình ở Thái Lan tiếp tục diễn biến xấu hoặc kéo dài thì việc hủy
tour sẽ là tất yếu.
Một vài phần của luật pháp và những quy định nhất định đã có tác động nhiều
hơn đến ngành du lịch. Việc bãi bỏ một số quy định với ngành hàng không đã khiến
giá vé giảm và nhiều đường bay thương mại được mở. Chi phí cho các tour du lịch
trăng mật vì thế cũng được giảm xuống. Những thay đổi trong quy định giảm thuế
đánh vào chi tiêu dành cho du lịch và giải trí cũng mang lại những tác động tích
cực.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
21
Luật lệ và quy định đã áp đặt cách thức kinh doanh. Chúng tác động trực tiếp
đến cách thức tiếp thị sản phẩm và dịch vụ. Những công ty du lịch và các giám đốc
marketing cần phải cập nhật với những điều chỉnh của quy định và luật pháp.
4.1.3. Môi trường kinh tế
Sự phát triển hay suy thoái của nền kinh tế tác động trực tiếp tới sức mua và
cơ cấu chi tiêu của dân chúng. Sức mua phụ thuộc vào mức thu nhập hiện tại, chỉ số
giá cả, lạm phát v.v…
Một minh chứng cụ thể là cuộc khủng hoảng kinh tế khởi phát từ Mỹ giữa
năm 2008 và nhanh chóng lan rộng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mua
cho tới suốt năm 2009 tới nay mới có dấu hiệu phục hồi. Rất nhiều công ty lớn đã
lâm vào cành phá sản hay đình trệ. Chính phủ nhiều nước phải bỏ ra cả tỉ đô la để
kích cầu. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp
đã phải nỗ lực hết sức để có thể vượt qua. Trong đó có VPTOUR. Người ta có ít
tiền dành cho du lịch và cũng ít đi ăn ngoài hơn để tiết kiệm tiền. Những cặp tình
nhân chuẩn bị kết hôn sẽ giảm thiểu chi phí cho đám cưới, rất nhiều cặp đôi đã chọn
ở nhà nghỉ ngơi một số ngày rồi quay trở lại làm việc thay vì đi hưởng tuần trăng
mật xa.
Cơ cấu tiêu dùng cũng phụ thuộc vào thu nhập bình quân đầu người. Ở các
nước phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao thì chi tiêu cho các nhu cầu thiết
yếu ( ăn uống, nhà ở…) chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ, còn phần lớn là vào các dịch vụ như
: giải trí, du lịch v.v…chính vì thế mà tại các nước này các ngành dịch vụ rất phát
triển, có khi chiếm tới 70% sản lượng xã hội. Còn ở các nước nghèo, kém phát triển
như Việt Nam, thì tới 80% thu nhập được dành cho các nhu cầu cơ bản, phần còn lại
dành cho tiết kiệm, và chỉ có rất ít được dành cho các nhu cầu về dịch vụ.
Lạm phát có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc chi tiêu của dân chúng. Khi
lạm phát tăng cao, người ta lại có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn là tiêu dùng. Nhất là
ở Việt Nam đồng tiền luôn trượt giá khiến người dân tích trữ vàng và ngoại tệ mạnh
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
22
nhiều hơn là gửi tiết kiệm, dẫn đến nhiều hệ lụy không hay khi tỷ giá ngoại tệ hay
giá vàng có biến động. Nhiều giao dịch tại Việt nam được tính bằng ngoại tệ hay
vàng, chứ không phải bằng tiền Việt, đến nỗi nhà nước phải có qui định về việc
niêm yết giá bằng tiền Việt, chứ nếu không mua từ cái USB tới cái pin điện thoại
cũng phải qui từ USD ra tiền Việt ( tất nhiên theo tỉ giá chợ đen). Đã từng có thời
gian, các tour du lịch trăng mật của VPTOUR đến châu Âu hoàn toàn được tính
bằng USD.
4.1.4. Môi trường khoa học – công nghệ
Khoa học kỹ thuật và công nghệ có ảnh hưởng to lớn tới sản xuất, kinh doanh
và cả sự tiêu thụ. Các phát minh mới, các tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ làm ra
các sản phẩm mới, đồng thời làm này sinh các nhu cầu mới và làm triệt tiêu các
công nghệ cụ hay nhu cầu cũ. Ví dụ, phát minh ra máy ảnh kỹ thuật số gây ảnh
hưởng năng cho việc chụp hình dùng phim cổ điển, máy photo copy và máy tính
làm biến mất những chiếc máy chữ cũ kỹ…
Khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng giúp chúng ta khám phá các khả năng
vô tận như: công nghệ sinh học, robot, nghiên cứu vũ trụ….
Ngày nay, để thành công, các công ty phải không ngừng đầu tư cho R&D
(Research and Development: Nghiên cứu và Phát triển) để phát minh hay tiếp cận
và vận dụng các công nghệ và kỹ thuật mới để không ngừng cải tiến sản phẩm, nâng
cao tính cạnh tranh.
Ở Việt Nam, công nghệ còn lạc hậu, nên nguy cơ tụt hậu là rất lớn, vì thế
chúng ta cần đầu tư hơn cho giáo dục và thu hút chất xám để có thể phát triển một
đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và công nghệ giỏi.
Công nghệ là giới hạn thường xuyên của thay đổi. Những công ty khách sạn,
lữ hành cần phải theo dõi hai khía cạnh của môi trường công nghệ. Thứ nhất là việc
công nghệ có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh. Công nghệ máy tính đã phát triển mạnh
mẽ trong ngành. Kết quả là không ít hãng hàng không, khách sạn và lữ hành đã
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
23
cung cấp những dịch vụ tốt hơn và giành được nhiều lợi thế do công nghệ thông tin
đem lại.
Khía cạnh thứ hai chính là tác động của công nghệ tới khách hàng. Con người
bị tràn ngập bởi những thay đổi công nghệ. Những hệ thống giải trí tinh vi tại nhà
bao gồm video, phim ảnh, máy tính xác tay… đã thay thế cho những chuyến du lịch
trăng mật và giải trí ngoài trời.
Song ở khía cạnh khác, công nghệ cũng là người bạn. Công nghệ thiết bị gia
dụng đã giảm bớt thời gian làm việc nhà và tạo ra thời gian nhàn rỗi cho du lịch và
giải trí ngoài trời.
4.1.5. Môi trường tự nhiên
Sản xuất càng phát triển thì các ảnh hưởng tới tự nhiên càng nhiều, và ngược
lại những biến đổi trong môi trường tự nhiên cũng ảnh hưởng tới sản phẩm các công
ty sản xuất và đưa ra thị trường.
Nạn khan hiếm tài nguyên: dầu mỏ, vàng v.v… ngày càng khan hiếm, và việc
biến động giá vàng, giá dầu mỏ rõ ràng đã ảnh hưởng sâu sắc tới các nền kinh tế.
Ngay nước và không khí, những nguồn tài nguyên tưởng như vô tận mà cũng đang
trong nguy cơ bị khai thác cạn kiệt và các tổ chức bảo vệ môi trường đang phải tích
cực cảnh báo về nguy cơ khan hiếm.
Sự tăng giá các nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên: giá nguyên
nhiên liệu ngày càng tăng khiến nhiều ngành sản xuất phải lao đao và cuộc khủng
hoảng kinh tế vừa qua rõ ràng xuất phát từ việc giá dầu thế giới tăng liên tục và đột
biến.
Ô nhiễm môi trường: ô nhiễm môi trường nước và không khí, ô nhiễm tiếng
ồn v.v.. đang là vấn nạn của thế giới và các tổ chức bảo vệ môi trường đang hoạt
động tích cực để hạn chế tình trạng này. Bài học Vedan ở Việt nam cho ta thấy rõ
một sản phẩm có thể bị người tiêu dùng lên án và tẩy chay khi nó góp phần làm ô
nhiễm môi trường.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
24
Sự can thiệp của nhà nước vào việc sự dụng và tái chế tài nguyên: các nhóm
dư luận xã hội luôn tạo áp lực đòi hòi nhà nước và các cơ quan quản lí kiểm soát
chặt chẽ hơn nữa việc khai thác tài nguyên, tái chế nguyên nhiên liệu và bảo vệ môi
trường. Ngày nay hiếm có doanh nghiệp nào dám công khai thoái thác các trách
nhiệm này.
Bỏ lại những lo toan, vất vả của đám cưới, đôi vợ chồng trẻ xứng đáng có
những khoảnh khắc riêng tư, thư giãn, quan trọng hơn là được tận hưởng những
giây phút lãng mạn và thăng hoa cùng nhau. Một chuyến du lịch lãng mạn và nồng
nàn đến những bãi biển thơ mộng, những cao nguyên ban sơ sẽ là một sự lựa chọn
tuyệt vời cho các cặp vợ chồng mới cưới. Có thể nói, với ngành du lịch nói chung
và du lịch trăng mật nói riêng, môi trường tự nhiên chính là một trong những yếu tố
quan trọng để tạo nên sự thành công của sản phẩm du lịch.
4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH DU LỊCH
Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, Việt nam đang từng bước vươn
lên tạo cho mình một vị thế vững mạnh trên trường quốc tế, nền kinh tế có tốc độ
tăng trưởng mạnh qua mỗi năm, đất nước đổi thay trên mọi phương diện được bạn
bè thế giới công nhận. Đóng góp vào thành công đó không thể không kể đến sự nỗ
lực phấn đấu của ngành Du lịch.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
25
Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, tiềm
năng ấy thể hiện ở các thế mạnh sau:
Tính đến tháng 8/2010, Việt Nam có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh trong đó
có hơn 3000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 5000 di tích được xếp
hạng cấp tỉnh. Mật độ và số lượng di tích nhiều nhất ở 11 tỉnh vùng đồng bằng sông
Hồng với tỷ lệ chiếm khoảng 70% di tích của Việt Nam. Tới năm 2010, có 6 di sản
được UNESCO công nhận là Di sản thế giới tại Việt Nam bao gồm: Hoàng thành
Thăng Long, Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố Cổ Hội An, Thánh
địa Mỹ Sơn, và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tính đến hết năm 2010 Việt
Nam được UNESCO công nhận 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới đó là: Châu thổ
sông Hồng, Cát Bà, Tây Nghệ An, Cát Tiên, Cù lao Chàm, Cần Giờ. Cà Mau và
biển Kiên Giang.
Hiện nay Việt Nam có 30 vườn quốc gia gồm: Ba Bể, Bái Tử Long, Hoàng
Liên, Tam Đảo, Xuân Sơn, Ba Vì, Cát Bà, Cúc Phương, Xuân Thủy, Bạch Mã, Bến
En, Phong Nha-Kẻ Bàng, Pù Mát, Vũ Quang, Bidoup Núi Bà, Chư Mom Ray, Chư
Yang Sin, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Côn Đảo, Lò Gò-Xa Mát, Mũi Cà Mau, Núi
Chúa, Phú Quốc, Phước Bình, Tràm Chim, U Minh Hạ, U Minh Thượng.
Việt Nam có 400 nguồn nước nóng từ 40-150 độ. Nhiều suối có hạ tầng xây
dựng khá tốt như: Suối nước nóng thiên nhiên Đam Rông, Lâm Đồng; suối nước
nóng Kim Bôi Hòa Bình, suối nước nóng Bình Châu Bà Rịa-Vũng Tàu, suối nước
nóng Kênh Gà, Ninh Bình, suối nước nóng Quang Hanh Quảng Ninh.
Việt Nam đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới với 125 bãi
tắm biển, hầu hết là các bãi tắm đẹp. Việt Nam là 1/12 quốc gia có vịnh đẹp nhất thế
giới là vịnh Hạ Long và vịnh Nha Trang
Việt Nam có 117 bảo tàng trong đó các bộ, ngành quản lý 38, các địa phương
quản lý 79. Hai bảo tàng lịch sử mang tính quốc gia là Bảo tàng Cách mạng Việt
Nam và Bảo tàng lịch sử Việt Nam hiện đang đề xuất thêm Bảo tàng Lịch sử quốc
gia.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
26
Với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, Việt Nam đang là điểm đến nổi
tiếng của thế giới. Việt Nam có đủ các yếu tố để phát triển ngành du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn.
Trong 3 năm gần đây ngành Du lịch Việt Nam khẳng định sự phát triển mạnh
mẽ cụ thể: Năm 2008, Việt Nam đã đón 4,218 triệu lượt khách quốc tế, con số này
năm 2009 là 3,8 triệu lượt, giảm 11% so với năm trước. Tổng cục Du lịch Việt Nam
dự báo con số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2010 là 4,5 - 4,6 triệu
lượt, số lượt khách du lịch nội địa là 28 triệu lượt năm 2010, tăng 12% so với năm
2009. Doanh thu ngành du lịch Việt Nam năm 2009 đạt từ 68.000 đến 70.000 tỷ
đồng.
Theo dự báo của Tổng cục du lịch Việt Nam, năm 2015 ngành du lịch Việt
Nam sẽ thu hút 7-8 triệu lượt khách quốc tế, 32-35 triệu khách nội địa, con số tương
ứng năm 2020 là 11-12 triệu khách quốc tế; 45-48 triệu khách nội địa. Doanh thu từ
du lịch sẽ đạt 18-19 tỷ USD năm 2020
Ngành du lịch Việt Nam những năm gần với khẩu hiệu: “Việt Nam - Vẻ đẹp
tiềm ẩn (Vietnam - The hidden charm)” đã thu hút số lượng lớn du khách trong
nước và Quốc tế, đóng góp một phần không nhỏ vào GDP trong nước. Ngày càng
phát triển, công việc ngày càng nhiều gây áp lực lớn thì nhu cầu đi tham quan, nghỉ
dưỡng, xả stress,… ngày càng lớn khiến ngành Du lịch ngày càng phát triển để đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
4.2.1. Nhu cầu và xu hướng
Trong thời đại hiện nay có thể nói du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ
biến và là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Du lịch không chỉ
đem lại nguồn thu nhập lớn về kinh tế, tạo công ăn việc làm, phát triển các ngành
dịch vụ mà còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới...
Du lịch là một nghành kinh tế mới ở Việt Nam, tuy thời gian phát triển mới
khoảng hơn chục năm nhưng đã thu hút được nhiều thành tựu đáng mừng, góp phần
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
27
đáng kể vào sự nghiệp chung của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu
rất đáng ghi nhận, du lịch Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
Việt Nam, một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thăng
cảnh hùng vĩ, những bờ biển dài thơ mộng cùng với những kiến trúc cổ trang
nghiêm... đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của không những bạn bè quốc tế mà
với cả người dân trong nước nhằm khám phá các vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước mình.
Do chịu tác động từ những biến động kinh tế trên thế giới, xu hướng du lịch
trong nước hiện nay thường hướng tới các nước Châu Á như Thái Lan, Singgapo...
hay các gói du lịch nội địa với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng
dịch vụ.
Hiện nay bên cạnh việc mở rộng các gói du lịch tới các địa điểm mới, thì việc
xây dựng các gói du lịch đặc biệt nhằm phục vụ cho các dịp kỷ niệm đang dần nở
rộ. Nhu cầu đi hưởng tuần trăng mật của các cặp vợ chồng trẻ đang mở ra cho các
nhà kinh doanh du lịch những cơ hội mới và các hãng lữ hành lại càng không thể bỏ
lỡ cơ hội vàng nhân mùa cưới. Nhiều hãng lữ hành khác cũng ráo riết chuẩn bị các
chương trình mới để thu hút các đôi uyên ương. Mùa cưới năm nay, do khó khăn
của nền kinh tế đã ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng tài chính của các cặp vợ chồng
trẻ nên các tour du lịch trăng mật trong nước đang có xu hướng lên ngôi.
Xu hướng phổ biến nhất để đi du lịch trăng mật ở Việt Nam hiện nay là chọn
một điểm đến có phong cảnh thiên nhiên hữu tình như Sa Pa, Đà Lạt, Nha Trang,
Phú Quốc... Nếu như Sa Pa, Sơn La, Điện Biên hay Đà Lạt... đem đến khí hậu lý
tưởng, phong cảnh hùng vĩ và không khí trong lành, thì Nha Trang, Phú Quốc lại
gây ấn tượng mạnh, lãng mạn thơ mộng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng.
Không chỉ có vậy, những điểm du lịch này không chỉ hấp dẫn các cặp uyên
ương nhờ phong cảnh hữu tình thơ mộng mà còn do phương tiện đi lại đến những
điểm du lịch này khá thuận tiện, du khách có thể đi bằng đường bộ, đường xe lửa
hoặc đường hàng không.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
28
Chọn nước ngoài để hưởng tuần trăng mật đang là xu hướng của nhiều đôi
uyên ương, hiện tour du lịch Thái Lan và Singapore được nhiều người Việt chọn để
đi hưởng tuần trăng mật bởi chi phí không cao. Thái Lan được coi là nơi thích hợp
cho những đôi uyên ương thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử. Với những cặp uyên
ương muốn được nghỉ ngơi, thư giãn trong môi trường trong sạch và tiếp cận với
những công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại, thỏa sức mua sắm, shopping tại các
khu thương mại cao cấp thì tour Singapore - Malaysia hay Hồng Kông cũng là sự
lựa chọn hàng đầu cho chuyến du lịch trăng mật của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Không
chỉ có Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hồng Kông mới là điểm đến của những cặp
uyên ương mà những tour du lịch Trung Quốc hiện nay cũng được nhiều cặp vợ
chồng trẻ lựa chọn.
Ngoài những tour du lịch gần nhiều cặp uyên ương có thời gian và điều kiện
kinh tế đã lựa chọn điểm đến trong tuần trăng mật ở những xứ sở xa xôi như Úc,
Châu Âu… để cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc, thăng hoa mới
cưới.
Có thể nói xu hướng hiện nay của du lịch trăng mật tại Việt Nam là các gói du
lịch ngắn ngày chủ yếu tập trung vào các địa điểm du lịch truyền thống quen thộc
với khung cảnh lãng mạng, môi trường trong sạch và có chi phí thấp.
4.2.2. Đánh giá một số hình thức du lịch trăng mật hiện nay
Khó khăn kinh tế cũng ảnh hưởng nhiều tới doanh thu của các hãng lữ hành.
Theo chia sẻ của một công ty du lịch, doanh số của công ty này đã sụt giảm tới 20-
30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đây cũng là tình cảnh chung của rất nhiều
hãng lữ hành lớn nhỏ. Để đối phó với tình trạng kinh doanh ảm đạm này, phần lớn
các hãng đều phải tung ra các gói khuyến mại giảm giá hay những quà tặng, dịch vụ
hấp dẫn để thu hút khách. Cảnh đẹp, giá cả hợp lý, các tour du lịch nội như Sapa,
Đà Lạt đang rất hút khách mùa cưới năm nay.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
29
Tuy nhiên, có nhiều yếu tố thuận lợi để tour du lịch trăng mật năm nay rẻ hơn
các năm trước, như du lịch mùa cưới không trùng với mùa du lịch nóng trong năm
nên không có hiện tượng “khan” phòng khách sạn. Hơn nữa, nhiều khách sạn thậm
chí còn giảm giá phòng, tăng chiết khấu cho các công ty lữ hành để cạnh tranh
khách. Chưa kể, giá xăng dầu hạ đã giảm chi phí phương tiện đi lại, góp phần không
nhỏ trong việc hạ giá thành các tour.
Chi phí hợp lý đang được xem là đòn bẩy quan trọng khiến các tour du lịch
bình dân lên ngôi mạnh mẽ trong mùa cưới năm nay, với những phục vụ riêng cho
dịp trăng mật. Tuy nhiên hiện nay các tour du lịch trăng mật thường là đi ghép vào
các đoàn du lịch khác như vậy các đôi vợ chồng trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái và
không phù hợp với mục đích của chuyến du lịch trăng mật.
Không đi theo tour, nhiều tân lang tân nương đã chọn hình thức du lịch trăng
mật "bụi" . Một xu hướng nổi lên trong vài năm gần đây là du lịch cưới kiểu “bụi”.
Với các tour gần Hà Nội như Sapa hay gần Tp.HCM như Đà Lạt rất nhiều bạn trẻ
đã chọn hình thức tự đi mà không thông qua tour của công ty.
Tuy nhiên khó khăn mà các đôi uyên ương thường gặp phải là ở khâu tổ
chức, thường các đôi vợ chồng trẻ trong quá trình tổ chức cưới đã rất là bận rộn như
là ăn hỏi, mời cưới và rất vất vả trong buổi tiệc cưới. Thường họ được nghỉ thêm 3
ngày, hoặc xin nghỉ thêm để đi trăng mật. Điều đó khiến mọi việc chuẩn bị trở nên
rất gấp gáp.
Bên cạnh đó, với tất cả mọi người, mặc dù có điều kiện đi du lịch rất nhiều
hay rất sành sỏi, thì du lịch trăng mật luôn luôn là mới mẻ, mọi người thường thiếu
kinh nghiệm để chuẩn bị chu đáo cho một chuyến du lịch trăng mật lãng mạn và
hoàn hảo. Bởi vì đây là một chuyến đi du lịch rất đặc biệt chỉ dành cho 2 người mà
thôi. Do đó với sự ra đời chuyên biệt một tour du lịch trăng mật dành riêng cho 2
người với các dịch vụ tiện ích là xu hướng thiết yếu và cần thiết hiện nay hướng tới
đối tượng là các cặp đôi mới cưới, hay các cặp vợ chồng muốn kỷ niệm ngày cưới...
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
30
4.2.3. Các đối thủ cạnh tranh của Công ty VP - Tour
Do sự hấp dẫn và phát triển của ngành du lịch mà trong một khoảng thời gian
ngắn đã có rất nhiều Công ty du lịch thành lập với chiến lược khác nhau, mục tiêu
khác nhau....nhưng cùng chung nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. Trong số
đó, vào năm 2005 Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Việt Phong cũng được
thành lập với slogan: “Gửi Trọn Niềm Vui” đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều
khách hàng, là nơi tin cậy của nhiều doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước khác.
Công ty CPDV & DL Việt Phong là một doanh nghiệp cổ phần, hoạt động
kinh doanh chủ yếu là du lịch và dịch vụ bán vé máy bay. Trong đó Công ty chuyên
cung cấp các gói du lịch vừa và nhỏ với số lượng hành khách trung bình từ 15-30
người, khai thác chủ yếu các tuyến từ Hà Nội đi Sa Pa, Đà Lạt, Nha Trang, Phú
Quốc... bên cạnh đó có các tuyến quốc tế như Hà Nội đi Thái Lan, Singapore, Nhật
Bản, Hàn Quốc...
Với việc xây dựng tour du lịch trăng mật Công Ty đang phải đối mặt với
nhiều thách thức đến từ các Công ty du lịch, lữ hành khác vốn có thâm niên trong
ngành như Công ty Nét Đẹp Phương Đông, Trung tâm du lịch lữ hành Hapro, Đất
Việt tour, ANZ travel, Việt Media travel...
4.2.3.1. Công ty Nét Đẹp Phương Đông
DU LỊCH TRĂNG MẬT - VIETNAM HONEYMOON
Địa chỉ: Công ty Nét Đẹp Đông Dương, 31 Hàng Bún - Quận Ba Ðình - Hà
Nội
Điện thoại: +84.4.3927 5180 / 3927 5181
Fax: +84.4.3927 5183
Địa chỉ email: info@dulichtrangmat.com
Địa chỉ website: www.dulichtrangmat.com
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
31
Công ty Nét Đẹp Phương Đông là Công ty lữ hành duy nhất tại Việt nam
phục vụ chuyên sâu cho một thị trường rất đặc biệt trong du lịch: Tour trăng
mật/honeymoon và các Tour kỷ niệm đặc biệt cho đôi lứa.
Với trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành sang trọng trong nước và
quốc tế, công ty đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức dịch vụ du lịch gia
đình, đặc biệt là đi nghỉ trăng mật, kỷ niệm ngày cưới.
Việc chuyên sâu 1 sản phẩm “Tour du lịch trăng mật và các tour du lịch
dành cho đôi lứa” giúp cho VIETNAM HONEYMOON luôn có thông tin tốt nhất
về các điểm đến lý tưởng, thời gian và các giá trị đặc biệt thích hợp cho kỳ nghỉ
trăng mật. Hiện tại các tour trăng mật của VIETNAM HONEYMOON được thiết kế
theo 4 chủ đề chính là:
+ Tour trăng mật cổ điển, lãng mạn/Romantic
+ Tour trăng mật sang trọng/High end
+ Tour trăng mật khám phá/Soft adventure.
+ Tour chụp ảnh cưới – kết hợp chụp ảnh cưới và honeymoon
Đặc biệt, tại VIETNAM HONEYMOON còn có dịch vụ cho các đôi uyên
ương thiết kế tour du lịch trăng mật theo ý của mình, lắng nghe và tư vấn cho các
cặp đôi những dịch vụ phù hợp, các ý tưởng lãng mạn, khác biệt và đáng nhớ. Đây
là điểm tạo nên sự khác biệt cho tour du lịch trăng mật của Công ty này.
SAPA- THÀNH PHỐ TRONG MÂY
Hà nội - Sa Pa ( 6 ngày - 5 đêm )
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
32
HẠ LONG – MIỀN ĐẤT HUYỀN THOẠI
Hà Nội- Hạ Long ( 3 ngày – 2đêm)
HỘI AN - NƠI TÌNH YÊU THĂNG HOA
Hà nội ( Sài Gòn ) - Hội An (5 ngày - 4 đêm)
ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ TÌNH YÊU
Sài gòn ( Hà Nội) - Đà Lạt ( 5 ngày 4 đêm )
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
33
NHA TRANG - THIÊN ĐƯỜNG BIỂN CẢ
Hà Nội ( Sài Gòn ) - Nha Trang ( 5 ngày 4 đêm )
V.V …..
Nhìn chung tất cả các tour du lịch tuần trăng mật do VIETNAM
HONEYMOON thiết kế đều là những tour ngắn ngày trong nước, điểm đến là
những nơi có khung cảnh hùng vĩ, nên thơ, lãng mạn như Sapa, Đà Lạt, Nha Trang,
Hội An, Mũi Né, Hạ Long... Đây là những tour cao cấp, sang trọng. Các đôi uyên
ương sẽ nghỉ trăng mật tại phòng Deluxe của các khách sạn, resort, du thuyền 5 sao
sang trọng bậc nhất, phòng được trang hoàng bởi nến, socola, hoa hồng, rượu vang
lãng mạn, thơ mộng… Các cặp uyên ương tham gia tour du lịch trăng mật do
VIETNAM HONEYMOON tổ chức sẽ luôn có cảm giác đang sống trong thiên
đường của tình yêu.
Tuy nhiên thì chi phí cho mỗi tour du lịch này tương đối lớn và chủ yếu
hướng vào đối tượng là khách hàng có thu nhập tương đối cao với chi phí trung bình
từ 20-100 triệu/tour tùy thuộc vào thời gian và địa điểm đến và khách sạn cùng
những dịch vụ sử dụng.
4.2.3.2. Trung tâm du lịch lữ hành Hapro.
HaproTravel là đơn vị kinh doanh lữ hành chuyên nghiệp, chuyên khai thác
và tổ chức các chương trình nghỉ mát, lễ hội hàng năm cho mọi đối tượng, giúp
khách có những ngày nghỉ thư giãn và cơ hội thưởng thức nhiều cảnh đẹp tuyệt vời
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
34
của non sông đất nước Việt Nam. Hapro Travel chủ yếu hướng tới các hoạt động du
lịch khám phá, trình du lịch văn hoá, sinh thái, tham quan làng nghề truyền thống,
v.v… Gần đây Hapro Travel cũng xây dựng những tour du lịch trăng mật với chi
phí ít tốn kém, với địa điểm đến và những nội dung tương đối đa dạng, nhưng chủ
yếu vẫn chưa hướng tới các dịch vu chăm sóc uyên ương. Một số tour của Hapro
Travel như:
Tour Sapa - Hà Khẩu (xuất phát tại Hà Nội) 3 ngày 4 đêm đi về bằng tàu hỏa
dao động từ 744.000 - 855.000đ/người, Sơn La - Điện Biên 4 ngày 3 đêm giá từ
990.000 - 1.2 triệu đồng/người.
Tour du lịch Hà Nội - TP.HCM - Phú Quốc, hoặc tour TP.HCM - Mỹ Tho -
Cần Thơ trong 4 ngày 3 đêm với giá tiền từ 3,8-5,3 triệu đồng/người. Đến với tour
du lịch này, du khách không những được thăm quan danh lam, thắng cảnh của thành
phố Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ mà còn được tắm biển, thăm di tích nhà tù Phú
Quốc.
Với những cặp uyên ương dư dả thời gian lại thích chọn tour Nha Trang - Đà
Lạt - TP.HCM trong 11 ngày 10 đêm. Tham gia tour này khách vừa được lên núi
hưởng thời tiết lạnh lại được xuống biển bơi lội mà giá tour cũng không cao lắm từ
2,6-3,1 triệu đồng/người.
Chọn nước ngoài để hưởng tuần trăng mật đang là xu hướng của nhiều đôi
uyên ương. Thái Lan được coi là nơi thích hợp cho những đôi uyên ương thích tìm
hiểu về văn hóa, lịch sử. Với tour Bangkok - Pattaya 5 ngày 4 đêm với giá 165
USD/người, du khách được thăm quan cung điện hoàng gia, thắp hương lễ Phật cầu
xin may mắn và hạnh phúc cho gia đình mới của mình tại những ngôi chùa nổi tiếng
của Thái Lan như chùa Ngọc phật, Chùa Vàng. Hoặc có thể đến Tiger Zoo hay
Corcodile Farm, trại cá sấu lớn nhất thế giới với hơn 40.000 con, để xem các show
biểu diễn đầy hấp dẫn. Hoặc tham gia những trò chơi trên biển như nhảy dù, trượt
nước, lái canô, thám hiểm dưới đáy biển Pattaya sẽ giúp chuyến đi của đôi bạn trẻ
thêm phần thư giãn và có nhiều kỷ niệm đẹp.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
35
Tour Singapore - Malaysia trong 7 ngày 6 đêm với giá 365 USD/người lại là
sự lựa chọn cho chuyến du lịch trăng mật của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Không chỉ có
Thái Lan, Singapore, Malaysia mới là điểm đến của những cặp uyên ương mà
những tour du lịch Trung Quốc cũng được nhiều cặp vợ chồng trẻ lựa chọn.
Với những cặp vợ chồng muốn tiết kiệm tiền có thể chọn tour du lịch “Hà
Nội - Nam Ninh” trong 3 ngày 2 đêm với giá 98 USD/người, hoặc tour du lịch “Côn
Minh - Cửu Hương - Thạch Lâm” đi về bằng máy bay trong 4 ngày 3 đêm với giá
259 USD.
Với những cặp vợ chồng dư dả thời gian và tiền bạc có thể lựa chọn tour du
lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Thẩm Quyến - Quảng Châu trong 7 ngày 6 đêm, hoặc
tour Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải trong 8 ngày 7 đêm, giá cho
tour du lịch này từ 525-589 USD/người.
Ngoài ra còn có cả những tour du lịch đến những xứ sở xa xôi như Úc cũng là
sự lựa chọn làm nơi nghỉ trăng mật của các cặp vợ chồng mới cưới. Để đáp ứng nhu
cầu này, Hanoitourist hiện đã đưa ra chương trình du lịch kiểu Úc trong 8 ngày 7
đêm với giá gần 2.000 USD/người. Đến với tour này, du khách được thưởng thức
cảnh đẹp của những thành phố lớn ở nước Úc như Sydney, Melbourne.
