Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE

Ilmo Keskimäen COPE-hanketta esittelevä esitys MediCongress2017 -tapahtumassa Oulussa 31.8.2017.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE

 1. 1. 31.8.2017 Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? CASE: COPE - Competent workforce for the future Ilmo Keskimäki, THL & TaY CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 2. 2. Esityksen rakenne – COPE-hanke pähkinänkuoressa – Hankkeen tausta – COPE-osahankeet – Esimerkkejä osahankeiden tuloksista • Tulevaisuuden työ ja osaaminen sote:ssa • Ulkomaalaistaustaiset työntekijät • Sairaanhoitajien arviot potilastietojärjestelmistä 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 3. 3. COPE pähkinänkuoressa – Competent workforce for the future ≈ Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa – Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke – Toteuttajaorganisaatiot: • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu • tutkijoita ~ 20 eri suuruisilla työpanoksilla – Budjetti: ~ 3 M€ – Toteutus: >> III/2019 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 4. 4. COPE pähkinänkuoressa – Yhteistyökumppanit: • Sote-organisaatiot: Siun sote, Eksote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään sairaanhoitoalue, Espoon kaupunki, Katriinan sairaala • Verkostot: ODA-projekti, Virtuaalisairaala 2.0, Hyvis-projekti, CIDe klusteri, ENoLL • Ministeriöt: STM, VM OKM, • Järjestöt: Kuntatyönantajat, Sosiaalialan työnantajat, Tehy, Sairaanhoitajaliitto, Lääkäriliitto, Talentia, Super, JHL • Hankeyhteistyö: Omnia, Axxell Monikulttuurisuuskeskus 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 5. 5. Tausta: Työelämän murros ja muuttuvat osaamistarpeet sosiaali- ja terveydenhuollossa 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa MURROSAJURIT RATKAISUT
 6. 6. Osahankkeet – Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet • Timo Sinervo, THL – Hallinto ja johtaminen varmistamassa osaamista ja oppimista • Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto – Sote-ammattilaisten tukeminen digitalisaatiossa • Sari Kujala, Aalto ylipisto – Tietojen ja taitojen optimaalinen hyödyntäminen monikulttuurisissa työyhteisöissä • Tarja Heponiemi, THL – Kompetenssi, päätöksenteko ja elinikäinen oppiminen • Soile Juujärvi, Laurea – Vuorovaikutus ja viestintä • Kaarina Wilskman, THL 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 7. 7. Osahanke: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet – THL / Timo Sinervo – Osahankkeessa selvitetään, mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset osaamistarpeisiin. – Tunnistettuja muutoksia ovat esimerkiksi: • palveluiden integraatio, digitalisaatio, asiakkaiden valinnanvapaus, yksityisten palveluntuottajien lisääntyminen. – Lisäksi on nähtävissä pyrkimyksiä madaltaa pätevyyksiä ja muuttaa työntekijöiden työnjakoa. – Tutkimuksella selvitetään: • minkälaisia paikallisia ratkaisuja kuntiin ja alueille on muodostettu tai ollaan muodostamassa • minkälaisia vaatimuksia nämä ratkaisut aiheuttavat osaamistarpeeseen. – Analysoidaan eri vaiheissa olevia sote-uudistuksia (Eksote, Siun sote) sekä alkuvaiheessa olevaa sote-ratkaisua (Hyvinkään sairaanhoitoalue) sekä yksityisen palveluntuottajan näkökulmaa. CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa31.8.2017
 8. 8. Osahanke: Hallinto ja johtaminen varmistamassa osaamista ja oppimista – Itä-Suomen yliopisto / Vuokko Niiranen – Osahankkeessa tutkitaan: • soten paikallis- ja aluetason uudenlaisten organisaatioiden johtamista, työyhteisöjä • valtakunnantason päätöksentekoa ja ohjausta. • keskeisiä johtamisosaamiseen ja työntekijöiden osallisuuteen liittyviä asioita, kuten: – organisaatiouudistusten toteuttaminen niin, että sekä johtajien että henkilöstön osaaminen vastaavat uusia toimintarakenteita ja –tapoja – uudenlaisten hajautettujen organisaatioiden johtaminen – uudistusten johtaminen siten, että tavoite aidosta integraatiosta ja moniammatillisesta työskentelystä toteutuu. – Tutkimuksessa analysoidaan erityyppisiä ja eri vaiheessa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistuksia (Eksote, Siun sote, Hyvinkään alue) toiminnan ohjauksen ja johtamisen sekä työntekijöiden organisaatio-kansalaisuuden ja osaamisen johtamisen näkökulmasta. 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 9. 9. Osahanke: Sote-ammattilaisten tukeminen digitalisaatiossa – Aalto / Sari Kujala – Digitalisaatiolla tavoitellaan paremmin saatavilla olevia ja yhdenvertaisia palveluita. – Osahankkeen tavoitteena on tutkia, miten terveydenhoidon ammattilaisia voidaan tukea digitalisaatiossa ja miten sähköisten palvelujen laatua voidaan parantaa kansalaisen näkökulmasta: • Mitä uusia tietoja ja taitoja ammattilaiset tarvitsevat? • Miten erilaiset kansalaisryhmät tulee huomioida sähköisten palveluiden käyttöönotossa? – Tutkimuskohteena on sähköisten palveluiden kokeiluprojektit, joista kerätään palautetta ammattilaisten ja kansalaisten näkökulmasta. CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa31.8.2017
