Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kohti integroivaa huolenpitoa ja osaamista

COPE-hankkeen tulosten esittely Opetus- ja kulttuuriministeriössä 8.11.2018. Soile Juujärvi, Timo Sinervo, Sari Kujla, Laura Hietapakka ja Vuokko Niiranen.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Kohti integroivaa huolenpitoa ja osaamista

 1. 1. 8.11.2018 Kohti integroivaa huolenpitoa ja osaamista COPE-hankkeen tulosten esittely Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.11. 2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen
 2. 2. COPE-hankkeessa (2016-2019) tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja siihen liittyvää osaamista 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 2
 3. 3. Sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on palvelujen integraatio 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 3
 4. 4. Integroidut palvelut edellyttävät integroitua osaamista • Millaisia yhteisen osaamisen tarpeita sote-ammattilaisilla on? Mistä niissä on kysymys? • Miten koulutuksella voidaan vastata yhteisen osaamisen tarpeisiin? • Millaista koulutus- ja tiederajat ylittävää uutta osaamista tarvitaan? 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 4
 5. 5. Ammattialakohtainen substanssiosaaminen Asiakastyöosaaminen Palvelun- ja työn kehittämisosaaminen Työntekijyys- ja yhteistoiminnallinen osaaminen • Asiakaslähtöisyys • Ohjaus- ja neuvontaosaaminen • Palvelujärjestelmäosaaminen • Lainsäädännön ja etiikan tuntemus • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen • Robotiikka ja digitalisaatio • Vaikuttavuus-, kustannus-ja laatutietoisuus • Ympäristöosaaminen • Viestintäosaaminen • Työntekijyys • Monialainen yhteistoiminta • Johtaminen Sote-ammattilaisten uusi yhteinen osaaminen (Kangasniemi ym. 2018) 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 5
 6. 6. Asiakaslähtöisyys • Sote-ammattilaisten työn eetos pohjautuu huolenpidon etiikkaan, joka perustuu hyvään vuorovaikutussuhteeseen ja tarpeisiin vastaamiseen potilasta tai asiakasta tyydyttävällä tavalla • Ammateissa painotetaan yhä enemmän professionaalisuutta • Tehokkuusvaatimuksista syntyvä kiire estää aidon huolenpidon asiakkaista • Menossa palvelukulttuurin muutos – tyytymättömät ja vaativat asiakkaat – palvelun laadun mittaaminen • Palvelujen valinnanvapauden myötä syntyy uutta kilpailua asiakkaista 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 6
 7. 7. • Asiakaslähtöisyys kytkeytyy julkisessa diskurssissa palvelujen kehittämiseen ja kuluttajanäkökulmaan • Asiantuntijuuden korostaminen estää asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämistä esim. digitaalisissa palveluissa • Puutteet palveluasenteessa ja kohtaamisessa Ehdotukset (1) Asiakaslähtöisyyden käsitteistö selkiytetään koulutuksessa erottamalla käyttäjälähtöisen suunnittelun, asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen ja alojen arvoperustan näkökulmat toisistaan (2) Palvelunäkökulma osaksi opintoja (3) Lähijohtajille lisää osaamista käydä arvokeskustelua organisaatioissaan (4) Lisää osaamista moniammatillisen työyhteisön johtamiseen eri tason johtajille 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 7
 8. 8. Ohjausosaaminen • Hyviä vuorovaikutustaitoja on pidetty sote-alalla luontaisina • Ammattilaisten vuorovaikutusosaaminen perustuu pitkälti hiljaiseen tietoon ja täydennyskoulutukseen • Näyttöön perustuvan tiedon merkityksen korostaminen vahvistaa asiantuntijakeskeistä vuorovaikutustyyliä • Elämäntapamuutoksiin motivointi edellyttää käyttäytymistieteellistä tietoa ja näyttöön perustuvien asiakastyön menetelmien osaamista • Monikulttuurinen asiakaskunta edellyttää kulttuurisentiivistä työotetta sekä oman kulttuurin, asenteiden ja ennakkoluulojen reflektointia • Palveluohjauksellinen työote edellyttää edistyneitä ohjauksen taitoja palvelujärjestelmäosaamisen lisäksi 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 8
 9. 9. Ehdotukset (5) Kaikille opiskelijoille opetetaan koulutuksen alussa reflektiivisen kuuntelun ja tunneyhteyden rakentamisen perustaidot (6) Syventävissä opinnoissa opiskelijoille opetetaan motivoivan haastattelun tai ratkaisukeskeisen ohjauksen tietoperusta ja taidot (näyttöön perustuvia menetelmiä) (7) Monikulttuurinen ohjaus näkyväksi osaksi opintoja (8) Taitoja opiskellaan käytännön harjoittelun ja palautteen avulla, mikä tukee myös minäpystyvyyden kehittymistä • Simulaatiopedagogiikka ja videoidut keskustelutilanteet pedagogisina ratkaisuna • Taitojen opiskelun kytkeminen harjoittelun yhteyteen 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 9