Các đối thủ cạnh tranh của Công ty VP – Tour hiện nay chủ yếu khai thác các
gói du lịch nội địa từ Hà Nội đi Sa Pa, Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long, Mũi Né...
Ngoại trừ công ty VIETNAM HONEYMOON với các tour du lịch trăng mật cao
cấp với chất lượng dịch vụ và nội dung chương trình hấp dẫn nhưng chi phí giá
thành cao, các công ty du lịch khác hầu như đều cung cấp gói du lịch trăng mật
nhưng các gói du lịch trăng mật này thường không được thiết kế riêng cho các đôi
vợ chồng, mà thường đi theo tour nhiều người.
Điểm khác biệt của các cặp đôi khi đi du lịch trăng mật so với các khách đi
tour khác là các công ty du lịch sẽ kèm thêm dịch vụ trang trí phòng ngủ, tổ chức
bữa tối lãng mạn với nến, hoa, bánh kem và rượu vang, tặng quà lưu niệm… Nhưng
những dịch vụ này không được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, khá nhàm chán đơn
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
36
điệu nên đã làm giảm bớt ý nghĩa của chuyến du lịch trang mật. Điểm cộng của
những tour du lịch trăng mật mà các công ty này cung cấp là có mức giá khá dễ chịu
nên phù hợp với số đông những đôi vợ chồng mới cưới có mức thu nhập trung bình,
khá…
Việc xem xét cách thức tổ chức tour của các đối thủ sẽ giúp VPTOUR rút
được các kinh nghiệm từ cách thức tổ chức tour của các công ty khác từ đó đưa ra
được các chương trình tour hấp dẫn cũng như tổ chức hoạt động Marketing một
cách hiệu quả nhất.
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
4.3.1. Nguồn lực
4.3.1.1. Nguồn lực hữu hình
Tài chính
Công ty CPDV&DL Việt Phong là một doanh nghiệp cổ phần, có tiềm năng
tài chính mạnh, có khả năng phát triển về mặt đầu phương tiện giao thông, tư trang
thiết bị cho các cuộc hội thảo, hội nghị lớn. Với nguồn vốn lớn trên 25 tỷ đồng được
đầu tư vào xe tour và khoảng 10 tỷ đồng đầu tư vào trang thiết bị tổ chức công tác
hội nghị, hội thảo, cùng với một nguồn vốn lưu động rất lớn của công ty.
Có nguồn tài chính lớn và lành mạnh đã tạo ra cho Công ty CPDV&DL Việt
Phong một thuận lợi lớn trong tiếp cận với các nguồn vốn vay, Công ty đã tích cực
tạo mối quan hệ tốt với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng như: Ngân hàng đầu tư
phát triển, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Ngân hàng Bắc Á, Ngân hàng Ngoại thương.... để huy động vốn đầu tư trang
thiết bị và phát triển mở rộng thị trường.
Tổ chức
Mô hình tổ chức bộ máy quản lí của Công ty là mô hình trực tiếp kết hợp với
quản lý trực tuyến nên đảm bảo được các quyền lực của người lãnh đạo, đảm bảo
được tính thống nhất từ trên xuống dưới, một cấp quản trị chỉ nhận lệnh từ một cấp
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
37
trên trực tiếp và hai bộ phận quản trị cùng cấp chỉ có mối liên hệ ngang với nhau.
Về phương pháp và nghệ thuật quản trị trong Công ty: Phương pháp quản trị
kinh doanh của Công ty được áp dụng là biện pháp kinh tế. Phương pháp này xuất
phát từ quan điểm lợi ích kinh tế sẽ luôn là động lực to lớn thúc đẩy khả năng hoạt
động sáng tạo của từng nhân viên. Do vậy đã mở rộng quyền hành cho các bộ phận,
cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Vật chất
Hiện tại Công ty có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ các hội nghị, hội
thảo, thực hiện Tour Du lịch,…
+) Có 8 xe ôtô phục vụ cho thực hiện tour( trong đó có 1 xe 7 chỗ, 2 xe 16
chỗ, 4 xe 35 chỗ, 1 xe 45 chỗ). Có phương tiện phục vụ như này sẽ chủ động hơn
trong công việc.
+) Có 15 máy để bàn và 4 laptop phục vụ cho nhân viên khi đi công tác xa.
+) Có hệ thống trang thiết bị bao gồm: máy laptop, micro, flipchart, Cabin
dịch, tai nghe ….phục vụ cho hội thảo, hội nghị.
+) Cơ sở vật chất cho phòng kinh doanh dịch vụ vé máy bay phục vụ cho
khách lẻ hay các đoàn khách của Công ty.
Trên đà phát triển và khẳng định vị thế của hàng loạt các công ty Du lịch
trong nước như: Công ty lữ hành Hanoitourist ( www.hanoitourist-travel.com.vn),
Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist (www.saigon-tourist.com), Công ty du lịch
Vietravel (www.vietravel.com), Công ty du lịch Fiditour (www.fiditour.com) ,Công
ty du lịch dịch vụ Hà Nội(Hanoi Toserco) (www.tosercohanoi.com)…. Công ty
CPDV&DL Việt Phong (www.vptour.com.vn) đã và đang khẳng định được chỗ
đứng của mình trên thị trường Du lịch trong nước, là một trong trong tốp đầu về
công ty Du lịch và dịch vụ mạnh nhất tại Việt Nam.
Công nghệ
Công ty CPDV&DL Việt Phong trong năm 2009, công ty đã đầu tư khoảng 4
tỷ đồng cho các dự án công nghệ thông tin dài hạn. Một trong số đó là tiếp tục nâng
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
38
cấp trang web www.vptour.com.vn, mạng bán tour trực tuyến, thuê xe, bán vé máy
bay.. để tạo nên một diện mạo mới: trực quan, năng động và thân thiện hơn.
Tại trang web www.vptour.com.vn du khách có thể tham khảo thông tin về
tour tuyến, chương trình khuyến mại, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch
sử, văn hóa trong và ngoài nước. “Không cần phải đến trụ sở hay chi nhánh công ty,
du khách vẫn có thể đặt, mua tour và tham khảo thông tin trực tuyến ngay tại trang
web này một cách nhanh chóng” thế nên đã thu hút được một khoảng lượng phiếu
đặt tour trong năm 2010 rất lớn.
Hiện nay, Công ty CPDV&DL Việt Phong cũng đang chuẩn bị hệ thống cơ
sở dữ liệu để xây dựng hệ thống E-office – được xem như là một văn phòng trực
tuyến, nhân viên chỉ cần đăng nhập và khai thác dữ liệu cần thiết từ bất kỳ nơi nào
để phục vụ cho công việc.
4.3.1.2. Nguồn lực vô hình
Nhân lực
Bảng 4.1: Cơ cấu lao động theo trình độ
STT Trình độ Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
1 Trên đại học 3 13,64%
2 Đại học, cao đẳng 15 68,18%
3 Trung cấp 4 18,18%
4 Lao động phổ thông 0 0,0%
Nguồn:Công ty CPDV&DLViệt Phong
Công ty CPDV&DL Việt Phong nhân lực gồm 22 cán bộ công nhân viên
(CBCNV), trong đó: số CBCNV có trình độ trên đại học, đại học và cao đẳng chiếm
trên 81,82%, trung cấp 18,18%. Hiện tại, Công ty CPDV&DL Việt Phong có số lao
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
39
động trong độ tuổi dưới 40 chiếm đến 90% tổng số. Sự nhiệt tình và lòng hăng say
làm việc là điều dễ nhận thấy ở những người trẻ tuổi này. Đặc biệt để phát triển
ngành Du lịch trăng mật có nhân viên chuyên đi khảo sát đánh giá thị trường, khai
thác thắng cảnh để xây dựng, tư vấn cho khách hàng đảm bảo phù hợp với sở thích,
tính cách của từng khách hàng.
Đổi mới
Công ty CPDV&DL Việt Phong hợp tác với các hãng hàng không lớn như
Thai airways, Singapore airlines, China air, American airlines, United airlines,
Korean air, Janpan airlines, Air France, Lufthansa xây dựng mạng lưới đường
không trên toàn thế giới, đảm bảo cho các tour thong suốt.
Ngoài ra Công ty CPDV&DL Việt Phong hợp tác với các công ty Du lịch
trong và ngoài nước nước như: Công ty lữ hành Hanoitourist, Công ty dịch vụ lữ
hành Saigontourist, Công ty du lịch Vietravel, Công ty du lịch Fiditour,Công ty du
lịch dịch vụ Hà Nội…….. liên kết thành mạng lưới chung trên toàn thế giới.
Danh tiếng
Với phương châm: “ Gửi trọn niềm vui”, Công ty CPDV&DL Việt Phong
đã và đang khẳng định uy tín, dang tiếng một trong những công ty có vị thế lớn trên
thị trường trong ngành Du lịch Việt Nam.
4.3.2. Khả năng mạng lưới tour - năng lực cốt lõi
4.3.2.1. Mạng lưới tour quốc tế
Công ty CPDV&DL Việt Phong đã khai thác triệt để những thắng cảnh trên
toàn thế giới tạo ra một hệ thống Du lịch rộng lớn như:
Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu Du Lịch Malaysia
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
40
Du Lịch Singapore Du Lịch Hàn Quốc
Du lịch Thái Lan Du Lịch Nhật Bản
Công ty CPDV&DL Việt Phong còn tổ chức các tour xuyên các quốc gia và
các Châu lục khác.
4.3.2.2 Mạng lưới tour trong nước
Du lịch Hạ Long – Cát Bà Du lịch Biển Đà Nẵng
Du lịch Huế - Hội An Du lịch Nha Trang – Đà Lạt
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
41
Mạng lưới du lịch trong nước đã góp phần không nhỏ vào doanh thu của
Công ty, tạo nền tảng vững chắc giúp Công ty hoạt động tốt hơn nữa.
4.3.3. Thực trạng hoạt động Marketing của VPTOUR
Bộ phận Marketing này là chiếc cầu nối giữa người khách hàng và các nguồn
lực bên trong của VPTOUR. Hoạt động Marketing có chức năng làm cho sản phẩm
luôn thích ứng với thị trường, xác định mức giá bán và điều chỉnh giá cho phù hợp
với diễn biến của thị trường, với kế hoạch kinh doanh của Công ty, với thời vụ. Tổ
chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến( tuyên truyền, quảng cáo, kích thích khách
hàng tiêu dùng dịch vụ của Công ty mình)
Trong những ngày đầu mới thành lập đội ngũ nhân viên còn ít nên hoạt động
Marketing nhỏ hẹp, thị trường tập trung vào đối tượng khách hàng quen biết.
Ngày càng phát triển cùng với đội ngũ nhân viên ngày càng lớn mạnh thì hoạt
động Marketing ngày càng rõ rệt thể hiện từ đầu những năm 2008 đến nay như sau:
4.3.3.1. Công tác nghiên cứu, mở rộng kinh doanh du lịch Tuần Trăng Mật
+) Công ty đã chia nhỏ và lựa chọn ‘khe hở’ của thị trường du lịch Tuần
Trăng Mật, khách hàng có khả năng thanh toán ở mức độ khá trở lên. Đoạn thị
trường này rất khả quan, tạo ra sự khác biệt với các công ty khác tránh được đối thủ
cạnh tranh hiện tại.
+) Danh mục sản phẩm: có đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ cơ bản và có nhiều
loại phù hợp với nhu cầu đa dạng cũng như khả năng thanh toán của khách. Trang
thiết bị đầy đủ, thuận tiện, dễ sử dụng đảm bảo cung cấp được dịch vụ có chất lượng
tốt đến với khách hàng.
+) Chính sách giá của Công ty được áp dụng một cách linh hoạt, mềm dẻo để
phù hợp với từng đối tượng khách. Gía của các tour Du lịch và các cuộc hội thảo
thường với chất lượng đảm bảo mà giá lại cạnh tranh với các Công ty khác.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
42
+) Không những vậy Công ty đã tận dụng triệt để mối quan hệ của mình với
các ban ngành và rất chú trọng việc tạo lập phát triển các mối quan hệ với các đơn
vị, công ty, chính quyền các tỉnh,… những tổ chức mang lại nguồn khách chủ yếu
cho Công ty mình.
+) Công ty đã thực hiện hoạt động quảng cáo khá thành công tạo ấn tượng
cho khách qua việc xuất hiện hàng loạt logo Công ty in trên các bao bì, công văn,
giấy tờ, đồ lưu niệm tặng khách, Lịch tết hàng năm… Đặc biệt các thông tin về
Công ty và dịch vụ cung cấp trên trang web riêng, và trang web liên kết với trang
web của Tổng Công Ty Du Lịch Hà Nội đã có tác động tích cực đến quá trình tìm
kiếm thông tin và ra quyết định mua của khách hàng.
Hơn nữa, VPTOUR còn thành công trong việc thiết lập các mối quan hệ với
các đơn vị khác từ đó tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Công ty của mình.
4.3.3.2. Đa dạng hóa hệ thống kinh doanh Du lịch Tuần Trăng Mật
Đa dạng hóa hệ thống kinh doanh Du lịch Tuần Trăng Mật trước hết là việc
làm phong phú thêm số lượng chủng loại các chương trình, các điểm tham quan của
từng nước. Đa dạng hóa này phải được tiến hành trên cơ sở nhu cầu của khách hàng.
Nếu chỉ chú trọng đến việc làm tăng số lượng sản phẩm trong danh mục tour của
mình mà không quan tâm đến liệu các chương trình đó có phù hợp với từng thời
điểm, từng đối tượng khách và quan trọng là khách hàng chấp nhận không, có phù
hợp với khách không thì việc làm đó cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí còn làm
tổn hại đến hoạt động kinh doanh các lĩnh vực khác của Công ty.
Đội ngũ nhân viên của Công ty phần lớn bao gồm những nhân viên trẻ, năng
động, nhiệt tình,…Với đội ngũ lao động này, việc đa dạng hóa sản phẩm không phải
là vấn đề khó khăn nhưng có lẽ trong thời gian qua công tác này vẫn chưa được thực
hiện chặt chẽ, vẫn tràn lan với các chương trình tour mà lịch trinh chưa thật phù
hợp.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
43
4.4. PHÂN TÍCH SWOT
4.4.1. Điểm mạnh (S)
S1. Công ty CPDV&DL Việt Phong là một doanh nghiệp cổ phần, có tiềm
năng tài chính mạnh, có khả năng phát triển về mặt đầu phương tiện giao thông, tư
trang thiết bị cho các cuộc hội thảo, hội nghị lớn.
S2. Lãnh đạo công ty có năng lực cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực
kinh doanh Du lịch, điều hành hoạt động của công ty có chất lượng cao. Cùng với
nhiệt tình và lòng hăng say làm việc, sáng tạo của độingũ nhân viên trẻ.
S3. Môi trường làm việc tốt, khuyến khích được tinh thần đoàn kết, làm việc
hăng say.
S4. Công ty có một hệ thống trang thiết bị đầy đủ đảm bảo hoạt động của
luôn luôn được thông suốt và kịp thời.
S5. Mạng lưới tour đa dạng (trong nước và quốc tê), các chương trình hấp
dẫn, cùng với khả năng cung ứng dịch vụ ổn định luôn tạo cho khách hàng độ tin
tưởng cao.
S6. Có hệ thống trực tuyến đảm bảo cho khách hàng tiếp xúc với công ty
nhanh và thuận tiện nhất.
4.4.2. Điểm yếu (W)
W1. Bộ phận Marketing của công ty mới đi vào hoạt động cần phải xúc tiến
khuyếch trương, quảng cáo để đảm bảo cung cấp thông tin cho khách hàng đầy đủ
và nhah hơn nữa.
W2. Máy móc, thiết bị chưa đáp ứng được với xu hướng phát triển và cạnh
tranh với các công ty Du lịch khác.
W3. Chi phí đầu vào có xu hướng tăng.
4.4.3. Cơ hội (O)
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
44
O1. Hiện nay ngành Du lịch Việt Nam phát triển rất mạnh cùng với sự tăng
trưởng về kinh tế do đó cơ hội mở rộng kinh doanh lớn.
O2. Sự liên kết ngang giữa các công ty Du lịch trong và ngoài nước tạo thành
một hệ thống cùng phát triển.
O3. Nền kinh tế phát triển các công ty, doanh nghiệp mở các buổi hội thảo,
hội nghị  kinh doanh dịch vụ hội nghị, hội thảo phát triển mạnh.
O4. Đến năm 2010 Việt Nam đã có 6 di tích được UNESCO công nhận là Di
sản thế giới gồm: Vịnh Hạ Long,Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bảng, Quần thể di
tích Cố đô Huế, Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng
thành Thăng Long thu hút lượng lớn khác Du lịch nước ngoài đến Việt Nam.
4.4.4. Nguy cơ (T)
T1. Yêu cầu của khách hàng chất lượng, giá thành, uy tín, thương hiệu dịch
vụ ngày càng cao.
T2. Xuất hiện ngày càng nhiều công ty Du lịch tạo nên đối thủ cạnh tranh
ngày càng gia tăng, cạnh tranh có thể dẫn đến chiến tranh về giá cả, quá đó có thể
làm giảm nghiêm trọng chất lượng dịch vụ.
T3. Một số công ty Du lịch như: xâm nhập và ngành Du lịch Trăng mật sớm
hơn, cạnh tranh rất quyết liệt nhằm thu hút khách hàng.
T4. Các điều kiện về chính sách pháp luật chặt chẽ hơn.
4.4.5. Chiến lược SO ( Điểm mạnh – Cơ hội)
SO1. Đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ thu hút tối đa lượng khách tới công ty
SO2. Tận dụng tối đa các dịch vụ, các trang thiết bị.
SO3. Linh hoạt ứng phó với những tình huống cạnh tranh, hợp tác.
SO4 Linh hoạt trong chính sách giá.
SO5. Đẩy mạnh lĩnh vực Marketing phát triển, thông tin đến tận nơi khách
nhanh nhất.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
45
4.4.6. Chiến lược WO ( Điểm yếu – Cơ hội)
WO1. Xây dựng thương hiệu cho công ty ngày một quy mô, phấn đấu đến
2012 công ty có vị thể là một trong những công ty tốp đầu ngành Du lịch Việt Nam.
WO2. Giảm chi phí đầu vào bằng cách lien kết với nhiều nhà cung ứng tạo
thế chủ động hơn nữa.
4.4.7. Chiến lược ST ( Điểm Mạnh – Nguy cơ)
ST1. Mở rộng hợp tác với các công ty Du lịch khác (liên kết ngang) bằng
cách gửi khách hay nhận khách lẻ ghép đoàn, …
ST2. Tiến hành thu hút khách dựa trên thương hiệu, uy tín sẵn có.
ST3. Ngày một hiện đại hoá công nghệ tạo sự chuyên nghiệp hơn trong
phong cách và trang thiết bị phục vụ khách.
4.4.8. Chiến lược WT ( Điểm yếu – Nguy cơ)
WT1. Thu hẹp thị trường hoạt động.
WT2. Giảm bớt hay thay đổi các dịch vụ.
WT3. Thu hẹp lĩnh vực kinh doanh.
WT4. Tập trung thu hút khách hội nghị, hội thảo đến với công ty.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
46
PHẦN 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN
THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
5.1. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG CHO TOUR DU LỊCH TRĂNG MẬT
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
Quyết định mở rộng thủ đô Hà Nội chính thức có hiệu lực từ ngày
01/08/2008, đến nay đã được hơn hai năm. Địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội
được mở rộng trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số tỉnh Hà Tây;
điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và
4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn (Hòa
Bình).
Theo đó hiện nay, Thủ đô Hà Nội mở rộng có diện tích 3344,6 km2; có 29
đơn vị hành chính quận, huyện; 575 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn;
phía Đông giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, phía Tây giáp các tỉnh Hòa Bình,
Phú Thọ, phía Bắc giáp các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Theo số liệu tổng điều tra
dân số 2009, tới ngày 01/04/2009, dân số Hà Nội là 6472,2 nghìn người, mật độ dân
số 1935 người/km2. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 32 triệu
đồng/người/năm. (Nguồn Tổng cục thống kê, niên giám thống kê 2009).
Với các số liệu như trên, Hà Nội là một trong những thị trường có lượng tiêu
thụ hàng hóa lớn và là thị trường hấp dẫn đối với bất kì ngành nghề nào. Trong đó,
sự phát triển và chất lượng đời sống cao của Hà Nội còn là cơ sở để khai thác ngành
du lịch trong đó có du lịch trăng mật, sản phẩm du lịch mà VPTOUR đang phát
triển.
Một loại tour du lịch đồng nhất không thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả khách
hàng, cụ thể là đối với tour trăng mật thì các nhóm khách hàng khác nhau cũng có
những mong muốn khác nhau về địa điểm, cách thức, phương tiện, thời gian cũng
như chi phí mà họ phải bỏ ra. Vì vậy phân đoạn thị trường là hết sức cần thiết.
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
47
Mục tiêu của việc phân đoạn thị trường này là chia khách hàng sử dụng dịch
vụ tour du lịch trăng mật thành các nhóm dựa trên nhu cầu, động cơ thúc đẩy việc
sử dụng sản phẩm tour du lịch trăng mật và tâm lý khách hàng nhằm 4 mục tiêu sau:
Sử dụng hiệu quả hơn nguồn ngân quỹ dành cho marketing, hiểu biết thấu đáo hơn
về nhu cầu của từng nhóm khách hàng, xác định vị thế một cách hợp lý hiệu quả và
nâng cao độ chính xác trong việc đưa ra chiến lược marketing cụ thể đối với từng
nhóm khách hàng.
Thị trường chính của VPTOUR là thị trường Hà Nội do đó việc phân đoạn thị
trường được tập trung vào nhóm khách hàng trên địa bàn Hà Nội, trong đó dựa theo
các tiêu thức chủ yếu gồm: phân đoạn theo đặc điểm dân số - xã hội, theo tâm lý và
theo hành vi thái độ của khách hàng.
5.1.1. Phân đoạn theo đặc điểm dân số, xã hội
Du lịch trăng mật theo cách hiểu truyền thống là hình thức du lịch dành cho
các đôi vợ chồng mới cưới, có nguồn gốc từ phương Tây. Cùng với sự phát triển
của kinh tế thì du lịch trăng mật ngày càng trở nên phổ biến đối với bộ phân dân cư
có thu nhập khá và được tiếp cận với nền giáo dục mới, cũng như các phương tiện
thông tin đại chúng. Các tour du lịch trăng mật ngày nay cũng không chỉ bó hẹp là
chỉ dành cho cặp vợ chồng mới cưới, các địa điểm du lịch cũng trở nên phong phú
hơn rất nhiều, đồng thời cũng có nhiều mức giá với các tour được tổ chức khác nhau
để khách hàng có thể lựa chọn một dịch vụ phù hợp nhất.
Phân đoạn thị trường du lịch trăng mật thì tiêu thức dân số xã hội là tiêu thức
phổ biến nhất. Đây là tiêu thức phân đoạn dựa trên sự khác nhau về độ tuổi, giới
tính, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, dân tộc, tôn giáo, giai tầng xã hội, thu nhập
bình quân … Căn cứ vào đặc điểm chủ yếu của nhóm dân cư Hà Nội là nhóm dân
thành thị, có đời sống văn hóa cao, thu nhập khá và tiếp cận nhanh chóng với các
nguồn thông tin. Đồng thời căn cứ vào đặc trưng của dịch vụ “Tour du lịch trăng
mật” là dành cho các cặp đôi, thị trường khách hàng được phân đoạn như sau:
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
48
5.1.1.1. Theo tình trạng hôn nhân và độ tuổi
Ngày nay, tour du lịch trăng mật không chỉ bó hẹp là sản phẩm phục vụ các
đôi vợ chồng mới cưới, mà các công ty cũng đã hướng tới các đối tượng lớn tuổi
khác như các cặp đôi kỉ niệm đám cưới vàng, đám cưới bạc. Dưới đây là một bảng
cơ cấu dân số Việt Nam theo tình trạng hôn nhân và giới tính, dựa theo số liệu có
thể nhận thấy rằng tỉ lệ nam nữ chưa lập gia đình chiếm khoảng 30% dân số trên 15
tuổi, tỉ lệ đã lập gia đình chiếm khoảng 63% dân số.
Bảng 5.1:Cơ cấu dân số Việt Nam trên 15 tuổi theo tình trạng hôn nhân và giới tính
Đơn vị:%
Chưa vợ/chồng Có vợ/chồng Goá Ly hôn Ly thân
2005
Nam 33,7 63,7 1,9 0,4 0,3
Nữ 26,8 60,6 10,6 1,4 0,7
Tổng 30,1 62,1 6,4 0,9 0,5
2006
Nam 31,9 65,2 2,0 0,5 0,3
Nữ 25,1 61,8 11,1 1,4 0,7
Tổng 28,4 63,4 6,7 1,0 0,5
Nguồn:Tổng cục thống kê, Điều tra biến động dân số, KHHGD 2005-2006
Dựa trên các đặc trưng của việc lập gia đình ở các độ tuổi của người Việt
Nam, thị trường khách hàng này có thể phân làm 3 đối tượng chính :
- Nhóm khách hàng chưa có gia đình từ 18 – 40 tuổi:
Đây là độ tuổi kết hôn phổ biến ở Việt Nam. Đặc điểm của nhóm này là độ
tuổi trẻ, tư tưởng có phần phóng khoáng và năng động. Đồng thời cũng nhanh
chóng tiếp cận cái mới nên có khả năng sử dụng dịch vụ tour du lịch trăng mật khi
kết hôn cao. Tuy nhiên nhóm này lại được tiếp cận với nguồn thông tin tương đối
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
49
đầy đủ, đồng thời chủ động trong các hoạt động nên thông thường đều mong muốn
các tour phải linh hoạt, mang màu sắc, sở thích cá nhân.
Nhóm này là nhóm thị trường rộng lớn và tiềm năng nhất dành cho các công
ty lữ hành khai thác mảng du lịch trăng mật, cặp đôi.
- Nhóm khách hàng chưa có gia đình trên 40 tuổi:
Ở Việt Nam, nhóm đối tượng kết hôn, hoặc tái hôn ở tuổi này chiếm tỉ lệ
không nhiều nhưng ngày nay người ta càng có xu hướng kết hôn muộn đặc biệt là
đối với nam giới. Đối tượng này thường tổ chức đám cưới đơn giản, và tránh rườm
rà nên thường ngại và không đi du lịch trăng mật. Các đôi tượng tái hôn thì càng ít
có nhu cầu. Tuy nhiên nhóm khách hàng này ở Hà Nội chủ yếu là đối tượng có học
thức hoặc thu nhập cao. Thị trường này hiện tại đang bị bỏ ngỏ vì các công ty du
lịch hiện nay chưa chủ động khai thác nhóm khách hàng này.
Việc khai thác thị trường này hiện nay tương đối hạn chế về số lượng khách
hàng cũng như khó khăn trong hoạt động Marketing khi khai thác vào tâm lý.
- Độ tuổi từ 40 trở lên – Đã có gia đình:
Sở dĩ nhóm đã lập gia đình chỉ phân tích những cặp vợ chồng trong độ tuổi
này vì đây là nhóm các đối tượng đã kết hôn thời gian dài, gia đình, công việc ổn
định có thể có nhu cầu kỉ niệm đám cưới 10 năm hoặc 20 năm. Các đối tượng này
có thể là người đã về hưu, có nhiều thời gian rảnh rỗi, hoặc có thu nhập ổn định, và
có nhu cầu du lịch kèm nghỉ dưỡng cao.
Hoạt động Marketing cho nhóm này cần lưu ý là không chỉ hướng vào đối
tượng khách hàng tiêu dùng mà có thể marketing tác động vào cả các đối tượng
trong gia đình như con cái, họ hàng …
Nhóm này trên địa bàn Hà Nội chiếm tỉ lệ không nhỏ khoảng 20% dân số và
hiện tại cũng chưa được chú trọng nhiều. Có thể nói tour du lịch trăng mật kỉ niệm
đám cưới là một nét mới và có thể khai thác.
5.1.1.2. Theo thu nhập
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
50
Hà Nội luôn là thành phố có tỉ lệ thu nhập và tăng trưởng tương đối cao. Nếu
như năm 2000, GDP của Hà Nội mới đạt 39.944 tỷ đồng (chiếm 9,04 tổng GDP của
cả nước) thì đến năm 2009 đã là 205.890 tỷ đồng (chiếm 12,41%). Thu nhập bình
quân đầu người năm 2009 là 32 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2010, thu nhập
bình quân đầu người sẽ là 37 triệu đồng/người/năm.
Theo thu nhập bình quân có thể phân nhóm khách hàng của du lịch trăng mật
thành 2 nhóm:
- Nhóm khách hàng có thu nhập cao:
Là những khách hàng có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/ tháng trở lên.
Đặc điểm nhóm này là có nhu cầu sử dụng sản phẩm cao, nhưng khá khó
tính. Sẵn sàng chi trả giá cao cho tour nhưng đòi hỏi tour phải đáp ứng sự hài lòng
của họ. Có thể có nhiều yêu cầu đối với địa điểm, ăn nghỉ và hoạt động của tour.
Nhóm này cũng đặc biệt yêu cầu cao đối với dịch vụ đi kèm.
- Nhóm khách hàng có thu nhập khá và trung bình:
Bao gồm những khách hàng có thu nhập bình quân dưới 10 triệu đồng/ tháng
Đặc điểm của nhóm này là số lượng khách hàng nhiều, chiếm chủ yếu. Quan
tâm tới giá cả của tour và chỉ sử dụng khi tour đó có giá cả phù hợp. Các địa điểm
cũng đòi hỏi có nhiều lựa chọn. Đây là nhóm chiếm tỉ lệ lớn và dễ khai thác.
5.1.1.3. Theo nghề nghiệp
Đối tượng khách hàng sử dụng tour du lịch trăng mật là nhóm khách hàng có
thu nhập, do đó ta quan tâm đến tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, đây là một trong
những chỉ báo chung nhất đo mức độ tham gia lực lượng lao động của dân số. Nó
được xác định bằng tỷ lệ những người tham gia lực lượng lao động trong dân số từ
15 tuổi trở lên. Năm 2009, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số Hà Nội thể
hiện trong bảng sau:
Lớp cao học: 19G – Nhóm 3
51
Bảng 5.2: Dân số Hà Nội từ 15 tuổi trở lên theo tình trạng
hoạt động kinh tế, giới tính và nông thôn, đô thị, 2009
Đơn vị tính: người
Hà Nội Đô thị Nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
Làm
việc
3288470 1646599 1641871 1187907 607697 580210 2100563 1038902 1061661
Thất
nghiệp
108061 61943 46118 54119 30127 23992 53942 31816 22126
Không
hoạt
động
kinh tế
1557394 678923 878471 832995 357722 475233 724439 321201 403238
Không
xác định
14003 8522 5481 3825 1924 1901 10178 6958 3580
Nguồn:Tổng cục thống kê, số liệu điều tra dân số 2009
Tỷ lệ lao động đang làm việc trong dân số Hà Nội từ 15 tuổi trở lên là
66,19% trong tổng số 4.967.928 người từ 15 tuổi trở lên, trong đó nam giới chiếm
50,07%, nữ 49,93%. Như vậy tỉ lệ này khá tương đồng. Xét theo vùng cư trú, số
người đang làm việc ở đô thị thấp hơn nông thôn (36,12% và 63,88%). Theo giới
tính, tỷ lệ nam giới có việc làm chiếm 51,16% số người có việc làm ở đô thị, và ở
nông thôn tỷ lệ này là 49,46%.
Marketing cho tour trăng mật sẽ phải chú trọng vào nhóm dân thành thị vì
đây là đối tượng khách hàng chính của sản phẩm này. Đồng thời bên cạnh đó,
Marketing đối với đối tượng đang làm việc cũng khác với đối tượng không hoạt
động kinh tế, nhu cầu của hai đối tượng này cũng khác nhau về thời gian tour, hình
thức tour, địa điểm hoặc chi phí cho tour…
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)
[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)

