Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Sirpa Sarlio: Politiikkatoimet lihavuuden ehkäisemiseksi(20)

Publicidad

Sirpa Sarlio: Politiikkatoimet lihavuuden ehkäisemiseksi

 1. 17.9.2020 Politiikkatoimet lihavuuden ehkäisemiseksi Lihavuuden Käypä Hoito –suositus käyttöön Sirpa Sarlio, nvm, dos STM
 2. energian kulutus energian saanti Kulttuurin arvot ja normit Taloudelliset resurssit Lääketiede ja teknologia Maatalous-, terveys-, koulutus- ja liikennepolitiikka, kaupunkisuunnittelu, yritysten toimintapolitiikka
 3. (Terveys)politiikan vaikutuskeinoja valtionhallinnossa • Lainsäädäntö: terveydenhuoltolaki, neuvola- asetus, virvoitusjuomien valmisteverot ym. • Informaatio-ohjaus: suositukset, ohjeet, vertailujärjestelmät ja toimintasuunnitelmat ym. • Resurssi- ja tulosohjaus: toimintojen, hankkeiden, ohjelmien ja palvelujen rahoitus VOS, STEA, TE-rahat, STN, TEAs ym. • Horisontaalinen ja kansainvälinen yhteistyö: neuvottelukunnat ja työryhmät, kv-lainsäädäntö & normit, EU:n rahoitusjärjestelmät
 4. Hallitusohjelma on keskeinen toimintaa ohjaava dokumentti valtioneuvostossa pm Sannan Marinin HO: 10.12.2019 [= pm Antti Rinteen HO: 6.6.2019]
 5. Kuntien päätöksenteko ja toiminta keskeis(in)tä: lakisääteiset tehtävät ml. terveyden edistäminen, koulutus, päivähoito, kaupunki- suunnittelu, sosiaali- ja terveyspalvelut, yms.
 6. Esimerkkejä lainsäädännöstä, jolla voi olla merkitystä painonhallinnan kannalta • Asetus neuvolatoiminnasta & koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (2009): ravitsemus, liikunta ja painonhallinta osana terveysneuvontaa • Koulujakelujärjestelmä (2017): tukea kasviksille, hedelmille ja marjoille sekä vähärasvaisille ja –suolaisille maitovalmisteille, mukana ruokakasvatus (RuokaTutka) • Terveydenhuoltolaki (2010) velvoite päätösten terveysvaikutusten arviointiin, terveyden edistäminen osaksi kunnan strategista suunnittelua & budjetointia, ml. hyvinvointikertomukset, raportointi valtuustolle tms. • Virvoitusjuomavero porrastettu sokeripitoisuuden mukaan (2014), makeisten ja jäätelön valmistevero poistui (2017) • EU:n asetus pakkausmerkinnöistä: ravintoarvotiedot ml. energiasisältö pakollisiksi (2016)
 7. Esimerkkejä informaatio-ohjauksesta, jolla voi olla merkitystä painonhallinnan kannalta • Tutkimukset ja selvitykset väestön painon kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä (Finriski, avohilmon tiedot, TEA-viisari tms.) • Ravitsemus- ja liikuntasuositukset eri väestöryhmille • Lihavuuden Käypähoito –suositukset • Palveluvalikoimaneuvoston suositus ravitsemuksen ja liikunnan elintapaohjauksesta/omahoidon tukemisesta terveydenhuollossa (tulossa, luonnoksessa mm. StopDia, Neuvokas Perhe ja Onnikka painonhallintaohjelma) • Erilaisten hankkeiden tms. tuottama tukimateriaali
 8. Esimerkkejä yhteistyötä terveyden edistämiseksi (ml. lihavuuden ehkäisy) • Valtion ravitsemusneuvottelukunta • Liikuntapoliittinen koordinaatioelin 2020- • Kansanterveyden neuvottelukunta 2020- • Lihavuuden ehkäisyn asiantuntijaverkosto • Pohjoismainen PromoKids (Promoting Healthy Weight in Children- Ending Childhood Obesity) • EU ja WHO hankkeet ja verkostot (JANPA, Chrodis, Best ReMap, WHO verkostot tms.)
 9. Ohjelmia ja hankkeita, jotka edistävät painonhallintaa
 10. Resurssiohjausta: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma 2020-2022 • Alueelliset kehittämishankkeet valtionavustuksia jaettiin kaikille alueille yhteensä lähes 70 milj.€ • Osatavoitteena palvelujen 1) Yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus 2) Painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön 3) Laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 4) Monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 5) Kustannusten nousun hillintä • THL koordinoi hanketta, kehittämisen työkaluina mm. hyvien toimintamallien hyödyntäminen, ks THL:n hankesivut,