 10. 10. Eettinen osaaminen • Uudet eettiset haasteet – asiakkaan itsemääräämisoikeus vs. asiakkaan halut ja tarpeet – kustannustehokkuuden sovittaminen ammatillisiin arvoihin – asiakkaiden palvelupolun varmistaminen – paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden oikeuksien toteutuminen • Asiakkaiden asianajotehtävä ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset korostuvat • Professioiden erilaisia toimintatapoja ohjaa tietoperustan lisäksi erilainen lainsäädäntö ja arvoperusta • Kriittistä ja reflektoivaa ajattelua tarvitaan erityisesti organisaatiomuutoksessa 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 10
 11. 11. Ehdotukset (9) Eettinen herkkyys tunnistaa laajasti asiakkaan tarpeita ja oikeuksia sekä ennakoida palvelupolkuja koulutuksen läpäisyperiaatteeksi (10) Ammattialojen arvot, eettiset ohjeet ja etiikan teoriat sisällytetään näkyväksi osaksi opetussuunnitelmaa (11) Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymysten pohtiminen otetaan osaksi myös terveydenhuollon etiikan opetusta (12) Eettisiä ongelmia pohditaan käytännönläheisesti ja moniammatillisesti koulutuksen aikana (13) Opetus kohdistuu arvojen lisäksi myös argumentointitaitoihin ja minäpystyvyyden tukemiseen, jotta opiskelijat saavat valmiuksia puuttua työelämän epäkohtiin (14) Lähijohtamiseen sisällytetään taito johtaa reflektiivistä keskustelua arvoista ja eettisistä ongelmista 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 11
 12. 12. Digitalisaatio • Osa sote-ammattilaisista vastustaa uusi sähköisiä omahoito- palveluita – Asiakkaiden ei uskota osaavan tai haluavan käyttää niitä – Asiakkaita ohjataan harvoin palveluita käyttöön eikä ammattilaiset tunne tarjolla olevia palveluita – Sähköisten omahoitopalvelujen pelätään vaikuttavan kielteisesti omaan ammatti- ja työnkuvaan • Sähköiset palvelujen kehittäminen ja käyttö vaatii uusia taitoja – Asiakas- ja käyttäjäkeskeisyys – Toiminnan muutos – Sähköinen kommunikointi eroaa kasvokkain käytävästä 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 12
 13. 13. Ehdotukset (15) Sähköisten palveluiden käyttö osaksi opetussuunnitelmaa • Katsaus keskeisiin sähköisiin palveluihin, tietolähteisiin, ammattilaisten materiaaleihin sekä niiden mahdollisuuksiin • Asiakkaiden motivointi ja ohjaus, sähköinen kommunikointi, sote- palveluiden tietosuoja ja -turva (16) Opetetaan käyttäjälähtöisiä yhteiskehittämisen menetelmiä • Yhteistyö ammattilaisten ja teknisten kehittäjien kanssa • Lähijohtajille opetusta käyttöönoton käytännöistä, jotka johtavat sähköisten palveluiden onnistuneeseen käyttöönottoon • Viestintä sähköisistä palveluista asiakkaille ja ammattilaisille 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 13
 14. 14. Monialainen yhteistoiminta • Osaamistarpeiden taustalla pirstoutunut palvelujärjestelmä, ammattien professiokehitys ja erillinen lainsäädäntö • Toisten sektorien ja alojen palveluiden ja toiminnan tietämys on puutteellista • Jatkohoito ja muiden palveluiden koordinointi puutteellista – Monituottajamallissa haasteet lisääntyvät • Palveluprosessin osien tehokkuuden parantaminen tyypillistä, kokonaisvastuuta ei kenelläkään • Moniammatillinen yhteistyö on puutteellista kaikilla tasolla (tiimityö, verkostotyö, organisaatioiden välinen yhteistyö) • Sosiaalialan osaamisen heikko näkyvyys • Kentällä suurin tarve on muuttaa nykyisiä toimintamalleja 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 14
 15. 15. Ehdotukset (17) Koulutukseen sisällytetään asiakkaan kokonaisvaltainen tarpeen arviointi, ei ainoastaan oman ammatin näkökulmasta (18) Koulutukseen sisällytetään kokonaisvaltainen sote- palvelujärjestelmän tuntemus (19) Eri alojen opiskelijoille toteutetaan yhteisiä opintoja ammattien rajapinta-alueilta (20) Opinnoissa käsitellään asiakastapauksia ja -ryhmiä moniammatillisesti (21) Tehostetaan (moniammatillisen) tiimityön ja -johtamisen opettamista 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 15