Recomendados

Marketing dịch vụ - Xây dựng chiến lược marketing cho công ty du lịch Young T... por
Marketing dịch vụ - Xây dựng chiến lược marketing cho công ty du lịch Young T...Marketing dịch vụ - Xây dựng chiến lược marketing cho công ty du lịch Young T...
Marketing dịch vụ - Xây dựng chiến lược marketing cho công ty du lịch Young T...Ngọc Hưng
43.7K vistas45 diapositivas
Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ por
Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần ThơLập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ
Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơluanvantrust
1.4K vistas107 diapositivas
GIỚI THIỆU, ĐỊNH VỊ, 4P CỦA SAIGONTOURIST por
GIỚI THIỆU, ĐỊNH VỊ, 4P CỦA SAIGONTOURISTGIỚI THIỆU, ĐỊNH VỊ, 4P CỦA SAIGONTOURIST
GIỚI THIỆU, ĐỊNH VỊ, 4P CỦA SAIGONTOURISTSnownflake
64.4K vistas136 diapositivas
Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm tour du lịch trăng mật của VPTOUR trên th... por
Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm tour du lịch trăng mật của VPTOUR trên th...Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm tour du lịch trăng mật của VPTOUR trên th...
Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm tour du lịch trăng mật của VPTOUR trên th...luanvantrust
399 vistas115 diapositivas
luan van thac si giai phap nang cao hieu qua xuc tien trong kinh doanh lu han... por
luan van thac si giai phap nang cao hieu qua xuc tien trong kinh doanh lu han...luan van thac si giai phap nang cao hieu qua xuc tien trong kinh doanh lu han...
luan van thac si giai phap nang cao hieu qua xuc tien trong kinh doanh lu han...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
477 vistas78 diapositivas
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH por
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCHTỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCHChau Duong
12.5K vistas42 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Luận án: Hành vi tiêu dùng của khách du lịch trong nước, HAY por
Luận án: Hành vi tiêu dùng của khách du lịch trong nước, HAYLuận án: Hành vi tiêu dùng của khách du lịch trong nước, HAY
Luận án: Hành vi tiêu dùng của khách du lịch trong nước, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
18.6K vistas242 diapositivas
Phân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontourist por
Phân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontouristPhân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontourist
Phân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontouristIceCy Min
226.6K vistas19 diapositivas
Luận văn: Giải pháp Marketing trực tuyến tại Công ty du lịch, 9đ por
Luận văn: Giải pháp Marketing trực tuyến tại Công ty du lịch, 9đLuận văn: Giải pháp Marketing trực tuyến tại Công ty du lịch, 9đ
Luận văn: Giải pháp Marketing trực tuyến tại Công ty du lịch, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
6.1K vistas26 diapositivas
Luận văn: Phát triển du lịch Nha Trang theo hướng bền vững, 9đ por
Luận văn: Phát triển du lịch Nha Trang theo hướng bền vững, 9đLuận văn: Phát triển du lịch Nha Trang theo hướng bền vững, 9đ
Luận văn: Phát triển du lịch Nha Trang theo hướng bền vững, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
22.6K vistas130 diapositivas
Báo cáo thực tế Tour du lịch miền Trung Tây Nguyên. HAY! por
Báo cáo thực tế Tour du lịch miền Trung Tây Nguyên. HAY!Báo cáo thực tế Tour du lịch miền Trung Tây Nguyên. HAY!
Báo cáo thực tế Tour du lịch miền Trung Tây Nguyên. HAY!Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
30.5K vistas46 diapositivas
Đề tài du lịch: Thiết kế Tour du lịch cho người cao tuổi, 9 ĐIỂM, HAY! por
Đề tài du lịch: Thiết kế Tour du lịch cho người cao tuổi, 9 ĐIỂM, HAY! Đề tài du lịch: Thiết kế Tour du lịch cho người cao tuổi, 9 ĐIỂM, HAY!
Đề tài du lịch: Thiết kế Tour du lịch cho người cao tuổi, 9 ĐIỂM, HAY! Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
15K vistas72 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Phân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontourist por IceCy Min
Phân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontouristPhân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontourist
Phân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontourist
IceCy Min226.6K vistas
Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt por anh hieu
 Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
anh hieu1.6K vistas
Bài Giảng Tổ Chức Sự Kiện por Hoàng Mai
Bài Giảng Tổ Chức Sự KiệnBài Giảng Tổ Chức Sự Kiện
Bài Giảng Tổ Chức Sự Kiện
Hoàng Mai170.7K vistas
Giải pháp phát triển du lịch dựa trên lý thuyết chu kỳ sống của điểm đến du l... por jackjohn45
Giải pháp phát triển du lịch dựa trên lý thuyết chu kỳ sống của điểm đến du l...Giải pháp phát triển du lịch dựa trên lý thuyết chu kỳ sống của điểm đến du l...
Giải pháp phát triển du lịch dựa trên lý thuyết chu kỳ sống của điểm đến du l...
jackjohn451.7K vistas
Lập kế hoạch Marketing - BT por Gin
Lập kế hoạch Marketing - BTLập kế hoạch Marketing - BT
Lập kế hoạch Marketing - BT
Gin10.8K vistas
Marketing mix trong công ty lữ hành por Vương Hùng Vũ
Marketing mix trong công ty lữ hànhMarketing mix trong công ty lữ hành
Marketing mix trong công ty lữ hành
Vương Hùng Vũ18.5K vistas
Bài 6: Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm por duanesrt
Bài 6: Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệmBài 6: Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm
Bài 6: Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm
duanesrt27.7K vistas
Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm por duanesrt
Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệmBài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
duanesrt29.8K vistas
Bài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm por duanesrt
Bài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệmBài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm
Bài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm
duanesrt22.3K vistas
Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ por luanvantrust
Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần ThơLập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ
Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ
luanvantrust353 vistas