 10. 10. Osahanke: Tietojen ja taitojen optimaalinen hyödyntäminen monikulttuurisissa työyhteisöissä – THL / Tarja Heponiemi – Maahanmuuttajien määrä työntekijöinä ja asiakkaina lisääntyy, mikä haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen. – Osahankkeessa selvitetään maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen tilaa sekä esitellään ja pilotoidaan hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien työssä tapahtuvan koulutuksen parantamisessa. – Lisäksi selvitetään kulttuurisesti monimuotoisen työyhteisön toimintaa, haasteita ja johtamista. – Hankkeessa pilotoidaan myös interventioita joissa hyödynnetään verkkoalustoja, videoita, mobiililaitteiden appseja ja verkkopohjaista materiaalia. CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa31.8.2017
 11. 11. Osahanke: Kompetenssi, päätöksenteko ja elinikäinen oppiminen – Laurea / Soile Juujärvi – Työelämän murros edellyttää ja haastaa ammatillisen päätöksenteon osaamisen ja edellyttää syvenevää yhteistyötä erilaisia tietoperustoja edustavien professioiden välillä. – Osahanke on toimintatutkimus. Sen tavoitteena on • innovatiivisten pedagogisten mallien ja menetelmien kehittäminen ammatillisen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon osaamisen edistämiseksi elinikäisen oppimisen näkökulmasta. – Päätutkimuskysymykset ovat: • Millaisia ammatilliseen päätöksentekoon liittyviä haastavia ongelmia työntekijät kohtaavat ja miten he niitä ratkovat? • Miten ohjatut verkkokeskustelut, simulaatio-opetus ja yhteiskehittämisen työpajat edistävät opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista? – Työpaketissa kehitettävät pedagogiset mallit ovat suoraan sovellettavissa sosiaali– ja terveysalan tutkintopohjaisen koulutuksen tarpeisiin, täydennyskoulutukseen ja koulutusvientiin sekä opetussuunnitelmatyöskentelyyn ja poliittisen päätöksenteon tueksi. CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa31.8.2017
 12. 12. Esimerkkejä COPE-hankkeen tuloksista 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 13. 13. Tulevaisuuden työ ja osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa – Timo Sinervo ym. WORK2017, Turku • Alustavia tuloksia ylimmän ja keskijohdon haastatteluista • Eksote, Siun sote, Hyvinkää ja Hyvinkään sairaanhoitoalue • Tavoitteet: – Tärkeimmät meneillään olevat tai suunnitellut muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa? • Millä sektoreilla ja missä ammattiryhmissä vaikuttaa eniten – Odotukset miten muutokset vaikuttavat tulevaisuuden kompetenssi vaatimuksiin? • Tulevien ammattilaisten koulutus; täydennyskoulutus, miten kehittää työtä 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa SOTE-järjestelmän muutos
 14. 14. Merkittäviä muutoksia sote-organisaatiossa – Hoitoprosessien integraatio • Organisaatiomuutokset - hoitoketjun osat yhteen organisaatioon • Yhteistyö organisaatioiden välillä • Tehostuva hoidon koordinaatio terveyskeskuksissa ja vanhusten hoidossa – uusia tehtäviä: palveluohjaajat, -integraattorit, case mangement – Laitoshoidosta avohoitoon – Palvelurakenteen kokonaissuunnittelu – Liikkuvat palvelut – Innovaatioiden käyttöönotto 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 15. 15. Tulevaisuudessa tarvittavat taidot / valmiudet – Asiakaspalvelu, palveluorientaatio (asiakastyytyväisyys kilpailullisessa toimintaympäristössä) – Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, asiakaskeskeisyys – Moniammatillinen yhteistyö – Monimuotoisten hoitoprosessien koordinaatio – Palvelujen suunnittelu koko SoTe-palvelujärjestelmän näkökulmasta – Tavoiteorientaatio (kuntouttava työote) – Valmius oman työn kehittämiseen – Keskijohdon strateginen ja taloudellinen ajattelu – Digitalisaatio ja sen haasteet 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 16. 