 16. 16. Työntekijyys ja johtaminen • Hajautetut ja verkostomaiset organisaatiot lisääntyvät • Moniammatilliset ja -kulttuuriset työyhteisöt lisääntyvät • Organisaatioiden jatkuva kehittäminen • Johtajilla johdettavina useita ammattiryhmiä • Eri tason johtajilta edellytetään uudistusten toteuttamista ja samaan aikaan toiminnan ennakoitavuuden ja pysyvyyden varmistamista • Hajautettujen organisaatioiden johtamisessa korostuu tuki ja arvostaminen, luottamuksen välittäminen sekä kokeiluihin ja vaikuttamiseen rohkaiseminen • Ammattilaisten osaamista ja kokemuksia tulisi hyödyntää paremmin työn ja organisaation kehittämisessä sekä johtamisessa 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 16
 17. 17. • Uutena osaamistarpeena muutosta edistävä organisaatiokansalaisuus – aloitteellisuus ja vastuunkantaminen – innovatiivisuus ja kriittisyys Ehdotukset (22) Työelämätaitojen opettamisessa korostetaan muutosta edistäviä taitoja ja asenteita (23) Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kannustetaan innovatiivisiin avauksiin ja opetetaan monipuolisesti erilaisia kehittämismenetelmiä (24) Johtamista opetetaan kaikilla koulutusasteilla (25) Moniammatillisten työyhteisöjen johtaminen on mukana kaikessa johtamiskoulutuksessa, samoin hallinto-, organisaatio- ja tiederajojen ylittäminen (26) Hajautettujen ja verkostomaisesti toimivien työyhteisöjen johtamiseen siirtymistä tuetaan koulutuksella – mentorjärjestelmien käyttöönotto nykyistä laajemmin 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 17
 18. 18. Yhteenvetoa • Uusi yhteinen osaaminen edellyttää monimutkaisten asiakokonaisuuksien hallintaa, sosiaalisia ja reflektiivisiä taitoja, uudenlaista vastuullisuutta (minäpystyvyyttä) sekä sopivia asenteita • Ymmärrys osaamispohjaisesta opetussuunnitelmasta • Opetussuunnitelmien kehittäminen ei riitä vaan tarvitaan myös – opettajien osaamisen kehittämistä – monipuolisia pedagogisia malleja – integroitujen oppimisympäristöjen kehittämistä • Opetuksen tulee perustua tutkittuun tietoon ja työelämätarpeisiin • Työyhteisöt tulee kytkeä mukaan osaamisen kehittämiseen • Lähihoitajaopiskelijoiden riittävä lähtötaso tulee varmistaa soveltuvuus- ja pääsykokeilla 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 18
 19. 19. Ehdotukset (27) Verkkotutkintojen sijaan kehitetään sulautuvan opetuksen malleja, joissa yhdistetään lähiopetus ja e-oppiminen (28) Lisätään pedagogista koulutusta erityisesti asenteiden, sosiaalisten taitojen ja ongelmanratkaisun opettamiseen (29) Kehitetään pedagogisia malleja joissa integroidaan työelämän kokemustietoa ja teoriatietoa (esim. integratiivinen pedagogiikka) (30) Kehitetään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista (31) Lisätään koulutuksen, työelämän ja tutkimuksen yhteistyötä sekä kehitetään erilaisia yhteistyön muotoja uusiin tarpeisiin 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 19
 20. 20. COPE-hankkeen pedagogiset kokeilut ja mallit • Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu https://verkkokoulut.thl.fi/web/monikulttuurisuus https://www.stncope.fi/uutiset/miten-kohdata-eri-kulttuurista-tuleva-asiakas- uusi-verkkokoulu-avattu-sote-ammattilaisille/ • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa YAMK-tutkinto, Laurea-ammattikorkeakoulu https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/yamk-tutkinnot/johtaminen-ja- kehittaminen-sosiaali-ja-terveysalan-muutoksessa • Motivaatiolla muutokseen -ohjaamiskoulutus https://www.stncope.fi/motivaatiolla-muutokseen-simulaatiopedagogiikan- keinoin/ • Sulautuva etiikan opetus sote-alalla https://www.stncope.fi/uutiset/eettinen-herkkyys-osaksi- moniammatillista-yhteistyota/ https://uasjournal.fi/3-2018/miten-toimisin-oikein/ 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 20
 21. 21. Kysy lisää! • Soile Juujärvi, Laurea-amk, soile.juujarvi@laurea.fi (TP4) • Timo Sinervo, THL, timo.sinervo@thl.fi (TP1) • Sari Kujala, Aalto-yliopisto, sari.kujala@aalto.fi (TP2) • Laura Hietapakka, THL, laura.hietapakka@thl.fi (TP3) • Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto, vuokko.niiranen@uef.fi (TP5) • Julkaisut: https://www.stncope.fi/hankkeen-julkaisut/ • Verkkosivut www.stncope.fi 8.11.2018 Juujärvi, Sinervo, Kujala, Hietapakka & Niiranen 21

×