Similar a [ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)

Đề tài marketing sản phẩm tour Trăng mật por
Đề tài marketing sản phẩm tour Trăng mậtĐề tài marketing sản phẩm tour Trăng mật
Đề tài marketing sản phẩm tour Trăng mậtKhotailieu - Kiều My
341 vistas117 diapositivas
Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng hay nhất por
Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng hay nhấtCơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng hay nhất
Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng hay nhấtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
493 vistas11 diapositivas
Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành.docx por
Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành.docxBáo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành.docx
Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
101 vistas33 diapositivas
Xây dựng kế hoạch marketing năm 2020 cho sản phẩm tour du lịch nước ngoài đối... por
Xây dựng kế hoạch marketing năm 2020 cho sản phẩm tour du lịch nước ngoài đối...Xây dựng kế hoạch marketing năm 2020 cho sản phẩm tour du lịch nước ngoài đối...
Xây dựng kế hoạch marketing năm 2020 cho sản phẩm tour du lịch nước ngoài đối...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
6 vistas26 diapositivas
BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH TẠI VIETTRAVEL > NHẬN FILE MIỄN PHÍ ZALO 0777.149.703 por
BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH TẠI VIETTRAVEL > NHẬN FILE MIỄN PHÍ ZALO 0777.149.703 BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH TẠI VIETTRAVEL > NHẬN FILE MIỄN PHÍ ZALO 0777.149.703
BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH TẠI VIETTRAVEL > NHẬN FILE MIỄN PHÍ ZALO 0777.149.703 OnTimeVitThu
2.2K vistas30 diapositivas
Giải Pháp Marketing - Mix Thu Hút Khách Du Lịch Nội Địa Của Công Ty Tnhh Du L... por
Giải Pháp Marketing - Mix Thu Hút Khách Du Lịch Nội Địa Của Công Ty Tnhh Du L...Giải Pháp Marketing - Mix Thu Hút Khách Du Lịch Nội Địa Của Công Ty Tnhh Du L...
Giải Pháp Marketing - Mix Thu Hút Khách Du Lịch Nội Địa Của Công Ty Tnhh Du L...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
3 vistas65 diapositivas

Similar a [ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)(20)

BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH TẠI VIETTRAVEL > NHẬN FILE MIỄN PHÍ ZALO 0777.149.703 por OnTimeVitThu
BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH TẠI VIETTRAVEL > NHẬN FILE MIỄN PHÍ ZALO 0777.149.703 BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH TẠI VIETTRAVEL > NHẬN FILE MIỄN PHÍ ZALO 0777.149.703
BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH TẠI VIETTRAVEL > NHẬN FILE MIỄN PHÍ ZALO 0777.149.703
OnTimeVitThu2.2K vistas
Bai tap lon por huuthinh85
Bai tap lonBai tap lon
Bai tap lon
huuthinh85589 vistas
Phát triển dịch vụ city tour tại thành phố quy nhơn ở công ty lữ hành miền tr... por Thư viện Tài liệu mẫu
Phát triển dịch vụ city tour tại thành phố quy nhơn ở công ty lữ hành miền tr...Phát triển dịch vụ city tour tại thành phố quy nhơn ở công ty lữ hành miền tr...
Phát triển dịch vụ city tour tại thành phố quy nhơn ở công ty lữ hành miền tr...
Hoạch Định Marketing –Mix Cho Thị Trường Du Lịch Inbound Của Viettravel por luanvantrust
Hoạch Định Marketing –Mix Cho Thị Trường Du Lịch Inbound Của ViettravelHoạch Định Marketing –Mix Cho Thị Trường Du Lịch Inbound Của Viettravel
Hoạch Định Marketing –Mix Cho Thị Trường Du Lịch Inbound Của Viettravel
luanvantrust1.2K vistas
BÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docx por KathrynEri
BÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docxBÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docx
BÁO CÁO THỰC HÀNH_N9_THỰC TẬP NHẬN THỨC LỮ HÀNH_D15QTDVDL&LH1-2.docx
KathrynEri437 vistas
Hoạt động Marketing – Mix tại Công ty du lịch VietHoliday Tours por luanvantrust
Hoạt động Marketing – Mix tại Công ty du lịch VietHoliday ToursHoạt động Marketing – Mix tại Công ty du lịch VietHoliday Tours
Hoạt động Marketing – Mix tại Công ty du lịch VietHoliday Tours
luanvantrust900 vistas
Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt por anh hieu
Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa ViệtHoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
anh hieu201 vistas

Más de Khotailieu - Kiều My

Báo cáo thực tập cơ sở ngành Quản Trị Kinh Doanh por
Báo cáo thực tập cơ sở ngành Quản Trị Kinh DoanhBáo cáo thực tập cơ sở ngành Quản Trị Kinh Doanh
Báo cáo thực tập cơ sở ngành Quản Trị Kinh DoanhKhotailieu - Kiều My
38 vistas29 diapositivas
Báo cáo thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học bài chưng... por
Báo cáo thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học bài chưng...Báo cáo thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học bài chưng...
Báo cáo thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học bài chưng...Khotailieu - Kiều My
442 vistas20 diapositivas
Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của ví điện tử ZaloPay và AirPay por
Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của ví điện tử ZaloPay và AirPayĐề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của ví điện tử ZaloPay và AirPay
Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của ví điện tử ZaloPay và AirPayKhotailieu - Kiều My
444 vistas27 diapositivas
Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của BIG C. por
Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của BIG C.Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của BIG C.
Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của BIG C.Khotailieu - Kiều My
66 vistas126 diapositivas
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT por
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPTLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPTKhotailieu - Kiều My
90 vistas151 diapositivas
Luận văn thạc sĩ: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm thuần chay của ... por
Luận văn thạc sĩ: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm thuần chay của ...Luận văn thạc sĩ: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm thuần chay của ...
Luận văn thạc sĩ: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm thuần chay của ...Khotailieu - Kiều My
4.6K vistas127 diapositivas

Más de Khotailieu - Kiều My(20)

Báo cáo thực tập cơ sở ngành Quản Trị Kinh Doanh por Khotailieu - Kiều My
Báo cáo thực tập cơ sở ngành Quản Trị Kinh DoanhBáo cáo thực tập cơ sở ngành Quản Trị Kinh Doanh
Báo cáo thực tập cơ sở ngành Quản Trị Kinh Doanh
Báo cáo thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học bài chưng... por Khotailieu - Kiều My
Báo cáo thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học bài chưng...Báo cáo thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học bài chưng...
Báo cáo thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học bài chưng...
Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của ví điện tử ZaloPay và AirPay por Khotailieu - Kiều My
Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của ví điện tử ZaloPay và AirPayĐề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của ví điện tử ZaloPay và AirPay
Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của ví điện tử ZaloPay và AirPay
Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của BIG C. por Khotailieu - Kiều My
Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của BIG C.Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của BIG C.
Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của BIG C.
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT por Khotailieu - Kiều My
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPTLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT
Luận văn thạc sĩ: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm thuần chay của ... por Khotailieu - Kiều My
Luận văn thạc sĩ: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm thuần chay của ...Luận văn thạc sĩ: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm thuần chay của ...
Luận văn thạc sĩ: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm thuần chay của ...
Luận văn thạc sĩ ngành QTKD: Phương pháp nghiên cứu thương mại điện tử LAZADA por Khotailieu - Kiều My
Luận văn thạc sĩ ngành QTKD: Phương pháp nghiên cứu thương mại điện tử LAZADALuận văn thạc sĩ ngành QTKD: Phương pháp nghiên cứu thương mại điện tử LAZADA
Luận văn thạc sĩ ngành QTKD: Phương pháp nghiên cứu thương mại điện tử LAZADA
Luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh Tế: Pháp luật Việt Nam về hợp đồng Đại lý por Khotailieu - Kiều My
Luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh Tế: Pháp luật Việt Nam về hợp đồng Đại lýLuận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh Tế: Pháp luật Việt Nam về hợp đồng Đại lý
Luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh Tế: Pháp luật Việt Nam về hợp đồng Đại lý
Luận văn thạc sĩ du lịch: Nghiên cứu thời vụ của hoạt động du lịch biển Sầm Sơn por Khotailieu - Kiều My
Luận văn thạc sĩ du lịch: Nghiên cứu thời vụ của hoạt động du lịch biển Sầm SơnLuận văn thạc sĩ du lịch: Nghiên cứu thời vụ của hoạt động du lịch biển Sầm Sơn
Luận văn thạc sĩ du lịch: Nghiên cứu thời vụ của hoạt động du lịch biển Sầm Sơn
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KHO HÀNG TRUNG TÂM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS S... por Khotailieu - Kiều My
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KHO HÀNG TRUNG TÂM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS S...LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KHO HÀNG TRUNG TÂM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS S...
LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KHO HÀNG TRUNG TÂM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS S...
ĐỀ TÀI: TỔNG QUAN VỀ TRANG BỊ ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG por Khotailieu - Kiều My
ĐỀ TÀI: TỔNG QUAN VỀ TRANG BỊ ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNGĐỀ TÀI: TỔNG QUAN VỀ TRANG BỊ ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG
ĐỀ TÀI: TỔNG QUAN VỀ TRANG BỊ ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG
[Luận văn] Thiết kế bộ điều khiển số trong điều khiển chuyển động dsp digital... por Khotailieu - Kiều My
[Luận văn] Thiết kế bộ điều khiển số trong điều khiển chuyển động dsp digital...[Luận văn] Thiết kế bộ điều khiển số trong điều khiển chuyển động dsp digital...
[Luận văn] Thiết kế bộ điều khiển số trong điều khiển chuyển động dsp digital...
[Luận văn] Điều chế thích ứng và mô phỏng bằng matlab. por Khotailieu - Kiều My
[Luận văn] Điều chế thích ứng và mô phỏng bằng matlab.[Luận văn] Điều chế thích ứng và mô phỏng bằng matlab.
[Luận văn] Điều chế thích ứng và mô phỏng bằng matlab.
[Luận văn] Các biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên mầm non. por Khotailieu - Kiều My
[Luận văn] Các biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên mầm non.[Luận văn] Các biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên mầm non.
[Luận văn] Các biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên mầm non.
Ngân hàng câu hỏi ôn thi học phần quản trị sản xuất - giải chi tiết por Khotailieu - Kiều My
Ngân hàng câu hỏi ôn thi học phần quản trị sản xuất - giải chi tiếtNgân hàng câu hỏi ôn thi học phần quản trị sản xuất - giải chi tiết
Ngân hàng câu hỏi ôn thi học phần quản trị sản xuất - giải chi tiết
[10 điểm] Các dạng bài tập tài chính Quốc tế - Học viện tài chính por Khotailieu - Kiều My
[10 điểm] Các dạng bài tập tài chính Quốc tế - Học viện tài chính [10 điểm] Các dạng bài tập tài chính Quốc tế - Học viện tài chính
[10 điểm] Các dạng bài tập tài chính Quốc tế - Học viện tài chính
Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam por Khotailieu - Kiều My
Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng Cộng Sản Việt NamLuận văn thạc sĩ lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Luận văn thạc sĩ tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần in Hồng Hà por Khotailieu - Kiều My
Luận văn thạc sĩ tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần in Hồng HàLuận văn thạc sĩ tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần in Hồng Hà
Luận văn thạc sĩ tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần in Hồng Hà

Último

Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...tcoco3199
5 vistas138 diapositivas
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...sividocz
5 vistas26 diapositivas
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx por
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
6 vistas103 diapositivas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
20 vistas381 diapositivas
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... por
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...sividocz
7 vistas26 diapositivas
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... por
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...tcoco3199
5 vistas155 diapositivas

Último(20)

Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz5 vistas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
sividocz7 vistas
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vistas
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk177 vistas
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... por sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz8 vistas
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vistas
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vistas
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc por tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...

[ĐỀ TÀI] Kế hoạch marketing sản phẩm tour du lịch (HAY 9đ)