 11. Esimerkkejä TEAS hankkeista • Terveellisen ravitsemuksen edistämisen taloudelliset ja muut ohjauskeinot 2018-2019 (TaY et al.) selvitettiin (mm. kirjallisuuskatsaus, ostodata, kyselyt) verojen, tukien, standardien, ravintosisältömerkintöjen, tuuppauksen, markkinoinnin yms. vaikutusta ruokatottumuksiin • Lasten terveellinen ruokaympäristö (2019-2020, VTT & Itä- Suomen yliopisto). Analysoitiin politiikkatoimia, kehitettiin digityökalua ravitsemusseurantaan ja arviointiin toimia lasten ruokaympäristön parantamiseksi (ml. kustannusvaikuttavuus) • Koulupäivän välipalat edistämään jaksamista (4/2020-4/2021, Itä-Suomen yliopisto et al.): tietoa kouluaikaisesta ruokailusta ja sen merkityksestä, välipalan jakelun järjestämisvaihtoehdoista, kustannusvaikutuksista ja EU:n koulujakelujärjestelmän roolista • Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (6/2020- 6/2021, HY et al.): selvitetään epäterveellisten elintarvikkeiden käyttöä lapsiperheissä, niiden markkinointikanavia sekä mahdollisten markkinoinnin rajoitusten toteuttamista ja seurantaa
 12. Hallitusohjelman lupauksia • Lapsiperheet: Liikunnallisuutta, painonhallintaa, tervettä ravitsemusta ja päihteettömyyttä edistetään laaja-alaisesti (s.148) • Lisätään matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia, parannetaan kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon vaikuttavuutta (s.145) • Sote-keskuksen tarjoamiin palveluihin kuuluu ainakin […. ] kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja (s.151) • Tehdään Liikkuva Suomi ohjelma ja laajennetaan liikkuva koulu –ohjelmaa eri elämänvaiheisiin (s.176) • Perustetaan liikuntapoliittinen koordinointielin (s.176) • Lisätään lasten, iäkkäiden ja erityisryhmien liikkumisen kannalta keskeisiä arjen lähiympäristöjä (puistot, viheralueet)
 13. Hallitusohjelmaa: fiskaaliset keinot ja resurssit • Korotetaan virvoitusjuomaveroa 25 miljoonalla eurolla, painotus sokeripitoisuus juomiin, tavoitteena kansanterveydellisen ohjauksen vahvistaminen. (s.29) • Alkoholiveron korotus 50 miljoonalla (s.29) • Selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävä vero, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin • Vaikutetaan EU:ssa siihen, että terveyttä edistäviä veroja voi ottaa käyttöön (s.29) • Mahdollisen osinkoveron johdosta […] liikunnan rahoituksen kokonaistaso ei laske • Tuetaan liikuntapaikkojen rakentamista, lisätään ja perusparannetaan lähiliikuntapaikkoja (s.176)
 14. Hallitusohjelmaa: joukkoruokailu ja tietopohja • Laaditaan kouluruoan kehittämisohjelma (s.125). Kehitetään terveellistä, yhteisöllistä ja ekologista kouluruokailua ja • Selvitetään välipalan toteuttaminen koulupäivän uudistamisen yhteydessä (s.167) • Lisätään julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa kasvispainotteisen ruoan osuutta ml. kotimaisten kasvisperäisten tuotteiden ja kalan osuutta ravitsemussuositusten ja vähähiilisyystavoitteiden mukaisesti (s.121), hankintaosaamisen tasoa nostetaan (s.44) • Lisätään tutkimusta lasten ja nuorten ravitsemuksesta ravitsemuspolitiikan tueksi (s. 125) ja vahvistetaan lasten hyvinvoinnin tietopohjaa (s.147) • Päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutukset arvioidaan kattavasti (s.145)
 15. Lihavuuden ehkäisyn haasteita • Tietopohjan puutteet  painon seurantajärjestelmät, lasten & nuorten ravitsemusseuranta puuttuu, kokonaisnäkemys eri keinojen vaikuttavuudesta • Elintapojen muutoksen haasteet  muutosten hyväksyttävyys, näyttöön perustuvien työkalujen niukkuus • Tietoisuus, asioiden saaminen poliittiselle agendalle  priorisointi, yhteinen näkemys tavoitteista ja toimista • Ohjaus- ja valvontajärjestelmien rajoitteet  informaatio- ohjauksen rajat, toimijoiden itsenäisyys • Horisontaalisuus  eri hallinnonaloihin vaikuttaminen • Integrointi muuhun terveyspolitiikkaan  osana elintapojen kokonaisuutta, palvelujärjestelmän toimintaa • Yhteistyö: kv, yksityinen sektori, järjestöt yms.  yhteistyön muodot, rajat, pelisäännöt, roolit
 16. Tehokkaaseen vaikuttamiseen (=politiikkaan) tarvitaan Tiedostaminen Toimintapolitiikat Työkalut Toimijat …. kaikki yllämainitut, kaikkialla, missä ratkaisuja tehdään (HIAP), horisontaalisesti ja vertikaalisesti
Publicidad