16. Kehittämishaasteita – Valinnanvapaus ja markkinoistuminen • Pirstaloituminen, integraation vaikeutuminen • Vaikeudet suunnitella työprosesseja kattavasti • Palveluverkon suunnittelu • Puutteellinen asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen • Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa – Taidot ja kehittyminen • Johtajilla vaikeuksia hahmottaa taitojen, kehittymistarpeiden ja työorientaation eroja • Työpaikkakoulutuksen kehittäminen • Ammattikoulutuksen kehittäminen 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 17. 17. Monikulttuurisuus 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa Ulkomaalaistaustaiset työntekijät sote:ssa - Tarja Heponiemi – Maahanmuuttajan työllistymisen esteet ja mahdollisuudet –seminaari, Strategisen tutkimuksen neuvosto • Johtopäätöksiä tutkimusryhmän aiemmista tutkimushankkeista – Ulkomaalaisille lääkäreille ja hoitajille suunnattu kyselytutkimus – Johdon ja ulkomaalaisten työntekijöiden teemahaastelut
 18. 18. Johtopäätöksiä - viranomaistaso – Ulkomaalaistaustaiset terveydenhuollon ammattilaiset näyttävät sijoittuvan jossain määrin niille sektoreille joilla on vaikeuksia rekrytoida työvoimaa – Ulkomaalaistaustaisten sote-ammattilasten työllistyminen haasteisiin vastaaminen – kiinnitettävä huomiota pätevöitymisprosessien sujuvuuteen ja riittävään kielitaitoon • tietoa koulutuksesta ja harjoittelusta kootusti esille • viranomaisten vastuita koulutuksesta ja tiedonvälittämisestä selkeämmiksi • täydennyskoulutusta ja harjoittelupaikkoja kohdennetaan suoraan ulkomaalaistaustaisille • räätälöityä terveydenhuollon ammattikieleen liittyvää koulutusta 18
 19. 19. Johtopäätöksiä - organisaatiotaso – Kielitaitoon tulisi kiinnittää huomiota rekrytoinnissa, jotta ongelmat eivät jää lähiesimiehen ja työyhteisön selvitettäväksi – Organisaation tarjoamaa kielikoulutusta voi käyttää rekrytointivalttina henkilöstöstä kilpailutilanteessa – Riittävään alkuvaiheen perehdytykseen tulisi panostaa ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kuormittumiseen tulisi kiinnittää huomiota – Samalla huolehdittava etteivät kantasuomalaiset työtoverit kuormitu ohjaustehtävissä 19
 20. 20. Johtopäätöksiä - organisaatiotaso – Työoloihin kiinnitettävä huomiota sekä ulkomaalaistaustaisten että kantasuomalaisten työntekijöiden pitämiseksi alalla – Työyhteisöjen lisääntyvä monikulttuurisuus tulisi huomioida henkilöstöstrategioissa, johtamisen ja työyhteisön kehittämisessä 20
 21. 21. Digitalisaatio 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa Sairaanhoitajien arviot potilastietojärjestelmistä 2017 – Hannele Hyppönen ym. lähetetty julkaistavaksi 2017 • Sairaanhoitajaliiton ja TEHY:n jäsenille suunnattu sähköinen kysely • Vastaajat: 3600 sairaan- ja terveydenhoitajaa ja kätilöä eri sote-sektoreilla • Tavoitteet: – Kartoittaa sairaanhoitajien näkemyksiä potilastietojärjestelmistä – Ensimmäinen kansallinen kartoitus
 22. 22. Sairaanhoitajien arvioita potilastietojärjestelmistä • Potilastietojärjestelmien keskeisiä kehittämiskohteita – Sama asia pitää kirjata moneen paikkaan – Järjestelmän hitaus ja yllättävät käyttökatkot – Alueellisen tietojärjestelmän huono käytettävyys – Hoitotyön yhteenvedon koostaminen ei automaattista – Lääkityslistan puutteet – Järjestelmä on tekniseltä toimivuudelta epävakaa 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa
 23. 23. Sairaanhoitajakysely: saanut riittävästi perehdytystä tietojärjestelmien käyttöönotosta johtuviin työtapojen muutoksiin 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa Hyppönen ym. Submitted 2017 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Samaa mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Sairaala (n=1744) Terveyskeskus (N=773) Yksityinen (N=184) Sosiaalihuolto (N=447)
 24. 24. Lisätietoja • Ilmo Keskimäki tutkimusprofessori, THL konsortion johtaja etunimi.sukunimi@thl.fi • Timo Sinervo, tutkimuspäällikkö, THL osahankkeen 1 vetäjä etunimi.sukunimi@thl.fi • Sari Kujala, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto osahankkeen 2 vetäjä, etunimi.sukunimi@aalto.fi • Tarja Heponiemi, erikoistutkija, THL osahankkeen 3 vetäjä konsortion varajohtaja etunimi.sukunimi@thl.fi • Soile Juujärvi, yliopettaja, Laurea-amk osahankkeen 4 vetäjä etunimi.sukunimi@laurea.fi • Vuokko Niiranen, professori, Itä- Suomen yliopisto (UEF) osahankkeen 5 vetäjä etunimi.sukunimi@uef.fi • Kaarina Wilskman, viestintäpäällikkö THL hankkeen vuorovaikutuksesta vastaava etunimi.sukunimi@thl.fi • @stncope www.stncope.fi 31.8.2017 CASE COPE: Osaavan työvoiman varmistaminen soten murroksessa

×