 • 1. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 1 PHẦN 1: TỔ CHỨC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHÓM 3 Đề tài thực hiện: “Lập kếhoạch Marketing cho sản phẩm tour du lịch trăng mật của VPTOUR trên thị trường Hà Nội năm 2021” DANH SÁCH THÀNH VIÊN 1. Mai Vân Hà 2. Nguyễn Thu Hà 3. Đặng Thái Hà 4. Trần Thị Thu Hằng 5. Phan Thị Hiên 6. Chu Duy Hiển CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC Giai đoạn 1: Lựa chọn đề tài - Họp nhóm, bầu nhóm trưởng - Mỗi thành viên đưa ra ý tưởng về đề tài thực hiện, thảo luận đề tài và sản phẩm lựa chọn. - Lựa chọn đề tài, nộp danh sách nhóm và đề tài Giai đoạn 2: Thảo luận đề cương chi tiết và phân công nhiệm vụ - Dựa trên hướng dẫn của giảng viên, nhóm trưởng lập bản đề cương sơ bộ - Họp nhóm, thảo luận nội dung chi tiết của các phần - Ngày 26/11/1010 hoàn thành bản đề cương chi tiết - Ngày 26/11/2010 phân công công việc chi tiết theo bảng sau:
 • 2. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 2 Nội dung công việc Người thực hiện Thời hạn Ghi chú Phần 3: Phân tích kết quả kinh doanh tour du lịch trăng mật của VPTOUR Phan Thị Hiên (công tác tại VPTOUR) 30/11 Phần 4.1: Phân tích môi trường bên ngoài tác động đến kinh doanh tour du lịch trăng mật Mai Vân Hà 30/11 Phần 4.2: Phân tích môi trường ngành du lịch Đặng Thái Hà 30/11 Phần 4.3: Phân tích nội bộ doanh nghiệp – lập ma trận SWOT Phan Thị Hiên 3/12 Ma trận SWOT tổng hợp dựa trên kết quả phần 4.1 và 4.2 Phần 5: Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu Nguyễn Thu Hà 30/11 Phần 6: Chiến lược cho tour trăng mật VP – Tour Nguyễn Thu Hà 6/12 Dựa trên nội dung các phần từ 3 – 5 Phần 7: Marketing mix Trần Thị Thu Hằng 6/12 Dựa trên nội dung các phần từ 3 – 5 Phần 8: Kế hoạch tổ chức và thực hiện Chu Duy Hiển 10/12 Dựa trên nội dung các phần từ 6 – 7 Phần 9: Phân tích tài chính Mai Vân Hà 12/12 Dựa trên nội dung các phần từ 6 – 8 Phần 10: Cơ chế kiểm tra Nguyễn Thu Hà 12/12 Tồng hợp và hoàn thiện Nguyễn Thu Hà Trần Thị Thu Hằng 14/12
 • 3. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 3 Giai đoạn 3: Triển khai làm các phần theo tiến độ - Các thành viên hoàn thành phần được giao theo đúng thời hạn - Các phần đã làm xong gửi cho các thành viên khác - Thảo luận nhóm sau khi hoàn thành từ phần 3 – 5 để trao đổi nội dung các phần tiếp theo Giai đoạn 4: Tổng hợp và hoàn tất - Họp nhóm và chỉnh sửa lần cuối - Tổng hợp và hoàn thiện bài tập nhóm thành bản hoàn chỉnh. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN - Chủ động hoàn thành phần nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn - Chủ động trao đổigiữa các thành viên có nhiệm vụ liên quan về nội dung bài tập - Hợp tác với các thành viên viết các phần sau, trao đổi bài và triển khai nội dung
 • 4. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 4 PHẦN 2: TÓM LƯỢC NỘI DUNG Thị trường du lịch Việt Nam đang cất cánh trong những năm gần đây, lượng du khách tới Việt Nam cũng ngày càng nhiều. Trong khi đó, ở thị trường du lịch trong nước, sự tăng trưởng về kinh tế mạnh mẽ đã tạo ra một bộ phận dân cư có thu nhập cao. Khi điều kiện vật chất đã được đảm bảo thì người ta bắt đầu hướng tới việc thỏa mãn các nhu cầu về tinh thần. Vì vậy mà các tour du lịch ngày càng phát triển và được mở rộng ra nhiều địa điểm với nhiều hình thức khác nhau nhằm đáp ứng được mong muốn của nhiều đối tượng khách hàng. Một trong những hình thức du lịch hoàn toàn mới mẻ là du lịch trăng mật. Đây là kì nghỉ dành cho các cặp vợ chồng mới, được diễn ra ngay sau lễ cưới. Phong tục này vốn là một tục lệ của phương Tây, cùng với sự phát triển của kinh tế, các phương tiện thông tin đại chúng và sự giao thoa văn hóa, du lịch trăng mật đã và đang trở thành một xu hướng mới đối với một bộ phận dân cư. Nắm bắt được xu thế này, các tour du lịch trăng mật đã được các công ty lữ hành đưa vào khai thác và đem lại những thành tích nhất định. Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Việt Phong cũng không nằm ngoài sự vận động đó. Sau 3 năm đưa tour du lịch trăng mật vào kinh doanh, Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Việt Phong gọi tắt là VPTOUR đã đạt được những thành tựu kinh doanh nhất định. Với mục tiêu đưa du lịch trăng mật thành thế mạnh của doanh nghiệp, chúng tôi đã xây dựng bản kế hoạch marketing cho sản phẩm “tour du lịch trăng mật của VPTOUR trên thị trường Hà Nội” năm 2021. Bản kế hoạch được xây dựng dựa trên quá trình phân tích toàn diện các yếu tố liên quan đến du lịch, du lịch trăng mật, có xem xét đến nguồn lực mà VPTOUR có thể đáp ứng để thực hiện các chiến lược Marketing. Bản chiến lược bao gồm các nội dung chính sau đây: - Phần phân tích kết quả kinh doanh tour du lịch trăng mật của VPTOUR (phần 3): Đánh giá tình hình kinh doanh tour du lịch trăng mật
 • 5. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 5 của công ty từ khi đưa tour vào kinh doanh, kết quả kinh doanh nói chung từ đó thấy được những việc VPTOUR đã và chưa làm được - Phần phân tích môi trường kinh doanh (Phần 4): Phần này gồm 3 nội dung chính: Phân tích môi trường vĩ mô, môi trường ngành và phân tích nội bộ doanh nghiệp. Mục tiêu của phần này là tìm ra cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu và thiết lập ma trận SWOT - Phần phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu (phần 5): Nhằm chia thị trường theo các nhóm có nhu cầu, mong muốn giống nhau và lựa chọn đoạn thị trường thích hợp nhất với công ty - Phần chiến lược Marketing cho tour trăng mật (phần 6): Đưa ra một số chiến lược cơ bản định hướng cho sự phát triển của VPTOUR đối với sản phẩm tour du lịch - Phần các chiến lược Marketing hỗn hợp (phần 7): Nêu các chiến lược cụ thể đối với tour du lịch trăng mật trong năm 2021 - Phần kế hoạch tổ chức và thực hiện (phần 8): Là phần đưa ra kế hoạch hoạt động cụ thể trong thời gian cụ thể và bộ phận sẽ chịu trách nhiệm thực hiện - Phần phân tích tài chính (phần 9): Dự kiến ngân sách, đánh giá hiệu quả dự kiến, phân tích điểm hòa vốn và lợi nhuận có thể có - Phần cơ chế kiểm tra (phần 10): Đưa ra cơ chế kiểm tra, điều chỉnh và kế hoạch dự phòng Các nội dung cụ thể sẽ được trình bày lần lượt trong bản kế hoạch. Việc thiết lập một kế hoạch Marketing cụ thể cho sản phẩm tour du lịch trăng mật sẽ giúp VPTOUR tập trung đúng nguồn lực, đầu tư đúng chỗ, đúng thời điểm và đúng cách thức để đạt hiệu quả kinh doanh tour trăng mật tốt nhất hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu của toàn công ty.
 • 6. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 6 PHẦN 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TOUR DU LỊCH TRĂNG MẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VIỆT PHONG (VPTOUR) 3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty CPDV&DL Việt Phong là một doanh nghiệp cổ phần, thành lập ngày 24 tháng 11 năm 2005, hoạt động kinh doanh chủ yếu là: dịch vụ du lịch, tổ chức hội nghị, hội thảo và bán vé máy bay. Trong những ngày đầu mới thành lập, công ty Cổ phần dịch vụ và Du lịch Việt Phong mới có 6 nhân viên phụ trách ở các lĩnh vực khác nhau, nhiệm vụ chính lúc này là phát triển thị trường du lịch trong nước, khách hàng mục tiêu là khách Việt Nam đi du lịch tại Việt Nam. Thị trường khách hàng mục tiêu lúc này là các khách hàng quen biết, họ hàng,…và chỉ tổ chức các đoàn có số lượng lớn. Lúc này, các dịch vụ khác như Tổ chức hội nghị, hội thảo và vé máy bay vẫn chưa phát triển. Sau một chặng đường phát triển, trong những năm qua cùng với xu hướng phát triển ngày càng cao nhu cầu đi du lịch của khách hàng, VPTOUR ngày càng mở rộng thị trường mục tiêu đồng thời mở rộng nguồn lực với đội ngũ nhân viên năng động, kinh nghiệm. Hiện tại Công ty đã có số lượng nhân viên khá lớn, gồm 22 nhân viên phân bổ ở các phòng ban khác nhau. Hơn nữa Công ty CPDV&DL Việt Phong đã tổ chức thành công nhiều đoàn khách đi hội thảo, du lịch trong nước và ngoài nước cũng như phục vụ nhiều đoàn khách quốc tế vào khảo sát và du lịch Việt Nam, để lại ấn tượng trong lòng du khách sau mỗi chuyến đi. Sở dĩ Khách hàng của Công ty ngày càng đông lên ở chỗ người đi du lịch cảm nhận được các dịch vụ mà VPTOUR cung cấp, sau đó những khách hàng này đi giới thiệu quảng bá về dịch vụ và những người
 • 7. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 7 thân, bạn bè khách hàng lại tìm đến Công ty, hoặc bản thân khách hàng giới thiệu các phòng ban và VPTOUR liên hệ và khai thác thông tin phục vụ khách. Dựa trên phương châm: “Gửi trọn niềm vui”, cùng với cơ sở vật chất, mối quan hệ lâu dài với các đối tác, khách hàng,… VPTOUR đang không ngừng nỗ lực cung cấp các dịch vụ tốt nhất, chất lượng hoàn hảo và giá cả cạnh tranh,… đem đến cho khách hàng nhiều lựa chọn mới. Nhận thức được rằng là một doanh nghiệp hoạt động trong lịch vực dịch vụ, nên ở bất cứ đâu, đối với bất cứ khách hàng nào, VPTOUR đều cố gắng phục vụ với cái Tâm và sự nhiệt tình, luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Cùng phong cách làm việc trẻ trung, năng động VPTOUR sẽ đem đến cho Quý khách hàng sự hài lòng cao nhất. Hiện nay Công ty CPDV&DL Việt Phong là nhà cung cấp dịch vụ chính của các khách hàng lớn trong nước như: Khoa quản trị kinh doanh-Đại học quốc gia Hà nội, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, công ty CPCavico Hạ Tầng, Học Viện Giáo Dục…; là một trong những đối tác cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cho các hãng lữ hành trên thế giới như Asia Holiday ở Thailand, Club Med ở Pháp, Donatello ở Italia.. Ngoài ra Công ty CPDV&DL Việt Phong còn là một trong những đai lý bán vé máy bay của nhiều hãng hàng không lớn như Thai airways, Singapore airlines, China air, American airlines, United airlines, Korean air, Janpan airlines, Air France, Lufthansa. Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, tìm hiểu tình hình thị trường kinh doanh Du lịch vào năm 2008 VPTOUR chính thức đi vào nghiên cứu sâu vào lĩnh vực kinh doanh du lịch cho những đôi vợ chồng mới cưới, những chuyến đi lãng mạn… đó là kinh doanh du lịch tuần trăng mật. 3.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty CPDV&DL Việt Phong gồm các phòng: - Phòng điều hành tour nội địa - Phòng điều hành tour Quốc tế
 • 8. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 8 - Phòng điều hành vé máy bay - Phòng tài chính Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Việt Phong 3.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - Tổ chức các tour Du lịch trong nước và ngoài nước. - Tổ chức các tour hành hương. - Tổ chức các tour Du lịch Trăng mật. - Tổ chức các cuộc hội thảo. - Kinh doanh cung cấp vé máy bay. - Khảo sát Du lịch. 3.3 KẾT QUẢ KINH DOANH 3.3.1 Doanh thu Chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao thì nhu cầu đi Du lịch ngày càng nhiều. Chính vì vậy để đáp ứng những mong muốn của du khách, hàng loạt các công ty du lịch đã mọc lên nhằm giữ cho mình một chỗ đứng trên thị trường. Và BAN GIÁM ĐỐC PĐH TOUR NỘI ĐỊA Phòng Tài chính, Ktoán PĐH TOUR QUỐC TẾ PĐH VÉ MÁY BAY
 • 9. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 9 cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường Du lịch đã khiến cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho mình . Nhưng với các chính sách đúng đắn, vận hành linh hoạt, và tận dụng hết các lợi thế cạnh tranh, Công ty CPDV&DL Việt Phong đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu của năm 2008, 2009 và 2010 thể hiện qua Bảng Kết quả kinh doanh của Công ty dưới đây: Bảng 3.1: Báo cáo doanh thu qua các năm Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008 I. Doanh thu Kinh doanh du lịch 10,95 7,096 7,414 1. Kinh doanh Tour inbound 4,970 3,020 3,520 2. Kinh doanh Tour Outbount 3,854 2,276 2,862 3. Kinh doanh Tour Hành Hương 1,615 1,523 0,980 4. Kinh doanh Tour Tuần Trăng Mật 0,513 0,277 0,052 4.1. Tour Tuần Trăng Mật nội địa 0,203 0,142 0,052 4.2. Tour Tuần Trăng Mật nước ngoài 0,310 0,135 0 II. Kinh doanh dịch vụ vé máy bay 2,719 2,056 1,143 III. Kinh doanh phục vụ hội nghị, hội thảo 1,032 0,954 0,798 IV. Dịch vụ khác( đặt phòng ksạn, đặt xe,…) 0,570 0,450 0,436 Tổng Cộng 15,273 10,556 9,791 Nguồn:Báocáo tài chính VPTOUR Dựa vào Bảng Báo cáo doanh thu qua những năm 2008, 2009, 2010 của VPTOUR, ta thấy rằng mặc dù môi trường ngành Du lịch cạnh tranh gay gắt nhưng doanh thu hàng năm của VPTOUR vẫn ngày càng tăng và kinh doanh Du lịch vẫn là chủ đạo của VPTOUR, chiếm được thị phần nho nhỏ trên thị trường. Thể hiện: năm 2008, Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Du lịch là 7,414 tỷ đồng nhưng đến năm 2010 con số này đã là 10,95 tỷ đồng tăng đáng kể so với năm 2008.
 • 10. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 10 Không những vậy, Kinh doanh tour Tuần Trăng Mật cũng ngày càng phát triển, thể hiện 52 triệu đồng năm 2008 và 277 triệu đồng năm 2010 tăng gấp gần 6 lần so với năm 2008. Số liệu trên được phân bổ trong biểu đồ tỷ trọng dưới đây: Biểu đồ3.1:Phân bốtỷtrọng doanhthu của Côngty CPDV&DL Việt Phong 2010 Nhìn vào Biểu đồ trên, ta thấy kinh doanh tour inbount chiếm tỷ trọng lớn nhất là 32,54% và tỷ trọng nhỏ nhất là kinh doanh tour Trăng Mật 3,36%, con số này bằng 1/10 kinh doanh tour inbound. Như vậy cần phải tập trung hơn nữa vào khai thác thị trường khách, mở rộng thêm thị trường khách, tăng cường công tác marketing hơn nữa để thu hút khách hàng đến với VPTOUR nhiều hơn. 3.3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh du lịch Để đáp ứng sự phát triển của ngành Du lịch và xây dựng lớn mạnh công ty, Công ty CPDV&DL Việt Phong đã phát triển hệ thống các dịch vụ, chỉ đạo và kiểm
 • 11. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 11 tra các bước thực hiện dịch vụ (làm chương trình, hợp đồng phương tiện đi lại, chẩn bị địa điểm, trang thiết bị, công tác điều hành tour) đảm bảo luôn đưa những dịch vụ tốt nhất để phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo nhất. Kinh doanh dịch vụ Du lịch: Năm 2005 Công ty CPDV&DL Việt Phong kinh doanh dịch vụ du lịch bước đầu để thử nghiệm và khảo sát, đánh giá thị trường. Năm 2006, 2007 mạng lưới dịch vụ du lịch của Công ty CPDV&DL Việt Phong đã lan tỏa khắp 63 tỉnh, thành và một số nước trên thế giới với tất cả các lĩnh vực tổ chức các tour du lịch, tour hành hương, tổ chức các hội nghị cho các tập đoàn, cung cấp dịch vụ vé máy bay…. 3.4. GIỚI THIỆU VỀ DU LỊCH TRĂNG MẬT VPTOUR Với sự bùng nổ của phát triển kinh tế, cuộc sống ngày một nâng cao và ngày một hoàn thiện hơn, sự kết hợp hài hòa công việc – giải trí đã thúc đẩy ngành Du lịch ngày càng phát triển. Tùy vào từng thời điểm khác nhau ngành Du lịch có những lĩnh vực kinh doanh khác nhau bao gồm: Kinh doanh du lịch lễ hội (vào tháng một, tháng hai, tháng ba dương lịch), kinh doanh du lịch hè (vào tháng sáu, tháng bảy, tháng tám), kinh doanh hội nghị, hội thảo, kinh doanh du lịch Tuần trăng mật (mùa cưới vào khoảng tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai),….. kinh doanh du lịch trăng mật đang được phát triển rất nhanh. 3.4.1. Du lịch trăng mật - Xu hướng phát triển tất yếu Du lịch trăng mật không thể thiếu được đối với các bạn trẻ sau khi kết hôn vì: Du lịch Tuần trăng mật là những chuyến đi giành cho đôi vợ chồng mới cưới, bỏ lại những lo toan, vất vả của đám cưới, đôi vợ chồng trẻ có những khoảnh khắc riêng tư, thư giãn, quan trọng hơn là được tận hưởng những giây phút lãng mạn và thăng
 • 12. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 12 hoa cùng nhau. Một chuyến du lịch lãng mạn và nồng nàn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các cặp vợ chồng mới cưới. Tuần trăng mật là kỳ nghỉ sau ngày cưới, là khoảng thời gian hai vợ chồng chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới. Vì vậy tuần trăng mật là tiền đề, có ý nghĩa rất quan trọng cho hạnh phúc lâu dài về sau của các cặp vợ chồng. Ngày nay, các bạn trẻ đều nhận thức rõ tầm quan trọng của kỳ nghỉ này, và họ đều muốn tới những nơi giúp tình yêu thăng hoa, hạnh phúc được trào dâng….. Để bước vào một cuộc sống mới. Nắm bắt được nhu cầu rất lớn về kỳ nghỉ trăng mật, mà Du Lịch Việt Nam đã quyết định lựa chọn phát triển ngành Du lịch mới – Du lịch Trăng Mật, mang tới những kỳ nghỉ không thể quên cho những đôi vợ chồng mới cưới. Như vậy, cuộc sống càng đầy đủ thì nhu cầu càng cao hơn và đòi hỏi phải bắt nhịp với cuộc sống, chính vì vậy mà ngành du lịch ngày càng có xu hướng phát triển nhanh mạnh. Cùng với sự phát triển đó du lịch Tuần Trăng Mật cũng ra đời – đó là xu hướng phát triển tất yếu. 3.4.2. Một số dịch vụ tour trăng mật 3.4.2.1. Tour trăng mật cổ điển lãng mạn Tour Hà Nội - Hạ Long Hạ Long từ lâu đã nổi tiếng với rừng núi đá vôi huyền bí mọc trên một vịnh biển rộng với làn nước xanh màu lục ngọc. Chính nhờ địa hình và phong cảnh có một không hai như vậy, Hạ Long là nơi đầu tiên ở Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới. Dựa trên những vẻ đẹp đó VPTOUR xây dựng tour Hà Nội – Hạ Long mang đến được khám phá thiên nhiên kỳ bí và tận hưởng giây phút không thể nào quên khi cùng bên nhau trong chuyến đi này. Tour Hà Nội - Sapa
 • 13. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 13 Sapa, thị trấn trong sương, nơi mà bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi của bốn mùa trong một ngày. Tại đây bạn có thể tận hưởng khí hậu ôn đới cùng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và những người dân vùng cao vô cùng mến khách. Tuần trăng mật của bạn ở Sapa sẽ là một sự kết hợp thú vị giữa khám phá và nghỉ ngơi thư giãn, tạo cho bạn những kỷ niệm không thể nào quên khi bắt đầu cuộc sống lứa đôi của mình. Tour Sài Gòn - Phú Quốc Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với những bãi biển hoang sơ cùng với cát trắng tinh khôi. Du lịch dường như mới bắt đầu phát triển trên hòn đảo nổi tiếng này. Đến Phú Quốc, bạn sẽ cảm nhận sự mộc mạc rất đáng yêu của con người và thiên nhiên ở đây. Bạn cũng sẽ có cơ hội cùng nhau khám phá những khu vực đầy hấp dấn chưa từng bị ảnh hưởng của du lịch hoặc đơn giản là chỉ ở bên nhau tận hưởng những không gian yên bình có thể tìm thấy bất cứ ở đâu trên hòn đảo này. Tour Hà Nội - Sapa - Hạ Long Bạn sẽ có cơ hội khám phá và tận hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp của Sapa và Hạ Long - hai địa danh có phong cảnh đẹp nhất tại miền Bắc Việt Nam. Hai bạn sẽ cùng trải nghiệm cảm giác mạo hiểm khi ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ của dãy núi Hoàng Liên Sơn cũng với những thác nước, mây trắng, ruộng bậc thang và những suối nước trong veo cùng với những người dân tộc dễ mến, thư thái trong không gian yên tĩnh lãng mạn tại Ecolodge Resort, hòa mình vào thiên nhiên huyền bí trên vịnh Hạ Long, khám phá một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới trên tầu Hạ Long Ginger hay bằng thuyền Kayak, chia sẻ những giây phút riêng tư lãng mạn, thậm chí có thể nấu cho nhau một bữa trưa cho hai người trên một hòn đảo riêng biệt.
 • 14. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 14 Tour Sài Gòn - Nha Trang - Mũi Né Nếu bạn là một người yêu biển thì tuần trăng mật tại Nha Trang và Mũi Né sẽ là sự lựa chọn lý tưởng với những sắc thái khác nhau: từ nghỉ ngơi thư giãn tại Whale Island Resort, khu nghỉ mát với những bãi biển tuyệt đẹp nằm trên đảo Hòn Ông đến khám phá Nha Trang - thành phố biển đầy năng động cùng với khu vui chơi giải trí Vinpearl cũng như tận hưởng phong cảnh thiên nhiên với những đồi cát nổi tiếng tại Mũi Né. 3.4.2.2. Tour trăng mật cao cấp - luxury honeymoon and spa Tour Hà Nội (Sài Gòn) - Hội An Hội An là một trong những điểm đến lý tưởng của du lịch trăng mật tại Việt Nam. Tại đây bạn vừa có thể nghỉ ngơi trên những bãi biển tuyệt đẹp hay khám phá những nét văn hóa truyền thống của đô thị cổ Hội An. Tuần trăng mật của bạn sẽ trở nên lý tưởng khi hai bạn có cơ hội nghỉ ngơi tại Nam Hải Resort – khu nghỉ mát sang trọng bậc nhất tại Việt Nam và đã được website về du lịch Globorati bình chọn là một trong 10 khách sạn lãng mạn hàng đầu dành cho đôi uyên ương trên thế giới. Tour Hà Nội (Sài Gòn) - Nha Trang Nha Trang là một trong 28 vịnh biển đẹp nhất trên thế giới, nơi mà bạn có thể tận hưởng được tối đa những vẻ đẹp của biển, từ bãi cát trắng mịn chạy dài tưởng chừng như vô tận, nước biển xanh trong ẩn chứa những rặng san hô tuyệt đẹp và hệ sinh vật kỳ thú. Một trong những cách tốt nhất để hai bạn cảm nhận được thiên nhiên tuyệt vời của Nha Trang là cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật của mình tại Six Senses Hideaway Ninh Van
 • 15. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 15 Bay Resort, nơi vẫn được gọi là thiên đường hạ giới. Với sự quản lý của Six Senses Spa, khu nghỉ mát được xây dựng hết sức sang trọng nhưng cũng rất thân thiện và gần gũi với thiên nhiên chắc chắn sẽ là một nơi lý tưởng cho tuần trăng mật của bạn Tour Hà Nội (Sài Gòn) - Đà Lạt Đà Lạt - thành phố ngàn hoa đã từ lâu là một điểm đến hết sức hấp dẩn của các đôi uyên ương trong ngày trăng mật. Khí hậu mát mẻ cùng với những rừng thông xanh rì rào quanh năm, Đà Lạt còn lưu giữ rất nhiều ảnh hưởng của kiến trúc Pháp khiến bạn có cảm giác như đang ở một thành phố châu Âu nào đó trong tuần trăng mật của mình. Kỳ nghỉ của bạn tại thành phố tình yêu sẽ còn tuyệt vời và ý nghĩa hơn nữa khi hai bạn cùng chia sẻ những thời gian ngọt ngào bên nhau tại Evasion Ana Mandara Villa Dalat, khu biệt thự nguyên bản của Pháp hết sức sang trọng mới được phục chế và quản lý bởi tập đoàn Six Senses Spa nổi tiếng. 3.4.2.3. Tour trăng mật bạn tự thiết kế - Do it yourself honeymoon Sự kết hợp hoàn hảo những ý tưởng, những mong muốn của hai bạn trẻ với VPTOUR sẽ cùng nhau thiết kế một chuyến du lịch trăng mật thật hoàn hảo, lãng mạn và phù hợp với ngân sách và phong cách của các bạn trẻ. Với những thắng cảnh Việt Nam cùng với nhu cầu Du lịch VPTOUR xây dựng các chương trình đáp ứng mọi yêu cầu của các đôi. Tùy vào khả năng chi trả của từng khách để có thể thiết kế những chương trình khác nhau sao cho phù hợp nhất với khách.
 • 16. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 16 PHẦN 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN DU LỊCH TRĂNG MẬT Thành công Marketing dựa vào cả những nhân tố chiến lược marketing và những nhân tố môi trường marketing. Những nhân tố này tạo nên môi trường marketing trong lĩnh vực du lịch. Nhân tố môi trường marketing là những sự kiện hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của giám đốc marketing. Một vài người gọi sự kiện này là “môi trường bên ngoài” tạo nên cách hoạt động kinh doanh được tiến hành. Nhóm môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến du lịch mà cụ thể là du lịch trăng mật bao gồm các nhóm yếu tố chủ yếu sau: 4.1.1. Môi trường xã hội – văn hóa 4.1.1.1. Xã hội Qui mô, mật độ và sự phân bổ dân cư, các xu hướng thay đổi về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp v.v… đều có ảnh hưởng lớn tới các quyết định Marketing của các doanh nghiệp du lịch. Chúng ta hãy xem xét những xu hướng nhân chủng học quan trọng trên thế giới và ở Việt Nam: - Bùng nổ dân số Hiện tại dân số thế giới khoảng 6 tỉ người và với tốc độ tăng 2% hàng năm thì trong vòng 30 năm tới, dân số sẽ tăng gấp đôi. Mặt khác, tốc độ tăng nhanh lại diễn ra ở các nước kém phát triển khiến tình trạng bất công, chênh lệch giàu nghèo càng trầm trọng. dân số tăng nhanh thì sự khai thác các nguồn tài nguyên càng ráo riết và sẽ không có đủ tài nguyên để duy trì cuộc sống của quá đông dân cư như thế. Ở Việt Nam, sau nhiều năm Kế hoạch hóa gia đình, bây giờ lại không hạn chế sinh đẻ khiến dân số đang có nguy cơ tăng nhanh trở lại, nhất là ở các vùng nông
 • 17. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 17 thôn, miền núi còn nghèo và lạc hậu, khiến gánh nặng trợ cấp xã hội ngày một nặng nề. Xu hướng bùng nổ dân số mang tới cả những tác động tích cực và tiêu cực cho ngành du lịch Việt Nam, trong đó có du lịch trăng mật: + Tích cực: Dân số đông sẽ dẫn tới số lượng khách hàng có nhu cầu du lịch, vui chơi giải trí ngày càng tăng. + Tiêu cực: Dân số bùng nổ khiến cho môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là môi trường tự nhiên. Những cảnh quan thiên nhiên cho các kì nghỉ trăng mật không còn giữ được vẻ hoang sơ, quyến rũ và hấp dẫn nữa. Những nhà kinh doanh du lịch sẽ phải hướng tới khai thác những địa điểm mới hoặc những hoạt động mới để tour du lịch trăng mật của mình trở nên thú vị hơn. - Hiện tượng già hóa dân cư ở các nước phát triển và trẻ hóa ở các nước kém phát triển: Nhật, Mỹ và các nước châu Âu đang lo ngại về tỉ lệ người già tăng nhanh, trong khi giới trẻ không chịu sinh đẻ nhiều, họ đang dùng mọi biện pháp ưu đãi cho những người sinh con, nhưng xu hướng sống tự do, độc lập không thích ràng buộc khiến giới trẻ thờ ơ với việc sinh con, hoặc nếu có thì chỉ sinh 1 hay 2 con. Mặt khác, khả năng sinh của họ ngày càng thấp đi do nhiều tác động. Trong khi đó, các nước đang hay kém phát triển thì tỉ lệ trẻ em và vị thành niên lại chiếm số đông. Điều này dẫn tới sự chuyển dịch về cơ cấu tiêu dùng: ở các nước phát triển thì nhu cầu về các dịch vụ và sản phẩm cho người cao tuổi tăng nhanh, trong khi ở các nước đang và kém phát triển thì các nhu cầu cho giáo dục và giải trí cho giới trẻ lại tăng cao. Ở Việt Nam: độ tuổi từ 15-35 chiếm gần 60% dân số, cho thấy một thị trường trẻ và năng động, thích ứng nhanh với các sản phẩm mới. Sự trẻ hóa dân cư ở nước đang phát triển như Việt Nam là một thuận lợi rất lớn cho VPTOUR khi khai thác các tour du lịch trăng mật. Một tỉ lệ rất lớn dân số nằm trong độ tuổi kết hôn sẽ tạo nên thị trường khách hàng đầy tiềm năng.
 • 18. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 18 Biểu đồ 4.1: Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2009 theo giới tính Nguồn:Báocáo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 01/04/200,TCTK - Sự thay đổi phân bổ dân cư Xu hướng đô thị hóa và làn sóng nhập cư từ nông thôn lên thành thị diễn ra ở hầu hết các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, quá trình đô thị hóa và làn sóng nhập cư cũng gây ra nhiều ảnh hưởng cho thị trường tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Rất nhiều người dân nông thôn ngày nay có thể tiếp cận và mua sắm các mặt hàng hiện đại qua người thân của họ di cư lên thành phố và mang về không chỉ hàng hóa mà lối sống thị dân. Xu hướng đô thị hóa cũng mang đến xu thế tiêu dùng mới. Sản phẩm tour du lịch trăng mật cũng theo đó mà du nhập từ phương Tây vào đời sống của những người dân có thu nhập cao, lối sống hiện đại. Qua biểu đồ dưới đây chúng ta có thể thấy rõ sự tăng lên của dân cư thành thị không ngừng, và tỉ lệ dân thành thị nước ta hiện nay đã chiếm gần 30% tổng dân số. Đây là thị trường chính của sản phẩm mang tính đặc trưng như tour du lịch trăng mật.
 • 19. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 19 Biểu đồ 4.2: Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2009 theo vùng Đơn vị tính: Người Nguồn:Báocáo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/04/2009, TCTK Chọn thị trường Hà Nội (thành thị) để hướng tới, VPTOUR đã xác định đúng đắn thị trường mục tiêu của mình. Giới trẻ Hà Nội trong độ tuổi kết hôn có xu hướng tìm kiếm các kì nghỉ trăng mật ngày càng nhiều. Họ coi đó như một “xu thế thời thượng” theo lối sống phương Tây. 4.1.1.2. Văn hóa Môi trường văn hóa cũng có hai mặt. Thứ nhất, một công ty cũng phải tính đến việc khách hàng sẽ phản ứng với các hoạt động marketing dựa trên những chuẩn mực văn hóa xã hội. Ví dụ: Chiếu những bộ phim “tươi mát” trong chương trình phim trên chuyến bay là bình thường. Nhưng nó lại chưa được chấp nhận trong xã hội. Món thịt chó dù thông dụng ở Việt Nam nhưng lại bị các nước phương Tây phản đối. Ngoài ra, các đại lí lữ hành cần thay đổi quan điểm cũ của họ về vai trò của mình trong xã hội khi bắt đầu tính phí dịch vụ cho khách hàng. Thứ hai, bản thân khách hàng cũng bị tác động với nền văn hóa. Sức ép kinh
 • 20. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 20 tế và thay đổi xã hội cũng tác động sâu sắc tới việc ngày càng nhiều phụ nữ đi làm. Những chuyến nghỉ mang ý nghĩa hưởng lạc ngày càng phổ biến. Thêm vào đó, ngày càng nhiều người muốn học được những kĩ năng có ích trong thời gian đi nghỉ, kể cả nghỉ trăng mật. 4.1.2. Môi trường chính trị - pháp luật Bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải hoạt động trong một thể chế chính trị nhất định và tuân thủ theo các hệ thống pháp luật, tuân thủ các cơ quan nhà nước và các nhóm gây ảnh hưởng ( hiệp hội…), các ảnh hưởng cộng đồng dân tộc, khu vực, và quốc tế. Hệ thống luật của một quốc gia bao gồm: - Hiến pháp, các bộ luật (dân sự, hình sự, thương mại, thuế, lao động,…) - Các chính sách và sự điều khiển, can thiệp của nhà nước tới doanh nghiệp Tại Việt Nam, có ưu điểm là tính ổn định về chính trị cao, không xảy ra đảo chính, bạo loạn nên thu hút được nhiều khách du lịch. Khách hàng đi nghỉ tuần trăng mật có thể yên tâm tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào ở nơi có cảnh quan lãng mạn, kì thú mà không phải quá lo lắng đến sự bất ổn, bạo loạn, biểu tình. Thái Lan là điểm đến hấp dẫn đối với du khách không chỉ bởi thắng cảnh mà còn do mức giá hấp dẫn, nhiều khuyến mãi. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị sau Tết Canh Dần tại đất nước này đang gây lo ngại cho nhiều du khách. Nhiều công ty du lịch tại TP. HCM cho rằng biểu tình ở Thái Lan tiếp tục diễn biến xấu hoặc kéo dài thì việc hủy tour sẽ là tất yếu. Một vài phần của luật pháp và những quy định nhất định đã có tác động nhiều hơn đến ngành du lịch. Việc bãi bỏ một số quy định với ngành hàng không đã khiến giá vé giảm và nhiều đường bay thương mại được mở. Chi phí cho các tour du lịch trăng mật vì thế cũng được giảm xuống. Những thay đổi trong quy định giảm thuế đánh vào chi tiêu dành cho du lịch và giải trí cũng mang lại những tác động tích cực.
 • 21. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 21 Luật lệ và quy định đã áp đặt cách thức kinh doanh. Chúng tác động trực tiếp đến cách thức tiếp thị sản phẩm và dịch vụ. Những công ty du lịch và các giám đốc marketing cần phải cập nhật với những điều chỉnh của quy định và luật pháp. 4.1.3. Môi trường kinh tế Sự phát triển hay suy thoái của nền kinh tế tác động trực tiếp tới sức mua và cơ cấu chi tiêu của dân chúng. Sức mua phụ thuộc vào mức thu nhập hiện tại, chỉ số giá cả, lạm phát v.v… Một minh chứng cụ thể là cuộc khủng hoảng kinh tế khởi phát từ Mỹ giữa năm 2008 và nhanh chóng lan rộng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mua cho tới suốt năm 2009 tới nay mới có dấu hiệu phục hồi. Rất nhiều công ty lớn đã lâm vào cành phá sản hay đình trệ. Chính phủ nhiều nước phải bỏ ra cả tỉ đô la để kích cầu. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp đã phải nỗ lực hết sức để có thể vượt qua. Trong đó có VPTOUR. Người ta có ít tiền dành cho du lịch và cũng ít đi ăn ngoài hơn để tiết kiệm tiền. Những cặp tình nhân chuẩn bị kết hôn sẽ giảm thiểu chi phí cho đám cưới, rất nhiều cặp đôi đã chọn ở nhà nghỉ ngơi một số ngày rồi quay trở lại làm việc thay vì đi hưởng tuần trăng mật xa. Cơ cấu tiêu dùng cũng phụ thuộc vào thu nhập bình quân đầu người. Ở các nước phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao thì chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu ( ăn uống, nhà ở…) chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ, còn phần lớn là vào các dịch vụ như : giải trí, du lịch v.v…chính vì thế mà tại các nước này các ngành dịch vụ rất phát triển, có khi chiếm tới 70% sản lượng xã hội. Còn ở các nước nghèo, kém phát triển như Việt Nam, thì tới 80% thu nhập được dành cho các nhu cầu cơ bản, phần còn lại dành cho tiết kiệm, và chỉ có rất ít được dành cho các nhu cầu về dịch vụ. Lạm phát có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc chi tiêu của dân chúng. Khi lạm phát tăng cao, người ta lại có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn là tiêu dùng. Nhất là ở Việt Nam đồng tiền luôn trượt giá khiến người dân tích trữ vàng và ngoại tệ mạnh
 • 22. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 22 nhiều hơn là gửi tiết kiệm, dẫn đến nhiều hệ lụy không hay khi tỷ giá ngoại tệ hay giá vàng có biến động. Nhiều giao dịch tại Việt nam được tính bằng ngoại tệ hay vàng, chứ không phải bằng tiền Việt, đến nỗi nhà nước phải có qui định về việc niêm yết giá bằng tiền Việt, chứ nếu không mua từ cái USB tới cái pin điện thoại cũng phải qui từ USD ra tiền Việt ( tất nhiên theo tỉ giá chợ đen). Đã từng có thời gian, các tour du lịch trăng mật của VPTOUR đến châu Âu hoàn toàn được tính bằng USD. 4.1.4. Môi trường khoa học – công nghệ Khoa học kỹ thuật và công nghệ có ảnh hưởng to lớn tới sản xuất, kinh doanh và cả sự tiêu thụ. Các phát minh mới, các tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ làm ra các sản phẩm mới, đồng thời làm này sinh các nhu cầu mới và làm triệt tiêu các công nghệ cụ hay nhu cầu cũ. Ví dụ, phát minh ra máy ảnh kỹ thuật số gây ảnh hưởng năng cho việc chụp hình dùng phim cổ điển, máy photo copy và máy tính làm biến mất những chiếc máy chữ cũ kỹ… Khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng giúp chúng ta khám phá các khả năng vô tận như: công nghệ sinh học, robot, nghiên cứu vũ trụ…. Ngày nay, để thành công, các công ty phải không ngừng đầu tư cho R&D (Research and Development: Nghiên cứu và Phát triển) để phát minh hay tiếp cận và vận dụng các công nghệ và kỹ thuật mới để không ngừng cải tiến sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh. Ở Việt Nam, công nghệ còn lạc hậu, nên nguy cơ tụt hậu là rất lớn, vì thế chúng ta cần đầu tư hơn cho giáo dục và thu hút chất xám để có thể phát triển một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và công nghệ giỏi. Công nghệ là giới hạn thường xuyên của thay đổi. Những công ty khách sạn, lữ hành cần phải theo dõi hai khía cạnh của môi trường công nghệ. Thứ nhất là việc công nghệ có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh. Công nghệ máy tính đã phát triển mạnh mẽ trong ngành. Kết quả là không ít hãng hàng không, khách sạn và lữ hành đã
 • 23. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 23 cung cấp những dịch vụ tốt hơn và giành được nhiều lợi thế do công nghệ thông tin đem lại. Khía cạnh thứ hai chính là tác động của công nghệ tới khách hàng. Con người bị tràn ngập bởi những thay đổi công nghệ. Những hệ thống giải trí tinh vi tại nhà bao gồm video, phim ảnh, máy tính xác tay… đã thay thế cho những chuyến du lịch trăng mật và giải trí ngoài trời. Song ở khía cạnh khác, công nghệ cũng là người bạn. Công nghệ thiết bị gia dụng đã giảm bớt thời gian làm việc nhà và tạo ra thời gian nhàn rỗi cho du lịch và giải trí ngoài trời. 4.1.5. Môi trường tự nhiên Sản xuất càng phát triển thì các ảnh hưởng tới tự nhiên càng nhiều, và ngược lại những biến đổi trong môi trường tự nhiên cũng ảnh hưởng tới sản phẩm các công ty sản xuất và đưa ra thị trường. Nạn khan hiếm tài nguyên: dầu mỏ, vàng v.v… ngày càng khan hiếm, và việc biến động giá vàng, giá dầu mỏ rõ ràng đã ảnh hưởng sâu sắc tới các nền kinh tế. Ngay nước và không khí, những nguồn tài nguyên tưởng như vô tận mà cũng đang trong nguy cơ bị khai thác cạn kiệt và các tổ chức bảo vệ môi trường đang phải tích cực cảnh báo về nguy cơ khan hiếm. Sự tăng giá các nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên: giá nguyên nhiên liệu ngày càng tăng khiến nhiều ngành sản xuất phải lao đao và cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua rõ ràng xuất phát từ việc giá dầu thế giới tăng liên tục và đột biến. Ô nhiễm môi trường: ô nhiễm môi trường nước và không khí, ô nhiễm tiếng ồn v.v.. đang là vấn nạn của thế giới và các tổ chức bảo vệ môi trường đang hoạt động tích cực để hạn chế tình trạng này. Bài học Vedan ở Việt nam cho ta thấy rõ một sản phẩm có thể bị người tiêu dùng lên án và tẩy chay khi nó góp phần làm ô nhiễm môi trường.
 • 24. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 24 Sự can thiệp của nhà nước vào việc sự dụng và tái chế tài nguyên: các nhóm dư luận xã hội luôn tạo áp lực đòi hòi nhà nước và các cơ quan quản lí kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc khai thác tài nguyên, tái chế nguyên nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Ngày nay hiếm có doanh nghiệp nào dám công khai thoái thác các trách nhiệm này. Bỏ lại những lo toan, vất vả của đám cưới, đôi vợ chồng trẻ xứng đáng có những khoảnh khắc riêng tư, thư giãn, quan trọng hơn là được tận hưởng những giây phút lãng mạn và thăng hoa cùng nhau. Một chuyến du lịch lãng mạn và nồng nàn đến những bãi biển thơ mộng, những cao nguyên ban sơ sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các cặp vợ chồng mới cưới. Có thể nói, với ngành du lịch nói chung và du lịch trăng mật nói riêng, môi trường tự nhiên chính là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công của sản phẩm du lịch. 4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH DU LỊCH Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, Việt nam đang từng bước vươn lên tạo cho mình một vị thế vững mạnh trên trường quốc tế, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng mạnh qua mỗi năm, đất nước đổi thay trên mọi phương diện được bạn bè thế giới công nhận. Đóng góp vào thành công đó không thể không kể đến sự nỗ lực phấn đấu của ngành Du lịch.
 • 25. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 25 Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, tiềm năng ấy thể hiện ở các thế mạnh sau: Tính đến tháng 8/2010, Việt Nam có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh trong đó có hơn 3000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 5000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Mật độ và số lượng di tích nhiều nhất ở 11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng với tỷ lệ chiếm khoảng 70% di tích của Việt Nam. Tới năm 2010, có 6 di sản được UNESCO công nhận là Di sản thế giới tại Việt Nam bao gồm: Hoàng thành Thăng Long, Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tính đến hết năm 2010 Việt Nam được UNESCO công nhận 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới đó là: Châu thổ sông Hồng, Cát Bà, Tây Nghệ An, Cát Tiên, Cù lao Chàm, Cần Giờ. Cà Mau và biển Kiên Giang. Hiện nay Việt Nam có 30 vườn quốc gia gồm: Ba Bể, Bái Tử Long, Hoàng Liên, Tam Đảo, Xuân Sơn, Ba Vì, Cát Bà, Cúc Phương, Xuân Thủy, Bạch Mã, Bến En, Phong Nha-Kẻ Bàng, Pù Mát, Vũ Quang, Bidoup Núi Bà, Chư Mom Ray, Chư Yang Sin, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Côn Đảo, Lò Gò-Xa Mát, Mũi Cà Mau, Núi Chúa, Phú Quốc, Phước Bình, Tràm Chim, U Minh Hạ, U Minh Thượng. Việt Nam có 400 nguồn nước nóng từ 40-150 độ. Nhiều suối có hạ tầng xây dựng khá tốt như: Suối nước nóng thiên nhiên Đam Rông, Lâm Đồng; suối nước nóng Kim Bôi Hòa Bình, suối nước nóng Bình Châu Bà Rịa-Vũng Tàu, suối nước nóng Kênh Gà, Ninh Bình, suối nước nóng Quang Hanh Quảng Ninh. Việt Nam đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới với 125 bãi tắm biển, hầu hết là các bãi tắm đẹp. Việt Nam là 1/12 quốc gia có vịnh đẹp nhất thế giới là vịnh Hạ Long và vịnh Nha Trang Việt Nam có 117 bảo tàng trong đó các bộ, ngành quản lý 38, các địa phương quản lý 79. Hai bảo tàng lịch sử mang tính quốc gia là Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Bảo tàng lịch sử Việt Nam hiện đang đề xuất thêm Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
 • 26. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 26 Với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, Việt Nam đang là điểm đến nổi tiếng của thế giới. Việt Nam có đủ các yếu tố để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong 3 năm gần đây ngành Du lịch Việt Nam khẳng định sự phát triển mạnh mẽ cụ thể: Năm 2008, Việt Nam đã đón 4,218 triệu lượt khách quốc tế, con số này năm 2009 là 3,8 triệu lượt, giảm 11% so với năm trước. Tổng cục Du lịch Việt Nam dự báo con số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2010 là 4,5 - 4,6 triệu lượt, số lượt khách du lịch nội địa là 28 triệu lượt năm 2010, tăng 12% so với năm 2009. Doanh thu ngành du lịch Việt Nam năm 2009 đạt từ 68.000 đến 70.000 tỷ đồng. Theo dự báo của Tổng cục du lịch Việt Nam, năm 2015 ngành du lịch Việt Nam sẽ thu hút 7-8 triệu lượt khách quốc tế, 32-35 triệu khách nội địa, con số tương ứng năm 2020 là 11-12 triệu khách quốc tế; 45-48 triệu khách nội địa. Doanh thu từ du lịch sẽ đạt 18-19 tỷ USD năm 2020 Ngành du lịch Việt Nam những năm gần với khẩu hiệu: “Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn (Vietnam - The hidden charm)” đã thu hút số lượng lớn du khách trong nước và Quốc tế, đóng góp một phần không nhỏ vào GDP trong nước. Ngày càng phát triển, công việc ngày càng nhiều gây áp lực lớn thì nhu cầu đi tham quan, nghỉ dưỡng, xả stress,… ngày càng lớn khiến ngành Du lịch ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. 4.2.1. Nhu cầu và xu hướng Trong thời đại hiện nay có thể nói du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến và là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Du lịch không chỉ đem lại nguồn thu nhập lớn về kinh tế, tạo công ăn việc làm, phát triển các ngành dịch vụ mà còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới... Du lịch là một nghành kinh tế mới ở Việt Nam, tuy thời gian phát triển mới khoảng hơn chục năm nhưng đã thu hút được nhiều thành tựu đáng mừng, góp phần
 • 27. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 27 đáng kể vào sự nghiệp chung của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu rất đáng ghi nhận, du lịch Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Việt Nam, một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thăng cảnh hùng vĩ, những bờ biển dài thơ mộng cùng với những kiến trúc cổ trang nghiêm... đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của không những bạn bè quốc tế mà với cả người dân trong nước nhằm khám phá các vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước mình. Do chịu tác động từ những biến động kinh tế trên thế giới, xu hướng du lịch trong nước hiện nay thường hướng tới các nước Châu Á như Thái Lan, Singgapo... hay các gói du lịch nội địa với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ. Hiện nay bên cạnh việc mở rộng các gói du lịch tới các địa điểm mới, thì việc xây dựng các gói du lịch đặc biệt nhằm phục vụ cho các dịp kỷ niệm đang dần nở rộ. Nhu cầu đi hưởng tuần trăng mật của các cặp vợ chồng trẻ đang mở ra cho các nhà kinh doanh du lịch những cơ hội mới và các hãng lữ hành lại càng không thể bỏ lỡ cơ hội vàng nhân mùa cưới. Nhiều hãng lữ hành khác cũng ráo riết chuẩn bị các chương trình mới để thu hút các đôi uyên ương. Mùa cưới năm nay, do khó khăn của nền kinh tế đã ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng tài chính của các cặp vợ chồng trẻ nên các tour du lịch trăng mật trong nước đang có xu hướng lên ngôi. Xu hướng phổ biến nhất để đi du lịch trăng mật ở Việt Nam hiện nay là chọn một điểm đến có phong cảnh thiên nhiên hữu tình như Sa Pa, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc... Nếu như Sa Pa, Sơn La, Điện Biên hay Đà Lạt... đem đến khí hậu lý tưởng, phong cảnh hùng vĩ và không khí trong lành, thì Nha Trang, Phú Quốc lại gây ấn tượng mạnh, lãng mạn thơ mộng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Không chỉ có vậy, những điểm du lịch này không chỉ hấp dẫn các cặp uyên ương nhờ phong cảnh hữu tình thơ mộng mà còn do phương tiện đi lại đến những điểm du lịch này khá thuận tiện, du khách có thể đi bằng đường bộ, đường xe lửa hoặc đường hàng không.
 • 28. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 28 Chọn nước ngoài để hưởng tuần trăng mật đang là xu hướng của nhiều đôi uyên ương, hiện tour du lịch Thái Lan và Singapore được nhiều người Việt chọn để đi hưởng tuần trăng mật bởi chi phí không cao. Thái Lan được coi là nơi thích hợp cho những đôi uyên ương thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử. Với những cặp uyên ương muốn được nghỉ ngơi, thư giãn trong môi trường trong sạch và tiếp cận với những công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại, thỏa sức mua sắm, shopping tại các khu thương mại cao cấp thì tour Singapore - Malaysia hay Hồng Kông cũng là sự lựa chọn hàng đầu cho chuyến du lịch trăng mật của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Không chỉ có Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hồng Kông mới là điểm đến của những cặp uyên ương mà những tour du lịch Trung Quốc hiện nay cũng được nhiều cặp vợ chồng trẻ lựa chọn. Ngoài những tour du lịch gần nhiều cặp uyên ương có thời gian và điều kiện kinh tế đã lựa chọn điểm đến trong tuần trăng mật ở những xứ sở xa xôi như Úc, Châu Âu… để cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc, thăng hoa mới cưới. Có thể nói xu hướng hiện nay của du lịch trăng mật tại Việt Nam là các gói du lịch ngắn ngày chủ yếu tập trung vào các địa điểm du lịch truyền thống quen thộc với khung cảnh lãng mạng, môi trường trong sạch và có chi phí thấp. 4.2.2. Đánh giá một số hình thức du lịch trăng mật hiện nay Khó khăn kinh tế cũng ảnh hưởng nhiều tới doanh thu của các hãng lữ hành. Theo chia sẻ của một công ty du lịch, doanh số của công ty này đã sụt giảm tới 20- 30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đây cũng là tình cảnh chung của rất nhiều hãng lữ hành lớn nhỏ. Để đối phó với tình trạng kinh doanh ảm đạm này, phần lớn các hãng đều phải tung ra các gói khuyến mại giảm giá hay những quà tặng, dịch vụ hấp dẫn để thu hút khách. Cảnh đẹp, giá cả hợp lý, các tour du lịch nội như Sapa, Đà Lạt đang rất hút khách mùa cưới năm nay.
 • 29. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 29 Tuy nhiên, có nhiều yếu tố thuận lợi để tour du lịch trăng mật năm nay rẻ hơn các năm trước, như du lịch mùa cưới không trùng với mùa du lịch nóng trong năm nên không có hiện tượng “khan” phòng khách sạn. Hơn nữa, nhiều khách sạn thậm chí còn giảm giá phòng, tăng chiết khấu cho các công ty lữ hành để cạnh tranh khách. Chưa kể, giá xăng dầu hạ đã giảm chi phí phương tiện đi lại, góp phần không nhỏ trong việc hạ giá thành các tour. Chi phí hợp lý đang được xem là đòn bẩy quan trọng khiến các tour du lịch bình dân lên ngôi mạnh mẽ trong mùa cưới năm nay, với những phục vụ riêng cho dịp trăng mật. Tuy nhiên hiện nay các tour du lịch trăng mật thường là đi ghép vào các đoàn du lịch khác như vậy các đôi vợ chồng trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái và không phù hợp với mục đích của chuyến du lịch trăng mật. Không đi theo tour, nhiều tân lang tân nương đã chọn hình thức du lịch trăng mật "bụi" . Một xu hướng nổi lên trong vài năm gần đây là du lịch cưới kiểu “bụi”. Với các tour gần Hà Nội như Sapa hay gần Tp.HCM như Đà Lạt rất nhiều bạn trẻ đã chọn hình thức tự đi mà không thông qua tour của công ty. Tuy nhiên khó khăn mà các đôi uyên ương thường gặp phải là ở khâu tổ chức, thường các đôi vợ chồng trẻ trong quá trình tổ chức cưới đã rất là bận rộn như là ăn hỏi, mời cưới và rất vất vả trong buổi tiệc cưới. Thường họ được nghỉ thêm 3 ngày, hoặc xin nghỉ thêm để đi trăng mật. Điều đó khiến mọi việc chuẩn bị trở nên rất gấp gáp. Bên cạnh đó, với tất cả mọi người, mặc dù có điều kiện đi du lịch rất nhiều hay rất sành sỏi, thì du lịch trăng mật luôn luôn là mới mẻ, mọi người thường thiếu kinh nghiệm để chuẩn bị chu đáo cho một chuyến du lịch trăng mật lãng mạn và hoàn hảo. Bởi vì đây là một chuyến đi du lịch rất đặc biệt chỉ dành cho 2 người mà thôi. Do đó với sự ra đời chuyên biệt một tour du lịch trăng mật dành riêng cho 2 người với các dịch vụ tiện ích là xu hướng thiết yếu và cần thiết hiện nay hướng tới đối tượng là các cặp đôi mới cưới, hay các cặp vợ chồng muốn kỷ niệm ngày cưới...
 • 30. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 30 4.2.3. Các đối thủ cạnh tranh của Công ty VP - Tour Do sự hấp dẫn và phát triển của ngành du lịch mà trong một khoảng thời gian ngắn đã có rất nhiều Công ty du lịch thành lập với chiến lược khác nhau, mục tiêu khác nhau....nhưng cùng chung nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. Trong số đó, vào năm 2005 Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Việt Phong cũng được thành lập với slogan: “Gửi Trọn Niềm Vui” đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng, là nơi tin cậy của nhiều doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước khác. Công ty CPDV & DL Việt Phong là một doanh nghiệp cổ phần, hoạt động kinh doanh chủ yếu là du lịch và dịch vụ bán vé máy bay. Trong đó Công ty chuyên cung cấp các gói du lịch vừa và nhỏ với số lượng hành khách trung bình từ 15-30 người, khai thác chủ yếu các tuyến từ Hà Nội đi Sa Pa, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc... bên cạnh đó có các tuyến quốc tế như Hà Nội đi Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc... Với việc xây dựng tour du lịch trăng mật Công Ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ các Công ty du lịch, lữ hành khác vốn có thâm niên trong ngành như Công ty Nét Đẹp Phương Đông, Trung tâm du lịch lữ hành Hapro, Đất Việt tour, ANZ travel, Việt Media travel... 4.2.3.1. Công ty Nét Đẹp Phương Đông DU LỊCH TRĂNG MẬT - VIETNAM HONEYMOON Địa chỉ: Công ty Nét Đẹp Đông Dương, 31 Hàng Bún - Quận Ba Ðình - Hà Nội Điện thoại: +84.4.3927 5180 / 3927 5181 Fax: +84.4.3927 5183 Địa chỉ email: info@dulichtrangmat.com Địa chỉ website: www.dulichtrangmat.com
 • 31. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 31 Công ty Nét Đẹp Phương Đông là Công ty lữ hành duy nhất tại Việt nam phục vụ chuyên sâu cho một thị trường rất đặc biệt trong du lịch: Tour trăng mật/honeymoon và các Tour kỷ niệm đặc biệt cho đôi lứa. Với trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành sang trọng trong nước và quốc tế, công ty đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức dịch vụ du lịch gia đình, đặc biệt là đi nghỉ trăng mật, kỷ niệm ngày cưới. Việc chuyên sâu 1 sản phẩm “Tour du lịch trăng mật và các tour du lịch dành cho đôi lứa” giúp cho VIETNAM HONEYMOON luôn có thông tin tốt nhất về các điểm đến lý tưởng, thời gian và các giá trị đặc biệt thích hợp cho kỳ nghỉ trăng mật. Hiện tại các tour trăng mật của VIETNAM HONEYMOON được thiết kế theo 4 chủ đề chính là: + Tour trăng mật cổ điển, lãng mạn/Romantic + Tour trăng mật sang trọng/High end + Tour trăng mật khám phá/Soft adventure. + Tour chụp ảnh cưới – kết hợp chụp ảnh cưới và honeymoon Đặc biệt, tại VIETNAM HONEYMOON còn có dịch vụ cho các đôi uyên ương thiết kế tour du lịch trăng mật theo ý của mình, lắng nghe và tư vấn cho các cặp đôi những dịch vụ phù hợp, các ý tưởng lãng mạn, khác biệt và đáng nhớ. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt cho tour du lịch trăng mật của Công ty này. SAPA- THÀNH PHỐ TRONG MÂY Hà nội - Sa Pa ( 6 ngày - 5 đêm )
 • 32. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 32 HẠ LONG – MIỀN ĐẤT HUYỀN THOẠI Hà Nội- Hạ Long ( 3 ngày – 2đêm) HỘI AN - NƠI TÌNH YÊU THĂNG HOA Hà nội ( Sài Gòn ) - Hội An (5 ngày - 4 đêm) ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ TÌNH YÊU Sài gòn ( Hà Nội) - Đà Lạt ( 5 ngày 4 đêm )
 • 33. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 33 NHA TRANG - THIÊN ĐƯỜNG BIỂN CẢ Hà Nội ( Sài Gòn ) - Nha Trang ( 5 ngày 4 đêm ) V.V ….. Nhìn chung tất cả các tour du lịch tuần trăng mật do VIETNAM HONEYMOON thiết kế đều là những tour ngắn ngày trong nước, điểm đến là những nơi có khung cảnh hùng vĩ, nên thơ, lãng mạn như Sapa, Đà Lạt, Nha Trang, Hội An, Mũi Né, Hạ Long... Đây là những tour cao cấp, sang trọng. Các đôi uyên ương sẽ nghỉ trăng mật tại phòng Deluxe của các khách sạn, resort, du thuyền 5 sao sang trọng bậc nhất, phòng được trang hoàng bởi nến, socola, hoa hồng, rượu vang lãng mạn, thơ mộng… Các cặp uyên ương tham gia tour du lịch trăng mật do VIETNAM HONEYMOON tổ chức sẽ luôn có cảm giác đang sống trong thiên đường của tình yêu. Tuy nhiên thì chi phí cho mỗi tour du lịch này tương đối lớn và chủ yếu hướng vào đối tượng là khách hàng có thu nhập tương đối cao với chi phí trung bình từ 20-100 triệu/tour tùy thuộc vào thời gian và địa điểm đến và khách sạn cùng những dịch vụ sử dụng. 4.2.3.2. Trung tâm du lịch lữ hành Hapro. HaproTravel là đơn vị kinh doanh lữ hành chuyên nghiệp, chuyên khai thác và tổ chức các chương trình nghỉ mát, lễ hội hàng năm cho mọi đối tượng, giúp khách có những ngày nghỉ thư giãn và cơ hội thưởng thức nhiều cảnh đẹp tuyệt vời
 • 34. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 34 của non sông đất nước Việt Nam. Hapro Travel chủ yếu hướng tới các hoạt động du lịch khám phá, trình du lịch văn hoá, sinh thái, tham quan làng nghề truyền thống, v.v… Gần đây Hapro Travel cũng xây dựng những tour du lịch trăng mật với chi phí ít tốn kém, với địa điểm đến và những nội dung tương đối đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn chưa hướng tới các dịch vu chăm sóc uyên ương. Một số tour của Hapro Travel như: Tour Sapa - Hà Khẩu (xuất phát tại Hà Nội) 3 ngày 4 đêm đi về bằng tàu hỏa dao động từ 744.000 - 855.000đ/người, Sơn La - Điện Biên 4 ngày 3 đêm giá từ 990.000 - 1.2 triệu đồng/người. Tour du lịch Hà Nội - TP.HCM - Phú Quốc, hoặc tour TP.HCM - Mỹ Tho - Cần Thơ trong 4 ngày 3 đêm với giá tiền từ 3,8-5,3 triệu đồng/người. Đến với tour du lịch này, du khách không những được thăm quan danh lam, thắng cảnh của thành phố Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ mà còn được tắm biển, thăm di tích nhà tù Phú Quốc. Với những cặp uyên ương dư dả thời gian lại thích chọn tour Nha Trang - Đà Lạt - TP.HCM trong 11 ngày 10 đêm. Tham gia tour này khách vừa được lên núi hưởng thời tiết lạnh lại được xuống biển bơi lội mà giá tour cũng không cao lắm từ 2,6-3,1 triệu đồng/người. Chọn nước ngoài để hưởng tuần trăng mật đang là xu hướng của nhiều đôi uyên ương. Thái Lan được coi là nơi thích hợp cho những đôi uyên ương thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử. Với tour Bangkok - Pattaya 5 ngày 4 đêm với giá 165 USD/người, du khách được thăm quan cung điện hoàng gia, thắp hương lễ Phật cầu xin may mắn và hạnh phúc cho gia đình mới của mình tại những ngôi chùa nổi tiếng của Thái Lan như chùa Ngọc phật, Chùa Vàng. Hoặc có thể đến Tiger Zoo hay Corcodile Farm, trại cá sấu lớn nhất thế giới với hơn 40.000 con, để xem các show biểu diễn đầy hấp dẫn. Hoặc tham gia những trò chơi trên biển như nhảy dù, trượt nước, lái canô, thám hiểm dưới đáy biển Pattaya sẽ giúp chuyến đi của đôi bạn trẻ thêm phần thư giãn và có nhiều kỷ niệm đẹp.
 • 35. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 35 Tour Singapore - Malaysia trong 7 ngày 6 đêm với giá 365 USD/người lại là sự lựa chọn cho chuyến du lịch trăng mật của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Không chỉ có Thái Lan, Singapore, Malaysia mới là điểm đến của những cặp uyên ương mà những tour du lịch Trung Quốc cũng được nhiều cặp vợ chồng trẻ lựa chọn. Với những cặp vợ chồng muốn tiết kiệm tiền có thể chọn tour du lịch “Hà Nội - Nam Ninh” trong 3 ngày 2 đêm với giá 98 USD/người, hoặc tour du lịch “Côn Minh - Cửu Hương - Thạch Lâm” đi về bằng máy bay trong 4 ngày 3 đêm với giá 259 USD. Với những cặp vợ chồng dư dả thời gian và tiền bạc có thể lựa chọn tour du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Thẩm Quyến - Quảng Châu trong 7 ngày 6 đêm, hoặc tour Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải trong 8 ngày 7 đêm, giá cho tour du lịch này từ 525-589 USD/người. Ngoài ra còn có cả những tour du lịch đến những xứ sở xa xôi như Úc cũng là sự lựa chọn làm nơi nghỉ trăng mật của các cặp vợ chồng mới cưới. Để đáp ứng nhu cầu này, Hanoitourist hiện đã đưa ra chương trình du lịch kiểu Úc trong 8 ngày 7 đêm với giá gần 2.000 USD/người. Đến với tour này, du khách được thưởng thức cảnh đẹp của những thành phố lớn ở nước Úc như Sydney, Melbourne. Các đối thủ cạnh tranh của Công ty VP – Tour hiện nay chủ yếu khai thác các gói du lịch nội địa từ Hà Nội đi Sa Pa, Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long, Mũi Né... Ngoại trừ công ty VIETNAM HONEYMOON với các tour du lịch trăng mật cao cấp với chất lượng dịch vụ và nội dung chương trình hấp dẫn nhưng chi phí giá thành cao, các công ty du lịch khác hầu như đều cung cấp gói du lịch trăng mật nhưng các gói du lịch trăng mật này thường không được thiết kế riêng cho các đôi vợ chồng, mà thường đi theo tour nhiều người. Điểm khác biệt của các cặp đôi khi đi du lịch trăng mật so với các khách đi tour khác là các công ty du lịch sẽ kèm thêm dịch vụ trang trí phòng ngủ, tổ chức bữa tối lãng mạn với nến, hoa, bánh kem và rượu vang, tặng quà lưu niệm… Nhưng những dịch vụ này không được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, khá nhàm chán đơn
 • 36. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 36 điệu nên đã làm giảm bớt ý nghĩa của chuyến du lịch trang mật. Điểm cộng của những tour du lịch trăng mật mà các công ty này cung cấp là có mức giá khá dễ chịu nên phù hợp với số đông những đôi vợ chồng mới cưới có mức thu nhập trung bình, khá… Việc xem xét cách thức tổ chức tour của các đối thủ sẽ giúp VPTOUR rút được các kinh nghiệm từ cách thức tổ chức tour của các công ty khác từ đó đưa ra được các chương trình tour hấp dẫn cũng như tổ chức hoạt động Marketing một cách hiệu quả nhất. 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 4.3.1. Nguồn lực 4.3.1.1. Nguồn lực hữu hình Tài chính Công ty CPDV&DL Việt Phong là một doanh nghiệp cổ phần, có tiềm năng tài chính mạnh, có khả năng phát triển về mặt đầu phương tiện giao thông, tư trang thiết bị cho các cuộc hội thảo, hội nghị lớn. Với nguồn vốn lớn trên 25 tỷ đồng được đầu tư vào xe tour và khoảng 10 tỷ đồng đầu tư vào trang thiết bị tổ chức công tác hội nghị, hội thảo, cùng với một nguồn vốn lưu động rất lớn của công ty. Có nguồn tài chính lớn và lành mạnh đã tạo ra cho Công ty CPDV&DL Việt Phong một thuận lợi lớn trong tiếp cận với các nguồn vốn vay, Công ty đã tích cực tạo mối quan hệ tốt với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng như: Ngân hàng đầu tư phát triển, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Bắc Á, Ngân hàng Ngoại thương.... để huy động vốn đầu tư trang thiết bị và phát triển mở rộng thị trường. Tổ chức Mô hình tổ chức bộ máy quản lí của Công ty là mô hình trực tiếp kết hợp với quản lý trực tuyến nên đảm bảo được các quyền lực của người lãnh đạo, đảm bảo được tính thống nhất từ trên xuống dưới, một cấp quản trị chỉ nhận lệnh từ một cấp
 • 37. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 37 trên trực tiếp và hai bộ phận quản trị cùng cấp chỉ có mối liên hệ ngang với nhau. Về phương pháp và nghệ thuật quản trị trong Công ty: Phương pháp quản trị kinh doanh của Công ty được áp dụng là biện pháp kinh tế. Phương pháp này xuất phát từ quan điểm lợi ích kinh tế sẽ luôn là động lực to lớn thúc đẩy khả năng hoạt động sáng tạo của từng nhân viên. Do vậy đã mở rộng quyền hành cho các bộ phận, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Vật chất Hiện tại Công ty có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ các hội nghị, hội thảo, thực hiện Tour Du lịch,… +) Có 8 xe ôtô phục vụ cho thực hiện tour( trong đó có 1 xe 7 chỗ, 2 xe 16 chỗ, 4 xe 35 chỗ, 1 xe 45 chỗ). Có phương tiện phục vụ như này sẽ chủ động hơn trong công việc. +) Có 15 máy để bàn và 4 laptop phục vụ cho nhân viên khi đi công tác xa. +) Có hệ thống trang thiết bị bao gồm: máy laptop, micro, flipchart, Cabin dịch, tai nghe ….phục vụ cho hội thảo, hội nghị. +) Cơ sở vật chất cho phòng kinh doanh dịch vụ vé máy bay phục vụ cho khách lẻ hay các đoàn khách của Công ty. Trên đà phát triển và khẳng định vị thế của hàng loạt các công ty Du lịch trong nước như: Công ty lữ hành Hanoitourist ( www.hanoitourist-travel.com.vn), Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist (www.saigon-tourist.com), Công ty du lịch Vietravel (www.vietravel.com), Công ty du lịch Fiditour (www.fiditour.com) ,Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội(Hanoi Toserco) (www.tosercohanoi.com)…. Công ty CPDV&DL Việt Phong (www.vptour.com.vn) đã và đang khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường Du lịch trong nước, là một trong trong tốp đầu về công ty Du lịch và dịch vụ mạnh nhất tại Việt Nam. Công nghệ Công ty CPDV&DL Việt Phong trong năm 2009, công ty đã đầu tư khoảng 4 tỷ đồng cho các dự án công nghệ thông tin dài hạn. Một trong số đó là tiếp tục nâng
 • 38. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 38 cấp trang web www.vptour.com.vn, mạng bán tour trực tuyến, thuê xe, bán vé máy bay.. để tạo nên một diện mạo mới: trực quan, năng động và thân thiện hơn. Tại trang web www.vptour.com.vn du khách có thể tham khảo thông tin về tour tuyến, chương trình khuyến mại, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa trong và ngoài nước. “Không cần phải đến trụ sở hay chi nhánh công ty, du khách vẫn có thể đặt, mua tour và tham khảo thông tin trực tuyến ngay tại trang web này một cách nhanh chóng” thế nên đã thu hút được một khoảng lượng phiếu đặt tour trong năm 2010 rất lớn. Hiện nay, Công ty CPDV&DL Việt Phong cũng đang chuẩn bị hệ thống cơ sở dữ liệu để xây dựng hệ thống E-office – được xem như là một văn phòng trực tuyến, nhân viên chỉ cần đăng nhập và khai thác dữ liệu cần thiết từ bất kỳ nơi nào để phục vụ cho công việc. 4.3.1.2. Nguồn lực vô hình Nhân lực Bảng 4.1: Cơ cấu lao động theo trình độ STT Trình độ Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 1 Trên đại học 3 13,64% 2 Đại học, cao đẳng 15 68,18% 3 Trung cấp 4 18,18% 4 Lao động phổ thông 0 0,0% Nguồn:Công ty CPDV&DLViệt Phong Công ty CPDV&DL Việt Phong nhân lực gồm 22 cán bộ công nhân viên (CBCNV), trong đó: số CBCNV có trình độ trên đại học, đại học và cao đẳng chiếm trên 81,82%, trung cấp 18,18%. Hiện tại, Công ty CPDV&DL Việt Phong có số lao
 • 39. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 39 động trong độ tuổi dưới 40 chiếm đến 90% tổng số. Sự nhiệt tình và lòng hăng say làm việc là điều dễ nhận thấy ở những người trẻ tuổi này. Đặc biệt để phát triển ngành Du lịch trăng mật có nhân viên chuyên đi khảo sát đánh giá thị trường, khai thác thắng cảnh để xây dựng, tư vấn cho khách hàng đảm bảo phù hợp với sở thích, tính cách của từng khách hàng. Đổi mới Công ty CPDV&DL Việt Phong hợp tác với các hãng hàng không lớn như Thai airways, Singapore airlines, China air, American airlines, United airlines, Korean air, Janpan airlines, Air France, Lufthansa xây dựng mạng lưới đường không trên toàn thế giới, đảm bảo cho các tour thong suốt. Ngoài ra Công ty CPDV&DL Việt Phong hợp tác với các công ty Du lịch trong và ngoài nước nước như: Công ty lữ hành Hanoitourist, Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, Công ty du lịch Vietravel, Công ty du lịch Fiditour,Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội…….. liên kết thành mạng lưới chung trên toàn thế giới. Danh tiếng Với phương châm: “ Gửi trọn niềm vui”, Công ty CPDV&DL Việt Phong đã và đang khẳng định uy tín, dang tiếng một trong những công ty có vị thế lớn trên thị trường trong ngành Du lịch Việt Nam. 4.3.2. Khả năng mạng lưới tour - năng lực cốt lõi 4.3.2.1. Mạng lưới tour quốc tế Công ty CPDV&DL Việt Phong đã khai thác triệt để những thắng cảnh trên toàn thế giới tạo ra một hệ thống Du lịch rộng lớn như: Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu Du Lịch Malaysia
 • 40. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 40 Du Lịch Singapore Du Lịch Hàn Quốc Du lịch Thái Lan Du Lịch Nhật Bản Công ty CPDV&DL Việt Phong còn tổ chức các tour xuyên các quốc gia và các Châu lục khác. 4.3.2.2 Mạng lưới tour trong nước Du lịch Hạ Long – Cát Bà Du lịch Biển Đà Nẵng Du lịch Huế - Hội An Du lịch Nha Trang – Đà Lạt
 • 41. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 41 Mạng lưới du lịch trong nước đã góp phần không nhỏ vào doanh thu của Công ty, tạo nền tảng vững chắc giúp Công ty hoạt động tốt hơn nữa. 4.3.3. Thực trạng hoạt động Marketing của VPTOUR Bộ phận Marketing này là chiếc cầu nối giữa người khách hàng và các nguồn lực bên trong của VPTOUR. Hoạt động Marketing có chức năng làm cho sản phẩm luôn thích ứng với thị trường, xác định mức giá bán và điều chỉnh giá cho phù hợp với diễn biến của thị trường, với kế hoạch kinh doanh của Công ty, với thời vụ. Tổ chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến( tuyên truyền, quảng cáo, kích thích khách hàng tiêu dùng dịch vụ của Công ty mình) Trong những ngày đầu mới thành lập đội ngũ nhân viên còn ít nên hoạt động Marketing nhỏ hẹp, thị trường tập trung vào đối tượng khách hàng quen biết. Ngày càng phát triển cùng với đội ngũ nhân viên ngày càng lớn mạnh thì hoạt động Marketing ngày càng rõ rệt thể hiện từ đầu những năm 2008 đến nay như sau: 4.3.3.1. Công tác nghiên cứu, mở rộng kinh doanh du lịch Tuần Trăng Mật +) Công ty đã chia nhỏ và lựa chọn ‘khe hở’ của thị trường du lịch Tuần Trăng Mật, khách hàng có khả năng thanh toán ở mức độ khá trở lên. Đoạn thị trường này rất khả quan, tạo ra sự khác biệt với các công ty khác tránh được đối thủ cạnh tranh hiện tại. +) Danh mục sản phẩm: có đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ cơ bản và có nhiều loại phù hợp với nhu cầu đa dạng cũng như khả năng thanh toán của khách. Trang thiết bị đầy đủ, thuận tiện, dễ sử dụng đảm bảo cung cấp được dịch vụ có chất lượng tốt đến với khách hàng. +) Chính sách giá của Công ty được áp dụng một cách linh hoạt, mềm dẻo để phù hợp với từng đối tượng khách. Gía của các tour Du lịch và các cuộc hội thảo thường với chất lượng đảm bảo mà giá lại cạnh tranh với các Công ty khác.
 • 42. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 42 +) Không những vậy Công ty đã tận dụng triệt để mối quan hệ của mình với các ban ngành và rất chú trọng việc tạo lập phát triển các mối quan hệ với các đơn vị, công ty, chính quyền các tỉnh,… những tổ chức mang lại nguồn khách chủ yếu cho Công ty mình. +) Công ty đã thực hiện hoạt động quảng cáo khá thành công tạo ấn tượng cho khách qua việc xuất hiện hàng loạt logo Công ty in trên các bao bì, công văn, giấy tờ, đồ lưu niệm tặng khách, Lịch tết hàng năm… Đặc biệt các thông tin về Công ty và dịch vụ cung cấp trên trang web riêng, và trang web liên kết với trang web của Tổng Công Ty Du Lịch Hà Nội đã có tác động tích cực đến quá trình tìm kiếm thông tin và ra quyết định mua của khách hàng. Hơn nữa, VPTOUR còn thành công trong việc thiết lập các mối quan hệ với các đơn vị khác từ đó tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Công ty của mình. 4.3.3.2. Đa dạng hóa hệ thống kinh doanh Du lịch Tuần Trăng Mật Đa dạng hóa hệ thống kinh doanh Du lịch Tuần Trăng Mật trước hết là việc làm phong phú thêm số lượng chủng loại các chương trình, các điểm tham quan của từng nước. Đa dạng hóa này phải được tiến hành trên cơ sở nhu cầu của khách hàng. Nếu chỉ chú trọng đến việc làm tăng số lượng sản phẩm trong danh mục tour của mình mà không quan tâm đến liệu các chương trình đó có phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng khách và quan trọng là khách hàng chấp nhận không, có phù hợp với khách không thì việc làm đó cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí còn làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh các lĩnh vực khác của Công ty. Đội ngũ nhân viên của Công ty phần lớn bao gồm những nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình,…Với đội ngũ lao động này, việc đa dạng hóa sản phẩm không phải là vấn đề khó khăn nhưng có lẽ trong thời gian qua công tác này vẫn chưa được thực hiện chặt chẽ, vẫn tràn lan với các chương trình tour mà lịch trinh chưa thật phù hợp.
 • 43. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 43 4.4. PHÂN TÍCH SWOT 4.4.1. Điểm mạnh (S) S1. Công ty CPDV&DL Việt Phong là một doanh nghiệp cổ phần, có tiềm năng tài chính mạnh, có khả năng phát triển về mặt đầu phương tiện giao thông, tư trang thiết bị cho các cuộc hội thảo, hội nghị lớn. S2. Lãnh đạo công ty có năng lực cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Du lịch, điều hành hoạt động của công ty có chất lượng cao. Cùng với nhiệt tình và lòng hăng say làm việc, sáng tạo của độingũ nhân viên trẻ. S3. Môi trường làm việc tốt, khuyến khích được tinh thần đoàn kết, làm việc hăng say. S4. Công ty có một hệ thống trang thiết bị đầy đủ đảm bảo hoạt động của luôn luôn được thông suốt và kịp thời. S5. Mạng lưới tour đa dạng (trong nước và quốc tê), các chương trình hấp dẫn, cùng với khả năng cung ứng dịch vụ ổn định luôn tạo cho khách hàng độ tin tưởng cao. S6. Có hệ thống trực tuyến đảm bảo cho khách hàng tiếp xúc với công ty nhanh và thuận tiện nhất. 4.4.2. Điểm yếu (W) W1. Bộ phận Marketing của công ty mới đi vào hoạt động cần phải xúc tiến khuyếch trương, quảng cáo để đảm bảo cung cấp thông tin cho khách hàng đầy đủ và nhah hơn nữa. W2. Máy móc, thiết bị chưa đáp ứng được với xu hướng phát triển và cạnh tranh với các công ty Du lịch khác. W3. Chi phí đầu vào có xu hướng tăng. 4.4.3. Cơ hội (O)
 • 44. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 44 O1. Hiện nay ngành Du lịch Việt Nam phát triển rất mạnh cùng với sự tăng trưởng về kinh tế do đó cơ hội mở rộng kinh doanh lớn. O2. Sự liên kết ngang giữa các công ty Du lịch trong và ngoài nước tạo thành một hệ thống cùng phát triển. O3. Nền kinh tế phát triển các công ty, doanh nghiệp mở các buổi hội thảo, hội nghị  kinh doanh dịch vụ hội nghị, hội thảo phát triển mạnh. O4. Đến năm 2010 Việt Nam đã có 6 di tích được UNESCO công nhận là Di sản thế giới gồm: Vịnh Hạ Long,Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bảng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long thu hút lượng lớn khác Du lịch nước ngoài đến Việt Nam. 4.4.4. Nguy cơ (T) T1. Yêu cầu của khách hàng chất lượng, giá thành, uy tín, thương hiệu dịch vụ ngày càng cao. T2. Xuất hiện ngày càng nhiều công ty Du lịch tạo nên đối thủ cạnh tranh ngày càng gia tăng, cạnh tranh có thể dẫn đến chiến tranh về giá cả, quá đó có thể làm giảm nghiêm trọng chất lượng dịch vụ. T3. Một số công ty Du lịch như: xâm nhập và ngành Du lịch Trăng mật sớm hơn, cạnh tranh rất quyết liệt nhằm thu hút khách hàng. T4. Các điều kiện về chính sách pháp luật chặt chẽ hơn. 4.4.5. Chiến lược SO ( Điểm mạnh – Cơ hội) SO1. Đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ thu hút tối đa lượng khách tới công ty SO2. Tận dụng tối đa các dịch vụ, các trang thiết bị. SO3. Linh hoạt ứng phó với những tình huống cạnh tranh, hợp tác. SO4 Linh hoạt trong chính sách giá. SO5. Đẩy mạnh lĩnh vực Marketing phát triển, thông tin đến tận nơi khách nhanh nhất.
 • 45. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 45 4.4.6. Chiến lược WO ( Điểm yếu – Cơ hội) WO1. Xây dựng thương hiệu cho công ty ngày một quy mô, phấn đấu đến 2012 công ty có vị thể là một trong những công ty tốp đầu ngành Du lịch Việt Nam. WO2. Giảm chi phí đầu vào bằng cách lien kết với nhiều nhà cung ứng tạo thế chủ động hơn nữa. 4.4.7. Chiến lược ST ( Điểm Mạnh – Nguy cơ) ST1. Mở rộng hợp tác với các công ty Du lịch khác (liên kết ngang) bằng cách gửi khách hay nhận khách lẻ ghép đoàn, … ST2. Tiến hành thu hút khách dựa trên thương hiệu, uy tín sẵn có. ST3. Ngày một hiện đại hoá công nghệ tạo sự chuyên nghiệp hơn trong phong cách và trang thiết bị phục vụ khách. 4.4.8. Chiến lược WT ( Điểm yếu – Nguy cơ) WT1. Thu hẹp thị trường hoạt động. WT2. Giảm bớt hay thay đổi các dịch vụ. WT3. Thu hẹp lĩnh vực kinh doanh. WT4. Tập trung thu hút khách hội nghị, hội thảo đến với công ty.
 • 46. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 46 PHẦN 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 5.1. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG CHO TOUR DU LỊCH TRĂNG MẬT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Quyết định mở rộng thủ đô Hà Nội chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2008, đến nay đã được hơn hai năm. Địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội được mở rộng trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số tỉnh Hà Tây; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Theo đó hiện nay, Thủ đô Hà Nội mở rộng có diện tích 3344,6 km2; có 29 đơn vị hành chính quận, huyện; 575 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; phía Đông giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, phía Tây giáp các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, phía Bắc giáp các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Theo số liệu tổng điều tra dân số 2009, tới ngày 01/04/2009, dân số Hà Nội là 6472,2 nghìn người, mật độ dân số 1935 người/km2. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 32 triệu đồng/người/năm. (Nguồn Tổng cục thống kê, niên giám thống kê 2009). Với các số liệu như trên, Hà Nội là một trong những thị trường có lượng tiêu thụ hàng hóa lớn và là thị trường hấp dẫn đối với bất kì ngành nghề nào. Trong đó, sự phát triển và chất lượng đời sống cao của Hà Nội còn là cơ sở để khai thác ngành du lịch trong đó có du lịch trăng mật, sản phẩm du lịch mà VPTOUR đang phát triển. Một loại tour du lịch đồng nhất không thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả khách hàng, cụ thể là đối với tour trăng mật thì các nhóm khách hàng khác nhau cũng có những mong muốn khác nhau về địa điểm, cách thức, phương tiện, thời gian cũng như chi phí mà họ phải bỏ ra. Vì vậy phân đoạn thị trường là hết sức cần thiết.
 • 47. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 47 Mục tiêu của việc phân đoạn thị trường này là chia khách hàng sử dụng dịch vụ tour du lịch trăng mật thành các nhóm dựa trên nhu cầu, động cơ thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm tour du lịch trăng mật và tâm lý khách hàng nhằm 4 mục tiêu sau: Sử dụng hiệu quả hơn nguồn ngân quỹ dành cho marketing, hiểu biết thấu đáo hơn về nhu cầu của từng nhóm khách hàng, xác định vị thế một cách hợp lý hiệu quả và nâng cao độ chính xác trong việc đưa ra chiến lược marketing cụ thể đối với từng nhóm khách hàng. Thị trường chính của VPTOUR là thị trường Hà Nội do đó việc phân đoạn thị trường được tập trung vào nhóm khách hàng trên địa bàn Hà Nội, trong đó dựa theo các tiêu thức chủ yếu gồm: phân đoạn theo đặc điểm dân số - xã hội, theo tâm lý và theo hành vi thái độ của khách hàng. 5.1.1. Phân đoạn theo đặc điểm dân số, xã hội Du lịch trăng mật theo cách hiểu truyền thống là hình thức du lịch dành cho các đôi vợ chồng mới cưới, có nguồn gốc từ phương Tây. Cùng với sự phát triển của kinh tế thì du lịch trăng mật ngày càng trở nên phổ biến đối với bộ phân dân cư có thu nhập khá và được tiếp cận với nền giáo dục mới, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Các tour du lịch trăng mật ngày nay cũng không chỉ bó hẹp là chỉ dành cho cặp vợ chồng mới cưới, các địa điểm du lịch cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều, đồng thời cũng có nhiều mức giá với các tour được tổ chức khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn một dịch vụ phù hợp nhất. Phân đoạn thị trường du lịch trăng mật thì tiêu thức dân số xã hội là tiêu thức phổ biến nhất. Đây là tiêu thức phân đoạn dựa trên sự khác nhau về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, dân tộc, tôn giáo, giai tầng xã hội, thu nhập bình quân … Căn cứ vào đặc điểm chủ yếu của nhóm dân cư Hà Nội là nhóm dân thành thị, có đời sống văn hóa cao, thu nhập khá và tiếp cận nhanh chóng với các nguồn thông tin. Đồng thời căn cứ vào đặc trưng của dịch vụ “Tour du lịch trăng mật” là dành cho các cặp đôi, thị trường khách hàng được phân đoạn như sau:
 • 48. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 48 5.1.1.1. Theo tình trạng hôn nhân và độ tuổi Ngày nay, tour du lịch trăng mật không chỉ bó hẹp là sản phẩm phục vụ các đôi vợ chồng mới cưới, mà các công ty cũng đã hướng tới các đối tượng lớn tuổi khác như các cặp đôi kỉ niệm đám cưới vàng, đám cưới bạc. Dưới đây là một bảng cơ cấu dân số Việt Nam theo tình trạng hôn nhân và giới tính, dựa theo số liệu có thể nhận thấy rằng tỉ lệ nam nữ chưa lập gia đình chiếm khoảng 30% dân số trên 15 tuổi, tỉ lệ đã lập gia đình chiếm khoảng 63% dân số. Bảng 5.1:Cơ cấu dân số Việt Nam trên 15 tuổi theo tình trạng hôn nhân và giới tính Đơn vị:% Chưa vợ/chồng Có vợ/chồng Goá Ly hôn Ly thân 2005 Nam 33,7 63,7 1,9 0,4 0,3 Nữ 26,8 60,6 10,6 1,4 0,7 Tổng 30,1 62,1 6,4 0,9 0,5 2006 Nam 31,9 65,2 2,0 0,5 0,3 Nữ 25,1 61,8 11,1 1,4 0,7 Tổng 28,4 63,4 6,7 1,0 0,5 Nguồn:Tổng cục thống kê, Điều tra biến động dân số, KHHGD 2005-2006 Dựa trên các đặc trưng của việc lập gia đình ở các độ tuổi của người Việt Nam, thị trường khách hàng này có thể phân làm 3 đối tượng chính : - Nhóm khách hàng chưa có gia đình từ 18 – 40 tuổi: Đây là độ tuổi kết hôn phổ biến ở Việt Nam. Đặc điểm của nhóm này là độ tuổi trẻ, tư tưởng có phần phóng khoáng và năng động. Đồng thời cũng nhanh chóng tiếp cận cái mới nên có khả năng sử dụng dịch vụ tour du lịch trăng mật khi kết hôn cao. Tuy nhiên nhóm này lại được tiếp cận với nguồn thông tin tương đối
 • 49. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 49 đầy đủ, đồng thời chủ động trong các hoạt động nên thông thường đều mong muốn các tour phải linh hoạt, mang màu sắc, sở thích cá nhân. Nhóm này là nhóm thị trường rộng lớn và tiềm năng nhất dành cho các công ty lữ hành khai thác mảng du lịch trăng mật, cặp đôi. - Nhóm khách hàng chưa có gia đình trên 40 tuổi: Ở Việt Nam, nhóm đối tượng kết hôn, hoặc tái hôn ở tuổi này chiếm tỉ lệ không nhiều nhưng ngày nay người ta càng có xu hướng kết hôn muộn đặc biệt là đối với nam giới. Đối tượng này thường tổ chức đám cưới đơn giản, và tránh rườm rà nên thường ngại và không đi du lịch trăng mật. Các đôi tượng tái hôn thì càng ít có nhu cầu. Tuy nhiên nhóm khách hàng này ở Hà Nội chủ yếu là đối tượng có học thức hoặc thu nhập cao. Thị trường này hiện tại đang bị bỏ ngỏ vì các công ty du lịch hiện nay chưa chủ động khai thác nhóm khách hàng này. Việc khai thác thị trường này hiện nay tương đối hạn chế về số lượng khách hàng cũng như khó khăn trong hoạt động Marketing khi khai thác vào tâm lý. - Độ tuổi từ 40 trở lên – Đã có gia đình: Sở dĩ nhóm đã lập gia đình chỉ phân tích những cặp vợ chồng trong độ tuổi này vì đây là nhóm các đối tượng đã kết hôn thời gian dài, gia đình, công việc ổn định có thể có nhu cầu kỉ niệm đám cưới 10 năm hoặc 20 năm. Các đối tượng này có thể là người đã về hưu, có nhiều thời gian rảnh rỗi, hoặc có thu nhập ổn định, và có nhu cầu du lịch kèm nghỉ dưỡng cao. Hoạt động Marketing cho nhóm này cần lưu ý là không chỉ hướng vào đối tượng khách hàng tiêu dùng mà có thể marketing tác động vào cả các đối tượng trong gia đình như con cái, họ hàng … Nhóm này trên địa bàn Hà Nội chiếm tỉ lệ không nhỏ khoảng 20% dân số và hiện tại cũng chưa được chú trọng nhiều. Có thể nói tour du lịch trăng mật kỉ niệm đám cưới là một nét mới và có thể khai thác. 5.1.1.2. Theo thu nhập
 • 50. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 50 Hà Nội luôn là thành phố có tỉ lệ thu nhập và tăng trưởng tương đối cao. Nếu như năm 2000, GDP của Hà Nội mới đạt 39.944 tỷ đồng (chiếm 9,04 tổng GDP của cả nước) thì đến năm 2009 đã là 205.890 tỷ đồng (chiếm 12,41%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 là 32 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2010, thu nhập bình quân đầu người sẽ là 37 triệu đồng/người/năm. Theo thu nhập bình quân có thể phân nhóm khách hàng của du lịch trăng mật thành 2 nhóm: - Nhóm khách hàng có thu nhập cao: Là những khách hàng có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/ tháng trở lên. Đặc điểm nhóm này là có nhu cầu sử dụng sản phẩm cao, nhưng khá khó tính. Sẵn sàng chi trả giá cao cho tour nhưng đòi hỏi tour phải đáp ứng sự hài lòng của họ. Có thể có nhiều yêu cầu đối với địa điểm, ăn nghỉ và hoạt động của tour. Nhóm này cũng đặc biệt yêu cầu cao đối với dịch vụ đi kèm. - Nhóm khách hàng có thu nhập khá và trung bình: Bao gồm những khách hàng có thu nhập bình quân dưới 10 triệu đồng/ tháng Đặc điểm của nhóm này là số lượng khách hàng nhiều, chiếm chủ yếu. Quan tâm tới giá cả của tour và chỉ sử dụng khi tour đó có giá cả phù hợp. Các địa điểm cũng đòi hỏi có nhiều lựa chọn. Đây là nhóm chiếm tỉ lệ lớn và dễ khai thác. 5.1.1.3. Theo nghề nghiệp Đối tượng khách hàng sử dụng tour du lịch trăng mật là nhóm khách hàng có thu nhập, do đó ta quan tâm đến tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, đây là một trong những chỉ báo chung nhất đo mức độ tham gia lực lượng lao động của dân số. Nó được xác định bằng tỷ lệ những người tham gia lực lượng lao động trong dân số từ 15 tuổi trở lên. Năm 2009, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số Hà Nội thể hiện trong bảng sau:
 • 51. Lớp cao học: 19G – Nhóm 3 51 Bảng 5.2: Dân số Hà Nội từ 15 tuổi trở lên theo tình trạng hoạt động kinh tế, giới tính và nông thôn, đô thị, 2009 Đơn vị tính: người Hà Nội Đô thị Nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Làm việc 3288470 1646599 1641871 1187907 607697 580210 2100563 1038902 1061661 Thất nghiệp 108061 61943 46118 54119 30127 23992 53942 31816 22126 Không hoạt động kinh tế 1557394 678923 878471 832995 357722 475233 724439 321201 403238 Không xác định 14003 8522 5481 3825 1924 1901 10178 6958 3580 Nguồn:Tổng cục thống kê, số liệu điều tra dân số 2009 Tỷ lệ lao động đang làm việc trong dân số Hà Nội từ 15 tuổi trở lên là 66,19% trong tổng số 4.967.928 người từ 15 tuổi trở lên, trong đó nam giới chiếm 50,07%, nữ 49,93%. Như vậy tỉ lệ này khá tương đồng. Xét theo vùng cư trú, số người đang làm việc ở đô thị thấp hơn nông thôn (36,12% và 63,88%). Theo giới tính, tỷ lệ nam giới có việc làm chiếm 51,16% số người có việc làm ở đô thị, và ở nông thôn tỷ lệ này là 49,46%. Marketing cho tour trăng mật sẽ phải chú trọng vào nhóm dân thành thị vì đây là đối tượng khách hàng chính của sản phẩm này. Đồng thời bên cạnh đó, Marketing đối với đối tượng đang làm việc cũng khác với đối tượng không hoạt động kinh tế, nhu cầu của hai đối tượng này cũng khác nhau về thời gian tour, hình thức tour, địa điểm hoặc chi phí cho tour…